BIZTONSÁGI ADATLAP Microgrit alumínium-oxid, timföld sorozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIZTONSÁGI ADATLAP Microgrit alumínium-oxid, timföld sorozat"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP Microgrit alumínium-oxid, timföld sorozat 1. Szakasz. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Általános név: Microgrit alumínium-oxid, timföld sorozat Márkanév: Microgrit A-17; Microgrit PXA; Microgrit A-13; Microgrit WA; Microgrit A; Microgrit WCA; Microgrit PLP; Microgrit GB; Microgrit CR.3;Microgrit P 3; Microgrit DD;Microclear EC 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása A termék felhasználása: Lappolás és fényezés, kopásálló bevonat. Ellenjavallt felhasználás: Nincs azonosítva 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/szállító: Micro Abrasives Corporation 720 Southampton Road P.O. Box 669 Westfield, MA Tel: Fax: Sürgősségi telefonszám: Az Egyesült Államokban, Kanadában, Puerto Ricón és az Amerikai Virgin-szigeteken: 1 (800) Az Egyesült Államokon kívül: +01 vagy 001 (813) (R-beszélgetés szükség esetén) Kínában: (020) Kapcsolattartó: Mr. Jacky Cheng Weblap: A biztonsági adatlap készítésének/felülvizsgálatának dátuma: 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 2. Szakasz. A veszélyek meghatározása EU CLP-besorolás (1272/2008): Nem minősül veszélyesnek EU besorolás (1999/45/EK): Nem minősül veszélyesnek GHS besorolás: Nem minősül veszélyesnek US OSHA besorolás (29 CFR ): Nem minősül veszélyesnek Az EU besorolások és az R-kifejezések teljes szövegét lásd a 16. részben Címkézési elemek: Vegyi anyagok besorolásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerével (GHS) összhangban nem veszélyes. Kiegészítő címkézés: A műveletek alatt a megemelkedett zajszinteknek való hosszú ideig tartó kitettség befolyásolhatja a hallást. A legtöbb esetben nagyobb veszély a feldolgozás alatt lévő anyagból vagy festékből/bevonatokból származó pornak/füstöknek való kitettség. A csiszolásos megmunkálás alatt keletkező legtöbb por az alapanyagból és a bevonatokból származik, és értékelni kell az ezek expozíciójából származó lehetséges veszélyt. Ez a por tűzveszélyt vagy porrobbanási veszélyt, és így súlyos egészségügyi veszélyt jelenthet Egyéb veszélyek: Nincs azonosítva 3. Szakasz. Összetétel/információk az alkotóelemekről Összetevő CAS-szám/EINECS-szám Mennyiség EU/GHS-besorolás (1272/2008) Alumínium-oxid % Nem veszélyes Nem veszélyes REACH regisztrációs szám Az EU/GHS-besorolások és az R-kifejezések/figyelmeztető mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben.

2 4.1. Elsősegélynyújtási intézkedések leirása Elsősegély SAFETY DATA SHEET Microgrit Aluminum Oxide, Alumina Series 4. Szakasz. Elsősegélynyújtás Szem: Távolitsa el a kontaktlencséket, ha jelen vannak és ez könnyen megoldható. Öblítse ki a szemeket alaposan nagy mennyiségű vízzel, a szemhéjakat nyitva tartva. Ha az irritáció nem múlik el, orvosi ellátást kell kérni. Bőrre jutás: Mossa le a bőrt szappannal és vízzel. Irritáció vagy más tünetek megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni. Lenyelés: Ne hánytassa a sérültet. Öblítse ki a szájat vízzel. Kérjen orvosi ellátást nagy mennyiség lenyelése vagy rosszullét esetén. Belégzés: A sérültet friss levegőre kell vinni. Légzési nehézségek esetén szakképzett személyzettel oxigént kell adatni. Kérjen orvosi ellátást, ha az irritáció vagy az egyéb tünetek nem múlnak el. Az egészségügyi hatásokkal kapcsolatos részletek a 11. pontban találhatók A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások: A por szem- vagy légúti irritációt okozhat. A por magas koncentrációban, hosszú időn keresztüli belégzése a tüdők károsodását okozhatja. Az alapanyag vagy a bevonatok megmunkálásából származó pornak való kitettség további egészségügyi kockázatokat jelenthet A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: Azonnali orvosi ellátás nem szükséges. 5. Szakasz. Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag: A környező tűz eloltására bármilyen alkalmas anyag felhasználható Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Ez a termék nem tűzveszélyes vagy gyúlékony; azonban megfontolás tárgyává kell tenni a megmunkálás alatt lévő alapanyagból származó potenciális tűz-/robbanásveszélyeket. Sok anyag hoz létre tűzveszélyes/robbanékony porokat vagy forgácsokat megmunkálás vagy csiszolás során Tűzoltóknak szóló javaslat: A tűzoltóknak pozitív nyomású önálló légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselniük olyan tüzek esetén, amelyek vegyszereket is érintenek. 6. Szakasz. Intézkedések véletlen anyagkijutás esetére 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Viseljen szükség szerint megfelelő légzőkészüléket és védőruházatot, hogy megelőzze a por szemmel való érintkezését és belégzését Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerülni kell a vízkészletek szennyezését és a környezetbe való kijutását. A kiömléseket az előírások szerint jelentse a hatóságoknak A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Gondosan gyűjtse össze a szárazanyagot, kerülve a levegőbe került por létrehozását. Helyezze egy megfelelő tárolóedénybe az ártalmatlanításhoz Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 13. részt az ártalmatlanítási információkért és a 8. részt a védőfelszerelésekért A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 7. Szakasz. Kezelés és tárolás Oldal: 2/8

3 BIZTONSÁGI ADATLAP Microgrit alumínium-oxid, timföld sorozat Kerülni kell a por belégzését. A készítményt megfelelő szellőzés mellett használjuk. Kerülni kell a szembe, bőrre és ruházatra kerülést. Viseljen megfelelő kesztyűt, szemvédelmet és alkalmas védőruházatot a tevékenységnek megfelelően. Kezelése után alaposan mosson kezet. Vegye figyelembe a megmunkálásra kerülő anyagok és bevonatok összetevőinek való kitettséget. Ahol van ilyen, olvassa el az OSHA anyagspecifikus további munkahelyi gyakorlati követelményeit A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: Nincs szükség különleges tárolásra Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): Ipari felhasználások: Csiszoló Szakmai felhasználások: Nincs azonosítva 8.1. Ellenőrzési paraméterek: 8. Szakasz. Kitettség ellenőrzése/egyéni védelem Kémiai név Alumínium-oxid Az Egyesült Államokban érvényes Foglalkozási Expozíciós Határérték (OEL) 5 mg/m3 - (belélegezhető) 15 mg/m3 - (összes por) OSHA PEL - Nincs megállapítva. ACGIH TLV EU IOEL Nincs megállapítva. Egyesült Királyság OEL 4 mg/m3 - (belélegezhető por) 10 mg/m3 - (belélegezhető por) Német OEL 1,5 mg/m3 - (belélegezhető) 4 mg/m3 - (belélegezhető) Kínai OEL 4 mg/m3 - Biológiai határérték Nincs megállapítva. Megjegyzés: Vegye figyelembe a megmunkálásra kerülő alapanyagok és bevonatok összetevőit is. DNEL: Hosszú-távú orális toxicitás Hosszú-távú belélegzős toxicitás Alumínium-oxid 6,2 mg/kg 15,6 mg/m3 PNEC: Nincsenek meghatározva DNEL (származtatott hatásmentes szint): A DNEL az anyagexpozíció azon szintje, amely alatt nem várható nemkívánatos hatás. Ennélfogva az anyag azon expozíciós szintjét is jelenti, amely feletti szintnek embert kitenni nem szabad. A DNEL egy származtatott expozíciós szint, mivel általában az állatvizsgálatokban elérhető dózisokból számítják, ilyenek pl. a megfigyelhető káros hatás nélküli szintek (NOAEL-ek), illetve a jelszerű dózisok (BMD-k). Ez az érték az EU REACH számításokból származik, amikor a vegyi biztonsági felmérés a regisztráció részét képezi. PNEC (becsült hatásmentes koncentráció): Az az anyagkoncentráció, amely esetén a vizsgált környezetben nem várható káros hatás. Ez az érték az EU REACH számításokból származik, amikor a vegyi biztonsági felmérés a regisztráció részét képezi Az expozíció ellenőrzése: Ajánlott monitoring eljárások: Nincs azonosítva. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Megfelelő általános, illetve helyi szellőztetést kell alkalmazni az expozíciós szinteknek a munkahelyi expozíciós korlátok alatt tartása érdekében. Oldal: 3/8

4 SAFETY DATA SHEET Microgrit Aluminum Oxide, Alumina Series Egyéni védőintézkedések Légutakvédelme: Nem szükséges, kivéve ha a veszélyes összetevők munkahelyi koncentrációja meghaladja az expozíciós korlátokat. Ha az expozíciós szintek túl magasak, illetve irritáció vagy más tünetek észlelhetőek, jóváhagyott légzőkészüléket kell viselni. A légzőkészülék kiválasztásakor figyelembe kell venni a szennyező anyag típusát, halmazállapotát és koncentrációját. Be kell tartani az OSHA és az ANSI Z88.2., illetve az egyéb vonatkozó szabályozásokat és előírásokat, valamint a jó ipari higiéniai gyakorlatot. Szemvédelem: Használjon oldalvédővel ellátott védőszemüveget vagy porszemüveget. Bőrvédelem: Kezelés közben védőkesztyű viselése ajánlott a bőrhorzsolódás elkerülésére. Szükség szerint, kezelések idején, viseljen védőruházatot a bőrrel való érintkezés megelőzésére. Egyéb védelem: Hallásvédelem ajánlott, ha a tevékenység zajos. 9. Szakasz. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ: Megjelenés és szag: Fehér szilárd anyag (por vagy kristály), szagtalan. Vízoldhatóság: Oldhatatlan Forráspont: 2977 C (5390,6 F) Szagküszöbérték: Nem alkalmazható Eloszlási koefficiens: Nem alkalmazható ph-érték: Nem alkalmazható Olvadáspont: 2050 C (3722 F) Fajsúly: 4,0 Gőzsűrűség: Nem alkalmazható Párolgási sebesség: Nem alkalmazható Gőznyomás: Nem alkalmazható Gyúlékonyság (szilárd/gáz): Nem alkalmazható Lobbanáspont: Nem alkalmazható Robbanási határértékek: Nem alkalmazható Öngyulladási hőmérséklet: Nem alkalmazható Bomlási hőmérséklet: Nem alkalmazható Viszkozitás: Nem alkalmazható Robbanásveszélyes tulajdonságok: Nincs Oxidáló tulajdonságok: Nincs 9.2. Egyéb információk: Nincs 10. Szakasz. Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség: Normál használati és tárolási körülmények között nem reakcióképes Kémiai stabilitás: Stabil A veszélyes reakciók lehetősége: Enyhe hőmérséklet-emelkedés származhat a vízzel való érintkezésből Kerülendő körülmények: Nem ismeretes Nem összeférhető anyagok: Nem ismeretes Veszélyes bomlástermékek: Nem ismeretes. A csiszolást igénylő feldolgozásból származó por a feldolgozott alapanyag vagy annak bevonata potenciálisan veszélyes összetevőit tartalmazhatja A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: Lehetséges egészségügyi veszélyek: 11. Szakasz. Toxikológiai információk Belégzés: A por belégzése az orr, a torok, valamint a felső légutak irritációját okozhatja. Bőrre jutás: Abrazív bőrirritációt okozhat. Oldal: 4/8

5 BIZTONSÁGI ADATLAP Microgrit alumínium-oxid, timföld sorozat Szembe jutás: Abrazív irritációt és sérülést okozhat. Lenyelés: Nem toxikus. Lenyelése gyomor- és bélrendszeri panaszokat okozhat. Krónikus egészségügyi hatások: A belélegezhető por hosszú távú belégzése tüdőkárosodást okozhat. Akut toxicitási értékek: Alumínium-oxid: LD50 szájon át patkány - >10000 mg/kg; LC50 belélegezve patkány - >2,3 mg/l/4 óra Bőrkorrózió/bőrirritáció: Az alumínium-oxid az állatvizsgálatok során nem okozott bőrirritációt. Bőrre jutva abrazív sérülést okozhat. Szemkárosodás/szemirritáció: Az alumínium-oxid az állatvizsgálatok során nem okozott szemirritációt. Szembe jutva irritációt és abrazív sérülést okozhat. Légúti irritáció: Nem várható kémiai irritáció. Bőr szenzibilizálás: Emberi tapasztalatok alapján nem várható bőrérzékenyítő hatás. Légúti szenzibilizáció: Emberi tapasztalatok alapján nem várható légúti érzékenyítő hatás. Csírasejt-mutagenitás: Egyik összetevőnél sem mutattak ki mutagén hatást. Rákkeltő hatás: Az alumínium-oxid az ACGIH, IARC, NTP, OSHA, illetve az EU CLP alapján nem számít karcinogénnek, illetve potenciális karcinogénnek. Fejlődési/reproduktív toxicitás: Nem áll rendelkezésre külön erre vonatkozó adat; azonban nem várható, hogy a termék reproduktív vagy fejlődési toxicitási kockázatot jelentene. Célszervi toxicitás: Egyszeri expozíció: Nem áll rendelkezésre konkrét adat. Célszervi toxicitás: Ismétlődő expozíció: Az alumíniumfinomítóban dolgozó munkavállalókon végzett friss vizsgálatok azt mutatják, hogy jelenleg az alumíniumvegyületekkel szembeni expozíció nem hozható összefüggésbe jelentős káros légúti hatásokkal. A tüdőfunkciós paraméterekben megfigyelhető kis változások, a megfigyelt légúti tünetek valószínűleg az irritánsokkal szembeni expozíció következményei, és klinikailag nem számítanak jelentősnek. 12. Szakasz. Ökológiai információk Toxicitás: Alumínium-oxid: NOEC 96 óra, Salmo trutta - >100 mg/l; NOEC 48 óra, daphnia magna - >100 mg/l; NOEC 72 óra, Selenastrum capricornutum - >100 mg/l Perzisztencia és lebonthatóság: A biodegradáció szervetlen anyagokra nem vonatkozik Bioakkumulációs képesség: Nem áll rendelkezésre adat A talajban való mobilitás: Nem áll rendelkezésre adat A PBT és vpvb értékelés eredményei: Nem szükséges Egyéb káros hatások: Nem ismeretes Hulladékkezelési módszerek: 13. Szakasz. Hulladék-elhelyezés Oldal: 5/8

6 SAFETY DATA SHEET Microgrit Aluminum Oxide, Alumina Series Az ártalmatlanítást a helyi, az állami és az országos előírások szerint kell végezni. A helyi szabályozások szigorúbbak lehetnek, mint a regionális vagy országos előírások. A hulladékot előállító felelőssége az anyag toxicitásának és fizikai jellemzőinek megállapítása annak érdekében, hogy meghatározza a megfelelő hulladékazonosítást és a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő ártalmatlanítást. 14. Szakasz. Szállítási információk UNszám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Veszélyességi osztály(ok) US DOT Nincs Nem szabályozott. Nincs Nincs KANADAI TDG Nincs Nem szabályozott. Nincs Nincs EU ADR/RID Nincs Nem szabályozott. Nincs Nincs IMDG Nincs Nem szabályozott. Nincs Nincs IATA/ICAO Nincs Nem szabályozott. Nincs Nincs Csomagolási csoport Környezetvédelmi veszélyek A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincs azonosítva A MARPOL 73/78 III. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás: Nincs meghatározva 15. Szakasz. Szabályozói információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: NEMZETKÖZI LELTÁRAK US EPA Toxikus anyagok szabályozására vonatkozó törvény (TSCA) szerinti állapot: A termék valamennyi összetevője szerepel a TSCA leltárban, illetve mentesítve van. Ausztrália: A termék valamennyi összetevője szerepel a Vegyi anyagok Ausztrália-i Leltárában (AICS), illetve mentesítve van. Kanadai Környezetvéselmi törvény: A termék valamennyi összetevője szerepel a Belföldön használt anyagok listáján (DSL), illetve mentesítve van. Kína: A termék valamennyi összetevője szerepel a Létező VAnyagok kínai leltárában (IECSC), illetve mentesítve van. Európai Unió: A termék valamennyi összetevője szerepel az EINECS leltárban, illetve mentesítve van. Japán: A termék valamennyi összetevője szerepel a Létező és Uj Vegyi anyagok japán leltárában (ENCS), illetve mentesítve van. Korea: A termék valamennyi összetevője szerepel a Létező vegyszerek koreai leltárában (KECL), illetve mentesítve van. Új-Zéland: A termék valamennyi összetevője szerepel az Új-Zélandi Vegyszer leltárban (NZIoC), illetve mentesítve van. Fülöp-szigetek: A termék valamennyi összetevője szerepel a Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki leltárában (PICCS), illetve mentesítve van. Tajvan: A termék valamennyi összetevője szerepel a Létező Vegyszerek országos leltárában (NECI) Tajvanon, illetve mentesítve van. Egyesült Államok szabályozásai Oldal: 6/8

7 BIZTONSÁGI ADATLAP Microgrit alumínium-oxid, timföld sorozat EPA SARA szabályozások: SARA 311/312 veszélyességi kategóriák: Nincs - Tűzveszély Nincs - Hirtelen nyomásmentesítés Nincs - Reakciókészség Nincs - Akut egészségügyi Nincs - Krónikus egészségi SARA 313: A következő vegyi anyagokat tartalmazza a SARA 313 értesítési és jelentési előírásai alá tartozó de minimus koncentrációk felett: Nincs CERCLA 103. szakasz: Ez a termék nem tartozik a CERCLA kibocsátási jelentéstétel hatálya alá. Számos állam szigorúbb jelentési követelményekkel rendelkezik kiömlés esetében. A kiömléseket az összes vonatkozó rendelkezéssel összhangban jelentse. RCRA állapot: Ezt a terméket, ahogy értékesítésre kerül, nem kerül veszélyes hulladékként való szabályozásra az RCRA alapján. Állami előírások Kaliforniai indítvány 65: Ez a termék a következő vegyszert tartalmazza, amely Kalifornia Állam ismeretei szerint rákot okoz: Nincs Connecticut, Karcinogén anyagok: Nincs felsorolva. Florida, Lényeges vegyi anyagok listája: Nincs felsorolva. Maine, Nagy fontosságú vegyszerek: Nincs felsorolva. Massachusetts, Kötelező tájékoztatási lista: Alumínium-oxid Michigan, Kritikus anyagok listája: Nincs felsorolva. Minnesota, Veszélyes anyagok: Alumínium-oxid New Jersey, Veszélyes anyagok kötelező tájékoztatási listája: Alumínium-oxid New York, Veszélyes anyagok listája: Nincs felsorolva. Ohio, Rendkívül veszélyes anyagok listája: Nincs felsorolva. Pennsylvania, Kötelező tájékoztatás a veszélyes anyagokról: Alumínium-oxid Rhode Island, Veszélyes anyagok listája: Nincs felsorolva. Washington, Maradandó bioakkumulatív toxinok: Nincs felsorolva. Wyoming, Nagyon veszélyes vegyszerek biztonságos kezelésének folyamata: Nincs felsorolva. Német szabályozások Vízre veszélyes anyagok (WGK): NWG Európai Unió 1907/2006/EK (REACH) rendelet 59(1) cikkely, jelöltlista: Nincs felsorolva. 16. Szakasz. Egyéb információk NFPA BESOROLÁS (NFPA 704) TŰZ: 0 EGÉSZSÉG: 1 INSTABILITÁS: 0 HMIS BESOROLÁS TŰZ: 0 EGÉSZSÉG: 1 FIZIKAI VESZÉLY: 0 EU és GHS besorolások, valamint R-kifejezések és figyelmeztető mondatok referenciaként (lásd a 2. és 3. részt): Nincs A biztonsági adatlap eddigi felülvizsgálatai: GHS formátumra konvertálva. Valamennyi rész felülvizsgálva. A biztonsági adatlap dátuma: Oldal: 7/8

8 SAFETY DATA SHEET Microgrit Aluminum Oxide, Alumina Series Az utolsó felülvizsgálat dátuma: A fenti információ meggyőződésünk szerint helyes, de nem feltételezzük, hogy mindenre kiterjedő, és csak útmutatásként használható. A Micro Abrasives Corporation nem tehető felelőssé semmilyen károsodásért, amely a fenti termék kezeléséből vagy az azzal való érintkezésből származik. A jelen információ csak az itt megnevezett termékre vonatkozik, és nem vonatkozik annak bármilyen más anyaggal vagy folyamattal kombinálva történő felhasználására. Oldal: 8/8

Kibocsátás dátuma 14-aug.-2009 Felülvizsgálat dátuma 21-jan.-2015 Átdolgozás száma 6

Kibocsátás dátuma 14-aug.-2009 Felülvizsgálat dátuma 21-jan.-2015 Átdolgozás száma 6 Kibocsátás dátuma 14-aug.-2009 Átdolgozás száma 6 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve Cat No. : C/1400/60, C/1400/53, C/1400/62 Szinonimák

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 14-nov.-2011 Változat szám 1 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Cat No. QB2912 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint ASZKORBINSAV KT Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 09.04.2014 Felülvizsgálat dátuma: 08.04.2014 SZAKASZ 1: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás

Részletesebben

: ACTRIL Cold Sterilant

: ACTRIL Cold Sterilant 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag/készítmény neve : ACTRIL Cold Sterilant Termékkód : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK

KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint KARBAMID 46% KEZELETLEN 40KG ZSÁK Verzió 4.0 Nyomtatás Dátuma 29.04.2013 Felülvizsgálat dátuma: 29.04.2013 Fejezet 1: Az anyag/ keverék és a

Részletesebben

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1

Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 Biztonsági adatlap Kiadás dátuma: 01-dec.-2010 Felülvizsgálat dátuma 29-júl.-2014 Verziószám 2.1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 A termék azonosítója A termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP A 107/2006 számú EK szabályozás szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 07. 11. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 07. 11. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Baktérium-

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP. A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Az anyag neve Azonosító szám Regisztrációs szám C-1098

Részletesebben

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: QUETIAPINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Kibocsátási dátum: 22/10/2013 Felülvizsgálat dátuma: 12/02/2015 Felváltja ezt: 22/10/2013 Verzió: 3.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

Eco-Film. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint)

Eco-Film. BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) BIZTONSÁGI ADATLAP (453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/10 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag neve: A keverék Pinén oligomerek, C12-C16

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 15-nov.-2011 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat szám 1 Termékazonosító Termék neve Cat No. QR0641 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. Szakasz: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag neve Polivinilbutirál Az anyag márkaneve Azonosító szám 68648782 Nyilvántartási szám Szinonímák

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 453/2010 EK-RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN

BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 453/2010 EK-RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN BIZTONSÁGI ADATLAP AZ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) és 453/2010 EK-RENDELKEZÉSEK ALAPJÁN 1. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termék Neve Márkanév

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Atkaölő mezőgazdasági

Részletesebben

SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA SZAKASZ 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA SZAKASZ 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA Kibocsátás dátuma 26-ápr.-2012 Változat szám 1 SZAKASZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve Cat No. LP0022 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 0,5M H2-SO4 VAR.(7ML) VARELISA STOP SOLUTION

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 0,5M H2-SO4 VAR.(7ML) VARELISA STOP SOLUTION Átdolgozás száma 3 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve Cat No. : VARELISA STOP SOLUTION 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelõ azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5

BIZTONSÁGI ADATLAP FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. 10. 10. (verzió 4) Felülvizsgálat időpontja: 2015. 01. 22. Verziószám: 5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Termékkód: MCW 309 25 EC Szinonima: Propiconazole 250 EC 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA FEJEZET 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító - Termék neve : - Kémiai Név : Sodium hydrogencarbonate - Szinonimák : Sodium bicarbonate - Összegképlet : NaHCO3

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint LOCTITE 638 oldal 1 / 13 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 153473 Felülvizsgálat ideje: 13.12.2012 Nyomtatás ideje: 13.02.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE CRS Biztonsági adatlap A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően

EPIRUBICIN HYDROCHLORIDE CRS Biztonsági adatlap A (EU) 2015/830 rendeletnek megfelelően Kibocsátási dátum: 27/06/2013 Felülvizsgálat dátuma: 07/07/2014 Felváltja ezt: 27/06/2013 Verzió: 11.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája

Részletesebben

Festo Spezialfett Lub-KB 2

Festo Spezialfett Lub-KB 2 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 017035 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági Adatlap. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás Biztonsági Adatlap Szerzői jogok, 2012, 3M csoport. Minden jog fenntartva. Jelen információknak a 3M termékek rendeltetésszerű hasznosítása céljából történő lemásolása és/vagy letöltése megengedett feltéve,

Részletesebben

KALCIUM DIHIDROXID HIDRATÁLT MÉSZ

KALCIUM DIHIDROXID HIDRATÁLT MÉSZ 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító: KALCIUM DIHIDROXID HIDRATÁLT MÉSZ Kereskedelmi név: Szinoním név: Oltott mész Mészpép, mésztej, építkező mész, kémiai mész,

Részletesebben

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország SikaCeram 225 Terméknév BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével - Magyarország 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Verzió 01.07 Felülvizsgálat dátuma 11.02.2014 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014

Verzió 01.07 Felülvizsgálat dátuma 11.02.2014 Nyomtatás Dátuma 29.05.2014 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP

Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével - Magyarország BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van a 453/2010 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével Magyarország 1.1 Termékazonosító Terméknév CAS szám 6132043 Termék kód 0412503 Termék típus Egyéb

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben