Tovább a tisztesség útján. Újbuda polgármesterjelöltje. Szabó György

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tovább a tisztesség útján. Újbuda polgármesterjelöltje. Szabó György"

Átírás

1 Tovább a tisztesség útján Újbuda polgármesterjelöltje Szabó György

2 Szabó György Újbuda polgármesterjelöltje

3 Azon vagyok, hogy az újbudaiak megélhessék: az önkor mányzatuk értük cselekszik, felelős gazdája a közös vagyonnak, a közösség érdekeit jeleníti meg minden javas latában és döntésében, üzemeltet, fejleszt, miközben bizalommal fordul hatnak hozzá ügyeiket intézve az itt élők. Mint tudjuk, a választási ígéretek mindig szépek, reményeket kelte nek, és visszatérően arról szólnak, amiket már rég teljesíteni kellett volna az eddig megvá lasztottaknak. De ismétlődnek, mert az ígéretek általában nem vagy csak részleteikben teljesülnek. Az eddig ígérgetők ugyanis abban bíztak, hogy a számonkérésig sokan felejtenek. Az emlé kezők azonban tudják mivel és mi - képp vették rá őket ciklusonként a szavazásra, ami után jobb esetben arra kap tak választ, hogy: a hely zet, meg a körülmények megváltoztak, de azon van nak, és szörnyű, meg elfogadhatatlan. Így találkozáskor minden pana - szos sal egyetér tenek, ugyanakkor jól tudjuk, hogy visszatérően érdekeik szerint azo nosul nak a még bennük bízókkal. Tapasztalati tény, hogy a mon dot tak és tettek immár rendszerszerűen nem találkoznak, ezért az ügyek folto zásos idő - szakának, a maszatolás 24 évének véget kell vetni, és új kor sza kot kell nyitni a kerület életében! Pontosan tudom, mivel a kerületben születtem, itt élek, és itt nőttek fel gyermekeim is, hogy valójában mi történt, mi épült önkor mányzati forrás ból a ke rület ben, és mi fővárosi beruházásban, vagy értékesítést követően befektetői igények szerint az elmúlt 24 év alatt. Legyen itt a válasz is: önkor mány zati forrásból szinte semmi. Ezen mindenekelőtt változtatni szándé kozom. Tudom, hogy a döntéshez meg kell ismerni a célokat, amelyek eseté ben azért vagyok könnyű helyzetben, mert a javaslatokat Öntől, a szom széd tól, a másik házban lakótól, vagy a szakmák ismerőitől kaptam, és ezek azok a célok, amelyek hosszú idő elteltével még mindig nem teljesültek. A célokat követően arról olvashat még ebben a füzetben, hogy mit végez - tem, mit képviseltem, és milyen eredményeket sikerült elérnem Budapest Főváros Önkor mányzatának képviselőjeként, a főváros közbeszerzési bizott - ságának elnökeként, és mindezeket ellenzékből az elmúlt négy év alatt.

4 4 Szabó György Állítom, hogy az egyéni és a közösségi érdekek összeegyeztethetők, és ezek a kor követelményei szerint kellő elszántsággal meg is valósíthatók. A folytonos remény ke dés helyett a tudatosságot képviselve azt akarom, hogy végre egy élhető, jól működő, és dinamikusan fejlődő városrészben éljünk, ahol az emberek munkához, vállalkozási lehetőséghez, a fiatalok lakáshoz, a gyermekek bölcsödéhez, óvodához, iskolához, az idősek biztonsághoz és nyugalomhoz jussanak. Meggyőződésem, hogy a felemelkedéshez megkerülhetetlenül kellenek a szak em - berek, legyenek azok fizikai munkások vagy tudósok, akiknek a véleményét méltatlanul mellőzték a politikusok az elmúlt 24 év során. Magam a leírtak szerint látom a világot, és megválasztásom esetén polgármesterként az alábbi célokat tartom fontosnak, amelyek a teljes programból kerültek kiemelésre. Azt gondolom, hogy a címszavak is alkalmasak lesznek arra, hogy felkeltsem érdeklődését, és kérjem támogatását a feladatok elvégzéséhez.

5 5 Környezetvédelem területén Az illegális szemétlerakókkal szemben minden törvényes eszközt szükséges alkalmazni, és az ismétlődéseket meg kell akadályozni, mert a kerület több pont - ján aggasztó a helyzet. Az allergiás betegségeket okozó növények terjedését meg kell fékezni, az őshonos fákat rendszeresen gondozni szükséges a kártevőkkel szemben, és az egyre szélső - sé gesebb viharok okozta fakidőléssel végződő károkat a balesetek elkerülése érdekében meg kell előzni. A háztartások szelektív hulladékgyűjtési lehetőségét bővíteni szükséges, és az alkalmazásokat népszerűsíteni kell, mert együtt érhető el leginkább szűkebb és tágabb környezetünk megvédése. Meg kell óvni a természetes vizek, források, patakok és gyógyvizek tisztaságát, amelyek mindegyikével szerencsésen rendelkezik kerületünk. A természetes felületek rovására kialakított betonozott területek nagysága, és növekedési üteme azért aggasztó, mert fokozzák a városrész hőterhelését. A folya - matot meg kell fordítani. A bekerített és értékesítésre váró volt ipari területek tulajdonosait kerítésbontásra és füvesített parkosításra kötelezzük, amit a terület hasznosításáig, az engedélyes tervek beszerzéséig, azaz a kivitelezés megkezdéséig fenn kell tartani. Bérlakás-építési program Igényszinteknek megfelelő bérlakás építési folyamatot szándékozom elindítani annak érdekében, hogy pályakezdőnek és idősnek, családosnak és egyedülállónak a létezés ezen meghatározó pontja biztosítva legyen, ami a kerület fejlődésének is alapja. A bérleti díjakat a piaci árak alatt, önköltséges szinten határozzuk meg. A három, vagy többgyermekes család esetében a díjakat egyedileg határozzuk meg. Nyugdíjasházakat építünk korszerű szociális és egészségügyi ellátással. A bérlakások mellett szolgáltató házakat építünk a XXI. századnak megfelelő tartalommal.

6 6 Szabó György A Duna kerületi szakaszára vonatkozóan A Duna kerületi szakaszán az árvízvédelmi rendszer megépülése valamint a part teljes szakaszának megtisztítása és a lakosság számára elérhetővé tétele kiemelten fontos feladat. A Duna szakasz rendbetételekor kerékpárút megépítését, és az arra alkalmas pontokon rekreációs területek kialakítását kezdeményezem. A partok közelébe eső területek hasznosítására pályázatokat írunk ki

7 7 Család és ifjúságpolitika területén Az iskolai tornatermek, a sportolásra alkalmas udvarok fejlesztését szükségesnek tartom. Az iskoláinkban szükségesnek tartom a kábítószer fogyasztás veszélyeit ismertetni. Diákok, fiatalok kulturált, biztonságos szórakozási lehetőségeit meg kell terem - tenünk. Közlekedés területén A kerületbe érkező országos utak bevezető pontjainál mélyépítésű P+R parkolókat építettünk az átmenő forgalom csökkentése, és a zöldterületek megmaradása érdekében. A kerületi lakosok részére fenntartjuk, illetve ingyenessé tesszük a parkolást. Elérjük, hogy a járdák ismét a gyalogosoké legyenek. Kezdeményezem a forgalmi torlódások és balesetek csökkentése érdekében kör - for galom, illetve az erre alkalmatlan, de szükségszerű helyeken a többszintű kereszteződések kialakítását. Kezdeményezem a négyes metró továbbépítését a Gazdagréti lakótelephez. Kezdeményezem a kerület Csepellel összekötő közforgalmi alagút építését. Rendvédelem területén A bűnözés rohamos növekedését rácsokkal igyekeztünk megállítani, így mára la - kásaink inkább börtönhöz hasonlítanak, mint otthonokhoz. A kialakult helyzeten fel - tétlen változtatni akarok. Határozottan szándékozom fellépni az agresszív utcai árusokkal, és graffitisekkel szemben, valamint az éjszakai köznyugalmat megzavaró deviáns magatartást tanúsítókkal szemben. A bűnmegelőzés érdekében tovább kívánom fejleszteni a térfigyelő kamera rend - szereket. Vissza akarom állítani a posztos rendőr és a körzeti megbízott intézményét.

8 8 Szabó György A kultúra területén Azoknak a színvonalas történelmi, tudományos és kultúrális ismeretterjesztő programok megszervezését és megrendezését tartom szükségesnek támogatni, amelyek az itt élők, és a célzottan ide érkezőknek is élményt nyújtanak. Folytatni és kiszélesíteni kívánom a kiemelkedő teljesítményt nyújtók kerületi elismerését a maradandót alkotókkal, a hasznos és megbecsülést érdemlőkkel. A kerületi adottságok alapján az évszakoknak megfelelő szabadtéri rendezvények meghonosítása célom, amelyeken minden korosztály részére tartalmas kikap - csolódást teremtünk.

9 9 A közösségi kapcsolatok javítása, és fejlesztése érdekében szükségesnek tartom a közösségi házak, a művelődési otthonok továbbfejlesz té - sét, a közösségi összejövetelek és összetartozás erősítését. támogatjuk a történelmi, a természettudományos önképzőkörök, szakkörök mű - ködését. a szociális, a közbiztonsági és a kerület lakóinak hasznos feladatok megoldása érdekében együttműködést alakítunk ki az ezekre alkalmas civil szervezetekkel, és velük közszolgáltatási szerződést kötünk, amelyek garanciális biztosítékot jelentenek mindenki számára. Nem szándékozom támogatni az olyan civil szervezeteket, amelyek célja a profitszerzés, vagy a különféle vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése. A megfelelő állattartás érdekében támogatom a kulturált városi háziállattartást, de szigorú fellépést várok el a meg - unt állatokat szélnek eresztő gazdik ellen, így az állatok kínzóival és elpusz tí - tóival szemben. az állatok szakszerű kezelésére és tartására szervezett ismeretterjesztő előadá sok, rendezvények megszervezését és megtartását szükségesnek tartom támogatni. az arra leginkább alkalmas helyeken további kutyafuttatókat alakítunk ki, és létesítünk. Helyben megvalósuló munkahelyteremtés, és gazdaságélénkítés A helyi fejlesztési munkálatok ütemezett, de gyors megvalósításához elenged - hetetlen egy 100 %-ban önkormányzati cég életrehívása, ahol közpénzből, a köz érdekében készülnek beruházások. Ebben a rendszerben képzetlenek és képzettek részére biztosítunk kiszámítható megélhetést. Azaz, lendületbe hozzuk közösen és megjavítjuk, felújítjuk az örökséget, miközben mérnöki pontosságú fejlesz - tésekkel varázsoljuk élhetővé környezetünket, tágabb otthonunkat.

10 10 Szabó György Acélokat követően kiválogattam azokat a fontosabb ügyeket, amelyeket képviselőként 2010 és 2014 között elvégeztem. Ezek között vannak nagyon komoly eredmények - és azt is megkockáztatom -, sikerek. Persze vannak kudar cok is. Velem mindkettő megtörtént, aminek az lehet a ma gyarázata, hogy első sorban a múlt káros folyamatait kívántam megállítani. Különösebb magyarázatot nem fűznék hozzájuk, de azt érdemes tudni, hogy mindezeket ellenzéki képviselőként értem el. Azt pedig mindenki tudja, hogy ellenzéki javaslatokat nem szokás befogad - ni, ha mégis, akkor azok mellett nagyon komoly érveknek kell lenniük. Mind ezeket pedig a hozzáadott értékek alapján kezdeményeztem a kerület, és a főváros fejlődése érdekében. Azt gondolom, hogy az elért eredmények alapján a kitűzött célok is iga - zolást nyernek.

11 11 Gergényi Péter A kitüntető díjak alapításakor és adományozásakor a jogalkotó élő személyeket vagy létező közösségeket kívánt elismerésben részesíteni, mert az általuk nyújtott ki - emelkedő eredmények a főváros érdekében történtek, illetve a felnövekvő nem - zedékek számára mindenkor értéket, példamutatást jelentettek és jelentenek. Nem azért hoznak létre elismerő díjakat, hogy azokat későbbiekben visszavonják, de szerencsére ma már nem is szokatlan a visszavonás alkalmazása. Eddig a sport - eredmények után következő eljárások során a bizonyított csalások esetére jellemző az érdemérmek visszavonása, ami tényszerűen és célzottan nem más, mint a tisztes - séges verseny elismerése. A kitüntetett érdemtelenné válása, és a díj visszavo ná sa a díjazottak megerősítése, hitelességük elismerése, munkásságuk példaérté kű ségének megkérdőjelezhetetlenségét erősíti. A jelenkor jellemzője, hogy a médián keresztül létezésünk majdnem minden rezdüléséről, az arra érdemestől az érdemtelenig hírt, tájékozatót, beszámolót olvas - hatunk, vagy képi anyagokat láthatunk. Így szinte percekre lebontott ismerettel ren del - kez hetünk ma már az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 50. évfor - du lóján, majd az azt követő napokban történtekről. A 2006-ban több nagyvárosunkban, de legfőképp Budapesten zajló események tudósításai bejárták a világot, ami a ma 18 évesek számára szerencsére csak törté ne lem. A történéseket amint az már megszokott érdekek és világnézet alapján kom men - tálták a hírportálok, míg a megmozdulások kiváltó okairól, azok hátteréről kevesen szóltak. Ne felejtsük el, a nemzet szabadságharcának békés megemlé ke zésére ron tot tak rá akkor álarcos, állig felfegyverzett rohamosztagosok könnygáz gránátokkal, sörétes puskákkal, akik szabadon vadásztak gyerekekre, nőkre, idősre és fiatalra, kerekes szék ben ülőre, parlamenti képviselőre és turistákra, válogatás nélkül. A következmények vizsgá - lata során ma már ismert tény, hogy 33 személyt kórházban, 134 főt ambulán san, 80 főt nyak-, fej- és szemsérüléssel kellett ellátni, akik közül ketten veszítették el fél szemüket. Mindezeket követően pedig Budapest rendőrkapitányát a főváros akkori bal - liberális vezetése több kitüntetésben részesítette. Sajnálatos módon a város történelme során többször fordult elő olyan helyzet, hogy valamely elismerés odaítélésekor nem feltétlen a hasznos teljesítmény jelentette a fő indokot, a kiválasztás alapját. Szeren csés eljövendő az, amelyben ez nem ismétlődik. Az eseményeket többen feldolgozták, így Megsebzett ünnep címmel dokumen - tum film is készült a történésekről. Kezdeményezésemre Gergényi Péter Budapest volt rendőrfőkapitánya a törté - nések ismerete és a lezárt ügyek alapján, mint a BRFK akkori első számú veze tő je érdemtelenné vált a kitüntető díjak viselésére, ezért ezeket javaslatomra a Fővárosi Közgyűlés többségi szavazattal törölte.

12 12 Szabó György Közlekedést érintő előterjesztések és javaslatok Elektronikus utazási kártya Az új összetételű Fővárosi Közgyűlés első hivatalos ülésén egy szimbolikus "Elektronikus utazási kártyát" adtam át a főpolgármesternek és a közgyűlés minden képviselőjének. Ezzel az akkor 20 éve tartó liberális politikai és gazdasági gyakorla - ton történő változtatási szándékot akartam és akartuk jelezni, és azt, hogy nemcsak bírálni érkeztünk a közgyűlésbe. A kártya csak az egyik eleme volt annak a szemlélet - váltásnak, amelyet a közösségi közlekedés teljes strukturális megújítására dolgozott ki programjában a Jobbik. A jelenlegi jegy- és bérletrendszer tényszerűen minden részletében elavult, és az új rendszer alkalmassá tehető arra, hogy az jelentős gazdasági hasznot eredményezzen utazónak és a fővárosnak egyaránt. Ugyanis ma időalapú a bérlet, míg minden más

13 13 utazás távolságalapú, gondoljunk a vonatra, a repülőre, a taxira, vagy a személyutóra, ahol a megtett méterek után fizetjük a költségeket. A napi folyamatos utazás feltéte - lezésére kialakított jegyrendszer ezért hamis, és ennek megfelelően rendkívül drága, mert az itt élők csak egy konkrét távolságra veszik igénybe rendszeresen a szolgál - tatást. Azaz munkahelyre, iskolába utaznak, és onnan vissza, így bizonyosan nem bóklászásra használják bérletüket. Az elektronikus kártyarendszer alkalmas a távolságalapú díjtétel meghatározására és alkalmazására, miszerint járműfajtánként és megállónként a megtett út alapján szá mított érték szerint érhetjük el célunkat. Ami azt jelenti, hogy az elektromos üze - mel tetésű járműveken (metró, villamos, troli, HÉV) megtett út kevesebbe kerül, mint a gázolajjal működő autóbusszal azonos távolságon. A fővárosi Jobbik ennek alkalmazását dolgozta ki, erre tett javaslatot, és ezt képviseljük a későbbiekben is, ami az utazónak havi szinten több ezer forint megta - karítást jelent személyenként. A javaslatunk elfogadása és bevezetése esetén a közvet - len egyéni megtakarításon túl, a rendszeresen nem utazóknak is hasznot eredményez azzal, hogy a város levegője jelentősen tisztul, miközben a városon belüli közlekedés mindenki számára gyorsabb és tervezhetőbb lesz. Az Elektronikus utazási kártya ma már a megvalósulás szakaszában van, és jó esély van arra, hogy 2015-től a metrón, majd azt követően Budapest teljes közösségi közlekedésben résztvevő járművön alkalmazásra kerüljön. Nagy előrelépést jelent ennek a látszólag egyszerű javaslatnak a megvalósulása, mivel az alkalmazás nem csak a korszerűtlen jegyeket és bérleteket váltja fel, de a járatsűrűség igényekhez igazítása is számszerűsíthető haszonnal jár a szolgáltatónak. Ez pedig végső soron vagy a költségek csökkentését, vagy a járművek műszaki színvonalának javítását eredményezheti. A dugódíj bevezetése ellen Az előző balliberális városvezetés károkozásainak csúcsát jelenti a 7,2 kilométeres 4-es metró a maga 10 megállójával, amely gigaberuházás tényszerűen félbevágottan valósult meg. Azaz nem ér el, és nem köt össze lakótelepeket, ezért a közlekedésben érdemi változást nem teremtett ez az eddig 452,5 milliárd összegű szemfényvesztés. Nagy nehezen ezen túl lehetne jutni, és tovább lehetne és kell is fejleszteni a metrót, de a károkozás sajnos még nem ért véget. Ugyanis a beadott, majd elfogadott támogatási pályázat mellékletében a beruházás részeként kötelezettséget vállaltak a behajtási díj (ismertebb nevén a dugódíj) bevezetésére, amely támogatási összeg így a teljes tartalom megvalósítására vonatkozik. A vállalás elmulasztása alapból kötelezettségszegési eljárást von maga után, ami szélsőséges esetben a teljes 180 milliárd forint támogatási összeg visszafizetését is

14 14 Szabó György eredményezheti. A források azonban elfogytak, az unió pedig a dugódíj megvaló - sítására pluszforrást nem ad, így annak teljes összege a Magyar Államot, közvetlenül pedig a fővárost terheli. Az előzetes számítások szerint a dugódíj bevezetéséhez szüksé - ges teljes műszaki beruházás becsült összege mai árakon 35 milliárd forint, amelyhez hozzá kell majd adni a várható évi 4,5-5 milliárd forintos üzemeltetési költségeket. A megállapodás keretein belül a Kormány vállalta, hogy Támogatja a sze - mélyforgalmi behajtási díj ( dugódíj ) infrastruktúrájának európai uniós vagy az MFB Zrt. által biztosított forrásokból történő mielőbbi kiépítését a vonatkozó jogszabályi változtatások kezdeményezésével, a rendszer gyors bevezetésének érdekében. A Fővárosi Önkormányzat megállapodás szerinti kötelessége pedig az, hogy amennyiben az európai uniós források részben vagy késve állnak csak rendelkezésre, a személyforgalmi behajtási díjat részlegesen, egyszerűsített formában vezeti be. A rendszer megvalósításához szükséges források még távlatilag sem látha - tók, így jó esélyünk van a 4-es metró támogatási összegének részleges vagy teljes visszafizetésére, amire szintén nincs forrás. Mindemellett a behajtási díj hosszú távú, és így elméleti megtérülése is csak akkor lehetséges, ha az kedvezmények nélkül kerül bevezetésre. Ezért hiába lakik valaki a védett zónán belül, várhatóan akkor is fizetni kell a benntartózkodásért, illetve tényszerűen minden behajtáskor. Amennyiben a védett zónán belül lévők bármilyen kedvezményt kapnának, az tartós veszteséget eredményezne, amit viszont Budapest minden polgárának kell majd megfizetnie. Ebben az esetben kell a fővárosban élőknek, a jelenlegi és a mindenkori politikai döntést hozóknak így egyben értékelni a balliberális városvezetés 4-es metróbe - ruházását, és a megépült közlekedési beruházástól és a dugódíjtól elvárt környezeti haszon elért és remélt eredményeit véleményezni. A Fővárosi Közgyűlésben a Jobbik frakciója erre a rulett-ötletre határozottan nemet mondott. A korábbi EU döntés megváltoztatása érdekében előterjesztést nyúj - tot tam be, és a Jobbik Európai Parlamenti képviselőivel egyeztetetésekre került sor a kötele zett ségvállalás tárgyalásos úton történő törlése érdekében. Mint eddig, így ezt köve tően is minden létező politikai szinten cselekedni fogunk a személy forgalmi behajtási díj bevezetése ellen, amit a korábbi balliberális fővárosi többség fogadott el és Demszky Gábor írt alá. Kéreg alatt a Kelenföldi pályaudvarig A közgyűlés 2011-ben az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztéséről döntött. A régóta tervezett fejlesztés részeként végre sor kerülhet villamos vonalak korszerű - sítésére, a megállóhelyek akadálymentesítésére, valamint az 1-es villamos átveze - tésére a Rákóczi hídon. A hídról leérkező villamos vonal a budai oldalon a Szerémi

15 és a Hengermalom úton éri el végállomását a Fehérvári út csomópontban, ami a fel - szí nen valósul meg. A tervezési szakaszban lévő fejlesztés tekintetében arra tettem javaslatot, hogy a felszíni közlekedés telítettségét csökkentve a vonalvezetést megtartva az a kéreg alatt, és így a Fehérvári út végállomás helyett a Kelenföldi pályaudvart elérve valósuljon meg. A javaslat indoklását több érv is alátámasztja: ezek közül első a környezet jelentős védelme, amely többek között azáltal érhető el, hogy a járműforgalom a zöld - terület csökkenése nélkül valósul meg, útfelületet nem szűkít, hanghatást nem növel, forgalmi torládást nem valósít meg, miközben az üzembiztonsága stabil és tervezhető. A megoldás alkalmazásával jelentős mértékben növelhető a balesetmentes közle - kedés, rövidíthető az eljutási idő, továbbá a rendszer független a mindenkori és egyre inkább szélsőséges időjárási helyzetektől, amely már rövidtávon is kedvező. A közgyűlés többségi szavazattal támogatta az 1-es villamos továbbvezetését és végállomását Kelenföldig, de a képviselők ezzel nem értettek egyet, és így lesza vaz - ták a kéreg alatti vonalvezetést. Sajnálatosan a továbbvezetési munkálatok is csak később, sok-sok év múlva valósulhatnak meg, mert a Miniszterelnökséget vezető Lázár János a fejlesztést kihúzta a magvalósításra szánt feladatok közül. Az első szakasz kivitelezési munkálatai már folynak, ami a tervek szerint ben már segíti a helybéliek közlekedését. A megvalósítás következményei miatt viszont minden bizonnyal sokan fognak panaszkodni, ami megelőzhető lett volna javaslatom támogatásával, de nem ez történt. 15

16 16 Szabó György Taxirendelet A taxis valamikor az elismertek és megbecsültek közé tartozott, amely megítélés 2010-re tényszerűen a sor végét jelentette. A helyzetük romlását nagyban segítette a ko rábbi városvezetés, azzal a 2000-ben megalkotott fővárosi rendelettel, amely min - den ki nek mindent szabad elvet alkalmazta. Emlékezzünk közösen erre az idő szakra, amikor a hazai médián túl már heti rendszerességgel rémisztgettek külföldi tudósítók Magyarországról, az éttermi és a taxis átverésekről. Tisztességről meg szolgáltatásról már szó sem volt, amikor a politikai pártok közül elsőként a Jobbik kezdte el sürgetni a rendelet újragondolását. Mint kiderült, ez nem állt távol a jelenlegi főváros politikai vezetésének szándékától sem. A szeptember elsejétől bevezetésre került új taxisrendelet két év folyamatos egyeztetetésének végeredménye, amelyben, mint kezdeményező aktív szerepet vállal - tam és kaptam. Fontos rögzíteni, hogy a rendeletalkotás elsődleges célja az utas védel - me volt, a kiszolgáltatottság és az állandósult átverések megszüntetése, valamint a taxisok mindenkivel szemben és már egymás ellen is megvalósult harcának meg - állítása. A káosz felszámolása során a régi rendelet minden elemét újra kellett fogal - mazni. Ennek volt része a minimális műszaki tartalom, és az egységes megjele nés, a szín maghatározása is. A javaslatom és érveim alapján került elfogadásra a sárga szín, ami egy év elteltével annyira természetes, mintha mindig is így lett volna. A ma érvényben lévő rendelet több javaslatomat is tartal mazza, amely utasnak, taxisnak,

17 17 és így a fővárosnak is a kiszámíthatóságot jelenti. A rendelet garanciális alapjai, és az évenkénti változáskövetés eredményeként az feltételezhető, hogy a taxisok, így maga a szolgáltatás is visszakerülhet a társadalmi megítélés és elfogadás magasabb szintjére a közeljövőben. A BKV-t érintő előterjesztések, javaslatok Az eladósodás feltárása A BKV 2010-es 76 milliárdos közvetlen, és 800 milliárdos belső adóssága olyan fel - foghatatlan mértékű összeg és kár (a főváros közel három éves költségvetése), amely - nek okait keresni kezdtem. A Közszolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeket ugyanis a sorozatos jármű-meghibásodások miatt 2003-tól nem tudta teljesíteni a BKV, ezért 2004-től külső szolgáltató bevonására, és működési hitel felvételére kény - sze rült. Az oknyomozásom során kiderült, hogy egy fontos, de önmagában ne vet sé ges műszaki meghibásodás volt a kiváltó ok, amelyik hógolyóként a bekövet ke zetteket eredményezte. A felismerést előterjesztések és egyeztetések sora követte, majd a hiba orvoslása. A javítás ugyan nem változtatta meg a járművek igen magas korát, de a so - ro zatos üzemzavarok, kényszerleállások, tűzesetek megszűntek, így ma több változ - tatás eredményeként a BKV folyamatosan alkalmas a főváros vérke rin gésének bizto - sítására, miközben hiányát is csökkentette.

18 18 Szabó György BKV egyben tartásáért és működésének stabilizálásáért Javasoltam, hogy amennyiben az állam nem ismeri el a BKV Közszolgáltatási Szer - ző dését, és a feladatokhoz rendelt költségeket nem hajlandó teljes egészében megtérí - teni, akkor vállalja át a főváros közlekedésének üzemeltetését, továbbá mű köd tesse azt az EU-s elvárásoknak és a biztonsági szabályozóknak megfelelően. Bí ráltam és elfogadhatatlannak neveztem azt a parlamenthez köthető gazdaság politikát, amely a feladathoz kötött normatív támogatás visszatartását, zárolását, végső esetben a finan - szírozás elvonását eredményezi. A BKV 12 ezer személy munkahelye, akik Buda - pesten napi közel kétmillió személy, valamint az ideérkezők mozgását bizto sítják. A BKV léte és nem léte ezért nem lehet politikai játszmák színtere, mert az végső soron a főváros szándékos ellehetetlenítése. Jegyárcsökkentés A BKV pénzügyi helyzetének javítása érdekében javasoltam, hogy a céget terhelő 27%-os ÁFA tartalmat 5%-ban maximalizálják, valamint a BKV egészét érintő jöve - déki adót 0 %-ban állapítsák meg, amint az a MÁV esetében már megtörtént. Már csak azért is, mert pl. a légiközlekedési eszközök üzemeltetése mentes a forgalmi adó tól, miközben a Magyar Állam tulajdonában egyetlen légitársaság sincs. A ren - del kezés tehát, a külföldi tulajdonban lévő szervezetek működését segíti. Ezzel szem - ben a BKV a benzin és gázolaj adótartalmát kénytelen megfizetni, amely a teljes ár kétharmadát teszi ki. A javaslataimra azonban eddig nem volt fogadókészség. BKV prémiumrendszerére vonatkozóan 2010-ben már előterjesztést adtam be a Fővárosi Közgyűlésnek a BKV-nál alkal ma - zott prémium feladatok feltételrendszerének felülvizsgálatára és újragondolására, vala mint a kifizetések mértékének csökkentésére. Ugyanitt javasoltam a Fővárosi Köz - gyűlésnek, mint tulajdonosnak, hogy a BKV vezetőségének botrányos premi zálási dönté seit vizsgálja felül, valamint a cég gyalázatos gazdasági helyzetének javítása ér de kében készíttessen megtakarítási és intézkedési javaslatot. Mindkettő teljesült. A régi munkahelyek megmaradásáért, és újjak megteremtése érdekében Kezdeményeztem a BKV-ból kiszervezett és piaci alapon működő, a BKV és ezáltal a főváros számára is szolgáltatások visszaszervezését. Ugyanis a 20 év alatt kiszerve zett vagy megszüntetett szolgáltatások ismételt kialakítása új munkahelyek megteremtését

19 19 teszi lehetővé, ami a költségek csökkenését eredményezi. A javaslat hátterében az állt, hogy a privatizáció miatt tönkretett infrastruktúrát újra fel kell építeni, amely egé szé - ben már képes biztosítani Budapest tömegközlekedésének mindennapos üzemel - tetését. Részben megvalósult. A járműállomány megújításáért Kezdeményeztem a teljes járműállomány megújítására vonatkozó hazai lehetőségek felderítését, rendszerbe szervezését, és a működtetés feltételeinek kidolgozását. A Jobbik jövőképében a BKV egy 100%-ban magyar tulajdonú vállalat, amely magyar gyártású járművekkel végzi a szolgáltatásait. A javaslat részlegesen teljesült, misze rint kis szám ban magyar buszok összeszerelése és forgalomba állítása történik ma a BKV-nál. Budapest közbiztonságának javítása. Alapvetéseink a rendről A bűnmegelőzés első számú eszköze a közterületen szolgálatot teljesítő rendőr. Jelenlétét semmilyen technikai eszközzel nem lehet pótolni. A rendőrség létszámának növelésével és az állomány szerkezeti átszervezésével szükséges biztosítani állandó jelenlétüket az utcákon, különös tekintettel az iskolák, a közintézmények és a szóra - kozóhelyek környékén.

20 20 Szabó György A rendvédelemben dolgozó szervezeteket maximálisan a bűnmegelőzés szol - gálatába kell állítani, amely szerint ők elsődlegesen az állampolgárok testi épségének és vagyonának védői, és nem pénzbehajtók. Az elvárás teljesülése érdekében hala - déktalanul össze kell hangolni a rendőrség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet és más közrendvédő szervezetek tevékenységét. A fővárosi Jobbik, és magam is elkötelezett vagyok abban, hogy a szükségtelen átfedéseket fel kell számolni, hiszen ezek ugyanannak a feladatnak a többszörös finanszírozását, és nem a hatékonyság növelését jelentik. Ezért a párhuzamosan tele - pített és üzemeltetett eszközparkokat mielőbb össze kell kapcsolni, hogy a közterületi kameraképek a szükséges és elvárt intézkedéseket, a főváros lakosságának valós biztonságát eredményezzék. A főváros közbiztonsági helyzete nem választható el az országos viszonyoktól. Ameddig nincs komoly szándék az országos helyzet javítására, addig hiába mondja el a parlamentben az illetékes államtitkár minden a témában hozzá intézett kérdésre, hogy 3500 rendőrt avattak. Ugyanakkor pedig nem beszél arról, hogy mennyien men - tek nyugdíjba, mennyi a pályaelhagyó rendőr? Továbbá köztudott, hogy sokan van nak az állományban olyan rendőrök is, akiket az ország különböző pontjain már többször fölavattak. Nem statisztikára van szükség, hanem a főváros közterületén minél több járőrre, és posztos rendőrre. Továbbá arra, hogy jogszabályi háttérrel a rendőr ségnek vissza adják azt az eszközrendszert, amellyel megteremthető lenne a közbiz ton ság. Nem beszélve a rendőri pálya erkölcsi megbecsülésének a vissza állításáról. Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy a rendőrséget a közlekedési kihágások lesből történő felderítésére, és a büntetések kiszabására használják, miközben egyre több erőszakos bűncselekmény történik. A fővárosi és a kerületi önkormányzatok az éves költségvetésükből nagy össze - geket fordítanak a BRFK fenntartására, holott ez állami feladat. A kormány képvise - letében minden alkalommal elmondják a parlamentben, hogy a rendfenntartás a min - den kori állami vezetés monopóliuma, de a fenntartási költségek nagy hányadát áthá - rítják az önkormányzatokra. Erre vonatkozóan is tettem javaslatokat, de a prob léma összetettségének okán ez csak összehangolt, közös szándékkal valósulhat meg. A kez - deményezésem nem járt eredménnyel. Nyomravezetői díj A főváros és így a kerületi közterületek összképét sajnálatosan és régóta rombolják az egyes épületeken, utcabútorokon, szobrokon, tömegközlekedési utasvárókon, üveg - por tálokon, és egyéb köztéri tárgyakon okozott rongálások. Az önkor mányzatok időről időre jelentős anyagi ráfordítás mellett igyekeznek helyreállítani az eredeti állapotokat, azonban az elkövetők felderítésére tett hatósági intézkedések jellemzően

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében

A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében A 35-ös autóbusz útvonalának módosítása a Corvin út térségében 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 35-ös viszonylat Corvin út térségi útvonal-módosításával

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál

Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál Harmadik feles finanszírozás jelentősége és lehetőségei energetikai beruházásoknál II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza 2011. május 19. Dr. Grabner Péter osztályvezető Villamos Energia

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK

ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK ELKÉSZÜLTEK A TOPONÁRI BUSZÖBLÖK 2012. november 30. Forgalomba helyeztek négy autóbuszöblöt a Toponári úton. A fejlesztés egy 571 millió forintos közlekedés-fejlesztési beruházás részeként valósult meg

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

Hidroplánleszálló is volt egykor a Duna újbudai szakaszán

Hidroplánleszálló is volt egykor a Duna újbudai szakaszán Hidroplánleszálló is volt egykor a Duna újbudai szakaszán 2016. július 3. 10:55 portfolio.hu A XI. kerület Budapest fiatalabb kerületei közé tartozik. A terület szentimrevárosi és lágymányosi részei a

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S

Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok E L Ő T E R J E S Z T É S A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitánysága és a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési

Részletesebben

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró beruházásával kapcsolatos egyes kérdésekről a sajtóban és a szakemberek között is éles viták zajlanak.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA XVIII. rész TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA A Városi Életminőség auditja a város által nyújtott életminőség elemekkel és a város által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség, amely a

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

- B E S Z Á M O L Ó -

- B E S Z Á M O L Ó - - B E S Z Á M O L Ó - Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználásról Tisztelt Képviselő-testület! A Hajdúhadházi Polgárőr

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására

Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására AlterBMV Közlekedési Egyesület Koncepcionális javaslat Kamaraerdő buszvégállomás problémáinak realizálására Készítette: Mezei Gyula Ellenőrizte: Hoós Bence Welker Zsombor Törökbálint, 2010. augusztus 22.

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Újpesti Párbeszéd Tisztelt Válaszadó!

Újpesti Párbeszéd Tisztelt Válaszadó! Több mint 9000 újpesti küldte vissza a Polgármesteri Hivatal kérdőíveit. Az önkormányzat szándéka az volt, hogy választ kapjon arra, hogyan képzelik, milyennek látják városuk jövőjét az itt élők. Hogy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében január 16-án. Brunner Istvánné. Sánta Mátyás. Karczagné Nagy Klára JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközség Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2017. január 16-án. Jelen vannak : Horváth Sándor elnök Brunner Istvánné Sánta Mátyás Karczagné Nagy Klára Kiss Edit Laczikné

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

címzetes főjegyző Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítása

címzetes főjegyző Tárgy: Közterület-használat rendjéről szóló 57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda, Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 01/35358-4/2013. Tárgy: Közterület-használat

Részletesebben

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető

5. Az Év Tűzoltója kitüntető cím adományozása Előterjesztő: dr. Őri László alpolgármester. Előadó: Vetusinszki Balázs t.alezredes kirendeltségvezető 4. A TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, illetve a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektek keretében Pécs MJV tulajdonában lévő Pécs, Csontváry

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése

Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Nagy Miklós Csaba egyéni vállalkozó Nagy Miklós egyéni vállalkozásának fejlesztése Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12)

Széll projekt. Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Széll projekt Sajtótájékoztató anyaga (Utolsó módosítás: 2013.02.12) Mit szólnának hozzá ha azt mondanám: a Széll Kálmán téren és környékén a közúti járművek évente közel 540000 kilogramm szennyezést szórnak

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben