Biztonsági adatlap ST Bluing Agent - Kékítőszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap ST Bluing Agent - Kékítőszer"

Átírás

1 Biztonsági adatlap ST Bluing Agent - Kékítőszer 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítása Kereskedelmi név Termék # Biztonsági adatlap # Biztonsági adatlap kiállításának dátuma ST Bluing Agent - Kékítőszer E szeptember Az anyag vagy keverék rendeltetésszerű felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása A termék felhasználása: Laboratóriumi reagens. Ellenjavallt felhasználás: Minden más felhasználás. 1.3 Az anyag/keverék szállítójának adatai Gyártó/készítő: Leica Biosystems Richmond, Inc Route 12 Richmond, IL Leica Biosystems Canada, Inc. 83 Terracon Place Winnipeg, Manitoba R2J 4B Segélykérő telefonszám Tájékoztatás sürgős esetben (kiömlés) A termékre vonatkozó egyéb információk: (CHEMTREC) nemzetközi hívások (r beszélgetés) SZAKASZ: VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása CLP-/GHS-besorolás (1272/2008): Nem minősül veszélyesnek. EU-besorolás (67/548/EEC): Nem minősül veszélyesnek. 2.2 Címkeelemek: Nem szükséges 2.3 Egyéb veszélyek: 3. SZAKASZ: A TERMÉK ÖSSZETÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 3.1 Anyagok Kémiai név Nem veszélyes összetevők CAS-szám/ EINECS-szám/ REACH regisztrációs szám % (m/m) EUbesorolás (67/548/EGK) Keverék 100 Nem minősül veszélyesnek. CLP-/GHS-besorolás (1272/2008) Nem minősül veszélyesnek. oldalszám 1/7

2 A GHS- és EU-besorolás teljes szövegével kapcsolatban lásd a 16. szakaszt. 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK 4.1 Elsősegély-intézkedések leírása Elsősegély Szembe kerülés: Öblítse ki a szemet vízzel, miközben széthúzza a szemhéjakat. Forduljon orvoshoz, ha az irritáció nem múlik el. Bőrrel való érintkezés: Alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel a kezelés után. Belélegzés: Lenyelés: Ha irritáció alakul ki, vigye az érintett személyt friss levegőre. Forduljon orvoshoz, ha a tünetek nem múlnak el. Kis mennyiség lenyelése esetén öblítse ki az érintett személy száját vízzel. Ne alkalmazzon hánytatást. Eszméletlen vagy félálomban lévő személynek soha ne adjon semmit szájon át. Nagy mennyiség lenyelése, irritáció vagy kellemetlen érzés kialakulása esetén forduljon orvoshoz. Az egészségi hatásokra vonatkozó részletesebb információkat lásd a 11. fejezetben. 4.2 A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: Enyhe szemirritációt okozhat. Hosszan tartó bőrrel való érintkezés enyhe irritációt okozhat. 4.3 Az azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás szükségességének jelzése: Azonnali kezelés általában nem szükséges. 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 5.1 Oltóanyag : Használjon olyan oltóanyagot, amely alkalmas a környező tűz oltására. 5.2 Az anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek Szokatlan tűz-és robbanásveszély: Nem ismert. Égéstermékek: a szén oxidjai. 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat: Vegyszerek miatti nagy tüzek oltásakor zárt rendszerű légzőkészüléket és védőruhát kell viselni. Határozza meg a kiürítés szükségességét, vagy zárja le a területet a helyi tűzriadótervnek megfelelően. Használjon vízpermetet a tűznek kitett tartályok hűtéséhez. 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK A TERMÉK/ANYAG KISZABADULÁSA ESETÉN 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Viseljen megfelelő védőfelszerelést. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Akadályozza meg az anyag szennyvízcsatornába és vízfolyásokba való bejutását. Az anyag kiömlését jelentse a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően. 6.3 A szennyezéskorlátozás és -mentesítés módszerei és anyagai: Állítsa meg a forrásnál az anyag kifolyását, ha az biztonságosan elvégezhető. Itassa fel semleges anyaggal, és helyezze a megfelelő tartályba az ártalmatlanításhoz. oldalszám 2/7

3 6.4 Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 8. fejezetet az egyéni védőeszközökkel, illetve a 13. fejezetet az ártalmatlanítási információkkal kapcsolatban. 7. SZAKASZ: KEZELÉS és TÁROLÁS 7.1 A biztonságos kezelés óvintézkedései: Kerülje a szemmel, bőrrel és ruhával való érintkezést. Kerülje el a gőzök vagy pára belélegzését. Az anyag kezelése után alaposan mosson kezet. A tartályokat tartsa zárva, ha nem használja az anyagot. 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Védje a tartályokat a fizikai károsodástól. Az anyagot tárolja hűvös területen. A tartályokat tartsa zárva, ha nem használja az anyagot. 7.3 Meghatározott végfelhasználás(ok): Ipari felhasználás: azonosítva. Professzionális felhasználás: Laboratóriumi reagens. 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ CSÖKKENTÉSE/EGYÉNI VÉDELEM 8.1 Ellenőrzési paraméterek: Kémiai név Nem veszélyes összetevők USA: OEL meghatározva EU: IOEL meghatározva Egyesült Királyság: OEL meghatározva Németország: OEL meghatározva A fent nem felsorolt határértékekkel kapcsolatban forduljon a helyi vagy nemzeti hatósághoz. Kémiai név Nem veszélyes összetevők meghatározva Biológiai határérték 8.2 Az expozíció csökkentése: Javasolt megfigyelési eljárások: Nem szükséges. Megfelelő műszaki intézkedések: Alkalmazzon megfelelő szellőzést a kitettség minimalizálására. Egyéni óvintézkedések Szem- és arcvédelem: Viseljen védőszemüveget, ha kifröccsenés lehetséges. Bőrvédelem: Normál esetben nem szükséges Kézvédelem: Hosszan tartó használat esetén át nem eresztő kesztyű (latex vagy nitril) használata ajánlott. Légutak védelme: Normál esetben nem szükséges Egyéb védelem: Nem szükséges. oldalszám 3/7

4 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Külső forma: Szagtalan kék folyadék. Szag: szag Szag küszöbértéke: Nem alkalmazható. ph: 7,8-8,2 Olvadáspont/fagyáspont: Nem alkalmazható. Forráspont: > 100 C (> 212 F) Lobbanáspont: Nem gyúlékony Párolgási sebesség: meghatározva Alsó gyulladási határ: Nem alkalmazható. Gőznyomás: Nem ismert Felső gyulladási határ: Nem alkalmazható. Gőzsűrűség (Air=1): Nem alkalmazható. Fajsúly: 1,00 Oldhatóság: Vízben könnyen oldódik Oktanol/víz megoszlási hányados: nem ismert Öngyulladási hőmérséklet: Nem ismert Bomlási hőmérséklet: megállapítva Viszkozitás: Nem alkalmazható. Robbanási tulajdonságok: Nem robbanásveszélyes Oxidáló tulajdonságok: Fajsúly (H 2 O= 1): 1,00 Molekulaképlet: Keverék Molekulatömeg: Keverék 9.2 Egyéb információk Nem áll rendelkezésre 10. SZAKASZ: STABILITÁS és REAKCIÓKÉSZSÉG 10.1 Reakciókészség: Az anyag normál körülmények között nem reaktív Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil Veszélyes reakciók lehetősége: Várhatóan nem reaktív Kerülendő körülmények: Nem ismert 10.5 Nem összeférhető anyagok: Nem ismert 10.6 Veszélyes bomlástermékek: A termék tűzben vagy nagyon magas hőmérsékleten történő lebomlásakor a következő bomlástermékek képződhetnek: a szén oxidjai. 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK 11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Potenciális egészségügyi hatások: Szembe kerülés: Enyhe szemirritációt okozhat pírral és könnyezéssel. Bőrrel való érintkezés: Bőrrel való hosszan tartó érintkezés irritációt okozhat. Belélegzés: Lenyelés: A nagy koncentrációjú pára köhögést és tüsszentést okozhat. Lenyelése emésztőszervi hatásokat, egyebek között emésztőszervi irritációt, hányingert, hasmenést okozhat. Akut toxicitás: Nem veszélyes összetevők: Toxicitásra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Bőrkorrózió/bőrirritáció: A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. A komponensek nem maró (korrozív) hatásúak. Szemkárosodás/szemirritáció: A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Nem minősül szemirritálónak. oldalszám 4/7

5 Légzőszervi irritáció: A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Nagy koncentrációban a párák irritálhatják a légzőszerveket. Légzőszervi szenzibilizáció: A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Egyik komponense sem váltja ki a légzőszervek érzékenységét. Bőrérzékenység: A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Egyik komponense sem váltja ki a bőr érzékenységét. Csírasejt -mutagenitás: A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Egyik komponense sem csírasejtmutagén. Rákkeltő hatás: A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. A termék egyik összetevője sem szerepel rákkeltő anyagként az OSHA, ACGIH, IARC, NTP vagy az Európai Unió veszélyes anyagokról szóló irányelveiben. Reprodukciós toxicitás: A keverékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. A termék várhatóan nem gyakorol káros hatást a szaporodásra. Célszervi toxicitás: Egyszeri kitettség: Nem ismert Ismételt kitettség: Nem ismert 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI ADATOK 12.1 Toxicitás: Nem veszélyes összetevők: Nem áll rendelkezésre adat Perzisztencia és lebonthatóság: enek adatok 12.3 Bioakkumulációs képesség: A termék várhatóan nem akkumulálódik vízi organizmusokra Talajban való mobilitás: A termék talajban való mobilitása valószínűleg nagy A PBT- és vpvb-értékelés eredményei: Nem szükséges Egyéb káros hatások: enek adatok. 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 13.1 Hulladékkezelési módszerek: Ártalmatlanítás a helyi és állami előírásoknak megfelelően. 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK US DOT Kanadai TDG EU ADR/RID IMDG IATA/ICAO 14.1 UN-szám 14.2 Az ENSZ szerinti szállítási megnevezés 14.3 Szállítási veszélyességi osztály (ok) 14.4 Csomagolási csoport 14.5 Környezeti veszélyek 14.6 A felhasználó különleges óvintézkedései: 14.7 A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: meghatározva. oldalszám 5/7

6 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok NEMZETKÖZI KÉSZLETEK EPA TSCA-JEGYZÉK: Minden összetevő szerepel a TSCA-jegyzékben. KANADAI KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNY: Az összes összetevő szerepel a Belföldi Anyagok Kanadai Jegyzékében. EURÓPAI UNIÓ: A termék összes összetevője szerepel a Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzékében (EINECS). AUSZTRÁLIA: A termék összes összetevője szerepel a Vegyi Anyagok Ausztrál Jegyzékében (AICS). KÍNA: Az összes összetevő szerepel a vegyi anyagok kínai jegyzékében. ÚJ-ZÉLAND: A termék összes összetevője szerepel a Vegyi Anyagok Új-zélandi Jegyzékében (NzloC). FÜLÖP-SZIGETEK: A termék összes összetevője szerepel a Vegyi Anyagok Fülöp-szigeteki Jegyzékében (PICCS). USA SZABÁLYZATOK OSHA VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS: Nem veszélyes EPA SARA 302: A termék nem tartalmaz a SARA 302. szakaszában tárgyalt vegyi anyagokat. CERCLA 103. Szakasz: Erre a termékre nem vonatkoznak a CERCLA jelentéstételi követelmények. Sok államban a kiengedés jelentésére vonatkozó követelmények szigorúbbak. A kiömlésre vonatkozó jelentésekre helyi és állami előírások vonatkoznak. EPA SARA 311 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYOZÁS: Nem veszélyes EPA SARA 313: A termék a SARA III fejezetében szabályozott vegyi anyagok közül az alábbiakat tartalmazza: KALIFORNIAI NYILATKOZAT 65: A termék azon vegyi anyagok közül, amelyekről Kalifornia állam szerint ismert, hogy rákkeltőek, illetve reproduktív toxicitást vagy születési rendellenességeket (fejlődési toxicitást) okoznak, az alábbiakat tartalmazza: Nem ismert NEMZETKÖZI RENDELETEK WHMIS-BESOROLÁS: Nem ellenőrzött termék. oldalszám 6/7

7 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK Verziótörténet: Frissített logó és honlap. EU osztályok és R-mondatok a referenciához (lásd a 2. és 3. szakaszokat) CLP-/GHS-besorolás és H-mondatok a referenciához (lásd 3. szakasz) NFPA-besorolás: Egészségügyi: 1 Tűz: 0 Instabilitás: 0 HMIS-besorolás: Egészségügyi: 1 Tűz: 0 Fizikai veszély: 0 Ez a biztonsági adatlap az EU REACH-rendelete és az ENSZ Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere (GHS) alapján készült. Megfelel a Kanadai Ellenőrzött Termékek Szabályzata és az US 29CFR követelményeinek. Legjobb tudásunk szerint az itt megadott információk pontosak. Ugyanakkor sem a fent nevezett szállító, sem annak leányvállalatai ezen információkkal kapcsolatban nem vállalnak semmilyen garanciát sem a forgalmazhatóságra vonatkozóan, sem semmilyen más, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, és nem vállalnak felelősséget a termék használatából eredő következményekért. IA Leica Biosystems semmilyen esetben sem tehető felelőssé semmilyen kárért, veszteségért vagy bármely harmadik fél által okozott kárért, elmaradt haszonért, illetve bármilyen speciális, közvetett, véletlen, következményes kárért vagy elrettentő mértékű kártérítésért, amelyek a termék használatából vagy a jelen információ megbízhatóságából következnek. oldalszám 7/7

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítója A termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer (6341) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : KIMCARE Antibacterial luxus antibakteriális habos kéztisztítószer 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK rendelet szerint Oldal 1/7 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, ill. ellenjavallt felhasználása: Barackmoly feromon

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.15. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév Termék leírás Egyéb azonosítási lehetőségek BIZTONSÁGI ADATLAP Termék típus 1. SZAKASZ

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Kibocsátási dátum: 22/10/2013 Felülvizsgálat dátuma: 12/02/2015 Felváltja ezt: 22/10/2013 Verzió: 3.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 14-nov.-2011 Változat szám 1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Cat No. QB2912 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 453/2010 EK-RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 453/2010 EK-RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 453/2010 EK-RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN 1. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék Neve Márkanév

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 07. 11. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 07. 11. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Baktérium-

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ASZKORBINSAV KT Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014 Felülvizsgálat dátuma: 08.04.2014 SZAKASZ 1: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás

Részletesebben

: Jar Lemon kézi mosogatószer

: Jar Lemon kézi mosogatószer PROFESSIONAL Jar Lemon kézi mosogatószer Kiadás dátuma: 09/02/2012 Feldolgozva: Változat: 1.0 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa : Szervetlen

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 15-nov.-2011 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat szám 1 Termékazonosító Termék neve Cat No. QR0641 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Silwet Star. Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2012 Nyomtatás Dátuma 17.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint. : Silwet Star. Verzió 1.2 Felülvizsgálat dátuma 05.09.2012 Nyomtatás Dátuma 17.01. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország SikaCeram 225 Terméknév BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente

BIZTONSÁGI ADATLAP KERDI-COLL Flüssigkomponente Utolsó módosítás dátuma 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: ACTRIL Cold Sterilant

: ACTRIL Cold Sterilant 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag/készítmény neve : ACTRIL Cold Sterilant Termékkód : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST

: GREEN CARE ALL PURPOSE 1L 11SPR WEST 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61053 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

CITRIC ACID MONOHYDRATE CRS Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH)

CITRIC ACID MONOHYDRATE CRS Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 27/06/2013 Feldolgozva: 27/06/2013 Felváltja ezt: 25/11/2009 Változat: 5.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Kereskedelmi

Részletesebben

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat

: Laboratóriumi vegyszerek, Vegyi anyagok gyártása. Sürgösségi telefonszám : 0680201199 Egészségügyi-Toxikológiai Szolgálat SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint Verzió 5.2 Felülvizsgálat dátuma 10.12.2012 Nyomtatás Dátuma 09.02.2013 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: Veszélyesség szerinti besorolás Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 31/01/2012 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: 7676 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével Felülvizsgálat dátuma: 2012.05.15. 1. oldal, összesen: 14 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH) II. mellékletével DOMESTOS ATTAX CITRUS öntapadós WC tisztító csík

Részletesebben

EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE CRS Biztonsági adatlap A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE CRS Biztonsági adatlap A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 27/06/2013 Felülvizsgálat dátuma: 07/07/2014 Felváltja ezt: 27/06/2013 Verzió: 11.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag neve Polivinilbutirál Az anyag márkaneve Azonosító szám 68648782 Nyilvántartási szám Szinonímák

Részletesebben

Kibocsátás dátuma 14-aug.-2009 Felülvizsgálat dátuma 21-jan.-2015 Átdolgozás száma 6

Kibocsátás dátuma 14-aug.-2009 Felülvizsgálat dátuma 21-jan.-2015 Átdolgozás száma 6 Kibocsátás dátuma 14-aug.-2009 Átdolgozás száma 6 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve Cat No. : C/1400/60, C/1400/53, C/1400/62 Szinonimák

Részletesebben