Múltból merítõ jelen a kalotaszegi Sztánán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Múltból merítõ jelen a kalotaszegi Sztánán"

Átírás

1 Múltból merítõ jelen a kalotaszegi Sztánán Wagner Péter: A sztánai Csiga-domb (pasztell) Wagner Péter: A Szentimrei-ház kopjafával (pasztell) Szilágyi Mátyás fõkonzul eltûnt. Ez a hír terjedt el futótûzként Sztánán, amikor a nagyérdemû hiába várta a Magyar Köztársaság kolozsvári diplomatáját a február 5-e és 7-e között lezajlott X. Sztánai Farsang nyitányára. Emiatt a mûsorkezdés csúszott, egyre csúszott, de mert a tisztelt publikum és a szereplõk türelmével visszaélni nem ildomos, felgördült a függöny. Menet közben kiderült Szilágyi uram úgy járt, mint Dsida Jenõ egykoron. Egy alkalommal ugyanis Kós meghívására a költõ Sztánára vonatozott, s vendéglátója azzal a meghagyással ültette fel saját mokány lovacskájára, Picire: baktasson átal Körösfõre, ahol újkenyér alkalmából úrvacsorát oszt a pap, de estére a Varjúvárban legyen, mert földi vacsorára is hivatalos. Dsida ment is szívesen, az úrvacsoraosztást követõen többen is hívták, hogy legyen vendégük, tisztelje meg jelenlétével házukat. A költõ azonmód el is fogadta a hívást, megebédelt, és igen jól érezte magát a délutáni mulatságban. No, de Körösfõn elesteledett, s az erdõben eltévedt, árkon-bokron keresztül kereste az utat, a sztánai vasúti alagútnál román katonák szólították megállásra. Dsida szerencséjére a puskás katonák felismerték Kós lovát. Pici pedig gondolt egyet, és fittyet hányva a költõ tájékozódó képességére és terepismeretére, egyszerûen hazaballagott a hátán szundikáló Dsidával. Ha pedig Pici nem ismeri az utat, tán még most is bóklásznának valahol a Riszeg alatt. Midõn pedig az éjszaka kellõs közepén a Varjúvárhoz érkeztek, Kós haragosan elõbb a lovának adott vacsorát, Dsidának csak azután került harapnivaló. Szilágyi Mátyásnak avval volt szerencséje, hogy sofõrje, Gyõzõ mester idejében felismerte: Zsobokról Sztána felé menet Farnas semmiképp sem eshet útba, úgyhogy térültek-fordultak, s még idejében fogadhatták a sztánaiak vendégszeretetét, Papp Hunor református lelkész pedig elsõnek Szilágyi uramat invitálta vacsorára. De még mielõtt asztalhoz ültek volna, a Magyar Köztársaság kolozsvári diplomatája arról szólt a közel másfélszáz magyart és vagy húsz románt számláló piciny falu kicsi kultúrházába egybesereglett erdélyi és magyarországi népes közönségnek, hogy határon innen és túl, magyarnak egy a hangja, s ez így van rendjén. A Papp Hunor református lelkész és gyülekezete által ben újjáélesztett sztánai farsang idén bõvelkedett ilyen fordulatokban. A télbúcsúztató mókázás fokozásaként a sztánai gyermekek és Papp Hunor, valamint Pesten élõ csíki jó barátja, András Sándor személyében két vendégmûvészük nagy derültséget és tetszést aratva adták elõ Ridegh Sándor Indul a bakterház címû, sztánaiasra adaptált darabját. A poén most sem maradt el: a pap ugyanis eltûnt, és mindenki nagy meglepetésére dús szakálla nélkül tért vissza a színpadra, hogy a szereplõk közül valaki meg is kérdezte: Mit keres a színpadon Pillich Balázs? Utóbbi ugyanis a kolozsvári Szarkaláb Néptánc-együttessel a Harmadik zenekar kíséretében fergeteges mezõségi és kalotaszegi táncokkal lépett fel, igen nagy tetszést aratva. És nem volt, mert nem lehetett vége, mert a 3

2 A szilágysomlyói Szederinda citeraegyüttes kalotaszegi és szilágysági dalokat adott elõ. közben gyantázó bánffyhunyadi prímás, Varga István Kiscsipással megerõsödve hajnalig húztákropták. Forgott a leány s a szoknya, csattogott a csizma szára, s ezt nem lehetett tétlenül szemlélni, következésképpen a terem egyik sarkában addig üldögélõ Kós-unoka, a néprajzkutató dr. Kós Károly fia, a Budapesten élõ pszichológus, Kós Béla és kedvese is táncra perdültek. A Kósunoka akárcsak az újraépítkezésben segítõk Papp Hunortól díszoklevelet vehetett át, Szabó Zsolt pedig kalotaszegi kötõdésû könyveket ajánlott a jelenlévõknek, fogyott is a portéka, majdnem úgy, mint a rögtönzött csapszékben a sör és a forralt bor. Tápláló gyökerek Merthogy a sztánai farsangot nem lehet elképzelni Kós nélkül. A nagyapa, Kós Károly ugyanis 1914-ben tett arról, hogy az az esztendõ ne csak az elsõ világháború kitörésérõl maradjon emlékezetes, hanem arról is, hogy februárius havának elsõ napján megszervezte a protestáns bált. Az úgy kezdõdött, hogy minekutána az ötlet megfogant, Kós elkészítette a díszes meghívót, mely a Díszítõ Mûvészet címû lapnak olyannyira megtetszett, Jelenet az Indul a bakterház cmû népszínmûbõl. (A szerzõ felvételei) hogy a szétküldendõ lapokat tiszta ingyen kinyomtatta. Kós maga mellé vette szervezõnek közkedvelt sógorát, Balázs Balázst, ahogy a sztánaiak mondták: Dufla Balázst, s a jeles napra meghívta Kalotaszeg minden valamire való családját, de pesti építész barátját, Zrumeczky Dezsõt, valamint kedves írótársát, Móricz Zsigmondot is. A pesti vendégek Bánffyhunyadon szálltak le a gõzös vontatta vonatról, Sztánáig az utat pedig lovas szánon tették meg. S milyen az erdélyi és milyen a pesti ember: míg Kós Károly úgy emlékezett késõbb azokra a napokra, hogy gyönyörûséges szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó s talán azóta sem olyan tartós, jó szán utunk, addig Móricz csak dörzsölte a kezét, és mosolyogva fázott, pedig egész éjszakán át ropogott a tûz a nagy, kalotaszegi kandallókban. A bál azonban kitûnõen sikerült. Lenn a faluban az állami iskolában lámpagyújtás után kezdõdött a reggelig tartó tánc. Jó cigány, jó és sok étel meg bor s pezsgõ is. Móricz Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülük való lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt, és rengeteget jegyzett egész éjszaka. Másnap még bészánkáztunk a faluba maradékra és csendes beszélgetésre, s este elutazott vissza Pestre. Hiszem, nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebbõl a muzsikás, vidám, szánkózó, havas téli napból született meg talán legnapsugarasabb írása, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül vetette papírra Találkozásaim Móricz Zsigával címû visszaemlékezésében Kós Károly. 4 Újjáalakuló forma és tartalom Hosszú évtizedek után, ben éledt újjá a sztánai farsangolás. Ennek elõzménye, hogy 1999 nyarán fiatal házaspár baktatott le hátizsákosan a faluba a vasúti megállóból. A falubeliek elsõre azt hitték, holmi turisták jöttek felkeresni valami elveszett néphagyományt, vagy a Dsida lovát, s részben igazuk is volt, csak abban tévedtek, hogy a fiata-

3 A közönség soraiban a megkerült kolozsvári fõkonzul, Szilágyi Mátyás. lok nem turisták voltak, hanem Papp Hunor, az új református pap és felesége, Judit asszony. Az újrakezdés azonban aligha sikerült volna a budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Tájépítészeti Fakultásának tanára, Fekete Albert, valamint a Mûvelõdés fõszerkesztõje és a Szentimrei Alapítvány elnöke, a Babeº Bolyai Tudományegyetemen magyar újságírást oktató Szabó Zsolt nélkül. Nos, ebbõl a hármas összefogásból indult újra a sztánai farsangolás. Elsõ években a bevételt az út javítására, a falu központjának rendezésére fordították. Akkor pattant ki az ötlet, hogy a híres-nevezetes Kós Móricz féle bálnak otthont adó egykori református majd állami, romos iskolát építsék újra. A helyi református egyházközség tulajdonában lévõ hajlékot a gyülekezet az 1830-as években kórháznak építette, majd felekezeti iskolává alakította át. Az újjáépítés érdekében Papp Hunor 2005 nyarán több kanadai város magyar gyülekezetével találkozott. Az igehirdetésen kívül a lelkész a kolozsvári Filep Farkas és Halmágyi Erika filmjével mutatta be a kis kalotaszegi falut, valamint a 2001-ben nyolcvanhét év után újraélesztett farsangi mulatságot. Az adakozók jóvoltából valamivel több, mint 15 ezer kanadai dollár gyûlt össze, az újjáépítés terveit magyarországi és erdélyi építészek díjmentesen készítették el. Zsoboki kõmûvesek irányításával a gyülekezet kalákában bontotta szét a beomlott tetõzetet és a megroggyant falakat, harminc teherautó törmeléket kellett elszállítaniuk. A gyülekezet addig s addig küszködött, míg hathatós magyarországi és kanadai támogatással az egykori iskola újraépült, 2009 adventjének elsõ vasárnapján pedig fel is avatták azt a gyülekezeti nagytermet, amelyet a Budapestrõl Kanadába kitelepedett, és az erdélyi magyarság sorsát szívén viselõ mecénásról, néhai Benkõ Gyuláról neveztek el. Az újjáépített házban konyhát, fürdõt, elõadótermet és orvosi rendelõt, valamint 24 vendég számára szállást alakítanak ki, tervek szerint a Kós-féle bált és Móricz Zsigmond látogatását megörökítõ emléktábla is a helyére kerül. De a létesítmény kezdett feltelni élettel. Vagyis a forma tartalommal. Hiszen a Benkõ Gyuláról elnevezett nagytermében a csendesebb mûfajok kedvelõi az idei farsangolás alkalmával Wagner Péter budapesti építésznek az 1970 és 2010 közötti években kalotaszegi tanulmányútjain készített rajzaiból és pasztelljeibõl tekinthettek meg kiállítást. Wagner Péter azok közé a magyarországi fiatalok közé tartozott, akik éveken át hátizsákkal jártak Erdélybe, és útjaik során meg is örökítették élményeiket. Ha az anyag nem is teljes, de mindenki megtalálhatja benne a maga hegyét, völgyét, ház- és utcarészletét méltatta a tárlatot Szabó Zsolt. A Gáspár Attila és Széman Rózsa vezette szilágysomlyói Szederinda gyermek citerazenekar elõadása emelte a hangulatot, s a közönség vastapsban megnyilvánuló elismerését az együttes azonnal élvezetes ráadással köszönte meg. És még mindig nem volt vége, mert az éjfél után a Szentimrei villába átvonulók hajnal hasadtáig múlatták a telet. Ugyanott szombat délelõtt Kós Béla nagyapjáról és édesapjáról tartott vetítettképes elõadást, hogy a jelen levõ fiatalok, köztük médiaszakos mester- A jó hangulatot elõkészítendõ a kolozsvári Szarkaláb mezõségi és kalotaszegy táncokat adott elõ. 5

4 Wagner Péter: A Csiga-domb a nádasi nyereg felõl (pasztell) képzõsök közelebbrõl is megismerhessék azokat az elõdöket, akik vitathatatlan érdemeket szereztek az erdélyi szellem pallérozásában. Szintén a szombati, csendesebb napon az elõzõ éjszakai bál után magukhoz térõk meglátogathatták a Varjúvárat, és a Csigadombról csodálhatták meg Kalotaszeg szépséges hegyeit és völgyeit. A délutáni kikapcsolódáshoz tánc- és énektanítás, kézmûves mûhely, bábszínház kínálta magát. Az ötletes és változatos jelmezek bemutatkozását és felvonulását nagy tapssal jutalmazta a népes szülõi-nagyszülõi és vendégsereg, este pedig megint szólt a zene, amikor a körösfõi YES zenekar a mûvelõdési otthonban bulival, Szép Bálint és bandája, valamint Varga István Kiscsipás a közösségi házban pedig táncház-zenével szórakoztatta a nagyérdemût. A mulatság vasárnap ünnepi istentisztelettel ért véget, a kétnapos dínomdánom teljes bevételt a sztánai közösségi ház konyhájának kialakítására fordítják. BENKÕ LEVENTE Oláh Katalin Kazinczy-emlékplakettje a tokaji emlékfalon. Radnóti Miklós emléktáblája elõtt 6 A magyar költészet (különben minden költészet) az otthonteremtés mûhelye és szertartása. A költõ otthonát keresi a nyelvben, a kulturális hagyományban és általuk egy nemzet közösségében és történelmében. Otthont épít nem csak önmagának, egy nagyobb emberi közösségnek: egy nemzetnek is, különösen, ha ez a nemzet, ahogy keserves huszadik századi története során a magyar, nem vagy nehezen találja meg, építi fel otthonát. Radnóti Miklós egész életében otthonra vágyott: családra, baráti közösségre, védelmezõ hazára. Nem kerülte a harcot, a szellem csatáit, jóllehet tudta, hogy ellenfelei (késõbb elpusztítására törõ ellenségei) vajmi ritkán vívnak tiszta fegyverekkel és végsõ érv gyanánt mindig a nyers erõszakhoz folyamodnak. Mégsem a küzdelemben kereste azt a közeget, amelyben megvalósíthatja igazi önmagát. Otthon akart lenni az országban és az emberi létben. És minél vadabb mozdulatokkal söpörte félre a történelem ennek az otthonosságnak a lehetõségét, õ annál konokabb szívvel próbálta megépíteni, a sors ellenére, a maga emberi otthonát. Otthont keresett a természetben, a fák és füvek bukolikus

5 világában, megálmodott theokritoszi pásztorok között. Otthont keresett a szerelemben, ifjú hitvese oldalán. Otthont keresett a könyvek birodalmában, elmerülve régi magyar vagy modern francia költõk verseiben. Otthont keresett az irodalomban, az irodalmi életben megértõ társakra várva, méltó feladatokra készülõdve. Nyugalmas emberi sorsra vágyakozott, arra, hogy békében végezhesse alkotó munkáját. Az otthonépítés mûve, úgy tetszett, már-már sikerült. Sorsának tragédiája volt, hogy az ifjúság otthonkeresõ küzdelmei után éppen akkor vélte megtalálni szellemi otthonát, midõn erõszakkal ragadták el a birtokba vett világból, abból a közösségbõl és attól a munkától, amelyet magáénak tudott, amelyhez minden idegével ragaszkodott. A világra zúduló erõszak és háború az õ otthonát sem kímélte, feldúlta a béke törékeny szigetét, magának követelve a költõ életét. Radnóti korán megérezte a fenyegetést. Már ifjúságának idillikus költészetében volt valami szorongásos érzés: a tiszta tájat feldúló vihar elõérzete. Késõbb pedig, ahogy férfivá érett, valóságos történelmi fenyegetésekkel szembenézve kellett helyzetével számot vetnie. Elkerülhetetlen végzetet érzett maga fölött, hatalmat, amely kegyetlen közönnyel tör az élet ellen, és az õ ifjú életét is veszélyezteti. Kora ifjúságában fellázadt környezete ellen, minden társadalmi és költõi konvenciót elutasított. A lázadó remények magaslatáról nem volt könnyû eljutni arra a másik magaslatra, amely végül a lelki ellenállás bástyája lett, melyrõl széles kitekintés nyílott a közeljövõ véres fejleményeire. Radnóti messze tekintett, költészete sötét jóslatokkal volt terhes, korán megérezte azt, hogy iszonyú történelmi katasztrófa közelít. A vihar sötét függönye mögött mégis megsejtette a távoli béke reményét. Keserves tapasztalataival és még keservesebb balsejtelmeivel küzdve vált szelíd moralistává: elõször talán az ószövetségi szentkönyvek, végül azonban az evangéliumok sugallata szerint. Radnóti, mint ez köztudomású, kedves tanára, Sík Sándor hatására már érett férfikorában vette fel a keresztségét, de ezt megelõzve már magába fogadta a keresztény szellemiséget, és ahogy utolsó versei tanúsítják, végül is a krisztusi tanításban találta meg a vigasztaló reményt. A szellemi távlatokért, amelyek megnyíltak elõtte, akár a régi mítoszok vagy a keresztény legendák hõseinek, szenvedéssel, végül életével kellett fizetnie. A férfikor költészete ezt a szenvedést és áldozatot fejezte ki. Naponta megújuló drámát mutatott, mindinkább növekvõ drámaiságot és veszélytudatot. Radnóti Miklós költészetét a közelgõ történelmi kataklizmák sötétje festette, a halál egyre jelenvalóbb képe szõtte át. A verseit átható halálfélelem több volt, mint közönsége szorongás a várható történelmi kataklizmák elõtt. Nem voltak kétségei afelõl, hogy az Európát hamarosan elborító háború számtalan áldozatot követel, és õ maga is az áldozatok közé kerül. Sötét jóslatait nem egyszerûen a költõi érzékenység magyarázta, hanem történelmi tudatosság is: az, hogy pontosan ismerte az ellene irányuló erõszak természetét. Mágikus költõi erõvel, nem egyszer látomásos érzékenységgel, mégis tárgyilagos helyzetismerettel vetett számot saját végzetével, egyszersmind háborúba taszított hazája sorsával. A haláltudat iszonyú szorítása szüntelen védekezésre kényszerítette eszét és szívét. Védelmet keresett az üldözõk mind szorosabb gyûrûjében, noha egyre biztosabban tudta, hogy már nincs védelem. Belsõ erõforrásokat kutatott, az önvédelem és az ellenállás támaszait. Hogy majd teljes emberként, félelem nélkül, ép érzékekkel lépjen a meredek útnak arra a végsõ szakaszára, amelyen, tudta, el kell indulnia. Ezért gondozta olyan makacs ragaszkodással erkölcsi javait: a felesége oldalán megtalált otthont, a költõi és mûfordító mûhelyben szerzett önbecsülést, a szülõfölddel és a nemzeti hagyománnyal kialakított termékeny kapcsolatot. Végezte dolgát, számot adott történelmi tapasztalatairól, tiszta emberi szóval tiltakozott a barbár erõszak uralma ellen. Most, születésének századik évfordulóján, itt, a Tokaji Írótábor közösségében nem a méltatlan és rettenetes halált szeretném felidézni, hanem azt a bíztató példát, amelyet a költõi otthonosság szelíd bátorsága mutat. Hadd szóljak meggyõzõdésemrõl: magyarságunkat nem a zárt rendben uniformisban menetelõ erõszak fejezi ki, hanem költõinknek az a szelíd bátorsága, amellyel vállalták a helytállást a maguk tiszta eszményei mellett, és mûveikben teremtették meg önmaguk számára és számunkra: az utókor számára az otthont és a hazát. POMOGÁTS BÉLA Oláh Katalin Radnóti Miklós-emlékplakettje a Tokaji Írótábor emlékfalán (Muzsnay Árpád felvételei) 7

6 Az erdélyi magyar kulturális élet változásai Interjú Szép Gyulával, a Kolozsvári Magyar Opera ügyvezetõ igazgatójával 8 Ön nagyon jól ismeri az erdélyi magyar kulturális életet. Miként vélekedik az elmúlt években bekövetkezett változásokról? 1977 óta a mûvelõdés területén dolgozom. A szamárlétra minden fokát végigjártam. Mielõtt az opera igazgatója lettem, voltam falusi kultúrotthon igazgató, majd municípiumi kultúrház igazgató, megyei szaktanácsadó, majd a kolozsvári magyar opera mûvészeti titkára, így van rálátásom a mûvelõdési élet alakulására. Röviden annyit mondhatok, hogy úgy alakul a mûvészet, a kultúra, mint a társadalom. Kicsit hordozza a szó pozitív és negatív értelmében is a múlt hagyományait: sajnos még mindig hordozza a múlt beidegzõdéseit, a kommunizmus fentrõl irányított módszereit. A kissé szûk korlátok közötti mozgást nehezen lehet nagy térré feszíteni. Ez lassítja a korszerû, európaibb mûvelõdési élet kialakulását. De ugyanakkor el kell mondanom, hogy az erdélyi magyar mûvelõdési élet messze a társadalmi és politikai élet fölött jár, hiszen intézményeinknek sikerült megmaradni, és az állami szférát is kiszélesíteni, ezáltal pedig lehetõség nyílt a civil társadalom felépülésére, és ez jó irányba mozdította el, változatossá tette a magyar mûvelõdési élet világát, amelyet sok esetben az állam nem tudott vagy nem akart támogatni. Sajnos a globalizálás magával hozza a saját szemetét is. Én ellenzem a coca-cola kultúra szegény világát, amely szintén nyugatról jött, de emellett sok értéket is kapunk, ha fel tudunk nõni egy olyan szintre, hogy természetes szelekció útján tudjuk kiszûrni azokat a szellemi termékeket, amelyek minket gazdagítanak. Köztudott, hogy ön a néptánc nagy támogatója. Hogyan lehet ezt a kulturális megnyilvánulási formát ma is vonzóvá tenni a fiatalok számára akkor, amikor az internet illetve a bevásárlóközpontok világát éljük? Szerintem mi lehetõséget kínáltunk a fiataloknak, hogy a nemzeti kultúránk jelentõs szeletével megismerkedjenek. Ebben semmi erõszakos nyomulás nem volt, egyszerûen tudomására kívánjuk hozni a fiataloknak, hogy ezek olyan értékek, amelyekkel az õseink ezer éven át együtt éltek. Ezek nem csak szórakozási formák voltak a téli estékben, hanem szerves részei õseink mindennapjainak, szertartás szerepe is volt. Példaként mondhatom, hogy sok közösségben a temetésrõl egyenesen táncba mentek, ezzel a tiszteletüket akarták kifejezni, illetve emléket akartak állítani a halottnak. Mi büszkék lehetünk arra, hogy a világon a legváltozatosabb, legkomplexebb néptánccal rendelkezünk. Aki megérzi ennek a varázsát, élete végéig szerelmese lesz a néptáncnak, mint mûfajnak. Én több mint 30 éve gyakorlom ezt a mûvészeti ágat, de mint rendezvényszervezõ, táncházi muzsikus és tánctábor szervezõ is próbálom népszerûsíteni, amerre csak lehet. Az érdeklõdés egyre nõ a néptánc iránt ben Erdélyben csak Kalotaszentkirályon volt hasonló tábor, ma legalább húsz ilyen tábor mûködik, mindegyik él, és még a legkisebb táborban is legalább százan gyûlnek össze. Persze milyenségükben változtak az évek során. Nem lehet összehasonlítani azokat a táncházakat, amelyeket a Szép Gyula 70-es években Kolozsváron tartottunk, ahol a városi fiatal, akinek nem volt közvetlen kapcsolata a falusi kultúrával, együtt mulatott azokkal a hagyományõrzõkkel, falusi fiatalokkal, akik otthon tanulták a táncot. Ez a réteg azonban kezd kiöregedni, a falusi hagyományos élet, amelyre én gondolok, felbomlóban van. Tetszik, nem tetszik ezt tudomásul kell venni. Viszont ez a kultúra át van mentve, ebbõl lényegében egy mûvelt kultúra lett. Egyik jele az, hogy már nem mûködnek az évközben megrendezett táncházak, viszont a táborok annál népesebbek. Áttérve az anyagi vetületre: melyik lenne az ideális kapcsolat a gazdaság és mûvészet között? Egy egészségesen mûködõ társadalomban a mûvészet és a gazdaság ki kellene hogy egészítse egymást: a gazdaság az értékes mûvészetnek egyfajta mecénása kellene hogy legyen, mert ez a befektetés visszatérül. Nálunk egyelõre ez gyerekcipõben jár. Tudjuk, hogy a gazdaság átmeneti periódusban van, de ennek ellenére az effajta támogatási rendszernek jobban kellene mûködnie. A Magyar Opera példáját is felhozhatom: hihetetlen, hogy milyen kevés támogatásból

7 kell léteznünk. Ezt nem is lehet elmesélni egy nyugatinak, vagy akár egy magyarországinak sem, mert el sem hiszik. Talán magyarázatot kaphatunk arra, hogy miért nem mûködik ez a támogatási rendszer: ha megvizsgáljuk, hogy a sikeres vállalkozók hogyan érték el a sikert, arra a következtetésre juthatunk, hogy talán ezeknek az embereknek nem a kultúra az érzékeny pontjuk. Nem akarok nevekkel szolgálni, de jól tudjuk, hogy azoknak, akik a csúcson vannak, mennyire nem szívügye a mûvészetek támogatása. Sablonként elmondható, hogy inkább a kisebb gazdasági potenciállal rendelkezõ vállalkozók támogatják a kultúrát. Másik lényeges gond, hogy nem megfelelõ a Romániában megjelent mecénási, az úgymond szponzortörvény. Ez nem teszi érdekeltté a vállalkozót, hogy profitjából néhány százalékot a mûvelõdésbe fektessen. A kisebbségi státus mennyiben befolyásolta a magyar kultúra kibontakozását? Itt különbséget kell tenni a székelyföldi és a nem székelyföldi vidékek között. Kolozsváron már másképp van. Ez attól függ: az önkormányzatban mennyire vesznek részt magyar tanácsosok. Ha erõs a magyar önkormányzati részvétel, akkor a támogatás arányos. Az RMDSZ frakciónak Funar idejében sikerült úgy elosztani a kultúrára meglévõ keretet, hogy annak 20%-ról a magyar közösség dönthetett, ami méltányos volt. Sajnos most nem állunk olyan jól, nem az arányoknak megfelelõen osztják el a pénzkeretet. Ahol kevesen vagyunk, ott akár nullára is csökkenhet a magyar vonatkozású rendezvények állami támogatása. Jelenleg a Kolozsvári Magyar Opera ügyvezetõ igazgatója. Mit tud mondani az olvasóknak életútjának ezen állomásáról? Talán ez az utolsó állomás. Szerencsésnek mondhatom magam, mivel sokfele tevékenykedtem. Azt, hogy én jelenleg itt vagyok Erdélyben és ezen belül Kolozsváron, a Magyar Operának is köszönhetem. Elõzõ munkahelyemen annyira ellehetetlenedett a helyzet, hogy azon voltam: elhagyom az országot. Ekkor ajánlotta fel az opera a mûvészeti titkári állást. Nagy kihívás volt, ez egy roppant izgalmas világ. Büszkeség számomra, hogy a Magyarország határain kívüli legnagyobb hivatásos intézmény egyik vezetõje lehetek, amely ugyanakkor a világ egyetlen olyan operaháza, amely nem az ország nyelvén játszik. Nem szeretem használni a kisebbségi szót, mivel én többségben érzem magam, legalábbis szellemi többségben. A mûvészek bérezésérõl mi a véleménye? Sajnos nagyon rossz. Éveken át kértük, hogy kezeljenek másképp, mint a gyári munkásokat vagy tûzoltókat, mivel ezt a világot nem lehet beskatulyázni olyan kis kockába, amibe próbálnak minket behelyezni. Sajnos ez nem sikerült. Nap mint nap arról beszelünk, hogy a közalkalmazottak körében egy újabb bérezési rácsrendszert állítanak fel, amelynek logikája véleményem szerint rosszabb helyzetet szül majd, mint az eddigi állapot. Az opera esetében, amely egy egyetemes mûfaj, a mûvészeknek nagy mozgásterük van, és a kiemelkedõ teljesítményû mûvészeink elmennek. Nagyon nagy különbség van bérezés szempontjából egy néhány száz kilométerre fekvõ hasonló intézménnyel szemben. Sajnos hiába jön hozzánk a világ legjobb énekese, akkor sem tudnák többet ajánlani neki 600 eurónál, ami egyébként az igazgatói fizetésnél is több. Miként vélekedik az operának a színházzal való közremûködésérõl? Elõdeink 1948 óta, amikor létrejött az opera mint különálló intézmény, kialakítottak egy rendszert, amely abból állt, hogy a két intézmény hogyan osztja a közös tereket, és fele-fele arányban használhatja a nagy színpadot. A szomorú az, hogy rosszul állunk próbatermek és infrastruktúra szempontjából. A két intézmény elfér egymás mellett mûfajilag és koncepcióban is. Mi másképp képzeljük el a stratégiánkat, de ez jó, mivel így a kolozsvári közönség sokkal színesebb színházi világot láthat. Ami az operát illeti, nem könnyû a befektetéseket akár az uniótól, akár más helyrõl lehívni, mivel egy épületnek nem lehet két gazdája. Annak ellenére, hogy egyforma jogaink vannak a színházzal, az épület tulajdonosaként a színház szerepel az iratokban. Tehát nem kérhetek építkezési engedélyt a balett terem fölé, ezt a színháznak kell kérnie, és ez már egy kis akadály, mivel közösen kell, hogy kérjük. Nem állítom, hogy nincsenek kisebb súrlódások, de ez olyan, mint egy családban: elkerülhetetlen a kisebb nézeteltérés, de én úgy érzem, hogy ez a kapcsolat mûködik. Milyen módszerekkel vonzza az opera a fiatal nézõközönséget? Nemrégiben volt egy megbeszélésünk a megyei fõtanfelügyelõ-helyettessel, akivel olyan rendszer kialakítását vitattuk meg, amely az állandó kapcsolatot célozza az opera és a diákok között, és amely réven egyeztethetjük a mûsorpolitikát a tantervvel, így különbözõ csomagokat ajánlhatunk a diákok számára. Ugyanakkor az operával való megbarátkozásnak egyik módszere a leckeelõadások megszervezése. A kisebb gyerekeknek meseszerû elõadásokat próbálunk ajánlani, mint a János vitéz, A brémai muzsikusok, Varázsfuvola stb., amelyekkel be lehet csalni a gyerekeket az operába, és meg lehet szerettetni velük a mûfajt. Az új mûfajokkal is próbálkozunk, így például a musical honosításával, de ennek komoly anyagi akadálya van. Ugyanakkor például Magyarországgal ellentétben nálunk nincs szakmai musical oktatás, ami gondot jelent, ha az új mûfajjal próbálkozunk. Könnyû Budapesten, ahol tíz zenés mûfajt mûvelõ intézmény van. Nálunk mindez egy színpadra szûkül egy kis tár- 9

8 sulattal, és alig hiszem, hogy ekkora társulattal külföldön egyáltalán mûködtetnek valahol operát, amely ráadásul közel 40 címet rendszeresen repertoáron tart. Önkritikaként is fel tudom róni, hogy eddig a musical mûfajjal nem próbálkoztunk, de ahhoz, hogy ezt jó minõségben megvalósítsuk, körül kell nézni, ki az, aki ezt oktatni tudja, továbbá partitúra szempontjából sajnos nem elég hozzá a mi zenekarunk, a legnagyobb probléma pedig a jogdíj kifizetése, amelyet Bukaresten keresztül kell intézni. Ugyanakkor vannak olyan mûvészeink, akik nem áldozzák fel operai énektechnikájukat egy musical leéneklésére. Idén kísérletezünk elõször musical részletek bemutatásával a 90-es évek elején a West Side Storyval kezdtük volna, de le kellett álljunk a korepetíció szintnél, zenei gondok miatt. A nyugati mintát és annak hasznosságát a terv szerinti ütemezésben mennyire lehet a Kolozsvári Magyar Operában is alkalmazni? Sajnos ezt nagyon nehezen tudjuk itt alkalmazni, és ígérni sem tudom, hogy ez látványosan megjavul, mivel még szerzõdést sem tudunk kötni senkivel januárra vendégmûvészekre értve, mert semmiféle pénzügyi alapunk nincs rá. Mit tart fontosabbnak, közönség által kedvelt darabokat játszani, vagy díjra alkalmas elõadásokat bemutatni még akkor is, ha azok nem feltétlenül közönség által kedvelt elõadások? Mi mindkét típusú elõadást játsszuk, és van olyan elõadásunk, amit a világon bárhol be lehetne mutatni. A Kárpát-medencében az egyedüliek vagyunk, akik ennyi kortárs operát játszunk. Másfelõl a világon az egyedüliek vagyunk, akik bemutattuk Erkel Ferenc összes operáját. Milyen összefüggést lát a politika és a kulturális élet között? A kulturális élet politikamentes kellene hogy legyen, de ha valaki azt hiszi, hogy nálunk valami bármi is legyen politikamentes, az téved. Itt még az érdekvédelemnek és a politikának együtt számos jogot kell kiharcolnia a kisebbségeknek. Nem tartunk ott sajnos, hogy annyira egyértelmû legyen az, hogy a nemzetiségtõl függetlenül egyformán kellene támogatni a kulturális tevékenységeket. Addig, amíg ez nem történik meg, addig a politikai beavatkozásra szükség lesz. Végezetül mit üzenne a Mûvelõdés olvasóinak? Elsõsorban azt, hogy látogassák operaházunkat, és mondják el véleményüket az elõadásokkal kapcsolatosan: a jóhiszemû bírálatot különösképpen értékeljük. A magyar vállalkozóknak pedig üzenném, hogy ne felejtsék, egy kincs van Kolozsváron, amelyet óvni kell. Nem azt mondom, hogy nagy veszélyben van, de támadhatják, és ha a politika nem lenne, sokkal roszszabb helyzetben lennénk. Ezért kérném a magyar gazdaság vezetõit, hogy támogassák operaházunkat és mûvészeinket! PLEªA RÓBERT A bábszínház a csodák világa Beszélgetés Meleg Attilával 10 Régen ismerjük egymást, barátként szólíthatlak meg, kérlek, mutatkozz be röviden a Mûvelõdés olvasóinak. Mikor és hol születtél, kik voltak szüleid, hol jártál iskolákba, melyek voltak azok a kémeri hamuban sült pogácsák, amelyekkel szüleid feltarisznyálva útnak indítottak tanulmányaid elvégzésére? július 11-én, a Szilágy megyei Kémeren születtem. Gazdálkodó szüleim, kulák nagyszüleim kilátástalannak találták a kollektivizálás keserû idõszakát, ezért apai nagyapám már 1962-ben, szüleim pedig 1966-ban végleg elköltöztek Kémerrõl. Új életet kezdtek, kezdtünk Nagyváradon, ahol az iparosodó nagyváros szinte felszippantotta a vidéki munkaerõt, lehetõségeket adva, és megélhetést biztosítva minden elvándorlónak. Valójában az akkori kommunista hatalom egy jól átgondolt stratégiával, a hagyományos paraszti élet és önálló gazdálkodás helyébe a városi proletársorsot ajánlotta fel, aminek nagyon kevesen tudtak ellenállni. Ezzel fokozatosan megszûnt az erdélyi (és kelet-európai) hagyományos életmód, olyan új váltotta fel, amelynek nem volt célja a magyar közösségek nyelvi-szellemi megmaradása sem, nemhogy fejlõdése. Szüleim, nagyszüleim az ekkor már terebélyes szilágysági kolónia tagjai lettek, soha nem szakadtak el gyökereiktõl. Soha nem váltak bihariakká. A kémeri hamuban sült pogácsák, azok a szilágysági dalok, mesék, történetek, anekdoták stb. voltak számomra, amelyeket esténként, lefekvés elõtt meséltek szüleim, nagyszüleim. Elõbb a rogériuszi 11-es számú iskolába, késõbb az Al. Moghioroº (ma Ady) gimnáziumban tanítottak hivatástudatra, munkaszeretetre és nagyon sok egyébre tanáraim. Elvégeztem az Állami Nyomda szedõ és könyvkötõ tanfolyamait, késõbb az Állami Bábszínház taníttatott mûvelõdésszervezõnek és bábszínésznek. Bukarestben kaptam meg a végleges bábmûvészi képesítést, amelyet késõbb bábmesteri és elõadómûvészi címekkel bõvítettem. Hogyan, milyen formában biztatott, segített

LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro

LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro 120 éves az EMKE EMKE-díjak 2005 Kovács Géza plasztikai világa A néptánc ünnepe Csíkszeredában Gyalu-napok Etéden Bocskai István Csûrmúzeum alapító Bélafalván

Részletesebben

Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság

Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság Ünnepi közgyûlés A Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság (KLMT) 1990. február 7-ét tekinti megalakulási idõpontjának, úgyhogy 2010-ben fennállása 20. évfordulóját

Részletesebben

(Folytatás a 2. oldalon) hogy e kapcsolatnak elsõsorban a sport, a kultúra, kell a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtést.

(Folytatás a 2. oldalon) hogy e kapcsolatnak elsõsorban a sport, a kultúra, kell a civil szervezetek közötti kapcsolatteremtést. Vasvári Újság Vasvár, 2005. május 26. A VASVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Sportöltözõt avattunk Május 1-jén délután sportöltözõt avattunk. Az eseményt a sportbarátok, a sportolók, a város

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

40 éve nyerte vissza városi rangját Mátészalka Díszünnepség emlékezésekkel, nagyszabású tervekkel és díszpolgár avatással

40 éve nyerte vissza városi rangját Mátészalka Díszünnepség emlékezésekkel, nagyszabású tervekkel és díszpolgár avatással MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye IX. évfolyam 3. szám 2009. augusztus muveszetbarat.mateszalka.hu 40 éve nyerte vissza városi rangját Mátészalka Díszünnepség emlékezésekkel, nagyszabású

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

FARSANG. Az egykori tél és gonosz ûzô szokások szelídített változatai elevenednek

FARSANG. Az egykori tél és gonosz ûzô szokások szelídített változatai elevenednek FARSANG Az egykori tél és gonosz ûzô szokások szelídített változatai elevenednek meg a február eleji napokban szerte az országban, hagyományosabb vagy polgáriasultabb formában egyaránt. Ma is szükségét

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 1. szám Január Nagyboldogasszony FERGETEG hava Február Böjt elõ JÉGBONTÓ hava 2015. január február Ára: 150 Ft LAKITELEKI Ismét kihunyt egy Lámpás... ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Csányi

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

Az EMKE évi közgyűlése

Az EMKE évi közgyűlése Az EMKE évi közgyűlése Mentőövet kell nyújtani a szórványmagyarságnak Pusztakamaráson létesüljön Sütő András Művelődési Központ egyebek mellett ez az elképzelés is elhangzott az Erdélyi Magyar Közművelődési

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám 125 Ft Regionális Közösségi lap II. ÉvfolYam - 3. szám A Civil Közösségek Háza márciusi programja Minden hétfőn 14.30 órakor NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbája Minden hétfőn 18 órakor ASTRA

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

EMKE-díjak 2007 SZABÓ ZSOLT

EMKE-díjak 2007 SZABÓ ZSOLT EMKE-díjak 2007 Az idén éppen úgy esett, hogy az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület hagyományos évi közgyûlése egyben születésnapi évforduló is volt: 123 esztendeje, 1885. április 12-én alakult meg

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Családbarát munkahely

Családbarát munkahely ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XX. évfolyam 23. szám 2011. december 3. www.budapest16.hu Családbarát munkahely 2. 4. 5. A testületi ülésrõl jelentjük

Részletesebben

Veszélyben a kutatóintézet

Veszélyben a kutatóintézet CIII. évfolyam, 41. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP ALAPÍTVA 1868-BAN Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft www.kecskemetilapok.hu Feljelentések a piacon A KORMÁNY POLITIKÁJÁNAK ÚJABB ÁLDOZATA?

Részletesebben

Legfontosabb szövetségesünk az erdélyi magyarság!

Legfontosabb szövetségesünk az erdélyi magyarság! 2 HUNYAD MEGYEI HÍRMONDÓ Alkotmányellenes a 2006. évi 95. számú egészségügyi törvény 259. szakaszának 2. bekezdése utasította a hasonló alkotmányellenességi kifogásokat, arra kerestem a választ, hogy miképpen

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban

EGY AZ ISTEN. ségben, küzdelemben erőforrásként szolgálnak, szomorúságban EGY AZ ISTEN Fotó: Kerestély Attila KOLOZSVÁR, 1888 1948/1990. 21. (81.) ÉVF. 8. SZÁM 2011. AUGUSZTUS ÁRA: 2,00 LEJ Történetek Mindannyiunknak van legalább egy fontos története, ami hozzánk kötődik, életünk

Részletesebben

Decemberben, az év utolsó

Decemberben, az év utolsó 2014. december KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG Decemberben, az év utolsó hónapjában időt kell szakítanunk a munka, és persze az ünneplés mellett a számvetésre, illetve a következő év teendőinek megfogalmazására.

Részletesebben

LXVIII. évfolyam március. művelődés. közművelődési havilap

LXVIII. évfolyam március. művelődés. közművelődési havilap 2015 3 LXVIII. évfolyam március művelődés közművelődési havilap művelődés közművelődési havilap Szerkesztőségi tanács: Benkő Judit Egyed Ákos Guttmann Szabolcs Kása Zoltán Kötő József Péter István Pozsony

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. 4 Nem feledjük a hősök emlékét 5 Színes világ 7 Telitalálat

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám Ügyelet Hol kapunk gyógyszert, ha gyorsan kell? Váltva tartanak éjszakai ügyeletet ez egri patikák. Július

Részletesebben

A nagyenyedi vártemplom

A nagyenyedi vártemplom Nagyenyedi mementó Nem könnyû feladat 2006-ban, jó másfél évszázaddal, egész pontosan 157 évvel, az események után Enyed pusztulásáról megemlékezni. 1849. január 8-a és ezt követôen 9 11-e Enyed gyásznapjai,

Részletesebben

Fiatalokkal útban a demokrácia felé *

Fiatalokkal útban a demokrácia felé * AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA A hírújság megjelenését az NCA támogatja Fiatalokkal útban a demokrácia felé * A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a Civil Közösségi Házak Magyarországi

Részletesebben

A tartalomból. Tavaszodik. Forrástótól a Városi Fürdőig 1. rész. Könyvek között Tőzsér Istvánnéval. Hétköznapi hősök. Kis Egri Sítörténelem 1924 2015

A tartalomból. Tavaszodik. Forrástótól a Városi Fürdőig 1. rész. Könyvek között Tőzsér Istvánnéval. Hétköznapi hősök. Kis Egri Sítörténelem 1924 2015 A tartalomból Forrástótól a Városi Fürdőig 1. rész 4 5 12 14 Könyvek között Tőzsér Istvánnéval Hétköznapi hősök 34 35 23 26 Kis Egri Sítörténelem 1924 2015 Tavaszodik Úgy van, tavaszodik. Bennem is. Kedvem

Részletesebben