II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP /B A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvető cél és háttér információ... 3 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 4 B PÁLYÁZÓK KÖRE... 5 B1. Jogi forma... 5 B2. Székhely... 5 B3. Egyéb kizáró okok... 5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek köre... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek köre... 9 C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt területi korlátozása C7. A projekt megkezdése C8. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C9. Fenntartási kötelezettség C10. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Előzetes monitoring mutatók és elvárt adatszolgáltatás F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1.A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2.A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3.A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6 Vonatkozó jogszabályok listája F7. Annex I F8. Fogalomjegyzék

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A felsőoktatás infrastrukturális fejlődése az elmúlt két évtizedben nem tudott lépést tartani sem a hallgatói létszám növekedésével, sem a gazdasági-, társadalmi-, tudományos kihívásokkal. Hiányoznak a technológiatranszfer infrastrukturális, technológiai feltételei. A nem megfelelő infrastruktúra gyenge szolgáltatási szintet tesz lehetővé a felsőoktatási intézmények számára, ellehetetleníti a gazdasági, munkaerőpiaci szereplőkkel való intenzív kapcsolatot és tartós lemaradást eredményez az egységes európai felsőoktatási térségben. A tudásalapú gazdaság kiépítése az innovációs folyamat valamennyi láncszemében való aktívabb, erőteljesebb részvétel követelményét állítja a magyar felsőoktatás elé. Az intézmények technológiai kapacitásai nem elégítik ki sem egy XXI. században európai szinten versenyképes tudásátadás alapkövetelményeit. Az intézményrendszer infrastrukturális állapota mára gátjává vált a piaci igényeknek megfelelő, a legkorszerűbb technológiai ismeretekkel rendelkező hallgatók képzésének, a tudástranszfer hazánkban fejlesztésre szorul. Az intézmények korszerű irányításához és költséghatékony gazdálkodásához elengedhetetlen az adminisztrációs-, menedzsment-, nyilvántartási (pl. elektronikus hallgatói és oktatói kártya, központi hallgatói nyilvántartás és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások) rendszerek és eljárások informatikai-technikai feltételeinek kialakítása, fejlesztése. Olyan technológiai, informatikai megoldások bevezetése szükséges a felsőoktatási intézményekben, melyek képesek a gazdálkodási, tanulmányi, ingatlangazdálkodási és kutatás-fejlesztési területek integrálására, együttes kezelésére. A konstrukció általános célja a felsőoktatási intézmények oktatással, kutatással, vállalkozással kapcsolatos IKT infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A konstrukció célja megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az intézményeket képessé teszik a központi programokban kifejlesztett rendszerekhez való csatlakozásra. A konstrukció hozzájárul a TÁMOP felsőoktatást érintő konstrukcióinak IKT infrastrukturális megalapozásához az alábbi területeken: Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés Képessé tétel a felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése eredményeképp létrejött rendszerek intézményi alkalmazására A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése Korszerű matematikai, műszaki, informatikai és természettudományos végzettséggel rendelkezők számarányának növeléséhez szükséges tartalmi és képzési kapacitások kialakítása, fejlesztése Minőségfejlesztés 3

4 A2. Részcélok A felsőoktatási intézmények matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai oktatási-, kutatási-, szolgáltatási IKT infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő infrastruktúra kialakítása, fejlesztése Intézményi gerinchálózat kumulatív sávszélességének növelése Létesített/felújított hálózati hozzáférési pontok számának kialakítása Akadálymentesítés A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg forint. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 30 4

5 B PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): - A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvényben felsorolt felsőoktatási intézmények B2. Székhely A pályázó székhelye Magyarország területe, a beruházás helyszíne: Közép-Magyarországi Régió (Budapest és Pest megye). B3. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. - ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet. aki, vagy amely az KMOP konstrukción belül kiemelt támogatásban részesül 5

6 b) A pályázó működésére vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki a pályázati dokumentációban és a támogatási szerződésben nem tesz kötelezettségvállalást az alábbiakra: Esélyegyenlőségi területen előírt vállalások: A pályázat benyújtásáig Esélyegyenlőségi Terv elkészítése; Projektmenedzsment összetételében legalább egy harmados részvételt kell biztosítani mindkét nem (férfiak, nők) számára; Azonos munkakörben, azonos végzettséggel, azonos feladatkört ellátók esetében azonos bér juttatása; A pályázat során komplex akadálymentesítés megvalósítása a konstrukcióhoz kapcsolódóan; Széleskörű felhasználásra kialakított informatikai beruházások és fejlesztések esetében sajátos nevelési igényűeket segítő (W3C szabvány szerinti) megoldások alkalmazása; Fenntartható Fejlődés területén előírt vállalások A Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiát alkalmazó intézményi fenntartható fejlődési stratégia kidolgozása Szellemi tulajdonkezelés területén előírt vállalások: A projekt keretében létrejött szellemi terméket a kedvezményezett intézmény korlátlanul felhasználhatja, konzorcium esetében ennek részleteiről a konzorciumi együttműködési megállapodás rendelkezzen. A projekt keretében létrejött infrastruktúra használata során keletkező szellemi termékek felhasználását a pályázó külön dokumentumban szabályozza. Kiemelt (központi) Programokhoz történő kapcsolódás területén előírt vállalások: Az Educatio Kht. által továbbfejlesztett, és üzemeltetett Vezetői Információs Rendszer számára, előre definiált, egységes adatszolgáltatás; Az Educatio Kht. által továbbfejlesztett, és üzemeltetett Diplomás Pályakövetési Rendszer számára, előre definiált, egységes adatszolgáltatás; Az Educatio Kht. által továbbfejlesztett, és üzemeltetett Validációs Rendszer számára, előre definiált, egységes követelményekhez való illeszkedés; Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által továbbfejlesztett és koordinált felsőoktatási minőségfejlesztési programhoz történő illeszkedés, Kapcsolódás a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet által kidolgozott és üzemeltetett hálózati infrastruktúrafejlesztési programhoz (Információ-menedzsment a felsőoktatásban); Az OKM keretében működő Felsőoktatási Kompetenciaközpont által kiadott iránymutatások, szakmai javaslatok figyelembe vétele a saját folyamatok, rendszerek fejlesztésekor. 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Info-kommunikációs technológiai fejlesztések: Az oktatást, kutatást, innovációt, valamint a tanulást, oktatás- és kutatásadminisztrációt, a döntéshozatalt, és a kutatási eredmények nyomon követését támogató információs kommunikációs rendszerek infrastrukturális hátterének kiépítése: Alap infrastruktúra fejlesztése - belső hálózat (CAT 7-es, különösen a fejlettebb kábelezés, pl. üvegszálas, gigabites belső hálózati aktív eszközök, IPv6 szabvány bevezetése); - tartalomszolgáltatási infrastruktúra (tárhely, szerver, biztonsági másolat, szemantikus technológiai megoldások stb.); Kutatást és oktatást támogató infrastruktúra fejlesztése - egyetemen belüli és campusok (RTK-k) közötti akadémiai hálózat bővítése (külső aktív hálózati eszközök, gerinchálózat, szerverek, CA, RA, szuper számítógépek); - telekommunikáció informatikai támogatása (VoIP, video konferencia); - az oktatás és a kutatás IKT támogatása (interaktív prezentációs eszközök, kivetítők, aktív táblák, szavazók, adatbeviteli eszközök); - az egyetemek közötti on-line erőforrás megosztás infrastrukturális hátterének kiépítése a kutatás, oktatás (pl. kísérletek) támogatására (pl. grid technológia). - Távoktatás és távmunka infrastrukturális feltételeinek javítása: wireless technológiával támogatott intelligens tanulási környezet, intelligens könyvtárak, kísérleti vizsgaközpontok kialakítása - pl. műszaki tudományok. - Az intézmények közötti hálózati együttműködések bővítése (pl. on-line erőforrásmegosztás, kutatásfejlesztési p2p (peer to peer), grid technológia, distributed computing, szélessáv bővítés, a központhoz közvetlenül kapcsolódó regionális központi routerek, összekötő adatvonalak stb.); - A nemzetközi adatbázisokhoz való széleskörű hozzáférés infrastrukturális, technológiai támogatása; - Az intelligens és interaktív tanulási környezet infrastrukturális háttérének kiépítése, fejlesztése. - A támogatandó célokban felsorolt rendszerek bevezetése, implementációja, kapcsolódó rendszerintegrációs tevékenységek elvégzése; - Alkalmazás-fejlesztés - a kapcsolódó fejlesztések interoperabibilitásának megteremtéséhez szükséges fejlesztések; - A kutatóhelyek és a régió vállalatai közötti szoros együttműködésre, új termékek, technológiák, módszerek és alkalmazások kifejlesztésére, kipróbálására alkalmas innovációs környezet megteremtése; - Infokommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó fejlesztések. 7

8 Intézmény-irányítást támogató infrastruktúra fejlesztése - az adminisztrációhoz szükséges infrastruktúra fejlesztése (munkaállomások, szerverek); - Az intézmények korszerű irányításához és költséghatékony gazdálkodásához szükséges gazdálkodási, adminisztrációs, menedzsment- és nyilvántartási rendszereinek infrastrukturális (építési és hardver) fejlesztése; - Minőségfejlesztési rendszerek infrastrukturális feltételrendszerének megteremtése; - Olyan technológiai, informatikai, infrastrukturális megoldások támogatása a felsőoktatási intézményekben, melyek képesek a gazdálkodási, tanulmányi, ingatlangazdálkodási és kutatás-fejlesztési területek integrálására, együttes kezelésére; - Intézményi portálok és a központi felsőoktatási portál közötti folyamatos interoperabilitáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés, amely lehetővé teszi a szakmastruktúra és a képzési struktúra összehangolását; - Intézmények közötti kommunikációt és együttműködést segítő fejlesztések. Szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése - Elérési lehetőségek bővítése (intelligens hallgatói terek, wireless campus, otthoni VPN elérés, kollégiumi elérés) (Acces Point, hálózati végpontok, információs falak, terminálok); - Diákigazolvány, elektronikus hallgatói, oktatói és dolgozói kártyaszolgáltatások telepítéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése; - Informatikai infrastruktúra fejlesztése, infokommunikációs eszközök, immateriális javak beszerzése, korszerűsítése. Az előírt technológiai minimumkövetelményektől és megoldásoktól tekintettel a pályázat benyújtása és a beruházás megkezdése közötti időszak hosszúságára - a fejlettebb technológia javára a pályázó térjen el. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések stb. - Az intézmények korszerű irányításához és költséghatékony gazdálkodásához szükséges gazdálkodási, adminisztrációs, menedzsment- és nyilvántartási rendszereinek infrastrukturális (építési és hardver) fejlesztése; - Minőségfejlesztési rendszerek infrastrukturális feltételrendszerének megteremtése; - Olyan technológiai, informatikai, infrastrukturális megoldások támogatása a felsőoktatási intézményekben, melyek képesek a gazdálkodási, tanulmányi, ingatlangazdálkodási és kutatás-fejlesztési területek integrálására, együttes kezelésére; - Egyetemen belüli és campusok (RTK-k) közötti akadémiai hálózat bővítése (külső aktív hálózati eszközök, gerinchálózat, szerverek, CA, RA, szuper számítógépek); - Belső hálózat (CAT 7-es, különösen a fejlettebb kábelezés, pl. üvegszálas, gigabites belső hálózati aktív eszközök, IPv6 szabvány bevezetése); - Info-kommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységek. 8

9 C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások stb. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok a: - pályázatok, amelyek az MTMI szakok fejlesztését célozzák, - beruházások melyek a célokhoz illeszkedő legjobb elérhető technológiák (BAT) alkalmazásával valósulnak meg; - beruházások, amelyek több tudományterület együttműködésében és nemzetközi kutatói csoportokban megvalósuló kutatások, képzések infrastrukturális hátterének fejlesztését szolgálják; - fejlesztések, amelyek már meglévő, továbbfejleszthető, nemzetközileg is versenyképes kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekre, illetve eredményekre épülnek; - fejlesztések, amelyek már sikeres, gazdálkodó szervezetekkel való együttműködésen alapulnak; - projektek, amelyek alapvetően figyelembe veszik a területi (NUTS I-III) K+F+I kapacitásokat és adottságokat, valamint a munkaerő-piaci igényeket, azaz törekednek a párhuzamos fejlesztések elkerülésére; - pályázatok, amelyek nemzetközi együttműködést elősegítő, valamint nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatások infokommunikációs rendszereinek kiépítését, fejlesztését szolgálják; - többnyelvű egyetem kialakítását célzó projektek; - felsőoktatási intézmények és vállalkozások által közösen működtetett spin-off, illetve start-up cégek létrehozását célzó K+F+I tevékenységhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére irányuló projektek; - fejlesztések, amelyek koncentrált, nagy hozzáadott értékű, komplex együttműködés (külföldi és magyar FOI, valamint versenyképes vállalat) keretében, hosszútávú K+F- I projektek megvalósulását közvetlenül szolgálják; - fejlesztések, amelyek nemzetközi szinten is újszerű iparágak K+F+I igényeit valósítják meg; - fejlesztések melyek - a évi CXXXIV törvényben meghatározott - célzott alapkutatás infrastrukturális támogatásához kapcsolódnak; - programok, amelyek minél több tevékenységcsoportot magukban foglalnak; - beruházások, melyek a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve valósulnak meg, különös tekintettel a teljes körű szelektív hulladékgyűjtésre; - intézmények, amelyek a videokonferencia rendszert a pályázat keretében bevezetik; - intézmények, akik a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 96. (1)-(2) bekezdésekben felsorolt vezetői állások és megbízások betöltése tekintetében vállalják, hogy legkésőbb 2009-től felmenő rendszerben bevezeti a nemek szerinti kvóta alkalmazását (legkevesebb egy harmados képviselet mindkét nem (férfiak, nők) számára. C2. Nem támogatható tevékenységek köre - Üzemeltetés (kivéve próbaüzem); - Termékbemutatón, konferencián való részvétel, külföldi utazás; 9

10 - Tanulmányút; - A célzott beruházást közvetlenül nem szolgáló külső-belső épületgépészeti- elektromos hálózatokat, rendszereket érintő tevékenység; - Internet szolgáltatás előfizetése - Kliensoldali informatikai infrastruktúra fejlesztés C3. Elszámolható költségek köre ÁFA valamint más adók és közterhek Projekt menedzsment költségek (teljes költségvetés maximum 5 %-a) csak az önrész terhére Szolgáltatások igénybevételének költsége A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata, Biztosítékok költsége amennyiben a támogatás nyújtásához kötelező, Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások. Mérnöki, szakértői díjak, Egyéb szolgáltatások: Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek, Könyvvizsgálói díjak, Műszaki, ellenőri költségek Általános költségek (Teljes támogatási összeg legfeljebb 1 %-a) postaköltségek, a támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitása költsége és az elkülönített bankszámla számlavezetési díja biztosítási díj, dokumentációs, irattározási, archiválási költségek a jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló tevékenységek bér-, személyi jellegű költségei 10

11 Beruházások Építés: o Kizárólag az IKT fejlesztés keretében szükséges mértékű ingatlan felújítás, átalakítás, bővítés Eszközbeszerzések Immateriális javak beszerzése C4. Nem elszámolható költségek köre - Bérleti díjak - A projekt célját, a K+F+I+O beruházást közvetlenül nem segítő eszközök beszerzése (ide értendő a menedzsment mobil eszközökkel pl. laptop, PDA, telefon történő ellátása is) - Nem a projekt keretében használt eszközök beszerzése, - Tananyag fejlesztése, kivitelezése, segédanyagok bérlése C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) A pályázati projektnek illeszkednie kell a pályázó felsőoktatási intézmény Intézményfejlesztési Tervéhez. C6. Projekt területi korlátozása A pályázó székhelye Magyarország területe, a támogatott projekteknek a Közép- Magyarországi Régióban (Budapest és Pest megye) kell megvalósulniuk! C7. A projekt megkezdése A projekt az elbírálási folyamat lezárásának napjától saját felelősségre megkezdhető. C7.1. Megkezdettség Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt megkezdésének minősül: Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja az első beszerzett technológiai korszerűsítést eredményező eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (Pályázó) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a Pályázó bármely telephelyére történő beszállítási nap 11

12 építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén, illetve fejlesztési célú projektek esetén az építési naplóba történt első olyan bejegyzés időpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplő bármely elemre vonatkozik közműfejlesztési hozzájárulás fizetése esetén annak a szolgáltató részére történő átutalása (a szolgáltatói szerződéssel, az átutalás tényét igazoló bank által cégszerűen aláírt, banki bankszámla kivonattal igazolva Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. Amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan a C7 pontban említetten kívül jelen pályázati kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a C8. pontban jelzett végső pénzügyi elszámolási határidőt figyelembe véve kell valósulnia. A projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés, szükséglet felmérés stb.), illetve a két pályázati forduló közötti projektfejlesztési szakasz tevékenységei nem jelentik a projekt megkezdését. C8. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 24 hónap áll a rendelkezésére. A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának végső határideje az utolsó tevékenység befejezését követő 90. nap, de legkésőbb december 31. C9. Fenntartási kötelezettség A kedvezményezettnek a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítania kell, hogy a támogatásból épített, felújított vagy átalakított ingatlan illetve beszerzett eszközök rendeltetésében és azok tulajdonjogviszonyaiban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a megvásárolt eszköz üzembe helyezését követően minimum 5 évig fenntartja és üzemelteti az adott régióban. A benyújtott pályázói nyilatkozatban vállalni szükséges, hogy a projekt eredményeit a projekt zárását követő 5 évig az eredeti céljaira használja a pályázó. A kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilván tartania, és legalább december 31.-ig azokat megőriznie. 12

13 C10. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással kombinálható, azonban ugyanarra a konkrét tevékenységre más forrásból nem pályázhat (kettős finanszírozás tilalma). Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni a projektidőszak alatt. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti. Támogatás kizárólag új technológiai korszerűsítést eredményező eszköz vásárlásához vehető igénybe Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a pályázó zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb december 31.-ig kell benyújtania a közreműködő szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető. Egyéb, kiírás- specifikus korlátozások: Támogatás csak olyan beruházási projektre adható, amely nemzetközi és hazai piacelemzéssel, iparágelemzéssel, ágazati elemzéssel, tudáskapacitás-elemzéssel, alátámasztott kapacitás- illetve technológiafejlesztést céloz meg (tradebility, EU-s kitekintés stb.). Támogatás, csak olyan beruházási projektre adható, amelynek kiviteli tervein akadálymentesítési szakmérnök ellenjegyzése szerepel. A projekt keretében szervezett betanítás, képzések esetén törekedni kell arra, hogy a képzések ne hétvégén, illetve ne a munkaidő után kerüljenek lebonyolításra. Amennyiben mégis ezen időszakokra esik, akkor ez az összes képzési idő 20%-át nem haladhatja meg. A képzés időtartamára amennyiben ez releváns a gyermekek napközbeni felügyeletét biztosítani kell, a pályázat keretében nem elszámolható saját forrásból. 13

14 A projektmenedzsmentre vonatkozó előírások: A projektmenedzsment személyi összetételének minimális feltételei 1 fő projektvezető, megfelelő referenciákkal 1 fő pénzügyi vezető, megfelelő referenciákkal 1 fő informatikai szakember, informatikai beruházások területén szerzett tapasztalattal A projektmenedzsment tagok munkavégzésére vonatkozó követelmények A projekt adatlapban (4.4.1 pont) részletezni kell a projektmenedzsmentben összes tagjának feladatát, felelősségét, részvételük indokoltságát. A projektmenedzsment összes tagjának részletes szakmai önéletrajzát, hasonló beruházásokban szerzett referenciáit mellékletként csatolni kell az előzetes megvalósíthatósági tanulmányhoz. A projektmenedzsment összes tagjának 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát mellékletként csatolni kell az előzetes megvalósíthatósági tanulmányhoz. A projektmenedzsment tagjait pályázat keretében kell kiválasztani. A projektmenedzsment tagok munkavégzésére vonatkozó követelmények Amennyiben a projektmenedzsmentben résztvevő a projekt megkezdése előtt is munkavállaló volt az intézménynél, az intézménynek hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy a munkavállaló által addig ellátott feladatokat biztosítja a munkavállaló által a projektmenedzsmenttel kapcsolatos teendők ellátásának munkaidejével egyező mértékben. (Teljes körű indoklás és igazolás a projektmenedzsmentben részt vevők kieső munkaidejének pótlásáról.) Amennyiben a projektmenedzsment tagjai közalkalmazotti munkakörük keretében látják el a projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladataikat, a projekt támogatási keretéből további javadalmazásban nem részesülhetnek. A közalkalmazott az alaptevékenységével azonos munkát Európai Uniós támogatási forrás keretére nem végezhet az intézményben 14

15 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 80 %-a. A támogatási intenzitás számítása a 85/2004. (IV.19.) Korm. Rendelet alapján történik. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: Intézmény hallgatói létszáma (x) Igényelhető támogatás maximum összege fő felett Ft Ft Ft Ft Szükséges önrész aránya 20% X: október 15.-i statisztika alapján D4. Az önrész összetétele A pályázó által a projekt megvalósításához hozzátenni szükséges hozzájárulás a jelen pályázatban igényelt támogatáson kívül minden forrás kivéve az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatásokat. Az önrész az alábbi elemekből állhat: Önrész elemei bankhitel számlapénz, bankbetét névre szóló értékpapír Igazolás módja a hitelintézet által kiadott hitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a számlapénz, bankbetét összegéről, és annak meglétéről a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a saját forrás részét képező értékpapírok összegéről, és azok meglétéről 15

16 költségvetésen kívüli forrásból származó egyéb forrás zárt végű pénzügyi lízing Felhasználásra kötött megállapodás a pénzügyi géplízingre vonatkozó ígérvény, illetve - ha rendelkezésére áll - a vonatkozó lízingszerződés A pályázónak legalább a projekt elszámolható költségének 20 %-át kitevő igazolt önerővel kell rendelkeznie. Az önerő 100%-át pénzbeli önerő formájában kell biztosítani. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Amennyiben indokolt. D6. Biztosítékok köre Biztosíték nyújtás tekintetében a 281/2006. (XII. 23.) a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló Korm. rendelet X. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. D7. Előleg igénylése A pályázati kiírás keretében előleg igénylésére nincs lehetőség. A köztes kifizetés (kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli bizonylat alapján teljesülő tételek, melyet előrehaladási jelentés részeként számolnak el) nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át. A kedvezményezettek a támogatási összeg utolsó 20%-át a projekt zárójelentés elfogadását követően kapják meg. D8. Egyéb feltételek A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét. Nem minősül bevételeknek a kockázati tőke - és hitelalapok, a garanciaalapok keretében keletkezett bevétel. A bevételeket a strukturális alapok részesedésének kiszámítása előtt, de legkésőbb a támogatás befejezésekor teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a tevékenység elszámolható költségéből attól függően, hogy a bevétel teljes egészében vagy csak részben származott-e a társfinanszírozott tevékenységből. A bevételek kezelésekor is biztosítani kell a kettős finanszírozás elkerülését. A projekt megvalósításához kötődő pénzügyi bevételek (pl: kedvezményezetteknek fizetett előlegből származó kamatbevétel) összegét a projekt megvalósítása érdekében kell felhasználni. A felhasználás tényét legkésőbb a (záró) projekt előrehaladási jelentéssel egyidőben benyújtott kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokkal kell igazolni. 16

17 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái: Értékelési szempont Adható pontszám Adatlap Elérendő minimum 1 A pályázó környezetének értékelése A projekt illeszkedése a nemzetközi, az EU-s, az országos, a regionális, és a helyi szükségletekhez a felsőoktatási területén 0-4 A projekt illeszkedése a nemzetközi, az EU-s, az országos, a regionális, és a helyi igényekhez, elvárásokhoz iparági, kutatási és munkaerő-piaci területen 0-2 A projekt illeszkedése az ÚMFT és az OP célkitűzéseihez A pályázó szervezet értékelése 5 4.1, A projekt által bevont és érintett célcsoportok nagysága, aránya (hallgatók, oktatók, kutatók, külső partnerek) A projekt céljának értékelése , A projektben vállalt tevékenységek komplexitása 0-3 Komplementer, egymásra épülő, koherens fejlesztések megvalósítása 0-2 A projekt céljainak és tevékenységeinek relevanciája és innovációs tartalma 0-2 A projekt indikátorainak realitása, valamint illeszkedésük a fejlesztés tárgyához 0-4 A projekt illeszkedése az intézmény fejlesztési stratégiájához 0-1 A projekten belül a matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai terület aránya. 0-4 A projekten belül a központi programokhoz való csatlakozás feltételeinek megteremtésére fordított arány Szakmai-műszaki értékelés , Az intézmény által nyújtott online szolgáltatások körének bővülése 0-5 A kialakított rendszer maximális kapcsolódási sebessége az NIIF (gerinc)hálózatára. 0-4 Az intézményi hálózat IPv6 kompatbilis aktív eszközeinek aránya a fejlesztést követően

18 Értékelési szempont Az intézmény belső tereinek WiFi lefedettségi aránya 0-2 A kialakított rendszer képes együttműködni a tanulmányi rendszerrel, a NIIFI által kialakított föderatív azonosítási rendszerrel, valamint a központi információs rendszerrel 0-1 Az intézményben található, egy hazai vagy nemzetközi grid-be integrálható erőforrások aránya 0-3 Adható pontszám Adatlap 5 Erőforrások Projektmenedzsment tervezett kapacitásának viszonya a projekt tevékenységeihez 0-3 A projekt megvalósításához szükséges tárgyi infrastruktúra minősége Pénzügyi értékelés , Pályázó pénzügyi kapacitásainak viszonya a projekt költségeihez (Cash-flow megalapozottsága) 0-3 A költségvetési tételek kapcsolódása a projektben vállalt tevékenységekhez (szükségesség) 0-4 A költségvetési tételek megalapozottsága (árérték arány) A költségvetési tételek részletezettsége A pénzbeni önerő mértéke A projekt beruházásaiból származó várható bevétel mértéke évente Projektterv értékelése Cselekvési és ütemterv részletezettsége Cselekvési és ütemterv realitása 0-1 Megvalósíthatósági tanulmány 7.3 meglapozottsága 0-3 Projektterv logikai felépítése és 7.4 megvalósíthatósága Fenntarthatóság értékelése Kiépített kapacitások és szolgáltatások 8.1 fenntarthatóságának biztosítása intézményi és pénzügyi szempontból 0-5 Kiépített kapacitások és szolgáltatások fenntartásába bevont 8.2 gazdasági/civil/önkormányzati/nemzetközi partnerek 0-2 Elérendő minimum

19 Értékelési szempont Adható pontszám Adatlap Kiépített kapacitások és szolgáltatások 8.3 költséghatékonysága Referenciák Európai Unió által finanszírozott projektek 9.1 lebonyolításában szerzett tapasztalat 0-1 Beruházási projektek megvalósításában 9.2 szerzett tapasztalat 0-1 Létező KKK, illetve RET működtetési 9.3 tapasztalat Egyéb (Horizontális szempontok) A projekt hozzájárulása a fenntartható fejlődés 10.1 szempontjaihoz 0-1 Nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása, valamint fogyatékkal élők/ romák és egyéb hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének 10.2 növelését célzó intézkedések 0-3 Nemzetközi együttműködést elősegítő infokommunikációs rendszerek kiépítése, fejlesztése; valamint nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatásokat, képzéseket segítő infokommunikációs 10.3 rendszerek kiépítése, fejlesztése 0-1 Interdiszciplináris együttműködésében megvalósuló kutatások, képzések 10.4 infrastrukturális hátterének fejlesztése 0-1 Érintettek bevonása a projekt kidolgozásába, 10.5 megvalósításába, ellenőrzésébe (Partnerség) 0-1 Összesen Elérendő minimum 1-8-ig terjedő bírálati alszempontoknál (kivéve 1.2, 3.6, 6.6, 8.2) 0 pont esetén a pályázat nem támogatható! 19

20 E1. Előzetes monitoring mutatók és elvárt adatszolgáltatás E1.1 Monitoring mutatók Mutató neve 1. Létesített/felújított hálózati hozzáférési pontok száma Típus (output/ere dmény) Minimális an elvárt célérték Célértéke elérésének időpontja db - projektek befejezése 2 Kialakított szolgáltatásokat igénybe vevők száma 1 fő - projektek befejezése 3 Intézményi gerinchálózat IPv6 szabványra átállított aktív eszközeinek aránya 4 Intézményi gerinchálózat kumulatív sávszélessége 5 Létrehozott, aktív adattárolási kapacitás nagysága 6. Oktatásinformatikai eszközökkel felszerelt oktatásra alkalmas terek száma % 100 projektek befejezése Gbit/sec - projektek befejezése Tbyte - projektek befejezése db - projektek befejezése Mutató forrása felmérés adatközlés felmérés tervdokum táció mérések tervdokum táció Kérjük, hogy a projekt adatlap számszerűsíthető eredmények pontjában a fenti táblázatban megjelenő mutatók közül azokat szerepeltesse, amelyek pályázata esetében relevánsak. Kizárólag olyan pályázatok támogathatók, amelyek valamennyi fenti mutató pozitív irányú változásához hozzájárulnak. Amennyiben a mutató mellett minimálisan elvárt célérték is jelölve van, akkor pályázat csak abban az esetben támogatható, ha a minimálisan elvárt érték teljesítését vállalni tudja. Ha nincs minimálisan elvárt érték jelölve, akkor ilyen feltétel nem áll fent. Pályázatában meg kell jelölnie, hogy a fenti mutatók mely években teljesülnek. Kérjük ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének időpontjai összhangban legyenek a pályázatban bemutatott ütemtervvel, valamint a pályázat költségvetésével. E1.2 Rendszeres adatszolgáltatás keretében beküldendő adatok Adat neve Mértékegység Mértékegység Telepített videokonferencia rendszerek száma db 2 Minimálisan elvárt célérték 1 Csökkenő tendencia megfordítása 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁM-OP-2008-3.1.8/08 A kiemelt projekt az Európai

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához. BONUS HU Program

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához. BONUS HU Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához BONUS HU Program Kódszám: EU_BONUS_12 1

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP

TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP TERÜLETSPECIFIKUS MELLÉKLET TERÜLET: VESZPRÉM MEGYE FELHÍVÁS SZÁMA: TOP-2.1.3-15 1.2. A rendelkezésre álló forrás A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: millió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-4.2.1-16 FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELTÉTE- LEK EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése A pályázat célja A konstrukció általános célja a

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül Pályázati lehetőségek a Lorem ipsum (GOP) vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül I. Pályázatfigyelés II. Pályázatkészítés módszertana I. Pályázatfigyelés Pályázatfigyelési lehetőség vállalkozások

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-1.1.4-11/1

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/1 A projektek az Európai

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15. KKV-k piaci megjelenésének támogatása 2015.06.17. 2015.06.17. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15 GINOP Tájékoztató, 2015.06.16. NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 3525

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_12 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK...3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA GINOP-2.1.1-15 VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: Támogatás nyújtása jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati innováció támogatása (GOP , KMOP )

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati innováció támogatása (GOP , KMOP ) Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati innováció támogatása (GOP-2008-1.3.1, KMOP-2008-1.1.4) Alapvető cél és háttér információ A konstrukció célja azon vállalkozások innovációs tevékenységeinek

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA

TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA TÁMOP PROJEKTEK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA 2010.02.26. POLGÁR ÉVA TÉMAKÖRÖK elszámolható költségek útmutató (ESZA/ERFA) könyvvizsgálat a projekt végén előlegből származó kamatbevétel bevételek kezelése milyen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/347-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2011. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Mozgáskorlátozott emberek foglalkoztatását, önálló életvitelét segítő eszközfejlesztő műhely és szolgáltatási hálózat

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-08/2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.5-09/A/1 (KMR)

TÁMOP-3.1.5-09/A/1 (KMR) Közlemény a TÁMOP 3.1.5-09/A/1 és TÁMOP 3.1.5-09/A/2 kódszámú pályázati konstrukciókkal kapcsolatban A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a TÁMOP 3.1.5-09/A/1 és

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás

Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás A Széchenyi 2020 keretében megjelent Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben