; t. Hivatala. Az Országgyűlés /2008. ( ) OGY határozat a (javaslat) az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjaina k megválasztásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "; t. Hivatala. Az Országgyűlés /2008. ( ) OGY határozat a (javaslat) az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjaina k megválasztásáról"

Átírás

1 A MAGYAR ORSZÁGGY Ű LÉS ELNÖKE n. orn ;nyszá. 1: tt i o ; t. Hivatala l zkquettt 2008 C Z 7. Mellékietek : Oldal : Az Országgyűlés /2008. ( ) OGY határozat a (javaslat) az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjaina k megválasztásáról Az Országgyűlés a rádiózásról és televíziózásról szóló megfelelően, évi I. törvénynek március 31. napjától dr. Majtényi Lászlót, az Országos Rádió és Televízió Testület elnökév é dr. Ladvánszky Györgyöt, Szalai Annamáriát, dr. Tímár Jánost, Tirts Tamást, dr. Wéber Jánost az Országos Rádió és Televízió Testület tagjává megválasztja. Indokolás : A rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény rendelkezéseinek megfelel ően az Országgy űlés a köztársasági elnök és a miniszterelnök együttes jelölése alapján a Testület elnökének, a képvisel őcsoportok jelölése alapján pedig a Testület tagjainak megválasztásáró l dönt. Budapest, március 27. Dr. Szili Katalin

2 Dr. Majtényi László szakmai életrajza Majtényi László november 30-án született Budapesten. Jogász, az Eötvös Károl y Közpolitikai Intézet elnöke, a Pécsi Tudományegyetem docense. Három gyermeke és négy unokája van, felesége legfels őbb bírósági bíró. Felsőfokú végzettség - Jogász ELTE AJK, 1975 Tudományos fokozatok dr. Unív ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. Doktori disszertáció témája : A normaelsajátítás típusa i - Az állam és jogtudomány kandidátusa, 1992, Téma : Ombudsman: Állampolgári Jogok Biztosa Szakmai életú t Jogi előadó, Jogtanácsos, MAHART Ügyvédi, jogtanácsosi szakvizsga, A Műegyetem oktatója, egyetemi adjunktus 1980, egyetemi docens (-1992 ) A Műszaki Egyetem Jogtudományi Osztályának vezet ője Az Alkotmánybíróság tanácsadója, főtanácsadója: A Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosa A Világosság c. társadalomtudományi folyóirat szerkesztője 1974-, majd a szerkesztőbizottság tagja A Fundamentum c. folyóirat alapító szerkeszt ője A Budapesti Könyvszemle szerkesztője, A Széchenyi István Egyetem docense, Ügyvéd, Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, elnök, A PTE ÁJK egyetemi docens, Több magyarországi egyetem, fels őoktatási intézmény rendszeres meghívott előadója: ELTE ÁJK, Jogi Továbbképző Intézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Mathias Corvinus Collegium, Láthatatlan Kollégium. Az egyetemi karrier során oktatot t tantárgyak: Alkotmányjog, etika, adatvédelem, információs jogok, ombudsman - intézmények, közlekedési jog, tengeri fuvarjog, szállítmányozás, nemzetközi tengeri é s belvízi közjog, hajózási jog, biztosítási jog Doktorandusz képzé s - PázmányPéter Katolikus egyetem PTE ÁJK Doktori Iskolája (2003 ) Phd. Bíráló bizottság, PTE AJ K Kutatási témái : Ombudsman intézmények összehasonlító vizsgálata. - Az információs társadalom elmélete és jogi környezete. Adatvédelem és információszabadság Magyarországon és az Európa i Unióban. - Alkotmányjog Alapjogi bíráskodás Kitüntetése i Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, március 15. Pozitív Nagy Testvér Díj, Régi Magyar Nemzetesek Emlékplakettje, 2001

3 Szakmai konferenciá k Több mint ötven rangos szakmai konferencián tartott Magyarországon és külföldö n előadást. Tanulmányuta k 1988: Norway, Nordisk Institutt fór Sjoret t 1991 : France, European Commission of Human Rights, European Court of Huma n Rights 1992 : Sweden, Swedish Institute : USA, USIA Nemzetközi és hazai szakértői tevékenysé g 1997 Brandenburg Parlamentjének meghívására : az információszabadság védelme, tanácsadás a brandenburgi parlamentnek, 1998 Moszkva, Oroszország, Európa Tanács szakért őjeként az ombudsma n intézmény meghonosodásának lehet őségei Oroszországban, Moldávia, Európa Tanács szakért őjeként a személyes adatok törvény i védelmének megteremtése, Grúzia Európa Tanács szakért őjeként az információs jogok meghonosítás a Grúziában, Örményország, Az örmény informácíószabadság-törvény koncepciójána k véleményezése, az Article 19 meghívására, Koszovó, Az Európa Tanács meghívására a koszovói adatvédelmi jo g tervezetének felülvizsgálata, Tagja voltam a közadatok újrahasznosításáról szóló EU direktíva hatásá t vizsgáló kutatószerv tanácsadó testületének MEPSIR : Measuring European Publi c Sector Information Resources Koszovó, Montenegro : A nemzeti ombudsman intézmények fejlesztés e Publikációk Több könyv, Magyarországon és külföldön kiadott könyvrészlet, számos tanulmán y szerz ője. A magyar kormányok és szervezetek felkérésére továbbá számos tanulmányt, jogi szakvéleményt írt az információs jogok és az alkotmányjog tárgykörben. - Tanulmányok, folyóiratcikkek : Egy érdekes jogeset a tengeri biztosítás köréb ől, Biztosítási Szemle, o., A tengeri fuvarozás felelősségi rendszerének változása, Közlekedéstudomány i Szemle, 1986/10., A magyar hajózási jog felülvizsgálatának szükségessége, Közlekedéstudomány i Szemle, 1990/ o., A vízifuvarozás joga, KTMF 5. Tudományos Ülésszak kiadványa, A magyar hajózási jog kodifikációja, SZIMF, 6. tudományos Ülésszak, szept o., - Egy korszerű hajózási és kikötői törvény koncepciójához, Magyar Közigazgatá s ápr o., - A hajózás biztonsága, Közlekedési Közlöny, 1985/5., A polgár és az ő joga, Jogtudományi Közlöny, 1986/5., - Az Európai Közösség egységes piaca és a hajózás hazai szabályozása, Közlekedéstudományi Szemle, o., Ombudsmanok Skandináviában - országgy űlési biztos Magyarországon, Világosság, 1988/ o., Az adatvédelmi ombudsman- az adatvédelmi törvényhozás, Magya r Közigazgatás, 1990/ o., - Megszüntetendő-e az Alkotmánybíróság utólagos normakontrollja, avagy a

4 közeg bosszúja. (vitacikk) (Magyar Jog, 1991/5.), - Hungary's Constitutional Court against arbitrary use of PIN's, Prívacy Laws & Business, Middlesex, United Kingdom, Dec , Az állampolgárok jogai és a jogok biztosa, Társadalmi Szemle, 1991/6, , Pártok, politikák, ombudsmanok, Világosság, május o, Hungary's Constitutional Court against arbitrary use of PIN's, Privacy Laws & Business, Middlesex, United Kingdom, Dec , Az állam szégyene, a polgár titka, (Halmai Gábor társszerzővel) Café Bábel; ősz, Freedom of Information and Data Protection in Hungary, Constitutionalism & Politics, Bratislava, Slovakia November, 1993., Ön the History of Adopting the Institution of Ombudsman in Hungary, Journal o f Constitutional Law in Eastern and Central Europe, Bookworld Publications, Volume 1/1994. Number 2, pp., - Az alkotmányozás Magyarországon, Democracy After Communis m Foundation, American Council of Learned Socíetíes, jan. 24. Budapest. Jogállam, 1994/2, o., Kié az alkotmány?, Kritika, 1994/3, Tíz jótanács alkotmányozás esetére, Világosság, november (jegyzet), AIDS és intolerancia, Világosság, 1995, február (szerkeszt ői jegyzet), Közéleti antiszemitizmus, Világosság, július (jegyzet), Az adatvédelem és az információszabadság az Alkotmányban, Acta Humana, 1995, No o., Confronting the Past In :Constitution in Service Democracy, 1995, Cracow, , Kim Lane Schepele, Halmai Gábor társszerzőkkel., The Hungarian Constitutional Court's Lustration Decision of 1994., East European Human Rights Review, 1995,1, pp. by Gábor Halmai, László Majtényi, Kim Lane Schepele, Hungary appoints Eastern Europe's first Data Protection Commissioner, Privac y Laws and Business, September, 1995., A pártállami titkosszolgálati íratok nyilvánossága, Kritika., 1996/4., Geheime Unterlagen des kommunistischen Regimes und der liberal e Rechtsstaat, DuD Datenschutz und Sichereit in lnformationsverarbeitung un d Kommunikation,10/96, The Constitution, Scientific Research, Data Protection, and Freedom o f Information, Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe, Volume3, Number 2, Bookworld Publicatiopns , - What are the current trends for protection of information? Privacy: the new frontier Montreal, September 23.26, (konferenciakiadvány), - Az információs szabadságjogok Magyarországon, Világosság, 1998/10, Kinek a feladata az alkotmány közvetlen alkalmazása? Körkérdés a z alkotmányosságról, Fundamentum, (hozzászólás)1998/4, o., Hungarian Data Protection Law and the World 20th International Conference o f Privacy and Data Protection Commissioners, Santiago de Compostela, Septembe r 1998 (konferencíakíadvány), Hungary streamlines its law to follow the EU Directive, Privacy Laws an d Business lssue No51, December, pp, - Hungary and EU, I-WAYS The Internet Raises New Privacy Concerns, GIIC, third Quarter pp., - Az adatvédelmi biztos üzenetei, Kritika, október o., A bens ővé tett adatvédelem, Pszychiatria Hungarica, $7-489.o., - Gazdaság és adatvédelem, Napi Jogász, február, Alkotmányos demokráciánk, Holmi, április o. (bírálat), - Az információszabadság és az adatvédelem határai, Világosság, 2002/2-3 56

5 108.o., - Ensuring data protection ín East-Central Europe. (Part IV: Keynote Address).Socíal Research. 03/22/ pp., Volume 69 No.1 Spring, 2002, New School, New York, Reconciliation and developing public trust: openingstate security files to th e public, Geneva Centre for the democratic control of armed Forces (DCAF), 2002, 3th-5th October = lemaradásban vagy lépésel őnyben - Adatvédelem és információszabadság, Beszél ő, szám o., - A bíróságok és a nyilvánosság, Fundamentum, 2004/1, o., A nyilvánosság és a bíróságok, Kontroll, 2004/ o., Első oldal, Infokommunikáció és jog, október, - Az elektronikus információszabadság törvénybe iktatása, Fundamentum, 2004/4, Közérdek ű személyes - nyilvános - titok I. Beszél ő, 2005, 9-szám, Közérdek ű - személyes nyilvános - titok II. Beszél ő, 2005, 10. szám, A fenyegetett én (Az információs kor el őérzete József Attila egyik nag y versében), Holmi ; február o., - Távközlési adatok visszatartása, Első oldal, Infokommunikáció és jog,, o., Resolution of Public Sector Information The Hungarian Model, org/document/17/0,2340,en_2649_33757_ _1 1_1_1 00. html, - Kerekasztal-beszélgetés a génkutatásról, Biztosítási Szemle, 2006/ o. (társszerz ő), A közérdek az alkotmányban és a nemzetközi jogban (Szabó Máté Dániellel), Acta Humana 2008, megjelenés alatt Roma támogatások és jogosultságok követésének lehet őségei EKI, társszerz ő, - Bírói függetlenség, számonkérhet őség, igazságszolgáltatási reformok, EK I (társszerz ő, szerkesztő) A közszféra adatai hasznosíthatóságához szükséges jogalkotási feladatok, EKI (társszerz ő ) org/ekint_files/file/tanulmanyok/adatvagyon pdf Az elektronikus személyazonosítás adatvédelmi követelményei EK1, (társszerző) adatve d elem_ekint-1. pdf Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet (írás, szerkesztés) Az ombudsman - a jogok biztosa, 1992, Budapest, Közgazdasági és Jog i Könyvkiadó, 138.o. Jogi ismeretek, belvízi és tengeri hajózási közjog. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986 J7-994 (egyetemi jegyzet), Tengeri fuvarjog, Budapest, 1988, Tankönyvkiadó, Budapest, J (egyetemi jegyzet), Jogtudományi ismeretek mérnökhallgatóknak, Budapest, (egyedüli szerkeszt ő ), - Adatvédelem ; információszabadság, sajtó, 1997, Constitutíonal and Legislative Policy Institute, Budapest (kézikönyv), - The first three years of the Parliamentary Commissioner for Data Protection an d Freedom of Information, Budapest, ABI, 370. old. (szerk.), Az ombudsman szerepe és feladatai a közép- és kelet-európai országokban a rendszerváltás után, Budapest, Európa Tanács Országgy űlési Biztoso k Hivatala (társszerző),.április, 39

6 Annual Report of the Par(iamenty Commissioner for Data Protection and Freedom of Information 1998, 1999, 2000, 2001 (Abbreviated Versions) (szerk), - Data Protection and Freedom of Information, Budapest, 1997, May 22-25, HCLU, Ford Foundation, Experiencies of data protection in Hungary, Edited b y the Civil Liberties Union, Budapest, (konferenciakőtet), - Adatőrségen, Történetek a Tüköry utcából, Emberi Jogi Információs és Dokumentációs központ, 122. old. Budapest, 1999 :, - Hungary, The Global Encyclopaedia of Data Protection Regulation, Kluwer La w International, 1997 (kézikönyv), (társszerz ő), Az adatvédelmi biztos beszámolója , 1997, 1998, 1999, 2000, (szerk.) ABI, Budapest (öt kötet), lnformationsfreiheit Das Ungarische Modell I Freedom of Information Th e Hungarian Model Akteneinsicht und Informationszugang, Potsdamer Materiale n Band 2 Lnternationales Symposium, old (konferenciakötet), The door onto theother side - Az odaátra nyíló ajtó, ABI, 2001, 341 o. (szerk, társszerző), kétnyelvű kötet, Tanulmányok a demokráciáról, Budapest, 1998, Munkásakadémia Alapítvány, Oppenness and Trasparency in Governance, challenge and Opportunities, EIPA, Maastricht, The Netherlands, pp., One World One Privacy, Towards an Electronic Citizenship, 22ndlnternationa l Conference on. Privacy and Personal Data Protection, pp (konferenciakötet), - Észrevételek a jöv ő nemzedékek jogainak képviseletéhez, A jöv ő nemzedékek jogai, Védegylet, 2000, o. Szerk Jávor Benedek (konferenciakötet), Az alkotmányos alapjogok és a kutatás szabadsága, Levéltár és nyilvánosság c. konferenciakötet), okt Budapest, 1993, o,, - Az adatvédelem joga, ln : Jogi Informatika, szerk : Kovacsicsné Nagy Katalin, (1996), o., ln: Az ombudsmanok tíz éve ; OBH Így kezdődött... (Ünnep i kiadvány), - A személyes adatok védelme a bankoknál és biztosítóknál, ötödik Magya r Jogászgyűlés, Budapest, 2000, o., Matematikától a kriminálinformatikáig, Adatvédelem, információszabadság, üzleti titok, o.emlékkötet Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin tiszteletére, Budapest, 2001, - Meg őrizhető-e a magánélet az információs társadalomban? Információs társadalom és jogrendszer, old. Budapest MTA Társadalomkutató Központ, 341.o., Ügynökök és akták, o. Soros Alapítvány, Budapest (szerk : Halmai Gábor), - És mi lesz az alkotmánnyal? Eötvös Károly Intézet, Budapest, 199 o. (2004 ) (szerk, társszerző) konferenciakötet, FOI Experiences from Eastern Europe, Freedom of the Media and th e Internet, OSCE, : Amsterdam, key-note speaker Publikálva : Freedom and Responsibility, Yearbook, pp, A bensővé tett adatvédelem (bevezet ő) ln: Az adatvédelem addiktológiai kézikönyve, (2004)Budapest,. 210 o. szerk Gerevich József; A jogállami forradalom történeti alkotmánya www. jogiforum/publikaciok, (2004), Emberi jogok a gyakorlatban, ln : Az igazságosságdilemmái, ünnepi köte t Földesi Tamás 75. Születésnapjára, o., - A kisebbségek közjogi testületei, az identitás nyilvántarthatósága és a magánélet oltalma. ln: Regisztrálható-e az identitás? o. Szerk: Halász Iván Majtényi Balázs, - Az elektronikus információszabadság, Eötvös Károly Intézet, 2005, 420. o. (szerk.),

7 - Közérdek ű adat-személyes adat-titok, Data of public interest- personal datapublic data-secrets o. ; pp. Tízéves az adatvédelmi biztos irodája, Ten years of DP&FOI Commissioner's Office (kétnyelvű kötet), Az ombudsmanról (Hogy kezd ődött?) 236.o. ln: A mi alkotmányunk, Complex, 2006, 547. o., Párt- és kampánypénzek, Fundamentum 2006/ o. társszerző, kutatásvezető, - Az újságíró és az elektronikus információszabadság, MÚOSZ Évkönyv 2006, o., Az olvasó védelmében Újságombudsmanok a Magyar Hírlapnál, Budapest, 2006, 149.o. (társszerz ő), - Az információs szabadságok, Complex, 2006, 485. o., - Reconciliation and Developing Public Trust in Hungary : Opening State Security Files In: Democratic Control of Intelligence Services pp Edited : Hans Born, Marina Caparini, Ashgate, Tovább ketyeg az id őzitett bomba, avagy a párt és kampányfinanszírozás mé g Magyarországon is megreformálható (Miklósi Zoltánnal). In : Sándor-Vass-Korna i (szerk.) : Magyarország Politikai Évkönyve o. - A fenyegetett én. In : József Attila tudományközi megközelítésben. ELTE Irodalomtörténeti Intézet L'Harmattan Könyvkiadó, Budapest, o. ***

8 Önéletraj z 1. Név: Dr. Wéber János Születési hely és idő: Szekszárd, március 18. Jelenlegi beosztás : ORTT tag Beosztásba helyezés kelte : március 1. Jelenlegi munkahely neve : Országos Rádió és Televízió Testület 1088 Budapest, Reviczky u. 5. Hivatali telefonszám : Hivatali fax-száma : Iskolai végzettség: jogász Pécsi Tudományegyetem Állam- é s Jogtudományi kar (1976 ) Szakképzettség : jogi szakvizsga (1981 ) 3. Idegen nyelv ismerete : német 4. Korábbi munkahelyek: Szekszárdi Nyomda jogi előadó ( ) Tolna Megyei Tanács VB jogügyi főelőadó ( ) Petőfi TSz - Tengelic termel őszövetkezeti jogtanácsos ( ) Harkányi Nagyközségi Közös Tanács VB titkár ( ) Baranya megyei termelőszövetkezeteknél jogtanácsos (1 989-től) Somogy-Tolna-Baranya Megye i Köztársasági Megbízott Hivatalának vezetője ( ) Igazságügyi Minisztériu m helyettes államtitkár ( ) ügyvéd ( )

9 2 5. Családi állapot, házastárs adatai : Nős (1977) Feleség: Dr. Nesz Éva (szül : 1955) bíró (1994) 6. Gyermekek: Dr. Wéber Éva Zsófia (szül. : 1979) ügyvéd Wéber Tilla (szül. : 1981) közgazdász 7. Szülők: Wéber János (szül. : 1928) Wéber Jánosné szül: Link Anna (szül. : 1931) Jogi pályafutásom során elsősorban két területen szereztem joggyakorlatot. A vállalati szövetkezeti jogtanácsosi munkában a munkajogi igazgatási kérdések mellett elsősorban a gazdasági perekben működtem közre, néhány ügykörben specialistaként. Az államigazgatásban, illetve a közigazgatásban a törvényességi felügyelet, hatóság i ügyintézés, valamint a szervezet- és intézményirányítás területén szereztem ismereteket június 15-től az Igazságügyi Minisztériumban a büntetés-végrehajtási és jogi képviseleti ügyek felügyeletét láttam el helyettes államtitkárként. Részt vettem a gazdasági kamarákról szóló törvény kodifikációjában és a médiatörvén y el őkészítésében márciusa óta vagyok az Országos Rádió és Televízió Testüle t tagja. Budapest, március 27.

10 ÖNÉLETRAJ Z 1943-ban Budapesten születtem ban végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyete m Állam- és Jogtudományi Karán. A bírói-ügyészi szakvizsga letétele után az igazságügyi apparátusban dolgoztam. A Legfőbb ügyészség Általános Felügyeleti és Polgári Jog i Főosztályáról évben távoztam. Ezt követően az IBUSZ Rt vezető jogtanácsosaként dolgoztam, majd ügyvédi praxist folytattam (Magyar Nemzeti Galéria, Történeti Múzeum, Ludwig Múzeum) tól-1999-ig az MTV. Rt. Felügyeleti Bizottságának elnöke voltam ben, majd 2004-ben az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület tagjává választott. Testületi tagságom mellett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Ka r Civilisztikai Intézet, Polgári Jogi Tanszékének munkatársa vagyok. Társadalmi megbízatásként a Magyar Tornaszövetség alelnöke és a MOB tagja voltam. Budapest, március 26, c un Dr.Ladvánszky Györg r (l

11 Önéletrajz Név: dr. Timár Jáno s Születés: február 19. Iskolák : Szilágyi Erzsébet Gimnázium (Budapest) ELTE Állam és Jogtudományi Kar ELTE Bölcsészettudományi Kar, Szociológia Tanszék posztgraduális képzés Munkahelyek : Tömegkommunikációs Kutatóközpont kutató Medián Közvélemény és Piackutató Kft. tulajdonos, kutatásvezető (1996- fizetés nélküli szabadság) ORTT tag Szakmai tevékenység : kutatások, publikációk a sajtójog, a tömegkommunikáció hosszú távú tervezése, illetve a politikai közvélemény-kutatás területén kutatások a tömegkommunikáció illetve piackutatás területén, els ősorban a fogyasztói szokásokról szakértő, Fidesz szakértő, kormány 1996 mb. oktató, Kodolányi János F őiskola 1999 mb. oktató, ELTE média szak

12 Személyes adatok : Név: Szalai Annamári a Születési hely, idő : Zalaegerszeg, szeptember Tanulmányok, végzettség : 1979 Csány László Közgazdaság Szakközépiskola (Zalaegerszeg), számítás technika szak; érettségi, folyamatszervez ő és programkészítő szakképzettség 1982 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely), tanító szak (ének-népművelés) ; tanító 1985 német középfokú nyelvvizsga 1990 ELTE BTK (Budapest), népm űvelés szak; népművel ő 1998 Pénzügyi és Számviteli F őiskola (Zalaegerszeg), pénzügyi szak, vállalkozás i szakirány; szakközgazd a Munkahelyek, beosztás : Ady Endre Általános Iskola (Zalaegerszeg) ; tanító Zalai Hírlap (Zalaegerszeg); újságíró Zala Megyei Moziüzemi Vállalat, kés őbb jogutódjai ; filmforgalmazó, filmiroda-vezető Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (Zalaegerszeg) ; igazgató országgy űlési képviselő Kodolányi János F őiskola; óraadó, 2003-tól adjunktu s ORTT- tag

13 ÖNÉLETRAJ Z Név: Tirts Tamá s Születési hely és id ő : Budapest, Családi állapota : Nős, Általános és középiskolai tanulmányaimat Budapesten végeztem, 1979-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Három éven át könyvtárakban dolgoztam : Országos Széchenyi Könyvtár, Tömegkommunikációs Kutató Központ, és Országos M űszaki Könyvtár Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar - történelem szakos tanári diplomát szereztem Budapesti Arpád Gimnázium magyar szakos tanára, valamint a Gorkij Könyvtár Nemzetiségi Kutatócsoportjának tagja voltam áprilisától tagja a Fiatal Demokraták Szövetségének. A Somogyország című független megyei hetilap tudósítója voltam nyarán a FIDESZ képviselőjeként részt vettem a háromoldalú politikai tárgyalásokon, tagja voltam az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalócsoportjának novemberéig a FIDESZ els ő kampányfőnöke voltam A FIDESZ Press című kiadvány főszerkeszt ője voltam Között a Magyar Országgyűlés képvisel ője voltam, részt vettem : Önkormányzati, Közigazgatási és Belbiztonsági és Rend őrségi Bizottság - Kulturális, Tudományos, Fels őoktatási, Televízió,- Rádió és Sajtó Bizottsá g - Emberjogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság A cigánypolítikai vítanapot el őkészítő és a Jogsértettek Egyesületének megkeresésére alapított albizottsá g Társadalmi Szervezetek költségvetési támogatását koordináló Bizottság Emberjogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság Társadalmi Szervezetek Bizottsága munkájában A FIDESZ alelnök e A FIDESZ budapesti elnöke Fővárosi képvisel ő Fővárosi FIDESZ frakcióvezet ője Fővárosi FIDESZ-MDF-MKDSZ frakcióvezetője 2002-óta tagja vagyok a KDNP-nek, a KDNP delegált 2006-ban a Magyar Rádi ó Közalapítvány Kuratóriumába tagnak októberétől : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatánál tanácsadó. Budapest tl.~. irts Tamás

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK

TANULMÁNYOK, FOKOZATOK TANULMÁNYUTAK JELENLEGI MUNKAHELYEK Pap András László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Filozófiai Intézet, Általános Filozófia Tanszék Magyar

Részletesebben

Orszmggyűló9 Hivatala

Orszmggyűló9 Hivatala Orszmggyűló9 Hivatala Irományszám : g 14 6 85'4, A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS ELNÖKE Érkezett : 2005 J u N 2 3. Az Országgyűlés /2005. ( ) OGY határozata (javaslat) a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó

Részletesebben

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.

Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre. Dr. Rixer Ádám Ph.D. Egyetemi docens Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezető Szoba: B/22. Tel: 370-8601/322 Email cím: rixer.adam@kre.hu Tudományos minősítés: 2006 - Ph.D. fokozat (summa cum laude eredménnyel)

Részletesebben

dr. Szőke Gergely László szoke.gergely@ajk.pte.hu Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi felelős

dr. Szőke Gergely László szoke.gergely@ajk.pte.hu Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi felelős ÖNÉLETRAJZ DR. SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ SZEMÉLYES ADATOK NÉV dr. Szőke Gergely László SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Pécs, 1981. július 25. LAKCÍM 7632 Pécs, Enyezd út 26. E-MAIL CÍM szoke.gergely@ajk.pte.hu MUNKAHELY,

Részletesebben

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok

Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu. Tanulmányok DR. KÁLLAI ERNŐ szakmai önéletrajz Weboldal: www.kallaierno.hu E-mail: kallaierno69@gmail.com level@kallaierno.hu Tanulmányok 2008. - PhD. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, ME. 1997-2002.

Részletesebben

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás

Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás Dr. Gellén Márton: Közigazgatási reformok az államszerep változásainak tükrében c. monográfiájának javasolt példányszáma: indokolás A mű példányszámát legalább 500 darabban indokolt meghatározni. A mű

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010.

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 170. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2010. Képviselői Almanach Budapest, 2010. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. VIRÁG RUDOLF az Országos Választási Iroda vezetője ÖSSZEÁLLÍTÁS

Részletesebben

Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-96.

Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-96. Adatvédelem és információszabadság: A Magyar Hivatalos Közlönykiadó elektronikus kiadványa adatkezelõknek és az adatkezelés által érintetteknek Az adatvédelmi biztos beszámolója 1995-96. Nélkülözhetetlen

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKAI ALAPKÉPZÉSI SZAK ÖNÉRTÉKELÉS 2009 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30.

Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Bánlaky Pál 1937. december 30. Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

{ INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET } Szakmai Önéletrajz

{ INCLUDEPICTURE http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg \* MERGEFORMATINET } Szakmai Önéletrajz { INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET } Személyi adatok Szakmai Önéletrajz Név: Dr. Majtényi Balázs Ph.D. { INCLUDEPICTURE "http://www.mta-jti.hu/majtenyi.jpg" \* MERGEFORMATINET

Részletesebben

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b.

ELÉRHETŐSÉGÜNK. Magyar Soros Alapítvány. 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Soros Alapítvány Évkönyv 2004 ELÉRHETŐSÉGÜNK Magyar Soros Alapítvány 1051 Budapest Szent István tér 11/b. Telefon: 315-0303 315-0315 Telefax: 315-0201 Internet: http://www.soros.hu TARTALOMJEGYZÉK ELÉRHETŐSÉGÜNK

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert PhD

Dr. Szuchy Róbert PhD SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD Egyetemi Docens Főállású oktató Szobaszám: T/24 Tel.: +36 (1) 370-86-01 e-mail: robert.szuchy@kre.hu Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum

Részletesebben

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL

Be szá mo ló 2012. Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Be szá mo ló 2012 Be szá mo ló AZ ALAPVETŐ JO GOK BIZ TO SÁ NAK ÉS HELYETTESEINEK 2012. ÉVI TE VÉ KENY SÉ GÉ RÕL Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2012. évi tevékenységéről Hogyan

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 20 A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjai, Felülvizsgálati- és Felügyelő Bizottsága, Titkársága Budapest 2010 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 2010

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum Sólyom László A Magyar Köztársaság 3. elnöke Hivatalban Hivatalbalépés 2005. augusztus 5. Előd Mádl Ferenc Született 1942. január 3. (66 éves) Pécs Házastárs Nagy Erzsébet Végzettség jogász Sólyom László

Részletesebben

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti médiaés hírközlési hatóság

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti médiaés hírközlési hatóság országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti médiaés hírközlési hatóság m é d i a t a n á c s á n a k t e v é k e n y s é g é r ő l 2013 2 0 1 3 2 országgyűlési BESZÁMOLÓ 3 4 országgyűlési

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Születési hely, dátum: Pápa, 1961. június 4. Családi állapota: nős, felesége Dobrev Klára Gyerekek: Péter (1988); Bálint (1990); Anna (1996); Tamás (1997) Tanulmányok 1984-1990

Részletesebben

Alkotmányos médiajog?

Alkotmányos médiajog? Alkotmányos médiajog? Az elektronikus média jogának elemzése az amerikai és a magyar alkotmánybíráskodási gyakorlat tükrében Doktori értekezés Kézirat lezárása: 2007. július 1. Készítette: Dr. Udvary Sándor

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági

TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági TANTÁRGYI ADATLAP 1. A tantárgy kódja: 5AI03NKO05B, 5AI03LKO13B 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Gazdasági közigazgatás 3. A tantárgy megnevezése (angolul): The influence of Public Administration

Részletesebben

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013)

MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) MANYE választmányi tagjelöltek ajánlása (2013) 1. Bakonyi István Három évtizeden keresztül oktattam az orosz nyelvet a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a jelenleg Budapesti Corvinus Egyetemen.

Részletesebben

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év

Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Politológia Tanszék rendezvényei (archív) 2009. év Március 11. NATO konferencia Tíz éves a magyar NATO tagság érvek és ellenérvek a tapasztalatok tükrében címmel. Előadók Szenes Zoltán volt vezérkari főnők,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D.

CURRICULUM VITAE. Békés Csaba Ph.D. CURRICULUM VITAE Békés Csaba Ph.D. Születési idő, hely 1957. február 3. Nyírbátor, Tanulmányok 1978 1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged, történelem angol szak 1983 Diploma (MA) 1971 1975 Táncsics

Részletesebben

Korrupciós kockázatok Magyarországon 2011 Nemzeti Integritás Tanulmány

Korrupciós kockázatok Magyarországon 2011 Nemzeti Integritás Tanulmány Korrupciós kockázatok Magyarországon 2011 Nemzeti Integritás Tanulmány www.transparency.hu Korrupciós kockázatok Magyarországon 2011 Nemzeti Integritás Tanulmány Magyarország 2011 1 Köszönetnyilvánítás

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz Majtényi György

Szakmai Önéletrajz Majtényi György Szakmai Önéletrajz Majtényi György Tanulmányok 2001 1998-2002 1997-2002 1993-1999 1993-1998 1989-1993 Humboldt-Universität zu Berlin, Europäische Ethnologie ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Doktori

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben