A forrás = geológiai jelenség, ha az ember nem piszkál bele, a léte is geológia-függő: jön egy kis földrengés vagy rétegcsuszamlás, oszt vó t-nincs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A forrás = geológiai jelenség, ha az ember nem piszkál bele, a léte is geológia-függő: jön egy kis földrengés vagy rétegcsuszamlás, oszt vó t-nincs."

Átírás

1 VÍZÜGYEK ( IS ) : A FÖLD NAPJA VIZEKEN INNEN ÉS TÚL --- BOLDOGASSZONY ANYÁNK [ az alábbi levélváltás folyó idő béli sorrendje a geológiai réteg-lerakódás avagy a régészeti korok szerinti volt: alulról felfelé, ld. számozás, ill. ; javaslom e sorrendben olvasni ] 2b) B.S. válasza Tétszentkútra / : Kedves Pista, pá! ( szótagcserével: pápista* ) Ecsémuram! [ --- a bi-gott az 2- istenes?! ] *[ pápista = a római pápához tartozó --- a római ( és a görög ) katholikusok beceneve az újkor kezdete óta a magyar protestánsok, főként a reformátusok körében; a válasz-becenév a reformátusokra a Kálvin János reformátor nevéből származó kálvinistából lett kálomista ]; A forrás = geológiai jelenség, ha az ember nem piszkál bele, a léte is geológia-függő: jön egy kis földrengés vagy rétegcsuszamlás, oszt vó t-nincs. A pápisták [ mármint azok, akik beleolvasnak a pápai iratokba, pl. az enciklikákba/pápai körlevelekbe ] egyetlenegy vatikáni ügyiratban sem találhatnak felszólítást, elvárás-megfogalmazást arra, hogy Máriában társ-megváltót lássanak. Mária egyedisége abban van, hogy hittel és szabad akarattal igent mondott az Isten kegyelmi üdvtervében neki szánt történelmi küldetésre: (fel)vállalta páratlan rendeltetését, ekkortól(!) - kegyelmet találtál az Istennél ( Lk 1,28 és 30 ) - kegyelembe fogadott /[ = kegyelemmel elárasztott (!) teljes, egész ], e döntése által; nem pedig akként, hogy a Megváltó Jézus Krisztus kinyilatkoztatásaiban + egyszeri és tökéletes engesztelő váltság-áldozata elfogadását visszaigazoló feltámadásában Mária személyesen közreműködött volna. Máriára az Újszövetségi Szentírás béli iratok közül legkorábban Pál apostol ( Gal 4,4 skk.) utal, nevét nem említve: az egyenlő mértékben igaz/valóságos Isten és igaz/valóságos ember Jézus Krisztus, tehát Isten Fia»asszonytól született«, --- a hatalmas Pál-i hagyatékban az apostol konkrétan sehol nem említi Máriát, így a nevét sem írja le. János evangélistánál olvasható a kereszten haldokló igaz/valóságos ember Jézus Krisztus végrendelkezése, amelyben édesanyja földi jövőjét, a róla gondoskodást az - ekkorra Júdás árulása okán 11-re csökkent létszámú - apostoli közösségen belül az életkor szempontjából legfiatalabbra: János apostolra bízza ( Jn 19,25-27 ). Az Úr örök transzcendens jelenlétének ígérete -»íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig«( Mt 28,20 ) -, egyetemes áldás-osztását követő megdicsőülése/felmagasztalása/az ember által érzékelhető fizikai dimenziókból mennybemenetelének záróaktusa után a Jeruzsálem lakott részébe visszatérők ima-közösségében ott volt Mária is: a Nagypénteknek/Húsvétnak a Megváltó jelenlétét emberileg megtapasztalható eseménysorozatai végén ez az egyetlen eset, amikor Máriát említi az Írott Ige. A Szentírásból nem igazolható az az 586-tól ismert ábrázolás, hogy Pünkösdkor Mária a 12- re kiegészült apostoli kar tagjai között állt, vagy középen ült, amint az Utolsó vacsora megjelenítésein Jézus Krisztus. A Szentírás szavait kiábrázolva az apostolokra lángnyelvek formájában töltetik ki az Igazság Lelke, ám utalás sincs arra a kései képiségre, hogy az Isten-személy Szent Lélek ekkor és itt galamb képében szállt Máriára, épp úgy, amint Isten Lelke a keresztséget felvevő Jézust Messiásként/Krisztusként mintegy beiktatva a Jordánnál. 1

2 Nagypéntekhez/Húsvéthoz képest közel 3 naptári évvel korábbiak Mária Szentírásban feljegyzett legkésőbbi szavai: az Úr legelső csodatétele kapcsán a kánai menyegzőn hangzottak el. Jézus Krisztus mintegy 3 évnyi teljes nyilvános tevékenysége, áldozatbemutatása a kereszten, harmadnapra megtapasztalható feltámadása, utóbb mennybemenetele időszakában Mária egyetlenegy olyan mondatot sem mondott, amelyet üdvtörténeti jelentősége okán az Újszövetségi Szentírás szerzői megörökítettek volna. Mária halálának sem az időpontját, sem a helyszínét, sem egyéb körülményeit nem említik az Írott Ige szövegei: tehát a Jézus Krisztus igaz/valóságos emberi természete halálának és személyisége feltámadásának eseményével kortárs, és azt követő 2 nemzedéknyi időszak szent szerzőinek - vagyis az Újszövetségi Szentírás szövegszerkesztőinek, köztük az apostolok* kanonizált írásos hagyatékának - egyike sem tartotta lényegesnek az ember(iség) üdvösségére irányuló krisztusi kijelentések, tanítások hirdetése és magyarázata szempontjából, vagy az ős-egyház kezdeti évtizedei kapcsán Mária Pünkösd után hátralévő életének, szavainak, majd halálának említését, tehát az utókor, a hívők ezekről szóló hiteles tájékoztatását. *A Mária öregkori gondozásával a keresztről megbízott János apostol sem, utódai sem. A IV. sz.-i Apostoli Hitvallások [ a rövidebb: 325-ös, nikaiai, és a bővített/részletesebb: 381-es, konstantinápolyi ] - hangsúlyozva a Megváltó kettős természetét*, egyfelől bizonyságot tesznek arról, hogy:»fogantatott Szent Lélektől/megtestesült a Szent Lélek erejéből«--- másfelől a megtestesült Jézus Krisztus történetiségét konkretizálják:»született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilatus idején«. *Jézus Krisztus egyenlő mértékben igaz/valóságos Isten és igaz/valóságos ember természetéről van szó. A 431-es epheszoszi egyetemes zsinat rögzítette, hogy az Isten-személy Szent Lélek közreműködésével megtörtént fogantatást/megtestesülést követően Mária szülte meg a kettős természetű Megváltót. Mária csakis a megtestesülése idején kettős természetű Isten-személyt világra hozó asszony értelemben Isten(t)-szülő/Theotokosz ( is ). Tartva az Isten(t)-szülő/Isten Anyja istenanya (anya)istennő politheista torzulás lehetőségétől is, ill. Jézus Krisztus kettős természetét a többségtől eltérően értelmezve a nesztoriánusok Máriának - a Megváltó kettős természetéből az igaz/valóságos emberi természetére is utaló - Krisztus(t)- szülő/khrisztotokosz titulusát tartották helyesnek; 431 = az 1. nagy egyház-szakadás. A Theotokosz-eszme fennmaradt legkorábbi emléke egy, kb. a III. sz. közepi rövid fohász a korabeli Egyiptomból. [ Az egyiptomi, Nílus-delta peremi Alexandria épp úgy ősi pátriárkaszékhely, mint ( a délkelet Kis-Ázsia és a Levante határán volt ) Antiokheia, az itáliai Róma, majd ( megszervezési sorrendben ) Konstantinápoly és Jeruzsálem ]. A IV. sz.-ban a fejét felütő Mária-kultusszal szemben az e korban a Mária tiszteletére(!) született, és máig fennmaradt szövegek jelentős hányada Máriát szent emberi lényként említi. Nagy Szent Athanasziosz alexandriai püspök, pátriárka, 367-ben a végleges Újszövetségi Szentírás-i kánon összeállítója, az Egyház oszlopa ( 373 ) írta le kopt nyelven egy papürosz-tekercsre, hogy Mária - a keresztény nő mintaképe - olyannyira ember volt, hogy»jócselekedetei nem mindig voltak tökéletesek, sőt, néha rossz gondolatok is megfordultak a fejében«; ( ez világos utalás egyfelől Mária és a názáreti 2

3 rokonság, másfelől Jézus pl. kapernaumi/kafarnaumi konfliktus-esetére ). Ennek kicsit sem mond ellent, hogy Mária Theotokosz = Isten(t)-szülő titulusának kanonizálását éppen az alexandriai atyák másik csoportja szorgalmazta a legkövetkezetesebben. Ám az idézett Athanasziosz-i megfogalmazás akár csak egyetlen évszázaddal később, sőt, egészen a reformációig, majd korunkig teljesen elképzelhetetlen lett volna nem hogy egy főpap, hanem akár csak egy átlagos elmélkedő hívő részéről is: Mária személye körül az őt, mint Theotokosz-t övező kiemelt tisztelet mellett, sőt, azt részben felülírva a VI. sz.-tól egyre nagyobb számban bevezetett Mária-ünnepnapokon még a liturgikus magasztalásban is Mária-kultusz uralkodott el közel egy évezredre a kereszténység igen nagy részében. E kultusz a népi vallásosságban máig gyakori, de a római tanítóhivatal, ill. római egyházvezetők egyes megnyilvánulásaiban is fel-felbukkan: pl. Mária társ-megváltói titulusa kis híján dogmává lett, noha még maga a kifejezés is csak a XV. sz.-ban bukkant fel. Az ókor végére a keresztyénség/kereszténység lett a Római Birodalom legelterjedtebb vallása, és még a váratlan intenzitással a VII. sz.-tól teret nyerő/hódító muszlim arabok által megszállt, a Birodalomtól elszakított ázsiai és afrikai részeken is további közel fél évezredig a Krisztus-követők maradtak a többségi, majd a több mint 1/3-nyi kisebbségi vallás, gyakorlatilag a keresztes háborúkig. Az egyre agresszívabb iszlám szélsőségesek brutalitásai, ill. a NY-i higiéniai és gyógyászati eredményeket átvevő muszlimok közötti népességrobbanás okán mára Afrika és Ázsia szóban forgó részein és szomszédságukban a keresztyénség/kereszténység aránya vidékenként változva 5~15 %- ra esett vissza, a többségi keresztyén/keresztény Etiópiát és D-Szudánt, ill. a 40 %-os arányú Libanont kivéve. A kereszténység korai évszázadaiban, különösen az üldözések - a földfelszín alá, a katakombákba lehúzódás - idején részben a zsidó képi kiábrázolási tilalom továbbélése [»ne csinálj magadnak faragott képeket!«], részben a nyomorúságos körülmények miatt ókeresztény egyházművészetről, benne pl. Mária képi megjelenítéséről nem lehet beszélni. Még 100 évvel az üldözések megszűnte után is körül és valamivel az előtt - bíztatni kellett a gyülekezetek legtöbbjét, hogy [ Sínai Szt. Neilosz írásából idézve ] állítsatok keresztet a szentélyben A szent templom falait mindkét oldalon díszítsétek valamely kiváló festő ó- és újszövetségi képeivel. Hogy az írástudatlanok ezek láttán megtudhassák az igaz Istent szolgálók hőstetteit, és kedvük támadjon a jó példa követésére. [ = Biblia pauperum/szegények Bibliája: képes Biblia --- Keleten is ]. Mária legkorábbi - igen szórványos és pl. még katakomba-béli - megjelenítései a IV. század elejéről valók: soha nem égi trónuson, és soha nem önmagában, egyedül, hanem a bal térdén ülő, vagy a karjában tartott Gyermek Jézus Krisztussal együtt ábrázolják Máriát, az Úr megtestesülésében játszott szerepére utalva, vagyis mindenkor emberként, édesanyaként. A IV.~V. századi - a Theotokosz-kifejezést 431- ben kanonizáló epheszoszi zsinat előtti - ábrázolások között olyan is előfordul, méghozzá nem is Keleten, hanem Nyugaton, jelesül Róma kellős közepén és latin/római katholikus székesegyházban - a Sta Maria Maggiore 432~440 között készült, mindmáig látható mozaik-képén -, hogy a Gyermek Jézus Krisztus nem Mária ölében ül, hanem pl. egy trónszéken, egyedül, és Mária egy amellett lévő széken, tehát nem Jézus Krisztussal együtt a kép szimmetria-tengelyében vagy eszmei közepén, hanem oldalt foglal helyet. A Magyar Katolikus Lexikon szerint is ezek nem Mária, hanem valójában Jézus Krisztus ábrázolásai. A nagy-kónsztantinoszi fordulat ( előbb csak az üldözések beszüntetése, a kereszténységnek a pogány vallásokkal egyenjogúsítása, azaz a keresztények szabad vallásgyakorlásának törvényes engedélyezése ) nyomán, továbbá a pogány római egyházművészettel szemben kialakuló keresztény esztétikai igény alapján jelennek meg először - a Jézus-történet eseményeinek ábrázolásai mellett - Mária halálának ( elszenderülésének ) és lelke mennybevételének vázlatai, majd képei is. Csakis az V. sz. középső harmadától kezdve, és még igen ritkán a Gyermek Jézus Krisztust ölében tartó, trónon ülő Isten(t)-szülő/Theotokosz Mária kiábrázolt alakja esetenként már a templomok apszisában jelenik meg: azon a kiemelt/központi 3

4 szakrális helyen, amely korábban kizárólag a Jézus Krisztus-ábrázolásoké volt; [ Róma közelében Capua, V. sz.; Ciprus szigetén Kanakaria, VI~VII. sz. ], ám még ez az elhelyezés is az Úr megtestesülését hangsúlyozza. Mária hitéből fakadóan alázatosan/engedelmesen, egyúttal szabad akarati döntéssel fogadta el az ő kiválasztottságát/személyes küldetését: Isten elrendelő tervét a Fogantatásban/Megtestesülésben betöltendő világtörténelmi szerepéről. Ezen kívül Mária szenteket nevel --- mondta Grignon Szent Lajos ( 1716 ), azokra utalva, akik Mária lelkiségét követik: amikor anyasága okán mindvégig féltette Fiát, pedig - főként eleinte - nem is egészen értette, ám pl. a kapernaumi nézeteltérésüket félretéve csatlakozott Jézushoz, és - a korabeli szentföldi szokások nők számára megszabott keretei között(!) - követte a megtestesült Urat --- annak emberi~testi haláláig, ill. holtteste végtisztességének megadásáig, a megdicsőült Urat pedig Mária a saját ember-mivolta haláláig. Vagyis Mária útmutató példa arra, hogy akkor is feltétlen bizalommal kövessük Jézus Krisztust, ha - számunkra az Írott Ige = az Újszövetségi Szentírás - tanításait, kijelentéseit, parancsolatait ( átmenetileg vagy akár tartósan ) nem teljesen értjük, mert teremtményi elménk esendő, sőt, gyarló. Mária - vizektől ( kegykép-könnyezések, források, stb. ) függetlenül - óv és [ jelenései egy részében ] magyaráz. Több magasan kvalifikált szerzetestől megkérdeztem, innen tudom: egyetlenegy Mária-jelenésben sem mondott a Boldogasszony a Szentíráshoz képest új kijelentést, - megtestesülése idején minden szükségeset elmondott/kijelentett a Megváltó! -, Mária csakis bizonyos aktuális hangsúlyokra irányította/irányítja a figyelmet. Jelkép-gazdag, de egyszerű szavakkal, hogy az esetleg analfabéta vagy a Szentírást illetően eléggé járatlan, korábban prédikációkat sem sűrűn hallgató, akármilyen életkorú közvetítők meg tudják jegyezni, amit a jelenés üzen. Ezt és Mária Szentírás béli igen szerényke írásos emlékezetét foglalja úgy össze korunk római katholicizmusa, hogy Mária Jézus Krisztushoz vezet. Ez azonban nem társ-megváltás, sem visszamenőlegesen, sem aktuálisan. Ha van rétegvíz-előbukkanás = forrás, [ esetleg több ezer(!) éve ], és egy jámbor pápista arra ballag, a forrást akár Máriáról is elnevezheti. Bensőséges ima-áhítat, szokatlan lelki történés vagy állapot, esetleg ( akár vérnyomás-ingadozásos ) révület-féle, a népi fantáziával bővítve: a sok-sok Szentkút, stb. általános ihletői. Hát még ha gyógyvízről van szó. De ez nem a tyúk~tojás esete. Volt/van a vízlelőhely, aztán elnevezik Mária tiszteletére. A Máriaélmények, ill. a Mária-jelenések többsége nem forrás-fakasztó. Még a fő-fő Máriazarándokhelyeken lévő vizek közül is csak elvétve, egy-kettőről vélik egyesek, hogy ott másodpercek alatt úgy átrendeződtek a több millió, de legalább több százezer- vagy tízezeréves geológiai rétegek, hogy kiegészítő csodaként forrás fakadt a Mária-jelenés hatására. A Szahara vagy Arábia közepén eleve nincs szentkút. Názáretben kiszáradt Mária kútja, ( még Csontváry is működőként ábrázolta ), --- volt sok földrengés is, meg a szomszédos emeletes ház-építkezésekkor az alapozásokkal szétroncsolták a víztorlasztó réteget. Több évtizede pár száz m-rel odébb tör a felszínre ugyanaz (!) a rétegvíz. E víz alig csorgadozik, néha hónapokra szinte sömmi. Próbáltak már új helyen fúrni, de csak artézi ( = nagyon mély geológiai rétegek közül az ottani túlnyomásra felpréselődő ) vizet találtak, míg az eredeti forrás/mária-kút vízadó rétege a belátható közelségben másutt is kiszáradóban van. Tétszentkútról nincs egzakt adatom, a mellette az utóbbi évtizedekben dübörgő teherforgalom dinamikus terhelése ( kátyúk miatti rezgések és mini-rengések a szállítmányok alatt ) gyanúba fogható. Meg kellene nézni, hogy az eredeti vízzáró réteg pár km-es körzetben még hol bukkan elő, és nem oda kanalizálódott-e át a rétegvíz. A Kárpátmedencében elég sok kútról ( ha Mária nevét viselte, ha nem ) írják, hogy aszályos években 4

5 elapad, vagy pl. a varsói paktum rendszeres hadgyakorlatainak rezgés-hatása okán végleg elapadt, és esetleg másutt tört elő. A kisjégkorszak lecsengése utáni általános felmelegedés és csökkenő csapadék, továbbá pl. a Nagyalföld sokban elhibázott víz rendezése okán a Kárpát-medence felszínének lavór-fenekén a réteg- és talajvizek szintje több méternyit(!) esett, rengeteg korábbi ásott kút is víz nélkül maradt. [ Na, persze, arrafelé főként azok a gályára való eretnek reformátusok/kálomisták laknak, ki tudja, hátha a Szűzanya... ]. Miért kell az Isten által teremtett természeti törvények összhatásának aktuális érvényesülésébe, egyes jelenségeinek a szakmailag tájékozatlan és/vagy felelőtlen emberek okozta meggondolatlan belepiszkálásába belekeverni Máriát ( is )?! Boldogasszony Anyánkat magyarként magam is tisztelem, vizeken ( forrás/kút, könnyezés, stb. ) innen is, meg túl is: vállalta az egyenlő mértékben igaz/valóságos Isten és igaz/valóságos ember Megváltó emberfeletti* fogantatását, majd jó anyaként a magzat kihordását, a Gyermek megszülését, felnevelését. Hogy nem mindig és mindenben értette meg Fia küldetését és az abból adódókat, azt az Újszövetségi Szentírás sem kendőzi el, pl. Mk 3, Mária épp úgy rászorult a krisztusi kinyilatkoztatás és megváltás kegyelmére, mint minden ember. *a konstantinápolyi orthodox keresztyénség/kereszténység meghaladhatatlanul bölcs theológiai summázata szerint:»mária méhe befogadta a befogadhatatlant, ez által szent hellyé lett«. Amikor Árpád-házi Szt. István apostol-királyunk élt, abban az időben ( előtte közel egy évezreden át pedig végképp nem ) még szinte egyetlenegy olyan Mária-ábrázolás sem volt az egész keresztény világban, amelyen Máriát önmagában ábrázolták volna: mindig Jézus Krisztussal együtt, akár anyaként, akár a felnőtt Fiával együtt, akár a kereszt közelében vagy a halotti szertartás előkészítése kapcsán. Szt. István haldoklásának végstádiuma Mária halálának és lelke(!) mennybevételének egyházi emlék-ünnepnapjára esett: az összes korabeli keresztyén/keresztény, és a mai konstantinápolyi orthodox ( görög-keleti ) [ vagy a belőle önállósult autokephal egyházfelekezeti ] ábrázoláson maga Jézus Krisztus jön el felvinni meghalt édesanyja lelkét. Lényegi/alapvető különbség: Jézus saját isteni erejéből mennybe ment, Mária lelkét vinni kellett.... Mária ( kilehelt ) lelkét bepólyált csecsemőként szokás ábrázolni: az Úr ezt tartja a kezében, felfelé irányuló mozgása közben, [ miközben Mária holttest-teteme a ravatalon fekszik ]. Szt. István tehát a Szent Koronát, ez által a magyarok kárpátiai szállásterületét/hazáját = Magyarországot és népét a menny felé Jézus Krisztus által vitt/emelt Mária-léleknek ajánlotta fel védelemre. Máriának természetesen ugyanez a nap: augusztus 15. az öröklétben/a mennyben való feltámadási = újjászületési* emlék-ünnepnapja. *ennek jelzése pl. a bepólyált csecsemő-ábrázolás; E történésekben is az Isten-személy Jézus Krisztus a transzcendens és aktív erő. Magyarország történelmi címerében a kettős-kereszt közvetlenül a Megváltóra utal. Szt. István egyik érdeme, hogy kitűnően szinkretizálta a Hétmagyarok kárpátiai keresztény államisága előtti ősmagyar fogalmakat és megnevezéseket a keresztyénség/kereszténység béliekkel; ezek közül - bizonnyal égi sugallatra született - egyik megvilágosodása, implicitből explicitté lett csúcs-felismerése : a Boldog*asszony Anyánk ősi magyar istenség-élmény azonosítása Jézus Krisztus megtestesülése kapcsán a földi édesanya, Mária - Fia által mennybe vitt - lelkével, 5

6 ill. Mária elszenderülés / ó-görög: koimészisz, latin: dormitio / előtti személyiségével. *a mai leszűkült értelmét is magába foglaló, még a Hétmagyar honfoglaláskor is eredeti tág értelmében használt boldog = bő(séges), gazdag - mind az anyagi javakat, mind a szellemi~lelki értékeket illetően; [ ám ez sem 100 %-osság/teljesség, mindenre kiterjedés ]. [ Mária testének feltámadásáról és mennybe viteléről 131 évvel Szt. István királyunk halála után: 1169-ben III. Sándor római pápa írt először; maga a római/pápista dogma sokkal későbbi: 1950-ben hirdették ki. ( A kései középkor, majd az újkor eleje óta NY-on - Róma hatáskörében - már voltak olyan ábrázolások is, ahol a megdicsőültségét mandorlával jelzett, nem-csecsemő Máriát angyalok veszik körül, és vagy az apostolok feje fölé, vagy a felhők közé emelik ). Mária testének mennybe vitelét/vételét épp úgy nem fogadja el ma sem az orthodox Kelet keresztyénsége/kereszténysége, mint a világ összes protestánsa ]. Sok évtizede olvastam egy református eszmefuttatást az ima és Mária kapcsolatáról. Az egyetemes keresztyénség/kereszténység 2 fő része közül Mária a felekezeteken túli egyetemes keresztyén/keresztény egyház üdvözült részének az egyik tagja, mi pedig a felekezeti különbségeken túli egyetemes keresztyén/keresztény egyház vándorló /még evilági részének a tagjai vagyunk. Mi itt egymást is megkérhetjük, hogy a megkért személy és közössége imáiban gondoljon ránk is, amikor a Szentháromságos Egyetlenegy Isten kegyelmét kéri. Miért is ne kérhetnénk meg ugyanerre az üdvözült egyházrész bármelyik tagját, jelesül akár Máriát is?! Magam egy kicsit továbbgondoltam: az Ave Maria/Üdvözlégy Mária kezdő 2/3-a nem más, mint a Gábriel arkangyal által a fogantatás kapcsán Máriának Názáretben elmondott Angyali üdvözlet, ill. a rokon Erzsébet Máriát köszöntő szavai, szó szerint, benne van az Újszövetségi Szentírásban. E szöveg részei, majd egésze: az ókor végétől a XIV. sz.-ig már ismert és használt ( recitált vagy énekelt ) ima. A mai záró 1/3 klf. formákban és csak a XIV.~XV. sz.-tól adódott hozzá, de csak 1568-tól állandósult, és a XVII. sz.-ban terjedt el: az Isten(t)-szülő/Theotokosz*- Máriának címzett személyes megszólításon túl mindössze egyetlen mondat: maga a (fel)kérés, hogy ő - ő is - imádkozzon értünk, valójában: velem, együtt: Mt 18,20. Szó sincs Máriához imádkozásról, vagy közbenjárásról/protekcióról : üdvözült testvérünket lelki szeretetszolgálatra - benne az értünk~velünk való imára - kérjük. Nem gőggel/hübrisz-szel, hanem a személyes részvétel feltétlen szándékával mondom, hogy ne helyettem fohászkodjon senki, hanem - mindazok, akikre, mint személyre gondolok - együtt velem: lelki közösségként imádjuk Urunkat, Istenünket. *magam itt a magyar szövegben a nesztoriánus Khrisztotokosz-t mondom: Krisztusnak Szent Anyja. Amióta Karol Józef Wojtyła/Szent II. János Pál pápa án Debrecenben imádkozott és koszorúzott a magyarországi római katholikus egyházfelekezet tisztségviselői által 1675-ben államhatalmi közreműködéssel gályára küldött 42 protestáns prédikátor emlékműve előtt, ezzel bocsánatot kérve; majd 1995-ben a Szepességben és Sárosban tételesen is bocsánatot kért a korabeli magyarországi protestánsok ellen elkövetett római katholikus bűnökért, mindezek viszonosságaként pedig magyar református egyházi vezetők az 1619-ben protestáns halálos ítélet nyomán vértanúságot szenvedett magyarországi - kassai - jezsuita szerzetesek esztergomi bazilikai ereklye-tartó emlékművének megkoszorúzásával kértek bocsánatot a római katholikus egyházfelekezettől és híveitől --- nos, azóta minden aggály nélkül el tudom mondani pápista keresztyén/keresztény testvéreimmel együtt is a Boldogasszony Anyánkhoz szóló, az Angyali üdvözletet és Erzsébet köszöntő szavait felidéző, továbbá az imára felkérésre vonatkozó Ave 6

7 Mariát/Üdvözlégyet, ill. hallgatom meg nem csak művészi élményként ennek számos gyönyörű zenei feldolgozását: kálomistaként. ****** ****** ****** ****** ****** Remélem, a tavasz ad Neked a birtokodon annyi munkát, hogy a nyári ( aug. ) OEE-HCS találkozásunkig csakis infókat cserélünk, de nem adsz fel nekem átgondolandó feladatkérdéseket. Persze azért, ha valami mégis Köszönti Mindnyájatokat Bolla Sándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus! [ re: ] 2a) CS.B. / : Kedves Sándor Bátyám! Köszönöm a sok új információval ellátott leveled! Elsősorban arra az erkölcsi fertőre gondoltam, amikor elküldtem levelem, ami éppen Kaliforniából terjed a világra Nem tartod érdekesnek, hogy számos helyen, ahol a Szűzanya megjelenését tisztelik a világon, egyúttal forrás is fakadt? Egészen profán példa: amióta nem járnak a népek a tétszentkúti búcsúra nagyanyámék még jártak elapadt a tétszentkúti forrás vize Ezt persze lehet, hogy csak egy bigott pápista látja így! B. [ re: ] 1b) B.S. válasza Kaliforniára / : Kedves Hosszú-távú Levelibéka! Az 1850 óta az USA-hoz tartozó ( Felső-)Kalifornia ( túlnyomó többségben nem mongoloid/pl. indián, nem is negroid/ afro-amerikai, hanem fehér /europoid, ezen belül kisebb részben mediterrán/ latino, nagyobb részben nyugat-, közép- és északeurópai küllemjellegű és kulturális örökségű ősökre visszatekintő ) lakossága fél évszázad alatt megduplázódott: ugyanannyi vízre is 2-szer annyi száj és torok jut. A máig mexikói Alsó-Kaliforniát ( a félszigetet ) is természet-földrajzilag ide számítva: képzelj el egy hosszú, nem túl széles földsávot, amely délen az éghajlati övezetességnek megfelelően trópusi-szubtrópusi sivataggal-félsivataggal indul, attól É-ra szubtrópusi sztyeppek, tüskés~töviskes cserjebozót, tovább a sztyeppek-fás-( erdős -)sztyeppek, majd ( mediterrán ) keménylombú erdők, még tovább a meleg-mérsékeltövi, végül a hűvös-hideg mérsékeltövi erdőzóna, utóbbi már fenyőelegyesen. Ámde! Nyugati É-Amerika partjainak e szép övezetességét markánsan átírja a Parti-hegység nagyjából É-D irányú főgerince, amelytől NY-ra a Csendes-óceán felőli NY-i légáramlatok párája a luv ( = szél-, azaz esőfelőli ) oldalon megemelkedvén csapadékát veszti, olyannyira, hogy a mérsékeltöv jelzett mindkét al-öve NY-i hegylábainál esőerdő(!) típusok alakultak ki, bennük pl. a parti vörösfájú fenyő = coastal redwood, jóravaló erdész embernek ez a Sequoia sempervirens/tengerparti óriásfenyő, amelynek példányai a világon a legmagasabb fák. A Parti-hg. É-D főgerincétől K- re átbuknak a már páratartalmukat vesztett NY-i széláramlások, és itt, a lee oldalon lefelé áramolva/gördülve még föl is melegszenek = még szárazabbá lesznek, szikkasztva a 700 km hosszú, legfeljebb 100 km-nyi szélességével nagyon is keskeny közép-kaliforniai medencét. Az ÉNY-amerikai (át)bukó szél neve: chinook = hóevő. A chinook negyed óra alatt 15~20 C o -kal is megemelheti adott hely korábbi hőmérsékletét: télen fölszippantja az adott helyre korábban lehullott csapadékot, nyáron pedig szikkaszt/tikkaszt, perzsel. [ A tengerparti esőerdők óriásfenyőjének csak rokona a Kalifornia K-i határhegye: a Sierra Nevada/Havas-hegy 900~2.700 m-es magasságain a Kanada felől fúvó, nem átbukó szelekkel érkező bő téli csapadék jóvoltából élő Sequoiadendron giganteum = a hegyi mamutfenyő, amely viszont évezredekig él + a legnagyobb térfogatú. További lee-hatásra a Sierra Nevadától ÉK-re már a Nagy-medence félsivatagja~sivatagja van, szegélyén a Nagy- Sóstóval, de másutt is szikes tavakkal, DK-re pedig a Mojave-sivatag a Halál-völggyel ]. 7

8 Az Alpok pl. bajorföldi lábainál ugyanezt a meleg-száraz bukószelet nevezik [ déli ( eredetű )]* Föhn-/főn-hatásnak, az ábrán ez a lee-oldali piros nyíl : lefelé áramolva 100 m-enként 1 C o -ot melegszik spontán, miközben a hőmérsékletéhez viszonyított = viszonylagos páratartalma [ Relative (Luft)Feuchtigkeit/RF ] 30 %-ra esik vissza; ( Der Föhn - klasszikus írásmódban: Foehn - in den Alpen --- Ernst Klett Verlag, Lipcse-2004., tankönyvek, földrajzi infothéka ): Regionale+Windsysteme ); *[ az Atlanti-óceán és a Brit-szigetek felől NY-Közép-Európa érintésével az Alpokon É felől átbukó, az Alpok D-i/É-itáliai előterében hatását kifejtő melegszáraz bukószelet pedig északi ( eredetű ) Föhn-/főn-hatásnak hívják ]; Kalifornia lee-oldali részein és azoktól K-re a luv-oldali összes vegetációs öv - ezen orográfiai = hegyföldrajzi és nyugati széláramlási okokból - kényszerűen messze É-abbra vándorolt, ( kivéve az esőerdőket, amelyek léte lee oldalon elképzelhetetlen ): erdő a magas hegyekben is már alig van, helyette tüskés~töviskes cserjebozót, másutt préri ( sztyepp ), meg félsivatag, meg sivatag, a folyók szurdok-szerű völgyeiben ( a hegyi hóolvadékok többletvize jóvoltából ) a galéria-erdőkben, mint hosszú-keskeny oázisokban van zöldfelület, + az alhavasi régiókban. Kaliforniában a jenkik meg az aranyláz előtt a természetföldrajzi viszonyokhoz igazodó népsűrűség játszva túlélte az éghajlat hullámgörbe-szerűen lerajzolható szekuláris [ = évszázados, ill. még hosszabb periódusú ] ingadozásait, vagyis az esősebb, ill. a szárazabb évjáratok gyakoriságának váltakozásait. Pollen-analízissel, meg más módon világos pl., hogy ( kerekítve ) Kr.e ~3.000 között a napjaink bélinél sokkal forróbbak és szárazabbak voltak a nyarak az É-i félteke nagy részén, így Kaliforniában is: ezt refúgiumokba ( = menedékhelyekre ) visszahúzódva túlélte a természet is, az indiánok is. Kr.e től ugrás-szerűen jobb lett a vízháztartási mérleg ( = több csapadék, a lehűlés okán kisebb párolgás ): minden visszajött és teret hódított ( vissza ), vagyis alkalmazkodtak. Aztán ez még többször megismétlődött, ha nem is ilyen markánsan; miközben Kr.e , főként pedig Kr.e óta - kis modifikációkkal - tart az egész É-i féltekén az általános kiszáradási trend. A legutóbbi rövid javulás a mi időszámításunk szerinti 1.300~1.850 között volt, ennek hőmérsékleti és gleccser-képződési vetületét hívja, aki hívja kisjégkorszak -nak. 8

9 A világ modernebb részén a XIX. sz.-tól lódult meg az iparosítás, tehát a CO2-, stb. művi kibocsátás, + termőföld-nyerési célból a kampány-szerű mocsár-lecsapolások = lökés-szerű CH4-(metán-)kibocsátás: majdnem elválaszthatatlan az emberi szennyezés üvegház-következményeinek és a természetes éghajlat-ingadozás éppen melegedésbe és szárazabbra forduló szakaszának egyazon irányba hatása. Ma: hiszti van, meg toporzékolás. [ Meg a környezetvédelemi jogos aggodalmakra rátelepülő pl. szélhámia-(ipar)ágazatok extraprofitja ]. Holott csak egy sok-sok évezredre visszamenőleg kimutatható éghajlat-ingadozási periodicitás működik, mint mindig, durván fölerősítve a művileg a légkörbe juttatott üvegház-gáz szemetünkkel. A Nap pulzáló energia-termelésére pl. éghajlatingadozás-befolyásolására energianagyságrend különbözőségi, ill. műszaki okokból soha nem lehet érdemi hatásunk --- hála a Teremtő és Gondviselő Istennek! Az elsősorban a Nap működésétől függő világóceáni áramlási cirkulációra sajnos már valamilyen mértékben tudunk hatni az élelemtermelés, főképpen pedig az ipari forradalom óta: szennyezéseink következményeivel. Szennyezéseink a víz légkör szárazföld víz anyag- és energia-körforgalomban okoznak természetellenes hatásokat. A közvetlen vízszennyezések közül is kiemelendő a szárazföldről oldat ( szennyvíz ) vagy vegyszer-( pl. műtrágya-)por vagy ipari égéstermékek ( korom, gázok ) formájában a világóceánba kerülő idegen anyag, és az óceán-felszín fény-átbocsátó képességét megváltoztató szennyezés ( olajfoltok, pille-, azaz polietilén-tereftalát-/pet-palackok uszadék-szigetei, stb. ): a légkör O2-tartalmát = a világ tüdejét, ez által pl. az éghajlat-befolyásoló üvegház-gázok hígítási arányát az erdőkénél is jóval nagyobb arányban befolyásoló tengeri zöldalga-tömeg léte + működése változik meg tőlük. A világóceán hőenergia-forgalmának legfőbb szállítószalagja: icle=infoblatt+auswirkungen+der+meeresstr%c3%b6mungen+auf+das+klima Ezért ( is ) szemetelni a légkör felé sem szabad. Ami csapadék-vizecske van, azt jó évjáratokban el kell tárolni. Izrael, Szaudi-Arábia, Singapur, itt-ott Ausztrália is már 9

10 megtanulta, hogy sótlanított tengervízzel is lehet öntözni, sőt, meg is lehet inni. Ja, hogy drágább, mint ami az égből ingyen jön? ( A szaudiak az Antarktiszről jéghegyeket vonszoltak át az Indiai-óceánon, ám ez még az olaj-elitnek is csak eseti luxus volt: a költségei okán ). A van -nal tessék gazdálkodni, és az egyes térségi + iszlám/muszlim vallási népességrobbanást visszafogni. Nem csak az egyes ember lehetőségei limitáltak, hanem a Homo sapiens faj egyedeinek összességéé: az emberiségé is. Teremtetten limitáltak/behatároltak. Hogy művelje és őrizze, mondta mellérendelt szerkezetben = egyenrangú fontossággal a szakkezelés ( használat ) és a tartamosság parancsát az Úr Ádámnak: az ádám e szentírási alaphelyzetben nem egyetlen személyt jelent, hanem az ember -t, tehát az emberiséget. [USA-]Kalifornia ( is ) mérlegelje, hogy adott természetföldrajzi limitjein belül termékszerkezet-váltásokkal tartamosan miből tud (meg)élni, vlsz. kisebb profittal. És korlátozza a bevándorlást, mert ivóvize sem lesz elég, ha újabb fél évszázad alatt megint megkétszereződik a népessége. H 2O-t lehet gyártani 2 db H meg 1 db O atom összeházasításából is, csak a gatyája rámegy annak, aki ezt akarná inni vagy szétöntözni. Marad a természeti limitek = végességünk tudomásulvétele + az okos alkalmazkodás. Ugyanebben a szemléletben utasítok el mindenkit, aki bagó villamos-energia, sunyi visegrádi- és EU-jószomszédság, újabb ( ún. beton-lobby ) vízügyi beruházásokból származó szakági és egyéni extraprofit fejében a rabló tót/szlovák állam által előidézett művi kényszerhelyzetet/ál-limitet : a Nagy-Duna elterelése - véglegesnek elfogadva lemondana az m 3 /sec hozamnyi = fele Nagy-Duna vízről, amely fő medrébe visszakormányozva folyamatosan táplálja/kiegészíti/feltölti Európa legnagyobb édesvíz-készletét a mindenkor természet- és gazdaságföldrajzi egység Sziget- és Csallóköz alatt, a felszínen pedig magyar nemzetstratégiai jelentőségének részeként hosszú távon színvonalas megélhetést ad mindkét oldalon az őshonos lakosságnak: kapillárisan is, öntözéssel is nedvesítve a szántók, gyepek, kertek, erdők földjét, a revitalizált mellékágrendszert pedig a haltenyésztés és a minőségi turizmus hasznosítja. Egyszer talán beszélgethetnénk arról, hogy az elmúlt 10~ évben melyek voltak a környezettörténeti, benne az éghajlat- és vegetáció-történeti fő folyamatok, meg hogy az ipari forradalom óta mely ágazatok a fő szennyezők, ma pedig mely új (ipar)ágak igyekeznek meglovagolni a környezetért való jogos aggódással egyidejű általános alap- és szakismeret hiányokat. Kedves B.! Egy-szuszra ennyi. Nálam ne gyűjtsetek a kaliforniai aszály károsultjainak: van gond a közelünkben is, még ha más természetű is, ld. Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, vagy Kárpátia K-i harmada: a Partium + Temesköz + Erdély. Köszönt Győrből egy ( részben ) másként brekegő, ám szintén Hosszú-távú Levelibéka, fedőnevén Bolla S. [ re: ] 1a) CS.B. / : Drasztikus vízkorlátozások Kaliforniában. Mindenkire kötelező, összességében 25%-os fogyasztáscsökkentést rendelt el Kalifornia állam kormányzója áprilistól az évek óta pusztító, egyre súlyosbodó aszály miatt. A kaliforniai hegyekben egyre kevesebb a hó, ami miatt drámai mértékben csökkentek a vízkészletek. Márciusban a kormányzó egymilliárd dolláros programot indított a vízellátás javítására, kérdés, hogy ez mire lesz elég. Kalifornia az Egyesült Államok egyik legnagyobb mezőgazdasági termelője, a vízkvóták miatt a gazdák eddig is nehéz helyzetben voltak, nem tudtak eleget öntözni, csökkenteniük kellett a megművelt területet. A híres Kalifornia feeling sem a régi, hiszen megtiltották a házi úszómedencék újratöltését. 10

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata

Dr. Lakotár Katalin. Európa éghajlata Dr. Lakotár Katalin Európa éghajlata A déli meleg és az északi hideg áramlások találkozása a ciklonpályák mentén Európa éghajlatát meghatározó tényezők - kontinens helyzete, fekvése kiterjedése K-Ny-i

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink!

1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - Kedves Máltai Barátaink! 1 - Szociális Szakszolgálati Hírlevél - MMSz Kecskemét IV. évfolyam/6. szám Dél-Alföld 2008 szeptember Kedves Máltai Barátaink! Majdnem egy év telt el a legutóbbi hírlevelünk óta. Felsorolni is nehéz az

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI GLOBÁLIS ÉS KONTINENTÁLIS SZINTEN, A FÖLDRAJZTUDOMÁNY SZEMSZÖGÉBŐL A társadalom és a földi rendszer kapcsolata Kerényi Attila 1 Az elmúlt 3,5 milliárd évben

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAG Budapest, 2008. április 17-20. A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. XXI. századra várható éghajlati

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...?

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? 2013. november 17. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele I/10. szám Lk 21, 5 19 A veszélyekben rejlik a lehetőség...? Képzeljük csak el, Jézus Rómában a Szent Péter bazilikáról

Részletesebben

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár METEOROLÓGIA alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE TTK - METEOROLÓGIAI TANSZÉK A MAI ÓRA VÁZLATA 1. BSc KÉPZÉS / SPECIALIZÁCIÓ 2. TEMATIKA

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz

Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz Bugát Pál XXXIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő Döntő, Földrajz 1. Változó éghajlat Válasszátok ki az egyes kérdésekre adható helyes válasz(oka)t! Karikázzátok be a betűjelét!

Részletesebben

Lássuk mennyire vagy otthon a témában! Ha minden kérdésre jól válaszolsz, akkor nyereményként egy kosár húsvéti finomságot nyerhetsz.

Lássuk mennyire vagy otthon a témában! Ha minden kérdésre jól válaszolsz, akkor nyereményként egy kosár húsvéti finomságot nyerhetsz. A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadására emlékezünk ezen a napon. Ugyanakkor ez az időszak a tavasz kezdetének, a természet megújulásának ünnepe is. Lássuk mennyire vagy otthon

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben