A forrás = geológiai jelenség, ha az ember nem piszkál bele, a léte is geológia-függő: jön egy kis földrengés vagy rétegcsuszamlás, oszt vó t-nincs.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A forrás = geológiai jelenség, ha az ember nem piszkál bele, a léte is geológia-függő: jön egy kis földrengés vagy rétegcsuszamlás, oszt vó t-nincs."

Átírás

1 VÍZÜGYEK ( IS ) : A FÖLD NAPJA VIZEKEN INNEN ÉS TÚL --- BOLDOGASSZONY ANYÁNK [ az alábbi levélváltás folyó idő béli sorrendje a geológiai réteg-lerakódás avagy a régészeti korok szerinti volt: alulról felfelé, ld. számozás, ill. ; javaslom e sorrendben olvasni ] 2b) B.S. válasza Tétszentkútra / : Kedves Pista, pá! ( szótagcserével: pápista* ) Ecsémuram! [ --- a bi-gott az 2- istenes?! ] *[ pápista = a római pápához tartozó --- a római ( és a görög ) katholikusok beceneve az újkor kezdete óta a magyar protestánsok, főként a reformátusok körében; a válasz-becenév a reformátusokra a Kálvin János reformátor nevéből származó kálvinistából lett kálomista ]; A forrás = geológiai jelenség, ha az ember nem piszkál bele, a léte is geológia-függő: jön egy kis földrengés vagy rétegcsuszamlás, oszt vó t-nincs. A pápisták [ mármint azok, akik beleolvasnak a pápai iratokba, pl. az enciklikákba/pápai körlevelekbe ] egyetlenegy vatikáni ügyiratban sem találhatnak felszólítást, elvárás-megfogalmazást arra, hogy Máriában társ-megváltót lássanak. Mária egyedisége abban van, hogy hittel és szabad akarattal igent mondott az Isten kegyelmi üdvtervében neki szánt történelmi küldetésre: (fel)vállalta páratlan rendeltetését, ekkortól(!) - kegyelmet találtál az Istennél ( Lk 1,28 és 30 ) - kegyelembe fogadott /[ = kegyelemmel elárasztott (!) teljes, egész ], e döntése által; nem pedig akként, hogy a Megváltó Jézus Krisztus kinyilatkoztatásaiban + egyszeri és tökéletes engesztelő váltság-áldozata elfogadását visszaigazoló feltámadásában Mária személyesen közreműködött volna. Máriára az Újszövetségi Szentírás béli iratok közül legkorábban Pál apostol ( Gal 4,4 skk.) utal, nevét nem említve: az egyenlő mértékben igaz/valóságos Isten és igaz/valóságos ember Jézus Krisztus, tehát Isten Fia»asszonytól született«, --- a hatalmas Pál-i hagyatékban az apostol konkrétan sehol nem említi Máriát, így a nevét sem írja le. János evangélistánál olvasható a kereszten haldokló igaz/valóságos ember Jézus Krisztus végrendelkezése, amelyben édesanyja földi jövőjét, a róla gondoskodást az - ekkorra Júdás árulása okán 11-re csökkent létszámú - apostoli közösségen belül az életkor szempontjából legfiatalabbra: János apostolra bízza ( Jn 19,25-27 ). Az Úr örök transzcendens jelenlétének ígérete -»íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig«( Mt 28,20 ) -, egyetemes áldás-osztását követő megdicsőülése/felmagasztalása/az ember által érzékelhető fizikai dimenziókból mennybemenetelének záróaktusa után a Jeruzsálem lakott részébe visszatérők ima-közösségében ott volt Mária is: a Nagypénteknek/Húsvétnak a Megváltó jelenlétét emberileg megtapasztalható eseménysorozatai végén ez az egyetlen eset, amikor Máriát említi az Írott Ige. A Szentírásból nem igazolható az az 586-tól ismert ábrázolás, hogy Pünkösdkor Mária a 12- re kiegészült apostoli kar tagjai között állt, vagy középen ült, amint az Utolsó vacsora megjelenítésein Jézus Krisztus. A Szentírás szavait kiábrázolva az apostolokra lángnyelvek formájában töltetik ki az Igazság Lelke, ám utalás sincs arra a kései képiségre, hogy az Isten-személy Szent Lélek ekkor és itt galamb képében szállt Máriára, épp úgy, amint Isten Lelke a keresztséget felvevő Jézust Messiásként/Krisztusként mintegy beiktatva a Jordánnál. 1

2 Nagypéntekhez/Húsvéthoz képest közel 3 naptári évvel korábbiak Mária Szentírásban feljegyzett legkésőbbi szavai: az Úr legelső csodatétele kapcsán a kánai menyegzőn hangzottak el. Jézus Krisztus mintegy 3 évnyi teljes nyilvános tevékenysége, áldozatbemutatása a kereszten, harmadnapra megtapasztalható feltámadása, utóbb mennybemenetele időszakában Mária egyetlenegy olyan mondatot sem mondott, amelyet üdvtörténeti jelentősége okán az Újszövetségi Szentírás szerzői megörökítettek volna. Mária halálának sem az időpontját, sem a helyszínét, sem egyéb körülményeit nem említik az Írott Ige szövegei: tehát a Jézus Krisztus igaz/valóságos emberi természete halálának és személyisége feltámadásának eseményével kortárs, és azt követő 2 nemzedéknyi időszak szent szerzőinek - vagyis az Újszövetségi Szentírás szövegszerkesztőinek, köztük az apostolok* kanonizált írásos hagyatékának - egyike sem tartotta lényegesnek az ember(iség) üdvösségére irányuló krisztusi kijelentések, tanítások hirdetése és magyarázata szempontjából, vagy az ős-egyház kezdeti évtizedei kapcsán Mária Pünkösd után hátralévő életének, szavainak, majd halálának említését, tehát az utókor, a hívők ezekről szóló hiteles tájékoztatását. *A Mária öregkori gondozásával a keresztről megbízott János apostol sem, utódai sem. A IV. sz.-i Apostoli Hitvallások [ a rövidebb: 325-ös, nikaiai, és a bővített/részletesebb: 381-es, konstantinápolyi ] - hangsúlyozva a Megváltó kettős természetét*, egyfelől bizonyságot tesznek arról, hogy:»fogantatott Szent Lélektől/megtestesült a Szent Lélek erejéből«--- másfelől a megtestesült Jézus Krisztus történetiségét konkretizálják:»született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilatus idején«. *Jézus Krisztus egyenlő mértékben igaz/valóságos Isten és igaz/valóságos ember természetéről van szó. A 431-es epheszoszi egyetemes zsinat rögzítette, hogy az Isten-személy Szent Lélek közreműködésével megtörtént fogantatást/megtestesülést követően Mária szülte meg a kettős természetű Megváltót. Mária csakis a megtestesülése idején kettős természetű Isten-személyt világra hozó asszony értelemben Isten(t)-szülő/Theotokosz ( is ). Tartva az Isten(t)-szülő/Isten Anyja istenanya (anya)istennő politheista torzulás lehetőségétől is, ill. Jézus Krisztus kettős természetét a többségtől eltérően értelmezve a nesztoriánusok Máriának - a Megváltó kettős természetéből az igaz/valóságos emberi természetére is utaló - Krisztus(t)- szülő/khrisztotokosz titulusát tartották helyesnek; 431 = az 1. nagy egyház-szakadás. A Theotokosz-eszme fennmaradt legkorábbi emléke egy, kb. a III. sz. közepi rövid fohász a korabeli Egyiptomból. [ Az egyiptomi, Nílus-delta peremi Alexandria épp úgy ősi pátriárkaszékhely, mint ( a délkelet Kis-Ázsia és a Levante határán volt ) Antiokheia, az itáliai Róma, majd ( megszervezési sorrendben ) Konstantinápoly és Jeruzsálem ]. A IV. sz.-ban a fejét felütő Mária-kultusszal szemben az e korban a Mária tiszteletére(!) született, és máig fennmaradt szövegek jelentős hányada Máriát szent emberi lényként említi. Nagy Szent Athanasziosz alexandriai püspök, pátriárka, 367-ben a végleges Újszövetségi Szentírás-i kánon összeállítója, az Egyház oszlopa ( 373 ) írta le kopt nyelven egy papürosz-tekercsre, hogy Mária - a keresztény nő mintaképe - olyannyira ember volt, hogy»jócselekedetei nem mindig voltak tökéletesek, sőt, néha rossz gondolatok is megfordultak a fejében«; ( ez világos utalás egyfelől Mária és a názáreti 2

3 rokonság, másfelől Jézus pl. kapernaumi/kafarnaumi konfliktus-esetére ). Ennek kicsit sem mond ellent, hogy Mária Theotokosz = Isten(t)-szülő titulusának kanonizálását éppen az alexandriai atyák másik csoportja szorgalmazta a legkövetkezetesebben. Ám az idézett Athanasziosz-i megfogalmazás akár csak egyetlen évszázaddal később, sőt, egészen a reformációig, majd korunkig teljesen elképzelhetetlen lett volna nem hogy egy főpap, hanem akár csak egy átlagos elmélkedő hívő részéről is: Mária személye körül az őt, mint Theotokosz-t övező kiemelt tisztelet mellett, sőt, azt részben felülírva a VI. sz.-tól egyre nagyobb számban bevezetett Mária-ünnepnapokon még a liturgikus magasztalásban is Mária-kultusz uralkodott el közel egy évezredre a kereszténység igen nagy részében. E kultusz a népi vallásosságban máig gyakori, de a római tanítóhivatal, ill. római egyházvezetők egyes megnyilvánulásaiban is fel-felbukkan: pl. Mária társ-megváltói titulusa kis híján dogmává lett, noha még maga a kifejezés is csak a XV. sz.-ban bukkant fel. Az ókor végére a keresztyénség/kereszténység lett a Római Birodalom legelterjedtebb vallása, és még a váratlan intenzitással a VII. sz.-tól teret nyerő/hódító muszlim arabok által megszállt, a Birodalomtól elszakított ázsiai és afrikai részeken is további közel fél évezredig a Krisztus-követők maradtak a többségi, majd a több mint 1/3-nyi kisebbségi vallás, gyakorlatilag a keresztes háborúkig. Az egyre agresszívabb iszlám szélsőségesek brutalitásai, ill. a NY-i higiéniai és gyógyászati eredményeket átvevő muszlimok közötti népességrobbanás okán mára Afrika és Ázsia szóban forgó részein és szomszédságukban a keresztyénség/kereszténység aránya vidékenként változva 5~15 %- ra esett vissza, a többségi keresztyén/keresztény Etiópiát és D-Szudánt, ill. a 40 %-os arányú Libanont kivéve. A kereszténység korai évszázadaiban, különösen az üldözések - a földfelszín alá, a katakombákba lehúzódás - idején részben a zsidó képi kiábrázolási tilalom továbbélése [»ne csinálj magadnak faragott képeket!«], részben a nyomorúságos körülmények miatt ókeresztény egyházművészetről, benne pl. Mária képi megjelenítéséről nem lehet beszélni. Még 100 évvel az üldözések megszűnte után is körül és valamivel az előtt - bíztatni kellett a gyülekezetek legtöbbjét, hogy [ Sínai Szt. Neilosz írásából idézve ] állítsatok keresztet a szentélyben A szent templom falait mindkét oldalon díszítsétek valamely kiváló festő ó- és újszövetségi képeivel. Hogy az írástudatlanok ezek láttán megtudhassák az igaz Istent szolgálók hőstetteit, és kedvük támadjon a jó példa követésére. [ = Biblia pauperum/szegények Bibliája: képes Biblia --- Keleten is ]. Mária legkorábbi - igen szórványos és pl. még katakomba-béli - megjelenítései a IV. század elejéről valók: soha nem égi trónuson, és soha nem önmagában, egyedül, hanem a bal térdén ülő, vagy a karjában tartott Gyermek Jézus Krisztussal együtt ábrázolják Máriát, az Úr megtestesülésében játszott szerepére utalva, vagyis mindenkor emberként, édesanyaként. A IV.~V. századi - a Theotokosz-kifejezést 431- ben kanonizáló epheszoszi zsinat előtti - ábrázolások között olyan is előfordul, méghozzá nem is Keleten, hanem Nyugaton, jelesül Róma kellős közepén és latin/római katholikus székesegyházban - a Sta Maria Maggiore 432~440 között készült, mindmáig látható mozaik-képén -, hogy a Gyermek Jézus Krisztus nem Mária ölében ül, hanem pl. egy trónszéken, egyedül, és Mária egy amellett lévő széken, tehát nem Jézus Krisztussal együtt a kép szimmetria-tengelyében vagy eszmei közepén, hanem oldalt foglal helyet. A Magyar Katolikus Lexikon szerint is ezek nem Mária, hanem valójában Jézus Krisztus ábrázolásai. A nagy-kónsztantinoszi fordulat ( előbb csak az üldözések beszüntetése, a kereszténységnek a pogány vallásokkal egyenjogúsítása, azaz a keresztények szabad vallásgyakorlásának törvényes engedélyezése ) nyomán, továbbá a pogány római egyházművészettel szemben kialakuló keresztény esztétikai igény alapján jelennek meg először - a Jézus-történet eseményeinek ábrázolásai mellett - Mária halálának ( elszenderülésének ) és lelke mennybevételének vázlatai, majd képei is. Csakis az V. sz. középső harmadától kezdve, és még igen ritkán a Gyermek Jézus Krisztust ölében tartó, trónon ülő Isten(t)-szülő/Theotokosz Mária kiábrázolt alakja esetenként már a templomok apszisában jelenik meg: azon a kiemelt/központi 3

4 szakrális helyen, amely korábban kizárólag a Jézus Krisztus-ábrázolásoké volt; [ Róma közelében Capua, V. sz.; Ciprus szigetén Kanakaria, VI~VII. sz. ], ám még ez az elhelyezés is az Úr megtestesülését hangsúlyozza. Mária hitéből fakadóan alázatosan/engedelmesen, egyúttal szabad akarati döntéssel fogadta el az ő kiválasztottságát/személyes küldetését: Isten elrendelő tervét a Fogantatásban/Megtestesülésben betöltendő világtörténelmi szerepéről. Ezen kívül Mária szenteket nevel --- mondta Grignon Szent Lajos ( 1716 ), azokra utalva, akik Mária lelkiségét követik: amikor anyasága okán mindvégig féltette Fiát, pedig - főként eleinte - nem is egészen értette, ám pl. a kapernaumi nézeteltérésüket félretéve csatlakozott Jézushoz, és - a korabeli szentföldi szokások nők számára megszabott keretei között(!) - követte a megtestesült Urat --- annak emberi~testi haláláig, ill. holtteste végtisztességének megadásáig, a megdicsőült Urat pedig Mária a saját ember-mivolta haláláig. Vagyis Mária útmutató példa arra, hogy akkor is feltétlen bizalommal kövessük Jézus Krisztust, ha - számunkra az Írott Ige = az Újszövetségi Szentírás - tanításait, kijelentéseit, parancsolatait ( átmenetileg vagy akár tartósan ) nem teljesen értjük, mert teremtményi elménk esendő, sőt, gyarló. Mária - vizektől ( kegykép-könnyezések, források, stb. ) függetlenül - óv és [ jelenései egy részében ] magyaráz. Több magasan kvalifikált szerzetestől megkérdeztem, innen tudom: egyetlenegy Mária-jelenésben sem mondott a Boldogasszony a Szentíráshoz képest új kijelentést, - megtestesülése idején minden szükségeset elmondott/kijelentett a Megváltó! -, Mária csakis bizonyos aktuális hangsúlyokra irányította/irányítja a figyelmet. Jelkép-gazdag, de egyszerű szavakkal, hogy az esetleg analfabéta vagy a Szentírást illetően eléggé járatlan, korábban prédikációkat sem sűrűn hallgató, akármilyen életkorú közvetítők meg tudják jegyezni, amit a jelenés üzen. Ezt és Mária Szentírás béli igen szerényke írásos emlékezetét foglalja úgy össze korunk római katholicizmusa, hogy Mária Jézus Krisztushoz vezet. Ez azonban nem társ-megváltás, sem visszamenőlegesen, sem aktuálisan. Ha van rétegvíz-előbukkanás = forrás, [ esetleg több ezer(!) éve ], és egy jámbor pápista arra ballag, a forrást akár Máriáról is elnevezheti. Bensőséges ima-áhítat, szokatlan lelki történés vagy állapot, esetleg ( akár vérnyomás-ingadozásos ) révület-féle, a népi fantáziával bővítve: a sok-sok Szentkút, stb. általános ihletői. Hát még ha gyógyvízről van szó. De ez nem a tyúk~tojás esete. Volt/van a vízlelőhely, aztán elnevezik Mária tiszteletére. A Máriaélmények, ill. a Mária-jelenések többsége nem forrás-fakasztó. Még a fő-fő Máriazarándokhelyeken lévő vizek közül is csak elvétve, egy-kettőről vélik egyesek, hogy ott másodpercek alatt úgy átrendeződtek a több millió, de legalább több százezer- vagy tízezeréves geológiai rétegek, hogy kiegészítő csodaként forrás fakadt a Mária-jelenés hatására. A Szahara vagy Arábia közepén eleve nincs szentkút. Názáretben kiszáradt Mária kútja, ( még Csontváry is működőként ábrázolta ), --- volt sok földrengés is, meg a szomszédos emeletes ház-építkezésekkor az alapozásokkal szétroncsolták a víztorlasztó réteget. Több évtizede pár száz m-rel odébb tör a felszínre ugyanaz (!) a rétegvíz. E víz alig csorgadozik, néha hónapokra szinte sömmi. Próbáltak már új helyen fúrni, de csak artézi ( = nagyon mély geológiai rétegek közül az ottani túlnyomásra felpréselődő ) vizet találtak, míg az eredeti forrás/mária-kút vízadó rétege a belátható közelségben másutt is kiszáradóban van. Tétszentkútról nincs egzakt adatom, a mellette az utóbbi évtizedekben dübörgő teherforgalom dinamikus terhelése ( kátyúk miatti rezgések és mini-rengések a szállítmányok alatt ) gyanúba fogható. Meg kellene nézni, hogy az eredeti vízzáró réteg pár km-es körzetben még hol bukkan elő, és nem oda kanalizálódott-e át a rétegvíz. A Kárpátmedencében elég sok kútról ( ha Mária nevét viselte, ha nem ) írják, hogy aszályos években 4

5 elapad, vagy pl. a varsói paktum rendszeres hadgyakorlatainak rezgés-hatása okán végleg elapadt, és esetleg másutt tört elő. A kisjégkorszak lecsengése utáni általános felmelegedés és csökkenő csapadék, továbbá pl. a Nagyalföld sokban elhibázott víz rendezése okán a Kárpát-medence felszínének lavór-fenekén a réteg- és talajvizek szintje több méternyit(!) esett, rengeteg korábbi ásott kút is víz nélkül maradt. [ Na, persze, arrafelé főként azok a gályára való eretnek reformátusok/kálomisták laknak, ki tudja, hátha a Szűzanya... ]. Miért kell az Isten által teremtett természeti törvények összhatásának aktuális érvényesülésébe, egyes jelenségeinek a szakmailag tájékozatlan és/vagy felelőtlen emberek okozta meggondolatlan belepiszkálásába belekeverni Máriát ( is )?! Boldogasszony Anyánkat magyarként magam is tisztelem, vizeken ( forrás/kút, könnyezés, stb. ) innen is, meg túl is: vállalta az egyenlő mértékben igaz/valóságos Isten és igaz/valóságos ember Megváltó emberfeletti* fogantatását, majd jó anyaként a magzat kihordását, a Gyermek megszülését, felnevelését. Hogy nem mindig és mindenben értette meg Fia küldetését és az abból adódókat, azt az Újszövetségi Szentírás sem kendőzi el, pl. Mk 3, Mária épp úgy rászorult a krisztusi kinyilatkoztatás és megváltás kegyelmére, mint minden ember. *a konstantinápolyi orthodox keresztyénség/kereszténység meghaladhatatlanul bölcs theológiai summázata szerint:»mária méhe befogadta a befogadhatatlant, ez által szent hellyé lett«. Amikor Árpád-házi Szt. István apostol-királyunk élt, abban az időben ( előtte közel egy évezreden át pedig végképp nem ) még szinte egyetlenegy olyan Mária-ábrázolás sem volt az egész keresztény világban, amelyen Máriát önmagában ábrázolták volna: mindig Jézus Krisztussal együtt, akár anyaként, akár a felnőtt Fiával együtt, akár a kereszt közelében vagy a halotti szertartás előkészítése kapcsán. Szt. István haldoklásának végstádiuma Mária halálának és lelke(!) mennybevételének egyházi emlék-ünnepnapjára esett: az összes korabeli keresztyén/keresztény, és a mai konstantinápolyi orthodox ( görög-keleti ) [ vagy a belőle önállósult autokephal egyházfelekezeti ] ábrázoláson maga Jézus Krisztus jön el felvinni meghalt édesanyja lelkét. Lényegi/alapvető különbség: Jézus saját isteni erejéből mennybe ment, Mária lelkét vinni kellett.... Mária ( kilehelt ) lelkét bepólyált csecsemőként szokás ábrázolni: az Úr ezt tartja a kezében, felfelé irányuló mozgása közben, [ miközben Mária holttest-teteme a ravatalon fekszik ]. Szt. István tehát a Szent Koronát, ez által a magyarok kárpátiai szállásterületét/hazáját = Magyarországot és népét a menny felé Jézus Krisztus által vitt/emelt Mária-léleknek ajánlotta fel védelemre. Máriának természetesen ugyanez a nap: augusztus 15. az öröklétben/a mennyben való feltámadási = újjászületési* emlék-ünnepnapja. *ennek jelzése pl. a bepólyált csecsemő-ábrázolás; E történésekben is az Isten-személy Jézus Krisztus a transzcendens és aktív erő. Magyarország történelmi címerében a kettős-kereszt közvetlenül a Megváltóra utal. Szt. István egyik érdeme, hogy kitűnően szinkretizálta a Hétmagyarok kárpátiai keresztény államisága előtti ősmagyar fogalmakat és megnevezéseket a keresztyénség/kereszténység béliekkel; ezek közül - bizonnyal égi sugallatra született - egyik megvilágosodása, implicitből explicitté lett csúcs-felismerése : a Boldog*asszony Anyánk ősi magyar istenség-élmény azonosítása Jézus Krisztus megtestesülése kapcsán a földi édesanya, Mária - Fia által mennybe vitt - lelkével, 5

6 ill. Mária elszenderülés / ó-görög: koimészisz, latin: dormitio / előtti személyiségével. *a mai leszűkült értelmét is magába foglaló, még a Hétmagyar honfoglaláskor is eredeti tág értelmében használt boldog = bő(séges), gazdag - mind az anyagi javakat, mind a szellemi~lelki értékeket illetően; [ ám ez sem 100 %-osság/teljesség, mindenre kiterjedés ]. [ Mária testének feltámadásáról és mennybe viteléről 131 évvel Szt. István királyunk halála után: 1169-ben III. Sándor római pápa írt először; maga a római/pápista dogma sokkal későbbi: 1950-ben hirdették ki. ( A kései középkor, majd az újkor eleje óta NY-on - Róma hatáskörében - már voltak olyan ábrázolások is, ahol a megdicsőültségét mandorlával jelzett, nem-csecsemő Máriát angyalok veszik körül, és vagy az apostolok feje fölé, vagy a felhők közé emelik ). Mária testének mennybe vitelét/vételét épp úgy nem fogadja el ma sem az orthodox Kelet keresztyénsége/kereszténysége, mint a világ összes protestánsa ]. Sok évtizede olvastam egy református eszmefuttatást az ima és Mária kapcsolatáról. Az egyetemes keresztyénség/kereszténység 2 fő része közül Mária a felekezeteken túli egyetemes keresztyén/keresztény egyház üdvözült részének az egyik tagja, mi pedig a felekezeti különbségeken túli egyetemes keresztyén/keresztény egyház vándorló /még evilági részének a tagjai vagyunk. Mi itt egymást is megkérhetjük, hogy a megkért személy és közössége imáiban gondoljon ránk is, amikor a Szentháromságos Egyetlenegy Isten kegyelmét kéri. Miért is ne kérhetnénk meg ugyanerre az üdvözült egyházrész bármelyik tagját, jelesül akár Máriát is?! Magam egy kicsit továbbgondoltam: az Ave Maria/Üdvözlégy Mária kezdő 2/3-a nem más, mint a Gábriel arkangyal által a fogantatás kapcsán Máriának Názáretben elmondott Angyali üdvözlet, ill. a rokon Erzsébet Máriát köszöntő szavai, szó szerint, benne van az Újszövetségi Szentírásban. E szöveg részei, majd egésze: az ókor végétől a XIV. sz.-ig már ismert és használt ( recitált vagy énekelt ) ima. A mai záró 1/3 klf. formákban és csak a XIV.~XV. sz.-tól adódott hozzá, de csak 1568-tól állandósult, és a XVII. sz.-ban terjedt el: az Isten(t)-szülő/Theotokosz*- Máriának címzett személyes megszólításon túl mindössze egyetlen mondat: maga a (fel)kérés, hogy ő - ő is - imádkozzon értünk, valójában: velem, együtt: Mt 18,20. Szó sincs Máriához imádkozásról, vagy közbenjárásról/protekcióról : üdvözült testvérünket lelki szeretetszolgálatra - benne az értünk~velünk való imára - kérjük. Nem gőggel/hübrisz-szel, hanem a személyes részvétel feltétlen szándékával mondom, hogy ne helyettem fohászkodjon senki, hanem - mindazok, akikre, mint személyre gondolok - együtt velem: lelki közösségként imádjuk Urunkat, Istenünket. *magam itt a magyar szövegben a nesztoriánus Khrisztotokosz-t mondom: Krisztusnak Szent Anyja. Amióta Karol Józef Wojtyła/Szent II. János Pál pápa án Debrecenben imádkozott és koszorúzott a magyarországi római katholikus egyházfelekezet tisztségviselői által 1675-ben államhatalmi közreműködéssel gályára küldött 42 protestáns prédikátor emlékműve előtt, ezzel bocsánatot kérve; majd 1995-ben a Szepességben és Sárosban tételesen is bocsánatot kért a korabeli magyarországi protestánsok ellen elkövetett római katholikus bűnökért, mindezek viszonosságaként pedig magyar református egyházi vezetők az 1619-ben protestáns halálos ítélet nyomán vértanúságot szenvedett magyarországi - kassai - jezsuita szerzetesek esztergomi bazilikai ereklye-tartó emlékművének megkoszorúzásával kértek bocsánatot a római katholikus egyházfelekezettől és híveitől --- nos, azóta minden aggály nélkül el tudom mondani pápista keresztyén/keresztény testvéreimmel együtt is a Boldogasszony Anyánkhoz szóló, az Angyali üdvözletet és Erzsébet köszöntő szavait felidéző, továbbá az imára felkérésre vonatkozó Ave 6

7 Mariát/Üdvözlégyet, ill. hallgatom meg nem csak művészi élményként ennek számos gyönyörű zenei feldolgozását: kálomistaként. ****** ****** ****** ****** ****** Remélem, a tavasz ad Neked a birtokodon annyi munkát, hogy a nyári ( aug. ) OEE-HCS találkozásunkig csakis infókat cserélünk, de nem adsz fel nekem átgondolandó feladatkérdéseket. Persze azért, ha valami mégis Köszönti Mindnyájatokat Bolla Sándor. Dicsértessék a Jézus Krisztus! [ re: ] 2a) CS.B. / : Kedves Sándor Bátyám! Köszönöm a sok új információval ellátott leveled! Elsősorban arra az erkölcsi fertőre gondoltam, amikor elküldtem levelem, ami éppen Kaliforniából terjed a világra Nem tartod érdekesnek, hogy számos helyen, ahol a Szűzanya megjelenését tisztelik a világon, egyúttal forrás is fakadt? Egészen profán példa: amióta nem járnak a népek a tétszentkúti búcsúra nagyanyámék még jártak elapadt a tétszentkúti forrás vize Ezt persze lehet, hogy csak egy bigott pápista látja így! B. [ re: ] 1b) B.S. válasza Kaliforniára / : Kedves Hosszú-távú Levelibéka! Az 1850 óta az USA-hoz tartozó ( Felső-)Kalifornia ( túlnyomó többségben nem mongoloid/pl. indián, nem is negroid/ afro-amerikai, hanem fehér /europoid, ezen belül kisebb részben mediterrán/ latino, nagyobb részben nyugat-, közép- és északeurópai küllemjellegű és kulturális örökségű ősökre visszatekintő ) lakossága fél évszázad alatt megduplázódott: ugyanannyi vízre is 2-szer annyi száj és torok jut. A máig mexikói Alsó-Kaliforniát ( a félszigetet ) is természet-földrajzilag ide számítva: képzelj el egy hosszú, nem túl széles földsávot, amely délen az éghajlati övezetességnek megfelelően trópusi-szubtrópusi sivataggal-félsivataggal indul, attól É-ra szubtrópusi sztyeppek, tüskés~töviskes cserjebozót, tovább a sztyeppek-fás-( erdős -)sztyeppek, majd ( mediterrán ) keménylombú erdők, még tovább a meleg-mérsékeltövi, végül a hűvös-hideg mérsékeltövi erdőzóna, utóbbi már fenyőelegyesen. Ámde! Nyugati É-Amerika partjainak e szép övezetességét markánsan átírja a Parti-hegység nagyjából É-D irányú főgerince, amelytől NY-ra a Csendes-óceán felőli NY-i légáramlatok párája a luv ( = szél-, azaz esőfelőli ) oldalon megemelkedvén csapadékát veszti, olyannyira, hogy a mérsékeltöv jelzett mindkét al-öve NY-i hegylábainál esőerdő(!) típusok alakultak ki, bennük pl. a parti vörösfájú fenyő = coastal redwood, jóravaló erdész embernek ez a Sequoia sempervirens/tengerparti óriásfenyő, amelynek példányai a világon a legmagasabb fák. A Parti-hg. É-D főgerincétől K- re átbuknak a már páratartalmukat vesztett NY-i széláramlások, és itt, a lee oldalon lefelé áramolva/gördülve még föl is melegszenek = még szárazabbá lesznek, szikkasztva a 700 km hosszú, legfeljebb 100 km-nyi szélességével nagyon is keskeny közép-kaliforniai medencét. Az ÉNY-amerikai (át)bukó szél neve: chinook = hóevő. A chinook negyed óra alatt 15~20 C o -kal is megemelheti adott hely korábbi hőmérsékletét: télen fölszippantja az adott helyre korábban lehullott csapadékot, nyáron pedig szikkaszt/tikkaszt, perzsel. [ A tengerparti esőerdők óriásfenyőjének csak rokona a Kalifornia K-i határhegye: a Sierra Nevada/Havas-hegy 900~2.700 m-es magasságain a Kanada felől fúvó, nem átbukó szelekkel érkező bő téli csapadék jóvoltából élő Sequoiadendron giganteum = a hegyi mamutfenyő, amely viszont évezredekig él + a legnagyobb térfogatú. További lee-hatásra a Sierra Nevadától ÉK-re már a Nagy-medence félsivatagja~sivatagja van, szegélyén a Nagy- Sóstóval, de másutt is szikes tavakkal, DK-re pedig a Mojave-sivatag a Halál-völggyel ]. 7

8 Az Alpok pl. bajorföldi lábainál ugyanezt a meleg-száraz bukószelet nevezik [ déli ( eredetű )]* Föhn-/főn-hatásnak, az ábrán ez a lee-oldali piros nyíl : lefelé áramolva 100 m-enként 1 C o -ot melegszik spontán, miközben a hőmérsékletéhez viszonyított = viszonylagos páratartalma [ Relative (Luft)Feuchtigkeit/RF ] 30 %-ra esik vissza; ( Der Föhn - klasszikus írásmódban: Foehn - in den Alpen --- Ernst Klett Verlag, Lipcse-2004., tankönyvek, földrajzi infothéka ): Regionale+Windsysteme ); *[ az Atlanti-óceán és a Brit-szigetek felől NY-Közép-Európa érintésével az Alpokon É felől átbukó, az Alpok D-i/É-itáliai előterében hatását kifejtő melegszáraz bukószelet pedig északi ( eredetű ) Föhn-/főn-hatásnak hívják ]; Kalifornia lee-oldali részein és azoktól K-re a luv-oldali összes vegetációs öv - ezen orográfiai = hegyföldrajzi és nyugati széláramlási okokból - kényszerűen messze É-abbra vándorolt, ( kivéve az esőerdőket, amelyek léte lee oldalon elképzelhetetlen ): erdő a magas hegyekben is már alig van, helyette tüskés~töviskes cserjebozót, másutt préri ( sztyepp ), meg félsivatag, meg sivatag, a folyók szurdok-szerű völgyeiben ( a hegyi hóolvadékok többletvize jóvoltából ) a galéria-erdőkben, mint hosszú-keskeny oázisokban van zöldfelület, + az alhavasi régiókban. Kaliforniában a jenkik meg az aranyláz előtt a természetföldrajzi viszonyokhoz igazodó népsűrűség játszva túlélte az éghajlat hullámgörbe-szerűen lerajzolható szekuláris [ = évszázados, ill. még hosszabb periódusú ] ingadozásait, vagyis az esősebb, ill. a szárazabb évjáratok gyakoriságának váltakozásait. Pollen-analízissel, meg más módon világos pl., hogy ( kerekítve ) Kr.e ~3.000 között a napjaink bélinél sokkal forróbbak és szárazabbak voltak a nyarak az É-i félteke nagy részén, így Kaliforniában is: ezt refúgiumokba ( = menedékhelyekre ) visszahúzódva túlélte a természet is, az indiánok is. Kr.e től ugrás-szerűen jobb lett a vízháztartási mérleg ( = több csapadék, a lehűlés okán kisebb párolgás ): minden visszajött és teret hódított ( vissza ), vagyis alkalmazkodtak. Aztán ez még többször megismétlődött, ha nem is ilyen markánsan; miközben Kr.e , főként pedig Kr.e óta - kis modifikációkkal - tart az egész É-i féltekén az általános kiszáradási trend. A legutóbbi rövid javulás a mi időszámításunk szerinti 1.300~1.850 között volt, ennek hőmérsékleti és gleccser-képződési vetületét hívja, aki hívja kisjégkorszak -nak. 8

9 A világ modernebb részén a XIX. sz.-tól lódult meg az iparosítás, tehát a CO2-, stb. művi kibocsátás, + termőföld-nyerési célból a kampány-szerű mocsár-lecsapolások = lökés-szerű CH4-(metán-)kibocsátás: majdnem elválaszthatatlan az emberi szennyezés üvegház-következményeinek és a természetes éghajlat-ingadozás éppen melegedésbe és szárazabbra forduló szakaszának egyazon irányba hatása. Ma: hiszti van, meg toporzékolás. [ Meg a környezetvédelemi jogos aggodalmakra rátelepülő pl. szélhámia-(ipar)ágazatok extraprofitja ]. Holott csak egy sok-sok évezredre visszamenőleg kimutatható éghajlat-ingadozási periodicitás működik, mint mindig, durván fölerősítve a művileg a légkörbe juttatott üvegház-gáz szemetünkkel. A Nap pulzáló energia-termelésére pl. éghajlatingadozás-befolyásolására energianagyságrend különbözőségi, ill. műszaki okokból soha nem lehet érdemi hatásunk --- hála a Teremtő és Gondviselő Istennek! Az elsősorban a Nap működésétől függő világóceáni áramlási cirkulációra sajnos már valamilyen mértékben tudunk hatni az élelemtermelés, főképpen pedig az ipari forradalom óta: szennyezéseink következményeivel. Szennyezéseink a víz légkör szárazföld víz anyag- és energia-körforgalomban okoznak természetellenes hatásokat. A közvetlen vízszennyezések közül is kiemelendő a szárazföldről oldat ( szennyvíz ) vagy vegyszer-( pl. műtrágya-)por vagy ipari égéstermékek ( korom, gázok ) formájában a világóceánba kerülő idegen anyag, és az óceán-felszín fény-átbocsátó képességét megváltoztató szennyezés ( olajfoltok, pille-, azaz polietilén-tereftalát-/pet-palackok uszadék-szigetei, stb. ): a légkör O2-tartalmát = a világ tüdejét, ez által pl. az éghajlat-befolyásoló üvegház-gázok hígítási arányát az erdőkénél is jóval nagyobb arányban befolyásoló tengeri zöldalga-tömeg léte + működése változik meg tőlük. A világóceán hőenergia-forgalmának legfőbb szállítószalagja: icle=infoblatt+auswirkungen+der+meeresstr%c3%b6mungen+auf+das+klima Ezért ( is ) szemetelni a légkör felé sem szabad. Ami csapadék-vizecske van, azt jó évjáratokban el kell tárolni. Izrael, Szaudi-Arábia, Singapur, itt-ott Ausztrália is már 9

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * 9. Sopronhorpács, Árpád-kori ( műemlék ) templom; a Biblia éve >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Részletesebben

Ismerőseimnek is, az ide tévedő olvasóknak is, személyes előhangként:

Ismerőseimnek is, az ide tévedő olvasóknak is, személyes előhangként: Ismerőseimnek is, az ide tévedő olvasóknak is, személyes előhangként: Amit itt és most jó szívvel ajánlok, az a hetednapi adventisták tavaly kezdődött Jézus7 nevű programjából az országosan valószínűleg

Részletesebben

4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele.

4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele. 4. Isten a történelem ura: történelmi küldetéstudatosság, mint a kegyelem látható jele. >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, SzentLélek---teljes SzentHáromság, (egyetlen)egy, örök, igaz,

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

>> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

>> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen. 6. Nemeskér, evangélikus műemlék fatemplom; az örök reformáció >> Kegyelem nékünk és békesség Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes SzentHáromság: (egyetlen)egy, örök, igaz, élő Isten. Ámen.

Részletesebben

6. Nyugat Európai Magyar Presbiteri Konferencia Holzhausen 2008.márc. 14. 16. Bevezetö előadás a HITVALLÁSAINK témához:

6. Nyugat Európai Magyar Presbiteri Konferencia Holzhausen 2008.márc. 14. 16. Bevezetö előadás a HITVALLÁSAINK témához: 6. Nyugat Európai Magyar Presbiteri Konferencia Holzhausen 2008.márc. 14. 16. Bevezetö előadás a HITVALLÁSAINK témához: Kedves Hallgatóim, Az APOSTOLI HITVALLÁS mint a kereszténység közös hitvallása Hatodik

Részletesebben

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik.

a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Katolikus VALLÁSI KALAUZ Általános készületi anyag a keresztelendők szüleinek, keresztszüleinek, bérmálkozásra készülőknek, jegyeseknek és minden érdeklődőnek, aki hitének felfrissítésre törekszik. Péceli

Részletesebben

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ

SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY KPSZTI 2004. A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ SZEMELVÉNYGYŰJTEMÉNY A LITURGIÁBÓL KIINDULÓ DOGMATIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEINEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ KPSZTI 2004. 1 Útmutató a szemelvénygyűjtemény használatához A liturgiából kiinduló dogmatika tantervi anyagához

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta BEKÖSZÖNTÕ A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. Közrejátszott benne Illés próféta emléke, aki ezen a szent hegyen élte prófétai életét. Az elsõ kármelita remetéket vonzotta az Õ

Részletesebben

Zarándoklat. Kedves Zarándokok! A FerIZa kulisszái. Kpoverello 2010. 07. 25. 2

Zarándoklat. Kedves Zarándokok! A FerIZa kulisszái. Kpoverello 2010. 07. 25. 2 1 2 Kedves Zarándokok! Úgy gondoltuk, hogy a zarándoklat alkalmából egy zarándoklatos számmal készülünk, amelyben arról írunk, hogy milyen is az igazi zarándok, az igazi zarándoklat, sőt egyáltalán mit

Részletesebben

Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe

Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe Teológia a vallási vetületű társadalmi feszültségek gyógyításának szolgálatában OROVA CSABA Absztrakt: A vallási jelenségeket, különösen a vallási fundamentalizmust

Részletesebben

szórakozás és a napozás ideje. Lehet szárazság vagy orkán erejű szél, netán eső a nyár akkor is

szórakozás és a napozás ideje. Lehet szárazság vagy orkán erejű szél, netán eső a nyár akkor is 1 Indul a nyár A cím számos gyönyörű, hívogató közhelyet idéz, de megálljuk és nem idézzük... Most kellene szót ejteni a ránk váró nyári élményekről, a nyár veszélyeiről..., és arról a bizonyos fogadalomról,

Részletesebben

JÉZUS SZAVAI (BORINAK ÉS RÉKÁNAK) Eljött az ideje annak, hogy átgondoljuk a zsidó-keresztény Istenről vallott felfogásunkat. A személyes Isten képe korhoz kötött, egy olyan kultúrát képvisel, amelyet most

Részletesebben

Charta_2010_176x246 2010.12.01. 14:18 Page 1. 2009. október 21.

Charta_2010_176x246 2010.12.01. 14:18 Page 1. 2009. október 21. Charta_2010_176x246 2010.12.01. 14:18 Page 1 Ökumenikus kapcsolatok magyarországon a krisztusban adott egységünk megélése A teológiai és keresztyén egység bizottság konzultációja 2009. október 21. Charta_2010_176x246

Részletesebben

ÖKUMÉNIA --- 2013. Tisztelt/Kedves Címzettek!

ÖKUMÉNIA --- 2013. Tisztelt/Kedves Címzettek! ÖKUMÉNIA --- 2013. Tisztelt/Kedves Címzettek! 1 hete volt Húsvét, és bő 3 hete a pápa-választás. Éppenséggel a Húsvétra készülés és a Húsvét más dimenziójának tisztelete okán nem küldtem el a pápa-választás

Részletesebben

Oláh Lajos Az antiszemitizmus története

Oláh Lajos Az antiszemitizmus története Oláh Lajos Az antiszemitizmus története Bevezetés Az antiszemitizmus mint fogalom, csak viszonylag későn, a XIX. században vált használatossá a zsidóellenesség meghatározására. Mindennapi szóhasználatban

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA KEGYELMI URALMA

SZŰZ MÁRIA KEGYELMI URALMA B. Dombi Attila SZŰZ MÁRIA KEGYELMI URALMA Meghirdetett Ikon-Ország (I. rész)* Az illusztrációk hivatkozásai a lábjegyzetben** Veszélytelen és ezért könnyebb lenne hallgatni,/ s a félelem ennek megőrzésére

Részletesebben

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ (DR WINKLER GUSZTÁV) 3. A magyarok és rokonnépek ősvallásának kérdése 3.1. Elméleti megközelítések (modellezési lehetőségek) Könnyű

Részletesebben

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 A Biblia első teljes magyar fordítása, a Vizsolyi Biblia: A kezdetek: Mózes első könyvének első lapja, a címlap, János evangéliumának első lapja Boldogító

Részletesebben

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor

2001. jan. febr. VI/1. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 165,- Ft. keresztény folyóirat. Máriabesnyô kegyszobor Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2001. jan. febr. VI/1. szám Ára: 165,- Ft Máriabesnyô kegyszobor Spirituális támogatók: fr. Barsi Balázs OFM., Gyulai Oszkár, P. Jáki Teodóz Sándor OSB., Katona

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai

Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai 1 Merre menjek? Az Urantia evangéliumoktól és Hangtól eltérő tanításai I. RÖVIDEN A Hang könyvekben a Teremtő beszél hozzánk párbeszédimában, tehát éber állapotban lévő Lélekkeresztelt médium révén. A

Részletesebben

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA

A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA P. Láng Siegfried M. ORC A MAGYARSÁG ÖT-SEB TITKA A keresztény magyarság önazonossága, Mária tulajdonának és örökségének öt hivatása és feladata A német nyelvű anyag eredeti címe: Das ungarische Fünfwundengeheimnis

Részletesebben

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVIII. évf. 5. szám (38. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2006. május ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT XVI. Benedek pápa homíliájából Megérteni és elfogadni

Részletesebben

O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2011 XI/2

O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2011 XI/2 O B L Á C I Ó BENCÉS LELKISÉGI LAP 2011 XI/2 TARTALOM XI/2. AZ OB L Á T US SÁG RÓL Verbényi István Szent Henrik, az oblátusok védőszentje 4 Az obláció megújításának liturgiája 5 Borián Elréd OSB Oblátusrektori

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K

Vianney Szent János A P A P O K É V E L E L K I P Á S Z T O R I L Á T O G A T Á S Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLI. évf. 7 8. szám (41. Jg. Nr. 7 8) Az európai magyar katolikusok lapja 2009. július augusztus Ú J T E C H N O L Ó G I Á K, Ú J K A P C S O L A T O K XVI. Benedek pápa üzenete

Részletesebben

L É P C S Õ / 2 0 1 3 / h ú s v é t

L É P C S Õ / 2 0 1 3 / h ú s v é t 2 0 1 3 h ú s v é t J C I S Z T E R C I S Z E N T I M R E P L É B Á N I A ézus a halálból való feltámadásával minden embert megmentett a bûntõl ezt ünnepli az Egyház a kereszténység legnagyobb ünnepén,

Részletesebben