1. A keretmegállapodásos eljárás elsı részét megindító hirdetmény száma és közzétételének napja: TED 2009/S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A keretmegállapodásos eljárás elsı részét megindító hirdetmény száma és közzétételének napja: TED 2009/S 251-361742 2009.12.30."

Átírás

1 AZ ORSZÁGGYŐLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FİIGAZGATÓJA 1357 BUDAPEST, ORSZÁGHÁZ Tisztelt Ajánlattevı! Az Országgyőlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19. tel.: , fax: , KSZF azonosító: ), mint a központosított közbeszerzés rendszeréhez önként csatlakozó ajánlatkérı Fénymásoló rendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 1. részteljesítés: Homogén 1. tárgyában lebonyolított keretmegállapodásos eljárás második részeként a 168/2004. (V. 25) Korm. rendelet 28. (2) bekezdése alapján, a Kbt. 136/B. (3) bekezdés b) pontja szerint a verseny újbóli megnyitásával közbeszerzési eljárást indít. Jelen ajánlattételi felhívással felkérem, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelı ajánlatát az ajánlattételi határidı lejártáig május 26-án óráig juttassa el a következı címre: (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 617. szoba). 1. A keretmegállapodásos eljárás elsı részét megindító hirdetmény száma és közzétételének napja: TED 2009/S (KÉ-30121/2009) 2. A keretmegállapodás száma: KM0100FMRK10 3. A beszerzés által elérni kívánt cél: Az Országgyőlés Hivatala részére 52 darab fekete-fehér és 16 darab színes kisteljesítményő, továbbá 4 darab fekete-fehér közepes teljesítményő multifunkciós berendezés és karbantartási szolgáltatás beszerzése. 4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége: I. Berendezések: 1, 42 db kisteljesítményő multifunkciós berendezés amely az alábbi mőszaki - Digitális Fekete- fehér fénymásoló, hálózati nyomtató, szkenner és fax. - Másolat/nyomat szám, A4 lap percenként. - Másolható/nyomtatható papírméret A5-A3. - Kicsinyítés, nagyítás minimum %. - Érintı képernyıs kezelı felület - Papírtárolás kéttálcás kivitel összességében legalább 750 lapos tároló - Beépített finiser, tőzés: minimum1 helyen 30 lap 80g/m². - Szkenner (lehetıleg színes), hálózati twain felület, Pdf és Tiff állományok elıállítása - Minimum 350 MHz CPU és legalább 384 MB RAM - Hálózati csatlakozás: UTP RJ 45 10/100 Mbit ethernet, Lapleíró nyelvek: PCL5e, PCL6;

2 Támogatottság: központi driver, 2, 4 db közepes teljesítményő multifunkciós berendezés amely az alábbi mőszaki - Digitális Fekete- fehér fénymásoló, hálózati nyomtató, szkenner és fax. - Másolat/nyomat szám, A4 lap percenként. - Másolható/nyomtatható papírméret A5-A3. - Kicsinyítés, nagyítás minimum %. - Érintı képernyıs kezelı felület - Papírtárolás kéttálcás kivitel legalább 2*500 lapos tároló - Finiser, tőzés: minimum1 helyen 50 lap 80g/m². - Szkenner (lehetıleg színes), hálózati twain felület, Pdf és Tiff állományok elıállítása - Minimum 350 MHz CPU és legalább 512 MB RAM - Hálózati csatlakozás: UTP RJ 45 10/100 Mbit ethernet, Lapleíró nyelvek: PCL5e, PCL6 Támogatottság: központi driver, 3, 16 db kis teljesítményő multifunkciós berendezés amely az alábbi mőszaki - Digitális Szines fénymásoló, hálózati nyomtató, szkenner és fax. - Másolat/nyomat szám, A4 lap percenként. - Másolható/nyomtatható papírméret A4. - Kicsinyítés, nagyítás minimum %. - Színes képernyıs kezelı felület - Toner kazettás (porfestékes) kivitel - Papírtárolás kéttálcás kivitel legalább 250 lapos tároló - Szkenner hálózati twain felület, Pdf és Tiff állományok elıállítása - Minimum 350 MHz CPU és legalább 384 MB RAM - Hálózati csatlakozás: UTP RJ 45 10/100 Mbit ethernet, USB csatlakozó Lapleíró nyelvek: PCL5e, PCL6 Támogatottság: központi driver, 4, 10 db kisteljesítményő multifunkciós berendezés amely az alábbi mőszaki - Digitális Fekete- fehér fénymásoló, hálózati nyomtató, szkenner és fax. - Másolat/nyomat szám, A4 lap percenként. - Másolható/nyomtatható papírméret A5-A4. 2

3 - Kicsinyítés, nagyítás minimum %. - Toner kazettás (porfestékes) kivitel - Papírtárolás kéttálcás kivitel legalább 750 lapos tároló - Szkenner (lehetıleg színes), Pdf és Tiff állományok elıállítása - Hálózati csatlakozás: UTP RJ 45 10/100 Mbit ethernet, Támogatottság: központi driver, II.Karbantartási szolgáltatás: A karbantartási szolgáltatás a következıket tartalmazza: - folyamatos helyszíni szervizjelenlétet a szokásos munkaidı alatt munkanapokon; rendszer adminisztrátor Web vagy Kliens szoftver telepítése és az adatok folyamatos követése; - a másoláshoz /nyomtatáshoz szükséges kellékanyagot (beleértve a tőzıkapcsot is), a papír kivételével - a beépítendı kopóalkatrészeket és egyéb alkatrészeket; - a megelızı karbantartásokat a gyári elıírások szerint; - a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását, a hibás gép(ek)kel mőszakilag egyenértékő csereeszköz biztosítását. Egyéb követelmények: - A javításokat és karbantartásokat a hibabejelentést követıen haladéktalanul, de legkésıbb 2 órán belül meg kell kezdeni, és azt 8 órán belül be kell fejezni, vagy azonos mőszakilag egyenértékő csereeszközt kell biztosítani. - Amennyiben a folyamatos szervizjelenlétet biztosító szakember (ek) kapacitása nem teszi lehetıvé az ugrásszerően megnövekedett hibák elhárítását, abban az esetben Vállalkozó további szervizszakemberekkel köteles biztosítani a folyamatos hibaelhárítást. - Vállalkozó munkanapokon és munkaszüneti napokon egyaránt 24 órás állandó kapcsolattartási lehetıséget köteles biztosítani 5. Részajánlat, többváltozatú ajánlat Érvényes ajánlat csak a beszerzés tárgyának egészére adható, Ajánlatkérı kizárja a részajánlat illetve a többváltozatú ajánlat benyújtásának lehetıséget. Az árajánlatban szíveskedjenek az ajánlattételi felhívásban meghatározott összes termék vonatkozásában díjszabást adni a felolvasólap kitöltésével. 6. Szerzıdés meghatározása: Szállítási és üzemeltetési szerzıdés. 7. A teljesítés határideje: 72 darab berendezés leszállítása: június 18. Üzemeltetetési szolgáltatás futamideje: június december A teljesítés helye: Országgyőlés Hivatala (Budapest, V. Széchenyi rkp. 19.). Országház (Budapest, V. Kossuth tér 1-3.) 3

4 9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele, illetıleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Ajánlatkérı elıleget nem fizet. Ajánlattevı a teljesítés igazolását követıen utólag jogosult számla benyújtására. A számlák ellenértékének átutalására a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint, a szerzıdésszerő teljesítést követı 30 naptári napon belül, átutalással kerül sor. Ajánlatkérı és a nyertes Ajánlattevı az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény 36/A. - ában foglaltakat köteles alkalmazni. 10. Kizáró okok: Az ajánlatban cégszerően aláírt nyilatkozatot kérünk benyújtani arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevıvel nem állnak fenn a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában sem az elsı szakaszában meghatározott kizáró okok, jelesül: Ad. 1. a Kbt. 60. (1) bekezdés Ad. 2. a Kbt. 61. (1) bekezdés a-d) pontja 11. Hiánypótlás: Az ajánlatkérı valamennyi ajánlattevı számára azonos feltételekkel, teljes körően lehetıséget biztosít a hiányosság(ok) pótlására a Kbt ában meghatározottak szerint. Felhívjuk Ajánlattevık figyelmét, hogy a hiánypótlási felhívásban nem szereplı hiányosságokat is pótolhatnak az ajánlatkérı által megállapított hiánypótlási határidı alatt. 12. Az ajánlatok bírálati szempontja: A bírálat a keretmegállapodásos eljárás elsı részében meghatározott, legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján, a beszerezni kívánt termékekre, mint beszerzési csomagra vonatkoztatva történik. 13. Az ajánlati árak meghatározása: Az ajánlati árat a felolvasólapon meghatározottak szerinti bontásban a közbeszerzési díjjal növelt értékben kérjük meghatározni. Ajánlatkérı a tapasztalati példányszámok alapján kiszámított, teljes futamidıre vonatkoztatott üzemeltetési lapköltséget a beszerzési díjhoz hozzászámítja. Tekintettel a Kbt. 136/D. (5) bekezdésére, Ajánlattevı a központi beszerzı szervezet által lebonyolított keretmegállapodásos eljárás elsı részének lezárásaként kötött keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál Ajánlatkérı számára kedvezıbb ajánlatot tehet. Felhívjuk az Ajánlattevık figyelmét arra, hogy a keretmegállapodásos eljárás második részét az Ajánlatkérı Intézmény bonyolítja le, így a keretmegállapodás Közbeszerzési díj számítása, megfizetése címő fejezetének 3.2 pontja értelmében a közbeszerzési díj mértéke az intézményi beszerzés nettó értékének 1,5 %-a +ÁFA. Az Ajánlattevı a közbeszerzési díjat köteles a megrendelés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egyidıben az Ajánlatkérı részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni. Az ajánlati ár meghatározásánál kérjük figyelembe venni, hogy a szerzıdéskötést követıen a szállítási díj semmilyen jogcímen sem emelhetı. 14. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Az Ajánlatkérı a dokumentációt térítésmentesen az ajánlati felhívással egyidejőleg a keretmegállapodásban megjelölt elektronikus címre megküldött levél útján a elérési útvonalon is ajánlattevık rendelkezésére bocsátja. 4

5 15. Kiegészítı tájékoztatás az eljárás során: Az Ajánlattevı a megfelelı ajánlattétel érdekében, az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérıtıl, legkésıbb május 25-én óráig. A tájékoztatást az Ajánlatkérı május 25-én óráig írásban megadja. A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban illetıleg a Dokumentációban foglaltak módosítását. Kérdéseket a faxszámra kell írásban eljuttatni. A faxon való megküldés mellett, a válaszadás megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a kérdéseket az alábbi címre is megküldeni szíveskedjenek: A közbeszerzési idıszak folyamán valamennyi közlést írásban kell eljuttatni az Ajánlatkérıhöz. Közlések semmilyen más formában nem fogadhatóak el. 16. Ajánlattételi határidı: május 26-án óra 17. Az ajánlat benyújtásának címe: Országgyőlés Hivatala, Budapest, V. Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 617. A beléptetés érdekében kérjük, hogy az ajánlatot kézbesítı személy nevét legalább május 25-én óráig a telefonszámon bejelenteni. 18. Ajánlattétel nyelve: Az ajánlatokat kizárólag magyar nyelven lehet benyújtani, ezért kérjük, hogy valamennyi iratot magyar nyelven elkészítve csatoljanak az ajánlathoz. 19. Ajánlatok felbontásának helye: Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjában, május 26- án órakor, az ajánlatok beadásának helyszínén (Budapest, V. Széchenyi rkp. 19. VI. emelet 617. szobában) kerül sor. Az ajánlatok felbontásáról jegyzıkönyv készül, amelyet valamennyi Ajánlattevı részére megküldünk. 20. Ajánlattételre vonatkozó egyéb rendelkezések Tekintettel arra, hogy a több ajánlattevıvel kötött - az ajánlati felhívás preambulumában meghivatkozott keretmegállapodás nem tartalmaz minden olyan feltételt, amely szükséges a konkrét közbeszerzés megvalósításához az ajánlatkérınek újra kell versenyeztetnie a keretmegállapodásban részes ajánlattevıket a keretmegállapodásban meghatározott, pontosított feltételek alapján a Kbt. 136/B (3) bekezdése alapján. Az ajánlattételi felhívás alapján az ajánlatot az ajánlattételi határidıre kell benyújtani, az Ajánlatkérınek ezt az ajánlatot kell elbírálnia. Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor Ajánlatkérı írásbeli összegezést készít. Az eredményhirdetés során Ajánlatkérı ismerteti az írásbeli összegezésben foglaltakat. Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen adja át Ajánlatkérı a jelen lévı Ajánlattevıknek, a távol lévı Ajánlattevıknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követıen haladéktalanul postai úton és telefaxon egyaránt megküldi. Az ajánlatkérı az eredményhirdetést követıen köti meg a szerzıdést a nyertes ajánlattevıvel. 21. Az ajánlattal kapcsolatos egyéb követelmények: Az ajánlatban kérjük csatolni: - a közös Ajánlattevık által megkötött a felelısség, a képviselet, a feladatmegosztás kérdéseit is tartalmazó közös ajánlattevık által tett megállapodást (nyilatkozatot), mely megjelöli az ajánlattételre önállóan jogosult szervezetet. 5

6 - a Kbt. 70. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot arról, hogy az Ajánlattevı elfogadja az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeket, és milyen összegő díjért kész a szerzıdés teljesítésére, - az ajánlattételi határidıt legfeljebb 60 nappal megelızıen kiadott cégkivonat egyszerő másolatát (amennyiben a cégadatokban a cégkivonat alapján változásbejegyzés van folymatban, abban az esetben csatolni kell az erre vonatkozó cégbírósági érkeztetı bélyegzıvel elláttott változás bejegyzési kérelem eredeti vagy közjegzyı által hitelesített példányát) és az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevı cégjegyzésre jogosult képviselık aláírási címpéldányát egyszerő másolatban - amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplı kötelezettségvállaló írja alá, úgy a cégjegyzésre jogosult(ak)tól származó meghatalmazást kérünk csatolni, - a dokumentáció részét képezı szerzıdéses feltételeket maradéktalanul tartalmazó szerzıdéstervezetet. Az ajánlatot cégszerően aláírva, három példányban - egy eredeti és két másolat -, roncsolás mentes nem bontható kötésben, oldalszámos tartalomjegyzékkel és folyamatos lapszámozással ellátva, zárt csomagolásban kérjük beadni. Amennyiben az ajánlat eredeti és másolati példánya között eltérés van, az Ajánlatkérı az eredeti példányt tekinti irányadónak. 22. Eredményhirdetés idıpontja: Az eredményhirdetésre várhatóan június 1-jén órakor kerül sor az ajánlatok beadásának helyszínén. Ajánlatkérı ezúton hívja meg az Ajánlattevıket az eredményhirdetésre. 23. Szerzıdéskötés: A szerzıdés megkötésére várhatóan június 4-én kerül sor. 24. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: május 20. Budapest, május 20. Kertészné Gérecz Eszter fıosztályvezetı Melléklet: Dokumentáció 6

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer

Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Oracle alapú humánpolitikai nyilvántartó rendszer Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 13 Szerzıdés

Részletesebben

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 9 Ajánlatkérı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: 1033 Budapest, Fı tér 3. Beszerzés tárgya: Árubeszerzés

Részletesebben

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérı: Budakeszi Város Önkormányzat cím: 2092 Budakeszi, Fı u. 179. fax: 36 /23 535-712 képviseli: dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottilia kapcsolattartó: e-mail: varoshaza@budakeszi.hu

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás HU-Budapest: Vasúti biztosítási szolgáltatások 2009/S 136-199417 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-START

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA 6721 Szeged, Bocskai u. 14. A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Munkavédelmi, és tőzvédelmi feladatok, valamint munkahelyi

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi u. 11. Város/Község: Tengelic Postai irányítószám:

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL):

Postai irányítószám: 1027. Fax: +36/1-224- 96-73 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány u. 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelıintézet Nonprofit Kft. Óbudai Egészség Olimpia - Rendezvényszervezés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE

Részletesebben

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11.

Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-309/11. Térvilágítási oszlopok diagnosztikai vizsgálat alapján meghatározott cseréje versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. április AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve:

Részletesebben

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST III.KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT a Polgármesteri Hivatal részére vezetékes és mobil távközlési szolgáltatás, valamint internet szolgáltatás biztosítása tárgyában indított közbeszerzési

Részletesebben

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027

Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 1027 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu

Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181 Budapest Reviczky út 9-11. Tel: 30/940-4965 Fax: 261-5512 gastrober@enternet.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Mátrai Gyógyintézet à la carte étterem kialakításához szükséges eszközök egyszerő közbeszerzési eljárással meghirdetett beszerzéséhez Kapja: Hirschler Lajos Gastrober Kft. 1181

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid... Page 1 of 8 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/49.

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail:

Részletesebben

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS

HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása AJÁNLATI FELHÍVÁS HÉV jármővek KE típuscsaládba tartozó kormányszelepeinek javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására vonatkozó AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166866-2009:text:hu:html HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben