Békéscsaba, Szent István tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VARos JEGYZŐJÉrŐl Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.. Vl-l Előadó: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf ll2. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maiI: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló (XI!. 17.) rendelet módosítása Előkészítő: Városüzemeitetési Osztály Véleménvező: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizonság Ügyrendi és Ellenőrzési Bizonság Bizonság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének június 25-én tartandó nyilvános iliésére Tisztelt Közgyűlés! Mellékelten a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló (XlI. 17.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetét. Jelen rendelet-tervezet kizárólag a rendeletben meghatározott díjakat érinti, mivel az Áfa törvény módosítása a korábbi 20 %-os áfa ~lllcsot 25 %-ra módosította. Lakossál!i szemétszállítás Szilárd települési huuadék szállítás és elhelvezés közszoll!ot l'. tatas. d" iial. Díjak Szolgáltatás I. 120 l-es hulladékqvűitő edénvzet: Bruttó Egység Nettó 20% 25% ÁFA- ÁFA-val val megrendelő edénvzetéből Ftlürítés szolaáltató edényzetéből Ftlürités l-es hulladékqvűitő edénvze!: megrendelő edénvzetéből Ftlürítés 630, ,- szolgáltató edénvzetébő! Ftlürítés 682, ,- 3. l,1m3-es hulladékevűjtőedényzet: megrendelő edényzetéből Ftlürités szolgáltató edényzetéből Ftlürítés 3.125,

2 4. Zsákos hulladékgvűités (zsák + hulladékelszállitás) Ft/ürítés 315,- 378, m3-es edényzet, ürítés heti kétszer. szolgáltató 5. edényzetéböl szüksé.e, szerinti mosással Ft/ürítés , , Közülcti hulladékszállítás l-es hulladékgvűjtőedényzet - mee.rendejö edénvzctéböl Fl/ürítés 588,- 705, szolgáltató edényzctéböl Ft/ürítés 703,- 845, l-es hulladékj1;yűjtő edényzet - megrendelő edényzetéböl Ft/ürítés 588, szolgáltató edényzetéből Ft/ürÍtés , l-cs hulladékgyűitő edényzet - mcf.!.rendelő edénvzetéböl Ft/ürítés ,- 936,- - szoll!általó edénvzctéböl Ft/ürítés 926, , I,1m3-es hulladékgyüjtö edényzet: - megrendelő cdényzctéböl Ft/ürítés 2.246, , szolgáltaló edényzetéböl Ft/ürítés , , m3-es konténer szoh!áltatási díi Ft/ürítés 4.928, , ,- Edénvhasználati díi Ftlhó/db Edényzcttcl nem rendelkező közületek 12. (kisvállalkozók) hulladékszállítási díja Ft/ürítes 641,- no Hulladék elhelyezés és kezelés 13. Tömlelék Ftlt 473, 570,- 591,- 14. Nvesedék, lom Ftlt 473,- 570, Lakosság által beszállított nyesedék. lom Ftlt 418,- 500,- 523,- 16. Kommunális hulladék Ftlt 6.291, , Lakosság által beszállílott kommunális hulladék Ftlt 6.008, , ,- 18. Tel111clési hulladék Ftlt 7.544, , Föld (max.: 20% törmeléket tartalmazhat) díitalan díjtalan díjtalan é I 'I. d". Folyékony tclepülési hulladék szúllítús és elhelycz s közszolga tatas li.lal Díjak Szolg~ílt~lhís I. Szállítási és clhclyczési dh: Bruttó Bruttó cg)'ség Nettó 20 % AFA- 25 % AFAi tartalmaz t tartalmaz a.) lakossági megrendelésnél. a szennyvízcsatornával nem rendelkezö területröl történö szállítás esetén Ftlm' b.) lakossági rnegrendelésnél. a szennyvízcsatomával rendelkezö területröl tönenö szállítás esetén Ftlm' c.) egyéb megrendelés esetén Ftlm J , Kerti 'VC tisztítás, szállítás Ftldb Lakossáei állattartásból származó híutrá~'a: Elhelyezési díj: Ftlm' Szállítási díi: Ftlm'

3 A kiilclczií kéményscprő-ipari közszolgáltat:'is díjai l3ékéscsllba Mcgyci.JOgll V:i1'os küzigllzgllhisi tcrülctén Kéménytisztitás, ellenör.lés, uknatisztít:h, füstcsó,tornll tisztítás, négyévenkénti li1űsz:,ki felülvizsgó'ihh (Wmörségvizsgálat) Kéménytípus szilárd és ol:ljtüzclésíí gl\ztüzclésü cg)'ség Ilrutló Bruttó I1rutló Brutló nettó ncltó díj díj díj díj díj díj áfa 20% Ma 25%. :if:120%. ::'lfa 25% I. egyedi kémény (60k\V-niíl kisebb összteljesítrnényü) Ft/db/év 983, , ,- 854, , ,- 2, 3, eső II csőbcn turbó kémény (4 évcntc, ll\'om{lsvcszlcsét.! mérésl cső II csőbcn turb6 kémény (évente, égéstermék összetétell1lérésl ,596,- 7,915,- 8,245, ,021,- 6,025,- 6,276,- 4, egyesített falll gyííjtőkémény Ftlszintlév 708,- 850,- 885,- 658,- 790,- 823,~ 5. LAS g)'i1jlökémény (csatlakozó berendezésenként) , ,- 1,339,- 6, mellékeslltornás gyüjtőkémény(szintenként) Ft/szinl1év I 433,- I.720, ,- \.304, , ,- 7, cg)'cdi tllrtlllékkémény Ft/db/év 725,- 870,- 906, , cg)'csílctt f:llú I:lrllllék gyüjtökémény (szintcnként) Ftlszinl1év 692,- 830,- 865,- - o - küzponti üzemi kémény (60k\V-nál nllg)'obb 9, Ft/fm/escl 150,- í 80,- 188,- 150,- 180,- 188,- üssztcljcsitmén"ű l I O, g)':írjcllcgű kémény (4096 cm2-nél nllg)'obb) Ftlfm/esel 292,- 350,- 365,- 292,- 350,- 365,- II. kéményégctés Ftlescl 2 125,- 2,550,- 2,656,

4 Mcgrcndclésl'c \'éezeu kél1lényscprö-ip~lriszolgáltalások díjai Békéscs~lbll Mcgyei.Jogú V{lros kö1.igllzgutl'isi tcrülclén Mcgrendelt kéménytisztítási, kéménycllcnőr-loési,kémény\'b.sg{ll:lli tevékcnységck díjlélclei kéméllyvizsg{llal, szllkvélemény lldns kéményi iszlillís, kéményeljcl1őn:és szilárd- és olajtiizcfés g:lztüzclés csctén Kémi>II),tipus csctéll "églt.'ges e1őzctes cg)'ség Bruttó Brultó BruHó Brutló Brulló Brutló '0 Brultó Bruttó " ~ Nettó Ncttó Nctló Neltó díj díj díj díj díj díj dij dij ~ díj díj díj o díj Ma 20"/" Ma 25% :ífa 20% l"afa 25 0 /.. Ma 20'Yo Ma 250/.. Mu 20% {lfi125% l. chedi kéméllv FlIdb 383,- 460,- 479,- FlIdb 1.292, , , , , , ,- 2. cevcdi hu'hllék kémény FlIdb "cső II cső[)cn" l ur'bú kémény Ft/csct , , , )'0m(Isvcszleség J. mérésscl LAS g)'üjlökéméll)' égeslcrlnék összclelcl Ft/esct , , , mér'essel egyesilclt fl,fú 5. I evüj!őkéménv eg)'csílclt fllhi g)'üjtö 6. I:lrtalék mellékcslllorn{ls 7. leviljtökéménl' mcllékcsiiloi'ij:ls g)'íijlli Ft/sl 258, ,- FlIdb 3.858, , , , , , FlIdb 4.450, Ft/sz 579,- 695,- 724,- FlIdb 7.729, , , , , , , FlIdb 3.858, , , l:lrtlllék 9. üdülők kemén)'ci FlIdb 1.221, , , FlIdb 1.625, , 2.031, , , , , ,- 10. közuonli üzcmi Fl/fm 150, ,- FlIdb 3.858, , , , , , ,- ll. 'váriellcl'ű Pl/fm 258,- 3 I0,- 323,- Ft/fm 258," 310," ,- 460,- 479,- 258,- 310,- 323,- g{izlill:l.ílilok égcstcrlllék Ft/eset , , összctélcllllérésc 4

5 A rendeletben meghatározott nettó díjak változatlanok maradtak. a bruttó dijak a korábbi 20 % helyett 25 % általános forgalmi adót tartalmaznak. A véleményező Bizottságok elötejjesztéssel kapcsolatos álláspontjai a Közgyűlésen kerülnek ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyülést. hogya rendeletet a mellékelt rendelet-tervezet alapján alkossa meg. Békéscsaba június 17. :;;;g;:".yl Ellenjegyzés: Penzugyl:. l 5

6 Békéscsaba Meg)'ci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../2009. (VI...) önk. rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az eg)'es kö7-szolgáltatások kötelező igénybc\'ételéről szóló 31/1998. (XII. 17.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkomlányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében. valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosíton jogkörében eljárva. a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. (I) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételeről szóló 31/1998. (XII. 17.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja I. A rendelet 1., és 4. számú mellékietei helyébe c rendelet I és 4. számú mellékietei lépnek. 2. A rendelet julius l-én lép hatályba. Vantllnt Cyula polgármester Dr. Sz"el'Cs~ík SzilvilI jegyző 6

7 Szilárd települési hulladék szállítás és elhelyczés közszolgáltatás díjai julius l-től l. melléklet Díiak Szolgáltatlís Bruttó Ncttó 25% AFA-t tartalmaz Lakossági szemétszállítás I. 120 l-es hulladékgyűjtő edényzet: megrendelő edényzetéből 315,- Ft/ürítés 394,- Ft/ürítés szolgáltató edényzetéből 341,- Ft/ürítés 426,- Ft/ürítés l-es hulladékgyüjtő edényzet: megrendelő edényzetéből 630,- Ft/ürítés 788,- Ft/ürítés szolgáltató edényzetéből 682,- Ft/ürítés 853,- Ft/ürítés 3. 1, l m3-es hulladékgyűjtőedényzet: megrendelő edényzetéből 2.887,- Ft/ürítés 3.609,- Ft/ürítés szolgállató edényzetéből 3.125,- Ft/ürítés 3.906,- Ft/ürítés 4. Zsákos hulladékgyűjtés (zsák + hulladékelszállítás) 315,- Ft/ürítés 394,- Ft/ürítés 5 m3-es edényzet, ürítés heti kétszer, szolgáltató 5. edényzetéből szükség szerinti mosássa! ,- Ft/ürítés ,- Ft/ürítés Közülcti hull:'ldékszállítás l-es hulladékgyűjtőedényzet - megrendelő edényzetéből 588,- Ft/ürítés 735,- Ft/ürítés - szolgáltató edényzctéböl 703,- Ft/ürítés 879,- Ft/ürítés l-es hulladékqvüjtö edényzet - megrendelő edénvzetéből 588,- Ft/ürítés 735,- Ft/ürítés - szolgáltató edényzetéből 724,- Fl/ürítés 905,- Ft/ürítés l-es hulladékuyűitő edénvzet - megrendelő edényzetéből 749,- Ft/ürítés 936,- Ft/ürítés - szolgáltató edényzetéből 926,- Ft/ürítés 1.158,- Ft/ürítés 10. 1,1 m3-es hulladékgyüjtő edényzet: - megrendelő edényzetéből 2.246,- Ft/ürítés 2.808,- Ft/ürítés - szolgáltató edényzetéből 2.806,- Ft/ürítés 3.508,- Ft/ürítés II. 5 m3-es konténer szolgáltatási díi 4.928,- Ft/ürítés 6.160,- Ft/ürítés Edényhasználati díj 3.436,- Ft/hó/db 4.295,- Ft/M/db Edényzettel nem rendelkező közületek 12. (kisvállalkozók) hulladékszállüási díja 641,- Ft/ürítés 80 1,- Ft/ürítés Hulladék elhelyczés és kezelés 13. Törmelék 473,- Ft/t 591,- Ft/t 14. Nyesedék, lom 473,- Ft/t 591,- Ft/t 15. Lakosság áhal beszállított nyesedék, lom 418,- Ft/t 523,- Ft/t 16. Kommunális hulladék 6.291,- Ft/t 7.864,- Ft/t 17. Lakosság áhal beszállított kommunális hulladék Ft/t 7.510,- Ft/t 18. Termelési hulladék 7.544,- Ft/t 9.430,- Ft/t 19. Föld (max.: 20% törmeléket tartalmazhat) díjtalan díjtalan I

8 Folyékony települési hulladék szállítás és e1hel)'czés közszolgállatás díjai július t-től 2. melléklet Szolgáltatás I. Szállitási és elhclvczési díi: a.) lakossági megrendelésnél, a szennyvízcsatornával nem rendelkező területről történő szállítás csetén b.) lakossági megrcndelésnél, a szennyvízcsatomával rendelkező területről történő szállítás esetén Nettó 833,- Ft/m' 954,- Ftlm] Díjak Bruttó 25 % AFÁ-t tartalmaz \.041,- Ft/m' 1.193,- Ft/m l c.) egyéb mc2rendclés esetén \ Ft/m' \.309,- Ft/m' 2. Kerti 'VC tisztítás, szállítás 4.87\.- Ft/db Ft/db 3. Lakossáoj állattar.ásból származó hiotrá!!va: Elhelvezési díi: \ Ft/m' Ft/m' Szállítási díj: Ftlm] Ft/m' 8

9 I A kötelező kéményseprő-illllri k(jzszolg~íltlltás díjai BékesCSllba Megyei Jogú VMos közigazgatási területen július l-től Kéménytípus egyedi kémény (60kW-míl kisebb összteljesítményű) cső a esőbcn turbó kémény (4 évcnte, nyomásvcszteség merés) cső a esőbcn turbó kemény (évente, é~éstermék összetétel mérés) 3. llh.:lléklet Kéménytisztítás, ellenőrj.:és, :'lknatisztítás, füstcsatorna tisztítás, négyévenkéntí műszaki felülvizsgálat (tömörségvízsglilat) Szilárd és Ol:'ljtüzelésű Gáztüzelésű Bruttó díj Bruttó díj Nettó díj 25 % ÁFÁ-t Nettó díj 25 % ÁFÁ-t tartalmaz tartalmaz 983,- Ftldb/év 1.229,- Ftldb/év 854,- Ftldb/év 1.068,- Ftldb/év ,- Ftldb/év 8.245,- Ftldb/év ,- Ftldb/év 6.276,- Ftldb/év 4. eb'yesített flllú gyűjtőkémény 708,- Ft/szint/év 885,- Ft/szint/év 658,- Ft/szint/év 823,- Ft/szint/év 5. LAS gyűjtőkémény (csathlkozó bcrcndezéscnként) - - l.07\,- Ftlber.lév 1.339,- Ftlber.lév 6. mellékcsatorn:.ís gyűjtőkémény (szintenként) 1.433,- Ft/szint/év l.791,- Ft/szint/év 1.304,- Ft/szint/év 1.630,- Ft/szint/év 7. cb')'cdi tartalékkémény 725,- FI/db/év 906,- Ftldb/év egyesített flllú Íllrtalék gyűjtőkémény (szintenként) központi üzcmi kémény (60kW-nál nagyobb összteljesítményű) 692,- Ft/szint/év 865,- rt/szint/év ,- Ft/fm/cset 188,- Ft/fm/eset 150,- Ftlfm/esel 188,- Ftlfm/esel 10. gyárjellegű kémény (4096 cm2-nél mlgyobb) Ft/fm/eset 365,- Ft/fm/eset 292,- Ft/fm/eset 365,- Ft/fm/eset II. kéményégetés 2.125,- Ftlesel 2.656,- Ftlesel - - A 9. pont és 10. pont alani kéménytípushoz tartozó fustcsatorna, valamint a koromgyűjtő akna tisztitási díja megegyezik a kémény tiszlítasl dfjával, azaz egységár x folyóm éter. Az 1,4,5,6,7,8,9. pontokban felsorolt díjak a négyévenként kötelező felülvizsgálati munkák díját is tartalmazzák. A díjak tartalmazzák a kiszállási díjat is. 9

10 3. melléklet Megrendelésrc végzcit kél11ényscp"ö-ipari swlgállat::ísok díjai Békéscsaba Mcgyci.Iogú V:'iros közigllzg:ltílsi terülelén július l-től Kél11énytípus Megrendelt kél11énylíszlít:isi, kéményellenőrj:ési, kémény"i7.sg{lluli tc\'ékcnységek díjtéteici Kéménytisztítás, Szilánl és olajtüzelés Gáztüzelés csetén kéménycllcnörás csctén vé ICl!cs cl őzet es Bruttó díj Uruttó díj Brultó díj Brutt? d~j Ncttó díj 25 % ÁFÁ-t Ncttó díj 25 % ÁFÁ-t Ncttó díj 25 'V. ÁFÁ-t Nettó díj 25 % AFA-t tartalmaz tarülll11az tarhlijmlz hl rhllui::lz I. cgycdi kémény 383,-Ft/db 479, , , , ,- Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db 2. egyedi tartalék kémény , ,- Ft/db Ft/db "cscj a csőben" turbókémény 6.596, , nvomllsvcsztesée mérésscl 4. LAS gyűjtőkémény égéstermék 3.946, , összelétel méréssel Ft/eset Ft/eset eg)'csifett flllú gyííjtőkémény 258,- 323, , , , Ft/szint Ft/szint Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db 6. egyeshett (,Ilu gyűjtö htrtulék , ,- Ft/eset FI/eset - - Ft/db Ft/db IlIcllékcs:ttOrtl:ls gyűjttikémény 579, , , , Ft/szint Ft/szint Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db 8. Illcllékcs:ttornás gyűjtö hlrtnjék , ,- Ft/db Ft/db Udülők kéményci , , , Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db 10. közllonti lizcmi 150,- 188, , , , , ,- Ft/fm Ft/fm Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db II. gyílrjellcgíi 258,- 323, , , Ft/fm Ft/fm Ft/lm Ft/fin FI/fm Ft/fm Ft/fin Ft/fm 12. g:ízk:rdlllok égéstermék iisszctétel 3.946, , mérése FI/eset Ft/csel - - ;\ táblázatban szereplő díjakon tlllmenően kiszállási díj is felszámításra kerül A központi üzemi és gyárjellegü kél11énytípushoz tartozó flistcsatorna, valamint a koromgyíijtö akna tisztítási díja megegyezik a kémény tisztítási díjával, azaz egységár x folyómélcr 10

11 4. melléklet A nem Békéscsabáról származó hulladékok Békéscsabai Hulladékkezclö műben történő elhelyezésének szabályozásáról l. Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területétől eltérő területről a Békéscsabai Hulladékkezelő-műben kizárólag közszolgáltatás keretében gyűjtött települési szilárd hulladék helyezhető CI az adott településen közszolgáltatást végző szervezet által. 2. A nem Békéscsabáról származó települési szilárd hulladék Békéscsabai Hulladékkezelőműben történő elhelyezésének: évi legalacsonyabb díja 6.500,- Fl/tonna + 25 % áfa = 8.125,- Ft/tonna 3. A nem Békéscsabáról származó települési szilárd hulladék a lerakás előírt dokumentálása mellett helyezhető el, az önkormányzat képviselője és az általa megbízott műszaki ellenör jogosult a beszállítások és az elhelyezés végzésének és dokumentálásának el1enőrzésére. 4. A nem Békéscsabáról származó hulladék c1helyezéséről - a I-Iulladékkezelő-müben kiállított mérési jegyzőkönyvön túl - külön nyilvántartást kell vezetni településenkénti bontásban, a tárgyévben elhelyezett hul1adék mennyiségéről az üzemeltető minden év december 15 ig köteles az önkormányzatot tájékoztatni. 5. Az egyes települések beszállítási igényéről az üzemeltető folyamatosan a beszállítás megkezdése előtt köteles az önkormányzatot tajékozlatni. Az üzemeltetőnek a beszállítások előtt az érintett önkormányzat nyilatkozatát be kell szerezni arról, hogy a település önkormányzati rendeletében, közszolgáltatási illetve egyéb szerződéseiben előírt feltétc1ekkel a Békéscsabára történő szállítás nem ellentétes. 6. A nem Békéscsabár6l származó hulladékok jelen mellékletben meghatározott díja és a közszolgáitató által érvényesített díj közötti különbözet 50 %-ából beruházási és környezetvédelmi alapot kell képezni, melynek felhasználását a közszolgáltató és az önkormányzat évente egyszer egyezteti. l l

12 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÚLÉSE Ügyrendi és Ellcnör.lési Bizottságának június IS-án tartott n)'il,,~inos ülésének jcgyzökönyvi KIVONATA T:ín.,Jv: A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező szóló 31/1998. (XII. 17.) rendelet módosítása igénybevételéröl A bizottság 4 igen egyh.mg" szllvazattal II következő határozatot hozta: 31/2009,(V1.I8,l ÜEB halliroza' Békéscsab:'l Mcgyci Jogú Város Önkorm,inyzl.lt Közgyűlésének Ügyrendi és Ellenőrzési l3izotts:íga II közfisztaság fenntart.is.iról és 'IZ egyes közszolgált:'ltl:ísok kötelező igcnybcvétcléről szóló 3J1J998. (XII. 17.) rendelet módosítás.it ügyrendi szempontból közgyűlési tárgyal:ísra 'llk'llmasnak tartja. K.m.r Vrbovszki Viktor sk. a bizottság elnöke A kivonat hiteléül: \ \)~\"-'

13 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VARaSÜZEMELTETÉSI asztal y Békescsaba, Szent ls/ván IéI' 7. Ikl. s:.:vu Elóadó:Fúri"é S=abó Anikó Mell.: I db Hiv. S=.:- Postacím: 560/ Pf 112. TelefoIl: (66) TelejilX: (66) 523-8~0 E-mai/:csiaki ( bekescsaha.jw YILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minőshett többséget igényel Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály T.lnr,,; Egyházi temetők fcnnr.lrtásán:lk tümog~ltása Vélcménvczö: Városfejleszlési. Kömyezet\'édelmi és Mezőgazdasági Bizottság Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Kisebbségi. Érdekegyeztetö és Külkapcsolati Bizottság Tisztelt Közgyíí/és! Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének június 25-én tartandó nyilvános ülésére A évi költségvetés Ft-ot biztosit az egyházi temetők fenntartásának támogatására. aminek elosztására az alábbi javaslatot tesszük: A tilmogatási összeg megoszlását a müködő\illetve nem működő temetők között Ft illetve Ft arányban javasoljuk elosztani. A működő temetők nagyobb mérvű támogatását - annak ellenére. hogy a temető tulajdonosoknak a sírhelyek ertékesiléséből bcvételük van - az indokolja. hogya fenntartás \'onalkozásában nagyobb az elvárás. Amennyiben a közölt arányok clfogadhatóak. úgy a ,- Ft megosztását két változatban dolgoztuk ki. A müködő temetők vonatkozásában az "A" változat esetében a temetők nagyságára vetítve osztottuk el a keret összeget. A "B" változat esetében a rendelkezésre álló keretősszeg felét a temető nagys<lgrendjére. másik felét a temetkezési számhoz viszonyítottan osztolluk el. arányosan. A lezárt temctökre szánt FI elosztása teriiletaranyosan lelt kidolgozva. Javasoljuk a Tisztelt Közgyülésnek. hogy a támogatási összeg átadásáról és felhasználásáról az önkonnányzat a temető fenntartókkal kössön megállapodási. és a felhasználásról kérjen tájékoztatást. A Kisebbségi. I~rdekegyeztctő és Külkapcsolati Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az clőteljesztésl az "A' változat szerini javasolja a Tisztelt Közgyülésnek elfogadni. A Városfejlesztési. Környezctvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság vélcménye a közgyülésen kerül ismertetésre. A \'égrehajt<isban közremüködö hi\'atali egységek: Városiizemeltetési Osztály Pénzügyi es Gazdasági Osztály

14 Kérem a Tisztelt Közgyülést. hogy az alábbi határozati javaslat alapján a döntéset hozza meg. Határozati i:'lv~lslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város ÖnkormánY7..at Közgyülése a évi költségvetésben az egyházi temetők fenntanásának támogatására biztosilott Ft elosztását a következő táblázat... valtozata szerint fogadja el. "A" v:íltoz:tl (Ierület alani::in) Működő temetők Tul:lidonos me1,'nevezése T~illlo1!:ltási ÖSSZCl! Ft Temető sor (Alsóvé12i) evan12élikus 665 OOO LiDták A. (Tabáni) evangélikus Berényi út (Felsővégi) evangélikus 770 OOO Tompa u. evanq.élikus 245 OOO Mezőmegver evangélikus 35 OOO Fényes evangélikus 35 OOO Széchenyi liget katoliklis 245 OOO Szarvasi u. katolikus 315 OOO lsie.ll1ond u. katolikus 140 OOO Mokrvu. refomlátus 105 OOO Csendes u. izraelita 35 OOO Összesen: 3500 OOO Lezárt tcnlclők Tul:lidonos mcl!nc\'czésc T::'nnooat~:'Isi ÖSSZCO rt Kastély u. evangélikus 480 OOO Bajza u. (Bogarl1azi) evangélikus 250 OOO Széchenyi ligel izraelita 230 OOO Széna u. nazarénus 40 OOO Osszescn: I OOO OOO "B" V~iItOZlH (terület és lemetési szám ahlp.ián) l\1űködő temctők Tulaidonos rncl!llevczésc Türnooatüsi összeo Ft Temető sor (Alsóvégi) evangélikus 770 OOO Lioták A. (Tabáni) evane.élikus Berénvi út (Felsővél.'i) evangélikus 700 OOO Tompa u. evangélikus Mezőmegycr evangélikus 35 OOO Fényes evangélikus 35 OOO Széchenyi liget katolikus 455 OOO Szarvasi u. katoliklis 490 OOO Zsigmond u. katolikus 140 OOO Mokry u. református Csendes u. izraelita 35 OOO Összesen: 3500 OOO Lezárt temetők Tuhlidol1os me12ncvczésc T::ímoe:ll:lsi ÖSSZC2 Ft Kaslélv u. evano.élikus 480 OOO Bajza u. (Bogárházi) evanrélikus 250 OOO SzéchenYi liget izraelita 230 OOO Széna ll. nazarénus 40 OOO Osszcsen: I OOO OOO

15 Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december J 1. Békéscsaba június 17. Ellenjegyzés: jogi.~. pénzügyi: h

16 BEKESCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szen! ls/ván IéI' 7. Ikl. sz.:vi-f Előadó: Petrovszki Za/fán Mell.: Hiv. sz.: - Poslacím: 560f Pf J12. Telefon: (66) Telefax: (66) E-mai!: NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! l\irgy: Tájékoztató a parkoló építési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belültörlénő teljesítése eselen gyakorolható kedvezmény alkalmazásáról Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Véleményező: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizűl\ság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének2009. június 25-en tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgylílés! A parkoló építési kötelezettségnek nem a bemházás keretein belül történő teljesítése esetén fizetendő megváltásról, a parkoló alap képzéséről és felhaszmilásáról szóló 57/2006.(X11.l8.) önk. rendelet 3. (9) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgánnestere ma"imum 50%-ban mérsékelheti az építés során meg nem valósítható parkoló építési kötelezettséget. A hivatkozott rendelet 4. (6) bekezdés alapján a Polgánnestemek fenti kedvezmény gyakorlásáról évi egy alkalommal beszámolási kötelezettsége van a közgyűlés felé. Az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot a fentiekben részletezett kedvezmény évi alkalmazásáról: A kedvezmény alkalmazására egy alkalommal került sor a táblázatban részletezett beruházásnál, melynek során 120 db lakás és 21 db üzlet került kialakításra. Aberuházáshoz kapcsolódóan az OTÉK szerint számítva 192 db parkoló építési kötelezettség keletkezett. Ebből anagyságrendből 130 db kiépült, 32 db pedig pénzben megváltásra került. A fennmaradó 30 db parkoló építési kötelezettség kérelem alapján elengedésre került. NEV LAKCIM BERUHAZASSAL Parkoló építési ÉRINTETT ING kölelezettség CíME mérséklésének mértéke (db)..baev' lngmlanforgall1lazó és Kazinczy u. 4. Andrássy ut 5J. 30 Beruházó Kft. A véleményező Bizottságok előtc~jeszléssel kapcsolatos álláspontjai a közgyűlésen kerülnek ismertetésre.

17 Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A határozat végrehajtásában közremüködó felelős hivatali egység: Városüzemeitctési Osztály HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonllányzal Közgyülése a parkoló építési kötelezettség mérséklésére vonatkozó kedvezmény gyakorlásáról szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vantara GYUlll polgármester Határidő: június 25. Békéscsaba, június 19. Vantara Gyula polgámlcster -2- Ellenjegyzés: Jogi: / C""'----'- PénZllgy.: 0

18 Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság június ls-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Tájékoztató a parkoló építési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történő teljesítése esetén gyakorolható kedvezmény alkalmazásáról 123/2009. (VI.l S) VKMB batározata 4 igen 3 nem szavazattal Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a közgyűlésnek a parkoló építési kötelezettség mérséklésére vonatkozó kedvezmény gyakorlásáról szóló polgármesteri tájékoztató elfogadását. Felelős: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Határidő: június 25. Kmf. Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül: 2.;o1.0P... Bondárné Viczián Anikó Bizottsági titkár

19 BÉKÉSCSABA MEGI'EI JOGÚ VAROS JEGYZÖJÉTÖL Békéscsaba, Szent /srván IéI' 7. Ik/. so.: VI Elóadó: Pelro\,s;ki Zolfán Mell.: rendelet-fene;er. VAK Zrr.jal'as/ata Hiv. s:: Posracím: 560/ Pf JJ2. Telefon: (66) Telefax: (66) / E-maii: NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! T{lrgy: A fizclö-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006.(X11.18.) önkonnányz.:'lti rendelet módositása Előkészítő: Városüzcmcltctési Osztály Vélcménnzö: Városrejleszlési. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottság Elötcrjcszlés Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzat Közgyűlésének2009. június 25-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgylilés! A Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. módosító javaslatot nyújtoli be a tizető-parkolóhclyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/200G.(X11.I8.) önkormányzati rendeletben meghatározott parkolási és pótdíjak módositására. Törvényi változás miau július j töl a tizető-parkolóhelyek esetében alkalmazott dijakat terheló 20% os ÁFA kulcs 25%-ra emelkedik. A tevékenységböl s7..ámlazó bevételcsökkenés elkerülése érdekében a jelenleg hatályos rendeletben meghatározott viteldijak módosítása szükséges. A dijcmclések mértékét az alábbi táblázatok tartalmazzák: I. P:trkolószelvény díja: I. parkolási övezel VáIJozás 11. parkolási övezel Vállo::ás %-a %-a 20% Á.FA 25% ÁFA 20% ÁFA 25% AFA tervezet Személygépkocsi. motor 145 Ft/óra 155 Ftlóra 6,9% 105 Ft/óra 110 Ftlóra SlYo Autóbusz, tehergépkocsi 420 Ftlóra 440 Ftlóra 48% 330 Ft/óra 345 Ft/óra 4,6%, Napijegy A mindenkori óradíi 5 órása cső énéke.

20 2 2. Díjö,'czetben lakók 1:lkossági bérlete: I. parkolási övezet Változás II. parkolási övezet Változás %-0 %-0 20% ÁFA 25% AfA 25% AFA 20% ÁFA ten'ezet ten'ezet Első és második szgk. ingyenes ingyenes ino.vcncs imzvenes I-famladik és további szq.k Ft/év Ft/év 5% Ft/év Ft/év 5% Ingyenes használatot biztosító bérletjegy 4,9% Ft/alkalom Ftlalkalom Ft/alkalom Ft/alkalom önköltsé12i ára 4,9% 3. Bérietek díja (szcmélygéllkocsi és motorkcréklllír): I. parkolási övezet Változás ll. p{lrkolási övezet Változás ro-a %-0 25% AFA 25% AFA 20% ÁFA 20% Á.FA Icn'czet Icn'ezet 33% mérsékletű lakossági Ftlhó Ftlhó 5% Ftlhó Ftlhó 5% 33% mérsékletú közületi Ft /hó Ftlhó 5% 4.\00 Ftlhó Ftlhó 5% Telies árú lakossági Ftlhó Ftlhó 2,1% Ftlhó Ftlhó - Teljes árú közületi Ftlhó Ftlhó 8,5% Ftlhó Ftlhó 8,3% ~. Kezelési költség: I. parkolási övezet Változás Jl. parkolási övezet Változás %-a %-a 20% ÁFA 25 A, AFA 25% AFA ÁFA tci-vczci tc.-vezet Elsö felszólító levél (FI) 1400 Ft Ft 5% Ft SIYo Második felszólító levél 2600 Ft Ft 5% Ft S% (F2) Bérletesere 620 Ft 650 Ft 4,9% 620 Ft 650 Ft -J 9% Parkoló jegy utólagos bemutatása Elsö alkalommal mgyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes Második alakiommal Ingyenes Ingycncs ingyencs Ingyenes j-iannadik alkalommal 620 Ft 650 Ft -J,9% 620 Ft 650 Ft -J,9% Pótdíjak: (A pótdíj I óra várakozási díjat tartalmaz_ amelynek ÁFA tartalma 25%) I. Pótdíj naptári napon beluii belizetés esetén: 20%AF'A 25% AFA tervczet Személv12éokocsi_ motorkerékoár: Ft 2.2\0 Ft Autóbusz, tehergépkocsi: Ft Ft

21 h I~c J naptári napon túli befizetes eseten: 20%AFA 25%AFA tervezet Személygépkocsi, motorkerékpár: Fl Fl Autóbusz. tehenzcokocsi: Fl Fl 2. Emclt pótdíj 2.\ 8 naptári napon belüli befizetés esetén: 20% AFA 25% ArA tervezet Személygépkocsi. motorkerékpár: Fl Fl Autóbusz. tchergéokocsi: Fl Fl naptári napon túli befizclés eseten: 20% AFA 25% AFA ten'ezet SzemélYRépkocsi, motorkerékpár: Fl Fl Autóbusz, tchergéokocsi: Fl Fl 3.1 Amennyiben a pótdíj a..második felszólító levél (F2)"-bcn megjelölt fizetési hmáridöben sem kerül megfizetésre és az üzemeltetőa pótdíjat bírósági úton érvényesíti. úgy a pótdíj összege az 1.1 pont szerinti alap pótdíj négyszerese. A véleményező Bizottságok e1ötcrjcsztésscl kapcsolatos álláspontjai a közgyülésen kerülnek ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogy a rendeletet fl mcllékelt rendelet-tervezet alapján alkossa meg. BékéscsabIl junius 19. j "In13 Ellenjegyzés: Pénzügyi: oo

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 650-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 650-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 650-2/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A helyi közforgalmú

Részletesebben

Tavaszváró jótékonysági bál. Schéner Mihály 80 éves 7//////////Á. Az utolsó döntések. Csabai Közlöny - Döntés után. Közgyűlési visszhang

Tavaszváró jótékonysági bál. Schéner Mihály 80 éves 7//////////Á. Az utolsó döntések. Csabai Közlöny - Döntés után. Közgyűlési visszhang I 7//////////Á Az utolsó döntések Csabai Közlöny - Döntés után Közgyűlési visszhang Képviselői fórum Párbeszéd a gyermekotthonról W Xlll. évfolyam 1. szam V f 2003. január 16. 1 INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA

Részletesebben

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Melléklet: 11 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására Összeállította:..

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szem István lér 7. Ikl. so.: I 8nI2009. Elóadó: dr. László Jenó: Lowls-Bortók Viktória Mell.: / db rendelettene:et, I db levél Hiv. s:.: Postacím: 560/

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 332-3/2013. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Kissné Horváth Krisztina Mell.: Rendelettervezet Hiv. sz. - PostaCÍm: 5601

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a fizetőparkolási rendszer üzemeltetéséről 2013.07.01 2013.11.30. 2. A 2013. évi idegenforgalmi alap felhasználása, együttműködés a TDM szervezettel. 3. Rendelőintézet

Részletesebben

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS HETimit Aranykapu December -jétől 23-ig tart nyitva az Aranykapu, amelyet az elmúlt évhez hasonló formában a Pav-Ker. Kft. rendez. A munkálatok már folynak, az Andrássy út, Haán Lajos utca, Gyóni Géza

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének. ... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének... /2014. (XII. 18.) közgy. határozata a 2015. évi költségvetési koncepcióról Békéscsaba, 2014. december 12. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. sz.:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2009. október 29. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2009. október 29-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 253 MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a Gemenc Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerzıdés módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben