II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program"

Átírás

1 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP /B A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvető cél és háttér információ... 3 A2. Részcélok... 4 A3. Rendelkezésre álló forrás... 4 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 4 B PÁLYÁZÓK KÖRE... 5 B1. Jogi forma... 5 B2. Székhely... 5 B3. Egyéb kizáró okok... 5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek köre... 7 C2. Nem támogatható tevékenységek köre... 9 C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) C6. Projekt területi korlátozása C7. A projekt megkezdése C8. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje C9. Fenntartási kötelezettség C10. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Előzetes monitoring mutatók és elvárt adatszolgáltatás F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1.A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2.A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3.A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Panaszkezelés F6 Vonatkozó jogszabályok listája F7. Annex I F8. Fogalomjegyzék

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A felsőoktatás infrastrukturális fejlődése az elmúlt két évtizedben nem tudott lépést tartani sem a hallgatói létszám növekedésével, sem a gazdasági-, társadalmi-, tudományos kihívásokkal. Hiányoznak a technológiatranszfer infrastrukturális, technológiai feltételei. A nem megfelelő infrastruktúra gyenge szolgáltatási szintet tesz lehetővé a felsőoktatási intézmények számára, ellehetetleníti a gazdasági, munkaerőpiaci szereplőkkel való intenzív kapcsolatot és tartós lemaradást eredményez az egységes európai felsőoktatási térségben. A tudásalapú gazdaság kiépítése az innovációs folyamat valamennyi láncszemében való aktívabb, erőteljesebb részvétel követelményét állítja a magyar felsőoktatás elé. Az intézmények technológiai kapacitásai nem elégítik ki sem egy XXI. században európai szinten versenyképes tudásátadás alapkövetelményeit. Az intézményrendszer infrastrukturális állapota mára gátjává vált a piaci igényeknek megfelelő, a legkorszerűbb technológiai ismeretekkel rendelkező hallgatók képzésének, a tudástranszfer hazánkban fejlesztésre szorul. Az intézmények korszerű irányításához és költséghatékony gazdálkodásához elengedhetetlen az adminisztrációs-, menedzsment-, nyilvántartási (pl. elektronikus hallgatói és oktatói kártya, központi hallgatói nyilvántartás és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások) rendszerek és eljárások informatikai-technikai feltételeinek kialakítása, fejlesztése. Olyan technológiai, informatikai megoldások bevezetése szükséges a felsőoktatási intézményekben, melyek képesek a gazdálkodási, tanulmányi, ingatlangazdálkodási és kutatás-fejlesztési területek integrálására, együttes kezelésére. A konstrukció általános célja a felsőoktatási intézmények oktatással, kutatással, vállalkozással kapcsolatos IKT infrastruktúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani. A konstrukció célja megteremteni azokat a feltételeket, amelyek az intézményeket képessé teszik a központi programokban kifejlesztett rendszerekhez való csatlakozásra. A konstrukció hozzájárul a TÁMOP felsőoktatást érintő konstrukcióinak IKT infrastrukturális megalapozásához az alábbi területeken: Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés Képessé tétel a felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése eredményeképp létrejött rendszerek intézményi alkalmazására A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása, fejlesztése Korszerű matematikai, műszaki, informatikai és természettudományos végzettséggel rendelkezők számarányának növeléséhez szükséges tartalmi és képzési kapacitások kialakítása, fejlesztése Minőségfejlesztés 3

4 A2. Részcélok A felsőoktatási intézmények matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai oktatási-, kutatási-, szolgáltatási IKT infrastruktúrájának bővítése, illetve megújítása A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő infrastruktúra kialakítása, fejlesztése Intézményi gerinchálózat kumulatív sávszélességének növelése Létesített/felújított hálózati hozzáférési pontok számának kialakítása Akadálymentesítés A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg forint. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 30 4

5 B PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): - A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvényben felsorolt felsőoktatási intézmények B2. Székhely A pályázó székhelye Magyarország területe, a beruházás helyszíne: Közép-Magyarországi Régió (Budapest és Pest megye). B3. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. - ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet. aki, vagy amely az KMOP konstrukción belül kiemelt támogatásban részesül 5

6 b) A pályázó működésére vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki a pályázati dokumentációban és a támogatási szerződésben nem tesz kötelezettségvállalást az alábbiakra: Esélyegyenlőségi területen előírt vállalások: A pályázat benyújtásáig Esélyegyenlőségi Terv elkészítése; Projektmenedzsment összetételében legalább egy harmados részvételt kell biztosítani mindkét nem (férfiak, nők) számára; Azonos munkakörben, azonos végzettséggel, azonos feladatkört ellátók esetében azonos bér juttatása; A pályázat során komplex akadálymentesítés megvalósítása a konstrukcióhoz kapcsolódóan; Széleskörű felhasználásra kialakított informatikai beruházások és fejlesztések esetében sajátos nevelési igényűeket segítő (W3C szabvány szerinti) megoldások alkalmazása; Fenntartható Fejlődés területén előírt vállalások A Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiát alkalmazó intézményi fenntartható fejlődési stratégia kidolgozása Szellemi tulajdonkezelés területén előírt vállalások: A projekt keretében létrejött szellemi terméket a kedvezményezett intézmény korlátlanul felhasználhatja, konzorcium esetében ennek részleteiről a konzorciumi együttműködési megállapodás rendelkezzen. A projekt keretében létrejött infrastruktúra használata során keletkező szellemi termékek felhasználását a pályázó külön dokumentumban szabályozza. Kiemelt (központi) Programokhoz történő kapcsolódás területén előírt vállalások: Az Educatio Kht. által továbbfejlesztett, és üzemeltetett Vezetői Információs Rendszer számára, előre definiált, egységes adatszolgáltatás; Az Educatio Kht. által továbbfejlesztett, és üzemeltetett Diplomás Pályakövetési Rendszer számára, előre definiált, egységes adatszolgáltatás; Az Educatio Kht. által továbbfejlesztett, és üzemeltetett Validációs Rendszer számára, előre definiált, egységes követelményekhez való illeszkedés; Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által továbbfejlesztett és koordinált felsőoktatási minőségfejlesztési programhoz történő illeszkedés, Kapcsolódás a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet által kidolgozott és üzemeltetett hálózati infrastruktúrafejlesztési programhoz (Információ-menedzsment a felsőoktatásban); Az OKM keretében működő Felsőoktatási Kompetenciaközpont által kiadott iránymutatások, szakmai javaslatok figyelembe vétele a saját folyamatok, rendszerek fejlesztésekor. 6

7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Info-kommunikációs technológiai fejlesztések: Az oktatást, kutatást, innovációt, valamint a tanulást, oktatás- és kutatásadminisztrációt, a döntéshozatalt, és a kutatási eredmények nyomon követését támogató információs kommunikációs rendszerek infrastrukturális hátterének kiépítése: Alap infrastruktúra fejlesztése - belső hálózat (CAT 7-es, különösen a fejlettebb kábelezés, pl. üvegszálas, gigabites belső hálózati aktív eszközök, IPv6 szabvány bevezetése); - tartalomszolgáltatási infrastruktúra (tárhely, szerver, biztonsági másolat, szemantikus technológiai megoldások stb.); Kutatást és oktatást támogató infrastruktúra fejlesztése - egyetemen belüli és campusok (RTK-k) közötti akadémiai hálózat bővítése (külső aktív hálózati eszközök, gerinchálózat, szerverek, CA, RA, szuper számítógépek); - telekommunikáció informatikai támogatása (VoIP, video konferencia); - az oktatás és a kutatás IKT támogatása (interaktív prezentációs eszközök, kivetítők, aktív táblák, szavazók, adatbeviteli eszközök); - az egyetemek közötti on-line erőforrás megosztás infrastrukturális hátterének kiépítése a kutatás, oktatás (pl. kísérletek) támogatására (pl. grid technológia). - Távoktatás és távmunka infrastrukturális feltételeinek javítása: wireless technológiával támogatott intelligens tanulási környezet, intelligens könyvtárak, kísérleti vizsgaközpontok kialakítása - pl. műszaki tudományok. - Az intézmények közötti hálózati együttműködések bővítése (pl. on-line erőforrásmegosztás, kutatásfejlesztési p2p (peer to peer), grid technológia, distributed computing, szélessáv bővítés, a központhoz közvetlenül kapcsolódó regionális központi routerek, összekötő adatvonalak stb.); - A nemzetközi adatbázisokhoz való széleskörű hozzáférés infrastrukturális, technológiai támogatása; - Az intelligens és interaktív tanulási környezet infrastrukturális háttérének kiépítése, fejlesztése. - A támogatandó célokban felsorolt rendszerek bevezetése, implementációja, kapcsolódó rendszerintegrációs tevékenységek elvégzése; - Alkalmazás-fejlesztés - a kapcsolódó fejlesztések interoperabibilitásának megteremtéséhez szükséges fejlesztések; - A kutatóhelyek és a régió vállalatai közötti szoros együttműködésre, új termékek, technológiák, módszerek és alkalmazások kifejlesztésére, kipróbálására alkalmas innovációs környezet megteremtése; - Infokommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó fejlesztések. 7

8 Intézmény-irányítást támogató infrastruktúra fejlesztése - az adminisztrációhoz szükséges infrastruktúra fejlesztése (munkaállomások, szerverek); - Az intézmények korszerű irányításához és költséghatékony gazdálkodásához szükséges gazdálkodási, adminisztrációs, menedzsment- és nyilvántartási rendszereinek infrastrukturális (építési és hardver) fejlesztése; - Minőségfejlesztési rendszerek infrastrukturális feltételrendszerének megteremtése; - Olyan technológiai, informatikai, infrastrukturális megoldások támogatása a felsőoktatási intézményekben, melyek képesek a gazdálkodási, tanulmányi, ingatlangazdálkodási és kutatás-fejlesztési területek integrálására, együttes kezelésére; - Intézményi portálok és a központi felsőoktatási portál közötti folyamatos interoperabilitáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés, amely lehetővé teszi a szakmastruktúra és a képzési struktúra összehangolását; - Intézmények közötti kommunikációt és együttműködést segítő fejlesztések. Szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése - Elérési lehetőségek bővítése (intelligens hallgatói terek, wireless campus, otthoni VPN elérés, kollégiumi elérés) (Acces Point, hálózati végpontok, információs falak, terminálok); - Diákigazolvány, elektronikus hallgatói, oktatói és dolgozói kártyaszolgáltatások telepítéséhez szükséges infrastruktúra kiépítése; - Informatikai infrastruktúra fejlesztése, infokommunikációs eszközök, immateriális javak beszerzése, korszerűsítése. Az előírt technológiai minimumkövetelményektől és megoldásoktól tekintettel a pályázat benyújtása és a beruházás megkezdése közötti időszak hosszúságára - a fejlettebb technológia javára a pályázó térjen el. C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések stb. - Az intézmények korszerű irányításához és költséghatékony gazdálkodásához szükséges gazdálkodási, adminisztrációs, menedzsment- és nyilvántartási rendszereinek infrastrukturális (építési és hardver) fejlesztése; - Minőségfejlesztési rendszerek infrastrukturális feltételrendszerének megteremtése; - Olyan technológiai, informatikai, infrastrukturális megoldások támogatása a felsőoktatási intézményekben, melyek képesek a gazdálkodási, tanulmányi, ingatlangazdálkodási és kutatás-fejlesztési területek integrálására, együttes kezelésére; - Egyetemen belüli és campusok (RTK-k) közötti akadémiai hálózat bővítése (külső aktív hálózati eszközök, gerinchálózat, szerverek, CA, RA, szuper számítógépek); - Belső hálózat (CAT 7-es, különösen a fejlettebb kábelezés, pl. üvegszálas, gigabites belső hálózati aktív eszközök, IPv6 szabvány bevezetése); - Info-kommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó tevékenységek. 8

9 C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások stb. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek azok a: - pályázatok, amelyek az MTMI szakok fejlesztését célozzák, - beruházások melyek a célokhoz illeszkedő legjobb elérhető technológiák (BAT) alkalmazásával valósulnak meg; - beruházások, amelyek több tudományterület együttműködésében és nemzetközi kutatói csoportokban megvalósuló kutatások, képzések infrastrukturális hátterének fejlesztését szolgálják; - fejlesztések, amelyek már meglévő, továbbfejleszthető, nemzetközileg is versenyképes kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekre, illetve eredményekre épülnek; - fejlesztések, amelyek már sikeres, gazdálkodó szervezetekkel való együttműködésen alapulnak; - projektek, amelyek alapvetően figyelembe veszik a területi (NUTS I-III) K+F+I kapacitásokat és adottságokat, valamint a munkaerő-piaci igényeket, azaz törekednek a párhuzamos fejlesztések elkerülésére; - pályázatok, amelyek nemzetközi együttműködést elősegítő, valamint nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatások infokommunikációs rendszereinek kiépítését, fejlesztését szolgálják; - többnyelvű egyetem kialakítását célzó projektek; - felsőoktatási intézmények és vállalkozások által közösen működtetett spin-off, illetve start-up cégek létrehozását célzó K+F+I tevékenységhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére irányuló projektek; - fejlesztések, amelyek koncentrált, nagy hozzáadott értékű, komplex együttműködés (külföldi és magyar FOI, valamint versenyképes vállalat) keretében, hosszútávú K+F- I projektek megvalósulását közvetlenül szolgálják; - fejlesztések, amelyek nemzetközi szinten is újszerű iparágak K+F+I igényeit valósítják meg; - fejlesztések melyek - a évi CXXXIV törvényben meghatározott - célzott alapkutatás infrastrukturális támogatásához kapcsolódnak; - programok, amelyek minél több tevékenységcsoportot magukban foglalnak; - beruházások, melyek a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve valósulnak meg, különös tekintettel a teljes körű szelektív hulladékgyűjtésre; - intézmények, amelyek a videokonferencia rendszert a pályázat keretében bevezetik; - intézmények, akik a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 96. (1)-(2) bekezdésekben felsorolt vezetői állások és megbízások betöltése tekintetében vállalják, hogy legkésőbb 2009-től felmenő rendszerben bevezeti a nemek szerinti kvóta alkalmazását (legkevesebb egy harmados képviselet mindkét nem (férfiak, nők) számára. C2. Nem támogatható tevékenységek köre - Üzemeltetés (kivéve próbaüzem); - Termékbemutatón, konferencián való részvétel, külföldi utazás; 9

10 - Tanulmányút; - A célzott beruházást közvetlenül nem szolgáló külső-belső épületgépészeti- elektromos hálózatokat, rendszereket érintő tevékenység; - Internet szolgáltatás előfizetése - Kliensoldali informatikai infrastruktúra fejlesztés C3. Elszámolható költségek köre ÁFA valamint más adók és közterhek Projekt menedzsment költségek (teljes költségvetés maximum 5 %-a) csak az önrész terhére Szolgáltatások igénybevételének költsége A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások: Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata, Biztosítékok költsége amennyiben a támogatás nyújtásához kötelező, Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások. Mérnöki, szakértői díjak, Egyéb szolgáltatások: Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek, Könyvvizsgálói díjak, Műszaki, ellenőri költségek Általános költségek (Teljes támogatási összeg legfeljebb 1 %-a) postaköltségek, a támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitása költsége és az elkülönített bankszámla számlavezetési díja biztosítási díj, dokumentációs, irattározási, archiválási költségek a jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling és egyéb a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló tevékenységek bér-, személyi jellegű költségei 10

11 Beruházások Építés: o Kizárólag az IKT fejlesztés keretében szükséges mértékű ingatlan felújítás, átalakítás, bővítés Eszközbeszerzések Immateriális javak beszerzése C4. Nem elszámolható költségek köre - Bérleti díjak - A projekt célját, a K+F+I+O beruházást közvetlenül nem segítő eszközök beszerzése (ide értendő a menedzsment mobil eszközökkel pl. laptop, PDA, telefon történő ellátása is) - Nem a projekt keretében használt eszközök beszerzése, - Tananyag fejlesztése, kivitelezése, segédanyagok bérlése C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez) A pályázati projektnek illeszkednie kell a pályázó felsőoktatási intézmény Intézményfejlesztési Tervéhez. C6. Projekt területi korlátozása A pályázó székhelye Magyarország területe, a támogatott projekteknek a Közép- Magyarországi Régióban (Budapest és Pest megye) kell megvalósulniuk! C7. A projekt megkezdése A projekt az elbírálási folyamat lezárásának napjától saját felelősségre megkezdhető. C7.1. Megkezdettség Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt megkezdésének minősül: Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja az első beszerzett technológiai korszerűsítést eredményező eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (Pályázó) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a Pályázó bármely telephelyére történő beszállítási nap 11

12 építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén, illetve fejlesztési célú projektek esetén az építési naplóba történt első olyan bejegyzés időpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplő bármely elemre vonatkozik közműfejlesztési hozzájárulás fizetése esetén annak a szolgáltató részére történő átutalása (a szolgáltatói szerződéssel, az átutalás tényét igazoló bank által cégszerűen aláírt, banki bankszámla kivonattal igazolva Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. Amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan a C7 pontban említetten kívül jelen pályázati kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésőbb a C8. pontban jelzett végső pénzügyi elszámolási határidőt figyelembe véve kell valósulnia. A projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség haszon elemzés, szükséglet felmérés stb.), illetve a két pályázati forduló közötti projektfejlesztési szakasz tevékenységei nem jelentik a projekt megkezdését. C8. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 24 hónap áll a rendelkezésére. A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának végső határideje az utolsó tevékenység befejezését követő 90. nap, de legkésőbb december 31. C9. Fenntartási kötelezettség A kedvezményezettnek a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítania kell, hogy a támogatásból épített, felújított vagy átalakított ingatlan illetve beszerzett eszközök rendeltetésében és azok tulajdonjogviszonyaiban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a megvásárolt eszköz üzembe helyezését követően minimum 5 évig fenntartja és üzemelteti az adott régióban. A benyújtott pályázói nyilatkozatban vállalni szükséges, hogy a projekt eredményeit a projekt zárását követő 5 évig az eredeti céljaira használja a pályázó. A kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilván tartania, és legalább december 31.-ig azokat megőriznie. 12

13 C10. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással kombinálható, azonban ugyanarra a konkrét tevékenységre más forrásból nem pályázhat (kettős finanszírozás tilalma). Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni a projektidőszak alatt. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti. Támogatás kizárólag új technológiai korszerűsítést eredményező eszköz vásárlásához vehető igénybe Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a pályázó zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb december 31.-ig kell benyújtania a közreműködő szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető. Egyéb, kiírás- specifikus korlátozások: Támogatás csak olyan beruházási projektre adható, amely nemzetközi és hazai piacelemzéssel, iparágelemzéssel, ágazati elemzéssel, tudáskapacitás-elemzéssel, alátámasztott kapacitás- illetve technológiafejlesztést céloz meg (tradebility, EU-s kitekintés stb.). Támogatás, csak olyan beruházási projektre adható, amelynek kiviteli tervein akadálymentesítési szakmérnök ellenjegyzése szerepel. A projekt keretében szervezett betanítás, képzések esetén törekedni kell arra, hogy a képzések ne hétvégén, illetve ne a munkaidő után kerüljenek lebonyolításra. Amennyiben mégis ezen időszakokra esik, akkor ez az összes képzési idő 20%-át nem haladhatja meg. A képzés időtartamára amennyiben ez releváns a gyermekek napközbeni felügyeletét biztosítani kell, a pályázat keretében nem elszámolható saját forrásból. 13

14 A projektmenedzsmentre vonatkozó előírások: A projektmenedzsment személyi összetételének minimális feltételei 1 fő projektvezető, megfelelő referenciákkal 1 fő pénzügyi vezető, megfelelő referenciákkal 1 fő informatikai szakember, informatikai beruházások területén szerzett tapasztalattal A projektmenedzsment tagok munkavégzésére vonatkozó követelmények A projekt adatlapban (4.4.1 pont) részletezni kell a projektmenedzsmentben összes tagjának feladatát, felelősségét, részvételük indokoltságát. A projektmenedzsment összes tagjának részletes szakmai önéletrajzát, hasonló beruházásokban szerzett referenciáit mellékletként csatolni kell az előzetes megvalósíthatósági tanulmányhoz. A projektmenedzsment összes tagjának 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát mellékletként csatolni kell az előzetes megvalósíthatósági tanulmányhoz. A projektmenedzsment tagjait pályázat keretében kell kiválasztani. A projektmenedzsment tagok munkavégzésére vonatkozó követelmények Amennyiben a projektmenedzsmentben résztvevő a projekt megkezdése előtt is munkavállaló volt az intézménynél, az intézménynek hitelt érdemlően igazolnia kell, hogy a munkavállaló által addig ellátott feladatokat biztosítja a munkavállaló által a projektmenedzsmenttel kapcsolatos teendők ellátásának munkaidejével egyező mértékben. (Teljes körű indoklás és igazolás a projektmenedzsmentben részt vevők kieső munkaidejének pótlásáról.) Amennyiben a projektmenedzsment tagjai közalkalmazotti munkakörük keretében látják el a projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladataikat, a projekt támogatási keretéből további javadalmazásban nem részesülhetnek. A közalkalmazott az alaptevékenységével azonos munkát Európai Uniós támogatási forrás keretére nem végezhet az intézményben 14

15 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 80 %-a. A támogatási intenzitás számítása a 85/2004. (IV.19.) Korm. Rendelet alapján történik. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: Intézmény hallgatói létszáma (x) Igényelhető támogatás maximum összege fő felett Ft Ft Ft Ft Szükséges önrész aránya 20% X: október 15.-i statisztika alapján D4. Az önrész összetétele A pályázó által a projekt megvalósításához hozzátenni szükséges hozzájárulás a jelen pályázatban igényelt támogatáson kívül minden forrás kivéve az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatásokat. Az önrész az alábbi elemekből állhat: Önrész elemei bankhitel számlapénz, bankbetét névre szóló értékpapír Igazolás módja a hitelintézet által kiadott hitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a számlapénz, bankbetét összegéről, és annak meglétéről a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a saját forrás részét képező értékpapírok összegéről, és azok meglétéről 15

16 költségvetésen kívüli forrásból származó egyéb forrás zárt végű pénzügyi lízing Felhasználásra kötött megállapodás a pénzügyi géplízingre vonatkozó ígérvény, illetve - ha rendelkezésére áll - a vonatkozó lízingszerződés A pályázónak legalább a projekt elszámolható költségének 20 %-át kitevő igazolt önerővel kell rendelkeznie. Az önerő 100%-át pénzbeli önerő formájában kell biztosítani. D5. Egyéb pénzügyi eszközök Amennyiben indokolt. D6. Biztosítékok köre Biztosíték nyújtás tekintetében a 281/2006. (XII. 23.) a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló Korm. rendelet X. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni. D7. Előleg igénylése A pályázati kiírás keretében előleg igénylésére nincs lehetőség. A köztes kifizetés (kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli bizonylat alapján teljesülő tételek, melyet előrehaladási jelentés részeként számolnak el) nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át. A kedvezményezettek a támogatási összeg utolsó 20%-át a projekt zárójelentés elfogadását követően kapják meg. D8. Egyéb feltételek A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét. Nem minősül bevételeknek a kockázati tőke - és hitelalapok, a garanciaalapok keretében keletkezett bevétel. A bevételeket a strukturális alapok részesedésének kiszámítása előtt, de legkésőbb a támogatás befejezésekor teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a tevékenység elszámolható költségéből attól függően, hogy a bevétel teljes egészében vagy csak részben származott-e a társfinanszírozott tevékenységből. A bevételek kezelésekor is biztosítani kell a kettős finanszírozás elkerülését. A projekt megvalósításához kötődő pénzügyi bevételek (pl: kedvezményezetteknek fizetett előlegből származó kamatbevétel) összegét a projekt megvalósítása érdekében kell felhasználni. A felhasználás tényét legkésőbb a (záró) projekt előrehaladási jelentéssel egyidőben benyújtott kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokkal kell igazolni. 16

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.5.7/08/1

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló Központosított Illetményszámfejtési Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.16 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása c pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-111 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A. A TÁMOGATÁS CÉLJA A.1. A támogatás célja A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013. (II.20.) NGM rendelet, az államháztartásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása c.

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben