Tovább a tisztesség útján. Újbuda polgármesterjelöltje. Szabó György

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tovább a tisztesség útján. Újbuda polgármesterjelöltje. Szabó György"

Átírás

1 Tovább a tisztesség útján Újbuda polgármesterjelöltje Szabó György

2 Szabó György Újbuda polgármesterjelöltje

3 Azon vagyok, hogy az újbudaiak megélhessék: az önkor mányzatuk értük cselekszik, felelős gazdája a közös vagyonnak, a közösség érdekeit jeleníti meg minden javas latában és döntésében, üzemeltet, fejleszt, miközben bizalommal fordul hatnak hozzá ügyeiket intézve az itt élők. Mint tudjuk, a választási ígéretek mindig szépek, reményeket kelte nek, és visszatérően arról szólnak, amiket már rég teljesíteni kellett volna az eddig megvá lasztottaknak. De ismétlődnek, mert az ígéretek általában nem vagy csak részleteikben teljesülnek. Az eddig ígérgetők ugyanis abban bíztak, hogy a számonkérésig sokan felejtenek. Az emlé kezők azonban tudják mivel és mi - képp vették rá őket ciklusonként a szavazásra, ami után jobb esetben arra kap tak választ, hogy: a hely zet, meg a körülmények megváltoztak, de azon van nak, és szörnyű, meg elfogadhatatlan. Így találkozáskor minden pana - szos sal egyetér tenek, ugyanakkor jól tudjuk, hogy visszatérően érdekeik szerint azo nosul nak a még bennük bízókkal. Tapasztalati tény, hogy a mon dot tak és tettek immár rendszerszerűen nem találkoznak, ezért az ügyek folto zásos idő - szakának, a maszatolás 24 évének véget kell vetni, és új kor sza kot kell nyitni a kerület életében! Pontosan tudom, mivel a kerületben születtem, itt élek, és itt nőttek fel gyermekeim is, hogy valójában mi történt, mi épült önkor mányzati forrás ból a ke rület ben, és mi fővárosi beruházásban, vagy értékesítést követően befektetői igények szerint az elmúlt 24 év alatt. Legyen itt a válasz is: önkor mány zati forrásból szinte semmi. Ezen mindenekelőtt változtatni szándé kozom. Tudom, hogy a döntéshez meg kell ismerni a célokat, amelyek eseté ben azért vagyok könnyű helyzetben, mert a javaslatokat Öntől, a szom széd tól, a másik házban lakótól, vagy a szakmák ismerőitől kaptam, és ezek azok a célok, amelyek hosszú idő elteltével még mindig nem teljesültek. A célokat követően arról olvashat még ebben a füzetben, hogy mit végez - tem, mit képviseltem, és milyen eredményeket sikerült elérnem Budapest Főváros Önkor mányzatának képviselőjeként, a főváros közbeszerzési bizott - ságának elnökeként, és mindezeket ellenzékből az elmúlt négy év alatt.

4 4 Szabó György Állítom, hogy az egyéni és a közösségi érdekek összeegyeztethetők, és ezek a kor követelményei szerint kellő elszántsággal meg is valósíthatók. A folytonos remény ke dés helyett a tudatosságot képviselve azt akarom, hogy végre egy élhető, jól működő, és dinamikusan fejlődő városrészben éljünk, ahol az emberek munkához, vállalkozási lehetőséghez, a fiatalok lakáshoz, a gyermekek bölcsödéhez, óvodához, iskolához, az idősek biztonsághoz és nyugalomhoz jussanak. Meggyőződésem, hogy a felemelkedéshez megkerülhetetlenül kellenek a szak em - berek, legyenek azok fizikai munkások vagy tudósok, akiknek a véleményét méltatlanul mellőzték a politikusok az elmúlt 24 év során. Magam a leírtak szerint látom a világot, és megválasztásom esetén polgármesterként az alábbi célokat tartom fontosnak, amelyek a teljes programból kerültek kiemelésre. Azt gondolom, hogy a címszavak is alkalmasak lesznek arra, hogy felkeltsem érdeklődését, és kérjem támogatását a feladatok elvégzéséhez.

5 5 Környezetvédelem területén Az illegális szemétlerakókkal szemben minden törvényes eszközt szükséges alkalmazni, és az ismétlődéseket meg kell akadályozni, mert a kerület több pont - ján aggasztó a helyzet. Az allergiás betegségeket okozó növények terjedését meg kell fékezni, az őshonos fákat rendszeresen gondozni szükséges a kártevőkkel szemben, és az egyre szélső - sé gesebb viharok okozta fakidőléssel végződő károkat a balesetek elkerülése érdekében meg kell előzni. A háztartások szelektív hulladékgyűjtési lehetőségét bővíteni szükséges, és az alkalmazásokat népszerűsíteni kell, mert együtt érhető el leginkább szűkebb és tágabb környezetünk megvédése. Meg kell óvni a természetes vizek, források, patakok és gyógyvizek tisztaságát, amelyek mindegyikével szerencsésen rendelkezik kerületünk. A természetes felületek rovására kialakított betonozott területek nagysága, és növekedési üteme azért aggasztó, mert fokozzák a városrész hőterhelését. A folya - matot meg kell fordítani. A bekerített és értékesítésre váró volt ipari területek tulajdonosait kerítésbontásra és füvesített parkosításra kötelezzük, amit a terület hasznosításáig, az engedélyes tervek beszerzéséig, azaz a kivitelezés megkezdéséig fenn kell tartani. Bérlakás-építési program Igényszinteknek megfelelő bérlakás építési folyamatot szándékozom elindítani annak érdekében, hogy pályakezdőnek és idősnek, családosnak és egyedülállónak a létezés ezen meghatározó pontja biztosítva legyen, ami a kerület fejlődésének is alapja. A bérleti díjakat a piaci árak alatt, önköltséges szinten határozzuk meg. A három, vagy többgyermekes család esetében a díjakat egyedileg határozzuk meg. Nyugdíjasházakat építünk korszerű szociális és egészségügyi ellátással. A bérlakások mellett szolgáltató házakat építünk a XXI. századnak megfelelő tartalommal.

6 6 Szabó György A Duna kerületi szakaszára vonatkozóan A Duna kerületi szakaszán az árvízvédelmi rendszer megépülése valamint a part teljes szakaszának megtisztítása és a lakosság számára elérhetővé tétele kiemelten fontos feladat. A Duna szakasz rendbetételekor kerékpárút megépítését, és az arra alkalmas pontokon rekreációs területek kialakítását kezdeményezem. A partok közelébe eső területek hasznosítására pályázatokat írunk ki

7 7 Család és ifjúságpolitika területén Az iskolai tornatermek, a sportolásra alkalmas udvarok fejlesztését szükségesnek tartom. Az iskoláinkban szükségesnek tartom a kábítószer fogyasztás veszélyeit ismertetni. Diákok, fiatalok kulturált, biztonságos szórakozási lehetőségeit meg kell terem - tenünk. Közlekedés területén A kerületbe érkező országos utak bevezető pontjainál mélyépítésű P+R parkolókat építettünk az átmenő forgalom csökkentése, és a zöldterületek megmaradása érdekében. A kerületi lakosok részére fenntartjuk, illetve ingyenessé tesszük a parkolást. Elérjük, hogy a járdák ismét a gyalogosoké legyenek. Kezdeményezem a forgalmi torlódások és balesetek csökkentése érdekében kör - for galom, illetve az erre alkalmatlan, de szükségszerű helyeken a többszintű kereszteződések kialakítását. Kezdeményezem a négyes metró továbbépítését a Gazdagréti lakótelephez. Kezdeményezem a kerület Csepellel összekötő közforgalmi alagút építését. Rendvédelem területén A bűnözés rohamos növekedését rácsokkal igyekeztünk megállítani, így mára la - kásaink inkább börtönhöz hasonlítanak, mint otthonokhoz. A kialakult helyzeten fel - tétlen változtatni akarok. Határozottan szándékozom fellépni az agresszív utcai árusokkal, és graffitisekkel szemben, valamint az éjszakai köznyugalmat megzavaró deviáns magatartást tanúsítókkal szemben. A bűnmegelőzés érdekében tovább kívánom fejleszteni a térfigyelő kamera rend - szereket. Vissza akarom állítani a posztos rendőr és a körzeti megbízott intézményét.

8 8 Szabó György A kultúra területén Azoknak a színvonalas történelmi, tudományos és kultúrális ismeretterjesztő programok megszervezését és megrendezését tartom szükségesnek támogatni, amelyek az itt élők, és a célzottan ide érkezőknek is élményt nyújtanak. Folytatni és kiszélesíteni kívánom a kiemelkedő teljesítményt nyújtók kerületi elismerését a maradandót alkotókkal, a hasznos és megbecsülést érdemlőkkel. A kerületi adottságok alapján az évszakoknak megfelelő szabadtéri rendezvények meghonosítása célom, amelyeken minden korosztály részére tartalmas kikap - csolódást teremtünk.

9 9 A közösségi kapcsolatok javítása, és fejlesztése érdekében szükségesnek tartom a közösségi házak, a művelődési otthonok továbbfejlesz té - sét, a közösségi összejövetelek és összetartozás erősítését. támogatjuk a történelmi, a természettudományos önképzőkörök, szakkörök mű - ködését. a szociális, a közbiztonsági és a kerület lakóinak hasznos feladatok megoldása érdekében együttműködést alakítunk ki az ezekre alkalmas civil szervezetekkel, és velük közszolgáltatási szerződést kötünk, amelyek garanciális biztosítékot jelentenek mindenki számára. Nem szándékozom támogatni az olyan civil szervezeteket, amelyek célja a profitszerzés, vagy a különféle vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése. A megfelelő állattartás érdekében támogatom a kulturált városi háziállattartást, de szigorú fellépést várok el a meg - unt állatokat szélnek eresztő gazdik ellen, így az állatok kínzóival és elpusz tí - tóival szemben. az állatok szakszerű kezelésére és tartására szervezett ismeretterjesztő előadá sok, rendezvények megszervezését és megtartását szükségesnek tartom támogatni. az arra leginkább alkalmas helyeken további kutyafuttatókat alakítunk ki, és létesítünk. Helyben megvalósuló munkahelyteremtés, és gazdaságélénkítés A helyi fejlesztési munkálatok ütemezett, de gyors megvalósításához elenged - hetetlen egy 100 %-ban önkormányzati cég életrehívása, ahol közpénzből, a köz érdekében készülnek beruházások. Ebben a rendszerben képzetlenek és képzettek részére biztosítunk kiszámítható megélhetést. Azaz, lendületbe hozzuk közösen és megjavítjuk, felújítjuk az örökséget, miközben mérnöki pontosságú fejlesz - tésekkel varázsoljuk élhetővé környezetünket, tágabb otthonunkat.

10 10 Szabó György Acélokat követően kiválogattam azokat a fontosabb ügyeket, amelyeket képviselőként 2010 és 2014 között elvégeztem. Ezek között vannak nagyon komoly eredmények - és azt is megkockáztatom -, sikerek. Persze vannak kudar cok is. Velem mindkettő megtörtént, aminek az lehet a ma gyarázata, hogy első sorban a múlt káros folyamatait kívántam megállítani. Különösebb magyarázatot nem fűznék hozzájuk, de azt érdemes tudni, hogy mindezeket ellenzéki képviselőként értem el. Azt pedig mindenki tudja, hogy ellenzéki javaslatokat nem szokás befogad - ni, ha mégis, akkor azok mellett nagyon komoly érveknek kell lenniük. Mind ezeket pedig a hozzáadott értékek alapján kezdeményeztem a kerület, és a főváros fejlődése érdekében. Azt gondolom, hogy az elért eredmények alapján a kitűzött célok is iga - zolást nyernek.

11 11 Gergényi Péter A kitüntető díjak alapításakor és adományozásakor a jogalkotó élő személyeket vagy létező közösségeket kívánt elismerésben részesíteni, mert az általuk nyújtott ki - emelkedő eredmények a főváros érdekében történtek, illetve a felnövekvő nem - zedékek számára mindenkor értéket, példamutatást jelentettek és jelentenek. Nem azért hoznak létre elismerő díjakat, hogy azokat későbbiekben visszavonják, de szerencsére ma már nem is szokatlan a visszavonás alkalmazása. Eddig a sport - eredmények után következő eljárások során a bizonyított csalások esetére jellemző az érdemérmek visszavonása, ami tényszerűen és célzottan nem más, mint a tisztes - séges verseny elismerése. A kitüntetett érdemtelenné válása, és a díj visszavo ná sa a díjazottak megerősítése, hitelességük elismerése, munkásságuk példaérté kű ségének megkérdőjelezhetetlenségét erősíti. A jelenkor jellemzője, hogy a médián keresztül létezésünk majdnem minden rezdüléséről, az arra érdemestől az érdemtelenig hírt, tájékozatót, beszámolót olvas - hatunk, vagy képi anyagokat láthatunk. Így szinte percekre lebontott ismerettel ren del - kez hetünk ma már az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 50. évfor - du lóján, majd az azt követő napokban történtekről. A 2006-ban több nagyvárosunkban, de legfőképp Budapesten zajló események tudósításai bejárták a világot, ami a ma 18 évesek számára szerencsére csak törté ne lem. A történéseket amint az már megszokott érdekek és világnézet alapján kom men - tálták a hírportálok, míg a megmozdulások kiváltó okairól, azok hátteréről kevesen szóltak. Ne felejtsük el, a nemzet szabadságharcának békés megemlé ke zésére ron tot tak rá akkor álarcos, állig felfegyverzett rohamosztagosok könnygáz gránátokkal, sörétes puskákkal, akik szabadon vadásztak gyerekekre, nőkre, idősre és fiatalra, kerekes szék ben ülőre, parlamenti képviselőre és turistákra, válogatás nélkül. A következmények vizsgá - lata során ma már ismert tény, hogy 33 személyt kórházban, 134 főt ambulán san, 80 főt nyak-, fej- és szemsérüléssel kellett ellátni, akik közül ketten veszítették el fél szemüket. Mindezeket követően pedig Budapest rendőrkapitányát a főváros akkori bal - liberális vezetése több kitüntetésben részesítette. Sajnálatos módon a város történelme során többször fordult elő olyan helyzet, hogy valamely elismerés odaítélésekor nem feltétlen a hasznos teljesítmény jelentette a fő indokot, a kiválasztás alapját. Szeren csés eljövendő az, amelyben ez nem ismétlődik. Az eseményeket többen feldolgozták, így Megsebzett ünnep címmel dokumen - tum film is készült a történésekről. Kezdeményezésemre Gergényi Péter Budapest volt rendőrfőkapitánya a törté - nések ismerete és a lezárt ügyek alapján, mint a BRFK akkori első számú veze tő je érdemtelenné vált a kitüntető díjak viselésére, ezért ezeket javaslatomra a Fővárosi Közgyűlés többségi szavazattal törölte.

12 12 Szabó György Közlekedést érintő előterjesztések és javaslatok Elektronikus utazási kártya Az új összetételű Fővárosi Közgyűlés első hivatalos ülésén egy szimbolikus "Elektronikus utazási kártyát" adtam át a főpolgármesternek és a közgyűlés minden képviselőjének. Ezzel az akkor 20 éve tartó liberális politikai és gazdasági gyakorla - ton történő változtatási szándékot akartam és akartuk jelezni, és azt, hogy nemcsak bírálni érkeztünk a közgyűlésbe. A kártya csak az egyik eleme volt annak a szemlélet - váltásnak, amelyet a közösségi közlekedés teljes strukturális megújítására dolgozott ki programjában a Jobbik. A jelenlegi jegy- és bérletrendszer tényszerűen minden részletében elavult, és az új rendszer alkalmassá tehető arra, hogy az jelentős gazdasági hasznot eredményezzen utazónak és a fővárosnak egyaránt. Ugyanis ma időalapú a bérlet, míg minden más

13 13 utazás távolságalapú, gondoljunk a vonatra, a repülőre, a taxira, vagy a személyutóra, ahol a megtett méterek után fizetjük a költségeket. A napi folyamatos utazás feltéte - lezésére kialakított jegyrendszer ezért hamis, és ennek megfelelően rendkívül drága, mert az itt élők csak egy konkrét távolságra veszik igénybe rendszeresen a szolgál - tatást. Azaz munkahelyre, iskolába utaznak, és onnan vissza, így bizonyosan nem bóklászásra használják bérletüket. Az elektronikus kártyarendszer alkalmas a távolságalapú díjtétel meghatározására és alkalmazására, miszerint járműfajtánként és megállónként a megtett út alapján szá mított érték szerint érhetjük el célunkat. Ami azt jelenti, hogy az elektromos üze - mel tetésű járműveken (metró, villamos, troli, HÉV) megtett út kevesebbe kerül, mint a gázolajjal működő autóbusszal azonos távolságon. A fővárosi Jobbik ennek alkalmazását dolgozta ki, erre tett javaslatot, és ezt képviseljük a későbbiekben is, ami az utazónak havi szinten több ezer forint megta - karítást jelent személyenként. A javaslatunk elfogadása és bevezetése esetén a közvet - len egyéni megtakarításon túl, a rendszeresen nem utazóknak is hasznot eredményez azzal, hogy a város levegője jelentősen tisztul, miközben a városon belüli közlekedés mindenki számára gyorsabb és tervezhetőbb lesz. Az Elektronikus utazási kártya ma már a megvalósulás szakaszában van, és jó esély van arra, hogy 2015-től a metrón, majd azt követően Budapest teljes közösségi közlekedésben résztvevő járművön alkalmazásra kerüljön. Nagy előrelépést jelent ennek a látszólag egyszerű javaslatnak a megvalósulása, mivel az alkalmazás nem csak a korszerűtlen jegyeket és bérleteket váltja fel, de a járatsűrűség igényekhez igazítása is számszerűsíthető haszonnal jár a szolgáltatónak. Ez pedig végső soron vagy a költségek csökkentését, vagy a járművek műszaki színvonalának javítását eredményezheti. A dugódíj bevezetése ellen Az előző balliberális városvezetés károkozásainak csúcsát jelenti a 7,2 kilométeres 4-es metró a maga 10 megállójával, amely gigaberuházás tényszerűen félbevágottan valósult meg. Azaz nem ér el, és nem köt össze lakótelepeket, ezért a közlekedésben érdemi változást nem teremtett ez az eddig 452,5 milliárd összegű szemfényvesztés. Nagy nehezen ezen túl lehetne jutni, és tovább lehetne és kell is fejleszteni a metrót, de a károkozás sajnos még nem ért véget. Ugyanis a beadott, majd elfogadott támogatási pályázat mellékletében a beruházás részeként kötelezettséget vállaltak a behajtási díj (ismertebb nevén a dugódíj) bevezetésére, amely támogatási összeg így a teljes tartalom megvalósítására vonatkozik. A vállalás elmulasztása alapból kötelezettségszegési eljárást von maga után, ami szélsőséges esetben a teljes 180 milliárd forint támogatási összeg visszafizetését is

14 14 Szabó György eredményezheti. A források azonban elfogytak, az unió pedig a dugódíj megvaló - sítására pluszforrást nem ad, így annak teljes összege a Magyar Államot, közvetlenül pedig a fővárost terheli. Az előzetes számítások szerint a dugódíj bevezetéséhez szüksé - ges teljes műszaki beruházás becsült összege mai árakon 35 milliárd forint, amelyhez hozzá kell majd adni a várható évi 4,5-5 milliárd forintos üzemeltetési költségeket. A megállapodás keretein belül a Kormány vállalta, hogy Támogatja a sze - mélyforgalmi behajtási díj ( dugódíj ) infrastruktúrájának európai uniós vagy az MFB Zrt. által biztosított forrásokból történő mielőbbi kiépítését a vonatkozó jogszabályi változtatások kezdeményezésével, a rendszer gyors bevezetésének érdekében. A Fővárosi Önkormányzat megállapodás szerinti kötelessége pedig az, hogy amennyiben az európai uniós források részben vagy késve állnak csak rendelkezésre, a személyforgalmi behajtási díjat részlegesen, egyszerűsített formában vezeti be. A rendszer megvalósításához szükséges források még távlatilag sem látha - tók, így jó esélyünk van a 4-es metró támogatási összegének részleges vagy teljes visszafizetésére, amire szintén nincs forrás. Mindemellett a behajtási díj hosszú távú, és így elméleti megtérülése is csak akkor lehetséges, ha az kedvezmények nélkül kerül bevezetésre. Ezért hiába lakik valaki a védett zónán belül, várhatóan akkor is fizetni kell a benntartózkodásért, illetve tényszerűen minden behajtáskor. Amennyiben a védett zónán belül lévők bármilyen kedvezményt kapnának, az tartós veszteséget eredményezne, amit viszont Budapest minden polgárának kell majd megfizetnie. Ebben az esetben kell a fővárosban élőknek, a jelenlegi és a mindenkori politikai döntést hozóknak így egyben értékelni a balliberális városvezetés 4-es metróbe - ruházását, és a megépült közlekedési beruházástól és a dugódíjtól elvárt környezeti haszon elért és remélt eredményeit véleményezni. A Fővárosi Közgyűlésben a Jobbik frakciója erre a rulett-ötletre határozottan nemet mondott. A korábbi EU döntés megváltoztatása érdekében előterjesztést nyúj - tot tam be, és a Jobbik Európai Parlamenti képviselőivel egyeztetetésekre került sor a kötele zett ségvállalás tárgyalásos úton történő törlése érdekében. Mint eddig, így ezt köve tően is minden létező politikai szinten cselekedni fogunk a személy forgalmi behajtási díj bevezetése ellen, amit a korábbi balliberális fővárosi többség fogadott el és Demszky Gábor írt alá. Kéreg alatt a Kelenföldi pályaudvarig A közgyűlés 2011-ben az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztéséről döntött. A régóta tervezett fejlesztés részeként végre sor kerülhet villamos vonalak korszerű - sítésére, a megállóhelyek akadálymentesítésére, valamint az 1-es villamos átveze - tésére a Rákóczi hídon. A hídról leérkező villamos vonal a budai oldalon a Szerémi

15 és a Hengermalom úton éri el végállomását a Fehérvári út csomópontban, ami a fel - szí nen valósul meg. A tervezési szakaszban lévő fejlesztés tekintetében arra tettem javaslatot, hogy a felszíni közlekedés telítettségét csökkentve a vonalvezetést megtartva az a kéreg alatt, és így a Fehérvári út végállomás helyett a Kelenföldi pályaudvart elérve valósuljon meg. A javaslat indoklását több érv is alátámasztja: ezek közül első a környezet jelentős védelme, amely többek között azáltal érhető el, hogy a járműforgalom a zöld - terület csökkenése nélkül valósul meg, útfelületet nem szűkít, hanghatást nem növel, forgalmi torládást nem valósít meg, miközben az üzembiztonsága stabil és tervezhető. A megoldás alkalmazásával jelentős mértékben növelhető a balesetmentes közle - kedés, rövidíthető az eljutási idő, továbbá a rendszer független a mindenkori és egyre inkább szélsőséges időjárási helyzetektől, amely már rövidtávon is kedvező. A közgyűlés többségi szavazattal támogatta az 1-es villamos továbbvezetését és végállomását Kelenföldig, de a képviselők ezzel nem értettek egyet, és így lesza vaz - ták a kéreg alatti vonalvezetést. Sajnálatosan a továbbvezetési munkálatok is csak később, sok-sok év múlva valósulhatnak meg, mert a Miniszterelnökséget vezető Lázár János a fejlesztést kihúzta a magvalósításra szánt feladatok közül. Az első szakasz kivitelezési munkálatai már folynak, ami a tervek szerint ben már segíti a helybéliek közlekedését. A megvalósítás következményei miatt viszont minden bizonnyal sokan fognak panaszkodni, ami megelőzhető lett volna javaslatom támogatásával, de nem ez történt. 15

16 16 Szabó György Taxirendelet A taxis valamikor az elismertek és megbecsültek közé tartozott, amely megítélés 2010-re tényszerűen a sor végét jelentette. A helyzetük romlását nagyban segítette a ko rábbi városvezetés, azzal a 2000-ben megalkotott fővárosi rendelettel, amely min - den ki nek mindent szabad elvet alkalmazta. Emlékezzünk közösen erre az idő szakra, amikor a hazai médián túl már heti rendszerességgel rémisztgettek külföldi tudósítók Magyarországról, az éttermi és a taxis átverésekről. Tisztességről meg szolgáltatásról már szó sem volt, amikor a politikai pártok közül elsőként a Jobbik kezdte el sürgetni a rendelet újragondolását. Mint kiderült, ez nem állt távol a jelenlegi főváros politikai vezetésének szándékától sem. A szeptember elsejétől bevezetésre került új taxisrendelet két év folyamatos egyeztetetésének végeredménye, amelyben, mint kezdeményező aktív szerepet vállal - tam és kaptam. Fontos rögzíteni, hogy a rendeletalkotás elsődleges célja az utas védel - me volt, a kiszolgáltatottság és az állandósult átverések megszüntetése, valamint a taxisok mindenkivel szemben és már egymás ellen is megvalósult harcának meg - állítása. A káosz felszámolása során a régi rendelet minden elemét újra kellett fogal - mazni. Ennek volt része a minimális műszaki tartalom, és az egységes megjele nés, a szín maghatározása is. A javaslatom és érveim alapján került elfogadásra a sárga szín, ami egy év elteltével annyira természetes, mintha mindig is így lett volna. A ma érvényben lévő rendelet több javaslatomat is tartal mazza, amely utasnak, taxisnak,

17 17 és így a fővárosnak is a kiszámíthatóságot jelenti. A rendelet garanciális alapjai, és az évenkénti változáskövetés eredményeként az feltételezhető, hogy a taxisok, így maga a szolgáltatás is visszakerülhet a társadalmi megítélés és elfogadás magasabb szintjére a közeljövőben. A BKV-t érintő előterjesztések, javaslatok Az eladósodás feltárása A BKV 2010-es 76 milliárdos közvetlen, és 800 milliárdos belső adóssága olyan fel - foghatatlan mértékű összeg és kár (a főváros közel három éves költségvetése), amely - nek okait keresni kezdtem. A Közszolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeket ugyanis a sorozatos jármű-meghibásodások miatt 2003-tól nem tudta teljesíteni a BKV, ezért 2004-től külső szolgáltató bevonására, és működési hitel felvételére kény - sze rült. Az oknyomozásom során kiderült, hogy egy fontos, de önmagában ne vet sé ges műszaki meghibásodás volt a kiváltó ok, amelyik hógolyóként a bekövet ke zetteket eredményezte. A felismerést előterjesztések és egyeztetések sora követte, majd a hiba orvoslása. A javítás ugyan nem változtatta meg a járművek igen magas korát, de a so - ro zatos üzemzavarok, kényszerleállások, tűzesetek megszűntek, így ma több változ - tatás eredményeként a BKV folyamatosan alkalmas a főváros vérke rin gésének bizto - sítására, miközben hiányát is csökkentette.

18 18 Szabó György BKV egyben tartásáért és működésének stabilizálásáért Javasoltam, hogy amennyiben az állam nem ismeri el a BKV Közszolgáltatási Szer - ző dését, és a feladatokhoz rendelt költségeket nem hajlandó teljes egészében megtérí - teni, akkor vállalja át a főváros közlekedésének üzemeltetését, továbbá mű köd tesse azt az EU-s elvárásoknak és a biztonsági szabályozóknak megfelelően. Bí ráltam és elfogadhatatlannak neveztem azt a parlamenthez köthető gazdaság politikát, amely a feladathoz kötött normatív támogatás visszatartását, zárolását, végső esetben a finan - szírozás elvonását eredményezi. A BKV 12 ezer személy munkahelye, akik Buda - pesten napi közel kétmillió személy, valamint az ideérkezők mozgását bizto sítják. A BKV léte és nem léte ezért nem lehet politikai játszmák színtere, mert az végső soron a főváros szándékos ellehetetlenítése. Jegyárcsökkentés A BKV pénzügyi helyzetének javítása érdekében javasoltam, hogy a céget terhelő 27%-os ÁFA tartalmat 5%-ban maximalizálják, valamint a BKV egészét érintő jöve - déki adót 0 %-ban állapítsák meg, amint az a MÁV esetében már megtörtént. Már csak azért is, mert pl. a légiközlekedési eszközök üzemeltetése mentes a forgalmi adó tól, miközben a Magyar Állam tulajdonában egyetlen légitársaság sincs. A ren - del kezés tehát, a külföldi tulajdonban lévő szervezetek működését segíti. Ezzel szem - ben a BKV a benzin és gázolaj adótartalmát kénytelen megfizetni, amely a teljes ár kétharmadát teszi ki. A javaslataimra azonban eddig nem volt fogadókészség. BKV prémiumrendszerére vonatkozóan 2010-ben már előterjesztést adtam be a Fővárosi Közgyűlésnek a BKV-nál alkal ma - zott prémium feladatok feltételrendszerének felülvizsgálatára és újragondolására, vala mint a kifizetések mértékének csökkentésére. Ugyanitt javasoltam a Fővárosi Köz - gyűlésnek, mint tulajdonosnak, hogy a BKV vezetőségének botrányos premi zálási dönté seit vizsgálja felül, valamint a cég gyalázatos gazdasági helyzetének javítása ér de kében készíttessen megtakarítási és intézkedési javaslatot. Mindkettő teljesült. A régi munkahelyek megmaradásáért, és újjak megteremtése érdekében Kezdeményeztem a BKV-ból kiszervezett és piaci alapon működő, a BKV és ezáltal a főváros számára is szolgáltatások visszaszervezését. Ugyanis a 20 év alatt kiszerve zett vagy megszüntetett szolgáltatások ismételt kialakítása új munkahelyek megteremtését

19 19 teszi lehetővé, ami a költségek csökkenését eredményezi. A javaslat hátterében az állt, hogy a privatizáció miatt tönkretett infrastruktúrát újra fel kell építeni, amely egé szé - ben már képes biztosítani Budapest tömegközlekedésének mindennapos üzemel - tetését. Részben megvalósult. A járműállomány megújításáért Kezdeményeztem a teljes járműállomány megújítására vonatkozó hazai lehetőségek felderítését, rendszerbe szervezését, és a működtetés feltételeinek kidolgozását. A Jobbik jövőképében a BKV egy 100%-ban magyar tulajdonú vállalat, amely magyar gyártású járművekkel végzi a szolgáltatásait. A javaslat részlegesen teljesült, misze rint kis szám ban magyar buszok összeszerelése és forgalomba állítása történik ma a BKV-nál. Budapest közbiztonságának javítása. Alapvetéseink a rendről A bűnmegelőzés első számú eszköze a közterületen szolgálatot teljesítő rendőr. Jelenlétét semmilyen technikai eszközzel nem lehet pótolni. A rendőrség létszámának növelésével és az állomány szerkezeti átszervezésével szükséges biztosítani állandó jelenlétüket az utcákon, különös tekintettel az iskolák, a közintézmények és a szóra - kozóhelyek környékén.

20 20 Szabó György A rendvédelemben dolgozó szervezeteket maximálisan a bűnmegelőzés szol - gálatába kell állítani, amely szerint ők elsődlegesen az állampolgárok testi épségének és vagyonának védői, és nem pénzbehajtók. Az elvárás teljesülése érdekében hala - déktalanul össze kell hangolni a rendőrség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet és más közrendvédő szervezetek tevékenységét. A fővárosi Jobbik, és magam is elkötelezett vagyok abban, hogy a szükségtelen átfedéseket fel kell számolni, hiszen ezek ugyanannak a feladatnak a többszörös finanszírozását, és nem a hatékonyság növelését jelentik. Ezért a párhuzamosan tele - pített és üzemeltetett eszközparkokat mielőbb össze kell kapcsolni, hogy a közterületi kameraképek a szükséges és elvárt intézkedéseket, a főváros lakosságának valós biztonságát eredményezzék. A főváros közbiztonsági helyzete nem választható el az országos viszonyoktól. Ameddig nincs komoly szándék az országos helyzet javítására, addig hiába mondja el a parlamentben az illetékes államtitkár minden a témában hozzá intézett kérdésre, hogy 3500 rendőrt avattak. Ugyanakkor pedig nem beszél arról, hogy mennyien men - tek nyugdíjba, mennyi a pályaelhagyó rendőr? Továbbá köztudott, hogy sokan van nak az állományban olyan rendőrök is, akiket az ország különböző pontjain már többször fölavattak. Nem statisztikára van szükség, hanem a főváros közterületén minél több járőrre, és posztos rendőrre. Továbbá arra, hogy jogszabályi háttérrel a rendőr ségnek vissza adják azt az eszközrendszert, amellyel megteremthető lenne a közbiz ton ság. Nem beszélve a rendőri pálya erkölcsi megbecsülésének a vissza állításáról. Meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy a rendőrséget a közlekedési kihágások lesből történő felderítésére, és a büntetések kiszabására használják, miközben egyre több erőszakos bűncselekmény történik. A fővárosi és a kerületi önkormányzatok az éves költségvetésükből nagy össze - geket fordítanak a BRFK fenntartására, holott ez állami feladat. A kormány képvise - letében minden alkalommal elmondják a parlamentben, hogy a rendfenntartás a min - den kori állami vezetés monopóliuma, de a fenntartási költségek nagy hányadát áthá - rítják az önkormányzatokra. Erre vonatkozóan is tettem javaslatokat, de a prob léma összetettségének okán ez csak összehangolt, közös szándékkal valósulhat meg. A kez - deményezésem nem járt eredménnyel. Nyomravezetői díj A főváros és így a kerületi közterületek összképét sajnálatosan és régóta rombolják az egyes épületeken, utcabútorokon, szobrokon, tömegközlekedési utasvárókon, üveg - por tálokon, és egyéb köztéri tárgyakon okozott rongálások. Az önkor mányzatok időről időre jelentős anyagi ráfordítás mellett igyekeznek helyreállítani az eredeti állapotokat, azonban az elkövetők felderítésére tett hatósági intézkedések jellemzően

Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk

Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk 1 Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk A Jobbik 2014-es Budapest Programja 2 Tisztelt Budapesti Polgárok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Dr. Staudt Gábor vagyok, a Jobbik főpolgármester-jelöltje.

Részletesebben

DR. BODNÁR ZOLTÁN. főpolgármesteri programja

DR. BODNÁR ZOLTÁN. főpolgármesteri programja DR. BODNÁR ZOLTÁN főpolgármesteri programja Felelős ellenzéki városvezetés 2014-re a főváros fejlődése és önállósága veszélybe került. A budapestiek korábban büszkék voltak arra, hogy ez a város az otthonuk;

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

BUDAPEST. a magyarok fővárosa. A Jobbik Magyarországért Mozgalom városfejlesztési programja

BUDAPEST. a magyarok fővárosa. A Jobbik Magyarországért Mozgalom városfejlesztési programja BUDAPEST a magyarok fővárosa A Jobbik Magyarországért Mozgalom városfejlesztési programja 1 testület ugyanolyan gondolkodású, mutyihajlamos emberekből tevődik össze, csupán más színekben. Budapestnek most

Részletesebben

Jóváhagyták a költségvetést, folytatódnak a fejlesztések

Jóváhagyták a költségvetést, folytatódnak a fejlesztések Krúdy-év az idei Az író születésének 135., halálának 80. évfordulójára emlékezünk. Az önkormányzat emlékévet hirdet a kerek évfordulók alkalmából. 5 XIX. évfolyam 5. szám Megjelenik kéthetente 2013. március

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója

Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 1 Gödöllő város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciója 1. A közbiztonsági koncepció célja, feladata 2. Helyzetelemzés 2.1 Merre halad a világ? 2.2. Magyar sajátosságok 2.3. Gödöllői helyzetkép 2.3.1.

Részletesebben

Derûsebb, bizakodóbb városrész

Derûsebb, bizakodóbb városrész 2009 Beszámoló Óbuda-Békásmegyer Önkormány zatának elmúlt évi munkájáról 2010. január Rómaifürdô Csillaghegy Kaszásdûlô Békásmegyer Újlak Mátyáshegy Remetehegy Táborhegy Testvér hegy Csúcshegy Hármashatár-hegy

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája

Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája 2. számú melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiája A stratégia célja: A korszerű társadalmi bűnmegelőzés szellemében megfelelő keretet biztosítson Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

Körmend város önkormányzati programja 2010-2014.

Körmend város önkormányzati programja 2010-2014. Körmend város önkormányzati programja 2010-2014. TARTALOM 1. A PROGRAMALKOTÁS TÖRVÉNYI HÁTTERE ÉS TÁRSADALMI-GAZDASÁGI KÖRNYEZETE...3 2. A PROGRAM CÉLJAI... 5 Az ipari park kínálta lehetőségek kiaknázása

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Jön vagy megy? INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK PÉNTEKEN! 2009. március 13., III. évf., 5. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA www.ujpest.hu Jön vagy megy? Húsz évet nyert Újpest. Húsz évet

Részletesebben

Szebb Jövőt, régi fényt, Miskolc!

Szebb Jövőt, régi fényt, Miskolc! 0 Szebb Jövőt, régi fényt, Miskolc! Jobbik Magyarországért Mozgalom miskolci választási programja 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK IRÁNYELVEK... 3 PROGRAMUNK ALAPJA: A MEGÉLHETÉS, A REND ÉS AZ ELSZÁMOLTATÁS...

Részletesebben

Bevezetés...5. Költségvetési pénzügyi gazdálkodási helyzet...6. Városüzemeltetés, városfejlesztés...11

Bevezetés...5. Költségvetési pénzügyi gazdálkodási helyzet...6. Városüzemeltetés, városfejlesztés...11 PROBLÉMÁK ÖSSZEFOGLALÓJA BUDAPEST ÖRÖKSÉGÉBŐL 2010 OKTÓBERÉIG Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Költségvetési pénzügyi gazdálkodási helyzet...6 Városüzemeltetés, városfejlesztés...11 A BVK Budapesti Városüzemeltetési

Részletesebben

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója 1 Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója (2015-ig) Készült 2007. őszén 2 Tartalomjegyzék Előszó 1. Helyzetértékelés 2. Jövőkép 2015-re 3. Megvalósítható célok 2015-re. 4. Stratégia 5. Szakpolitikai

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszót is beválasztotta. Gyurta a legjobbak között

Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszót is beválasztotta. Gyurta a legjobbak között XX. évfolyam 1. szám Megjelenik kéthetente 40 oldalon 2014. január 17. Szerethetõ tér a cél Békásmegyeren Lakosok észrevételei alapján finomították a békásmegyeri multifunkciós tér terveit. Tervismertetõ

Részletesebben

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére

Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Polgármesterétől Előterjesztés A képviselőtestület 2011. szeptember 1-jén tartandó ülésére Orgovány Község Önkormányzatának 2011-2014. évekre szóló gazdasági programja 1. Bevezetés A helyi

Részletesebben

Újabb lépések az M0-ás felé

Újabb lépések az M0-ás felé obuda_02.qxd 1/11/2007 3:20 PM Page 1 XIII. évfolyam 2. szám 2007. január 15. Óbuda Kultúrájáért Díj Kamarazene korhû hangszereken Internet kávézó az ÓMK-ban Javaslatokat várnak olyan személyekre, csoportokra,

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

XX. évf. 2011. augusztus

XX. évf. 2011. augusztus XX. évf. 2011. augusztus BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu BUDAKESZI HÍRMONDÓ 2 A lakosságnak joga van a közbiztonsághoz A nyár, a pihenés, az utazás, a kikapcsolódás

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

A nemzet fővárosa. Tarlós István. Budapest-programja BIZTONSÁG, ESÉLY, REND, SZOLIDARITÁS

A nemzet fővárosa. Tarlós István. Budapest-programja BIZTONSÁG, ESÉLY, REND, SZOLIDARITÁS A nemzet fővárosa BIZTONSÁG, ESÉLY, REND, SZOLIDARITÁS Tarlós István Budapest-programja A NEMZET FŐVÁROSA Biztonság, esély, rend, szolidaritás Tarlós István Budapest-programja Tartalom Preambulum... 5

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

Új postahivatal Csillaghegyen Lapzártakor érkezett: a Mátyás király út 24-28. szám alatt új postahivatal

Új postahivatal Csillaghegyen Lapzártakor érkezett: a Mátyás király út 24-28. szám alatt új postahivatal obuda_05.qxd 2/27/2009 1:24 PM Page 1 XV. évfolyam 5. szám 2009. március 3. Együtt a család! Összekapcsolt villamoshálózat? I. Óbudai Pedagógiai Napok Gyermek- és családközpontú prevenciós Jelentõsen javulhat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére

Van esély a Margit kórház újjáélesztésére XVIII. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente 2012. március 22. Energetikai korszerûsítés a Kerék utcai iskolában Jelenleg a külsõ homlokzatot és a tetõt szigetelik, majd a gépészeti munkálatok következnek

Részletesebben

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport, 2008 1 A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIADVÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Részletesebben

Dunakeszi. 2015 január Polgár. városi magazin. XVI. évfolyam 1. szám

Dunakeszi. 2015 január Polgár. városi magazin. XVI. évfolyam 1. szám Dunakeszi városi magazin 2015 január Polgár XVI. évfolyam 1. szám 2 Dunakeszi Polgár 4-5. 22. 28. 30. 4-5 Ön mit vár 2015-től? 6 XXI. századi kisváros legyen Dunakeszi 7 Pályázási lehetőség az Erzsébet-program

Részletesebben