... ~Ilami ~ámbrbő5?ék JELENTÉS július l Ol. az IKARUS és CSEPEL AUTÓ állami vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "... ~Ilami ~ámbrbő5?ék JELENTÉS. 1992. július l Ol. az IKARUS és CSEPEL AUTÓ állami vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának"

Átírás

1 ~Ilami ~ámbrbő5?ék. JELENTÉS az IKARUS és CSEPEL AUTÓ állami vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának célszerűségi és szabályszerűségi vizsgálatairól július l Ol.

2 - 2 - A vizsgálatot végezte: Lőrinc Alajos tanácsos Vasas Sándorné dr. tanácsos

3 - 3 - ' I. BEVEZET~S T A R T A L O M J E G Y Z ~ K oldal 1-2. f II. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK l. Összefoglaló következtetések 2. Javaslatok FÜGGELÉK MELLÉKLETEK l e

4 Állami Számvevőszék V-4-21/1992. Témaszám: 105. f J E L E N T É S az IKARUS és a Csepel Autó állami vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának célszerüségi és szabályszerfiségi v~z~gálatairól l. B E V E Z E T É S A vizsgálatra az Állami Számvevőszék é vi ellenör z ~si terve alapján került sor. i f A vizsgálat célja: hogy helyzetfeltáró. c~lszerü~égi es szabálys zer űsegí vizsgálat során választ kapjunk arra a kérdésre is. hogy a "húzó" iparágk~nt a közelmúltig fokozottan fejlesztett, a küzúti járműgyártó alágazatot reprezentál ó v~gterméket kibocsátó állami vagyon hogyan hasznos ul a p r ivatizá lás során.

5 - 2 - A vizsgálattal érinte tt szervezetek: - Ikarus Karosszéria és Járműgyár Budapest, XVI. ker. Margit u. 2. KSHsz. : l OOO l l l 2 O l - Csepel Autógyár Szigetszentmiklós Gyártelep KSHsz.: Szanáló Szervezet Budapest, V. Vadász u. 30. KSHsz:: IKARUS Járműgyártó Részvénytársaság Budapest, XVI. Margit u. 2. Cégbejeg yz.sz.főv.bírós ág REORG Gazdasági és Pé nzügyi Részvé nytársaság Budapest. V. Vadász u. 30. Cégbejegyz.sz. : Föv.Bíróság A hit elezők elszámolás i kezdeményezé s ei alapján birósági megkeresésre a pénzügyminiszter szeptember 12-én rende lte e l az egymással szaros kooperációban működő két válla lat együttes szanálását. A vizsgál at a s zanálás e lrendel ésétő l kezdődően áttekinti a szanálás é s kapcsolódó t ársasága lapítás folyamatát, e llenö r z i a szanálás l ezárásának á llapotát és i s merteti a szaná lással é rintett gazdálkodó egységek jel en l egi kritikus helyze t é t. Két jelentős ipari vállalatra, s ezzel összefüggésben a Szanáló Szervezet tevé k enység é r e kiterj e dő "A vizsgálat r é szletes megá l lapitásai" fejezeteket - annak e l n e m kerülhet ő tcrjedelme miatt - Függe l ékbe, sehhez kapcsolódó Me llékl e tekbe h e lyeztük. A vizsgálati j e lentés Összefoglaló következteté sek, javaslatok fejezetében ezekre alapozzuk megá llapitásainkat, s t esszük meg javaslatainkat. l

6 - 3 - II. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 1. Összefoglaló következtetések l. Az IKARUS és Csepel Autó állami vállalatok együttes állami szanálását a pénzügyminiszter szeprember 12-én rendelte el. Az együttes állami szanálás lefolytatásával a Szanáló Szervezetet bizták meg, s szanálási bíztost rendeltek ki a két vállala t hoz. Az 1970-es évek iparpolitikai koncepciójának megfelel0en kialakított, végtermékcentrikus járműgyártá s i program egy ik termékének, az autóbusznak elsődl eges felvev0 piacai a KGST országok vol tak. A két vállalat között ekkor kialakított munkamego.sztéis alapján a Csepel Autó vállalat száll í tot ta a terme l é.sé t <J O %-ban kitevő gépészettel szerelt padlúvéi.zat az IKARUS részére. Így a két vállalat elméleti együttes kapacitéisa évi 20 OOO db középkategóriájú sz ria busz volt. Ez a piac a politikai változások következtében a 80-as évek végére összeomlott. ;. 2. Az Állami Vagyonügynökség, az Ipari es Kereskedelmi Minisztérium. valamint a Szanáló Szervezet nyilvános nemzetközi versenytárgyalást hirdetett a magyar közuti járműgyártás autóbuszgyártási vertikumának átalakítására. Az átalakitás célja. hogy teremtse meg a magyar közúti járrnűgyéi.rtéisba szerve.sen ille sz k e dő, világpiacon versenyképesen megjelen< ) hazai autúbuszgyártás t.

7 - 4 - A felhívás nem vá ltott k i megfelelő érdeklődést, mindössze négy értékelhető pályázat érkezett, melybő l a két kolföldi felelt meg l eginkább a pót l ó lagos tőkebevonás, a p iaci terjeszkedés, s a müszaki megújulás követelményeinek. A nyertes az orosz piac i há ttérre támaszkodó, j e l e nt ős készpénztőkét felajánló, a CEIC kanadai holding á ltal szervezett szovjet(atex)-ta jva ni konzorcium lett. A döntés nél meghatá r ozó szempo nt volt, hogy a szavjet fél ajánlatában, s az azt követő t á r gyalásokon is garantálta év i 6 OOO busz megvásár lását. A nemzetközi pályázat eredményhirdetését köv e t ően előterjesz tés készolt a Kormány részére az IKARUS és Csepel Autó vállalatok egylittes állami szaná l ásának és privatizációj á na k he lyzeté r ő l. 3. A Kormány két izben foglalkozott a vállalatok szanálásával, s a Gazdasági Kabinet is több alkalommal tárgyalta a közúti járműipar helyzetét. Az első, február 14-i (3068/1991. számú) Kormányhatározat az állami szanálás befejezési határide jét április 30. -ban rögzíti, sa ké t vá llalat egylittes szervezet á t a lakításával egy új állami vállalat létrehozását, majd ennek pri vatizálását irányozza e l ő. A szanálási folyama t azonban nem megszabott irányban haladt tovább, táridőkre nem teljesültek. e Kormányhatározat által a feladatok az előirt ha- A 100 millió dollár tőkét felajánló tajvani befektető a tár- ~ saságalapitást előkészítő tárgyalások során az időkfi z hen elbizonytalanodó szavjet piac miatt kimaradt az ajánlattev6 konzorciumbúl. Evvel a Konzo rci um ál tal a j á nlott kondiciúk atapvetően megváltoz tak, így mód lett volna a nemze tki'>zi pályázat eredménytelenségének deklarátására.

8 - 5 - Bár a piac egyre bizonytalanabbá vált, a szavjet orientációjú piaci ~tratégiára épülő társaságalapítási koncepció kidolgozása - az IKM egyre határozottabbá váló eltérő véleménye ellenére - tovább folyt. A második (3396/1991. sz. ) Kormányhatározat 1991 szeptemberében - egy évvel a szanálás elrendelése után - született. t A Kormány részére benyújtott előterjesztés nem mutatott rá a korábbi Kormányhatározattól eltérő szanálási, privatizációs megoldásokra, s a PM és az IKM közötti véleményeltérést sem tükrözte kellő módon. A hiányos, a problémákat nem tükröző előterjesztés alapján a Kormány tudomásul vette, hogy az IKARUS és Csepel Autó vállalat egyfittes szanálási megallapodása aláírásra került, az IKARUS Járműgyártó Rt alapitással megalakult, az IKARUS és a Csepel Autó állami vállalatokat megszüntetik. 4. A szanálási folyamatot lezáró Szanálási Megállapodást augusztus 26-án. tehát a szanálás elrendeléséf követően közel egy évvel, sa második Kormányhatározat előtt két héttel trták alá az IKARUS, a Csepel Autó vállalat és a Szanál<~ Szervezet vezetői. "Az állami szanálási eljárást az elrendeléstől ~zámitva legfeljebb három, kivételes esetekben - a ~zanálást elrendelő szerv engedélye alapján - 6 hónapon belül kell lefolytatni." (79/1988. MT rendelet az állami szanálásról) A szanálási folyamat során azonban a Szanáló Szervezet nem teljesitette előírt köte lezettségeit; nem teremtette meg e tevékenység lezárását j e len tő Me gá llapod ~í.s jogszaba l y han előírt feltételeit; a fizetőképesség helyreállitása és a gazdaságo~ n1űkfid~~ megteremtése érdekében intézkedéseket nem tettek, - a hitelezőkkel az egyezségi tárgyalások lefolytatéiséi.t nem kezdeménye~ték, az egyezségek megkötésére nem került sor.

9 - 6 - A Megállapodás csak az IKARUS vonatkozás ában tartalmazott konkrét intézkedést - a részvénytársaság megalapitása tekintetében -, a Csepel Autó sorsának megoldását a jövőbe utalta. Elhatározták az IKARUS Rt megalapítását, annak kimondásával, hogy a szanálás az alapító állami vállalat fel s zámolásával zárul. \ A Csepel Autó 4. sz. Gyáregységét államigazgatási döntéssel az IKARUS állami vállalathoz csatolták. s a szanálási folyamat lezárásaként célul tűzték ki az állami vállalat társasággá alakítását. A két vállalat közötti adósság rendezését, a autóbus zgyártás s al összefüggö készletek átadás/átvételét a vállalatok külön megegyezésére utalták. A Szanálási Megállapodás döntései alapján is ellenérdekűvé vált felek között ezek az egyezségek a mai napig nem születtek meg. Jelenleg a két vállalat között három peres ügy van folyamatban, ebből kettő a szanálás során keletkezett viták következtében. A Csepel Autó_ vállalatnál mintegy l,3 milliárd Ft értékű elfekvő készlet képződött. 5. Az IKARUS részvénytársaságot augusztus 30-án zártkörű alapítással 11,5 milliárd Ft alaptökével hozták létre. A társaság 68,3 %-ban magyar tulajdon; 7 milliárd Ft az IKARUS állami vállalat, s 51 millió Ft a MOGŰRT apportja. s 800 millió Ft a MOGŰRT és az MHB készpé nz befizetése. A %-os külföldi tulajdoni hányad teljes egészében kés z pénz hozzájárulás, melyből azatex Konzorcium 3,5 milliárd Ft-ot, sa CEIC 148 millió Ft-ot USD-ben telje~ített. A társas ágalapítást előkészítő tárgyalásokon az ATEX kifejezésre juttatta többletbefektetési szándékát, melyre mind az

10 - 7 - alapításkor, mind a szindikátusi szerződésbe n rögzitett tőkeemelési, elővásárlási, vételi jogosultságok lehetőséget adnak. Ezekkel azonbanazatex ezideig nem élt. A társaságalapítás VIII. 30-i időpontjával egyrészt teljesit ették a magánjogi szerződésben előirányzott 60 napos határidöt, másrészt ez azt is eredményezte, hogy a társaságban a területileg illetékes önkormányzatok ne m lettek tulajdonosok, mivel a vonatkozó törvény szeptember l-én lépett hatályba. A társaság alapitással, s nem az átalakulási törvé ny általános jogutódként jött létre. szerinti Az alapitói apportban termelési készletek nem szerepeltek, a cégbejegyzés e lhúzódása miatt a likvid pénzeszközökhöz késve jutottak hozzá. Mindezek a folyó termelés mellett alapított társaság működésében fennakadásokat okoztak. Az alapitás körülményeiből adódóan az á tmene ti idöszak finanszírozását technikailag az á llami vállalat látta e l. A két belföldi befektető készpénz hozzájárulását millió Ft-ot -az állami vállalathoz fizette be. Azt a t artozások kiegyenlítésére fordították, a társasághoz nem utalták tovább Az Állami Vagyonügynökség a társaság a lapitáshoz azza l a kiegés zítő feltétellel járult hozzá, hogy a»társaság átvállalja a tevékenységével összefüggő valamennyi kö telezettséget, s birtokolja az ennek megfelelő vagyont". Ennek teljesítésére az a lapító k megállapodtak abtmn, hogy a z állami vállalat az alapitással egyidejűleg a tár.sa.sagnak él t adja amintegy 16 milliárd Ft é rt é kű tartozást,.s az ennek megfelelő - apportlistában nem szereplő - eszközöket. A vállalatnak ez a megá llapodása "értelmezte" az AVÜ kiegészítő feltételét, s azt, adás/ véte lké nt kezelte.

11 - 8 - Az átadás/átvétel időben elhúzódott, még ma sem tekinthető lezártnak. A megállapodás okat három szerződési fázi s ban; 1991 november 20-án, november 25-én, és február 13-án kötötték, s mindig az alapitás időpontjára vezették vissza. A Vagyonögynöks égnek bemutatott listán is feltilntették, hogy ~ három eszközcsoportot; a jóléti állóeszközöket, a ehhez tartozó telkeket, sa szellemi vagyont "elfogadott értéken" adják át. A vállalat könyveiben értéken nem szereplő szabadalmai, konstrukciós, gyártási dokumentációi és e ljárásai, valamint softwartermékei l 032 mi ll ió Ft értéken kerültek át. A jóléti á llóeszközök (több üdülő, bölcsöde, óvoda, sportlétesitmény, művelődési ház) a könyvszerinti nettó érték 10 %- ában. mindösszesen 17,7 millió Ft értéken keröltek át a társasághoz. A jóléti építményekhez kapcsolódó - összesen m2 területű - telekingatlant eft é rtéken, a vagyonértékelés 10 %- ában adták át. A vagyone lemek ilyen, a tényleges piaci é rtékhez viszonyítva alacsony értékű átadása jelentős gazdálkodási tartalékot jelent az alapításkor is már 32 %-ban külföldi tulajdonú társaság számára. A Állami Vagyonögynökség által megfogalmazott fe ltétel, illetve annak részünkre adott értelmezése (cesszió), valamint a vállalat által követett eljárás eltér egymástól, de nem követi a tárgykörben kieszküzölt APEH ál lásfoglalást sem. A könyv szerinti ért é ktől e lt érő elidegenítés csak meghatározott esetekben (apport, é rté kesítés, stb. lehetséges, a mérlegszerű átadás-átvétel esetéhen nem. A szanálási biztos, a Szaná l ó Szervezet nem követte, nem ell e nőrizte az állami vagyon védelmének megfel e lő mértékben ezeke t a megállapodásoka t.. -

12 - 9 - A v<í.1lalat és társaság képviselói az utolsó, február 13-i megállapodásban rögzítik: "a részvénytársaság alapitása során előirt kötelezettség átvá1lalását és az ezzel egyenértékű vagyonátadást kölcsönösen teljesitették." 7. Az IKARUS Járműgyártó Részvénytársaság évi 7-9 ezer busz (213 FÁK, 1/3 egyéb viszonylat) gyártására készült fel. A több mint 10 OOO fó átvétele mellett az állami vállalat irányitási - szervezeti struktúráját megtartotta. Kisebb módosítás a termelés területi szervezeteiné L, illetve a technológfánál volt: összesen 78 míllió Ft ráfordítással mindkét gyárban kialakították a karosszáló szalagokat ki szolgáló padlóváz gyártást és gépészeti szerelést. A részvénytársaság évi működését rendeléshiány, pénzügyi zavarok, akadozó beszállítások és e lhúzódó vevői fizetések jellemezték. Főleg az elmaradó szovjet (FÁK) r e nde lések miatt a társaság négy hónapos működése során az előirányzatc, kat % között teljesítette, az éve t 365 mi l l ió ft veszteséggel zárta. A részvénytársaság évre több tervvariáns t dl>lgozo tt ki. Az éves adósságszolgálati köteleze ttségek teljesítését biztosító közel 7700 db busz értékesítésével számoló terv mellett, kidolgoztak egy u.n. "kontingencia tervvá1tozatot", amely csak 5000 db busz értékesitését tartalmazza. Az utóbbinál éves szinten 2 milliárd Ft fedezethiány mutatkoz ik. Má r c ius végén a rendelésállomá ny kedve ző tlen alakulása miatt /1992 évre db/ hatá rozatot hoz t ak egy autóbusz értékesitését előirányzó, a veszteségeket minimalizáló üzleti t e rv kidolgozására. valamint egy ti)btwariác iós válságme ne dzselési stratégia kimunkálására. A l ecsökkent kapac itásterhelés miatt mé lyreható s trukturáli s intézkedések szükségesek, s ne m zárható ki, hog y ez a társaságban működó ké t gyár egyikének jelentős leépítéséhez vezet.

13 - l o - A társaság vezetése ezeknek a döntéseknek a meghozatalá nál nehéz helyzetbe került, mivel a körolmények alapvetően eltérnek az alapitáskor széles körben deklarált "növekedési" pályától. 8. Az IKARUS állami vállalat az előző évről 968 millió veszteséget hozott át és az 1991 évet 305 millió Ft veszteséggel zárta. A vállalat és a részvénytársaság együttes követe lése az év végén 7830 millió Ft-ot tett ki, az összes rövidlejáratú kötelezettsége pedig 9556 mi ll ió Ft vol t. (Ebben nem szerepe l a Csepe l Autó vállalat 1,5 milliárd Ft értékű peresitett követelése. ) AZ ÁVÜ által előirt tartozás átruházási - vagyonátadási kötelezettségét az e tárgyban február 13-án kötött utolsó megállapodással az állami vállalat teljesítette. Az állami vállalat a részvénytársaság megalakulása óta termelő tevékenységet nem folytat. Költségek az alkalmazottak bére, annak járulékai, az irodai működés ráforditásai formájában folyamatosan ke letkeznek. Jórészt behajthatatlan követelései, valamint felhalmozott vagyona alapvetöen kiegyenlítik egymást. A részvénytársaság előtt álló nehéz strukturális döntésekre is tekintettel, célszerű az állami alapító 7 milliárd Ft névértékű részvénycsomagját az állami vállalat h atásköréből klvonni. A Szanálási Megállapodásban előirt kötelezettségeit az állami vállalat teljesítette, további mük ődte tés e nem indokolt., 9. A Csepel Autógyár á ll ami vállalat a szanálás elrende lésének tizedik hónapjában kivül rekedt a pénzogyi-gazdasági rendezés (tár.sa.ságalapítás) folyamatán. Ez és az a tény, hogy a nélküle megalakuló IKARUS Rt.sajat hatáskörébe vonta a padlóváz gyártá.st a vállalatot ké.szület-

14 - ll - lenül érte. Ekkor a vállalat adó és hiteltartozása 2,5 milliárd Ft, kétes követeléseinek értéke l,5 milliárd Ft, összesen mintegy 4 milliárd Ft állt szemben 5,9 milliárd Ft-os vagyonával. A gazdálkodásban, a likviditás biztosításában igy értelemszerűen döntő jelentőségűvé vált a 2,5 milliárdos készlet hasz nosi tása. A két vállalat több évtizedes kooperációs kapcsolata ellenére a gyakorlat az volt, hogy a Csepel termelés egyeztetések alapján, de szerződések nélkül szállitott. Ez korábban jól működött, de az IKARUS piaci poziciói romlása miatt, a két vállalat között viták keletkez tek. Az IKARUS-sza l szembeni kétes követeléseinek ~ rt éke a le nem zárt árvita következtében óta l,5 milliárd Ft (késedelmi kamat nélküli érték). A peresített követeléseknek késedelmi karnat es ÁFA tartalma nincs, ugyanis az IKARUS az eredeti számlázott árnak megfelelő ÁFA-t fi zette meg (és igényelte v issza). Az l 492 millió Ft árvita ÁFA vonzata 373 rniltió Ft. A Csepel Autógyár évi zárórnérlegében l évő millió Ft értékből az IKARUS gyártással összef üggőe n l 371 mi llió Ft értékű késztetet mutat ki. Az így kimutatott készlet értéket növeli az a 8 1 db gépészettel szerelt alváz érté ke (mintegy 150 millió Ft), melyet a Csepel Autó vállalat leszállított. s ezt -utólag közötve az IKARUS csak felelős őrzésre vett át. A szanálási megállapodás előkészítői a Csepel Autógyár IKARUS termeléstől való jelentős függősége ellenérc scm rendezték az ezzel összefüggő készletek sorsát, hanem ezt a két cllcnérdekü fél megállapodására bízták. A vá l lala t többször is fe l aján lot ta ezeket a kész l e teke t. <ie az IKARUS-tól ki térő, i Iletve elutasító vá laszokat kapott. Az á llagukban is jele ntös en romló nagyértékű alkatrészek, félkésztermé ke k l ese l ej t ezése e lke rülhetetlennek l á tsz ik.

15 Az államigazgatási határozattal 230 mil lió Ft gnettó értékeng átcsatolt Szeghalmi gyár folyó termelés mellett profilváltás nélkül került az IKARUS vagyonába. Ebben az esetben is az átcsatolás időpontjában felleltározott eft értékű készletből hosszú egyezkedés után eft értékűt vett át az IKARUS. A Szanáló Szervezet nem járt el a vagyonkezelő felelősségével, amikor a készletek felmérésében, azok további sorsának rendezésében nem intézkedett. A szanálás elrendelése óta a Csepel Autógyár gazdasági helyzete folyamatosan romlott. Termelésének 90 %-át kitevő profilját elvesztette, a felhalmozódott készleteket hasznositani nem tudja, vitatott követelései az IKARUS-tól nem folynak be. Az 1991 évet 943 millió Ft veszteséggel zárta, adótartozásait nem fizeti (l,7 milliárdft), árbevétele nagyságrendekkel csökkent (1991!.félévében 4,6 milliárd Ft, II. félévében 486 mi l li ó Ft). Termelő üzemei ne k jelentős részét bezárta, létszámát a folyamatos elbocsátásokkal csökkentette, a sze llemi foglalkozásúak 42 %-a már elhagyta a vállalatot. A vállalati létszám én 2843 fő. ebből a termelő üzemekben dolgozik összesen 624 fő mazott. szellemi és fizikai alkat~ Pénzügyi-gazdasági helyzetének rendezését ille tően a Szanáló,, Szervezet tevékenysége kizárólag a tartozásaira vonatkozó garanciavállalásban mutatkozott meg; össz ességében a vállalat -, 1,3 milliárd tartozása után vállalt készfizető kezességet. Ez 739 millió Ft tekintetében - mivel a Csepel Aut<~ nem tudja tartozásait fi zetni - valóságos helytállást (költségvetési terhet) is jelent, annak kamat és késedelmi kamat terheivel együt t.

16 A vállalat évi zárómérleg adatai alapján- a befagyott készletek. a kétes követelések ráfordításként történő figyelembevételével milliárd tartozás áll szemben 5,7 milliárd Ft saját vagyon értékével. A Szanálási Megállapodás szerint a Csepel Autó állami szanálása társasággá alakításával zárul le, melynek tervezett határideje: december 31-e volt. A Szanáló Szervezet december 31-i megszünése előtt két héttel megállapodtak a GROUP INT. Ltd. képviselőjével (Szalay János kaliforniai befektető) a Csepel vegyes tulajdonú részvénytársasággá alakításáról. A kolföldi befektető az ~lőkészitő munkák elvégzésével a Szanáló Szervezet utód(?)ját, a REORG Rt-t bízta meg. A kolföldi fél ezzel összefüggő, vállalt kötelezettségeit sem határidőre, sem a helyszini vizs gálat lezárásáig nem teljesítette. A vagyonértékelést a REORG Rt saját költségére elkészíttette, de a társaságalapitásbrin előrelépés nem történt. Más befektetökkel tárgyalások nincsenek folyamatban. 10. A Csődtörvény hatályba lépésével az állami szanálás intézménye megszünt. A Szanáló Szervezetet 1991 dec. 31-ével a pénzügyminiszter megszüntette. Az IKARUS és a Csepel Autó vállalatok folyamatban lévő szanálási ügyeit egy PM rendelet az ÁFI hatáskörébe utalta. l Az Állami Fejlesztési Intézet a jogszabály megjelenésé t követően a PM-et, IKM-et is megkereste, el igaz itást ig~nyelt feladatait és jogutódlása tekintetében. A Csepel :\utú vá! lalatot illetően jelez te. hogy a szanálás fenntartása tov.áht)j kütelezettség vállalalás t jelent, melyhez forrásokkal nem rendelkezik, a szanálás fenntartását irreálisnak itelte,.s a f e l számolási eljéiras megindítasát javasolta.

17 A Pénzügyminisztérium ellentmondó állásfoglalásai atekintetben, hogy a Szanáló Szervezet jogutód nélkül szünt-e meg, vagy sem, alapot adtak az ÁFI á ltal megfogalmazott aggodalmakra. Érthető, ha az államigazgatási függőségben lévő, szanálási folyamatban érintett vállalatok vezetői is szargalmazzák a függetrni viszonyok tisztázását. A Szanátó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt alapítása, a jogutódlás rendezése t é makörökben az ÁSZ Elnöke célvizsgálatot inditott: Megállapításait a V-13/92. l17.témaszámú jelentés tartalmazza. A Szanáló Szervezet vezetője és a szanálási biztos sem az IKARUS, sem a Csepel Autó állami vállalatok folyamatban lévő szanálási ügyeinek lezárásában nem járt el kellő gondossággal. A megmaradt IKARUS állami vállalat és annak vezetőjének helyzetét nem rendezték. A Csepel Autó vállalatot másfél évvel a szanálás elrendelése után kilátástalan pénzügyi és gazdasági helyzetben adták az ÁFI-nak. 11. A Szanáló Szervezet vezetője és a szanálási biztos az 1~\RUS és Csepel Autó vállalatok együttes állami szanálásának előkészítése és végrehajtása során nem teljesítette a vonatkozó jogszabályban előirt kötelezettségeket, s nem járt el kellő gondossággal a rábízott állami vagyon védelmében, a befejezetlen szanálási folyamatot egy hiányos Szanálási Megállapodással zárta le. Az együttes szanálás három nagy ipari egység (az IKARUS Fehérvár i és Mátyásföldi karosszáló gyára. s a Csepel Autó vállalat) gazdálkodásának stabilizálására, új ala~>kra helyezésére irányult. Az elhúzódó szanálás i folyamat s orán az elhatározott pénzügyi rendezés folyamatából több hónap után kivülrekedt a Csepel Autó vállalat (helyzete jelenleg rendezetlen), a társaságba bevitt két gyár kapacitásai jelenleg kihasználatlanc>k. A létrehozott társaság pé nzügyi gondokkal küzd, s valamelyik gyár kapacitásainak jelentős leépítésé re kényszerül.

18 A szanálásban é rintett kapacitások mintegy egyharmadának biztositott jelenleg a munkaellátottsága. s ez alapvetően a társaságal apítás partnerkiválasztásáva l, illetve a külföldi alapítóval kötött magánjogi szerződés garanciális hiányosságaival függ össze. 2. Javaslatok Az ellenőrzés r észletes megállapitásaira épülö _össze f og laló következtetések alapján az alábbi javaslatokat tesszük: l. Az IKARUS áll ami vállala t a Szami.I á~ i ~fe gá l La podá~han r() g z i tett feladatait teljes ítette. az IKARUS tár~a.sághan lévó 7 milliárdos részvénycsomag azonban még a ke ze l é.s~ ben van. Tekintettel a társaság kritikus h e lyzetére, az ehb<í l k<"lvetkező iparpolitikát is éri ntő, strukturáli s dfintési kény.szerre. szükségesnek ítéljük az állami tulajdon kezel ésének rendezését. Az IKARUS járműgyártó a lágazatban betöltfitt kiemeit figyelembe véve, a vagyon kezeléséf célszerü egy szerepét felelős szakmai vagyonkezelőre bízni, amely a pénzügyi szempontok mellett az iparpolitikai szándékokat is érvényes i t i. Ezzel egyidej ü t eg a funkcióját vesztett állami vállalat további müködtet ése nem indokolt. Az á llami válla lat könyveiben csak rész ben megjelen<i ki">telezet tségek rendezése. i 11 e t ve a fo L y a ma t ban l évc"í p t.: re.o; ügyt.:k továbbvitelere a részvénytársaság és a z <ll tam i vallal a t az Állami Vagyonügynük.ség felügyelete mellett dolgoz z a ki a megoldás t.

19 Az IKARUS részvénytársasághoz nem apportként került tartozások és eszközök átadás-átvételét az AVÜ tételesen vizsgálja felül, s foglaljon állást atekintetben, hogy azok kö nyvszerinti é rtéktől e ltérő értékelés e megfelel-e az állami vagyon védelmérő l szóló törvény előírásainak, az á llam tulajdonosi érdekei védelmének. A vizsgálat eredményé r ő l tájékoztassa az Állami Számvevőszé ket.. 3. Az IKARUS es Csepel Autó vállalatok árvitájával összefüggé~ben felmerült ÁFA elszámolás és visszaigénylés jogo~ságá na k megítélésére az APEH vizsgálja meg az IKARUS ÁFA elszámolását és annak nyilvántartását. A vizsgálat ere dmé nyéről táj é koz ta~sa az Állami S zámvevőszéket. 4. A Csepel Autó állami szanálása ezideig eredménytelen. A szanál ási folyamat további fenntart ását a jelenlegi feltételrendszerben nem látjuk indokoltnak. A Pénzügyminisztérium foglaljon ál l ást a szanálás meghiusulását, a felszámolás megindítását i llető en. Int éz kedéseiről t á j é koztas~a az Ál l a mi Számvevőszéket. 5. A Szanáló Szervezet nem járt e l kellő gondossággal s e m a társaságalapitás e l őkészi t ésé n é l, sem a vagyonátadás irány ításáná l. A folyó terme lés me llett l é tre ho zott társaság likvid pénz és t e rme lés i kész lete k né lkül kezdte meg műküd ésé t. a küze l 16 m i l li á rd Ft é r ték ü tartozás és eszk.üz á t adás t nem e l l e nör i z. te. (A vagyonátadás ese t ében egyes vagy<>ne l emek le é rt éke l é~e összességében köze l 600 millió Ft. a kezességvál l a lás tekinteté ben a ma fennálló közvet l e n költségve t és i kötelezettség mintegy 7 00 mi llió Ft tőketarto zü~. )

20 l.. Az együttes állami szanálás eredménytelensége a Szanáló Szervezet, annak vezetőjével, s a szanálási biztos tevékenységével is összefüggésbe hozható, melyért felelősséggel tartoznak. Felelősségük mértékét a Pénzügyminisztérium ítélje meg, s erről, valamint a megtett intézkedéseiről tájékoztassa az Állami Számvevőszéket. Budapest, július ~ t~ l/~ Hagelmayer István ) f,., ;

21 Állami Számvevőszék V-4-21/ FÜGGELÉK ÉS MELLÉKLET az IKARUS és Csepel Autó vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának helyzetéről július

22 - 2 - FÜGGELÉK TARTALOMJEGYZÉKE A VIZSGÁLAT RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSAI., l. Az ipari nagyvállalatok szanálásának elrendelése a Szanálás i Megállapodás előkészítése, az abban foglaltak teljesítése l. l. l. A szanálási eljárás előzményei, az együttes szanálás elrendelése l A szanálás folyamata, a Szanálási Megállapodás előkészítése, tartalma A Szanálási Megállapodás elhatározott intézkedései, azok végrehajtásának helyzete Az IKARUS Karosszéria és Járműgyártó Váll. állami szanálása Az IKARUS Részvénytársaság megalapítása Az állami vállalat kötelezettségeinek átvállalása. az ennek megfelelő vagyon átadása (Az ÁVÜ Igazgatótanácsa által e lőírt feltétel teljesítése) Az IKARUS Járműgyártó Részvénytársaság működése Az IKARUS állami vállalat helyzete a társaságalapítás t követően A Csepel Autó állami vállalat szanálása A két vállalat közötti szoros termelési kapcsolatbó l adódó, a szanálás elrendelés ekor fennálló, illetve a szanálási folyamat során keletkeze tt vitás kérdések j e lenle - gi helyzete l. l. Az IKARUS állami vállalattal szembeni kétes követelések Az IKARUS gyártással összefüggö készlete k A Szeghalmi gyár átcsatolása, a gyártással összefüggő készletek sorsa

23 A Csepel Autó vállalat gazdasági helyzete Az IKARUS és Csepel Autó vállalatok folyamatban lévő szanálási eljárásainak átadás/átvétele a Szanáló Szervezet és az Állami Fejlesztési Intézet között 63.

24 FÜGGELÉK.. A VIZSGÁLAT RÉSZLETES ~IEGÁLLAPÍTÁSAI l. Az ipari nagyvállalatok szanálásának elrendelése, a Szanálás! Megállapodás előkészítése, az abban foglaltak teljesítése A Csepel Autógyár február 15-én kezdeményezte a Fővárosi Biróságnál az IKARUS felszámolási eljárásának megindítását, annak tartós fizetésképtelensége miatt. A Csepel Autógyár ellen a Budapest Bank Rt július 13-án inditotta a Fővárosi Biróságnál a felszámolás i eljárást A szanálás! eljárás előzményei, az együttes szanálás elrendelése A Biróság mindkét szervezet tekintetében megállapította a fizetésképtelenség tényét, s megkereste a Szanáló Szervezetet, hogy kívánja-e a pénzügyminiszter a vállalatokat szanálni... A 60-as évek közepén alakult ki az az iparpolitikai elgondolás, hogy a közúti járműipart egy központilag támogatott járműprogram alapján az ipar húzó ágazatává kell fejles zteni. AZ IKARUS 1971-ig kizárólag önállóan állitotta elő a komplett autóbuszokat. Mikor termelés e a 6000 db/év határt meghaladta, központi döntés alapján a Csepel Autó vállalat bevonásával bővítették a kapacitását. Az államigazgatás i döntést a buszgyártás növelése mellett az a körülmény is alakította, hogy a Steyr licencen alapuló diesel motorgyártás és a közepes kategóriájú tehergé pkocsi szerelés KGST szakosításon alapuló megszüntetése miatt a csepeli kapacitások felszabadultak.

25 - 2 - A buszok előállítási technológiáját megosztották; a gépészettel szerelt (önjáró) padlóvázgyártást Csepeire telepítették, a karosszálás és végkikészítési műveletek az IKA RUS vállalatnál maradtak. A profilírozási intézkedésekkel párhuzamosan végrehajtott fejlesztések eredményeként egy évi 20 OOO db elméleti gyártó kapacitás jött létre. Az elmúlt időszakban a termékkibocsátási szám 1979-ben volt a legmagasabb; db komplett busz. A közúti járműiparág a központi forrásból végrehajtott technológiai rekonstrukció eredményeként igen jelentős szerepet töltött be a bruttó nemzeti termék termelésében; 1985-ben 10 %volt a részaránya. Ennek egyharmadát az IKARUS termelése adta. (Összehasonlításkén~ az NSZK-ban a járműipar részaránya 8 %-os, Svédországban 5 %-os, s az iparosodó Dél-Koreában 4 %) Bár a két vállalat között a kapcsolatot ~~~ a kölcsönös piaci érdekek, hanem felsőbb utasítások hozták létre, az IKARUS és Csepel Autógyár ig pénzügyi helyzetüket tekintve eredményesen működtek. Ez, az 1971-ben kialakított szervezeti struktura képezte a szanálás elrendelésekor is az autóbuszgyártás vertikumának alapjait. Az iparpolitikai koncepciónak megfelelő végtermékcentrikus autóbuszgyártás elsődleges felvevő piacai a KGST országai voltak. Az itt bekövetkezett politikai változások (a két német állam egyesülése, a Szovjetúnió. felbomlása) jelentős piaci változásokat hoztak magukkal: - a NDK piac megszünt. - a FÁK országok fizetőképes kereslete bizonytalan. Az as évek végére mindkét vállalat pénzügyi helyzete jelentősen romlott: az IKARUS rövid lejáratú kötelezettségei jelentősen meghaladták követeléseit, vevői követelés állománya nem fedezte szállítói tartozásait, saját termelésü és vásárolt 1 készleteinek magas szintje tovább rontotta likviditási pozícióit. a Csepel rövid lejáratú kötelezettségei meghaladták követelése it, vevot követeléseinek állománya kétszeresére : nőtt, mivel a z IKARUS nem fi zette meg tartozás ait.

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224.

J/278. JELENTÉS. az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról. 1993. évi. !994. november 224. J/278. JELENTÉS az Állami Vagyonkezeló Részvényt~rsaság tevékenységének ellenórzéséról 1993. évi!994. november 224. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető számvevő főtanácsos A vizsgálatot

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenõrzésérõl

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenõrzésérõl JELENTÉS a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenõrzésérõl 2001. január 0101 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: IV. Vagyonellenőrzési Igazgatóság Halász Gejza számvevő igazgató

Részletesebben

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0124 Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az MTI Rt. 2000.

Részletesebben

JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90.

JELENTÉS. az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről.!992. május 90. .. ' JELENTÉS az állami költségvetési adósság ellenőrzéséről. '!992. május 90. A vizsgálatot vezette Harsányi Sándor főtanácsos A vizsgálatot végezték dr.borisz József tanácsos Istvánffy Lóránt tanácsos

Részletesebben

JELENTÉS. 1993. június 145. BUDAPESÍ

JELENTÉS. 1993. június 145. BUDAPESÍ ? ' l.\ JELENTÉS az Északmagyarországi Vegyiműveknéllétesített gazdasági társaságok helyzetének felméréséről és a Porán Kft. privatizálásának szabályszerűségi vizsgálatáról BUDAPESÍ 1993. június 145. A

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági alapítványok. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági alapítványok. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1 J JELENTÉS a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági alapítványok pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről y j 1992. február 81. A vizsgálatot vezette: Rádfai Tibor főtanácsos

Részletesebben

JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138.

JELENTÉS. az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről. 1993. március 138. 'l JELENTÉS az állam vállalkozói vagyona nyilvántartási és információs rendszerének ellenőrzéséről J 1993. március 138. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető főtanácsos A vizsgálatot végezték:

Részletesebben

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről 0647 2006. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006.

Részletesebben

JELENTÉS. a VOLÁNBUSZ Vállalatnál, az országos menetrend szerinti személyszállításra rendelt állami vagyonnal való. gazdálkodásról. 1993.

JELENTÉS. a VOLÁNBUSZ Vállalatnál, az országos menetrend szerinti személyszállításra rendelt állami vagyonnal való. gazdálkodásról. 1993. JELENTÉS a VOLÁNBUSZ Vállalatnál, az országos menetrend szerinti személyszállításra rendelt állami vagyonnal való. gazdálkodásról 1993. november 171. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK IV. VAGYONELLENŐRZÉSI V-19-21/1993.

Részletesebben

JELENTÉS. 1994. augusztus 211.

JELENTÉS. 1994. augusztus 211. JELENTÉS a szénbányászati szerkezetátalakítási program keretében megvalósult bányabezárásokra fordított költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről 1994. augusztus 211. A vizsgálatot vezette:

Részletesebben

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése

JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése JELENTÉS A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése 0350 2003. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-012-052/2003.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről 0429 2004. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-26-76/2003-2004. Témaszám:

Részletesebben

9840 Jelentés a szénbányászat szerkezetátalakítására hozott kormányprogram végrehajtásának ellenőrzéséről

9840 Jelentés a szénbányászat szerkezetátalakítására hozott kormányprogram végrehajtásának ellenőrzéséről 9840 Jelentés a szénbányászat szerkezetátalakítására hozott kormányprogram végrehajtásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 1. A vizsgálatszervezés főbb elemei 2. A szerkezetátalakítás gazdaságtörténeti

Részletesebben

JELENTÉS. a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről. 1994. november 221.

JELENTÉS. a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről. 1994. november 221. JELENTÉS a Komáromi Mezőgazdasági Kombinátnál az állami vagyonnal történő gazdálkodás ellenőrzéséről 1994. november 221. A vizsgálatot vezette: dr. Kovácsné dr. Pósfay Zsuzsanna.. - osztályvezető főtanácsos

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének ellenőrzéséről 0526 2005. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-25-36/2004-2005.

Részletesebben

JELENTÉS. a Befektető-védelmi Alap működésének ellenőrzéséről. 0833 2008. szeptember

JELENTÉS. a Befektető-védelmi Alap működésének ellenőrzéséről. 0833 2008. szeptember JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap működésének ellenőrzéséről 0833 2008. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2003-31/2008.

Részletesebben

A végelszámolás folyamata, számvitele

A végelszámolás folyamata, számvitele k l Számviteli és adózási szaktájékoztató V. évfolyam 7 8. szám, 2013. július augusztus T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A végelszámolás folyamata, 1 számvitele A végelszámolás elhatározása

Részletesebben

J/9805. számú JELENTÉS

J/9805. számú JELENTÉS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/9805. számú JELENTÉS A PRIVATIZÁCIÓS SZERZŐDÉSEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAINAK A KORMÁNY ÁLTALI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ 55/2011. (VI. 29.) OGY HATÁROZAT ALAPJÁN

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2001. július 0119 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr.

Részletesebben

JELENTÉS. a Phare programból finanszírozott magyar környezetvédelmi program előkészítésének és a pénzügyi támogatások felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Phare programból finanszírozott magyar környezetvédelmi program előkészítésének és a pénzügyi támogatások felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Phare programból finanszírozott magyar környezetvédelmi program előkészítésének és a pénzügyi támogatások felhasználásának ellenőrzéséről ~) 1993. január 133. A vizsgálatot vezette: Krucsai

Részletesebben

ELHÚZÓDÓ PRIVATIZÁCIÓK

ELHÚZÓDÓ PRIVATIZÁCIÓK LAKI MIHÁLY ELHÚZÓDÓ PRIVATIZÁCIÓK (A TULAJDONVISZONYOK FOKOZATOS ÁTALAKULÁSÁRÓL) Budapest 2000. október 2 KTK/IE Műhelytanulmányok 2000/7. Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről 0608 J/3. 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÁSZ 2005. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Ellenőrzési feladatok, területek és súlypontok 5 1.2. Egyéb számvevőszéki

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus JELENTÉS a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről 1013 J/1056 2010. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására

JELENTÉS. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására JELENTÉS a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tevékenységének vizsgálatáról, különös tekintettel a PHARE program megvalósulására 1994. július 213. A vizsgálatot vezette: Kemény Emil számvev6 tanácsos

Részletesebben

JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről

JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről JELENTÉS a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1995. február 237. Az ellenőrzést végezték: Bacskai József Bakos Emil Belavai Sándorné Bodonyi Miklós Fogarasi Miklós dr. Gálik Jenő

Részletesebben

Csődegyezségi Javaslat

Csődegyezségi Javaslat VEGYÉPSZER HUNGÁRIA ZRt. csődeljárás alatt" Csődegyezségi Javaslat Fizetőképesség helyreállítását célzó program és egyezségi javaslat (3. átdolgozott változat) Budapest 2012. március 14. A. fizetőképesség

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről. 1008 J/813 2010. július. Domokos László elnök

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről. 1008 J/813 2010. július. Domokos László elnök JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről 1008 J/813 2010. július Domokos László elnök ISSN 1789-8773 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 1. AZ ÁSZ 2009. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Az éves ellenőrzési

Részletesebben