HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

2 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: , Honlap: HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Elfogadta: Jóváhagyta: Mándi Tiborné igazgató Temesy Ágnes iskolai igazgatóhelyettes Cseh Nóra Kollégiumi igazgatóhelyettes Nevelőtestület Mándi Tiborné igazgató Pozsonyiné Sz. Patrícia EGYMI munkaközösség-vezető Készült 14 példányban, nem sokszorosítható Kapják: 1. sz. irattár 2. sz. igazgató 3. sz. szülői faliújság 4. sz. iskolai ig. h. 5. sz. kollégiumi ig. h. 6. sz. EGYMI munkaközösség-vezető 7. sz. alsó tagozatos munkaközösség - vezető 8. sz. felső tagozatos munkaközösség - vezető 9. sz. speciális tagozat munkaközösség - vezető 10. sz. testnevelési munkaközösség vezető 11. sz. nevelési munkaközösség vezető 12. sz. informatika munkaközösség vezető 13. sz. könyvtár 14. sz. tanári szoba Jelmagyarázat: Iskola Kollégium Módszertani intézmény

3 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 3 1. BEVEZETŐ 1.1 INTÉZMÉNYÜNK HIVATALOS ADATAI, TÁRSADALMI FUNKCIÓI, AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA Neve: Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Az intézmény alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Működtetője: Budapest Főváros Önkormányzata Az intézmény székhelye: 1147 Budapest, Miskolci út 77. A gyengénlátók általános iskolájának társadalmi funkciói A gyengénlátók általános iskolája a köznevelés rendszerébe tartozó országos felvételi körzetű gyógypedagógiai intézmény, tanköteles korú ép értelmű, illetve enyhe fokban értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) gyengénlátó gyermekek részére. A tanulók felvétele a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakértői javaslata alapján történik. A tanuló felvétele a szakvélemény elkészülte után történik, a tanév bármely időszakában. Iskolánkban a többségi általános iskolákhoz hasonlóan általános műveltséget megalapozó, alapfokú nevelés és oktatás folyik. Ez lehetővé teszi, hogy a gyengénlátó gyermek bármely évfolyamon iskolát változtasson. Az alábbi feladatokat látjuk el: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatások Korai fejlesztés, gondozás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Speciális feladatai A Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakértői véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, érzékszervi: látásfogyatékos, valamint halmozottan fogyatékos (érzékszervi: látásfogyatékos és hallás-, mozgásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő) a többi tanulóval együtt nem nevelhető tanulók ellátása.

4 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4 Pedagógiai szakszolgálat: logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény: Látásszervi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ és utazó szakember hálózat működtetése. Az általános iskola évfolyamainak száma: 8, ép intellektusú és halmozottan sérült gyengénlátó tanulók oktatása. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszámunk: - iskola:144 fő - kollégium: 80 fő Egyéb tevékenységünk: - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar hallgatói számára gyakorlati képzés biztosítása - Szemorvosi, gyermekorvosi rendelő működtetése Intézményünk illetékessége, működési köre: országos. Többcélú intézményként egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához iskolai helyi tantervet, kollégiumi, valamint egységes módszertani intézményi pedagógiai programot használunk.

5 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 5 Az intézmény szervezeti felépítése

6 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELŐTESTÜLETÜNK ETIKAI NORMÁI Folyamatos önképzéssel igyekszünk megismerni az európai és magyar pedagógiai kultúrát, ezen belül különösen a gyógypedagógiai tudásanyagot, s megszerzett ismereteinket beépítjük a mindennapi munkába. A korunkra jellemző gyors változásokat nyomon követjük, értékeljük, ha szükséges, érvényesítjük gyakorlatunkban. Az intézmény vezetősége arra törekszik, hogy a közösen elfogadott pedagógiai célok teljesítéséért a tanárok jó légkörben, munkájukat összehangolva, pedagógiai szabadságukat megőrizve dolgozhassanak. Pedagógusaink a nevelőtestület tagjaként részt vesznek pedagógiai programunk tervezésében és értékelésében. Joguk, hogy a program alapján a közvetített ismereteket, a tananyagot, a nevelési és tanítási módszereket megválasszák. Minden pedagógiai tevékenységüket a gyengénlátó, aliglátó gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényei szerint, az ahhoz igazodó speciális módszerek alkalmazásával végzik. Intézményünk mindhárom egységében szem előtt tartjuk a szülői jogok érvényesülését. Pedagógiai programunk alapján az iskolai, kollégiumi és módszertani intézményi tevékenységek megvalósítása során mind a gyermekek, tanulók nevelésében, oktatásában, mind a szülők informálásakor a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan közvetítjük. Az iskolánkba járó tanulók számára a szülők igénye alapján lehetővé tesszük a hitoktatást. Nevelőtestületünk elfogadja és magára nézve iránymutatónak tartja a Pedagógus Szakmai Etikai Kódexben 1 foglaltakat. 1 Szakmai Etikai Kódex Pedagógusoknak, szerkesztette: Hoffmann Rózsa, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 2003

7 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 7 2. HELYZETELEMZÉSEK 2.1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK (1997,2001,2004) Helyi pedagógiai programunkban 1997-ben, 2001-ben és 2004-ben is részletesen bemutattuk működési feltételeinket. A évi helyzetet az előbbi évek adataival összehasonlítva elemezzük SZEMÉLYI FELTÉTELEK 1. táblázat: Létszámadatok Álláshelyek neve 1996/ / / /13. Igazgató, igazgatóhelyettes Oktató tanár + pszichológus Zenetanár Iskolai pedagógiai asszisztens Integrációs szakszolgálat Integrációs szakszolgálat adminisztrátor Nevelőtanár + rendszergazda Szociálpedagógus Diákotthoni pedagógiai asszisztens Gyermekfelügyelő Szemészorvos Ápolónő, védőnő szemész asszisztens Ügyviteli alkalmazott iskolatitkár Technikai alkalmazott + konyhai alk Oktatótanáraink és utazó gyógypedagógusaink zöme két-három vagy négy szakos gyógypedagógiai tanár, ezen túlmenően többüknek általános iskolai tanári szakos diplomája is van. Néhány tanárunk más pedagógiai diplomával rendelkezik (zenetanár, testnevelő, magyar-történelem, és biológia-kémia). Az oktatótanárok és az integrációs szakszolgálat tanárainak végzettsége (zenetanárokkal, vezetőkkel együtt):

8 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 8 Nevelőtanáraink két szakos gyógypedagógusok, általános iskolai szakos tanárok, tanítók vagy egyéb pedagógiai diplomával rendelkeznek. Nevelőtanárok végzettsége (igazgatóhelyettessel együtt): Iskolánkban a gyengénlátókra vonatkozó, szemészeti, optikai, pszichológiai ismereteket feldolgozó, nemzetközi kitekintést is biztosító tanfolyamok zajlanak TÁRGYI DOLOGI FELTÉTELEK A diákotthonos iskola épületét 1982-ben adták át. Építészetileg a gyengénlátók speciális igényeinek megfelelő. A 2001/2002-es tanévben az intézmény új, harmadik szinttel bővült, mely nemcsak a tanterem hiányt enyhítette, hanem a földszint átalakításával lehetőség nyílt a tanári, a testnevelést szolgáló helyiségek és a szertár igényeknek megfelelő átalakítására is. A harmadik szinten jelenleg osztálytermek, szaktantermek, zenetermek, és a módszertani intézményegység területe található. Az utazótanárok rendelkezésére 2 személygépkocsi áll, a tanulók kirándulásához kisbusz használható. Elnyert pályázatok ( ) 1998 és 2013 között az intézmény 122 db sikeres pályázatot bonyolított le, melyeken összesen Ft támogatást nyert el különféle eszközök megvásárlására, illetve programok megvalósítására.

9 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanulóinkra vonatkozó fontosabb mutatók 2. táblázat Tanév összes tanuló összesből bentlakó bejáró összesből ért. fogy. (halm. sérült) ép ért. 1992/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

10 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 10 Tanulóink összetétele látóképességük, idegrendszeri állapotuk, értelmi képességeik, családi hátterük szempontjából nagyon heterogén. Nagyon jelentős a tanulók látásteljesítmény szerinti létszámarány változása: míg húsz évvel ezelőtt elenyésző számban tanultak iskolánkban 0,1 alatti vízusú növedékek, addig jelenlegi arányuk megközelíti a 36%-ot. Tanulóink között évről-évre növekvő arányban fordulnak elő a látássérülés mellett társuló fogyatékossággal (mozgás-, hallássérülés, beszédfogyatékosság, autizmus spektum zavar) és/vagy részképesség-zavarral (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemkoncentráció zavara, hiperaktivitás, mozgáskoordináció zavara) küzdő gyermekek. Nagy arányban előforduló, koraszülött tanulóink között sok a mozgásszervi, idegrendszeri problémákkal küzdő, fáradékony, kevéssé terhelhető gyermek. A látássérülés mellett egyéb krónikus betegség miatt 78 tanulónk (59%) igényel rendszeres egészségügyi ellátást. Az kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozó szakkörökre, zongorára járnak. Pályaválasztás Ép értelmű tanulóink képességeik és érdeklődésük alapján gimnáziumban szakközépiskolában, szakiskolában vagy speciális szakiskolában folytatják tanulmányaikat. Speciális tagozatunk (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos tanulók) végzett diákjai jellemzően szakiskolában vagy speciális szakiskolában tanulnak tovább. A jó képességű, ambíciózus diákok a szakmatanulás után néhány esetben érettségit is szereznek A gyermekvédelmi adatok A gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus gondozásában hátrányos helyzete miatt jelenleg tanulóink 55%-a (73 fő) áll. Közülük 25 fő (a teljes tanulói létszám 19%-a) halmozottan hátrányos helyzetű. A gyermekek és családjuk segítése érdekében 12 gyermekjóléti szolgálattal/családgondozóval tart kapcsolatot.

11 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelő oktató munka A nevelő-oktató munka alapja a többségi iskolákra vonatkozó tananyag és követelményrendszer, amelynek kiegészítője iskolánk Helyi pedagógiai programja és Helyi tanterve. Helyi tantervet iskolánk tanárai az aktuális törvényi szabályozókhoz igazodva öt alkalommal készítettek: 1997., 2001., 2004., A nevelő-oktató munkát segítő egyéb szakmai kiadványaink: Feladatlap-sorozat aliglátó óvodások egyéni fejlesztéséhez (Paraszkay Sára) Paraszkay Sára: Közelről nézve - a gyengénlátó gyermek (1994) - a kiadást támogatta az amerikai Perkins-Hilton Alapítvány; második, átdolgozott kiadás 2007 készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében Fejlesztő eljárások iskoláskorú gyengénlátók számára (1996-ra készítették iskolánk tanárai - főiskolai tankönyv. A kiadás alapja az 1990-ben elnyert 3 éves futamú KOMA pályázat) Jankó-Brezovay Pálné - Vargáné Mező Lilla: Az integrált nevelést, oktatást segítő módszertani központ modellje a gyengénlátók iskolájának gyakorlatában (2001) A kiadást támogatta a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány "Ne felejts dosszié" - tájékoztató és nyomon követő dokumentum a gyengénlátó általános iskolás tanulók integrált neveléséhez, oktatásához (a Módszertani Intézmény gyógypedagógusai) Ráció integráció dosszié - tájékoztató és nyomon követő dokumentum a gyengénlátó középiskolás diákok integrált neveléséhez, oktatásához (a Módszertani Intézmény gyógypedagógusai) Tantárgyi módszertani útmutatók (CD) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében Fejlesztő eljárások óvodáskorú gyengénlátó, aliglátó gyermekek számára (CD)- készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében Speciális tantárgyi feladatlapok (CD) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében Ismerd meg Budapestet! Fotógyűjtemény (CD) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében Hegyiné Honyek Katalin (szerk.): Inkluzív nevelés: Ajánlások látássérült gyermekek, tanulók, kompetencia alapú fejlesztéséhez. Óvodai nevelés. - SuliNova Kht., 2006 Hoffmann Rita (szerk.): Inkluzív nevelés: Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Idegen nyelv - SuliNova Kht., 2006 Cseh Eleonóra (szerk.): Inkluzív nevelés: Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Matematika - SuliNova Kht., 2006 Dr. Horváthné Mészáros Márta (szerk.): Inkluzív nevelés: Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás - SuliNova Kht., 2006

12 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 12 Paraszkay Sára (szerk.): Inkluzív nevelés: Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák - SuliNova Kht., 2006 Czibere Csilla Hódi Marianna (szerk.): Inkluzív nevelés: Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Életpálya-építés - SuliNova Kht., 2006 Jankó-Brezovay Pálné- Mándi Tiborné: Inkluzív nevelés: Útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató - SuliNova Kht., 2007 Mándi Tiborné: Inkluzív nevelés: Útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Dokumentációs útmutató - SuliNova Kht., 2007 Videofilm az olvasótelevízió használatáról (Paraszkay Sára - Molnár Csilla - Szaffner Gyula) "Iskolánk egy napja" - videofilm (Paraszkay Sára) "Szemünk fénye" - videofilm (Paraszkay Sára - Szaffner Gyula) "A láthatóbbá tett világ - technika a gyengénlátók szolgálatában" - videofilm (Paraszkay Sára - Szaffner Gyula) A film elkészítését támogatta a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Így tanítom... Olvasás és írás tanítása látássérült gyermekeknek film (Molnár Csilla Szaffner Gyula) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében 2007-ben Matematika tanítása gyengénlátó gyerekeknek film (Szászné Kiss Magdolna Szaffner Gyula) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében ben Vizuális kultúra és gyakorlati ismeretek film (Brunszkó Erzsébet Farkassné Szűk Judit Szaffner Gyula) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében 2007-ben Látás mozgás koordináció film (Jankó Brezovay Magdolna Kovácsné Fülöp Beáta Szaffner Gyula) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében 2007-ben A környezet és az informatika akadálymentesítése film (Paraszkay Sára - Fábri Tímea Szaffner Gyula) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében 2007-ben Pedagógiai Program és Speciális Tanterv az integráltan oktatott gyengénlátók iskolái számára (1998 OKI megrendelésre készítette 10 pedagógusunk) Intézményünkben a gyermekek képességeinek fejlesztése érdekében differenciált foglalkoztatás valósul meg. Diákjaink két idegen nyelv közül választhatnak (angol, német). Tanórán kívüli pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásaink: látásnevelés, tájékozódásra nevelés, speciális informatikai ismeretek aliglátók számára, Braille írásolvasás, önkiszolgálásra nevelés, olvasástechnika, finommotorika fejlesztése, diszlexia reedukáció, diszkalkulia reedukáció, egyéni korrekció. A gyermekekben rejlő jó képességeik kibontakozását szolgálják a szakkörök: rajz, számítástechnika, tánc, angol és német nyelv, főzőszakkör, énekkar, sakk valamint zongoraoktatás.

13 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ UTAZÓTANÁRI SZOLGÁLAT - MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEGYSÉG Iskolánkban 1978-ban alakult - Magyarországon elsőként - utazótanári szolgálat. Ennek működése teremtett alapot a gyengénlátók egységes gyógypedagógiai módszertani intézménye kialakulásának. Személyi feltételek: 9 fő integrációt segítő gyógypedagógus, 1 fő rehabilitációs tanár, 1 fő adminisztrátor, 1 fő munkaközösség-vezető. Az utazótanári szolgálat/ módszertani intézményegység feladatai: - óvodáskorú gyengénlátó gyermekek kompenzatív fejlesztése, iskolára felkészítése - integráltan tanuló általános iskolás gyengénlátók segítése - tanuló tájékoztatás - szakmai nyílt napok szervezése óvónők, integráltan tanuló gyengénlátó általánosés középiskolások pedagógusai számára, tanácsadás - szülők tájékoztatása, bevonása a fejlesztő munkába, tanácsadás - pszichológiai tanácsadás - középiskolában továbbtanuló gyengénlátók nyomon követése, 2.8. INTÉZMÉNYÜNK ÖNÉRTÉKELÉSE 2010 A 2009/2010-es tanévben kérdőíves felmérést végeztünk dolgozóink, tanulóink, szüleik körében. A SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉG MUTATÓI Az iskolai környezettel igen elégedettek a szülők. Az osztálytermek, szaktantermek, diákotthoni helyiségek tisztaságát, esztétikus berendezését sokan dicsérték. Az oktató-nevelőmunka színvonalával, módszereivel 91 %-ban elégedettek. A gyermekekkel való személyes törődés területén kiemelkedő az osztályfőnökök nevelő munkájával való elégedettség (93%). A tanulók terhelése felé megnyilvánuló követelmények szintjét a szülők 88%-os átlag értékben megfelelőnek ítélik. 89% elégedett a differenciálás mértékével. 81 % tartja úgy, hogy magas tudásszintet követel az iskola. A szülők 85 %-a tartja soknak a házi feladatok mennyiségét. A HPP-ban a gyerekek külön fejlesztését, tehetséggondozását igen fontos területnek tartjuk. A munkánk eredményességét jelzi, hogy 90%-ban elégedettek a szülők a rehabilitációs, szakköri, mozgásos, idegen nyelvi fejlesztéssel. 87% érzi úgy, hogy gyermeke közérzete jó, és 78% szerint szeret is tanulni. Délutáni foglalkozásokkal való elégedettség 83%-os, ezen belül a tanulással, és a szabadidő eltöltésével 91%-ban elégedettek a szülők. Az egészségügyi ellátással 95 %-ban elégedettek. Az információkhoz való jutást megfelelőnek tartja 88%.

14 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 14 A TANULÓK ELÉGEDETTSÉG MUTATÓI Az iskolai környezettel való elégedettség A kérdések, hasonlóan a szülőknek feltett kérdésekhez, kiterjedtek az iskola egész területét érintő tájékozódásra, a szaktantermek, diákotthoni szobák célszerű berendezéseire, esztétikumára és tisztaságára. Az értékelés során megállapítható, hogy a környezettel való elégedettség a tanulók körében 89 %-os. Az intézmény területén elegendő támpont segíti a gyermeket a tájékozódásban, a balesetmentes közlekedésben. A foglalkozásokra megfelelő helyet biztosít az iskola, a szaktantermek szépek, esztétikusan díszítettek. Bútorai, berendezései a gyengénlátó gyermekek egyéni igényeinek is megfelelően vannak kialakítva. A diákotthoni szobák szépsége, célszerűsége 87%-os elégedettséget eredményezett. Oktatói nevelői munka színvonala A diákok az iskolában folyó tanári munkát magas színvonalúnak tartják (90%), véleményük szerint tanáraik érthetően magyarázzák a tananyagot (90%). Az órákon használt feladatlapok, szemléltetési eszközök többsége látható és jól használható (89%). Ezzel ellentétben a tananyag érdekességét több tanuló megkérdőjelezi(78%). A házi feladatok mennyiségét a diákok közel kétharmada (65%) soknak tartja, úgy érzik, a leckék miatt nem marad elég idejük a szabadidős programokra, játékokra. Személyes törődés, empátia A személyes törődéssel való elégedettségüket több oldalról jelezhették a tanulók. Legközvetlenebb kapcsolat a diák és osztályfőnöke között alakul ki, gondjaik problémáik megoldását először az tőlük várják. Ennek a kapcsolatnak az elégedettségi mutatója 93%. A nevelőtanárok és a gyermekfelügyelők személyének gyakoribb változása indokolhatja a valamivel alacsonyabb elégedettségi mutatót a tőlük kapott törődéssel kapcsolatban (89%). Pályaválasztás A diákok 93%-os elégedettségi szintje azt mutatja, hogy megfelelő mennyiségű információt és segítséget kapnak a továbbtanulás lehetőségeiről, a pályaválasztás területeiről és a felvételire való felkészüléshez. Tanulói közérzet Az intézmény tárgyi feltételei megfelelnek a mai kor elvárásainak; bútorzata célszerű és esztétikus, a tanulást segítő optikai és egyéb eszközök (pl. IKT eszközök, életvitelt segítő eszközök) köre a technika fejlődésével folyamatosan bővül. A tantestület oktatói-nevelői munkájában egységes elvek működnek, a követelmények és a nevelési elvek egyensúlyban vannak. A tanulók 86%-a jól érzi magát intézményünkben. A tanulást segítő optikai segédeszközök sokszínűségét, a velük való ellátottságot magas elégedettség jelzi (94%). Délutáni nevelői munkával való elégedettség A délutáni tanórai foglalkozásokon többnyire eredményesen tudnak felkészülni a másnapi tanulásra. (89%). A nevelőtanár által szervezett szabadidős programok a többség szerint érdekes és változatosak (88%).

15 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 15 Az egyéni fejlesztő foglalkozások szükségszerűségét felismerve a tanulók hasznosnak tartják azokat (92%). A sokrétű szabadidős és szakköri foglalkozásokra szívesen, lelkesen járnak (92%). A 93%-os elégedettség jelzi, hogy az iskolában sok lehetőségük van sportolni, mozogni. Az idegen nyelv oktatását és annak mélyebb elsajátítását segítő szakköri órákat a többség szintén eredményesnek ítéli (88%). Egészségügyi ellátással való elégedettség Az intézményben az egészségügyi ellátást szemész- és gyermekorvosi, ápolónői és védőnői munka biztosítja. A szemészorvos, a gyermekorvos és az ápolónők munkájával a diákok többnyire elégedettek, (94%, 86% és 90%) egészségügyi problémáikat lelkiismeretes orvosi kivizsgálás és gondoskodó ellátás jellemzi. Diákönkormányzat munkájával való elégedettség A tanulói érdekképviselet működését a diáksereg jelentős része szükségesnek érzi (87%), eredményes működésével azonban kevésbé elégedettek (81%). Kollégiumi közérzet A kollégiumi szobák a bentlakó tanulók 89%-a szerint célszerűen berendezettek és otthonosak. A kollégista diákok egymáshoz fűződő jó kapcsolata (83%) a bentlakás, az egymásra utaltság jellegéből adódik. A kollégiummal való globális elégedettség vizsgálatának eredménye 87%-os. A gyerekek 13%-ának negatív véleménye valószínűleg abból adódik, hogy bentlakó gyermekeinknek hiányzik az otthon melege a szülők, a testvérek szeretete. Bármennyire jól felszerelt a kollégium, bármennyire törődőek a felnőttek a családot csak részben tudják pótolni. TANÁROK, NEVELŐTANÁROK, UTAZÓTANÁROK ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓI A legnagyobb megelégedés a munkahelyi közérzet megítélésében volt tapasztalható 96% (utazótanárok), 87%(tanárok, nevelőtanárok). Ezt követte az információhoz való hozzájutás (90%) és a munkahelyi környezet (89%) értékelése, majd az étkezés (87%). A munka értékelése, megbecsülése, az intézményvezetés stílusa kérdéscsoportra 88%-os az elégedettségi mutató. A közvetlen felettessel való megelégedettség átlagosan 92%-os. Az oktató-nevelő munka témakörben a helyi pedagógiai program célkitűzéseinek helyessége 95%, megvalósulása 86% az oktató-nevelő munka színvonala 91%, a pedagógiai célok, saját pedagógiai elképzelések megvalósíthatósága 88%. Ezek az eredmények megerősítenek bennünket helyi pedagógiai programunk időtállóságában, korszerűségében. A következő stratégiai terület a műhelymunka volt. A nevelőtanárok 83%-ban, a tanárok 84%-ban, utazótanárok 93%-ban elégedettek ezzel a területtel. A belépő tanárok segítése 90%, az egymástól való tanulás lehetősége 89%, a munkaközösségek rendezvényszervező tevékenysége 95%, a munkaközösségi összejövetelek szakmai fejlődést segítő szerepe 85%, a munkaközösség vezetők szakmai fejlődést segítő tevékenysége 91%, a továbbképzések intézményi támogatásának megítélése 86%-os elégedettségi értéket mutat. A dolgozók közötti kapcsolattal való elégedettség 88%-os. Az utazótanárokkal való kapcsolat megítélése elmarad a többi munkakörbe tartozó kollégával való kapcsolatról vélekedéssel. Ennek oka feltehetően az, hogy az utazótanárok feladatkörüknél fogva kevés időt töltenek az intézményben, ezért kevés alkalom nyílik a többi munkacsoporttal való találkozásra.

16 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 16 A legproblémásabb terület a szülőkkel való kapcsolat tartása. A tanárok megítélése szerint 63%, a nevelőtanárok körében 66%, az utazótanárok körében pedig 82% az elégedettség mértéke. A szülői értekezleteken való részvétellel 60%-ban, az osztályfőnök-szülők partneri kapcsolattal 69%-ban, a szülői házzal való nevelési elvek hasonlóságában 59%-ban elégedettek a tanárok. A tanulók iskolai közérzetével átlagosan 83%-ban elégedettek. Míg a nevelőtanárok a gyerekek tanuláshoz való viszonyát 71%-ban értékelik, a tanárok megítélése némileg jobb; 74%. A nevelőtanárok a házi feladatok mennyiségével csak 70%-ban elégedettek, differenciálásával 74%-ban. Az elégedettségi mutatókon kívül a nevelőtestület tagjai meghatározták intézményünk erősségeit, gyengeségeit, a fejlődés lehetőségeit, és a jövőben felmerülhető veszélyeket. Az alkalmazott módszer SWOT analízis volt. Erősségek: 1. Szakmai felkészültség 2. Felszereltség, tárgyi és környezeti feltételek (kulturált környezet, korszerű eszközök) 3. Gyermekközpontúság Gyengeségek: 1. Az intézményegységek közötti kapcsolattartás 2. Együttműködés a családokkal Nem teljes az akadálymentesség az épületben 3. Szakmaközi kapcsolatok Energiatakarékosság Lehetőségek: 1. Egymás munkájának megismerése, hospitálások, belső továbbképzések 2. Marketing tevékenység, a támogatók körének bővítése 3. Az iskola komplexitásának jobb kihasználása Az ép tanulókkal való versenyeztetés A helyi látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógusok mentorálása Veszélyek: 1. A tanulói összetétel változása (az integrációból magasabb osztályfokon érkezők, súlyosan halmozottan sérült tanulók) 2. Az erőforrások szűkülése 3. A tanuló-létszám csökkenése

17 Vezetés Értékel t terület HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézményi önértékelés 2011 Intézményünk 2010 decemberében csatlakozott a Europian Foundation of Quality Management (EFQM) magyarországi partnerszervezete, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület által meghirdetett, Elkötelezettség a kiválóságért pályázatához, melynek során egy nemzetközi minőségügyi elismerési rendszer első szintjének megszerzését tűztük ki célul. A program keretében 2011 márciusában ismét intézményi önértékelést végeztünk pedagógusaink körében. Az önértékelést a pályázat kiírója által rendelkezésünkre bocsájtott WebSurvey online önértékelési eszközzel, az EFQM Kiválóság Modell kritériumai szerint végeztük. Az önértékelésben egyéni és csoportos kitöltőként mindösszesen 55 pedagógus vett részt. A dolgozói vélemények alapján az EFQM Kiválóság Modell 9 kritériuma mentén határoztuk meg erősségeinket és a fejlesztendő területeket. Erősségek Fejlesztendő területek A házi továbbképzéseknek rendszere, hagyománya van. A vezetők támogat-ják az intézmény profiljába illeszkedő képzéseket. Igyekeznek időt és anyagi fedezetet biztosítani ezek teljesítéséhez. Az értekezleteken nyílt kommunikáció folyik, melyeknek a vezetők rendszeres résztvevők. Az alulról jövő kezdemé-nyezések rendszerint bekerülnek a munkatervbe. A munkát nehezíti, hogy nem teljes minden területen a folyamatszabályozás. Több anyagi és erkölcsi elismerés volna kívánatos. A PR tevékenység fejlesztendő terület. A vezetők tevékenyen részt vesznek a fejlesztések kigondolásában, megvaló-sításában. A különböző intézményi területeken egységes elvek szerint működnek. A vezetők ismerik a kollégák képességeit, a személyes jellemzőket figyelembe veszik a gyakorlatban. Munkaszeretet, elhivatottság, felelős-ségteljes gondolkodásmód, emberség, nyitottság jellemzi a felsőbb vezetőinket.

18 Emberek Stratégia HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 18 A stratégiai célok meghatározása és elfogadása a nevelőtestület közös döntése alapján történik. Szabályozott folyamatleírásainkban egyértelmű a felelősök és részvevők személye. Munkaköri leírás szabályozza a feladatkörhöz tartozó célokat és feladatokat. Rendszeres a Helyi Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv felülvizsgálata, és a megfelelő tanmenetek elkészítése. Tapasztaljuk, hogy évről-évre nagyobb arányban érkeznek hozzánk tanköteles, de iskolaéretlen gyermekek. Szükségessé válik előkészítő osztály tervezése. Tökéletesítésre szorul az épület akadálymentesítése. Munkatervünk kialakítása során minden esetben elsőbbséget élveznek a hosszú távú céljainkkal összhangban álló és a gyengénlátó gyermekek, tanulók változó igényeihez alkalmazkodó döntések. Az IMIP megvalósítása, értékelése évente történik. Rendszeresen és széles körűen végzünk partneri elégedettség-mérést. Külső és belső képzésekkel szakmai kompetenciánk fejlesztése valósul meg. Szervezeten belüli kommunikáció: nevelési értekezletekkel, elérhető dokumentumokkal, teammegbeszélésekkel történik. Az intézmény szellemi termékeinek, kiadványainak készítésében a kollégák széles köre vesz részt, így mindannyian magukénak érzik. A tanárok teljes mértékű pedagógiai autonómiát élveznek a mindennapi munka során. Hiányzik a munka elismerésének jól kidolgozott rendszere. Igény merült fel a látássérülteket oktató külföldi intézményekkel tapasztalat-cserére. A mikro-értekezletek és munkaközösségi értekezletek segítségével folyamatos az együttműködés és kommunikáció a pedagógusok között. Az intézmény sok lehetőséget biztosít szakmai továbbképzésre. A továbbképzésekről, konferenciákról, szakmai napokról írt rövid, írásos beszámolók kirakása a szakmai faliújságra a megállapodás ellenére akadozik. Rendszeresen végzünk elégedettség-mérést. Vannak állandó és alkalmi, egy-egy projekt végrehajtására alakult szakmai teamjeink.

19 Partnerkapcsolatok és erőforrások HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 19 Intézményünk saját tanulói és az integráltan tanuló gyengénlátó gyermekek ellátása érdekében maximálisan kihasználjuk ingatlanunkban rejlő lehetőségeket hétköznap és hétvégén egyaránt. Az uszodát, tornatermet társintézmények is használják. A pedagógusok munkavégzésükhöz, felkészülésükhöz rendszeresen használnak számítógépet, internetet. Lehetőség van interaktív tábla, fénymásolók használatára. Az interaktív tábla használata még nem elég elterjedt. Nincs elegendő számítógép az osztálytermekben. Fővárosi fenntartású intézményként nem elég aktív a kapcsolatunk a kerület intézményeivel. Szükség lenne iskola-előkészítő osztály indítására. A jogszabályoknak megfelelő, felelős gazdálkodás folyik. Szelektív hulladékgyűjtést folytatunk, környezetvédelmi pályázatot nyertünk. A társadalmi környezetre érzékenyítő programokkal, a látássérült emberek befogadása érdekében igyekszünk pozitív hatást gyakorolni. Szakmai partnerkapcsolat-rendszerünk széles körű; látássérültekkel foglalkozó alapítványok, szakmai szervezetek, optikusok, stb. A 4. és 7. osztály mellett indokolt lenne a családi hétvége program kiterjesztése a 2. osztályos tanulót nevelő szülők ismereteinek bővítése érdekében. Honlapunk tartalma megújításra szorul. Integráló közoktatási intézmények százai részére készítettünk módszertani kiadványokat.

20 Folyamatok, termékek és szolgáltatások HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 20 Minden dolgozónk átérzi a felelősséget, ami az intézmény egyedi helyzetéből fakad, ezért tantestületünk elkötelezett az állandó fejlesztés mellett. Az elvárások felismerése tette lehetővé, hogy intézményünk folyamatosan bővíti szolgáltatásait saját tanulóink és az integráltan nevelkedők, szüleik és pedagógusaik felé. Több éves hagyománya van a nyomtatott formában megjelenő tájékoztató füzeteinknek. Az EGYMI valamennyi partnere részére, , levél és a honlapon megjelenő tájékoztató formájában kínálja szolgáltatásait. A Támogató csoport éves munkaterv szerint foglalkozik a folyamatok értékelésével, korrekciójával. Oktatásinevelési tevékenységeink mérlegelése érdekében bemeneti-, kimeneti méréseket végzünk. Pedagógiai programunkból hiányzik az iskolaéretlen, de tanköteles korú tanulók fejlesztő programja. A gyengénlátó, aliglátó kisgyermekek, óvodások iskoláskor előtti fejlesztése megkívánná a szorosabb kapcsolatot a védőnői hálózattal. Nem kielégítő a honlapunk információtartalma. Az EGYMI folyamatszabályozásai nem elég kidolgozottak. Szoros az együttműködés a vezetők között, a PDCA logika szerint beavatkozunk és javítjuk, tovább fejlesztjük a problémás folyamatokat. Folyamat-leírásaink többsége jól kidolgozott. Szolgáltatásainkat és kérdőíveinket differenciáljuk a különböző vevői csoportoknak megfelelően.

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2008-ban HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008.

Részletesebben

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. Az intézmény adatai... 5 4. Küldetésnyilatkozat... 7 5. Nevelési program... 8 5.1. Pedagógiai

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam, sportiskola Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

Helyi tanterv. Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani.

Helyi tanterv. Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani. Helyi tanterv Ahhoz, hogy jobb teljesítményt lehessen elérni, jövőképet kell alkotni, majd ezt az elképzelést valóra váltani. (W.D.Hitt: A mestervezető) Tartalomjegyzék 1. Választott kerettanterv... 5

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1064 Budapest, Vörösmarty utca 49.) OM száma: 034904 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Az iskola Alapító Okirata (kivonat)... 5 Vörösmarty Mihály Általános

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM. Székesfehérvár 2013.

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM. Székesfehérvár 2013. SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAM Székesfehérvár 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. A szakmai alapdokumentum főbb gondolataiból...3 2. Küldetésnyilatkozat...4 3. Helyzetelemzés...4

Részletesebben

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

- TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM - 2013. szeptember 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája 3390. Füzesabony, Szabadság út 33. titkárság:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom BEVEZETÉS... 5 HELYZETELEMZÉS... 6 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI,

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01.

PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2013. április 01. PEDAGÓGIAI PROGRAM EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2013. április 01. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító okirat...

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam

HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. OM 035917 T ú r k e v e HELYI TANTÁRGYI TANTERV 1-4. évfolyam Hatályos: 2013. szept.1-jétől 5420 Túrkeve, Kossuth L. u.15. TARTALOMJEGYZÉK Alapfokú nevelés-oktatás szakasza,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html

PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény elérhetősége: 06-23-389-040 www. rakoczit@axelero www.tarnok.hu/iskola/ Iskola/indesc.html II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2461. TÁRNOK, ISKOLA U. 1. OM: 032357 Fenntartója: Tárnok Nagyközség Önkormányzata Az intézményvezető neve, a dokumentum készítője:

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Dobozi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék Nevelési program 3 Pedagógiai alapelveink 4 Az iskolában folyó nevelő- és oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 Kulcskompetenciák

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015.

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. 1 S OLY JÓLESIK NEKEM ODATEKINTENEM, HOL EGY KIS VIDÁMSÁG VAN E SZOMORÚ VILÁGBAN (Petőfi Sándor) 2 1.Bevezető...

Részletesebben

A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010.

A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. A RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Radnóti Miklós Általános Iskola Székhelye: 8230 Balatonfüred, Nádor u. 17. Az intézmény típusa: általános

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben