... ~Ilami ~ámbrbő5?ék JELENTÉS július l Ol. az IKARUS és CSEPEL AUTÓ állami vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "... ~Ilami ~ámbrbő5?ék JELENTÉS. 1992. július l Ol. az IKARUS és CSEPEL AUTÓ állami vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának"

Átírás

1 ~Ilami ~ámbrbő5?ék. JELENTÉS az IKARUS és CSEPEL AUTÓ állami vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának célszerűségi és szabályszerűségi vizsgálatairól július l Ol.

2 - 2 - A vizsgálatot végezte: Lőrinc Alajos tanácsos Vasas Sándorné dr. tanácsos

3 - 3 - ' I. BEVEZET~S T A R T A L O M J E G Y Z ~ K oldal 1-2. f II. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK l. Összefoglaló következtetések 2. Javaslatok FÜGGELÉK MELLÉKLETEK l e

4 Állami Számvevőszék V-4-21/1992. Témaszám: 105. f J E L E N T É S az IKARUS és a Csepel Autó állami vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának célszerüségi és szabályszerfiségi v~z~gálatairól l. B E V E Z E T É S A vizsgálatra az Állami Számvevőszék é vi ellenör z ~si terve alapján került sor. i f A vizsgálat célja: hogy helyzetfeltáró. c~lszerü~égi es szabálys zer űsegí vizsgálat során választ kapjunk arra a kérdésre is. hogy a "húzó" iparágk~nt a közelmúltig fokozottan fejlesztett, a küzúti járműgyártó alágazatot reprezentál ó v~gterméket kibocsátó állami vagyon hogyan hasznos ul a p r ivatizá lás során.

5 - 2 - A vizsgálattal érinte tt szervezetek: - Ikarus Karosszéria és Járműgyár Budapest, XVI. ker. Margit u. 2. KSHsz. : l OOO l l l 2 O l - Csepel Autógyár Szigetszentmiklós Gyártelep KSHsz.: Szanáló Szervezet Budapest, V. Vadász u. 30. KSHsz:: IKARUS Járműgyártó Részvénytársaság Budapest, XVI. Margit u. 2. Cégbejeg yz.sz.főv.bírós ág REORG Gazdasági és Pé nzügyi Részvé nytársaság Budapest. V. Vadász u. 30. Cégbejegyz.sz. : Föv.Bíróság A hit elezők elszámolás i kezdeményezé s ei alapján birósági megkeresésre a pénzügyminiszter szeptember 12-én rende lte e l az egymással szaros kooperációban működő két válla lat együttes szanálását. A vizsgál at a s zanálás e lrendel ésétő l kezdődően áttekinti a szanálás é s kapcsolódó t ársasága lapítás folyamatát, e llenö r z i a szanálás l ezárásának á llapotát és i s merteti a szaná lással é rintett gazdálkodó egységek jel en l egi kritikus helyze t é t. Két jelentős ipari vállalatra, s ezzel összefüggésben a Szanáló Szervezet tevé k enység é r e kiterj e dő "A vizsgálat r é szletes megá l lapitásai" fejezeteket - annak e l n e m kerülhet ő tcrjedelme miatt - Függe l ékbe, sehhez kapcsolódó Me llékl e tekbe h e lyeztük. A vizsgálati j e lentés Összefoglaló következteté sek, javaslatok fejezetében ezekre alapozzuk megá llapitásainkat, s t esszük meg javaslatainkat. l

6 - 3 - II. ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 1. Összefoglaló következtetések l. Az IKARUS és Csepel Autó állami vállalatok együttes állami szanálását a pénzügyminiszter szeprember 12-én rendelte el. Az együttes állami szanálás lefolytatásával a Szanáló Szervezetet bizták meg, s szanálási bíztost rendeltek ki a két vállala t hoz. Az 1970-es évek iparpolitikai koncepciójának megfelel0en kialakított, végtermékcentrikus járműgyártá s i program egy ik termékének, az autóbusznak elsődl eges felvev0 piacai a KGST országok vol tak. A két vállalat között ekkor kialakított munkamego.sztéis alapján a Csepel Autó vállalat száll í tot ta a terme l é.sé t <J O %-ban kitevő gépészettel szerelt padlúvéi.zat az IKARUS részére. Így a két vállalat elméleti együttes kapacitéisa évi 20 OOO db középkategóriájú sz ria busz volt. Ez a piac a politikai változások következtében a 80-as évek végére összeomlott. ;. 2. Az Állami Vagyonügynökség, az Ipari es Kereskedelmi Minisztérium. valamint a Szanáló Szervezet nyilvános nemzetközi versenytárgyalást hirdetett a magyar közuti járműgyártás autóbuszgyártási vertikumának átalakítására. Az átalakitás célja. hogy teremtse meg a magyar közúti járrnűgyéi.rtéisba szerve.sen ille sz k e dő, világpiacon versenyképesen megjelen< ) hazai autúbuszgyártás t.

7 - 4 - A felhívás nem vá ltott k i megfelelő érdeklődést, mindössze négy értékelhető pályázat érkezett, melybő l a két kolföldi felelt meg l eginkább a pót l ó lagos tőkebevonás, a p iaci terjeszkedés, s a müszaki megújulás követelményeinek. A nyertes az orosz piac i há ttérre támaszkodó, j e l e nt ős készpénztőkét felajánló, a CEIC kanadai holding á ltal szervezett szovjet(atex)-ta jva ni konzorcium lett. A döntés nél meghatá r ozó szempo nt volt, hogy a szavjet fél ajánlatában, s az azt követő t á r gyalásokon is garantálta év i 6 OOO busz megvásár lását. A nemzetközi pályázat eredményhirdetését köv e t ően előterjesz tés készolt a Kormány részére az IKARUS és Csepel Autó vállalatok egylittes állami szaná l ásának és privatizációj á na k he lyzeté r ő l. 3. A Kormány két izben foglalkozott a vállalatok szanálásával, s a Gazdasági Kabinet is több alkalommal tárgyalta a közúti járműipar helyzetét. Az első, február 14-i (3068/1991. számú) Kormányhatározat az állami szanálás befejezési határide jét április 30. -ban rögzíti, sa ké t vá llalat egylittes szervezet á t a lakításával egy új állami vállalat létrehozását, majd ennek pri vatizálását irányozza e l ő. A szanálási folyama t azonban nem megszabott irányban haladt tovább, táridőkre nem teljesültek. e Kormányhatározat által a feladatok az előirt ha- A 100 millió dollár tőkét felajánló tajvani befektető a tár- ~ saságalapitást előkészítő tárgyalások során az időkfi z hen elbizonytalanodó szavjet piac miatt kimaradt az ajánlattev6 konzorciumbúl. Evvel a Konzo rci um ál tal a j á nlott kondiciúk atapvetően megváltoz tak, így mód lett volna a nemze tki'>zi pályázat eredménytelenségének deklarátására.

8 - 5 - Bár a piac egyre bizonytalanabbá vált, a szavjet orientációjú piaci ~tratégiára épülő társaságalapítási koncepció kidolgozása - az IKM egyre határozottabbá váló eltérő véleménye ellenére - tovább folyt. A második (3396/1991. sz. ) Kormányhatározat 1991 szeptemberében - egy évvel a szanálás elrendelése után - született. t A Kormány részére benyújtott előterjesztés nem mutatott rá a korábbi Kormányhatározattól eltérő szanálási, privatizációs megoldásokra, s a PM és az IKM közötti véleményeltérést sem tükrözte kellő módon. A hiányos, a problémákat nem tükröző előterjesztés alapján a Kormány tudomásul vette, hogy az IKARUS és Csepel Autó vállalat egyfittes szanálási megallapodása aláírásra került, az IKARUS Járműgyártó Rt alapitással megalakult, az IKARUS és a Csepel Autó állami vállalatokat megszüntetik. 4. A szanálási folyamatot lezáró Szanálási Megállapodást augusztus 26-án. tehát a szanálás elrendeléséf követően közel egy évvel, sa második Kormányhatározat előtt két héttel trták alá az IKARUS, a Csepel Autó vállalat és a Szanál<~ Szervezet vezetői. "Az állami szanálási eljárást az elrendeléstől ~zámitva legfeljebb három, kivételes esetekben - a ~zanálást elrendelő szerv engedélye alapján - 6 hónapon belül kell lefolytatni." (79/1988. MT rendelet az állami szanálásról) A szanálási folyamat során azonban a Szanáló Szervezet nem teljesitette előírt köte lezettségeit; nem teremtette meg e tevékenység lezárását j e len tő Me gá llapod ~í.s jogszaba l y han előírt feltételeit; a fizetőképesség helyreállitása és a gazdaságo~ n1űkfid~~ megteremtése érdekében intézkedéseket nem tettek, - a hitelezőkkel az egyezségi tárgyalások lefolytatéiséi.t nem kezdeménye~ték, az egyezségek megkötésére nem került sor.

9 - 6 - A Megállapodás csak az IKARUS vonatkozás ában tartalmazott konkrét intézkedést - a részvénytársaság megalapitása tekintetében -, a Csepel Autó sorsának megoldását a jövőbe utalta. Elhatározták az IKARUS Rt megalapítását, annak kimondásával, hogy a szanálás az alapító állami vállalat fel s zámolásával zárul. \ A Csepel Autó 4. sz. Gyáregységét államigazgatási döntéssel az IKARUS állami vállalathoz csatolták. s a szanálási folyamat lezárásaként célul tűzték ki az állami vállalat társasággá alakítását. A két vállalat közötti adósság rendezését, a autóbus zgyártás s al összefüggö készletek átadás/átvételét a vállalatok külön megegyezésére utalták. A Szanálási Megállapodás döntései alapján is ellenérdekűvé vált felek között ezek az egyezségek a mai napig nem születtek meg. Jelenleg a két vállalat között három peres ügy van folyamatban, ebből kettő a szanálás során keletkezett viták következtében. A Csepel Autó_ vállalatnál mintegy l,3 milliárd Ft értékű elfekvő készlet képződött. 5. Az IKARUS részvénytársaságot augusztus 30-án zártkörű alapítással 11,5 milliárd Ft alaptökével hozták létre. A társaság 68,3 %-ban magyar tulajdon; 7 milliárd Ft az IKARUS állami vállalat, s 51 millió Ft a MOGŰRT apportja. s 800 millió Ft a MOGŰRT és az MHB készpé nz befizetése. A %-os külföldi tulajdoni hányad teljes egészében kés z pénz hozzájárulás, melyből azatex Konzorcium 3,5 milliárd Ft-ot, sa CEIC 148 millió Ft-ot USD-ben telje~ített. A társas ágalapítást előkészítő tárgyalásokon az ATEX kifejezésre juttatta többletbefektetési szándékát, melyre mind az

10 - 7 - alapításkor, mind a szindikátusi szerződésbe n rögzitett tőkeemelési, elővásárlási, vételi jogosultságok lehetőséget adnak. Ezekkel azonbanazatex ezideig nem élt. A társaságalapítás VIII. 30-i időpontjával egyrészt teljesit ették a magánjogi szerződésben előirányzott 60 napos határidöt, másrészt ez azt is eredményezte, hogy a társaságban a területileg illetékes önkormányzatok ne m lettek tulajdonosok, mivel a vonatkozó törvény szeptember l-én lépett hatályba. A társaság alapitással, s nem az átalakulási törvé ny általános jogutódként jött létre. szerinti Az alapitói apportban termelési készletek nem szerepeltek, a cégbejegyzés e lhúzódása miatt a likvid pénzeszközökhöz késve jutottak hozzá. Mindezek a folyó termelés mellett alapított társaság működésében fennakadásokat okoztak. Az alapitás körülményeiből adódóan az á tmene ti idöszak finanszírozását technikailag az á llami vállalat látta e l. A két belföldi befektető készpénz hozzájárulását millió Ft-ot -az állami vállalathoz fizette be. Azt a t artozások kiegyenlítésére fordították, a társasághoz nem utalták tovább Az Állami Vagyonügynökség a társaság a lapitáshoz azza l a kiegés zítő feltétellel járult hozzá, hogy a»társaság átvállalja a tevékenységével összefüggő valamennyi kö telezettséget, s birtokolja az ennek megfelelő vagyont". Ennek teljesítésére az a lapító k megállapodtak abtmn, hogy a z állami vállalat az alapitással egyidejűleg a tár.sa.sagnak él t adja amintegy 16 milliárd Ft é rt é kű tartozást,.s az ennek megfelelő - apportlistában nem szereplő - eszközöket. A vállalatnak ez a megá llapodása "értelmezte" az AVÜ kiegészítő feltételét, s azt, adás/ véte lké nt kezelte.

11 - 8 - Az átadás/átvétel időben elhúzódott, még ma sem tekinthető lezártnak. A megállapodás okat három szerződési fázi s ban; 1991 november 20-án, november 25-én, és február 13-án kötötték, s mindig az alapitás időpontjára vezették vissza. A Vagyonögynöks égnek bemutatott listán is feltilntették, hogy ~ három eszközcsoportot; a jóléti állóeszközöket, a ehhez tartozó telkeket, sa szellemi vagyont "elfogadott értéken" adják át. A vállalat könyveiben értéken nem szereplő szabadalmai, konstrukciós, gyártási dokumentációi és e ljárásai, valamint softwartermékei l 032 mi ll ió Ft értéken kerültek át. A jóléti á llóeszközök (több üdülő, bölcsöde, óvoda, sportlétesitmény, művelődési ház) a könyvszerinti nettó érték 10 %- ában. mindösszesen 17,7 millió Ft értéken keröltek át a társasághoz. A jóléti építményekhez kapcsolódó - összesen m2 területű - telekingatlant eft é rtéken, a vagyonértékelés 10 %- ában adták át. A vagyone lemek ilyen, a tényleges piaci é rtékhez viszonyítva alacsony értékű átadása jelentős gazdálkodási tartalékot jelent az alapításkor is már 32 %-ban külföldi tulajdonú társaság számára. A Állami Vagyonögynökség által megfogalmazott fe ltétel, illetve annak részünkre adott értelmezése (cesszió), valamint a vállalat által követett eljárás eltér egymástól, de nem követi a tárgykörben kieszküzölt APEH ál lásfoglalást sem. A könyv szerinti ért é ktől e lt érő elidegenítés csak meghatározott esetekben (apport, é rté kesítés, stb. lehetséges, a mérlegszerű átadás-átvétel esetéhen nem. A szanálási biztos, a Szaná l ó Szervezet nem követte, nem ell e nőrizte az állami vagyon védelmének megfel e lő mértékben ezeke t a megállapodásoka t.. -

12 - 9 - A v<í.1lalat és társaság képviselói az utolsó, február 13-i megállapodásban rögzítik: "a részvénytársaság alapitása során előirt kötelezettség átvá1lalását és az ezzel egyenértékű vagyonátadást kölcsönösen teljesitették." 7. Az IKARUS Járműgyártó Részvénytársaság évi 7-9 ezer busz (213 FÁK, 1/3 egyéb viszonylat) gyártására készült fel. A több mint 10 OOO fó átvétele mellett az állami vállalat irányitási - szervezeti struktúráját megtartotta. Kisebb módosítás a termelés területi szervezeteiné L, illetve a technológfánál volt: összesen 78 míllió Ft ráfordítással mindkét gyárban kialakították a karosszáló szalagokat ki szolgáló padlóváz gyártást és gépészeti szerelést. A részvénytársaság évi működését rendeléshiány, pénzügyi zavarok, akadozó beszállítások és e lhúzódó vevői fizetések jellemezték. Főleg az elmaradó szovjet (FÁK) r e nde lések miatt a társaság négy hónapos működése során az előirányzatc, kat % között teljesítette, az éve t 365 mi l l ió ft veszteséggel zárta. A részvénytársaság évre több tervvariáns t dl>lgozo tt ki. Az éves adósságszolgálati köteleze ttségek teljesítését biztosító közel 7700 db busz értékesítésével számoló terv mellett, kidolgoztak egy u.n. "kontingencia tervvá1tozatot", amely csak 5000 db busz értékesitését tartalmazza. Az utóbbinál éves szinten 2 milliárd Ft fedezethiány mutatkoz ik. Má r c ius végén a rendelésállomá ny kedve ző tlen alakulása miatt /1992 évre db/ hatá rozatot hoz t ak egy autóbusz értékesitését előirányzó, a veszteségeket minimalizáló üzleti t e rv kidolgozására. valamint egy ti)btwariác iós válságme ne dzselési stratégia kimunkálására. A l ecsökkent kapac itásterhelés miatt mé lyreható s trukturáli s intézkedések szükségesek, s ne m zárható ki, hog y ez a társaságban működó ké t gyár egyikének jelentős leépítéséhez vezet.

13 - l o - A társaság vezetése ezeknek a döntéseknek a meghozatalá nál nehéz helyzetbe került, mivel a körolmények alapvetően eltérnek az alapitáskor széles körben deklarált "növekedési" pályától. 8. Az IKARUS állami vállalat az előző évről 968 millió veszteséget hozott át és az 1991 évet 305 millió Ft veszteséggel zárta. A vállalat és a részvénytársaság együttes követe lése az év végén 7830 millió Ft-ot tett ki, az összes rövidlejáratú kötelezettsége pedig 9556 mi ll ió Ft vol t. (Ebben nem szerepe l a Csepe l Autó vállalat 1,5 milliárd Ft értékű peresitett követelése. ) AZ ÁVÜ által előirt tartozás átruházási - vagyonátadási kötelezettségét az e tárgyban február 13-án kötött utolsó megállapodással az állami vállalat teljesítette. Az állami vállalat a részvénytársaság megalakulása óta termelő tevékenységet nem folytat. Költségek az alkalmazottak bére, annak járulékai, az irodai működés ráforditásai formájában folyamatosan ke letkeznek. Jórészt behajthatatlan követelései, valamint felhalmozott vagyona alapvetöen kiegyenlítik egymást. A részvénytársaság előtt álló nehéz strukturális döntésekre is tekintettel, célszerű az állami alapító 7 milliárd Ft névértékű részvénycsomagját az állami vállalat h atásköréből klvonni. A Szanálási Megállapodásban előirt kötelezettségeit az állami vállalat teljesítette, további mük ődte tés e nem indokolt., 9. A Csepel Autógyár á ll ami vállalat a szanálás elrende lésének tizedik hónapjában kivül rekedt a pénzogyi-gazdasági rendezés (tár.sa.ságalapítás) folyamatán. Ez és az a tény, hogy a nélküle megalakuló IKARUS Rt.sajat hatáskörébe vonta a padlóváz gyártá.st a vállalatot ké.szület-

14 - ll - lenül érte. Ekkor a vállalat adó és hiteltartozása 2,5 milliárd Ft, kétes követeléseinek értéke l,5 milliárd Ft, összesen mintegy 4 milliárd Ft állt szemben 5,9 milliárd Ft-os vagyonával. A gazdálkodásban, a likviditás biztosításában igy értelemszerűen döntő jelentőségűvé vált a 2,5 milliárdos készlet hasz nosi tása. A két vállalat több évtizedes kooperációs kapcsolata ellenére a gyakorlat az volt, hogy a Csepel termelés egyeztetések alapján, de szerződések nélkül szállitott. Ez korábban jól működött, de az IKARUS piaci poziciói romlása miatt, a két vállalat között viták keletkez tek. Az IKARUS-sza l szembeni kétes követeléseinek ~ rt éke a le nem zárt árvita következtében óta l,5 milliárd Ft (késedelmi kamat nélküli érték). A peresített követeléseknek késedelmi karnat es ÁFA tartalma nincs, ugyanis az IKARUS az eredeti számlázott árnak megfelelő ÁFA-t fi zette meg (és igényelte v issza). Az l 492 millió Ft árvita ÁFA vonzata 373 rniltió Ft. A Csepel Autógyár évi zárórnérlegében l évő millió Ft értékből az IKARUS gyártással összef üggőe n l 371 mi llió Ft értékű késztetet mutat ki. Az így kimutatott készlet értéket növeli az a 8 1 db gépészettel szerelt alváz érté ke (mintegy 150 millió Ft), melyet a Csepel Autó vállalat leszállított. s ezt -utólag közötve az IKARUS csak felelős őrzésre vett át. A szanálási megállapodás előkészítői a Csepel Autógyár IKARUS termeléstől való jelentős függősége ellenérc scm rendezték az ezzel összefüggő készletek sorsát, hanem ezt a két cllcnérdekü fél megállapodására bízták. A vá l lala t többször is fe l aján lot ta ezeket a kész l e teke t. <ie az IKARUS-tól ki térő, i Iletve elutasító vá laszokat kapott. Az á llagukban is jele ntös en romló nagyértékű alkatrészek, félkésztermé ke k l ese l ej t ezése e lke rülhetetlennek l á tsz ik.

15 Az államigazgatási határozattal 230 mil lió Ft gnettó értékeng átcsatolt Szeghalmi gyár folyó termelés mellett profilváltás nélkül került az IKARUS vagyonába. Ebben az esetben is az átcsatolás időpontjában felleltározott eft értékű készletből hosszú egyezkedés után eft értékűt vett át az IKARUS. A Szanáló Szervezet nem járt el a vagyonkezelő felelősségével, amikor a készletek felmérésében, azok további sorsának rendezésében nem intézkedett. A szanálás elrendelése óta a Csepel Autógyár gazdasági helyzete folyamatosan romlott. Termelésének 90 %-át kitevő profilját elvesztette, a felhalmozódott készleteket hasznositani nem tudja, vitatott követelései az IKARUS-tól nem folynak be. Az 1991 évet 943 millió Ft veszteséggel zárta, adótartozásait nem fizeti (l,7 milliárdft), árbevétele nagyságrendekkel csökkent (1991!.félévében 4,6 milliárd Ft, II. félévében 486 mi l li ó Ft). Termelő üzemei ne k jelentős részét bezárta, létszámát a folyamatos elbocsátásokkal csökkentette, a sze llemi foglalkozásúak 42 %-a már elhagyta a vállalatot. A vállalati létszám én 2843 fő. ebből a termelő üzemekben dolgozik összesen 624 fő mazott. szellemi és fizikai alkat~ Pénzügyi-gazdasági helyzetének rendezését ille tően a Szanáló,, Szervezet tevékenysége kizárólag a tartozásaira vonatkozó garanciavállalásban mutatkozott meg; össz ességében a vállalat -, 1,3 milliárd tartozása után vállalt készfizető kezességet. Ez 739 millió Ft tekintetében - mivel a Csepel Aut<~ nem tudja tartozásait fi zetni - valóságos helytállást (költségvetési terhet) is jelent, annak kamat és késedelmi kamat terheivel együt t.

16 A vállalat évi zárómérleg adatai alapján- a befagyott készletek. a kétes követelések ráfordításként történő figyelembevételével milliárd tartozás áll szemben 5,7 milliárd Ft saját vagyon értékével. A Szanálási Megállapodás szerint a Csepel Autó állami szanálása társasággá alakításával zárul le, melynek tervezett határideje: december 31-e volt. A Szanáló Szervezet december 31-i megszünése előtt két héttel megállapodtak a GROUP INT. Ltd. képviselőjével (Szalay János kaliforniai befektető) a Csepel vegyes tulajdonú részvénytársasággá alakításáról. A kolföldi befektető az ~lőkészitő munkák elvégzésével a Szanáló Szervezet utód(?)ját, a REORG Rt-t bízta meg. A kolföldi fél ezzel összefüggő, vállalt kötelezettségeit sem határidőre, sem a helyszini vizs gálat lezárásáig nem teljesítette. A vagyonértékelést a REORG Rt saját költségére elkészíttette, de a társaságalapitásbrin előrelépés nem történt. Más befektetökkel tárgyalások nincsenek folyamatban. 10. A Csődtörvény hatályba lépésével az állami szanálás intézménye megszünt. A Szanáló Szervezetet 1991 dec. 31-ével a pénzügyminiszter megszüntette. Az IKARUS és a Csepel Autó vállalatok folyamatban lévő szanálási ügyeit egy PM rendelet az ÁFI hatáskörébe utalta. l Az Állami Fejlesztési Intézet a jogszabály megjelenésé t követően a PM-et, IKM-et is megkereste, el igaz itást ig~nyelt feladatait és jogutódlása tekintetében. A Csepel :\utú vá! lalatot illetően jelez te. hogy a szanálás fenntartása tov.áht)j kütelezettség vállalalás t jelent, melyhez forrásokkal nem rendelkezik, a szanálás fenntartását irreálisnak itelte,.s a f e l számolási eljéiras megindítasát javasolta.

17 A Pénzügyminisztérium ellentmondó állásfoglalásai atekintetben, hogy a Szanáló Szervezet jogutód nélkül szünt-e meg, vagy sem, alapot adtak az ÁFI á ltal megfogalmazott aggodalmakra. Érthető, ha az államigazgatási függőségben lévő, szanálási folyamatban érintett vállalatok vezetői is szargalmazzák a függetrni viszonyok tisztázását. A Szanátó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt alapítása, a jogutódlás rendezése t é makörökben az ÁSZ Elnöke célvizsgálatot inditott: Megállapításait a V-13/92. l17.témaszámú jelentés tartalmazza. A Szanáló Szervezet vezetője és a szanálási biztos sem az IKARUS, sem a Csepel Autó állami vállalatok folyamatban lévő szanálási ügyeinek lezárásában nem járt el kellő gondossággal. A megmaradt IKARUS állami vállalat és annak vezetőjének helyzetét nem rendezték. A Csepel Autó vállalatot másfél évvel a szanálás elrendelése után kilátástalan pénzügyi és gazdasági helyzetben adták az ÁFI-nak. 11. A Szanáló Szervezet vezetője és a szanálási biztos az 1~\RUS és Csepel Autó vállalatok együttes állami szanálásának előkészítése és végrehajtása során nem teljesítette a vonatkozó jogszabályban előirt kötelezettségeket, s nem járt el kellő gondossággal a rábízott állami vagyon védelmében, a befejezetlen szanálási folyamatot egy hiányos Szanálási Megállapodással zárta le. Az együttes szanálás három nagy ipari egység (az IKARUS Fehérvár i és Mátyásföldi karosszáló gyára. s a Csepel Autó vállalat) gazdálkodásának stabilizálására, új ala~>kra helyezésére irányult. Az elhúzódó szanálás i folyamat s orán az elhatározott pénzügyi rendezés folyamatából több hónap után kivülrekedt a Csepel Autó vállalat (helyzete jelenleg rendezetlen), a társaságba bevitt két gyár kapacitásai jelenleg kihasználatlanc>k. A létrehozott társaság pé nzügyi gondokkal küzd, s valamelyik gyár kapacitásainak jelentős leépítésé re kényszerül.

18 A szanálásban é rintett kapacitások mintegy egyharmadának biztositott jelenleg a munkaellátottsága. s ez alapvetően a társaságal apítás partnerkiválasztásáva l, illetve a külföldi alapítóval kötött magánjogi szerződés garanciális hiányosságaival függ össze. 2. Javaslatok Az ellenőrzés r észletes megállapitásaira épülö _össze f og laló következtetések alapján az alábbi javaslatokat tesszük: l. Az IKARUS áll ami vállala t a Szami.I á~ i ~fe gá l La podá~han r() g z i tett feladatait teljes ítette. az IKARUS tár~a.sághan lévó 7 milliárdos részvénycsomag azonban még a ke ze l é.s~ ben van. Tekintettel a társaság kritikus h e lyzetére, az ehb<í l k<"lvetkező iparpolitikát is éri ntő, strukturáli s dfintési kény.szerre. szükségesnek ítéljük az állami tulajdon kezel ésének rendezését. Az IKARUS járműgyártó a lágazatban betöltfitt kiemeit figyelembe véve, a vagyon kezeléséf célszerü egy szerepét felelős szakmai vagyonkezelőre bízni, amely a pénzügyi szempontok mellett az iparpolitikai szándékokat is érvényes i t i. Ezzel egyidej ü t eg a funkcióját vesztett állami vállalat további müködtet ése nem indokolt. Az á llami válla lat könyveiben csak rész ben megjelen<i ki">telezet tségek rendezése. i 11 e t ve a fo L y a ma t ban l évc"í p t.: re.o; ügyt.:k továbbvitelere a részvénytársaság és a z <ll tam i vallal a t az Állami Vagyonügynük.ség felügyelete mellett dolgoz z a ki a megoldás t.

19 Az IKARUS részvénytársasághoz nem apportként került tartozások és eszközök átadás-átvételét az AVÜ tételesen vizsgálja felül, s foglaljon állást atekintetben, hogy azok kö nyvszerinti é rtéktől e ltérő értékelés e megfelel-e az állami vagyon védelmérő l szóló törvény előírásainak, az á llam tulajdonosi érdekei védelmének. A vizsgálat eredményé r ő l tájékoztassa az Állami Számvevőszé ket.. 3. Az IKARUS es Csepel Autó vállalatok árvitájával összefüggé~ben felmerült ÁFA elszámolás és visszaigénylés jogo~ságá na k megítélésére az APEH vizsgálja meg az IKARUS ÁFA elszámolását és annak nyilvántartását. A vizsgálat ere dmé nyéről táj é koz ta~sa az Állami S zámvevőszéket. 4. A Csepel Autó állami szanálása ezideig eredménytelen. A szanál ási folyamat további fenntart ását a jelenlegi feltételrendszerben nem látjuk indokoltnak. A Pénzügyminisztérium foglaljon ál l ást a szanálás meghiusulását, a felszámolás megindítását i llető en. Int éz kedéseiről t á j é koztas~a az Ál l a mi Számvevőszéket. 5. A Szanáló Szervezet nem járt e l kellő gondossággal s e m a társaságalapitás e l őkészi t ésé n é l, sem a vagyonátadás irány ításáná l. A folyó terme lés me llett l é tre ho zott társaság likvid pénz és t e rme lés i kész lete k né lkül kezdte meg műküd ésé t. a küze l 16 m i l li á rd Ft é r ték ü tartozás és eszk.üz á t adás t nem e l l e nör i z. te. (A vagyonátadás ese t ében egyes vagy<>ne l emek le é rt éke l é~e összességében köze l 600 millió Ft. a kezességvál l a lás tekinteté ben a ma fennálló közvet l e n költségve t és i kötelezettség mintegy 7 00 mi llió Ft tőketarto zü~. )

20 l.. Az együttes állami szanálás eredménytelensége a Szanáló Szervezet, annak vezetőjével, s a szanálási biztos tevékenységével is összefüggésbe hozható, melyért felelősséggel tartoznak. Felelősségük mértékét a Pénzügyminisztérium ítélje meg, s erről, valamint a megtett intézkedéseiről tájékoztassa az Állami Számvevőszéket. Budapest, július ~ t~ l/~ Hagelmayer István ) f,., ;

21 Állami Számvevőszék V-4-21/ FÜGGELÉK ÉS MELLÉKLET az IKARUS és Csepel Autó vállalatok együttes szanálásának és privatizálásának helyzetéről július

22 - 2 - FÜGGELÉK TARTALOMJEGYZÉKE A VIZSGÁLAT RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSAI., l. Az ipari nagyvállalatok szanálásának elrendelése a Szanálás i Megállapodás előkészítése, az abban foglaltak teljesítése l. l. l. A szanálási eljárás előzményei, az együttes szanálás elrendelése l A szanálás folyamata, a Szanálási Megállapodás előkészítése, tartalma A Szanálási Megállapodás elhatározott intézkedései, azok végrehajtásának helyzete Az IKARUS Karosszéria és Járműgyártó Váll. állami szanálása Az IKARUS Részvénytársaság megalapítása Az állami vállalat kötelezettségeinek átvállalása. az ennek megfelelő vagyon átadása (Az ÁVÜ Igazgatótanácsa által e lőírt feltétel teljesítése) Az IKARUS Járműgyártó Részvénytársaság működése Az IKARUS állami vállalat helyzete a társaságalapítás t követően A Csepel Autó állami vállalat szanálása A két vállalat közötti szoros termelési kapcsolatbó l adódó, a szanálás elrendelés ekor fennálló, illetve a szanálási folyamat során keletkeze tt vitás kérdések j e lenle - gi helyzete l. l. Az IKARUS állami vállalattal szembeni kétes követelések Az IKARUS gyártással összefüggö készlete k A Szeghalmi gyár átcsatolása, a gyártással összefüggő készletek sorsa

23 A Csepel Autó vállalat gazdasági helyzete Az IKARUS és Csepel Autó vállalatok folyamatban lévő szanálási eljárásainak átadás/átvétele a Szanáló Szervezet és az Állami Fejlesztési Intézet között 63.

24 FÜGGELÉK.. A VIZSGÁLAT RÉSZLETES ~IEGÁLLAPÍTÁSAI l. Az ipari nagyvállalatok szanálásának elrendelése, a Szanálás! Megállapodás előkészítése, az abban foglaltak teljesítése A Csepel Autógyár február 15-én kezdeményezte a Fővárosi Biróságnál az IKARUS felszámolási eljárásának megindítását, annak tartós fizetésképtelensége miatt. A Csepel Autógyár ellen a Budapest Bank Rt július 13-án inditotta a Fővárosi Biróságnál a felszámolás i eljárást A szanálás! eljárás előzményei, az együttes szanálás elrendelése A Biróság mindkét szervezet tekintetében megállapította a fizetésképtelenség tényét, s megkereste a Szanáló Szervezetet, hogy kívánja-e a pénzügyminiszter a vállalatokat szanálni... A 60-as évek közepén alakult ki az az iparpolitikai elgondolás, hogy a közúti járműipart egy központilag támogatott járműprogram alapján az ipar húzó ágazatává kell fejles zteni. AZ IKARUS 1971-ig kizárólag önállóan állitotta elő a komplett autóbuszokat. Mikor termelés e a 6000 db/év határt meghaladta, központi döntés alapján a Csepel Autó vállalat bevonásával bővítették a kapacitását. Az államigazgatás i döntést a buszgyártás növelése mellett az a körülmény is alakította, hogy a Steyr licencen alapuló diesel motorgyártás és a közepes kategóriájú tehergé pkocsi szerelés KGST szakosításon alapuló megszüntetése miatt a csepeli kapacitások felszabadultak.

25 - 2 - A buszok előállítási technológiáját megosztották; a gépészettel szerelt (önjáró) padlóvázgyártást Csepeire telepítették, a karosszálás és végkikészítési műveletek az IKA RUS vállalatnál maradtak. A profilírozási intézkedésekkel párhuzamosan végrehajtott fejlesztések eredményeként egy évi 20 OOO db elméleti gyártó kapacitás jött létre. Az elmúlt időszakban a termékkibocsátási szám 1979-ben volt a legmagasabb; db komplett busz. A közúti járműiparág a központi forrásból végrehajtott technológiai rekonstrukció eredményeként igen jelentős szerepet töltött be a bruttó nemzeti termék termelésében; 1985-ben 10 %volt a részaránya. Ennek egyharmadát az IKARUS termelése adta. (Összehasonlításkén~ az NSZK-ban a járműipar részaránya 8 %-os, Svédországban 5 %-os, s az iparosodó Dél-Koreában 4 %) Bár a két vállalat között a kapcsolatot ~~~ a kölcsönös piaci érdekek, hanem felsőbb utasítások hozták létre, az IKARUS és Csepel Autógyár ig pénzügyi helyzetüket tekintve eredményesen működtek. Ez, az 1971-ben kialakított szervezeti struktura képezte a szanálás elrendelésekor is az autóbuszgyártás vertikumának alapjait. Az iparpolitikai koncepciónak megfelelő végtermékcentrikus autóbuszgyártás elsődleges felvevő piacai a KGST országai voltak. Az itt bekövetkezett politikai változások (a két német állam egyesülése, a Szovjetúnió. felbomlása) jelentős piaci változásokat hoztak magukkal: - a NDK piac megszünt. - a FÁK országok fizetőképes kereslete bizonytalan. Az as évek végére mindkét vállalat pénzügyi helyzete jelentősen romlott: az IKARUS rövid lejáratú kötelezettségei jelentősen meghaladták követeléseit, vevői követelés állománya nem fedezte szállítói tartozásait, saját termelésü és vásárolt 1 készleteinek magas szintje tovább rontotta likviditási pozícióit. a Csepel rövid lejáratú kötelezettségei meghaladták követelése it, vevot követeléseinek állománya kétszeresére : nőtt, mivel a z IKARUS nem fi zette meg tartozás ait.

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188.

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188. ' JELENTÉS az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett ellenőrzés ut6vizsgálatár61 1994. január 188. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29.

CSEPEL HOLDING NYRT. 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE. Budapest, 2014. április 29. CSEPEL HOLDING NYRT 2013. évi VEZET SÉGI JELENTÉSE Budapest, 2014. április 29. aláírás 1 A Társaság 2013. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen kívül más tevékenységet nem folytatott.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30.

CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, ÁPRILIS 30. CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI VEZET SÉGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2013. ÁPRILIS 30. aláírás 1 A Társaság 2012. évben is holding rendszerben m ködött, a vagyonkezelésen (üzletvezetésen)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. . Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére ELŐTERJESZTÉS Előterjesztő:. polgármester Mellékletek száma: nincs. Képviselő-testületének 2014. év. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata 1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére

Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 : 231-3163 Fax: 231-3152 e-mail: trippon.n@ujpest.hu Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tisztelt

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB

IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. december 10-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről

ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről ELŐTERJESZTÉS Állami Számvevőszéki ellenőrzésről és intézkedési tervről Készült Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 25. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 25. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.031-8/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 25. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-500; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:VAGY /447/2016 Ügyintéző:Havasiné

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB 2 ában a kincstári kör hiánya 22, milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 2, milliárd forint. Csökkentette a finanszírozási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület április 26. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.029-9/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. április 26. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS az Egészségház működésével

Részletesebben

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre!

Fazekas Tamás. 1. Melyek a tárgyi eszközök főbb csoportjai? Mondjunk példákat is ezekre! A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése 1. rész Fazekas Tamás Kis- és középvállalkozások finanszírozása 1. A mérleg eszközoldalának elemzése A mérleg elemzése. A mérleg elemzése

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület május 09. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület május 09. napján tartandó ülésére Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK: 314.024-5/2016. Melléklet: 1 db tájékoztató Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 09. napján tartandó ülésére Javaslat Miskolc Megyei

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a

Szám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezése Melléklet:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság 1 / 2 VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Domokos László úr Elnök Állami Számvevőszék Budapest Tisztelt Elnök Úr! A VERGA Veszprémi Erdőgazdaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2004. december 31-én végzõdõ gazdasági évrõl A társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér költségvetési szerv megszüntetésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 168. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságkonszolidációs eljárásának elfogadására E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, január 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 550-1/2017. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2017. január 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft megszüntetése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

~ m. számú előterjesztés

~ m. számú előterjesztés ~ m. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik

1. feladat. Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Mérlegfőösszeg. Mérlegfőösszeg. változatlan, eszközök összetétel változik 1. feladat Jelölje X-el a gazdasági események hatásait! Gazdasági esemény Mérlegfőösszeg nő Mérlegfőösszeg csökken Mérlegfőösszeg változatlan, eszközök összetétel változik Mérlegfőösszeg változatlan, források

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-i rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Egyszerű többség Tárgy: Peren kívüli megegyezés a Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal Előterjesztő: Szabó Loránd

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez

Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez 1 Baloghné Gáspár Anikó - Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára - Siklósi Ágnes Sisa Krisztina - Veress Attila Feladatgyűjtemény és munkafüzet a könyvvezetési ismeretekhez Budapest, 2007 2 Szerzők: Baloghné

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben