; t. Hivatala. Az Országgyűlés /2008. ( ) OGY határozat a (javaslat) az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjaina k megválasztásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "; t. Hivatala. Az Országgyűlés /2008. ( ) OGY határozat a (javaslat) az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjaina k megválasztásáról"

Átírás

1 A MAGYAR ORSZÁGGY Ű LÉS ELNÖKE n. orn ;nyszá. 1: tt i o ; t. Hivatala l zkquettt 2008 C Z 7. Mellékietek : Oldal : Az Országgyűlés /2008. ( ) OGY határozat a (javaslat) az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjaina k megválasztásáról Az Országgyűlés a rádiózásról és televíziózásról szóló megfelelően, évi I. törvénynek március 31. napjától dr. Majtényi Lászlót, az Országos Rádió és Televízió Testület elnökév é dr. Ladvánszky Györgyöt, Szalai Annamáriát, dr. Tímár Jánost, Tirts Tamást, dr. Wéber Jánost az Országos Rádió és Televízió Testület tagjává megválasztja. Indokolás : A rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény rendelkezéseinek megfelel ően az Országgy űlés a köztársasági elnök és a miniszterelnök együttes jelölése alapján a Testület elnökének, a képvisel őcsoportok jelölése alapján pedig a Testület tagjainak megválasztásáró l dönt. Budapest, március 27. Dr. Szili Katalin

2 Dr. Majtényi László szakmai életrajza Majtényi László november 30-án született Budapesten. Jogász, az Eötvös Károl y Közpolitikai Intézet elnöke, a Pécsi Tudományegyetem docense. Három gyermeke és négy unokája van, felesége legfels őbb bírósági bíró. Felsőfokú végzettség - Jogász ELTE AJK, 1975 Tudományos fokozatok dr. Unív ELTE Állam- és Jogtudományi Kar. Doktori disszertáció témája : A normaelsajátítás típusa i - Az állam és jogtudomány kandidátusa, 1992, Téma : Ombudsman: Állampolgári Jogok Biztosa Szakmai életú t Jogi előadó, Jogtanácsos, MAHART Ügyvédi, jogtanácsosi szakvizsga, A Műegyetem oktatója, egyetemi adjunktus 1980, egyetemi docens (-1992 ) A Műszaki Egyetem Jogtudományi Osztályának vezet ője Az Alkotmánybíróság tanácsadója, főtanácsadója: A Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosa A Világosság c. társadalomtudományi folyóirat szerkesztője 1974-, majd a szerkesztőbizottság tagja A Fundamentum c. folyóirat alapító szerkeszt ője A Budapesti Könyvszemle szerkesztője, A Széchenyi István Egyetem docense, Ügyvéd, Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, elnök, A PTE ÁJK egyetemi docens, Több magyarországi egyetem, fels őoktatási intézmény rendszeres meghívott előadója: ELTE ÁJK, Jogi Továbbképző Intézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Mathias Corvinus Collegium, Láthatatlan Kollégium. Az egyetemi karrier során oktatot t tantárgyak: Alkotmányjog, etika, adatvédelem, információs jogok, ombudsman - intézmények, közlekedési jog, tengeri fuvarjog, szállítmányozás, nemzetközi tengeri é s belvízi közjog, hajózási jog, biztosítási jog Doktorandusz képzé s - PázmányPéter Katolikus egyetem PTE ÁJK Doktori Iskolája (2003 ) Phd. Bíráló bizottság, PTE AJ K Kutatási témái : Ombudsman intézmények összehasonlító vizsgálata. - Az információs társadalom elmélete és jogi környezete. Adatvédelem és információszabadság Magyarországon és az Európa i Unióban. - Alkotmányjog Alapjogi bíráskodás Kitüntetése i Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje, március 15. Pozitív Nagy Testvér Díj, Régi Magyar Nemzetesek Emlékplakettje, 2001

3 Szakmai konferenciá k Több mint ötven rangos szakmai konferencián tartott Magyarországon és külföldö n előadást. Tanulmányuta k 1988: Norway, Nordisk Institutt fór Sjoret t 1991 : France, European Commission of Human Rights, European Court of Huma n Rights 1992 : Sweden, Swedish Institute : USA, USIA Nemzetközi és hazai szakértői tevékenysé g 1997 Brandenburg Parlamentjének meghívására : az információszabadság védelme, tanácsadás a brandenburgi parlamentnek, 1998 Moszkva, Oroszország, Európa Tanács szakért őjeként az ombudsma n intézmény meghonosodásának lehet őségei Oroszországban, Moldávia, Európa Tanács szakért őjeként a személyes adatok törvény i védelmének megteremtése, Grúzia Európa Tanács szakért őjeként az információs jogok meghonosítás a Grúziában, Örményország, Az örmény informácíószabadság-törvény koncepciójána k véleményezése, az Article 19 meghívására, Koszovó, Az Európa Tanács meghívására a koszovói adatvédelmi jo g tervezetének felülvizsgálata, Tagja voltam a közadatok újrahasznosításáról szóló EU direktíva hatásá t vizsgáló kutatószerv tanácsadó testületének MEPSIR : Measuring European Publi c Sector Information Resources Koszovó, Montenegro : A nemzeti ombudsman intézmények fejlesztés e Publikációk Több könyv, Magyarországon és külföldön kiadott könyvrészlet, számos tanulmán y szerz ője. A magyar kormányok és szervezetek felkérésére továbbá számos tanulmányt, jogi szakvéleményt írt az információs jogok és az alkotmányjog tárgykörben. - Tanulmányok, folyóiratcikkek : Egy érdekes jogeset a tengeri biztosítás köréb ől, Biztosítási Szemle, o., A tengeri fuvarozás felelősségi rendszerének változása, Közlekedéstudomány i Szemle, 1986/10., A magyar hajózási jog felülvizsgálatának szükségessége, Közlekedéstudomány i Szemle, 1990/ o., A vízifuvarozás joga, KTMF 5. Tudományos Ülésszak kiadványa, A magyar hajózási jog kodifikációja, SZIMF, 6. tudományos Ülésszak, szept o., - Egy korszerű hajózási és kikötői törvény koncepciójához, Magyar Közigazgatá s ápr o., - A hajózás biztonsága, Közlekedési Közlöny, 1985/5., A polgár és az ő joga, Jogtudományi Közlöny, 1986/5., - Az Európai Közösség egységes piaca és a hajózás hazai szabályozása, Közlekedéstudományi Szemle, o., Ombudsmanok Skandináviában - országgy űlési biztos Magyarországon, Világosság, 1988/ o., Az adatvédelmi ombudsman- az adatvédelmi törvényhozás, Magya r Közigazgatás, 1990/ o., - Megszüntetendő-e az Alkotmánybíróság utólagos normakontrollja, avagy a

4 közeg bosszúja. (vitacikk) (Magyar Jog, 1991/5.), - Hungary's Constitutional Court against arbitrary use of PIN's, Prívacy Laws & Business, Middlesex, United Kingdom, Dec , Az állampolgárok jogai és a jogok biztosa, Társadalmi Szemle, 1991/6, , Pártok, politikák, ombudsmanok, Világosság, május o, Hungary's Constitutional Court against arbitrary use of PIN's, Privacy Laws & Business, Middlesex, United Kingdom, Dec , Az állam szégyene, a polgár titka, (Halmai Gábor társszerzővel) Café Bábel; ősz, Freedom of Information and Data Protection in Hungary, Constitutionalism & Politics, Bratislava, Slovakia November, 1993., Ön the History of Adopting the Institution of Ombudsman in Hungary, Journal o f Constitutional Law in Eastern and Central Europe, Bookworld Publications, Volume 1/1994. Number 2, pp., - Az alkotmányozás Magyarországon, Democracy After Communis m Foundation, American Council of Learned Socíetíes, jan. 24. Budapest. Jogállam, 1994/2, o., Kié az alkotmány?, Kritika, 1994/3, Tíz jótanács alkotmányozás esetére, Világosság, november (jegyzet), AIDS és intolerancia, Világosság, 1995, február (szerkeszt ői jegyzet), Közéleti antiszemitizmus, Világosság, július (jegyzet), Az adatvédelem és az információszabadság az Alkotmányban, Acta Humana, 1995, No o., Confronting the Past In :Constitution in Service Democracy, 1995, Cracow, , Kim Lane Schepele, Halmai Gábor társszerzőkkel., The Hungarian Constitutional Court's Lustration Decision of 1994., East European Human Rights Review, 1995,1, pp. by Gábor Halmai, László Majtényi, Kim Lane Schepele, Hungary appoints Eastern Europe's first Data Protection Commissioner, Privac y Laws and Business, September, 1995., A pártállami titkosszolgálati íratok nyilvánossága, Kritika., 1996/4., Geheime Unterlagen des kommunistischen Regimes und der liberal e Rechtsstaat, DuD Datenschutz und Sichereit in lnformationsverarbeitung un d Kommunikation,10/96, The Constitution, Scientific Research, Data Protection, and Freedom o f Information, Journal of Constitutional Law in Eastern and Central Europe, Volume3, Number 2, Bookworld Publicatiopns , - What are the current trends for protection of information? Privacy: the new frontier Montreal, September 23.26, (konferenciakiadvány), - Az információs szabadságjogok Magyarországon, Világosság, 1998/10, Kinek a feladata az alkotmány közvetlen alkalmazása? Körkérdés a z alkotmányosságról, Fundamentum, (hozzászólás)1998/4, o., Hungarian Data Protection Law and the World 20th International Conference o f Privacy and Data Protection Commissioners, Santiago de Compostela, Septembe r 1998 (konferencíakíadvány), Hungary streamlines its law to follow the EU Directive, Privacy Laws an d Business lssue No51, December, pp, - Hungary and EU, I-WAYS The Internet Raises New Privacy Concerns, GIIC, third Quarter pp., - Az adatvédelmi biztos üzenetei, Kritika, október o., A bens ővé tett adatvédelem, Pszychiatria Hungarica, $7-489.o., - Gazdaság és adatvédelem, Napi Jogász, február, Alkotmányos demokráciánk, Holmi, április o. (bírálat), - Az információszabadság és az adatvédelem határai, Világosság, 2002/2-3 56

5 108.o., - Ensuring data protection ín East-Central Europe. (Part IV: Keynote Address).Socíal Research. 03/22/ pp., Volume 69 No.1 Spring, 2002, New School, New York, Reconciliation and developing public trust: openingstate security files to th e public, Geneva Centre for the democratic control of armed Forces (DCAF), 2002, 3th-5th October = lemaradásban vagy lépésel őnyben - Adatvédelem és információszabadság, Beszél ő, szám o., - A bíróságok és a nyilvánosság, Fundamentum, 2004/1, o., A nyilvánosság és a bíróságok, Kontroll, 2004/ o., Első oldal, Infokommunikáció és jog, október, - Az elektronikus információszabadság törvénybe iktatása, Fundamentum, 2004/4, Közérdek ű személyes - nyilvános - titok I. Beszél ő, 2005, 9-szám, Közérdek ű - személyes nyilvános - titok II. Beszél ő, 2005, 10. szám, A fenyegetett én (Az információs kor el őérzete József Attila egyik nag y versében), Holmi ; február o., - Távközlési adatok visszatartása, Első oldal, Infokommunikáció és jog,, o., Resolution of Public Sector Information The Hungarian Model, org/document/17/0,2340,en_2649_33757_ _1 1_1_1 00. html, - Kerekasztal-beszélgetés a génkutatásról, Biztosítási Szemle, 2006/ o. (társszerz ő), A közérdek az alkotmányban és a nemzetközi jogban (Szabó Máté Dániellel), Acta Humana 2008, megjelenés alatt Roma támogatások és jogosultságok követésének lehet őségei EKI, társszerz ő, - Bírói függetlenség, számonkérhet őség, igazságszolgáltatási reformok, EK I (társszerz ő, szerkesztő) A közszféra adatai hasznosíthatóságához szükséges jogalkotási feladatok, EKI (társszerz ő ) org/ekint_files/file/tanulmanyok/adatvagyon pdf Az elektronikus személyazonosítás adatvédelmi követelményei EK1, (társszerző) adatve d elem_ekint-1. pdf Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet (írás, szerkesztés) Az ombudsman - a jogok biztosa, 1992, Budapest, Közgazdasági és Jog i Könyvkiadó, 138.o. Jogi ismeretek, belvízi és tengeri hajózási közjog. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986 J7-994 (egyetemi jegyzet), Tengeri fuvarjog, Budapest, 1988, Tankönyvkiadó, Budapest, J (egyetemi jegyzet), Jogtudományi ismeretek mérnökhallgatóknak, Budapest, (egyedüli szerkeszt ő ), - Adatvédelem ; információszabadság, sajtó, 1997, Constitutíonal and Legislative Policy Institute, Budapest (kézikönyv), - The first three years of the Parliamentary Commissioner for Data Protection an d Freedom of Information, Budapest, ABI, 370. old. (szerk.), Az ombudsman szerepe és feladatai a közép- és kelet-európai országokban a rendszerváltás után, Budapest, Európa Tanács Országgy űlési Biztoso k Hivatala (társszerző),.április, 39

6 Annual Report of the Par(iamenty Commissioner for Data Protection and Freedom of Information 1998, 1999, 2000, 2001 (Abbreviated Versions) (szerk), - Data Protection and Freedom of Information, Budapest, 1997, May 22-25, HCLU, Ford Foundation, Experiencies of data protection in Hungary, Edited b y the Civil Liberties Union, Budapest, (konferenciakőtet), - Adatőrségen, Történetek a Tüköry utcából, Emberi Jogi Információs és Dokumentációs központ, 122. old. Budapest, 1999 :, - Hungary, The Global Encyclopaedia of Data Protection Regulation, Kluwer La w International, 1997 (kézikönyv), (társszerz ő), Az adatvédelmi biztos beszámolója , 1997, 1998, 1999, 2000, (szerk.) ABI, Budapest (öt kötet), lnformationsfreiheit Das Ungarische Modell I Freedom of Information Th e Hungarian Model Akteneinsicht und Informationszugang, Potsdamer Materiale n Band 2 Lnternationales Symposium, old (konferenciakötet), The door onto theother side - Az odaátra nyíló ajtó, ABI, 2001, 341 o. (szerk, társszerző), kétnyelvű kötet, Tanulmányok a demokráciáról, Budapest, 1998, Munkásakadémia Alapítvány, Oppenness and Trasparency in Governance, challenge and Opportunities, EIPA, Maastricht, The Netherlands, pp., One World One Privacy, Towards an Electronic Citizenship, 22ndlnternationa l Conference on. Privacy and Personal Data Protection, pp (konferenciakötet), - Észrevételek a jöv ő nemzedékek jogainak képviseletéhez, A jöv ő nemzedékek jogai, Védegylet, 2000, o. Szerk Jávor Benedek (konferenciakötet), Az alkotmányos alapjogok és a kutatás szabadsága, Levéltár és nyilvánosság c. konferenciakötet), okt Budapest, 1993, o,, - Az adatvédelem joga, ln : Jogi Informatika, szerk : Kovacsicsné Nagy Katalin, (1996), o., ln: Az ombudsmanok tíz éve ; OBH Így kezdődött... (Ünnep i kiadvány), - A személyes adatok védelme a bankoknál és biztosítóknál, ötödik Magya r Jogászgyűlés, Budapest, 2000, o., Matematikától a kriminálinformatikáig, Adatvédelem, információszabadság, üzleti titok, o.emlékkötet Dr. Kovacsicsné Nagy Katalin tiszteletére, Budapest, 2001, - Meg őrizhető-e a magánélet az információs társadalomban? Információs társadalom és jogrendszer, old. Budapest MTA Társadalomkutató Központ, 341.o., Ügynökök és akták, o. Soros Alapítvány, Budapest (szerk : Halmai Gábor), - És mi lesz az alkotmánnyal? Eötvös Károly Intézet, Budapest, 199 o. (2004 ) (szerk, társszerző) konferenciakötet, FOI Experiences from Eastern Europe, Freedom of the Media and th e Internet, OSCE, : Amsterdam, key-note speaker Publikálva : Freedom and Responsibility, Yearbook, pp, A bensővé tett adatvédelem (bevezet ő) ln: Az adatvédelem addiktológiai kézikönyve, (2004)Budapest,. 210 o. szerk Gerevich József; A jogállami forradalom történeti alkotmánya www. jogiforum/publikaciok, (2004), Emberi jogok a gyakorlatban, ln : Az igazságosságdilemmái, ünnepi köte t Földesi Tamás 75. Születésnapjára, o., - A kisebbségek közjogi testületei, az identitás nyilvántarthatósága és a magánélet oltalma. ln: Regisztrálható-e az identitás? o. Szerk: Halász Iván Majtényi Balázs, - Az elektronikus információszabadság, Eötvös Károly Intézet, 2005, 420. o. (szerk.),

7 - Közérdek ű adat-személyes adat-titok, Data of public interest- personal datapublic data-secrets o. ; pp. Tízéves az adatvédelmi biztos irodája, Ten years of DP&FOI Commissioner's Office (kétnyelvű kötet), Az ombudsmanról (Hogy kezd ődött?) 236.o. ln: A mi alkotmányunk, Complex, 2006, 547. o., Párt- és kampánypénzek, Fundamentum 2006/ o. társszerző, kutatásvezető, - Az újságíró és az elektronikus információszabadság, MÚOSZ Évkönyv 2006, o., Az olvasó védelmében Újságombudsmanok a Magyar Hírlapnál, Budapest, 2006, 149.o. (társszerz ő), - Az információs szabadságok, Complex, 2006, 485. o., - Reconciliation and Developing Public Trust in Hungary : Opening State Security Files In: Democratic Control of Intelligence Services pp Edited : Hans Born, Marina Caparini, Ashgate, Tovább ketyeg az id őzitett bomba, avagy a párt és kampányfinanszírozás mé g Magyarországon is megreformálható (Miklósi Zoltánnal). In : Sándor-Vass-Korna i (szerk.) : Magyarország Politikai Évkönyve o. - A fenyegetett én. In : József Attila tudományközi megközelítésben. ELTE Irodalomtörténeti Intézet L'Harmattan Könyvkiadó, Budapest, o. ***

8 Önéletraj z 1. Név: Dr. Wéber János Születési hely és idő: Szekszárd, március 18. Jelenlegi beosztás : ORTT tag Beosztásba helyezés kelte : március 1. Jelenlegi munkahely neve : Országos Rádió és Televízió Testület 1088 Budapest, Reviczky u. 5. Hivatali telefonszám : Hivatali fax-száma : Iskolai végzettség: jogász Pécsi Tudományegyetem Állam- é s Jogtudományi kar (1976 ) Szakképzettség : jogi szakvizsga (1981 ) 3. Idegen nyelv ismerete : német 4. Korábbi munkahelyek: Szekszárdi Nyomda jogi előadó ( ) Tolna Megyei Tanács VB jogügyi főelőadó ( ) Petőfi TSz - Tengelic termel őszövetkezeti jogtanácsos ( ) Harkányi Nagyközségi Közös Tanács VB titkár ( ) Baranya megyei termelőszövetkezeteknél jogtanácsos (1 989-től) Somogy-Tolna-Baranya Megye i Köztársasági Megbízott Hivatalának vezetője ( ) Igazságügyi Minisztériu m helyettes államtitkár ( ) ügyvéd ( )

9 2 5. Családi állapot, házastárs adatai : Nős (1977) Feleség: Dr. Nesz Éva (szül : 1955) bíró (1994) 6. Gyermekek: Dr. Wéber Éva Zsófia (szül. : 1979) ügyvéd Wéber Tilla (szül. : 1981) közgazdász 7. Szülők: Wéber János (szül. : 1928) Wéber Jánosné szül: Link Anna (szül. : 1931) Jogi pályafutásom során elsősorban két területen szereztem joggyakorlatot. A vállalati szövetkezeti jogtanácsosi munkában a munkajogi igazgatási kérdések mellett elsősorban a gazdasági perekben működtem közre, néhány ügykörben specialistaként. Az államigazgatásban, illetve a közigazgatásban a törvényességi felügyelet, hatóság i ügyintézés, valamint a szervezet- és intézményirányítás területén szereztem ismereteket június 15-től az Igazságügyi Minisztériumban a büntetés-végrehajtási és jogi képviseleti ügyek felügyeletét láttam el helyettes államtitkárként. Részt vettem a gazdasági kamarákról szóló törvény kodifikációjában és a médiatörvén y el őkészítésében márciusa óta vagyok az Országos Rádió és Televízió Testüle t tagja. Budapest, március 27.

10 ÖNÉLETRAJ Z 1943-ban Budapesten születtem ban végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyete m Állam- és Jogtudományi Karán. A bírói-ügyészi szakvizsga letétele után az igazságügyi apparátusban dolgoztam. A Legfőbb ügyészség Általános Felügyeleti és Polgári Jog i Főosztályáról évben távoztam. Ezt követően az IBUSZ Rt vezető jogtanácsosaként dolgoztam, majd ügyvédi praxist folytattam (Magyar Nemzeti Galéria, Történeti Múzeum, Ludwig Múzeum) tól-1999-ig az MTV. Rt. Felügyeleti Bizottságának elnöke voltam ben, majd 2004-ben az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület tagjává választott. Testületi tagságom mellett a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Ka r Civilisztikai Intézet, Polgári Jogi Tanszékének munkatársa vagyok. Társadalmi megbízatásként a Magyar Tornaszövetség alelnöke és a MOB tagja voltam. Budapest, március 26, c un Dr.Ladvánszky Györg r (l

11 Önéletrajz Név: dr. Timár Jáno s Születés: február 19. Iskolák : Szilágyi Erzsébet Gimnázium (Budapest) ELTE Állam és Jogtudományi Kar ELTE Bölcsészettudományi Kar, Szociológia Tanszék posztgraduális képzés Munkahelyek : Tömegkommunikációs Kutatóközpont kutató Medián Közvélemény és Piackutató Kft. tulajdonos, kutatásvezető (1996- fizetés nélküli szabadság) ORTT tag Szakmai tevékenység : kutatások, publikációk a sajtójog, a tömegkommunikáció hosszú távú tervezése, illetve a politikai közvélemény-kutatás területén kutatások a tömegkommunikáció illetve piackutatás területén, els ősorban a fogyasztói szokásokról szakértő, Fidesz szakértő, kormány 1996 mb. oktató, Kodolányi János F őiskola 1999 mb. oktató, ELTE média szak

12 Személyes adatok : Név: Szalai Annamári a Születési hely, idő : Zalaegerszeg, szeptember Tanulmányok, végzettség : 1979 Csány László Közgazdaság Szakközépiskola (Zalaegerszeg), számítás technika szak; érettségi, folyamatszervez ő és programkészítő szakképzettség 1982 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely), tanító szak (ének-népművelés) ; tanító 1985 német középfokú nyelvvizsga 1990 ELTE BTK (Budapest), népm űvelés szak; népművel ő 1998 Pénzügyi és Számviteli F őiskola (Zalaegerszeg), pénzügyi szak, vállalkozás i szakirány; szakközgazd a Munkahelyek, beosztás : Ady Endre Általános Iskola (Zalaegerszeg) ; tanító Zalai Hírlap (Zalaegerszeg); újságíró Zala Megyei Moziüzemi Vállalat, kés őbb jogutódjai ; filmforgalmazó, filmiroda-vezető Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (Zalaegerszeg) ; igazgató országgy űlési képviselő Kodolányi János F őiskola; óraadó, 2003-tól adjunktu s ORTT- tag

13 ÖNÉLETRAJ Z Név: Tirts Tamá s Születési hely és id ő : Budapest, Családi állapota : Nős, Általános és középiskolai tanulmányaimat Budapesten végeztem, 1979-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. Három éven át könyvtárakban dolgoztam : Országos Széchenyi Könyvtár, Tömegkommunikációs Kutató Központ, és Országos M űszaki Könyvtár Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar - történelem szakos tanári diplomát szereztem Budapesti Arpád Gimnázium magyar szakos tanára, valamint a Gorkij Könyvtár Nemzetiségi Kutatócsoportjának tagja voltam áprilisától tagja a Fiatal Demokraták Szövetségének. A Somogyország című független megyei hetilap tudósítója voltam nyarán a FIDESZ képviselőjeként részt vettem a háromoldalú politikai tárgyalásokon, tagja voltam az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalócsoportjának novemberéig a FIDESZ els ő kampányfőnöke voltam A FIDESZ Press című kiadvány főszerkeszt ője voltam Között a Magyar Országgyűlés képvisel ője voltam, részt vettem : Önkormányzati, Közigazgatási és Belbiztonsági és Rend őrségi Bizottság - Kulturális, Tudományos, Fels őoktatási, Televízió,- Rádió és Sajtó Bizottsá g - Emberjogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság A cigánypolítikai vítanapot el őkészítő és a Jogsértettek Egyesületének megkeresésére alapított albizottsá g Társadalmi Szervezetek költségvetési támogatását koordináló Bizottság Emberjogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság Társadalmi Szervezetek Bizottsága munkájában A FIDESZ alelnök e A FIDESZ budapesti elnöke Fővárosi képvisel ő Fővárosi FIDESZ frakcióvezet ője Fővárosi FIDESZ-MDF-MKDSZ frakcióvezetője 2002-óta tagja vagyok a KDNP-nek, a KDNP delegált 2006-ban a Magyar Rádi ó Közalapítvány Kuratóriumába tagnak októberétől : Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatánál tanácsadó. Budapest tl.~. irts Tamás

Dr. Majtényi László szakmai életrajza

Dr. Majtényi László szakmai életrajza Dr. Majtényi László szakmai életrajza Majtényi László 1950. november 30-án született Budapesten. Jogász, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, a Pécsi Tudományegyetem docense. Három gyermeke és

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János

Oktatói önéletrajz Dr. Békés Csaba János egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1983 József Attila Tudományegyetem, Szeged,, történelem angol szak Tudományos

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1975-1979 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző szak, vállalati modellező

Részletesebben

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság

2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám Állampolgárság ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Vezetéknév/utónév Zsubori Edina Ágnes Cím 2081 Piliscsaba, Fényesliget sétány 3.A.12. Telefonszám 06-30-584-6250 E-mail zsubina@yahoo.com Állampolgárság magyar Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

elnök, Nemzeti Választási Bizottság Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 1. Személyi adatok 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Vezetéknév/Utónév: Prof. Dr. Patyi András Születési név: Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné

Oktatói önéletrajz Dr. Lőrinc Alajosné egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1965-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Külkereskedelmi szak

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György

Oktatói önéletrajz Dr. Jenei György professor emeritus Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1960-1965 Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem - filozófia Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Polyák Gábor György

Oktatói önéletrajz Dr. Polyák Gábor György Dr. Polyák Gábor György adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Infokommunikációs Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 Pécsi Tudományegyetem, jogász 1998-2002 Pécsi Tudományegyetem, kommunikációs

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kerékgyártó Györgyné

Oktatói önéletrajz Dr. Kerékgyártó Györgyné Dr. Kerékgyártó Györgyné egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1958-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Általános Közg. Kar tanári B szak

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita

Oktatói önéletrajz Dr. Hegedűs Rita egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar, magyar-orosz

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos

Oktatói önéletrajz Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság. állásfoglalás a. Dr. Tóth Mihály É : t. l livaiaűa ~~~' ' sr Ir011:t,itd, tat : Lrkscett : 2010 J. 2.0. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság állásfoglalás a az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Az Országgy űlés

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső

Oktatói önéletrajz Dr. Baricz Rezső professor emeritus Gazdálkodástudományi Kar Vezetői Számvitel Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1959-1963 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy (könyvviteli specializáció) 1971-1973 Pénzügyminisztérium,

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás

Oktatói önéletrajz Dr. Mészáros Tamás egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1970 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipar szak Tudományos fokozatok, címek:: 1984,

Részletesebben

SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY

SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY AZ ÚJ HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK ÉLETRAJZAI dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár Koordinációs Ügyekért

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Szántay Antal Péter tudományos főmunkatárs Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 ELTE (Budapest), történelem - német nyelv és

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Görög Mihály

Oktatói önéletrajz Dr. Görög Mihály egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1972-1977 MKKE, Közgazdász-tanár 1995 Harvard Business School,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Bara Zoltán egyetemi tanár Közgazdaságtudományi Kar Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1971-1976 Marx Károly Közgazd. Egyetem, Tanárszak \"D\" Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat

Önéletrajz. Személyi adatok. Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu. Szakmai tapasztalat Dr. Tóth András PhD egyetemi adjunktus ügyvéd Önéletrajz Személyi adatok Cím 1061 Budapest, Andrassy u. 11. E-mail mail@andrastoth.hu Web Állampolgárság www.andrastoth.hu Magyar Születési dátum 1979.03.11

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin

Oktatói önéletrajz Ertseyné dr. Peregi Katalin Ertseyné dr. Peregi Katalin egyetemi docens Kertészettudományi Kar Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Kertészeti Egyetem, okleveles kertészmérnök 1980-1982 Kertészeti

Részletesebben

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Dr. Mészár Róza

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Dr. Mészár Róza -s,ntij 1'41a Erk.:c tc 2010 J,; L 2:0. Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság állásfoglalás a az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásáról Az Országgy űlés Alkotmányügyi, igazságügyi

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Tolnai Jánosné Dr. Születési név: Szatmári Katalin Anyja neve: Bognár Aranka Neme: nő Születési hely, idő: Budapest, 1954.04.29 Családi állapot: házas Állampolgárság:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet

Oktatói önéletrajz Dr. Malota Erzsébet egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 BCE, Gazdálkodási Kar, Ph.D. képzés 1993-1996 BCE, Gazdálkodási Kar,

Részletesebben

DR. HABIL. SZEKFÜ ANDRÁS C. EGYETEMI TANÁR

DR. HABIL. SZEKFÜ ANDRÁS C. EGYETEMI TANÁR DR. HABIL. SZEKFÜ ANDRÁS C. EGYETEMI TANÁR TANSZÉKVEZETŐ FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: A DOKUMENTUMFILM ELMÉLETE MAGYAR FILMTÖRTÉNET - JANCSÓ MIKLÓS FILMELMÉLET - HEVESY IVÁN, BALÁZS BÉLA VÁLSÁGKOMMUNIKÁCIÓ

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter

Oktatói önéletrajz Dr. Fehér Péter egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Információrendszerek Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2000 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodási szak, Információmenedzsment-Vezetői gazdaságtan

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár

Oktatói önéletrajz Dr. Szántó Zoltán Oszkár Dr. Szántó Zoltán Oszkár egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1987 MKKE, közgazdász - tanár és

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Argejó Éva SZAKMAI ÉLETRAJZ Argejó Éva Születés helye, ideje Miskolc, 1955 Középiskola 1969 1973 Ihász Dániel Ipari Szakközépiskola Egyetem 1993 1997 ELTE BTK filozófia 1981 1985 ELTE BTK szociológia 1976 1979 Budapesti

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László

Oktatói adatlap Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi szakon 1995-2000 BKÁE,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Tanulmányok, végzettség. /2008/ Corvinus Egyetem, posztgraduális képzés Tuirizmus szakértő diploma. Ügyvédi, jogi szakvizsga

CURRICULUM VITAE. Tanulmányok, végzettség. /2008/ Corvinus Egyetem, posztgraduális képzés Tuirizmus szakértő diploma. Ügyvédi, jogi szakvizsga CURRICULUM VITAE Adatok Név: dr Kricsfalvi. Anita Születési hely, idő : Budapest, 1972.12.10. Állampolgárság: magyar Postacím: 1061 Budapest,Jókai tér 8. Mobiltelefon:36 20 5120705 anita@businessitalia.hu

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Sajtószabadság, médiafelügyelet

Sajtószabadság, médiafelügyelet Sajtószabadság, médiafelügyelet A tananyag alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlott; a projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Simon Judit. Karrier. egyetemi tanár. Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Oktatói önéletrajz. Dr. Simon Judit. Karrier. egyetemi tanár. Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Dr. Simon Judit egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, népgazdasági

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1973-1978 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző Tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor

Oktatói önéletrajz Dr. Schmidt Gábor egyetemi tanár Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1967 \"Vaszil Kolarov\" Mezőgazdasági Főiskola, Bulgária, Plovdiv, agrár-kertészmérnöki

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Incze Emma

Oktatói önéletrajz Incze Emma adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Stratégia Tanszék Karrier fokú végzettségek: 1999-2004 Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola 1993-1997 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár,

Részletesebben

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

2009. február-május Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar S ZAKMAI Ö NÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név DR. SZENDI ANTAL Telefon 392-3559/19249; IP: 111020; IRM: 19-249 E-mail szendi.antal@nav.gov..hu SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum Intézmény Beosztás 2009 szeptemberétől

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1118 Budapest, Számadó u. 19.) IGAZGATÓSÁGÁNAK rendkívüli tájékoztatója

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Losonci Dávid István

Oktatói önéletrajz Losonci Dávid István adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2001-2006 Budapesti Corvinus Egyetem, közgazdász Tudományos fokozatok, címek:: 2014, PhD

Részletesebben

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI)

Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Sulyok Gábor Osztályvezető, Tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Osztály: A Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztálya Tudományos cím vagy fokozat: PhD Szervezési

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Nagy Beáta

Oktatói önéletrajz Dr. Nagy Beáta egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 MKKE, közgazdász, szociológus Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter

Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból. LEVELEZŐ MUNKAREND részére. 2012 tavaszi szemeszter Nemzeti Közszolgálat Egyetem Rendészettudományi Kar Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék Tájékoztató és Tematika MAGYAR ALKOTMÁNYJOG c. tantárgyból LEVELEZŐ MUNKAREND részére 2012 tavaszi szemeszter

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

Consact Minőségfejelsztési és Vezetési Tanácsadó Kft., vezető tanácsadó

Consact Minőségfejelsztési és Vezetési Tanácsadó Kft., vezető tanácsadó Milicz Ákos tudományos segédmunkatárs Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Kontroll Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1999-2004 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Gazdálkodási

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Jelenlegi megbízatások Dékán, ELTE Társadalomtudományi Kar Habilitált egyetemi docens, ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék Tanulmányok 1992-1999.: A szociológia tudomány kandidátusa Magyar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben