ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi költségvetéséről február 3-ai ülésre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2015. február 3-ai ülésre"

Átírás

1 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi költségvetéséről február 3-ai ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 24.. (3) bekezdés szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az országgyűlés Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény) december 17-én elfogadta, hatálybalépése január 1. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a költségvetés törvény határozza meg. Az Ávr 24. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni - a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, - a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen: - a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, - az általános és céltartalékot, - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. - A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a költségvetési rendeletnek a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait tartalmazó részében kell bemutatni. A évi összevont költségvetésben szerepel az Ecsegfalvai Óvoda költségvetése is. A fenti jogszabályok figyelembevételével kerül előterjesztésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat évi költségvetése.

2 Költségvetési főösszegünk e Ft-ban került megtervezésre, mely a tavalyi évhez viszonyítva ( e Ft) 7,77 %-os emelkedést jelent. 1. számú diagram és évi kiadások megoszlása év 2015.év személyi juttatás és járulék dologi és folyó kiadások ellátottak juttatásai pénzeszköz átadás Beruházás tartalék Az 1. számú diagram szemlélteti a és évi kiadások szerkezeti megbontását. A diagramból leolvasható, hogy a személyi juttatás és járulék 2,55 %-os, a dologi és folyó kiadás 9,95 %-os emelkedése figyelhető meg. Az ellátottak pénzbeli juttatásai 18,7%-os csökkenést eredményeztek. A személyi juttatások emelkedését a következő tényezők befolyásolják évben több közfoglalkoztatott kerül tervezésre, mint a évi eredeti létszám, a közalkalmazotti létszám 1 fővel növekedett, a minimálbér Ft-ról Ft-ra emelkedett. A dologi és folyó kiadások emelkedésének okai: az Ecsegfalvai Óvoda valamint a háziorvos kiadásai is itt jelentkeznek és nem pénzeszköz átadásként szerepel. A pénzeszköz átadásunk csökkenésének további oka, hogy a Közös Hivatali feladatellátáshoz a feladatfinanszírozást nem önkormányzatunk kapja meg, hanem a székhely önkormányzathoz érkezik meg a támogatás, így ezen a jogcímen nem kerül átadásra pénzeszköz. BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A következő táblázatban bemutatásra kerülnek a feladatokhoz kapcsolódó támogatási összegek és évben. Adatok ezer forintban Megnevezés év év önkormányzati hivatal működésének támogatása zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok közvilágítás fenntartásának támogatása köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok közutak fenntartásának támogatása Egyéb Önkormányzati feladok támogatása kiegészítés ( hiv. műk. tám)

3 Mint már említésre került az önkormányzati hivatali működési támogatást, nem Ecsegfalva kapja, hanem a székhely település kapja meg. Települési szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Az eddigi évekhez hasonlóan a kifizetett szociális ellátások meghatározott százalékát a kifizetéseknek megfelelően visszaigényelhetjük. A támogatás a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. örvény ( a továbbiakban: Szoctv.) bekezdése alapján január-március hónapokban folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, b) az önkormányzat által évben fizetendő, a Szoctv december 31-én hatályban lévő rendelkezései alapján, a Szoctv. 37. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segély 90%-ának, c) a március 1-jét megelőzően megállapított, a február 28-án hatályos Szoctv. ca) 38. (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra ( figyelembe véve a Szoctv. 134/C. -ában foglaltakat is), cb) 55/A. alapján járó adósságcsökkentési támogatásra kifizetett összegek 90%-ának igénylésére szolgál. A kifizetett támogatások önrészéhez, az önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeli segélyezéséhez, egyéb szociális támogatásokhoz, közfoglalkoztatási feladatokhoz e Ft központi forrás áll az önkormányzat rendelkezésére. (2014. évi összeg: e Ft) A szociális étkeztetéshez 54 fő ellátottra e Ft támogatást igényeltünk. Az idei évre beépítésre került a központi költségvetésbe a gyermekétkeztetés támogatása is, mely jogcím szerint Ft-ra vagyunk jogosultak. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegéről - a település típust és az önkormányzat jövedelemtermelő képességét is figyelembe véve - a szociális ügyekért, az államháztartásért és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter február 4-ig dönt. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Az Ecsegfalvai Óvoda támogatása a következő: Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők bértám: Óvodaműködtetési támogatás: Összesen: e Ft e Ft e Ft Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári és közművelődési feladatellátásra biztosított pontos összeg nem ismert. Előzetes számítások szerint e Ft. (2014-ban: e Ft) Központosított előirányzatként lakott külterülettel kapcsolatos feladat ellátásra jutatott támogatás összege sem ismert. Előzetes számítás szerint 118 e Ft. (2014 év: 119 e Ft). 3

4 Működési bevételek Az önkormányzat által végzett szolgáltatások díjai nem emelkedtek. A évhez hasonlóan történt a bevételek tervezése. Legnagyobb bevétel az étkezési térítési díj bevétel és az ingatlan bérbeadás bevétele. Működési célú átvett pénzeszközök Fejezeti kezelésű ei-ból átvett pénzeszk (MVH) Társadalombiztosítástól átvett pénzeszk. Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszk. Hivatali működésre átvett pénzeszköz e Ft e Ft e Ft e Ft A munkaügyi központtól átvett pénzeszköz kevesebb, mint a évre tervezett kiadás, ugyanis a 2014-as áthúzódó programokra évben előleget biztosítottak, mely évben kerül visszavonásra. A Közös Hivatali feladatok ellátására átadott pénzeszköz pontos összege nem ismert. Legalább e Ft összegű átvett pénzeszközre számítunk. Közhatalmi bevételek Helyi adók esetén a tervezésnél az előző évi tényadatokat vettük figyelembe. Az év folyamán felül lett vizsgálva a magánszemélyek kommunális adójának mértékét. Régi adómérték Ft/év, mely évben került megállapításra, tehát már 8 éve nem került sor emelésre Ft-os adómérték megállapítás 475 e Ft bevétel növekedést eredményezett a költségvetésünk számára. Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó: Adópótlék, adóbírság: e Ft e Ft 100 e Ft Átengedett központi adókból a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, hasonlóan a es évhez. Ezen összeg e Ft. A gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. Ezen összeg 100 e Ft évtől kezdődően Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CXCIV. törvény (4) bekezdés alapján működési hiányt tervezni nem lehet. A működési hiány fogalom alatt a külső finanszírozású (hitel felvétel) működési célú költségvetési hiány értendő. A rendelkezés célja, hogy a működési célú eladósodásnak gátat szabjon. A továbbiakban is lehetőség van arra, hogy az előző évekről áthúzódó pénzmaradvány felhasználásával teremtsük meg a költségvetési egyensúlyt, mint belső hiányfinanszírozás. A pénzmaradvány pontos összege jelenleg nem ismert, a évi zárszámadás során kerül részletesen bemutatásra. A felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében 347 ezer forint felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétellel tervezünk. A működési egyensúly elérése érdekében évben is tervezésre kerül a költségvetési törvény 3. sz. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pont alapján a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául szolgáló előirányzatból. Ezt a támogatást az önkormányzatok kivételes esetben igényelhetik működőképességük megőrzése, vagy 4

5 egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. támogatás e Ft. A tervezett KIADÁSOK Személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok A személyi juttatások tartalmazzák a évi minimálbér és a garantált bérminimum ( Ft és Ft) emelést. A közalkalmazottak részére havi Ft étkezési Erzsébet utalvány béren kívüli juttatás került számbavételre. A közmunkaprogram évben is folytatódik. Tervezésre került a mezőgazdaság projekt 30 fővel (27 fő segédmunkás, 2 fő brigádvezető, 1 fő adminisztrátor), hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 15 fővel, belterületi közúthálózat jav. 15 fővel ( 13 fő segédmunkás, 1 fő brigádvezető, 1 fő adminisztrátor), belvízelvezetés projekt 10 fővel ( 9 fő segédmunkás, 1 fő brigádvezető). A munkaviszonyuk egyaránt február 28-ig szól. 7 fő van foglalkoztatva hagyományos közfoglalkoztatásban. Munkaviszonyuk március 31-ig szól. Április 1-től december 31-ig nem ismert a foglalkoztatható létszám, 61 fő munkavállaló került tervezésre. Közúthálózat 18 fő Ft bér+járulék. Közfoglalkoztatásnál a járulék mértéke 13,5 %. Belvízelvezetés 11 fő Ft bér+ járulék. Mezőgazdaság 32 fő Ft bér+járulék. Támogatás mértéke 100%-os. Ezek az adatok tervezet szintjén kerültek a költségvetésbe, hatóságis szerződéssel nem rendelkezünk évben a munkáltatói járulékterhek nem változtak. ( Szocho: 27%, EHO: 14%, SZJA:16%) Dologi kiadások A dologi kiadások a lehető legtakarékosabb működést teszik lehetővé. A biztonságos működéshez szükség kiadások kerültek számbavételre. Valószínűsíthetően a májustól induló közfoglalkoztatáshoz is kapunk közvetlen költséget, mely szintén tervezve lett e Ft összegben. A mezőgazdasági startmunkában termelt zöldségek felhasználásából nagyarányú megtakarítást kell elérnünk 2015-ben. Ellátottak pénzbeli juttatása Itt kerülnek megtervezésre a különféle szociális juttatások Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő tám. Egyéb szociális pénzbeli ellátás Temetési segély Bursa Hungarica ösztöndíj 420 e Ft 500 e Ft e Ft 120 e Ft 210 e Ft Átadott pénzeszköz jogcímenként az alábbiak szerint: - mikrotérségi orvosi ügyelet 950 e Ft - nőgyógyászati ellátás megállapodás alapján Dévaványával 296 e Ft -többcélú kistérségi társulásnak átadott pénzeszköz lakosságszám alapján 267 e Ft 5

6 - tűzoltóság részére támogatásként átadás 268 e Ft - civil szervezetek támogatása (keret összeg kérelem alapján döntés) 150 e Ft - ivóvízminőség -javító önk. társulásnak működéshez hozzájárulás 105 e Ft - DAREH megállapodás alapján működési hozzájárulás 100 e Ft Felhalmozási kiadások A védőnői szolgálatnál történt ellenőrzés több éven keresztül hiányosságként tárta fel a hallásvizsgáló készülék hiányát. Egy ilyen berendezés kb 250 e Ft-ba kerül. Pályázati forrásból 50 %-os támogatással valósítottuk meg a készülék beszerzését. Összeg: 347 e Ft évben is képzünk általános tartalékot e Ft összegben. Ez szolgálhat az évközben nem várt kiadások fedezetéül. Létszám az önkormányzat gazdálkodási körében: Köztemető Konyha Könyvtár Város Község Zöldterület Háziorvosi gazdálkodás asszisztens 1 fő 4 fő 1 fő 3 fő 1 fő 1fő A közalkalmazottak létszáma a háziorvos szakfeladaton 1 fővel nőtt. A zöldterület gazdálkodás szakfeladaton nyugdíjba vonul a munkavállaló március 31-el, április 1-től 6 hónapon át felmentési idő alatt áll. A munkavállaló helyett kinevezésre kerül 1 fő. Kinevezésének kezdete március 1-től kezdődik, ezzel egyidejűleg munkába is áll. A többi szakfeladaton létszámváltozás nem történt. Továbbra is Városközség szakfeladaton 1 fő Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozik. Ecsegfalvai Óvoda Az óvodai feladatellátásra már kimutatásra került a központilag biztosított bértámogatás, mely összege e Ft, működtetési támogatás e Ft. A tervezett bér és járulék költség e Ft, dologi kiadás e Ft. Látható, hogy a működési támogatás csaknem fedezi a dologi kiadásokat, de a bértámogatás elmarad a kiadásoktól. Az önkormányzat saját forrásból összességében e Ft-tal járul hozzá az óvodai feladatok ellátásához. Tisztelt Képviselő-testület! Összességében elmondható, hogy az önkormányzat forrásait központi költségvetésből jutatott támogatások határozzák meg. Ecsegfalva önkormányzat tekintetében fejlesztések megvalósítását az önerő hiánya szinte alig teszi lehetővé. Ami a működéshez elengedhetetlenül szükséges, azt igyekeztünk mindig megvalósítani. Az elérhető források jelenleg a kiadási igényt nem fedezi. Amint a rendelettervezetben látható a költségvetés egyensúlya rendkívüli támogatás nélkül nem biztosított összege e Ft. A kockázat nagy, hiszen semmi garancia arra, hogy sikerül e rendkívüli támogatást nyerni, és ha igen, akkor mennyit. Éppen ezért a gazdálkodás nagy odafigyelést igényel. Fel kell készülni arra az esetre is, hogy véglegesen ennyi pénzből 6

7 kell gazdálkodni. Ehhez szükséges a Képviselő-testület megalapozott döntése, esetleg ahol lehet átütemezni a kiadásokat, el kell érni a kintlévőség minimális csökkentését. Másik nagyon fontos, hogy a feladatfinanszírozáshoz juttatott támogatásokkal év végén szabályosan el tudjunk számolni, vagyis amire jár, a támogatás azt arra kell költeni. A működés biztosítása mellett nem jut forrás a felhalmozási célú kiadások finanszírozására, bízunk abban, hogy a lesznek olyan most induló pályázatok, amelyek önerő nélkül is Ecsegfalva Község javát szolgálják. Törekedni kell a pályázati források megismerésére, annak célszerű kihasználására. Mérlegelni kell az önkormányzat teherbíró képességét. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelettervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Ecsegfalva, január 26. Kovács Mária polgármester 7

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-20/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet I. változatának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1. napirend Ügyiratszám: 2-140-3/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Bedő Lajos Sándor polgármester

1. napirend Ügyiratszám: 2-140-3/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Bedő Lajos Sándor polgármester 1. napirend Ügyiratszám: 2-140-3/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Zalahaláp Települési

Részletesebben

Előterjesztés. az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére

Előterjesztés. az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetés-tervezetére Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása

Előterjesztés. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előterjesztés Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Készült: A bakonynánai képviselő-testület 2013. március 5-i ülésére Előadó: Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 5/2014. (II.18.) sz. rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MELLÉKLET I. Medina Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési bevételeiről

MELLÉKLET I. Medina Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési bevételeiről MELLÉKLET I. Medina Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési bevételeiről I./ Intézményi működési bevételek előirányzata Intézményi térítési díjak: ( Egységes Rovatrend Azonosító: B405 ) Általános

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám:8/3014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve: Perlaki Zoltán gazdasági

Részletesebben

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK

AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK AZ ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK I N D O K O L Á S A Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési tervezet elemzése során megállapíthatjuk, hogy Önkormányzatunk 2012-ben

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása

Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés száma: 3/2014.(II.04.) Piliscsév Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének szöveges indoklása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA B E V E Z E T Ő 2 MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA beszámolója a 2014. évi pénzügyi terve teljesítéséről I. B E V E Z E T Ő A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. (4) bekezdés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervének megtárgyalására

ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervének megtárgyalására ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervének megtárgyalására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Tisztelt Képviselő Testület! Medgyesbodzás Község

Részletesebben