JOGSZERŰ TARTALOM A JÓ TARTALOM ALAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGSZERŰ TARTALOM A JÓ TARTALOM ALAPJA"

Átírás

1 JOGSZERŰ TARTALOM A JÓ TARTALOM ALAPJA

2 Térfoglalás az interneten : DOMAIN

3 Szolgai utánzás Tilos valamely forgalomképes ingó dolgot (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredetmegjelölést is - vagy elnevezéssel előállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzőt vagy egyéb megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni. Jellegbitorlást valósít meg a versenytárs honlapján alkalmazott elrendezés, ábrázolás, felépítés, kategorizálás, színvilág, grafikai megjelenítés másolása, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonló felépítés alkalmazása

4 Egyéni, eredeti tartalom és a szerzői jog Szerzői jogi oltalom alatt áll az egyéni, eredeti alkotás (szöveg, kép, hang, szoftver, design) A védelem nem függ mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől Védelem alatt áll a mű címe, és az egyéni, eredeti figura is Védelmi idő: 70 év Szabad felhasználás: idézés a forrás megjelölésével Link kérdése Minden további felhasználás engedélyhez kötött!

5 Az üzleti kommunikációs elsődleges formája: WEBSHOP A válságban is növekedett az online kereskedelem 2012-ben 177 milliárd, 2013-ban 217 milliárd forgalom az online kereskedelemben De még mindig csak 3%! Németországban már 2008-ban 10% felett volt az online értékesítés aránya

6 Amiről beszélünk Webáruház alatt áruk, szolgáltatások online, i. elektronikus szerződéskötéssel, ii. távollévők között történő értékesítését értjük és tárgyaljuk

7 Jogi háttér Új Ptk: önálló XVI fejezet: Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai (6: ),általános szabályok: új Ptk.: 6 kötet, kötelmi rész évi CVIII. Tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker tv.) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. Törvény A kereskedelemről szóló évi CLXIV. Törvény A gazdasági reklám tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. Törvény A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. Törvény A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. Törvény A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet (2014. június 14.-től) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX. 22.) Korm. Rendelet A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet Egyes speciális, az adott tevékenységre vonatkozó szabályok

8 Amire az e-kereskedőnek figyelnie kell Általános adatszolgáltatási kötelezettség Elektronikus úton történő szerződéskötés esetén kötelező tájékoztatás Általános szerződési feltételek kötelező tartalmi elemekkel és megjelenítéssel Termék jellemzőiről, áráról szóló tájékoztatás Szállítási feltételekről szóló tájékoztatás Fizetési kötelezettségről szóló tájékoztatás Elállási jogról szóló tájékoztatás Adatkezelési tájékoztatás

9 Tájékoztatási kötelezettség elmulasztásának szankciói Nettó ár közlése és adókra vonatkozó tájékoztatás elmulasztása- a fogyasztó nem köteles megfizetni az ÁFA összegét Szállítási díjról és a teljesítéshez kapcsolódó költségekről való tájékoztatás elmulasztása a fogyasztó nem köteles viselni a költségeket Elállás gyakorlása esetén a termék visszaküldésére vonatkozó költségre vonatkozó tájékoztatás elmulasztása a fogyasztó nem köteles viselni a költséget Elállási jog 14 nap helyett 12 hónapig gyakorolható

10 Elektronikus szerződés létrejötte Vásárlási felhívás Automatikus visszaigazolás Érdemi visszaigazolás 48 órán belül SZERZŐDÉS Megrendelés = ajánlattétel

11 Fogyasztót megillető elállási jog 14 naptári nap 12 naptári hónap! Csak fogyasztó Nyilatkozat határidő lejárta előtti elküldésével gyakorolható Pénzvisszatérítés 14 napon belül de csak a termék visszaküldésének igazolása esetén szállítási költség is! Fogyasztó köteles a terméket 14 napon belül visszaküldeni Visszaküldés költsége a fogyasztót terheli A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Kivételek- amikor nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog

12 Adatvédelem SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEMBEN

13 Adatkezelés és adatkezelő adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja

14 Adatfeldolgozás és adatfeldolgozó adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

15 És az elektronikus kereskedő? Adatkezelő és adatfeldolgozó is egyben mivel kezeli és feldolgozza a vásárlók/ felhasználók adatait

16 Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentkezés kérdése NEM, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelővel.ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik Hírlevél kérdése hírlevélre feliratkozók nem feltétlenül ügyfelek Nincs egységes álláspont, de ajánlott a nyilvántartásba vétel

17 Adatvédelmi tájékoztató Weboldalon az ÁSZF-re vonatkozó formai követelmények megtartásával kell közzétenni közvetlenül elérhető, elmenthető, kinyomtatható Meg kell határozni az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt adatok körét Az adatkezelés időtartamát Az adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó személyek körét Nyilatkozni kell arról, hogy harmadik személynek átadásra kerülnek-e az adatok Az érintett tájékozódási, helyesbítés kérési jogát Az érintett tiltakozásra vonatkozó jogát

18 A COOKIE PROBLÉMA A cookie-k rövid szöveges karakterláncok, amelyek az adott webhely beazonosításában segítenek. A cookie-k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartják nyilván, miközben az egy adott webhely különböző lapjain böngész, illetve amikor később visszatér ugyanerre a webhelyre. AUTOMATIZÁLT ADATFELDOGLOZÁS Az érintettnek meg kell adni az előzetes döntés lehetőségét, ezért előzetesen tájékoztatni kell a cookie alkalmazásáról, és lehetőséget kell adni az álláspontja kifejtésére

19 Hírlevél vs spam kérdése Opt in rendszer csak természetes személy vonatkozásában Opt out rendszer minden címzett vonatkozásában Felelősség: elektronikus hirdető, elektronikus hirdetési szolgáltató és a hirdetés közzétevője

20 Közösségi média NEM JOG, HANEM LEHETŐSÉG

21 Ha a Facebook állam lenne, a világ második legnépesebb országa lenne Facebook felhasználók száma: 1,3 milliárd (ebből magyar: 4,6 millió) Youtube: 1 milliárd felett a havi látogatók száma Linkedin: 500 ezer felett a magyar felhasználók száma Az emberek 70 %-a elsődlegesen a közösségi oldalakról szerzi meg az információt! A cégek értéke a felhasználók számától függ. Nagy érték a felhasználó, különösen a személyes adatai!

22 A Facebook-polgár és a joghatóság A felhasználó valamely nemzetállam joghatósága alá tartozik A Facebook globális felhasználási feltételeket alkalmaz Facebook kikötés: Kalifornia állam joga, Bírósági kizárólagos illetékesség: Amerikai Egyesült Államok északkaliforniai bírósága, vagy a San Mateo megyében lévő állami bíróság

23 Facebook vagyon és a felhasználó adata Magyar jog Személyes adat csak abban az esetben továbbítható külföldre, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul Facebook felhasználási feltételek Az Egyesült Államok területén kívül élő felhasználókra vonatkozó különös rendelkezések Igyekszünk létrehozni egy globális közösséget mindenki számára következetes normákkal, de igyekszünk a helyi jogokat is tiszteletben tartani. A következő rendelkezések azokra a felhasználókra és a felhasználók körébe nem tartozó személyekre vonatkoznak, akik a Facebookkal az Egyesült Államok területén kívül kerültek kapcsolatba: Hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Egyesült Államokba továbbítsák és ott dolgozzák fel.

24 De milyen adataink alkotják a Facebook vagyonát? Regisztrációkor megadott adatok, Minden, Facebookon végzett tevékenység adatai (kattintás, megtekintés, megosztás, keresés, üzenet váltás, lájkolás, vásárlás a Facebookon keresztül, Rokoni és baráti kapcsolataink, munkahelyi és üzleti kapcsolataink, Fénykép vagy videó megosztásakor, azok meta-adatai, pl. készítés helye és ideje, a kamera típusa, Ismerősök által rólunk megosztott adatok, ismerőseink adatai, címlistánk, Számítógép vagy mobil eszköz adatai, helye,böngésző adatai, IP cím, mobil telefonszám, Böngészési szokásaink, gyakran látogatott oldalak, vásárlási szokásaink, Stb..

25 Mire használja a Facebook az adatainkat? Adatok feldolgozásával és egyesítésével különféle szolgáltatások nyújtására, javasolására, Új ismerősök, fényképen megjelölhető emberek javasolására, Információk, reklámok küldésére, stb. Ugyanezt teheti meg egy cég adataival is! Vigyázat! A Facebookon kívül más is használhatja ezeket!

26 Kit illet meg a Facebook vagy Linkedin profil? A munkavállalót vagy a munkáltatót? Személyes profilhoz kapcsolódó céges oldal adminisztrátori jogok csak a Facebook engedélyével ruházhatók át Személy munkahelyi pozíciójához kötődő kapcsolati tőke- üzleti adatvagyon?

27 Facebook és a szerzői jog A szellemi tulajdonjogok hatálya alá tartozó tartalmak vonatkozásában, mint a fényképek és videók (IP tartalom),. különösen az alábbiakhoz adja hozzájárulását: nem kizárólagos, átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes, az egész világra érvényes licencet nyújt részünkre bármely Ön által közzétett, vagy a Facebookkal kapcsolatos, szellemi tulajdont képező tartalom felhasználásához (IP Licenc). Ez az IP Licenc megszűnik, ha szellemi tulajdont képező tartalmát vagy felhasználói fiókját törli, kivéve ha az Ön által közzétett tartalmat másokkal megosztotta, akik azt nem törölték. Instagram megvásárlásával az oda feltöltött fotók felett is felhasználási jogot szerzett a a Facebook. Készítette Dr. Mayer

28 Céges önvédelem a közösségi oldalakon Az online kapcsolatépítés frissen létrejött színterei alapjaiban változtatják meg azt, ahogy dolgozunk, és új utakat nyitnak meg az ügyfelekkel, kollégákkal és az egész világgal folytatott kommunikációban. Az interakció új modelljéről van szó, és hiszünk abban, hogy a közösségi informatika erősebb és sikeresebb üzleti kapcsolatok kiépítését teszi lehetővé. /INTEL/ Internetes, és közösségi média használati szabályzat szükségessége!

29 NEM JOG, HANEM LEHETŐSÉG, de ha élünk vele, tegyük jogszerűen! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Mayer Erika Dr. Mayer Erika II. Veszprémi Marketing Fesztivál

Adatkezelési szabályzat 2013.

Adatkezelési szabályzat 2013. Bevezető A MURMUCZOK Kft. a Honlap használatával összefüggésben folytatott adatkezelését az adatvédelemre vonatkozó és azzal kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban azok betartásával végzi. Az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.shop.ayurakellnekem.hu

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.shop.ayurakellnekem.hu ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.shop.ayurakellnekem.hu Cseh Attila EV(a továbbiakban: Szolgáltató) a www.shop.ayurakellnekem.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) webáruházat üzemeltet, amelynek során

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Festékpalota.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!!

Név:! Mexbau Kft! Székhely:! 2510 Dorog Schmidt S 18! Képviselő neve:! Kincses Tamás ügyvezető!! ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.szivattyubolt.hu Mexbau Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.szivattyubolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Általános szabályok: Az Osztrák Intézet Budapest Nonprofit Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. 2. emelet.; cégjegyzékszáma: 01-09-921720) jelen adatvédelmi

Részletesebben

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.goodiebox.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Rozsaszinmania.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Angole-egyetem.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 80310/2014. Adatvédelem Koncz Árpádné egyéni vállalkozó (2510 Dorog, Petőfi tér 26, adószám: 729647981-3- 1) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az adatkezelés nyilvántartási

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Alibabaeurope.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Wp-tarhely.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató MosolygóShop Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Silko&Co. Korlátolt Felelősségű Társaság (1162 Budapest, Mókus u 16., adószáma: 14092381-2-42, elérhetőségek: hello@mosolygoviz.hu, +36 1 313 22 93 (a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Animus Kiadó Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Az Animus Kiadó Kft. (székhely: 1021 Budapest, Szerb Antal u. 22/A.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Karikagyűrűmost.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A GYÉMÁNTKAVICS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Nagybányai út 78/A. B. ép. II. em. 9., Cégjegyzékszám: 01

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a lehető legbiztonságosabb módon gyűjtünk, kezelünk és tárolunk. Rendszerüzenetet küldhetünk, de közvetlen üzletszerzés

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a lehető legbiztonságosabb módon gyűjtünk, kezelünk és tárolunk. Rendszerüzenetet küldhetünk, de közvetlen üzletszerzés

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ BEVEZETÉS A Biobello Team Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 32. fszt., Cégjegyzékszám: 01-09-196949, Adószám: 25052080-2- 41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Bau-Styl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Fő út 2/c., cégjegyzékszám: 13 09 069744, adószám: 12013511-2-13) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Bau-Styl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2220 Vecsés, Fő út 2/c., cégjegyzékszám: 13 09 069744, adószám: 12013511-2-13) (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.gabonaitalok.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Bárkinek felvilágosítást

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Aqua.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Hatályos: 2014. november 18 -től Tartalomjegyzék: 1. Fogalmak... 2 2. A kezelt adatok köre... 3 3. Az adatkezelés jogalapja... 4 4. Az adatkezelés célja... 4 5. Az adatkezelés időtartama,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELEM Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Menyhárt Béla egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.preciz.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók,

Részletesebben