Békéscsaba, Szent István tér 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba, Szent István tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VARos JEGYZŐJÉrŐl Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.. Vl-l Előadó: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf ll2. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maiI: NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló (XI!. 17.) rendelet módosítása Előkészítő: Városüzemeitetési Osztály Véleménvező: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizonság Ügyrendi és Ellenőrzési Bizonság Bizonság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének június 25-én tartandó nyilvános iliésére Tisztelt Közgyűlés! Mellékelten a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló (XlI. 17.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetét. Jelen rendelet-tervezet kizárólag a rendeletben meghatározott díjakat érinti, mivel az Áfa törvény módosítása a korábbi 20 %-os áfa ~lllcsot 25 %-ra módosította. Lakossál!i szemétszállítás Szilárd települési huuadék szállítás és elhelvezés közszoll!ot l'. tatas. d" iial. Díjak Szolgáltatás I. 120 l-es hulladékqvűitő edénvzet: Bruttó Egység Nettó 20% 25% ÁFA- ÁFA-val val megrendelő edénvzetéből Ftlürítés szolaáltató edényzetéből Ftlürités l-es hulladékqvűitő edénvze!: megrendelő edénvzetéből Ftlürítés 630, ,- szolgáltató edénvzetébő! Ftlürítés 682, ,- 3. l,1m3-es hulladékevűjtőedényzet: megrendelő edényzetéből Ftlürités szolgáltató edényzetéből Ftlürítés 3.125,

2 4. Zsákos hulladékgvűités (zsák + hulladékelszállitás) Ft/ürítés 315,- 378, m3-es edényzet, ürítés heti kétszer. szolgáltató 5. edényzetéböl szüksé.e, szerinti mosással Ft/ürítés , , Közülcti hulladékszállítás l-es hulladékgvűjtőedényzet - mee.rendejö edénvzctéböl Fl/ürítés 588,- 705, szolgáltató edényzctéböl Ft/ürítés 703,- 845, l-es hulladékj1;yűjtő edényzet - megrendelő edényzetéböl Ft/ürítés 588, szolgáltató edényzetéből Ft/ürÍtés , l-cs hulladékgyűitő edényzet - mcf.!.rendelő edénvzetéböl Ft/ürítés ,- 936,- - szoll!általó edénvzctéböl Ft/ürítés 926, , I,1m3-es hulladékgyüjtö edényzet: - megrendelő cdényzctéböl Ft/ürítés 2.246, , szolgáltaló edényzetéböl Ft/ürítés , , m3-es konténer szoh!áltatási díi Ft/ürítés 4.928, , ,- Edénvhasználati díi Ftlhó/db Edényzcttcl nem rendelkező közületek 12. (kisvállalkozók) hulladékszállítási díja Ft/ürítes 641,- no Hulladék elhelyezés és kezelés 13. Tömlelék Ftlt 473, 570,- 591,- 14. Nvesedék, lom Ftlt 473,- 570, Lakosság által beszállított nyesedék. lom Ftlt 418,- 500,- 523,- 16. Kommunális hulladék Ftlt 6.291, , Lakosság által beszállílott kommunális hulladék Ftlt 6.008, , ,- 18. Tel111clési hulladék Ftlt 7.544, , Föld (max.: 20% törmeléket tartalmazhat) díitalan díjtalan díjtalan é I 'I. d". Folyékony tclepülési hulladék szúllítús és elhelycz s közszolga tatas li.lal Díjak Szolg~ílt~lhís I. Szállítási és clhclyczési dh: Bruttó Bruttó cg)'ség Nettó 20 % AFA- 25 % AFAi tartalmaz t tartalmaz a.) lakossági megrendelésnél. a szennyvízcsatornával nem rendelkezö területröl történö szállítás esetén Ftlm' b.) lakossági rnegrendelésnél. a szennyvízcsatomával rendelkezö területröl tönenö szállítás esetén Ftlm' c.) egyéb megrendelés esetén Ftlm J , Kerti 'VC tisztítás, szállítás Ftldb Lakossáei állattartásból származó híutrá~'a: Elhelyezési díj: Ftlm' Szállítási díi: Ftlm'

3 A kiilclczií kéményscprő-ipari közszolgáltat:'is díjai l3ékéscsllba Mcgyci.JOgll V:i1'os küzigllzgllhisi tcrülctén Kéménytisztitás, ellenör.lés, uknatisztít:h, füstcsó,tornll tisztítás, négyévenkénti li1űsz:,ki felülvizsgó'ihh (Wmörségvizsgálat) Kéménytípus szilárd és ol:ljtüzclésíí gl\ztüzclésü cg)'ség Ilrutló Bruttó I1rutló Brutló nettó ncltó díj díj díj díj díj díj áfa 20% Ma 25%. :if:120%. ::'lfa 25% I. egyedi kémény (60k\V-niíl kisebb összteljesítrnényü) Ft/db/év 983, , ,- 854, , ,- 2, 3, eső II csőbcn turbó kémény (4 évcntc, ll\'om{lsvcszlcsét.! mérésl cső II csőbcn turb6 kémény (évente, égéstermék összetétell1lérésl ,596,- 7,915,- 8,245, ,021,- 6,025,- 6,276,- 4, egyesített falll gyííjtőkémény Ftlszintlév 708,- 850,- 885,- 658,- 790,- 823,~ 5. LAS g)'i1jlökémény (csatlakozó berendezésenként) , ,- 1,339,- 6, mellékeslltornás gyüjtőkémény(szintenként) Ft/szinl1év I 433,- I.720, ,- \.304, , ,- 7, cg)'cdi tllrtlllékkémény Ft/db/év 725,- 870,- 906, , cg)'csílctt f:llú I:lrllllék gyüjtökémény (szintcnként) Ftlszinl1év 692,- 830,- 865,- - o - küzponti üzemi kémény (60k\V-nál nllg)'obb 9, Ft/fm/escl 150,- í 80,- 188,- 150,- 180,- 188,- üssztcljcsitmén"ű l I O, g)':írjcllcgű kémény (4096 cm2-nél nllg)'obb) Ftlfm/esel 292,- 350,- 365,- 292,- 350,- 365,- II. kéményégctés Ftlescl 2 125,- 2,550,- 2,656,

4 Mcgrcndclésl'c \'éezeu kél1lényscprö-ip~lriszolgáltalások díjai Békéscs~lbll Mcgyei.Jogú V{lros kö1.igllzgutl'isi tcrülclén Mcgrendelt kéménytisztítási, kéménycllcnőr-loési,kémény\'b.sg{ll:lli tevékcnységck díjlélclei kéméllyvizsg{llal, szllkvélemény lldns kéményi iszlillís, kéményeljcl1őn:és szilárd- és olajtiizcfés g:lztüzclés csctén Kémi>II),tipus csctéll "églt.'ges e1őzctes cg)'ség Bruttó Brultó BruHó Brutló Brulló Brutló '0 Brultó Bruttó " ~ Nettó Ncttó Nctló Neltó díj díj díj díj díj díj dij dij ~ díj díj díj o díj Ma 20"/" Ma 25% :ífa 20% l"afa 25 0 /.. Ma 20'Yo Ma 250/.. Mu 20% {lfi125% l. chedi kéméllv FlIdb 383,- 460,- 479,- FlIdb 1.292, , , , , , ,- 2. cevcdi hu'hllék kémény FlIdb "cső II cső[)cn" l ur'bú kémény Ft/csct , , , )'0m(Isvcszleség J. mérésscl LAS g)'üjlökéméll)' égeslcrlnék összclelcl Ft/esct , , , mér'essel egyesilclt fl,fú 5. I evüj!őkéménv eg)'csílclt fllhi g)'üjtö 6. I:lrtalék mellékcslllorn{ls 7. leviljtökéménl' mcllékcsiiloi'ij:ls g)'íijlli Ft/sl 258, ,- FlIdb 3.858, , , , , , FlIdb 4.450, Ft/sz 579,- 695,- 724,- FlIdb 7.729, , , , , , , FlIdb 3.858, , , l:lrtlllék 9. üdülők kemén)'ci FlIdb 1.221, , , FlIdb 1.625, , 2.031, , , , , ,- 10. közuonli üzcmi Fl/fm 150, ,- FlIdb 3.858, , , , , , ,- ll. 'váriellcl'ű Pl/fm 258,- 3 I0,- 323,- Ft/fm 258," 310," ,- 460,- 479,- 258,- 310,- 323,- g{izlill:l.ílilok égcstcrlllék Ft/eset , , összctélcllllérésc 4

5 A rendeletben meghatározott nettó díjak változatlanok maradtak. a bruttó dijak a korábbi 20 % helyett 25 % általános forgalmi adót tartalmaznak. A véleményező Bizottságok elötejjesztéssel kapcsolatos álláspontjai a Közgyűlésen kerülnek ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyülést. hogya rendeletet a mellékelt rendelet-tervezet alapján alkossa meg. Békéscsaba június 17. :;;;g;:".yl Ellenjegyzés: Penzugyl:. l 5

6 Békéscsaba Meg)'ci Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének.../2009. (VI...) önk. rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az eg)'es kö7-szolgáltatások kötelező igénybc\'ételéről szóló 31/1998. (XII. 17.) önk. rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkomlányzat Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (2) bekezdésében. valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosíton jogkörében eljárva. a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 23. (I) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételeről szóló 31/1998. (XII. 17.) önk. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja I. A rendelet 1., és 4. számú mellékietei helyébe c rendelet I és 4. számú mellékietei lépnek. 2. A rendelet julius l-én lép hatályba. Vantllnt Cyula polgármester Dr. Sz"el'Cs~ík SzilvilI jegyző 6

7 Szilárd települési hulladék szállítás és elhelyczés közszolgáltatás díjai julius l-től l. melléklet Díiak Szolgáltatlís Bruttó Ncttó 25% AFA-t tartalmaz Lakossági szemétszállítás I. 120 l-es hulladékgyűjtő edényzet: megrendelő edényzetéből 315,- Ft/ürítés 394,- Ft/ürítés szolgáltató edényzetéből 341,- Ft/ürítés 426,- Ft/ürítés l-es hulladékgyüjtő edényzet: megrendelő edényzetéből 630,- Ft/ürítés 788,- Ft/ürítés szolgáltató edényzetéből 682,- Ft/ürítés 853,- Ft/ürítés 3. 1, l m3-es hulladékgyűjtőedényzet: megrendelő edényzetéből 2.887,- Ft/ürítés 3.609,- Ft/ürítés szolgállató edényzetéből 3.125,- Ft/ürítés 3.906,- Ft/ürítés 4. Zsákos hulladékgyűjtés (zsák + hulladékelszállítás) 315,- Ft/ürítés 394,- Ft/ürítés 5 m3-es edényzet, ürítés heti kétszer, szolgáltató 5. edényzetéből szükség szerinti mosássa! ,- Ft/ürítés ,- Ft/ürítés Közülcti hull:'ldékszállítás l-es hulladékgyűjtőedényzet - megrendelő edényzetéből 588,- Ft/ürítés 735,- Ft/ürítés - szolgáltató edényzctéböl 703,- Ft/ürítés 879,- Ft/ürítés l-es hulladékqvüjtö edényzet - megrendelő edénvzetéből 588,- Ft/ürítés 735,- Ft/ürítés - szolgáltató edényzetéből 724,- Fl/ürítés 905,- Ft/ürítés l-es hulladékuyűitő edénvzet - megrendelő edényzetéből 749,- Ft/ürítés 936,- Ft/ürítés - szolgáltató edényzetéből 926,- Ft/ürítés 1.158,- Ft/ürítés 10. 1,1 m3-es hulladékgyüjtő edényzet: - megrendelő edényzetéből 2.246,- Ft/ürítés 2.808,- Ft/ürítés - szolgáltató edényzetéből 2.806,- Ft/ürítés 3.508,- Ft/ürítés II. 5 m3-es konténer szolgáltatási díi 4.928,- Ft/ürítés 6.160,- Ft/ürítés Edényhasználati díj 3.436,- Ft/hó/db 4.295,- Ft/M/db Edényzettel nem rendelkező közületek 12. (kisvállalkozók) hulladékszállüási díja 641,- Ft/ürítés 80 1,- Ft/ürítés Hulladék elhelyczés és kezelés 13. Törmelék 473,- Ft/t 591,- Ft/t 14. Nyesedék, lom 473,- Ft/t 591,- Ft/t 15. Lakosság áhal beszállított nyesedék, lom 418,- Ft/t 523,- Ft/t 16. Kommunális hulladék 6.291,- Ft/t 7.864,- Ft/t 17. Lakosság áhal beszállított kommunális hulladék Ft/t 7.510,- Ft/t 18. Termelési hulladék 7.544,- Ft/t 9.430,- Ft/t 19. Föld (max.: 20% törmeléket tartalmazhat) díjtalan díjtalan I

8 Folyékony települési hulladék szállítás és e1hel)'czés közszolgállatás díjai július t-től 2. melléklet Szolgáltatás I. Szállitási és elhclvczési díi: a.) lakossági megrendelésnél, a szennyvízcsatornával nem rendelkező területről történő szállítás csetén b.) lakossági megrcndelésnél, a szennyvízcsatomával rendelkező területről történő szállítás esetén Nettó 833,- Ft/m' 954,- Ftlm] Díjak Bruttó 25 % AFÁ-t tartalmaz \.041,- Ft/m' 1.193,- Ft/m l c.) egyéb mc2rendclés esetén \ Ft/m' \.309,- Ft/m' 2. Kerti 'VC tisztítás, szállítás 4.87\.- Ft/db Ft/db 3. Lakossáoj állattar.ásból származó hiotrá!!va: Elhelvezési díi: \ Ft/m' Ft/m' Szállítási díj: Ftlm] Ft/m' 8

9 I A kötelező kéményseprő-illllri k(jzszolg~íltlltás díjai BékesCSllba Megyei Jogú VMos közigazgatási területen július l-től Kéménytípus egyedi kémény (60kW-míl kisebb összteljesítményű) cső a esőbcn turbó kémény (4 évcnte, nyomásvcszteség merés) cső a esőbcn turbó kemény (évente, é~éstermék összetétel mérés) 3. llh.:lléklet Kéménytisztítás, ellenőrj.:és, :'lknatisztítás, füstcsatorna tisztítás, négyévenkéntí műszaki felülvizsgálat (tömörségvízsglilat) Szilárd és Ol:'ljtüzelésű Gáztüzelésű Bruttó díj Bruttó díj Nettó díj 25 % ÁFÁ-t Nettó díj 25 % ÁFÁ-t tartalmaz tartalmaz 983,- Ftldb/év 1.229,- Ftldb/év 854,- Ftldb/év 1.068,- Ftldb/év ,- Ftldb/év 8.245,- Ftldb/év ,- Ftldb/év 6.276,- Ftldb/év 4. eb'yesített flllú gyűjtőkémény 708,- Ft/szint/év 885,- Ft/szint/év 658,- Ft/szint/év 823,- Ft/szint/év 5. LAS gyűjtőkémény (csathlkozó bcrcndezéscnként) - - l.07\,- Ftlber.lév 1.339,- Ftlber.lév 6. mellékcsatorn:.ís gyűjtőkémény (szintenként) 1.433,- Ft/szint/év l.791,- Ft/szint/év 1.304,- Ft/szint/év 1.630,- Ft/szint/év 7. cb')'cdi tartalékkémény 725,- FI/db/év 906,- Ftldb/év egyesített flllú Íllrtalék gyűjtőkémény (szintenként) központi üzcmi kémény (60kW-nál nagyobb összteljesítményű) 692,- Ft/szint/év 865,- rt/szint/év ,- Ft/fm/cset 188,- Ft/fm/eset 150,- Ftlfm/esel 188,- Ftlfm/esel 10. gyárjellegű kémény (4096 cm2-nél mlgyobb) Ft/fm/eset 365,- Ft/fm/eset 292,- Ft/fm/eset 365,- Ft/fm/eset II. kéményégetés 2.125,- Ftlesel 2.656,- Ftlesel - - A 9. pont és 10. pont alani kéménytípushoz tartozó fustcsatorna, valamint a koromgyűjtő akna tisztitási díja megegyezik a kémény tiszlítasl dfjával, azaz egységár x folyóm éter. Az 1,4,5,6,7,8,9. pontokban felsorolt díjak a négyévenként kötelező felülvizsgálati munkák díját is tartalmazzák. A díjak tartalmazzák a kiszállási díjat is. 9

10 3. melléklet Megrendelésrc végzcit kél11ényscp"ö-ipari swlgállat::ísok díjai Békéscsaba Mcgyci.Iogú V:'iros közigllzg:ltílsi terülelén július l-től Kél11énytípus Megrendelt kél11énylíszlít:isi, kéményellenőrj:ési, kémény"i7.sg{lluli tc\'ékcnységek díjtéteici Kéménytisztítás, Szilánl és olajtüzelés Gáztüzelés csetén kéménycllcnörás csctén vé ICl!cs cl őzet es Bruttó díj Uruttó díj Brultó díj Brutt? d~j Ncttó díj 25 % ÁFÁ-t Ncttó díj 25 % ÁFÁ-t Ncttó díj 25 'V. ÁFÁ-t Nettó díj 25 % AFA-t tartalmaz tarülll11az tarhlijmlz hl rhllui::lz I. cgycdi kémény 383,-Ft/db 479, , , , ,- Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db 2. egyedi tartalék kémény , ,- Ft/db Ft/db "cscj a csőben" turbókémény 6.596, , nvomllsvcsztesée mérésscl 4. LAS gyűjtőkémény égéstermék 3.946, , összelétel méréssel Ft/eset Ft/eset eg)'csifett flllú gyííjtőkémény 258,- 323, , , , Ft/szint Ft/szint Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db 6. egyeshett (,Ilu gyűjtö htrtulék , ,- Ft/eset FI/eset - - Ft/db Ft/db IlIcllékcs:ttOrtl:ls gyűjttikémény 579, , , , Ft/szint Ft/szint Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db 8. Illcllékcs:ttornás gyűjtö hlrtnjék , ,- Ft/db Ft/db Udülők kéményci , , , Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db 10. közllonti lizcmi 150,- 188, , , , , ,- Ft/fm Ft/fm Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db Ft/db II. gyílrjellcgíi 258,- 323, , , Ft/fm Ft/fm Ft/lm Ft/fin FI/fm Ft/fm Ft/fin Ft/fm 12. g:ízk:rdlllok égéstermék iisszctétel 3.946, , mérése FI/eset Ft/csel - - ;\ táblázatban szereplő díjakon tlllmenően kiszállási díj is felszámításra kerül A központi üzemi és gyárjellegü kél11énytípushoz tartozó flistcsatorna, valamint a koromgyíijtö akna tisztítási díja megegyezik a kémény tisztítási díjával, azaz egységár x folyómélcr 10

11 4. melléklet A nem Békéscsabáról származó hulladékok Békéscsabai Hulladékkezclö műben történő elhelyezésének szabályozásáról l. Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területétől eltérő területről a Békéscsabai Hulladékkezelő-műben kizárólag közszolgáltatás keretében gyűjtött települési szilárd hulladék helyezhető CI az adott településen közszolgáltatást végző szervezet által. 2. A nem Békéscsabáról származó települési szilárd hulladék Békéscsabai Hulladékkezelőműben történő elhelyezésének: évi legalacsonyabb díja 6.500,- Fl/tonna + 25 % áfa = 8.125,- Ft/tonna 3. A nem Békéscsabáról származó települési szilárd hulladék a lerakás előírt dokumentálása mellett helyezhető el, az önkormányzat képviselője és az általa megbízott műszaki ellenör jogosult a beszállítások és az elhelyezés végzésének és dokumentálásának el1enőrzésére. 4. A nem Békéscsabáról származó hulladék c1helyezéséről - a I-Iulladékkezelő-müben kiállított mérési jegyzőkönyvön túl - külön nyilvántartást kell vezetni településenkénti bontásban, a tárgyévben elhelyezett hul1adék mennyiségéről az üzemeltető minden év december 15 ig köteles az önkormányzatot tájékoztatni. 5. Az egyes települések beszállítási igényéről az üzemeltető folyamatosan a beszállítás megkezdése előtt köteles az önkormányzatot tajékozlatni. Az üzemeltetőnek a beszállítások előtt az érintett önkormányzat nyilatkozatát be kell szerezni arról, hogy a település önkormányzati rendeletében, közszolgáltatási illetve egyéb szerződéseiben előírt feltétc1ekkel a Békéscsabára történő szállítás nem ellentétes. 6. A nem Békéscsabár6l származó hulladékok jelen mellékletben meghatározott díja és a közszolgáitató által érvényesített díj közötti különbözet 50 %-ából beruházási és környezetvédelmi alapot kell képezni, melynek felhasználását a közszolgáltató és az önkormányzat évente egyszer egyezteti. l l

12 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÚLÉSE Ügyrendi és Ellcnör.lési Bizottságának június IS-án tartott n)'il,,~inos ülésének jcgyzökönyvi KIVONATA T:ín.,Jv: A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező szóló 31/1998. (XII. 17.) rendelet módosítása igénybevételéröl A bizottság 4 igen egyh.mg" szllvazattal II következő határozatot hozta: 31/2009,(V1.I8,l ÜEB halliroza' Békéscsab:'l Mcgyci Jogú Város Önkorm,inyzl.lt Közgyűlésének Ügyrendi és Ellenőrzési l3izotts:íga II közfisztaság fenntart.is.iról és 'IZ egyes közszolgált:'ltl:ísok kötelező igcnybcvétcléről szóló 3J1J998. (XII. 17.) rendelet módosítás.it ügyrendi szempontból közgyűlési tárgyal:ísra 'llk'llmasnak tartja. K.m.r Vrbovszki Viktor sk. a bizottság elnöke A kivonat hiteléül: \ \)~\"-'

13 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VARaSÜZEMELTETÉSI asztal y Békescsaba, Szent ls/ván IéI' 7. Ikl. s:.:vu Elóadó:Fúri"é S=abó Anikó Mell.: I db Hiv. S=.:- Postacím: 560/ Pf 112. TelefoIl: (66) TelejilX: (66) 523-8~0 E-mai/:csiaki ( bekescsaha.jw YILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minőshett többséget igényel Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály T.lnr,,; Egyházi temetők fcnnr.lrtásán:lk tümog~ltása Vélcménvczö: Városfejleszlési. Kömyezet\'édelmi és Mezőgazdasági Bizottság Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Kisebbségi. Érdekegyeztetö és Külkapcsolati Bizottság Tisztelt Közgyíí/és! Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének június 25-én tartandó nyilvános ülésére A évi költségvetés Ft-ot biztosit az egyházi temetők fenntartásának támogatására. aminek elosztására az alábbi javaslatot tesszük: A tilmogatási összeg megoszlását a müködő\illetve nem működő temetők között Ft illetve Ft arányban javasoljuk elosztani. A működő temetők nagyobb mérvű támogatását - annak ellenére. hogy a temető tulajdonosoknak a sírhelyek ertékesiléséből bcvételük van - az indokolja. hogya fenntartás \'onalkozásában nagyobb az elvárás. Amennyiben a közölt arányok clfogadhatóak. úgy a ,- Ft megosztását két változatban dolgoztuk ki. A müködő temetők vonatkozásában az "A" változat esetében a temetők nagyságára vetítve osztottuk el a keret összeget. A "B" változat esetében a rendelkezésre álló keretősszeg felét a temető nagys<lgrendjére. másik felét a temetkezési számhoz viszonyítottan osztolluk el. arányosan. A lezárt temctökre szánt FI elosztása teriiletaranyosan lelt kidolgozva. Javasoljuk a Tisztelt Közgyülésnek. hogy a támogatási összeg átadásáról és felhasználásáról az önkonnányzat a temető fenntartókkal kössön megállapodási. és a felhasználásról kérjen tájékoztatást. A Kisebbségi. I~rdekegyeztctő és Külkapcsolati Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az clőteljesztésl az "A' változat szerini javasolja a Tisztelt Közgyülésnek elfogadni. A Városfejlesztési. Környezctvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság vélcménye a közgyülésen kerül ismertetésre. A \'égrehajt<isban közremüködö hi\'atali egységek: Városiizemeltetési Osztály Pénzügyi es Gazdasági Osztály

14 Kérem a Tisztelt Közgyülést. hogy az alábbi határozati javaslat alapján a döntéset hozza meg. Határozati i:'lv~lslat: Békéscsaba Megyei Jogú Város ÖnkormánY7..at Közgyülése a évi költségvetésben az egyházi temetők fenntanásának támogatására biztosilott Ft elosztását a következő táblázat... valtozata szerint fogadja el. "A" v:íltoz:tl (Ierület alani::in) Működő temetők Tul:lidonos me1,'nevezése T~illlo1!:ltási ÖSSZCl! Ft Temető sor (Alsóvé12i) evan12élikus 665 OOO LiDták A. (Tabáni) evangélikus Berényi út (Felsővégi) evangélikus 770 OOO Tompa u. evanq.élikus 245 OOO Mezőmegver evangélikus 35 OOO Fényes evangélikus 35 OOO Széchenyi liget katoliklis 245 OOO Szarvasi u. katolikus 315 OOO lsie.ll1ond u. katolikus 140 OOO Mokrvu. refomlátus 105 OOO Csendes u. izraelita 35 OOO Összesen: 3500 OOO Lezárt tcnlclők Tul:lidonos mcl!nc\'czésc T::'nnooat~:'Isi ÖSSZCO rt Kastély u. evangélikus 480 OOO Bajza u. (Bogarl1azi) evangélikus 250 OOO Széchenyi ligel izraelita 230 OOO Széna u. nazarénus 40 OOO Osszescn: I OOO OOO "B" V~iItOZlH (terület és lemetési szám ahlp.ián) l\1űködő temctők Tulaidonos rncl!llevczésc Türnooatüsi összeo Ft Temető sor (Alsóvégi) evangélikus 770 OOO Lioták A. (Tabáni) evane.élikus Berénvi út (Felsővél.'i) evangélikus 700 OOO Tompa u. evangélikus Mezőmegycr evangélikus 35 OOO Fényes evangélikus 35 OOO Széchenyi liget katolikus 455 OOO Szarvasi u. katoliklis 490 OOO Zsigmond u. katolikus 140 OOO Mokry u. református Csendes u. izraelita 35 OOO Összesen: 3500 OOO Lezárt temetők Tuhlidol1os me12ncvczésc T::ímoe:ll:lsi ÖSSZC2 Ft Kaslélv u. evano.élikus 480 OOO Bajza u. (Bogárházi) evanrélikus 250 OOO SzéchenYi liget izraelita 230 OOO Széna ll. nazarénus 40 OOO Osszcsen: I OOO OOO

15 Felelős: Hanó Miklós alpolgármester Határidő: december J 1. Békéscsaba június 17. Ellenjegyzés: jogi.~. pénzügyi: h

16 BEKESCSABA MEGlEl JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szen! ls/ván IéI' 7. Ikl. sz.:vi-f Előadó: Petrovszki Za/fán Mell.: Hiv. sz.: - Poslacím: 560f Pf J12. Telefon: (66) Telefax: (66) E-mai!: NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! l\irgy: Tájékoztató a parkoló építési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belültörlénő teljesítése eselen gyakorolható kedvezmény alkalmazásáról Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály Véleményező: Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizűl\ság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének2009. június 25-en tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgylílés! A parkoló építési kötelezettségnek nem a bemházás keretein belül történő teljesítése esetén fizetendő megváltásról, a parkoló alap képzéséről és felhaszmilásáról szóló 57/2006.(X11.l8.) önk. rendelet 3. (9) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgánnestere ma"imum 50%-ban mérsékelheti az építés során meg nem valósítható parkoló építési kötelezettséget. A hivatkozott rendelet 4. (6) bekezdés alapján a Polgánnestemek fenti kedvezmény gyakorlásáról évi egy alkalommal beszámolási kötelezettsége van a közgyűlés felé. Az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot a fentiekben részletezett kedvezmény évi alkalmazásáról: A kedvezmény alkalmazására egy alkalommal került sor a táblázatban részletezett beruházásnál, melynek során 120 db lakás és 21 db üzlet került kialakításra. Aberuházáshoz kapcsolódóan az OTÉK szerint számítva 192 db parkoló építési kötelezettség keletkezett. Ebből anagyságrendből 130 db kiépült, 32 db pedig pénzben megváltásra került. A fennmaradó 30 db parkoló építési kötelezettség kérelem alapján elengedésre került. NEV LAKCIM BERUHAZASSAL Parkoló építési ÉRINTETT ING kölelezettség CíME mérséklésének mértéke (db)..baev' lngmlanforgall1lazó és Kazinczy u. 4. Andrássy ut 5J. 30 Beruházó Kft. A véleményező Bizottságok előtc~jeszléssel kapcsolatos álláspontjai a közgyűlésen kerülnek ismertetésre.

17 Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A határozat végrehajtásában közremüködó felelős hivatali egység: Városüzemeitctési Osztály HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonllányzal Közgyülése a parkoló építési kötelezettség mérséklésére vonatkozó kedvezmény gyakorlásáról szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja. Felelős: Vantara GYUlll polgármester Határidő: június 25. Békéscsaba, június 19. Vantara Gyula polgámlcster -2- Ellenjegyzés: Jogi: / C""'----'- PénZllgy.: 0

18 Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. KIVONAT a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság június ls-i nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Tájékoztató a parkoló építési kötelezettségnek nem a beruházás keretein belül történő teljesítése esetén gyakorolható kedvezmény alkalmazásáról 123/2009. (VI.l S) VKMB batározata 4 igen 3 nem szavazattal Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja a közgyűlésnek a parkoló építési kötelezettség mérséklésére vonatkozó kedvezmény gyakorlásáról szóló polgármesteri tájékoztató elfogadását. Felelős: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Határidő: június 25. Kmf. Dr. Ferenczi Attila s.k. elnök A kivonat hiteléül: 2.;o1.0P... Bondárné Viczián Anikó Bizottsági titkár

19 BÉKÉSCSABA MEGI'EI JOGÚ VAROS JEGYZÖJÉTÖL Békéscsaba, Szent /srván IéI' 7. Ik/. so.: VI Elóadó: Pelro\,s;ki Zolfán Mell.: rendelet-fene;er. VAK Zrr.jal'as/ata Hiv. s:: Posracím: 560/ Pf JJ2. Telefon: (66) Telefax: (66) / E-maii: NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! T{lrgy: A fizclö-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/2006.(X11.18.) önkonnányz.:'lti rendelet módositása Előkészítő: Városüzcmcltctési Osztály Vélcménnzö: Városrejleszlési. Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság Gazdasági. Költségvetési és Pénzügyi Bizottság Bizottság Elötcrjcszlés Békéscsaba Megyei Jogu Város Önkormányzat Közgyűlésének2009. június 25-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgylilés! A Békéscsaba Vagyonkezelő Zn. módosító javaslatot nyújtoli be a tizető-parkolóhclyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló 52/200G.(X11.I8.) önkormányzati rendeletben meghatározott parkolási és pótdíjak módositására. Törvényi változás miau július j töl a tizető-parkolóhelyek esetében alkalmazott dijakat terheló 20% os ÁFA kulcs 25%-ra emelkedik. A tevékenységböl s7..ámlazó bevételcsökkenés elkerülése érdekében a jelenleg hatályos rendeletben meghatározott viteldijak módosítása szükséges. A dijcmclések mértékét az alábbi táblázatok tartalmazzák: I. P:trkolószelvény díja: I. parkolási övezel VáIJozás 11. parkolási övezel Vállo::ás %-a %-a 20% Á.FA 25% ÁFA 20% ÁFA 25% AFA tervezet Személygépkocsi. motor 145 Ft/óra 155 Ftlóra 6,9% 105 Ft/óra 110 Ftlóra SlYo Autóbusz, tehergépkocsi 420 Ftlóra 440 Ftlóra 48% 330 Ft/óra 345 Ft/óra 4,6%, Napijegy A mindenkori óradíi 5 órása cső énéke.

20 2 2. Díjö,'czetben lakók 1:lkossági bérlete: I. parkolási övezet Változás II. parkolási övezet Változás %-0 %-0 20% ÁFA 25% AfA 25% AFA 20% ÁFA ten'ezet ten'ezet Első és második szgk. ingyenes ingyenes ino.vcncs imzvenes I-famladik és további szq.k Ft/év Ft/év 5% Ft/év Ft/év 5% Ingyenes használatot biztosító bérletjegy 4,9% Ft/alkalom Ftlalkalom Ft/alkalom Ft/alkalom önköltsé12i ára 4,9% 3. Bérietek díja (szcmélygéllkocsi és motorkcréklllír): I. parkolási övezet Változás ll. p{lrkolási övezet Változás ro-a %-0 25% AFA 25% AFA 20% ÁFA 20% Á.FA Icn'czet Icn'ezet 33% mérsékletű lakossági Ftlhó Ftlhó 5% Ftlhó Ftlhó 5% 33% mérsékletú közületi Ft /hó Ftlhó 5% 4.\00 Ftlhó Ftlhó 5% Telies árú lakossági Ftlhó Ftlhó 2,1% Ftlhó Ftlhó - Teljes árú közületi Ftlhó Ftlhó 8,5% Ftlhó Ftlhó 8,3% ~. Kezelési költség: I. parkolási övezet Változás Jl. parkolási övezet Változás %-a %-a 20% ÁFA 25 A, AFA 25% AFA ÁFA tci-vczci tc.-vezet Elsö felszólító levél (FI) 1400 Ft Ft 5% Ft SIYo Második felszólító levél 2600 Ft Ft 5% Ft S% (F2) Bérletesere 620 Ft 650 Ft 4,9% 620 Ft 650 Ft -J 9% Parkoló jegy utólagos bemutatása Elsö alkalommal mgyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes Második alakiommal Ingyenes Ingycncs ingyencs Ingyenes j-iannadik alkalommal 620 Ft 650 Ft -J,9% 620 Ft 650 Ft -J,9% Pótdíjak: (A pótdíj I óra várakozási díjat tartalmaz_ amelynek ÁFA tartalma 25%) I. Pótdíj naptári napon beluii belizetés esetén: 20%AF'A 25% AFA tervczet Személv12éokocsi_ motorkerékoár: Ft 2.2\0 Ft Autóbusz, tehergépkocsi: Ft Ft

21 h I~c J naptári napon túli befizetes eseten: 20%AFA 25%AFA tervezet Személygépkocsi, motorkerékpár: Fl Fl Autóbusz. tehenzcokocsi: Fl Fl 2. Emclt pótdíj 2.\ 8 naptári napon belüli befizetés esetén: 20% AFA 25% ArA tervezet Személygépkocsi. motorkerékpár: Fl Fl Autóbusz. tchergéokocsi: Fl Fl naptári napon túli befizclés eseten: 20% AFA 25% AFA ten'ezet SzemélYRépkocsi, motorkerékpár: Fl Fl Autóbusz, tchergéokocsi: Fl Fl 3.1 Amennyiben a pótdíj a..második felszólító levél (F2)"-bcn megjelölt fizetési hmáridöben sem kerül megfizetésre és az üzemeltetőa pótdíjat bírósági úton érvényesíti. úgy a pótdíj összege az 1.1 pont szerinti alap pótdíj négyszerese. A véleményező Bizottságok e1ötcrjcsztésscl kapcsolatos álláspontjai a közgyülésen kerülnek ismertetésre. Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogy a rendeletet fl mcllékelt rendelet-tervezet alapján alkossa meg. BékéscsabIl junius 19. j "In13 Ellenjegyzés: Pénzügyi: oo

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ilet. sz.: VI 236-812010. Előadó: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Mell.: 1 db rendelettervezet Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 201212011. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: rendelettervezet, VAK Zrt. javaslata Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI logú varas legi'zölétöl Békéscsaba, SzentIstván lér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI logú varas legi'zölétöl Békéscsaba, SzentIstván lér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI logú varas legi'zölétöl Békéscsaba, SzentIstván lér 7. Ik/. 5=.: VI.1256-1512009 Előadó: Hadabásné S=igetll)' Gyöngyi Mell.: J db rendeleue'te:et Hi\'. s:.: Postacím: 5601 Pf 112. TelefoIl:

Részletesebben

A 27/1996. BM. rendeletben meghatározott tevékenységeken kívüli megrendelt munkák rezsióradíja:

A 27/1996. BM. rendeletben meghatározott tevékenységeken kívüli megrendelt munkák rezsióradíja: 1.3 A 27/199 BM. rendeletben meghatározott tevékenységeken kívüli megrendelt munkák rezsióra: ÁFAval 2.561,Ftlóra 3.252, 1.4 Tüzelőberendezések füstoldali tisztítása SZl: 74.70.15.0 Szilárd és olaj tüzelés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

NYIL VANOS ULES napirendje

NYIL VANOS ULES napirendje BEKESCSABA MEGYEIlOGU VAROS JEGYZOJETOL Bekescsaba, Szent Istvan ter 7. Ikt. sz.: VI. 1647-8/2011. Eliiado: Hadabasne Szigethy Gyongyi Mell. : 1 db Hiv. sz.: Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. NI'/LVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MECl'EfJOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván lér 7. Ikl.so.: XI. 6311-19/2009. E/öadó: Baloghné Bagó Gabriella. Vitrin Nemc/omé Mell. Hivs=.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ logú varas POLGIÍRMEsTERÉrőL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikl. sz: 111.868-212009 Előadó: Dl'. Tőgye Ildikó Mell.. Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefon. (66) 523-801 E~lIIail:

Részletesebben

Tárgy: Az állati hulladék ártalmatlanítási díj ához történő hozzájárulás

Tárgy: Az állati hulladék ártalmatlanítási díj ához történő hozzájárulás Ikt. sz.: II. 4105/2013. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Üg)dntéző: Dr. Urbán-Zsilák Klára, Dr. Deák Zoltán, Csukás Zsolt Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

Egyvonalas bérlet Havi Ft , ,30. Összonalas bérlet Havi Ft , ,68

Egyvonalas bérlet Havi Ft , ,30. Összonalas bérlet Havi Ft , ,68 BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2006 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. október 26-i ülésére Tárgy: A helyi-járatú autóbusz közlekedés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-50 /2007. Ü.i.: Martonosiné/Hutter O. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M A K Ó Tisztelt Képviselő-testület! RENDELET-TERVEZET

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ik!.sz.: 5/2010. Véleményeztc: Gazdas.igi, KiHtscgyclési és Pénzügyi Bizotts:.ig V:irosfejlesztési. Környezetvédelmi és Mcz6gazdasági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Iktatószám: 56705/2011. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés 2009. évi díjai Mell.: - Tisza Volán Rt. javaslata - rendelet-tervezet Szentes

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Rt. sz.: 1.313/2007. Előadó: dr. Kiss Gyula Sajben Jánosné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz: s^ Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: VI. 1124-312010. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: VAK Zrt. levele Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A települési szilárd hulladék kezelésével (gyűjtésével, elszállításával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

BÉKÉSC'YSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSC'YSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSC'YSABA MEGYE JOGÚ V AR OS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent stván tér 7. kt. sz. : V. 250-13/2014. Előadó: Tarné Stuber l~'va / Bencsik Márta Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xl 4444-1912015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: I 342007. Előadó: dr. Kiss Gyula Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz.: Postacím: 560 Pf lj2. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xll 50-412017. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 NYILVANOS

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a helyi autóbusz közösségi közlekedés díjáról 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2012. (11.24.) önkormányzati rendelete az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés és a helyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/939-1/2013/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Bekéscsaba, Szent istván fér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Bekéscsaba, Szent istván fér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Bekéscsaba, Szent istván fér 7. lk!. sz.: V122512010. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: közgyülési halározal Körös Vo/án Zn. levele l-liv. sz: Pos1acím: 5601

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

...alpo.lgfo.;t~ Ífh.~.0... Kósa Tímea. ~ ~~f~ ~ ... ~... Dr. Kovács Ferenc polgármester. sz~ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

...alpo.lgfo.;t~ Ífh.~.0... Kósa Tímea. ~ ~~f~ ~ ... ~... Dr. Kovács Ferenc polgármester. sz~ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-mail: polgarmester(qj.nvirhalo.hu Iktatószám: 8238-24/2012.x. Ügyintéző:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGl'El JOGÚ VAROS JEGYZŐjÉTŐL Békéscsaba, Szent istván tér 7. Ikl. sz.. VI. 188312009. Előadó: Pefrovs:zki ZO/fáll JUe//.: relldeleuerve=el, Vo/án ZRT levele CI 20/0 évi helyijáraf; tarijaemelésről.

Részletesebben

... napirendi pont 01/792-2/2011. Megtárgyalja: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Ügyrendi Bizottság

... napirendi pont 01/792-2/2011. Megtárgyalja: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Ügyrendi Bizottság ... napirendi pont 01/792-2/2011. Megtárgyalja: Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság Ügyrendi Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

J~~:\~t. ft ~ I {Co ~\l~ ' NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY. - a Közgyűléshez

J~~:\~t. ft ~ I {Co ~\l~ ' NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY. - a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FÖOSZTÁLY 440 l Nyíregyháza, Kossuth tér l. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax: (42) 524-541 E-maii: gazdalkodasifoosztaly@nyiregyhaza.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYIBIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 35I-2I120Il. Előadó: Kissné Horváth Krisztina Mell.: Hiv.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szent ls/ván,ér 7. /kl. s=.:xi. 700-/1n009. Eloodo: Sajbell MarglI Mell.: PosraGÍm: 560/ Pf / /2. Tele(oll: (66! 523-SO 7 Tele(ax: (66) 523-SOS E-lIlQil:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL

BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL BÉKÉSCSABA MEG YEI JOGÚ VÁROS TANAcSNOKÁTÓL Békéscsaba. Szem ISl\'lÍn ter 7. Ikl. s=.: 11/.2/1-6/2010. Elöadó: Dr. Tógye I1diko Mell.: - Postacím: 560/ Pf 112. Telefon: (66) 523-800 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba. Szenl ls/vim fér 7. lkt. sz.: IV 24/-212010. Előadó: LOI'lIJ-Bartók Viktória Tarné Dr. M(/Ia~ri"s=ki Anita Postacím: 5601 Pf 112. TelefoIl: (66)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkl. sz. :VI. 1260-312009 Elóadó:Hortobágyi Erika Hadabasné Szigethy Gyöngyi Mell.:- Hiv. sz.:- Poslacim: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 3321-10/2009. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

ELŐTERJES ZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJES ZTÉS. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJES ZTÉS Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-i rendkívüli ülésének 1. számú Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, tárolására és kezelésére

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4351-5/2011. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a települési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

polgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

polgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 6141-11/2010. Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

TELEFON: ; FAX: POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

TELEFON: ; FAX: POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA 4400, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42 310-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 84056-2/2012.X. Ügyintéző: Bongár

Részletesebben

T:ín.. 'V: I:lk:ishitcl höítntlék miatt öíl'vcrés,"c. b'yakorhísa

T:ín.. 'V: I:lk:ishitcl höítntlék miatt öíl'vcrés,c. b'yakorhísa Ikr. sz.: 1/1.925-2/2009. BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ VJÍROS Előadó: dr, Zelenyáns=ki I'OLGARMESTEKE Békéscsaba, Szem Isrwín lér 7, Miklós. dl". rőgye Mell.: l-liv, sz. Ildikó Poslat:ÍlI1: 5601 Pl 112. Tele/Oli.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

JEGYZŐJÉTŐL. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804. Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba, 2004. november 10. Dr. Simon Mihály címzetes főjegyző

JEGYZŐJÉTŐL. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804. Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba, 2004. november 10. Dr. Simon Mihály címzetes főjegyző BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail:simon.mihaly@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI. 3526 / 2004.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ ViROS JEG YZŐJÉTŐL Békéscsaba. Szent Islván IéI' 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ ViROS JEG YZŐJÉTŐL Békéscsaba. Szent Islván IéI' 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ ViROS JEG YZŐJÉTŐL Békéscsaba. Szent Islván IéI' 7. Ikt. sz.: XlV.3363/2009 Előadó: Kis Béla Mell.: 4 db térkép mel/ék/et Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 1J2. TelejolI: (66) 523802 TeI~rax:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7.

BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7. BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7. Ikt. sz.: XI. 14212-312009 Előadó: Mell.. - Uhrin Nándorné Postacim: 560I I~l 112. Telefol1. (66) 523-S07 NYILVANOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/982-1/2011/I. Üi.: Varga Sz. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2009. január 13-án tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Fodor Jánosné bizottsági tag Mezei Zsolt

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2002. (VIII. 30.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ila. sz.: VIII. 263-912015. Előadó: Tarné Stuber Éva/Bencsik Márta Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-802

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. november 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Ssz A kémény típusa Lakossági Közületi Lakossági Közületi. 430,- Ft/db/szint

Ssz A kémény típusa Lakossági Közületi Lakossági Közületi. 430,- Ft/db/szint Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 100-2/2010. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tárgy: Kéményseprő-ipari

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Témafelelős: Czirokné Tárgy: Helyi közösségi közlekedés támogatása Melléklet: 1. sz.: TISZA VOLÁN Zrt. előterjesztése

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság június 18-án megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság június 18-án megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRME5TERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xiv228-3612007 Előadó: Kis Béla Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA

EDÉNYZET EGYSZERI ÜRÍTÉSI DÍJA Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A 2013. évi hulladékszállítási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év november 24.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés 2009. január 1.-től érvényes szolgáltatási

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e. a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 12/2002. (VIII.28.) r e n d e l e t e a helyi autóbusz-közlekedésrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K Ikt. sz.: IV. 305-2/2007. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Előadó: Varga Máté K ALJEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Mell.: rendelettervezet, bizottságok állásfoglalása Hiv. SZ: Postacím: 5601 Pf. 112.

Részletesebben

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző.

Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző. Sorszám: Táry: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak módosítása Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző Készítette: Véleményező Bizottság: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(IV.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2009. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról Demecser Város Önkormányzatának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 450/2015. Előadó: Gritta Pál Mell.: 1 db Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803 Telefax: (66)

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Települési szilárd hulladék

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 156. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület 2009. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 6141-4/2010. Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473.

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473. Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 6745 Szeged, Pf. 473. Ügyiratszám: 56705/2011. Tárgy: kiegészítés a cégvezetői előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! A rendelkezésemre álló cégvezetői javaslatok

Részletesebben

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás)

Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás, szerződéskötés, normatív támogatás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/64 221/2010. Cím: Sürgősségi előterjesztés a helyi tömegközlekedés 2011. évi feladatainak ellátásáról (pályázat elbírálás,

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére

E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére Szám: 02/145-11/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

2. A fizető-parkolóhelyek működtetése, igénybevétele ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről ékéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2008. június 23-ai ülésére Tárgy: Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos 2007.

Részletesebben