Közoktatás és értékváltozás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közoktatás és értékváltozás"

Átírás

1 Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Eger Közoktatás és értékváltozás Konzulens: Dr. Ludányi Ágnes főiskolai tanár Készítette: Kissné Gulyás Erzsébet pedagógus szakvizsga szakértői-, vezetői szak 2007

2 2 Bevezetés A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, s mint a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztéta, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s nemcsak tudását közvetíti bár az sem kevés -, hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a kertész, életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó és eleven hidat épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és a tapasztalás közé. Gyergyai Albert szavai örökérvényűek. Rámutatnak, hogy a pedagógusnak valójában milyen sokrétűnek és színes egyéniségnek kell lennie. Munkája során igazodnia kell a mindenkori társadalmi elvárásokhoz, olyan értékközvetítő szerepet kell felvállalnia, melynek eredményeként a keze alól kikerült diákok a társadalom hasznos tagjaivá válnak. Napjainkban egyre nagyobb a pedagógusok közötti kiválasztódás. Sokan önkéntes alapon hagyják el a pályát, de jelentős azoknak a száma is, akik átszervezések, létszám-leépítések miatt kényszerülnek pályájuk megszakítására esetleg teljes lezárására. A pályakezdő fiataloknak csak igen kis hányada tudja friss diplomával a kezében - valóban elkezdeni a munkát. A szelektálódás egyik következményeként a legjobb, legtöbb pedagógusi értékekkel rendelkező tanároknak kellene a pályán maradni. És bízzunk benne, hogy ez így is lesz. A mai modern vegyes piacgazdaságban egyre inkább olyan pedagógusokra van szükség, akik képesek a mindennapi kríziseken úrrá lenni, olyan individuális értékeket birtokolnak, melyek segítik a társadalmi kiválasztódás során a fennmaradásban. Értékeivel megfelel mind a diákok, mind a szülők, a kollégák (ide értve az iskola vezetőségét is) és a fenntartó elvárásainak. Úgy végzi mindennapi feladatát, hogy ezen elvárások teljesítése mellett saját személyiségét is állandóan fejleszti, harmóniában tartja és hosszú távú, hivatástudatra épített pályára rendezkedik be. Hipotézisem szerint a pedagógusok képesek szakítani a hagyományos pedagógiai elvekkel, és a mai iskolarendszer követelményeihez alkalmazkodó értékrend követésével végzik munkájukat. Dolgozatom első felében az értékek különböző kontextusait vizsgálom, a pedagógusok értékeiről, azok alakulásáról írok. Második felében az alsózsolcai Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola tantestületének értékrendjét vizsgálom.

3 3 1. Történeti áttekintés Az iskola egyik alapvető feladata, hogy oktasson. Olyan diákokat képezzen, akiknek tudása bármilyen helyzetben helytálló. Két nemzetközi szintű tudásszint mérés eredményét szeretném bemutatni. Az egyik a 70-es években zajlott, még a rendszerváltás előtt, a másik pedig egy 1999-es és a 2000-es PISA felmérés kimutatása. A két eredmény összehasonlítását figyelemfelhívásnak szánom. Egyfajta figyelmeztetésnek arra, hogy komoly változtatásokra van szükségünk az oktatás különböző területein. A fejezet második részében a fordulat éveiben történt társadalmi- gazdasági változásokat vizsgálom, valamint ennek kihatását az oktatáskultúrára A témához kapcsolódó kutatási adatok Ezer esztendős a magyar iskola címmel a Fizikai Szemle 1996/5. számában tudósítást olvashatunk Báthory Zoltán tollából. Egy olyam nemzetközi szintű felméréssel büszkélkedik, melyet 1970-ben végeztek 14 éves tanulók körében. Az eredményvizsgálaton 15 ország mezőnyében a magyar diákok a japán tanulók után a 2. helyet érték el. (A japán tanulók átlag eredménye 31,2, a magyaroké 29,1, míg a medián érték 21,5 volt.) Az eredmény hitelességét alátámasztotta, hogy a tízévesek populációjában 11 ország közül a magyar gyerekek az 5. helyet érték el (magyar átlag 16,7, medián érték 16,6), az érettségizők korosztályában pedig 14 ország közül a 7. helyet érték el (magyar átlag 23,0, medián érték 21,4). Ezek az eredmények akkor nagy feltűnést keltettek, mivel előzetesen több évtizedre visszanyúlóan semmilyen összehasonlítási lehetőséggel sem rendelkeztünk a tanítás és a tanulás eredményességéről. Később, 1983-ban megismételték az előbbi nemzetközi természettudományi vizsgálatot. Ekkor a 14 éves magyar tanulók 25 ország mezőnyében az 1. helyezést érték el. (A magyar tanulók átlaga 70,7, a 2. japán tanulók átlaga 66,8). Szintén jó eredményt értek el a 10 éves magyar tanulók is. (18 ország közül a 6. helyet.) Ugyanekkor az érettségiző tanulók is előkelő helyet foglaltak el. (Fizikából 17 ország tanulói közül a 2. helyet, biológiából 18 ország mezőnyében a 4. helyet, míg kémiából 19 ország mezőnyében a 7. helyet érték el.) Ezen eredményvizsgálatokkal közel azonos időben, a nemzetközi diákolimpiákon is hasonlóan jó eredményeket értek el természettudományi tantárgyakból a versenyző diákok. ( ig fizikából a helyezési szám a 2. hely (1993) és a 13. hely (1994) között ingadozott. Kémiából a helyezési számok ugyanebben az időszakban a 2-9, informatikából a 4-13, matematikából pedig az 5-9. helyezés között ingadoztak.) Érdemes ezeken az adatokon elgondolkodnunk. Keressük az eredmények okait!

4 4 A cikkben az eredmények oksági hátterében elsősorban a természettudomány és matematika szakos tanárok magas szakmai kultúráját és hivatásérzetét találják. Ezután, arra világítanak rá, hogy a művelt világban bővültek a természettudományos tantárgyak pozíciói.. Az 1978-as tanterv szerint az évfolyamokban a természettudományos tárgyakra fordítható teljes óratervi idő % között ingadozott, de a közoktatási szempontból legfontosabb 8. osztályban elérte a 21,8 %-ot! Minden esetre az első magyarországi iskola ezredik évfordulójának ünneplésekor ezek az eredmények igazán örömmel tölthették el a magyar pedagógusok szívét. Nézzük most meg a későbbi felmérések eredményeit! A nemzetközi átlagtól való eltérés nagysága matematikából az 1999-es TIMSS-R- (8. évfolyamosok) és a évi PISA-vizsgálatban (15 évesek) néhány ország esetében (standard pontszám) Forrás: Vári et al., 2001b A évi PISA-vizsgálatban a matematikai készségek területén a legjobb eredményt Japán, Korea, Új-Zéland és Finnország érték el, a középmezőnyt Írország, Norvégia, Csehország és az USA alkotják, közvetlenül mögöttük következik Németország, Magyarország és Oroszország, a sort pedig Brazília zárja. A PISA mérések értékelése után új problémák kerültek előtérbe. A gyenge teljesítmények egyik oka, hogy diákjaink az iskolákban jó teljesítményt mutatnak addig, amíg elméleti tudásról kell számot adniuk, de nem tudnak jól teljesíteni, ha az elméletben megtanult tudást a gyakorlatban kell alkalmazniuk. (Pl. Jól tudják, mi a forráspont, de nem tudják, hogyha forr a víz, miért emelkedik meg az edényen a fedő.) Feladatunk lett tehát a gyakorlatorientált, alkalmazó tudás fejlesztése. Ehhez

5 5 azonban a pedagógusoknak is szemléletet kell váltaniuk, saját magukban is újabb készségeket, képességeket kell fejleszteniük. Összefoglalva tehát: Amióta nemzetközi szintű felméréseken hasonlíthatjuk össze diákjaink tudását, egyértelműen határozhatjuk meg azokat a területeket is, amelyek fejlesztésre szorulnak. Ezek alapján válik szükségessé, hogy a pedagógusok mindig az aktuális elvárásoknak, követelményeknek feleljenek meg, önmagukat tovább képezzék, értékeiket gazdagítsák Társadalmi gazdasági változások Az es évek a rendszerváltás évei. Jelentős változások indultak el a politikai struktúrában és a gazdasági működések módjában is. Nézzük meg röviden a legfontosabb változásokat: Magánosítások A piacgazdaság intézményeinek és mechanizmusainak újraépítése Az állami beavatkozás mérséklése A pénzügyi szektor intézményeinek és szervező szerepének erősítése Az Európai Uniós orientáció erősödése A munkanélküliség megjelenése Kádek István (2001) értekezésében a következő gondolatokat veti fel. Magyarországon a tudás-alapú társadalom van kialakulóban. A versenyképes, állandóan megújított tudás biztosítja a társadalmi érvényesülést a versenyszférában. Gyökeres változásokat tapasztalhatunk az információ- és a kommunikációtechnika területén. A szükségletek egyre inkább az emberek közötti interakciók területén jelentkeznek majd, tehát a nem-anyagi szükségletek válnak meghatározóvá. olvashatjuk a megjelölt tanulmányban. Jól érzékelhető probléma napjainkban a tudástőke egyenlőtlen megoszlása. A sikeres kisebbség egy idő után nem elégszik meg a gazdasági hatalommal, hanem kezében akarja tartani az információt és a tudást is. Így tehát a tudás-megoszlás veszélyforrásként jelentkezik, a tudásalapú társadalomban ezért kitüntetett szerepe van az oktatási rendszernek. Nem elég csupán oktatnunk, a tudáshoz jellemességnek, szilárd etikai értékrendnek kell kapcsolódnia, melyek közvetítésében a pedagógusoknak jelentős szerepük van. Fontos tehát, hogy ne csak oktassunk, hanem neveljünk is. A modern vegyes piacgazdaság igényeinek kell megfelelni az iskoláknak is. Ez a változás az egész oktatási rendszerre kihat szinte az óvodáskori neveléstől kiindulva egy új szemléletű pedagógiát kell alkalmaznunk.

6 Az Európai Unió hatása az oktatásra Magyarország május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz. Ez az esemény sorsdöntő változásokat hozott az ország életében. Bár az uniós törvények közvetlenül nem avatkoznak be országunk oktatáspolitikájába, ahhoz hogy az uniós országok oktatási követelményeivel azonos színvonalat nyújtsunk, szükséges az oktatási rendszer reformálása, bizonyos területeinek gyökeres megváltoztatása. Tekintsük át azokat a főbb irányelveket, melyeket az Unió célkitűzéseiben megjelölt, az elmúlt néhány évre visszamenően. Az Európai Tanács márciusában a lisszaboni csúcsértekezleten azt az ambiciózus célt tűzte ki, hogy Európát a világ legversenyképesebb, legdinamikusabban fejlődő tudásalapú térségévé változtassa. A stratégia megvalósításában az Unió kiemelkedő szerepet szánt az oktatásnak.. A tudásalapú társadalom kiépítésének körülményei között az oktatási és a képzési rendszerek átfogó korszerűsítésének elveit és céljait az EU az egész életen át tartó tanulás paradigmájában summázta, melyet az Oktatás és Képzés 2010 elnevezésű munkaprogramban határoz meg. A 10 évig tartó program Magyarország oktatáspolitikájának is meghatározó része. Az Oktatás és Képzés 2010 program fontos részét képezi a szakképzések európai szintű fejlesztése is. A évi Koppenhágai Nyilatkozat a szakképzés legfontosabb céljaként a minőség javítását, valamint a szakképzési rendszerek európai szintű átjárhatóságát és átláthatóságát jelölte meg. Magyarország aktívan részt vesz az Oktatási Tanács munkájában, az Oktatás Képzés 2010 Munkaprogram konkrét célkitűzéseinek a megvalósítására létrehívott munkacsoportok tevékenységében. Az Európai Unió Tanácsának elnökségét II. félévben Finnország látta el. A finn elnökség jelszava az oktatás terén (az előző félévi osztrák elnökséggel közösen): "Minőség, esélyegyenlőség és hatékonyság". Ehhez kapcsolódóan az elnökség javaslatot tervez benyújtani és megvitatni a hatékonyság és az esélyegyenlőség fejlesztésének kérdéseiről az oktatásban és képzésben. Az Európai Unió fontos szerepet tulajdonít az egymástól való tanulás gyakorlatának. Ezért létrehozta az Oktatás és Képzés 2010 Koordinációs Csoportot, amely a munkaprogrammal kapcsolatos közösségi és tagállami tevékenységek összehangolásáért felelős. A változások korában tehát Magyarország oktatáspolitikáját a következő kulcsfogalmak határozzák meg: tudásalapú társadalom tudás-megoszlás jellemességre nevelő tudás átadása egész életen át tartó tanulás minőségi tudás - szakképzések európai szintű átjárhatósága

7 7 esélyegyenlőség biztosítása egymástól való tanulás Mint látjuk, az Európai Unió által előirányzott tudástársadalomban az oktatási és képzési rendszerek átfogó megújítása, az egységes európai oktatási térség kialakítása az alapvető feladat. Új szellemiségű oktatáspolitika, új cél- és eszközrendszer jellemzi mind az Európai Uniót, mind pedig Magyarországot. Ezt a változtatást éljük meg napjaink iskolarendszerének átalakításakor is. 2. Magyarország oktatási rendszerének helyzete napjainkban Sikeres oktatás, nevelés csak úgy lehetséges, ha korunk pedagógusai rendelkeznek a modern társadalom igényeinek kielégítéséhez szükséges ismeretekkel. Az oktatásközpontú pedagógiát felváltja a gyerekközpontú, kooperatív tevékenységekre alapozó kognitív pedagógia. Ahogy Dr. Madarász tollából olvashatjuk: a fiatalokat fel kell készíteni arra, hogy zökkenő nélkül átjussanak egy olyan társadalomba, ahol az ember szüntelenül, egész élete folyamán tanul. Másként szólva: eljutni a kognitív társadalomba. (hivatkozás nélkül) A közoktatás alapvető problémái Statisztikai felmérések során kerültek felszínre a közoktatás égető problémái. Nézzük, melyek ezek? Sok tanuló nem tudja befejezni általános iskolai tanulmányait, ezért: Nem tud megjelenni a munkaerőpiacon. A tanulók jelentős hányada nem képes feldolgozni az iskolai tananyagot. A PISA felmérés eredményei gyengék. A tanulók közti esélyegyenlőtlenségek nőnek. Ezen problémák megoldása nem egyszerű és nem is rövid időbe fog telni. Kádek István (2001) tanulmányában a megoldáshoz vezető úton indít el minket. Véleménye szerint: A magyar gazdaság kaotikus állapotából kilépve, egy új rendezettség irányába halad. E rendezettség egyik jellemzője, hogy tudás-alapú társadalom van kialakulóban. Az oktatási intézményeknek a gyakorlatorientált, kompetencia alapú tudás megszerzését kell biztosítania diákjai számára. A diákokat azokon a területeken kell elsősorban fejlesztenünk, amelyek személyiségüknek leginkább megfelelnek, érdeklődési körükhöz leginkább közel állnak. Mindezt azonban a társadalmi és a közvetlen kontextusok elvárásaihoz igazodva kell tennünk.

8 8 Néhány mondat erejéig nézzük meg, milyen kompetenciák szükségesek az egyéni boldoguláshoz Kifejlesztendő kompetenciák Három fő csoportját és azokon belüli kisebb csoportokat különböztetünk meg: 1.Alap 2.Központi 3.Életvezetési -olvasás -kommunikációs képesség -önbizalom -számolás -információ-technikai esz- -time-management -írás közök kezelése -egyéni pénzügyi -konfliktuskezelés management -team-munkára való al- -egészséges élet- kalmasság -vállalkozási képesség vitel -közösségi elkötelezettség A kompetencia képességek megalapozása, azok kialakítása az iskolarendszer (és elsősorban az alapképzés), illetve a pedagógus feladata. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az egyéni képességek, a tanulás- és az önművelés képességének fejlesztésére Új igények az oktatási intézmények felé Korunk társadalmi, gazdasági változásai egyre inkább megkövetelik a közoktatási intézmények irányvonalainak megváltoztatását. A társadalom részéről új elvárások jelentek meg, melyeknek a versenyképes piacgazdaságban működő iskoláknak meg kell felelniük. Ez az iskolák fennmaradásának szükséges feltétele. Az intézményeknek meg kell felelniük mind a fenntartói, mind a szülői, a tanulói és a pedagógusi elvárásoknak. Szükséges tehát a használók igényeinek és céljainak összehangolása. Azokra az intézményekre, melyek nem tudnak minőségi munkát produkálni, s amelyek a versenyszférában nem tudják eladni magukat, szigorú megszorítások, komoly átszervezési feladatok várnak. Az iskolákban, óvodákban újfajta szemlélet, új típusú tevékenységek jelentek meg. A teljesítmények színvonalának erőteljes növekedése, a pedagógusok szakmai önállóságának érvényesítése elkötelezettséget és önismeretet igényel úgy az intézményektől, mint az egyes pedagógusoktól.

9 A minőségfejlesztés megjelenése Az oktatási intézményeknek fennmaradásuk miatt minőségi munkát kell produkálniuk. Az iskoláknak kötelező valamilyen minőségbiztosítási rendszer előírásainak megfelelni. Mit kell tudnunk a minőségbiztosításról és a minőségfejlesztésről? A minőségbiztosítás az a tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzések és az intézmények működésének egymáshoz való közelítését a tanulók, a szülők, a pedagógusok valamint a fenntartó, továbbá a munkaerőpiac igényeinek kielégítése céljából. Olyan módszerek és tevékenységek rendszere, amelyek alkalmasak a minőség biztosítására és fejlesztésére. Ennek részeként szükséges a pedagógiai folyamat tervszerű szabályozása, a pedagógiai programban kitűzött célok megvalósítása, annak folyamatos külső és belső értékelése. A minőségfejlesztés alapvetően azt jelenti, hogy az intézmény szervezetét, a vezetőség és a nevelőtestület attitűdjeit, beállítottságát kell olyan irányban változtatni, hogy mint szervezet alkalmassá váljon arra, hogy folyamatosan javítsa önmaga minőségét. Önfelmérések, önértékelések végzése és az értékelések alapján szükséges a szervezet munkájának fejlesztése. Ez a fejlesztő munka komoly feladatokat ró mind a szervezet tagjaira, mind pedig a szervezet vezetőjére illetve a vezetőség tagjaira. A minőségfejlesztésnek a kormányzati oktatáspolitika alapvető célkitűzései közé emelése, a magyar oktatásügy fejlődése szempontjából kiemelkedő jelentőségű lépés. Tehát a minőségbiztosítás a közoktatásban nem jelent mást, mint egy olyan rendszer létrehozását, fenntartását és működését, amelyik alkalmas a közoktatással szemben támasztott igények, elvárások teljesítésére. Az eddigi vizsgálódásokból kiderül, hogy bármilyen kontextusból közelítjük is meg a közoktatást napjainkban, a pedagógusok szemlélete, tevékenysége, szakmai munkája egyszóval értékrendszere része kell, hogy legyen az oktatással szemben támasztott követelményeknek. A pedagógusok individuális értékeinek alakulniuk kell a változó világ elvárásainak megfelelően.

10 10 Gondolatunkból fonódik a tett, tettből a szokás, szokásból a jellem, jellemből a sorsunk. (hindu mondás) 3. Értékalakulás a társadalomban és az iskolában Először vizsgáljuk meg az érték fogalmát, majd nézzük meg a pedagógus értékeit befolyásoló tényezőket, az ennek kapcsán felmerülő problémákat, valamint az egyes értékeket Az érték fogalma Az EGYETEMES LEXIKONBAN (1996), az érték szó meghatározásánál a következőt olvashatjuk: érték, a javaknak az egyes szükségletek kielégítése szempontjából figyelembe vett jellemzője. Az érték problémája mind a mai napig a közgazdaságtan egyik legfontosabb kérdése. Két ellentétes álláspont alakult ki egy áru értékelésével kapcsolatban. A marxi elmélet szerint egy áru értékét a termelésbe fektetett, társadalmilag szükséges munkamennyiség határozza meg. A másik álláspont, az ún. szubjektív értékelmélet szerint az áru értékét nem a munka, hanem a szükségletkielégítő képesség határozza meg. Azért idéztem végig a fogalom meghatározást a lexikonból, mert azt hiszem, kiolvashatjuk belőle az érték fogalmának időbeli változását is. Mára már a marxi meghatározás aktualitását vesztette. Egy másik megközelítés szerint: Az érték nem más, mint a javaknak az egyes szükségletek kielégítése szempontjából figyelembe vett jellemzője. Az értékek meghatározója a mindenkori társadalom, tehát kognitív képződmény. Napjaink fejlett civilizációjában az érték sokkal inkább úgy jelenik meg, mint szükségletkielégítő képesség. Különösen érvényes ez a pedagógus individuális értékeire. Ezért fontos, hogyha egy pedagógus valóban elhivatottnak érzi magát a pedagóguspálya iránt, akkor tudatosan is formálja, fejlessze azokat a képességeit, tulajdonságait melyek tanítványaik fejlesztéséhez szükségesek. Vizsgáljuk meg az értékek kialakulását és beépülését tudatunkba, majd azt, hogy a pedagógus individuális értékeinek változását milyen tényezők befolyásolják leginkább!

11 Az értékek beépülése tudatunkba Mindennapi életünk során sokféle tevékenységet végzünk. Amit teszünk, ahhoz általában kialakítjuk személyes viszonyunkat is. Megélhetjük jónak vagy rossznak, szerethetjük, vagy esetleg viszolyoghatunk is tőle egyszóval, többféle magatartásformát válthat ki belőlünk. Ezek a reakcióink attitűdjeinkre, hiedelmeinkre illetve értékválasztásainkra vezethetők vissza. Bakacsi (2000) a hiedelmet összefüggésrendszerként határozza meg, amelyet két dolog vagy egy dolog és egy tulajdonság között észlelünk. Ez az összefüggésrendszer stabilitást és folytonosságot kölcsönöz mindennapi életünkben és viselkedésünkben. Hiedelmeink több forrásból táplálkozhatnak. A legalapvetőbbeket gyermekkorunk legmeghatározóbb személyiségeinek elvárásai nevelik belénk. (Pl. Te már nagyfiú vagy, el tudsz menni egyedül is a boltba bevásárolni.) Ezek az elvárások kompetenciaérzést fejlesztenek ki bennünk persze csak akkor, ha reálisak. A hiedelmek származhatnak tanulmányainkból vagy neveltetésünkből is. Számos olyan hiedelmünk is van, amely nemcsak dolgok és tulajdonságok közötti kapcsolatokról fogalmaznak meg következtetéseket, hanem értékelő megállapításokat is tartalmaznak. Az olyan értékelő megállapításainkat, preferenciáinkat, melyeket tovább nem magyarázunk, értékeknek nevezzük. Bakacsi (2000) megfogalmazásában: Az értékek tehát olyan alapvető meggyőződések, amelyek az emberi élet végső céljaira (önmegvalósítás, szabadság, üdvözülés, egyenlőség) vagy az életvitel szélesen értelmezett módjára (becsületesség, barátság, erkölcsösség, bátorság) vonatkozó választásainkat, preferenciáinkat tükrözik. Értékről tehát akkor beszélünk, ha választási helyzet elé kerülve rendre ugyanazokat a célokat és állapotokat részesítjük előnyben más célokkal és állapotokkal szemben. Az iskolában gyakran találkozhatunk a vallott és követett érték problematikájával. Ha csak a tanulással szerzett tudásra gondolunk is, többször szembesülhettünk már vele. Gondolok itt arra, amikor otthon a családban a tudás nem érték, csak a jó érdemjegy a fontos és ezért a szülő megírja a gyerek leckéjét vagy beszerzi az előre gyártott felmérés feladatlapokat bár a szülői értekezleten látszólag elfogadja, hogy a tudás érték.

12 A pedagógus individuális értékeit meghatározó tényezők Támogató családi háttér (lelki egyensúly = első alapfeltétel a sikerhez) Tanulmányai - előmenetel (szakmai felkészültség) - folyamatos önképzés d Egészségi állapot (fizikai és szellemi dimenziói) A pedagógus értékei Tapasztalat (Az évek előrehaladásával egyre nő.) AZ ISKOLA Mint működésének fő színtere és meghatározója kollégák, felettesek hatásai szülők elvárásai diákok hatásai Nézzük most ezeket a tényezőket részleteiben: 1. Egészségi állapot. A személy teljes egészére kiható tényező. Akinek az egészsége (akár testi akár lelki) sérül, az nem tud teljes értékű munkát végezni. A normális értékektől való eltérés mértéke ugyan változó és legtöbb esetben helyre is állítható. Gondoljunk bele: akinek fáj valamije az egyszerűen nem tudja megtenni, hogy csak a munkájára koncentráljon. Ezért fontos egészségünk megőrzése, folyamatos karbantartása. 2. Családi háttér. Az egészségi állapottal rokonságban álló tényező. Ha igazán jól akarunk teljesíteni, értékeink legjavát szeretnénk nyújtani tanítványainknak, szükséges hogy nyugodt, segítő családi hátterünk legyen. Az az ember aki családja körében nem tudja kipihenni magát, nem tud regenerálódni, feltöltődni, az másnap nem fog tudni teljes erőbedobással dolgozni. Tehát értéke csökken.

13 13 3. Tanulmányi előmenetel. Ennél a jellemformáló tényezőnél meg kell állnunk egy gondolat erejéig. Sajnos napjainkban nincs eléggé megbecsülve, pedig nagyon fontos volna. Amikor egy pályakezdő fiatal állást keres, sajnos az a tapasztalat, hogy a munkaadók csak azzal foglalkoznak, hogy hol és milyen szakon végzett az ifjú pedagógus. Azt többnyire meg sem kérdezik, hogy milyen eredménnyel végezte tanulmányait. Pedig, - véleményem szerint a főiskolán szerzett jegyek azt is tükrözik, hogy valaki mennyire veszi komolyan az egész hivatását és mennyire fontos neki a hivatásához szükséges tudás. Hiszen az itt megalapozott tudást (mint értéket) lehet igazán fejleszteni majd az ÉLET-ben. Szólnunk kell a folyamatos önképzésről is. Az előző iskolarendszerben nem tulajdonítottak neki olyan fontos szerepet, mint manapság. Napjaink változó világában amikor mi magunk is kompetencia alapú tudásra képezzük a gyerekeket, tudomásul kell vennünk, hogy csak úgy lehetünk értékes pedagógusok, ha tudásunkat folyamatosan frissítjük, szakmailag naprakészek vagyunk és a nevelés területén felmerülő problémákat is a mindenkori legaktuálisabb módszerekkel tudjuk kezelni. 4. Tapasztalat. A tapasztalat a tanulással összefüggésbe hozható tényező. A tanulás megtapasztalások sorozata. Amikor különböző szituációkban döntéseket kell hoznunk, azt többnyire előzetes ismereteink alapján tesszük. Ha nincsenek olyan jellegű ismereteink, melyek döntésünkben segítenének, akkor csak megérzéseinkre hagyatkozhatunk. Ha viszont már volt részünk előzetesen is hasonló helyzetbe kerülnünk és hoztunk is döntést a szituáció végkimenetelével kapcsolatosan azaz van valamilyen tapasztalatunk, akkor tudjuk, mi lesz a helyes döntés. (Előzetes reakciónk kimenetelét ismerve tudjuk, hogy mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk.) Így tehát tapasztalataink segítenek bennünket a tanulás során, ami pedig meglévő értékrendünket alakítja, befolyásolja. (pl. Tudom, hogy matematikából fontos tudnia 6.osztályban a diáknak, hogy mely törtek értéke nagyobb 1-nél - és ezt az előző osztályom nem tudta -, akkor ezt a mostani 5. osztályban kellően megalapozom.) Tehát a meglévő tapasztalat az érték. 5. Az iskola. Talán feltűnik az ábrán, hogy az iskolának más a kerete mint a többi tényezőnek. Sőt, elhelyezése sem véletlen. Azért tettem éppen az értékek alá, hogy jelezze, az iskola mintegy alapként szolgál a pedagógus értékrendszerében. Az oktatás aktorai többnyire iskolákban dolgoznak pályakezdő koruktól. Az itt ért hatások alakítják személyes értékeiket. Kapcsolatba kerülnek tanítványaikkal, akiktől a kifejezetten a tanításra vonatkozó illetve a tanítványokkal való bánásmódra vonatkozó értékeiket fogják formálni, fejleszteni. Ugyanakkor az iskolában érintkeznek a szülőkkel, akiktől a társadalmi elvárások legközvetlenebb lecsapódását tapasztalhatják meg nap mint nap. De ugyanitt érzékelhetik a közvetlen felettesek (vezetők) illetve a kollégák minden értelemben jellem- és ezzel együtt értékformáló hatásait is.

14 Az iskola szervezeti kultúrájáról Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. A fejezet mottójaként Szent-Györgyi Albert szavait választom, mert napjainkban is helytálló és talán örökérvényű is marad. Világosan tűnik ki belőle, mi is az iskola alapvető feladata, melyek azok az értékeke, amit a diákok felé közvetítenie kell A pedagógusi tevékenység bővülése A mai modern vegyes piacgazdaságon alapuló társadalom új értékeket határoz meg mind az iskolák, mind pedig a pedagógusok számára. A pedagógusoknak újfajta szerepeket is be kell tölteniük. Vegyük sorra, milyen tevékenységek elvégzését is várják el a mai pedagógustól. Információ-közlő Szociális tevékenységet ellátó Mentálhigiénés tevékenységet végző Családgondozói szerep Tanácsadói tevékenység Gyermekvédelmi feladatok Alkalmanként szülői feladatok ellátása A felsorolásból látható, hogy a pedagógus tevékenységi köre egészen széles skálán mozog, jóval többféle szerepet kell betöltenie, mint korábban. Olyan pedagógus szükséges, aki tisztázta saját szerepét, öndefinícióra képes és érti azt a közeget, amelyben dolgozik és ezt a tudatosságot modellálni tudja a gyerekek számára is. Ludányi Ágnes (2006) tanulmányában arról olvashatunk, hogy a pedagógusokat olyan megfeleltetések elé állítják, melyeknek nincsenek előzményei képzésükben. Ez szerepbizonytalanságot illetve inkompetencia-élményt válthat ki a pedagógusokban. Itt kell beszélnünk a pszichológiai távolság (a két fél érzelmi kapcsolatának minősége) kérdéséről is, hiszen a mai iskolarendszerben teljesen más a tanár-diák kapcsolat, mint régen.

15 Értékek a szervezetben, az értékek csoportosítása Szervezeti (közösségi) érték individuális (személytől függő) érték. - Egy lehetőség arra, hogy két csoportra bontsuk az értékeket. Ha alaposan belegondolunk, akkor igazából rá kell jönnünk, hogy valójában mégsem lehet szétválasztani őket. Ugyanis mindkettőre igaz, hogy a másik függvénye és egyben meghatározója is. Maradjunk például a pedagógus értékeinél. A mai iskola értékrendszerének egyik fontos eleme a diákok szövegértésének olyan szintre fejlesztése, amellyel az élet bármilyen helyzetében képes egy írott szöveg alapján elé tárt problémát megoldani. (A szövegértés fejlesztése, tehát mint érték jelenik meg a szervezet kultúrájában.) Ez a szervezeti érték azonban csak úgy közvetíthető a fejlesztett személy (diák) felé, ha maga a közvetítő személy (a pedagógus) is saját, individuális értékként kezeli a szövegértés elsajátíttatásának fontosságát. Láthatjuk tehát hogy az értékek kategorikus csoportosítása valójában nem igazán helytálló. Látókörünk szélesítése érdekében azonban nézzük meg, hogy a téma szakemberei hogyan közelítették meg az értékek csoportosítását. Kozéki (1991) felosztása szerint 5 fő területet különböztethetünk meg: o Affektív értékek (együttműködés, egymásra figyelés, együttérzés, összetartozás) o Kognitív értékek (tudásszerzés, érdeklődés, önművelés) o Morális értékek (felelősség, becsület, szorgalom, fegyelmezettség, erkölcs, akarat) o Életmóddal, életstílussal kapcsolatos értékek (egészség, rugalmasság) o Állampolgárságra, hivatásra neveléssel kapcsolatos értékek. Bakacsi (2001) az értékeket a szervezet szemszögéből vizsgálja. A szervezeti kultúrák alapkövéül a következő 11 értéket jelöli meg: 1. Munkakörrel vagy a szervezettel való azonosulás 2. Egyén vagy csoportközpontúság (individualizmus-kollektivizmus) a kettő alá vagy fölérendeltségi viszonyától függően 3. Humán orientáció (feladat-kapcsolat) 4. Belső függés függetlenség 5. Erős vagy gyenge kontroll 6. Kockázatvállalás kockázatkerülés 7. Teljesítményorientáció 8. Konfliktustűrés konfliktuskerülés 9. Cél (eredmény) eszköz (folyamat) orientáció 10. Nyílt rendszer (külső) zárt rendszer (belső) orientáltság 11. Rövid, vagyis hosszú távú időorientáció Két szakember, kétféle megközelítés. Az azonban jól érzékelhető, hogy a csoportok között éles határ nem húzható, a kategóriák kijelölését célszerű a vizsgálat célja alapján kialakítani.

16 Érték és kompetencia Bakacsi Gyula (2000) a már korábban tárgyalt kompetenciákat egy új megközelítésből vizsgálja, a szervezeti magatartás gyakorlati alkalmazásának aspektusából. Az általa említett kompetenciaelmélet feltételezi, hogy a munkavégzők rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, melyek az elvégzendő munkakör hatékony ellátásához szükségesek. Ilyen tulajdonságok lehetnek például a teljesítményorientáció, az elemző gondolkodás vagy az önbizalom is. Ezek a tulajdonságok, a pedagógus személyes értékeinek is determináló tényezői. Ezért kell szólnunk róla. Bakacsi (2000) a kompetenciákat nem osztja elhatárolt csoportokra, mint Kádek (2001), hanem az alapján különbözteti meg, hogy öröklöttek, illetve tanultak-e. Ha meg tudjuk határozni azokat a kompetenciákat, melyek az adott munkakör hatékony ellátásához szükségesek, akkor érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni az egyének fejleszthető kompetenciáira, értékeire. A kompetenciaelmélet gyakorlati alkalmazása során feladatunk a következő: 1. Kompetencialistát kell készítenünk, melyben meghatározzuk az egyes munkakörök hatékony végzéséhez szükséges kompetenciákat. 2. Ki kell dolgoznunk a mérésükre szolgáló eszközöket (pl. viselkedés orientált interjúk, megfigyelések) esetleg értékelő központok kialakítása. 3. Biztosítanunk kell, hogy a szükséges kompetenciák megjelenjenek a szervezetben (kiválasztás, képzés, előremeneteli politika). 4. Biztosítani kell, hogy mindenki kihasználhassa kompetenciáit. Napjaink közoktatási politikája egyre inkább közelít Bakacsi kompetenciaelméletéhez. Bizonyítja ezt a Közoktatási Törvény évi változtatása is. A 40. (11) bekezdése alapján az oktatási intézmények minőségirányítási programját bővíteni kell a vezetők és a pedagógusok teljesítményértékelésének szempontjaival és az értékelés rendjének meghatározásával. Ezen értékelési elvek kidolgozása egyre pontosabban jelölik ki azt az utat, milyen irányban kell a pedagógusoknak fejleszteniük magukat, melyek azok a részterületek ahol még inkább kompetenssé kell tenniük személyiségüket.

17 A szakértők szerepének növekedése a közoktatásban A Közoktatási Törvény 2006-os módosítása egy másik területen is jelentős változásokat hoz a pedagógus szakmai értékeivel kapcsolatosan. Ez a módosítás pedig a következő: Megváltoztak az országos mérési-értékelési rendszer működtetésével kapcsolatos előírások. (A Közoktatási Törvény 99. (5)-(7) bekezdés, mely szerint decemberétől a osztályokban anyanyelvből és matematikából kell mérni a diákokat.) Az országos mérés-értékelés eredményeit közzé kell tenni a minisztérium honlapján, valamint meg kell küldeni az intézményeknek is, és az OKÉV megküldi a fenntartónak is. Az OKÉV szükség esetén felhívja a fenntartó figyelmét az intézményben tapasztalható problémákra. Ha az iskola eredményei nem érik el a jogszabályban rögzített minimumot, akkor a fenntartó kezdeményezésére az intézmény köteles intézkedési tervet készíteni, amely tartalmazza a csökkenéshez vezető okok feltárását és a probléma megoldásához szükséges intézkedéseket. Ha a következő évi felmérés során sem éri el az intézmény az előírt minimumot, az OKÉV kötelezi a fenntartót intézkedési terv készítésére. Az intézkedési tervben foglaltak értékeléséhez a fenntartó köteles szakértő vagy szakmai szolgáltató közreműködését igénybe venni. Az intézkedési terv az OKÉV jóváhagyásával válik érvényessé. A fenti intézkedésekből is látszik, hogy a magyar közoktatásban megindult egy folyamat, amely a minőség pozitív irányú változását tűzi ki célul. Ebben a folyamatban mindenképpen aktív részesként kell jelen lennie a pedagógusnak, és egyre fontosabb szerepet szánnak a kvalifikált munkaerőnek többek között a szakértőknek is A szervezetfejlesztés motorja a jó vezető Ahhoz, hogy egy iskolai szervezet fejlődőképes legyen, elengedhetetlen feltétel a jó vezető. Nézzük meg, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie a jó vezetőnek! Petróczi Gábor alapján (szóbeli közlés): Legyen kiegyensúlyozott, harmonikus személyiség. - Elsődleges feltétel, hiszen az ember bármilyen tevékenységet végez, feladatait csak akkor tudja teljes emberként végrehajtani, ha testileg is és lelkileg is egyensúlyban van. Kezdeményező személyiség. Fogékony az új dolgok iránt és kollégáit is a hatékony alkotó munkára sarkallja. Kommunikatív. - Különösen fontosnak tartom a mai világban. A vezetőnek összekötő, kapcsolatfenntartó szerepe is van a szülők, a diákok, a pedagógusok és a fenntartó között. A jó kommunikációs képességekkel

18 18 rendelkező vezető sokkal jobban össze tudja hangolni az intézmény használóinak munkáját. Közösségalkotó. Az oktató-nevelő munka során individumokat fejlesztünk, - de közösségben és egy szervezeti közösség munkájának eredményeként A vezetőnek fontos feladata az is, hogy olyan közösséget kovácsoljon, ahol igényes munka és egészséges személyiségfejlesztés folyik. Kell, hogy értsen a közösségek tudatos formálásához és irányításához! Kellő önismeret és önbizalom. Legyen tisztában önmaga erősségeivel és gyengeségeivel. Tudatosan gyűjtse maga köré azokat az embereket, akiknek segítségével kompenzálni tudja saját gyengeségeit. Érezze, hogy képes a vállalt feladatok elvégzésére. Dominancia. A szervezet domináns egyénisége, képes a tagokat magával ragadni, munkájukat folyamatosan irányítani, ellenőrizni, értékelni és segíteni. Határozottság. Több síkon is megmutatkozik a vezető személyiségében: megjelenésében, fellépésében, döntéseiben, kollégáihoz való viszonyában egyszóval az egész irányításában. Kellő fegyelmezettség. A jó vezető nemcsak beosztottjaitól várja el a fegyelmet a munka haladása érdekében, hanem példamutató önfegyelemmel is vezeti csoportját. Nem téveszti szem elől azt sem, hogy magánemberként mit tehet meg, mert vállalnia kell a pozíciójával azonosított szerepet Vezetői szerepek Feltétlenül szólnunk kell a vezetői szerepekről, melynek három nagy csoportját különböztetjük meg: 1. Interperszonális szerepek. - A vezető munkája személyekhez kapcsolódó. Valamilyen csoport képviselője, ugyanakkor koordináló, kapcsolattartó feladatokat is teljesít. 2. Információs szerepek. - A vezető a rábízott szervezet idegközpontja, melynek működtetésekor tájékoztató, információ-elosztói feladatokat is teljesítenie kell. 3. Döntéshozó szerepek. A szervezet működése során felmerülő problémák kezelésére, a tárgyalások alkalmával és az erőforráselosztásakor jelentkező döntések esetében. A szerepazonosulás mindenképpen fontos célja kell, hogy legyen a jó vezetőnek. Ebből következik minden vezetői tevékenységével kapcsolatos feladatának maximális teljesítése. Mindezt csakis folyamatos önképzéssel tudja megvalósítani, aminek következményeként individuális értékei is folyamatosan gazdagodnak, bölcsessége gyarapodik.

19 Jó tanácsok vezetőknek A következő néhány jó tanácsot útravalónak szánom dolgozatom olvasóinak. A tömörített intelmek bővebb, eredeti változatát Heller Ágnes (1996) Morálfilozófia című könyvében olvashatjuk. 1. Légy tekintettel mások sebezhetőségére Ne sérts meg személyében, vagy abban, amit drágának tart, egy másik emberi lényt! Tanuld meg kifejezni más személyek iránti szeretetedet, rokonszenvedet és megbecsülésedet! Reagálj őszintén arra, ha valaki másnak szüksége van rád! Segíts a másik embernek abban, hogy megőrizhesse az arcát! 2. Tartsd tiszteletben mások önállóságát! Ne sértsd meg más testét! Ne sértsd meg más lelkét! Ne manipulálj másokat! Ne gyámkodj másokon! Segíts másoknak, hogy fokozzák önállóságukat! 3. Tartsd tiszteletben más erkölcseit! Ha mások elhatározásában számít a véleményed, mindig figyelmeztetned kell őket, ha helytelen, rossz, bűnös vagy gonosz cselekedetre szánnák el magukat. Figyelj a morális érdemre! Tanuld meg, hogyan és mikor kell morális ítéletet hozni! Tanuld meg, mikor kell felejteni és mikor emlékezni! 4. Légy tekintettel másokra! Az érzékeny ember felfigyel mások reakcióira. A tisztességes ember mindent megtesz, hogy enyhítsen mások szenvedésein. Talán kissé túlzásnak és banálisnak tűnnek ezek a gondolatok a mai világban, de úgy érzem, hogy pontosan azért kell néha ilyenekről is szólnunk, hogy el ne feledkezzünk jogosultságukról.

20 20 4. Az alsózsolcai Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola tantestületi értékrendjének vizsgálata Ne aggódj a kudarcok miatt! Aggódj a lehetőségek miatt, amiket akkor szalasztasz el, ha nem is próbálkozol. (J.Bonstinge) 4.1. Az intézmény bemutatása A Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola többcélú iskola. Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelési - oktatási és alapfokú művészetoktatási intézmény ben kezdte meg működését alapfokú intézményként, melyben jelenleg 14 osztály működik 305 tanulóval. Az általános iskola tantestületében 27 főállású és 5 óraadó pedagógus végzi oktató-nevelő munkáját. A művészeti iskolában 4 főállású, 2 részfoglalkozású és 2 óraadó zenetanár dolgozik. Munkájukat az iskolatitkár és 2 fő hivatalsegéd segíti. Az intézmény 1993 ban vette fel a nagy természettudós, Herman Ottó nevét ban vált az iskola többcélú intézménnyé. Profilja művészetoktatással (képző, - ipar, szín bábművészet) ezen belül zeneiskolai képzéssel, szeptemberétől társastánc tanszakkal bővült. Az idei tanévtől a néptánc tanszak ismereteit is elsajátíthatják a tanulók. A Művészetoktatási iskola a nagyközség 117 tanulójának biztosít alapfokú zenei oktatást szolfézs és hangszeres képzés formájában (fa és rézfúvós hangszerek, zongora, gitár). A művészeti oktatás sok bonyolult nevelési, ill. oktatási probléma megoldásában nyújt segítséget. Az iskola egy egyemeletes és egy kisebb épületből áll. A főépületben 11 tanterem, 2 kisterem és 1 tornaterem helyezkedik el. A napközi épületében 2 osztály - és 2

21 21 kisterem van. Ezek mellett ebédlő, aszfaltozott sportpálya, könyvtár és számítástechnikai szaktanterem segíti az oktató-nevelő munkát A település lakosságának 1/5 e a roma etnikai kisebbséghez tartozik. A szülők szociális, kulturális elmaradottsága miatt a roma gyermekek többsége veszélyeztetett, halmozottan hátrányos helyzetű, amely körülmény döntően meghatározza a községben működő nevelési oktatási intézmények feladatait, arculatát. Jelenleg a roma etnikumhoz tartozó tanulók a tanulólétszám negyedét adják, akiket integrált oktatásban részesülnek. A szülői és társadalmi elvárásoknak megfelelve az intézményben kiemelt hangsúlyt kap a nyelvoktatás, a számítástechnikai képzés, a gyermekek környezetvédelmi nevelése, egészséges életmódra-, testi-lelki harmóniára nevelése. Az iskolában 1. évfolyamon kezdődik az angol nyelv oktatása, melyet 5. évfolyamtól emelt szinten, heti öt órában folytathatnak a diákok. A tanulók továbbtanulnak. Az elmúlt években a szakközépiskolába és gimnáziumba felvettek aránya közel 80 %-os volt. A tanulási nehézségekkel, magatartászavarral, beszédhibával küzdő diákok sikeresebb haladása érdekében az iskolában fejlesztő pedagógus illetve logopédus foglalkozik a tanulókkal. A nevelőtestület a szülők támogatásával 1992-ben létrehozta oktatási-nevelési alapítványát, amely azóta is folyamatosan működik. A helyi oktatáspolitikai koncepció alapján az iskola általánosan képző, komplex személyiség - és képességfejlesztő pedagógiát kíván megvalósítani 1-8. évfolyamon. Az oktató-nevelő munka alapelve, hogy az iskola naprakész, a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújtson. Tehetséggondozással, a hátrányok leküzdésével egyenlő esélyeket biztosítson az általános műveltség elsajátításához, a továbbtanuláshoz. A nevelőtestület jelentős szerepet tulajdonít a

22 22 művészeti nevelés embernevelő, értékközvetítő szerepének. A Pedagógiai Program további célkitűzése, hogy olyan egyéniségeket neveljenek az iskolában: akik mély önismerettel rendelkeznek, ismerik képességeiket, lehetőségeiket, tisztában vannak céljaik elérésének alapvető módszereivel, képesek az önmegvalósításra, az élet szeretetére, a másság elfogadására és tiszteletére, óvják és védik a környezetüket, egészséges életmódra képesek A kompetencia alapú oktatás megvalósítása Az intézmény sikeresen pályázott a HEFOP IH által meghirdetett Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra c. projektre szeptemberében megtörtént a támogatási szerződés aláírása, októbertől beindultak a képzések, az eszközök beszerzése. A tervek szerint 2 év múlva kerül sor a projekt zárására, értékelésére. A program célja: az iskola oktatási tartalmainak és módszertani kultúrájának fejlesztése; korszerű digitális eszközök alkalmazása az iskolai élet minden területén; hátrányos helyzetű (többségében roma) gyerekek iskolázottsági színvonalának emelése, munkaerő piaci esélyeik növelése; a pedagógusok, intézményvezetők speciális informatikai és szakmai képzése. A hat kompetencia területet központba állító fejlesztés a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program es központi programja keretében valósul meg. A program kezdő szakaszában az óvoda-iskola átmenetre és a belépő 1., 2., 5., 7., és 9. évfolyamokra kifejlesztett programcsomagokat a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő központok (TIOK) pedagógusai próbálták ki a 2005/2006-os tanévtől. A további évfolyamokra szóló programok és a tesztelés évről évre folyamatosan zajlik.

23 23 Az iskola vállalkozott arra, hogy megfelelő felkészítés után a kompetenciafejlesztő programcsomagokat tanrendjébe illeszti. A es program hat kiemelt kompetenciaterületen támogatja oktatási programcsomagok létrehozását. Az eszközjellegű kompetenciák közül a - szövegértési-szövegalkotási, - matematikai, - idegen nyelvi (angol, német, francia, magyar, mint idegen nyelv) és az - IKT (informatika és médiahasználat) területén, Valamint az EU támogatási politikájában kiemelt célként megjelenő, a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása szempontjából kulcsfontosságú - szociális, életviteli és környezeti, illetve - az életpálya-építési kompetenciák A programcsomagok jellemzői, típusai Valamennyi programcsomag moduláris felépítésű, és kínálatával időben átfogja az 1-8 évfolyamok teljes tanulási időszakát. Lehetővé teszi továbbá az egységek többféle csoportosítását, a sorrend és a tananyagmennyiség hozzáigazítását a pedagógiai szükségletekhez és a helyi igényekhez, valamint nagyobb egységeket átfogó tanítási szakaszok (epochák) beillesztését a tanulási-tanítási folyamatba az egy témához tartozó összefüggések hatékonyabb feltárására. Ennek érdekében a programcsomagok több felhasználási lehetőséget, többféle bejárási utat kínálnak, ami lehetőséget teremt a tanulók differenciált fejlesztésére, a csoportra, vagy akár egyénre szabott fejlesztési programok kialakítására. További jellegzetességük a tevékenységre épülő módszertan, a tanulói aktivitás előtérbe helyezése.

24 24 Programtípusok: Háromféle programcsomagról beszélhetünk. Az úgynevezett műveltségterületi programcsomag ( A típus) vertikális műveltségterületi rendszer szerint építkezik. Tartalmában teljességgel lefedi a legközvetlenebbül kapcsolódó műveltségterületet. (Pl. a szövegértés-szövegalkotás esetében a magyar nyelv és irodalom műveltségterületet, a matematikai kompetenciák esetben a matematika műveltségterületet.) A kereszttantervi programcsomag ( B típus) horizontálisan, kereszttantervi rendszerként működik. Ez az jelenti, hogy a program fókuszában álló kompetencia (pl. matematika-logika) fejlesztését nem az erre elsősorban hivatott műveltségterület vagy tantárgy keretében, hanem más területek, tantárgyak tananyagában (pl. történelem, biológia, kémia stb.) valósítja meg. A tanórán kívül felhasználható programcsomagok ( C típus) a tanórán kívül szakkörökben, táborokban, diákkörökben, erdei iskolákban alkalmazható eszközök. Ilyenek pl. a szociális, életviteli és környezeti kompetencia esetében a Nemzeti alaptanterv Földünk és környezetünk műveltségterülethez kapcsolódó természetfigyelési projektek, vagy ilyen a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen belül az Irodalmi önképző, a Médiaismeret, a Báb-dráma stb A 2006/2007. tanévben bevezetésre került programok: - az 1.a osztályban a magyar tantárgy keretén belül a szövegértésszövegalkotás kompetenciaterület A típusa, - az 1. b osztályban matematika órán a matematika-logikai kompetenciaterület A típusa, - az 1.b osztályban környezetismereti órán a szociális-életviteli kompetenciaterület A típusa, - a 2. b osztályban magyar órán az életpálya-építési kompetenciaterület B típusa. - az 5.a és 5.b osztályban magyar órán a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A típusa, - az 5. b osztály és a 7.a osztály angol csoportjában idegen nyelv kompetenciaterület A típusa.

25 25 A 2007/2008 tanévtől a felsorolt osztályok felmenő rendszerben folytatják, az új első és ötödik évfolyamoknál bevezetésre kerül a szövegértés-szövegalkotás kompetencia terület. Tervek szerint a kimaradt osztályokban is bevezetésre kerül valamelyik kompetencia terület. Mint látjuk, az iskola jellemzője az innovativitás, a fejlődés érdekében a társadalmi elvárásoknak leginkább megfelelő újításokra képes Az eddigi tapasztalatok Mint olvashattuk, a program jellemzője, hogy - módszerét tekintve - a tevékenykedtetésre épül. Ennek leggyakoribb munkaformája a kooperatív csoportmunka, amelynek folyamatos alkalmazása - az eddig legtöbbször alkalmazott frontális osztálymunkától - jóval több készülést igényel még a gyakorlott pedagógusoktól is. Ebben sokat segítenek a programcsomagból kiválasztható tanórai segédanyagok, hátrányuk viszont, hogy sokat kell fénymásolni, ami hosszú távon jelentős költségeket jelent az iskolának. A pedagógusok továbbképzése sokszor hétvégére, illetve a kollégák szabadidejére esik. Több hónapon át ez is fárasztó és megterhelő. Az iskola vezetőségére is jelentős terheket ró a program bevezetése. Félévente Projekt Előrehaladási Jelentést (PEJ) kell írni. A folyamatos munka folyamatos dokumentálása minden apró részletre kiterjedő kell, hogy legyen. Példaként két apró momentumot emelnék ki, ami csak egy-egy csepp a tengerből. Amikor az eszközkiválasztás procedúrája után az új eszközöket felbontják a későbbi használóik, arról Felbontási Jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben aprólékosan le kell írni az eseményt. (Mikor történt a felbontás, kik voltak jelen, stb.) Vagy például az útiköltségek elszámolásához ún. Útiköltség Elszámolási Szabályzatot kell alkotni. A vezetők ilyen módon megnövel munkája sok energiájukat emészt fel, amit valódi feladataik ellátásában jobban tudnának kamatoztatni. A tanulók folyamatos tevékenykedtetése egészen más magatartást követel mind a diákoktól, mind a pedagógusoktól. De ez a munkaforma a mai diákok mentalitásához sokkal közelebb áll, mint a frontális osztálymunka. A tanulók otthonról hozott önfegyelme sokkal lazább, figyelmük meglehetősen rövid. A kooperatív tevékenységi formában szívesen dolgoznak, jobban leköti őket. Ez a munkaforma viszont csak úgy hatékony, ha a diák valóban aktív részese a

26 26 csoportnak. A tapasztalatok szerint ennek kialakítása sokszor egy évig is eltarthat. Ha viszont túljut a csoport a beszokatási fázison, örömmel, aktívan és önállóan tevékenykedve dolgoznak a diákok. A kooperatív csoportmunka mellet a projekt kedvelt munkálkodtatási módszere a páros munka vagy a projekt módszer. (Egy téma kiválasztása, amiből projektet készítenek a diákok.) Az eddigiekből jól látható, hogy a pedagógusok hagyományos értelemben vett szerepe jelentősen megváltozott. Az újfajta feladatok ellátására csakis olyan személyek alkalmasak, akik az eddigi elvekkel szakítani tudnak és képesek egész személyiségük értékrendszerének átalakítására, megreformálására. Kutatómunkám további részében a pedagógusok individuális értékeinek változását vizsgáltam a tantestület tagjai között.

27 A vizsgált értékek A pedagógiai programban meghatározott célkitűzések teljesítéséhez olyan pedagógusokra van szükség, akik azonosulni tudnak a megfogalmazott elvárásokhoz. Gyakran szükséges a régi pedagógusi értékek átformálása, esetleg új értékekre cserélése. A rendszerváltás előtti társadalmi elvárásoknak megfelelő értékrendet, - amelynek nyomai még ezelőtt évvel is dominánsak voltak - kutatási kérdőívemben (az egyszerűség kedvéért) régi értékek címszó alatt kezelem. A mai elvárásoknak megfelelő értékek mai illetve mostani név alatt futnak. A kérdőív összeállításánál igyekeztem azokra az érétkekre összpontosítani és rákérdezni, melyeket véleményem szerint a mai kor pedagógusának át kell formálnia saját egyéniségében. Az általános háttér adatok kikérdezése után egy táblázatban soroltam fel a következő 21 individuális értéket: A pedagógus értékei 1 Külső megjelenés 2 Testi-, lelki egyensúly; a pedagógus külső-belső harmóniája 3 Gyakorlatiasság az oktatás során 4 Következetesség 5 A gyerekek személyiségének fejlesztése 6 Hivatástudat 7 A pedagógus szabadsága tanórán és tanórán kívül 8 Szabályok betartásának képessége, vezetői tekintélytisztelet 9 Humor 10 A diákok szeretete és tisztelete 11 Versenyképes tudás átadása 12 Gondolkodás, értelem fejlesztése 13 Önmenedzselés 14 Szakmai felkészültség fontossága 15 Önképzés, életünk végéig tartó tanulás 16 Azonosulás a tantestület céljaival 17 Jó tanár-diák kapcsolat kialakítása 18 A tanulók önérzetének tiszteletben tartása 19 Tisztességes munka 20 Együttműködés a vezetőséggel 21 Tolerancia a diákok felé

28 28 A válogatás során tudatosan alakítottam a megkérdezett értékek arányát. Bár élesen nem lehet kategória határokat húzni, az érétkek jellegét tekintve mégis kialakítható 3 fő csoport: (A) Kognitív hangsúlyú (B) Emocionális hangsúlyú (C) Magatartásbeli viszonyra vonatkozó értékek. Ezen besorolás alapján az egyes csoportokhoz tartozó kérdések: (A): 3, 5, 11, 12, 13 14, 15. (B): 2, 6, 10, 16, 17, 18, 21. (C): 1, 4, 7, 8, 9, 19, 20. Így lehetőségem nyílt az egyes értéktípusok arányainak változását is megvizsgálni A vizsgálat menete, értékelési eljárások A tantestület tagjai között 26 kérdőívet osztottam ki, ebből 21-et tudtam feldolgozni, 3db nem érkezett vissza, 1-et határidőn túl töltöttek ki, 1 pedig értékelhetetlen volt. A táblázatba foglalt értékek mellett két oszlopban kellett kiválasztani a 10 legfontosabbnak tartott értéket, és azokat fontossági sorrend kialakításával rangsorolni. Az egyik oszlopba kerültek a évvel ezelőtt fontosnak tartott (régi), a másikba a napjainkban legfontosabb 10 érték. A táblázat előtt pontos útmutatást olvashattak a megkérdezettek a kitöltéshez, de szóbeli segítséget is adtam. A kérdőívek értékelése során a helyezési értékeket szükséges volt pontokra átváltani. (Nem volt elég a helyezési értékek összeadása és azok növekvő sorba rendezése a rangsoroláshoz, mert ha valamit egyáltalán nem rangsoroltak, akkor is a növekvő sor elejére kerülhetett.) A pontra váltás szabálya a következő volt: 11-rangsorolási érték. Ezután a kapott pontokat lehetett szummázni, és az így kialakított nagyság szerinti csökkenő pontsorrend alapján folytatni a vizsgálatot. Mivel csak 10 értéket lehetett kiválasztani, és azokat rangsorolni, egyik érték előnybe helyezése mindig egy másik érték háttérbe szorításával járt. Ezért elsősorban azokat az értékeket vizsgálom, amelyek a sor elejére kerültek. Bízom benne, hogy azok az értékek, amelyek most nincsenek a rangsor első 10 helyezettje között, pedagógusaink értékrendjében mégis fontos helyen állnak. Kutatásom célja elsősorban az értékek változásainak vizsgálata.

29 Kutatási eredményeim Mielőtt az értékek részletes régi és új értékrendbeli összehasonlításához kezdenénk, vizsgáljuk meg az úgynevezett figyelembevételi értékek alakulását. Figyelembevételi értéken azt értem, hogy a kérdőívek kitöltésekor egy értéket hányszor jelöltek meg. Az ábrán látható területdiagramon az átlag érték fölöttieket láthatjuk. Természetesen külön csoportban vizsgáltam a régi és külön a napjainkra vonatkozó jelöléseket. Figyelembevétel régen Figyelembevétel régen Testi-, lelki egyensúly Gyakorlatiasság oktatása A gyerekek személyiségfejlesztése Hivatástudat Pedagógus szabadsága Diákok szeretete Versenyképes tudás átadása Gondolkodás fejlesztése Önmenedzselés Szakmai felkészültség Önképzés Jó tanár-diák kapcsolat Figyelembevétel ma Testi-, lelki egyensúly Következetesség Hivatástudat Szabályok betartása Diákok szeretete Gondolkodás fejlesztése Szakmai felkészültség Jó tanár-diák kapcsolat Tisztességes munka Együttműködés a vezetőséggel

30 30 Nézzük meg az értékek pontszám szerinti alakulását! Amint azt az oszlopdiagramról leolvashatjuk, a pedagógusi értékek közül legfontosabb szerepe a szakmai felkészültségnek van. Így volt ez a rendszerváltás előtt, és napjainkban is. Központi értékként tűnik ki a többi érték közül a hivatástudat, a gyermekek szeretete, a személyiségfejlesztés, a tisztességes munka és a tanári pálya sikerességének egyik legfontosabb alapelve, a következetesség. Úgy gondolom, ez az iskola mint oktatást, nevelést végző intézmény jellegéből is kell, hogy következzen.

31 31 Tanúságos és sokatmondó a következő összehasonlító oszlopdiagram is. Vizsgáljuk az egyes értékek változását! Először nézzük azokat, melyek a régi értékekhez viszonyított legerőteljesebb növekedést mutatják. Pontszám szerint (mintegy 76 pontos növekedés) a legnagyobb növekedést a versenyképes tudás átadása kapta. Egyértelműen mutatja, hogy az elvárásokhoz való alkalmazkodást. Ezt követi az önképzés fontossága. Ezen érték jelentős növekedéséhez az is hozzájárult, hogy régen szinte nem is volt jelentősége (régi pontszáma 3). Harmadik helyen a személyiségfejlesztés szerepel (68 pontos növekedéssel), majd ezután jönnek a pedagógus szabadsága és az önmenedzselés fontossága. Az ábráról jól olvashatóak a változások.

Közoktatás és értékváltozás

Közoktatás és értékváltozás Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Eger Közoktatás és értékváltozás Konzulens: Dr. Ludányi Ágnes főiskolai tanár Készítette: Kissné Gulyás Erzsébet pedagógus szakvizsga szakértői-, vezetői szak 2007

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben 2010-2011-2012-2013-2014-es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben Az országos kompetenciamérés azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítók és

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ

Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/ A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TANTÁRGYGONDOZÁS TAPASZTALATAI 9. SZEKCIÓ Tapasztalatok sok szemszögből 1. A tantárgygondozó szaktanácsadás első tapasztalatai alapján történő átdolgozása

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK

A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK A TÁMOP 3.1.4. TANÁCSADÓI FELADATOK Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben 2009.Budapest Dr. Csontos Jánosné Szabó Gyuláné közoktatási szakértők 1 MOTTÓ Ha egy ország

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN

ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÓVODÁTÓL AZ ÉRETTSÉGIIG A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SZEGEDEN A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30.

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30. T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben Tata 204.0.30. Stratégia Nemzetközi és hazai helyzetelemzésen alapszik Rövid és középtávú konkrét beavatkozások 204-2020- as időszakra

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben