LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások"

Átírás

1 LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, május 31. Tartalom Utasítások oldal 8/2013. (V. 17.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról /2013. (V. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról Körlevelek 2/2013. (V. 31.) LÜ h. körlevél a kiemelt ügyekkel kapcsolatos ügyintézés egyes szabályairól /2013. (V. 31.) főov. körlevél az ügyészségi szolgálati igazolványok és a nyugalmazott ügyészi igazolványok kiállításával, kezelésével kapcsolatos eljárásról Személyi hírek Ügyészi vezetői tisztségbe való visszahelyezés, kirendelés és megbízás Ügyészi vezetői tisztségbe való visszahelyezések Ügyészi tisztségbe való visszahelyezés és megbízás Ügyészi tisztségbe való visszahelyezések Kinevezések Áthelyezések és kinevezések Áthelyezések További kinevezés módosítások Kirendelések és megbízások Kirendelések Megbízások Megbízás módosítása Szolgálati viszony megszűnések Halálozások Közlemények Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére Pályázati felhívás alügyészi állás betöltésére

2 106 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám Utasítások A legfőbb ügyész 8/2013. (V. 17.) LÜ utasítása az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a következő utasítást adom ki: 1. (1) Az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 2. -ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A tisztviselői és írnoki munkakörök betöltésének jogszabályban nem említett feltétele a) az Országos Kriminológiai Intézet (a továbbiakban: OKRI) kutatója esetében a munkakör jellege szerint megkívánt egyetemi, főiskolai végzettség, b) a magasabb vezető állású és a vezető állású tisztviselők esetében ba) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, legfőbb ügyészségi osztályvezető és osztályvezető-helyettes, az OKRI osztályvezetője és osztályvezető-helyettese, fellebbviteli főügyészségi, főügyészségi osztályvezető esetében szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, bb) legfőbb ügyészségi csoportvezető, fellebbviteli főügyészségi, főügyészségi osztályvezető-helyettes, csoportvezető esetében szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és legalább középfokú szakirányú szakképesítés, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, c) más (informatikai, pénzügyi, gazdálkodási, műszaki, nemzetközi, titkársági, igazgatási, munkaügyi, személyügyi) tisztviselők és írnokok esetében ca) informatikai munkakörökben szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, cb) műszaki, munkabiztonsági és tűzvédelmi, valamint bűnügyi technikus munkakörökben szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, cc) személyügyi, munkaügyi, továbbképzési munkakörökben szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és legalább középfokú szakirányú szakképesítés, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, cd) nemzetközi munkakörökben szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és legalább középfokú szakirányú szakképesítés, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, valamint legalább egy idegen nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga, ce) költségvetési ügyintézői, könyvelői, továbbá bér-, létszám- és társadalombiztosítási, belső ellenőri munkakörökben szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, cf) üdülővezetői, recepciós munkakörökben szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, vagy szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés,

3 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 107 cg) titkárnői munkakörben szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és legalább emelt szintű szakirányú szakképesítés, ch) könyvtáros, irattáros munkakörökben szakirányú egyetemi, főiskolai végzettség, vagy középfokú iskolai végzettség és emelt szintű szakirányú szakképesítés, vagy középfokú iskolai végzettség és középfokú szakirányú szakképesítés, ci) gépírói, szövegszerkesztői munkakörökben legalább alapfokú iskolai végzettség és gépíró vagy azzal egyenértékű szakképesítés szükséges. (2) Az Ut. 2. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Azt az ügyészségi alkalmazottat, aki a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a képesítés megszerzésének várható időtartamára határozott időre lehet kinevezni, illetve kinevezését hozzájárulásával a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 123. (2) bekezdése alapján határozott időtartamra kell módosítani. 2. Az Ut. a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. (1) Ha a tisztviselő, írnok a munkakörében több feladatot lát el, a munkaideje nagyobb részét kitevő feladatköre ellátására előírt képesítéssel kell rendelkeznie. (2) Egyes tisztviselői és írnoki munkakörök ellátásához szükséges az ügyészségi munka sajátos ismereteiről számot adó vizsgakövetelmények a következők: a) a titkárnői, az igazgatási és az irodavezetői, valamint az ügyviteli irodai munkakörökben ügyészségi ügyviteli vizsga, b) a statisztikai feladatot ellátó informatikai munkakörökben ügyészségi statisztikai vizsga, c) a titkos ügykezelői munkakörökben titkos ügykezelői vizsga. 3. Az Ut a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az utasítás hatálybalépése nem érinti az azt megelőzően a hatályos jogszabályokban és legfőbb ügyészi utasításokban előírt képesítési feltételeknek megfelelően történt kinevezések érvényességét. Ha azonban az ügyészségi ügyviteli, statisztikai, illetőleg titkos ügykezelői vizsgára kötelezett ügyészségi alkalmazott a vizsgát a kinevezésben meghatározott időpontig nem teszi le, kinevezését hozzájárulásával olyan munkakörre lehet módosítani, amelynek ellátásához az előírt vizsgakövetelmények nem szükségesek. 4. Az Ut. a) 3. -a (1) bekezdésének a) pontjában az Országos Kriminológiai Intézet (a továbbiakban: OKRI) szövegrész helyébe az OKRI szöveg, b) 4. -a (1) bekezdésének b) pontjában a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szövegrész helyébe az Üjt. szöveg lép. 5. (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, egyidejűleg az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás hatályát veszti. (2) Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész

4 108 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám A legfőbb ügyész 9/2013. (V. 17.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki: 1. Az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás 33. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Ha a fellebbviteli főügyészségen nincs közjogi főügyészhelyettes, a közérdekvédelmi szakágat a főügyész irányítja és felhatalmazása alapján a közérdekvédelmi ügyekben illetékes osztályvezető ügyész dönt a szakágat érintő kérdésekben. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész Körlevelek A büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes 2/2013. (V. 31.) LÜ h. körlevele a kiemelt ügyekkel kapcsolatos ügyintézés egyes szabályairól Az ügyintézési tapasztalatok szerint az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás 16. -a (1) bekezdésének am) pontja hatálya alá tartozó, a legfőbb ügyész, illetve a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes által kiemelt üggyé nyilvánított ügyekkel kapcsolatos feladatok folyamatos és megfelelő színvonalon történő ellátását gyakran akadályozza az előadó ügyész bármely okból történő távolléte. Amennyiben az ilyen, jellemzően bonyolult ténybeli és jogi megítélésű ügyekben a rendszerint szoros ügyintézési határidőkre figyelemmel az előadó ügyész helyett az eljárás addigi menetét és a bizonyítás állását nem ismerő másik ügyész intézkedik, az a téves döntések meghozatalának, illetve az eljárási késedelem kialakulásának fokozott veszélyét hordozza. Az ilyen esetek megelőzése érdekében a kiemelt ügyek kezelése kapcsán új munkaszervezési modell alkalmazásának szükségessége merült fel. Ezzel összefüggésben, az országosan egységes gyakorlat kialakítása érdekében az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő körlevelet adom ki: 1. Minden új, illetve már folyamatban lévő kiemelt ügyben az ügyintéző ügyész mellé legalább egy másik, az eljárás tárgyát képező cselekmények megítélésének bonyolultságához, és az ügy terjedelméhez igazodóan esetleg több további előadó ügyészt kell kijelölni. Az ügyészek kiválasztása során irányadó szempontrendszer legfontosabb eleme, hogy az ügyintéző ügyészek esetleges távollététől, illetve halasztást nem tűrő egyéb hivatali elfoglaltságaitól függetlenül, mind a konkrét ügyintézési feladatok, mind a jelentéstételi kötelezettség ellátása, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, folyamatosan, az időszerűségi követelmények megtartásának biztosításával történjék.

5 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám Az eljárás során egy adott intézkedést csak egy ügyész végezhet el, aki a személyéhez köthető tevékenységért tartozik felelősséggel. 3. A főügyészségeken a főügyész hatáskörébe tartozik annak meghatározása, hogy a kiemelt ügyekhez kapcsolódó egyes feladatokat az előadóként kijelölt ügyészek közül ki látja el. 4. A kijelölt ügyészek mindegyikének felelőssége, hogy a kiemelt ügyben tett minden intézkedést, illetve jelentést amennyiben az ügyintézésben közvetlenül nem vesznek részt a lehető legrövidebb időn belül megismerjék. Ezt szükség esetén másolat rendelkezésére bocsátásával, vagy az ügyiratba való betekintéssel kell biztosítani. 5. Amennyiben az ügy érdemét érintő, különösen a bizonyítás irányát meghatározó kérdésekben a kijelölt ügyészek között eltérő álláspont alakul ki, bármelyikük a felettes ügyész döntését kérheti. 6. Ha a kiemelt ügy nyomozása ügyészi hatáskörbe tartozik, annak teljesítésére nyomozócsoportot kell szervezni. A nyomozócsoport vezetőjét az ügyészségi nyomozást végző nyomozó ügyészség vezetője jelöli ki. 7. A körlevélben foglaltakat június 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Belovics Ervin s. k., legfőbb ügyész helyettes A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály vezetőjének 1/2013. (V. 31.) főov. körlevele az ügyészségi szolgálati igazolványok és a nyugalmazott ügyészi igazolványok kiállításával, kezelésével kapcsolatos eljárásról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 9. (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról szóló 22/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás, valamint a nyugalmazott ügyészek igazolványáról szóló 23/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás végrehajtására a következő körlevelet adom ki: 1. Az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról szóló 22/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 1 6. és 9. melléklete szerinti, sorozatjellel ellátott és sorszámozott műanyag kártyákat (a továbbiakban: nyerskártya) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézete (a továbbiakban: Intézet) szerződés alapján készíti. 2. A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) igazgatási osztálya (a továbbiakban: Igazgatási Osztály) a) megrendeli és átveszi az Intézetben a nyerskártyákat, b) gondoskodik a nyerskártyák megszemélyesítéséről, c) megrendeli az igazolvány tokokra kerülő jelvényeket, d) megrendeli és átveszi a gyártótól az ügyészségi jelvénnyel ellátott és a jelvény nélküli igazolvány tokokat, e) a beérkező számlákat a teljesítésre vonatkozó igazolással továbbítja a Gazdasági Főigazgatósághoz, f) úgy gondoskodik a nyerskártyák, az igazolvány tokok és az igazolvány tokokra kerülő jelvények szállításáról, tárolásáról, hogy azok illetéktelenek birtokába ne juthassanak. 3. A 2. pont a) és c)-e) alpontjaiban felsorolt feladatokat végző ügyészségi alkalmazott (a továbbiakban: igazolvány ügyintéző) a nyerskártyákat szigorú számadású nyomtatványként kezeli, a bevételezésre és a felhasználásra vonatkozó adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból megállapíthatónak kell lennie különösen annak, hogy egy meghatározott nyerskártyából melyik ügyészségi alkalmazott részére készült igazolvány, illetőleg, hogy a nyerskártya vagy az elkészült igazolvány mikor került selejtezésre, vagy az igazolvány érvénytelenítése mikor történt meg.

6 110 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 4. A munkáltatói jogkör gyakorlója által megküldött adatlapot a fényképpel és kiegészítő adatlappal együtt az igazolvány ügyintéző postakönyvben veszi át. Abban az esetben, ha egy főügyészségtől tíznél több adatlap érkezik egyszerre, a név szerinti beírás mellőzhető, elégséges a főügyészség megnevezése mellett a darabszám feltüntetése (pl. általános igazolványcsere esetén). 5. Az igazolvány ügyintéző igazgatási ügyként, évente új gyűjtőszámra iktatva kezeli az adatlapok felterjesztő iratait. 6. Az adatlapok tartalmának ellenőrzése az igazolvány ügyintéző feladata. Amennyiben az ellenőrzéshez a PERSONA személyügyi és továbbképzési iktató és nyilvántartó rendszerben tárolt adatokkal történő egyeztetés is szükséges, úgy ezt az igazolvány ügyintéző kezdeményezésére a Személyügyi és Továbbképzési Ügykezelő és Nyilvántartó Iroda (a továbbiakban: Iroda) végzi. Ha az adatlap tartalmi ellenőrzése az adatlapnak az Igazgatási Osztály keretében működő Hang- és képtechnikai Laboratórium (a továbbiakban: Laboratórium) részére történt átadása után válik szükségessé, akkor azt a Laboratórium munkatársai is kezdeményezhetik az Irodánál. 7. Az igazolvány ügyintéző az adatlapot, a fényképet és a kiegészítő adatlapot, valamint az igazolványgyártáshoz szükséges nyerskártyát közvetlenül adja át a Laboratóriumnak. 8. A Laboratóriumnak a szolgálati igazolványok elkészítésére kijelölt ügyészségi alkalmazottai a) az igazolvány ügyintéző által elismervény ellenében átadott nyerskártyát az igazolvány ügyintéző által átadott adatlap és az ahhoz tartozó fénykép felhasználásával, az adatlappal egyező tartalommal állítják ki (megszemélyesítik), majd biztonsági fóliával látják el, b) a kész igazolványt és az igazolvány kiállításához használt fényképet, valamint adatlapot átvételi elismervény ellenében átadják az igazolvány ügyintézőnek. 9. Az igazolvány ügyintéző az igazolvány kiállításához használt fényképet és az adatlapot a kiállított szolgálati igazolvánnyal együtt az Utasítás 2. (5) bekezdésében meghatározott módon adja át, illetve továbbítja a munkáltatói jogkör gyakorlójának. 10. A munkáltatói jogkör gyakorlója, a Legfőbb Ügyészségen a Főosztály vezetője gondoskodik arról, hogy a visszaküldött adatlapot az érintett ügyészségi alkalmazott munkaügyi iratgyűjtőjében helyezzék el. 11. Az igazolvány ügyintéző igazgatási ügyként, évente új gyűjtőszámra iktatva kezeli az Utasítás 2. (6) bekezdése szerint visszaküldött kimutatásokat. 12. A Laboratóriumnak a szolgálati igazolványok elkészítésére kijelölt ügyészségi alkalmazottai kötelesek gondoskodni arról, hogy a szolgálati igazolványok elkészítésére használt eszközökhöz, programokhoz, jelszavakhoz illetéktelenek hozzá ne juthassanak. 13. A Laboratórium területe fokozott informatikai biztonsági zóna. Az igazolványok készítésének ideje alatt a Laboratóriumnak az igazolványok készítésére szolgáló helyiségében oda be nem osztott személy az oda beosztott ügyészségi alkalmazott felügyelete nélkül nem tartózkodhat. Az igazolványkészítésre szolgáló helyiség bejáratánál az állandó belépésre jogosultak jegyzékét ki kell függeszteni. 14. A nyerskártyák megszemélyesítését végző ügyészségi alkalmazottnak a szolgálati igazolványok előállítására szolgáló elektronikus adatbázisról hetente biztonsági másolatot kell készítenie és a másolatot tartalmazó adathordozót a számítógép helyével azonos helyiségben elhelyezett biztonsági tárolóban (pl. zárható lemezszekrény, fémkazetta, egyéb erre alkalmas tároló eszköz) kell elhelyeznie. Amennyiben ez lehetséges, úgy a számítógépből az adathordozó merevlemezt a munkavégzés befejezésekor ki kell venni, és az említett biztonsági tárolóban kell elhelyezni. 15. a) A biztonsági másolat és az adathordozó merevlemez biztonsági tárolójának a nyitására szolgáló kulcs vagy számkód (a továbbiakban együtt: kulcs) egy példányát a napi munkavégzés biztosítása érdekében a Laboratórium vezetője kezeli. Az általa kezelt kulcsot csak a nyerskártyák megszemélyesítését végző ügyészségi alkalmazottnak adhatja át. A biztonsági tároló nyitásáról és zárásáról, az azt végrehajtó ügyészségi alkalmazott olvasható aláírásával nyilvántartást kell vezetni és azt öt évig meg kell őrizni.

7 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 111 b) A kulcs másodpéldányát a Központi Igazgatási és Minősített Adatot Kezelő Iroda vezetője a Legfőbb Ügyészség más biztonsági tárolóinak másodkulcsaival együtt kezeli. A Központi Igazgatási és Minősített Adatot Kezelő Iroda vezetője az általa kezelt másodkulcsot csak a Főosztály vezetőjének és a Laboratórium vezetőjének adhatja ki. Az átadás-átvételről nyilvántartást kell vezetni és azt öt évig meg kell őrizni. 16. A Laboratórium a hibásan vagy sérülten érkezett nyerskártyát, illetőleg a nem megfelelő fényképpel vagy téves adattartalommal elkészült igazolványt, továbbá a leadott és érvénytelenített szolgálati igazolványokat jegyzőkönyv készítése mellett megsemmisíti. A megsemmisített nyerskártyák és igazolványok sorozatjeléről és sorszámáról a Laboratórium nyilvántartást vezet. 17. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, valamint a legfőbb ügyész által a biztonsági okmányok védelméről kötött együttműködési megállapodás 5. és 6. cikkében előírt, az okmány-előállítás szabályainak megtartását vizsgáló, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által történő helyszíni ellenőrzést a Főosztály ügyészségi alkalmazottai kötelesek elősegíteni. Az ellenőrzésről haladéktalanul tájékoztatják a Főosztály vezetőjét. 18. A 17. pont szerinti ellenőrzés esetén a Főosztály vezetője haladéktalanul gondoskodik a Kabinet vezetőjének értesítéséről. A Kabinet vezetőjének döntésétől függően az Adatvédelmi és Biztonsági Osztály kijelölt ügyészségi alkalmazottja az ellenőrzésen részt vehet. 19. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által engedélyezett gyártási (megszemélyesítési) technológián történő változtatást (pl. az eszköz cseréjét) az előállítást végző ügyészségi alkalmazottak bevonásával előzetesen egyeztetni kell a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal. Az egyeztetés szükségességét a Laboratórium vezetője vagy a szolgálati igazolványok elkészítésére kijelölt ügyészségi alkalmazott haladéktalanul jelzi az Igazgatási Osztály vezetőjének. 20. A szolgálati igazolványok adatváltozás miatti kicserélésekor a bevont igazolványt lyukasztógéppel azonnal ki kell lyukasztani, majd megsemmisítésre az Igazgatási Osztálynak meg kell küldeni. 21. Az adatlapok kitöltésekor és a nyerskártyák megszemélyesítésekor a) az 1 4. melléklet szerinti beosztásokat, munkaköröket kell alkalmazni, b) a fizikai alkalmazottak esetében a tényleges munkakört (szakterületet) kell feltüntetni, c) a katonák esetében a rendfokozatot a név után fel kell tüntetni, d) az ügyészségi alkalmazott részére adományozott címet (pl. főtanácsos, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész), valamint a szolgálati hely címét, továbbá az osztály, csoport megnevezését nem kell feltüntetni. 22. A szolgálati igazolvány előállításához szükséges alapanyagok beszerzését a Laboratórium vezetője az Igazgatási Osztály vezetőjénél a megrendelés tervezetének elkészítésével kezdeményezi. 23. A pontban foglalt rendelkezéseket a nyugalmazott ügyészi igazolványok esetében is értelemszerűen alkalmazni kell. 24. A körlevél rendelkezéseit a közzétételt követő naptól kell alkalmazni, egyidejűleg az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványának kiállításával és kezelésével kapcsolatos eljárásról szóló 6/2002. (ÜK. 8.) főov. körlevelet visszavonom. Dr. Lajtár István s. k., legfőbb ügyészségi tanácsos, főosztályvezető ügyész

8 112 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 1. melléklet az 1/2013. (V. 31.) főov. körlevélhez Járási és járási szintű ügyészségen, valamint főügyészségen szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványainak elkészítéséhez használható beosztások Járási és járási szintű ügyészség Főügyészség Ügyész vezető ügyész vezetőhelyettes ügyész csoportvezető ügyész ügyész főügyész főügyészhelyettes főügyészségi osztályvezető ügyész főügyészségi csoportvezető ügyész főügyészségi ügyész főügyészségi katonai ügyész Alügyész, fogalmazó alügyész ügyészségi fogalmazó főügyészségi alügyész ügyészségi fogalmazó Ügyészségi megbízott, tisztviselő, írnok irodavezető ügyészségi megbízott tisztviselő írnok főügyészségi osztályvezető főügyészségi osztályvezető-helyettes főügyészségi csoportvezető főügyészségi irodavezető főügyészségi ügyészségi megbízott főügyészségi tisztviselő főügyészségi írnok Fizikai alkalmazott (pl.) gépjárművezető kézbesítő főügyészségi gépjárművezető főügyészségi kézbesítő

9 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám melléklet az 1/2013. (V. 31.) főov. körlevélhez Fellebbviteli főügyészségen szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványainak elkészítéséhez használható beosztások Ügyész fellebbviteli főügyész fellebbviteli főügyészhelyettes fellebbviteli főügyészségi osztályvezető ügyész fellebbviteli főügyészségi ügyész fellebbviteli főügyészségi katonai ügyész Alügyész, fogalmazó fellebbviteli főügyészségi alügyész ügyészségi fogalmazó Ügyészségi megbízott, tisztviselő, írnok fellebbviteli főügyészségi csoportvezető fellebbviteli főügyészségi irodavezető fellebbviteli főügyészségi ügyészségi megbízott fellebbviteli főügyészségi tisztviselő fellebbviteli főügyészségi írnok Fizikai alkalmazott (pl.) fellebbviteli főügyészségi gépjárművezető fellebbviteli főügyészségi kézbesítő

10 114 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 3. melléklet az 1/2013. (V. 31.) főov. körlevélhez A Legfőbb Ügyészségen szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványainak elkészítéséhez használható beosztások Ügyész legfőbb ügyész büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes közjogi legfőbb ügyész helyettes főosztályvezető ügyész főosztályvezető-helyettes ügyész legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész legfőbb ügyészségi osztályvezető-helyettes ügyész legfőbb ügyészségi csoportvezető ügyész legfőbb ügyészségi ügyész legfőbb ügyészségi katonai ügyész Alügyész, fogalmazó legfőbb ügyészségi alügyész ügyészségi fogalmazó Ügyészségi megbízott, tisztviselő, írnok gazdasági főigazgató pénzügyi igazgató műszaki igazgató főosztályvezető-helyettes legfőbb ügyészségi osztályvezető legfőbb ügyészségi csoportvezető legfőbb ügyészségi irodavezető legfőbb ügyészségi ügyészségi megbízott legfőbb ügyészségi tisztviselő legfőbb ügyészségi írnok Fizikai alkalmazott (pl.) legfőbb ügyészségi gépjárművezető legfőbb ügyészségi kézbesítő

11 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám melléklet az 1/2013. (V. 31.) főov. körlevélhez Az Országos Kriminológiai Intézetben szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványainak elkészítéséhez használható beosztások Kutató, tisztviselő, írnok igazgató igazgatóhelyettes osztályvezető osztályvezető-helyettes tudományos tanácsadó tudományos főmunkatárs tudományos munkatárs tudományos segédmunkatárs irodavezető tisztviselő írnok Fizikai alkalmazott (pl.) gépjárművezető kézbesítő

12 116 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám Személyi hírek Ügyészi vezetői tisztségbe való visszahelyezés, kirendelés és megbízás A legfőbb ügyész kinevezte dr. Sódor István Pest megyei főügyészségi ügyészségi megbízottat a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészségre fellebbviteli főügyésszé, egyidejűleg kirendelte a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályára és megbízta a főosztályvezető ügyészi feladatok ellátásával. Ügyészi vezetői tisztségbe való visszahelyezések A legfőbb ügyész kinevezte Pusztayné dr. Jakab Róza legfőbb ügyészségi főosztályvezető-helyettes, ügyészségi megbízottat szolgálati helyén, az Informatikai Főosztályon főosztályvezető-helyettes ügyésszé; dr. Gulyás Katalin címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, ny. főügyészhelyettest a Heves Megyei Főügyészségre, dr. Panyi Béla Attila Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészségi ügyészségi megbízottat szolgálati helyén közjogi főügyészhelyettessé; dr. Dautlik Mária fővárosi főügyészségi ügyészségi megbízottat a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán legfőbb ügyészségi, dr. Máriánné dr. Molnár Mária Hajdú-Bihar megyei főügyészségi alügyészt szolgálati helyén csoportvezető ügyésszé; dr. Horgos Ferenc József címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, ny. vezető ügyészt a Szekszárdi Nyomozó Ügyészségre, dr. Molnár Tibor tiszaújvárosi járási ügyészségi megbízottat szolgálati helyén vezető ügyésszé. Ügyészi tisztségbe való visszahelyezés és megbízás A legfőbb ügyész kinevezte dr. Kaszapné dr. Szolnoki Erzsébet győri fellebbviteli főügyészségi ügyészségi megbízottat szolgálati helyén fellebbviteli főügyészségi ügyésszé, egyidejűleg megbízta az osztályvezető ügyészi, Pásztoriné dr. Simon Éva szekszárdi járási ügyészségi megbízottat szolgálati helyén ügyésszé, és évi június hó 1. napjával megbízta a vezetőhelyettes ügyészi feladatok ellátásával. Ügyészi tisztségbe való visszahelyezések A legfőbb ügyész kinevezte dr. Fekete István és dr. Péceli László fővárosi főügyészségi ügyészségi megbízottakat a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályára, valamint dr. Radnóti Istvánné dr. Lékó Eszter legfőbb ügyészségi megbízottat szolgálati helyén, a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán,

13 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 117 dr. Lévai Ilona legfőbb ügyészségi megbízottat szolgálati helyén, a Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztályán legfőbb ügyészségi ügyésszé, dr. Dévaj Hedvig és dr. Kun Mária fővárosi főügyészségi ügyészségi megbízottakat szolgálati helyükön, dr. Kovács Sándor Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyészségi ügyészségi megbízottat szolgálati helyén főügyészségi ügyésszé, dr. Horváth Józsefné ajkai járási ügyészségi megbízottat, dr. Kapossi Zsuzsanna encsi járási alügyészt szolgálati helyükön ügyésszé. Kinevezések A legfőbb ügyész kinevezte dr. Horváthné dr. Márkus Ildikó Melinda mb. Somogy megyei főügyészhelyettest szolgálati helyén közjogi főügyészhelyettessé; dr. Keresztes Mónika mb. budapesti közérdekvédelmi ügyészségi, dr. Nagy István mb. budapesti IV. és XV. kerületi ügyészségi és dr. Tőke Tamás László mb. körmendi járási ügyészségi vezető ügyészeket szolgálati helyükön vezető ügyésszé; dr. Kapronyi Ferenc Kristóf mb. budapesti XI. és XXII. kerületi és dr. Neumann Zsuzsanna mb. budapesti közérdekvédelmi ügyészségi vezetőhelyettes ügyészeket szolgálati helyükön vezetőhelyettes ügyésszé; dr. Virág Mária legfőbb ügyészségi tanácsos, mb. fővárosi főügyészségi osztályvezető ügyészt szolgálati helyén osztályvezető ügyésszé; Borosné dr. Tóth Beatrix tatabányai járási ügyészségi alügyészt szolgálati helyén, dr. Kónya Zoltán Józsefet a Központi Nyomozó Főügyészséghez, Rácsokné dr. Fügedi Zsófia Eszter miskolci járási ügyészségi alügyészt szolgálati helyén ügyésszé; dr. Deák Zoltán kecskeméti és dr. Guba Judit szolnoki járási ügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön, Kissné dr. Kuklis Ágnes Ilonát a Kecskeméti Járási Ügyészséghez, dr. Kuluncsich-Kasza Eszter kiskunhalasi járási ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén, dr. Pirchala Blanka budapesti IV. és XV. kerületi ügyészségi fogalmazót fővárosi kerületi ügyészséghez, dr. Sztancs Edit debreceni és dr. Tóth-Zsámboki Judit kiskőrösi járási ügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön alügyésszé; dr. Solt Ágnes, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársát szolgálati helyén tudományos főmunkatárssá; Talabér Erzsébet legfőbb ügyészségi megbízottat szakmai tanácsadónak. Áthelyezések és kinevezések A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Fürcht Pál Zsolt mb. budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi vezető ügyészt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészséghez, és egyidejűleg kinevezte vezető ügyésszé;

14 118 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám dr. Szécsényi Anikó budaörsi járási ügyészségi fogalmazót a Ráckevei Járási Ügyészséghez, és egyidejűleg kinevezte alügyésszé; dr. Juhász Katalin Heves megyei főügyészségi tisztviselőt az Egri Járási Ügyészséghez, és egyidejűleg kinevezte ügyészségi megbízottá. Áthelyezések A legfőbb ügyész áthelyezte dr. Vörös István Róbert hódmezővásárhelyi járási ügyészségi ügyészt a Szegedi Fellebbviteli Főügyészségre fellebbviteli főügyészségi ügyészi munkakörbe; dr. Fricska Mónika és dr. Schmidt Gábor szegedi járási ügyészségi ügyészeket, valamint dr. Szécsény Tímea dabasi járási ügyészségi ügyészt a Kecskeméti Járási Ügyészséghez; Szabóné Szauter Mónika legfőbb ügyészségi megbízottat a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályára. A Heves megyei főügyész áthelyezte dr. Danku Judit egri járási ügyészségi fogalmazót a Füzesabonyi Járási Ügyészséghez. További kinevezés módosítások A legfőbb ügyész dr. Flender Friderika Mária gyulai járási ügyészségi vezető ügyész kinevezését annyiban módosította, hogy áthelyezte a Békéscsabai Járási Ügyészséghez, dr. Hajdú Tamás egri nyomozó ügyészségi vezető ügyész kinevezését annyiban módosította, hogy áthelyezte az Egri Járási Ügyészséghez ügyészi munkakörbe. Kirendelések és megbízások A legfőbb ügyész kirendelte dr. Váczi Pál ezredes, legfőbb ügyészségi katonai ügyészt a Központi Nyomozó Főügyészséghez és egyidejűleg megbízta a Korrupció Elleni Ügyek Osztályát és a funkcionális szervezeti egységeket irányító főügyészhelyettes; dr. Gyugyi Csilla Bács-Kiskun megyei főügyészségi ügyészt a Pest Megyei Főügyészséghez és egyidejűleg megbízta a csoportvezető ügyész; dr. Bárdos Tibor egri járási ügyészségi ügyészt az Egri Nyomozó Ügyészséghez, dr. Surányi Ildikó Békés megyei főügyészségi ügyészt a Gyulai Járási Ügyészségre, és egyidejűleg megbízta őket a vezető ügyész feladatainak ellátásával.

15 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 119 Kirendelések A legfőbb ügyész kirendelte dr. Domán Ildikó Auguszta központi nyomozó főügyészségi, dr. Hevér Tibor kecskeméti járási ügyészségi, dr. Pirisi Katalin budapesti, dr. Szőllős Árpád József salgótarjáni és dr. Váczi István szolnoki nyomozó ügyészségi ügyészeket a Pestvidéki Nyomozó Ügyészséghez. Megbízások A legfőbb ügyész megbízta dr. Miskolci László mb. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészhelyettest szolgálati helyén a főügyészi; dr. Aleku Mónika és dr. Nemesánszky Gábor Antal fővárosi főügyészségi ügyészeket, dr. Románné dr. Hajdú Csilla Heves megyei főügyészségi ügyészt, valamint dr. Nyitray Károly debreceni járási ügyészségi ügyészt szolgálati helyükön csoportvezető ügyészi feladatok ellátásával. Megbízás módosítása A legfőbb ügyész dr. Bodony István mb. legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyész megbízását akként módosította, hogy szolgálati helyén, a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán az Elvi Ügyek Osztálya osztályvezető ügyészi feladatainak ellátása mellett a főosztályvezető-helyettes ügyészi feladatok ellátásával bízta meg. Szolgálati viszony megszűnések Szolgálati viszonya megszűnt, illetve megszűnik dr. Solti Irén címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Pest megyei főügyészségi osztályvezető ügyésznek évi december hó 30. napjával, dr. Torma Sándor címzetes főügyészségi ügyész, paksi járási ügyészségi vezető ügyésznek évi november hó 30. napjával, dr. Horváth Nándor címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, Heves megyei főügyészségi ügyésznek évi november hó 16. napjával, dr. Farkas Kornél központi nyomozó főügyészségi ügyésznek évi május hó 31. napjával, dr. Makra Mária budapesti VI. és VII. kerületi ügyészségi ügyésznek évi december hó 29. napjával, dr. Gulyás Erzsébet Zsófia legfőbb ügyészségi megbízottnak,

16 120 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám dr. Misi László fővárosi főügyészségi ügyészségi megbízottnak, Horváthné Saápy Ildikó legfőbb ügyészségi csoportvezetőnek, Gergely András Zoltán tanácsos, legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi június hó 30. napjával, Jórász Istvánné legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi december hó 16. napjával, Kardos Rozália legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi június hó 30. napjával, Kovács Györgyné legfőbb ügyészségi tisztviselőnek évi december hó 28. napjával, Radó Csabáné legfőbb ügyészségi tisztviselőnek, Gönczőné Schmidt Mária és Kempf Jánosné legfőbb ügyészségi fizikai alkalmazottaknak évi június hó 30. napjával. Halálozások Dr. Román Gyula címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, ny. Heves megyei főügyész évi május hó 4. napján, életének 73. évében, dr. Irmes Gellért főügyészségi főtanácsos, ny. Fejér megyei főügyész évi május hó 2. napján, életének 84. évében, Sulykos Lajosné dr. főügyészségi tanácsos, ny. fővárosi főügyészségi ügyész évi április hó 21. napján, életének 81. évében elhunyt. Az ügyészi szervezet mindannyiukat saját halottjaként temettette el.

17 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 121 Közlemények Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 13. -ának (1) bekezdése és a 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán legfőbb ügyészségi ügyészi, a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya Továbbképzési Osztályán legfőbb ügyészségi ügyészi, a Fővárosi Főügyészség Büntetőbírósági és Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti Ügyek Osztálya Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Ügyek Csoportjába csoportvezető ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészség Gazdasági Bűnügyek Osztályán főügyészségi osztályvezető ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészség Gazdasági Bűnügyek Osztálya Kiemelt Gazdasági Ügyek Csoportjában főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészség Korrupció Elleni Ügyek Osztálya Mentelmi Ügyek Csoportjában főügyészségi csoportvezető ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészségre öt főügyészségi ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztályán kettő főügyészségi katonai ügyészi, a Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztályán főügyészségi katonai ügyészi, a Gyulai Járási Ügyészségre vezető ügyészi, a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészségre büntetőjogi szakági ügyészi, a Pápai Járási Ügyészségre büntetőjogi szakági ügyészi, az Egri Nyomozó Ügyészségre ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt ai állapítják meg. A Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztályának legfőbb ügyészségi ügyészi álláshelyére történő kinevezés jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázó legalább öt éves ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzen büntető fellebbviteli ügyek intézése terén. Az ennél hosszabb idejű gyakorlat, illetve a büntető jogalkotásban szerzett tapasztalat a pályázat elbírálásánál előnyt jelent. A Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya Továbbképzési Osztályának legfőbb ügyészségi ügyészi álláshelyére történő kinevezés jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázó továbbképzési ügyek intézésében szerzett gyakorlattal, továbbá államilag elismert legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen. A Fővárosi Főügyészség Büntetőbírósági és Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti Ügyek Osztálya Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Ügyek Csoportjának főügyészségi csoportvezető ügyészi álláshelyére jogszabályban elő nem írtan a határozatlan időre kinevezett legalább hároméves büntetőjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezők pályázhatnak. A Központi Nyomozó Főügyészség valamennyi álláshelyére, továbbá a Gyulai Járási Ügyészség vezető ügyészi és az Egri Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá a C szintű nemzetbiztonsági ellenőrzésükhöz, illetve kezdeményezés esetén a biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezőt. A Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezető ügyészi, valamint a Gyulai Járási Ügyészség vezető ügyészi álláshelye esetében a kinevezés további, jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázók legalább ötéves büntetőjogi szakágban szerzett ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzenek. A Központi Nyomozó Főügyészség osztályvezető ügyészi álláshelye esetében a pályázatok elbírálása során az ügyészségi nyomozások terén szerzett gyakorlat előnyt jelent.

18 122 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám A Központi Nyomozó Főügyészség csoportvezető ügyészi álláshelyei esetében a kinevezés további, jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázók büntetőjogi szakágban szerzett legalább hároméves ügyészi vagy bírói gyakorlattal rendelkezzenek. Az ügyészségi nyomozások terén szerzett gyakorlat a pályázat elbírálásánál előnyt jelent. A Központi Nyomozó Főügyészség főügyészségi ügyészi álláshelyei esetében a kinevezés további, jogszabályban nem szereplő feltétele, hogy a pályázók a nyomozás területén, illetve ügyészként vagy bíróként büntetőjogi szakágban szerzett legalább három éves gyakorlattal rendelkezzenek. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat, nem veheti igénybe öregségi nyugdíj, korhatár előtti ellátás, vagy más olyan pénzbeli ellátás folyósítását, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. A nem ügyész pályázót a legfőbb ügyész első alkalommal az Üjt ának (2) bekezdésében írt feltételektől függően három évre vagy határozatlan időre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek és az Üjt a (2) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést (az ott írt munkakörök betöltését) igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a tényleges működés tartamát csak külön felhívásra kell igazolni.) Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellőzhető.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefax szám, stb.). A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, kijelenti, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közreműködő szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktől függően egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását. Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel külön felhívásra, kinevezését megelőzően köteles eleget tenni. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitűzött rövid határidő alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt és a vagyonnyilatkozatot említettek szerint külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt.

19 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám 123 A pályázatnak (egy példányban): a Legfőbb Ügyészség álláshelyei esetében a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztályra (1055 Budapest, Markó u. 16.), a Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Csongrád Megyei Főügyészségre (6720 Szeged, Stefánia sétány 10.), a Pápai Járási Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Veszprém Megyei Főügyészségre (8200 Veszprém, Brusznyai Á u. 4.) június 11-én 13 óráig, a Gyulai Járási Ügyészség vezető ügyészi álláshelye esetében a Békés Megyei Főügyészségre (5700 Gyula, Városház u. 6 8.), a Központi Nyomozó Főügyészség álláshelyei esetében a Központi Nyomozó Főügyészségre (1066 Budapest, Zichy J. u. 14.), az Egri Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Heves Megyei Főügyészségre (3300 Eger, Barkóczy u. 1.) június 14-én 13 óráig, a Fővárosi Főügyészség csoportvezető ügyészi álláshelye esetében a Fővárosi Főügyészségre (1054 Budapest, Akadémia u. 13.) június 17-én 13 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményéről a jelentkezőket a pályázati határidő lejártát követő három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály Pályázati felhívás alügyészi állás betöltésére A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. -ának (4) bekezdése alapján a legfőbb ügyész pályázatot hirdet a Dabasi Járási Ügyészségre büntetőjogi szakági alügyészi állás betöltésére. Az alügyész kinevezésének feltételeit az Üjt ának (1) (2) bekezdése, 11. -ának (4) bekezdése és 12. -a állapítja meg. Az alügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. Az alügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az előírt képesítési követelményeknek (egyetemi jogi végzettség, jogi szakvizsga) való megfelelést igazoló eredeti okiratok, vagy azok hiteles másolatai. Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetőleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz. (A szakmai önéletrajz nem mellőzhető.) A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefaxszám stb.).

20 124 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY évi 5. szám A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy nem áll a legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt; nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat; valamint hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez. A pályázónak arról is nyilatkoznia kell, hogy hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek megelőlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében közreműködő szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek kezeljék. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. Az alügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt a (4) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. A pályázat érdemben nem bírálható el, ha elkésett, a hiányos pályázat benyújtója a kitűzött rövid határidő alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget, a jelölt a kinevezés feltételeinek nem felel meg. (A hatósági erkölcsi bizonyítványt és a magyar állampolgárságot igazoló okiratot külön felhívásra kell benyújtani.) A kinevezésről a legfőbb ügyész dönt. A pályázatnak (egy példányban) a Pest Megyei Főügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A) június 12-én 13 óráig kell beérkeznie. A pályázat eredményéről a jelentkezőket a benyújtási határidő lejártát követő három hónapon belül írásban értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. február 28. Tartalom Utasítások oldal 3/2014. (II. 21.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Jogszabályok LX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1575 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2012. március 31. Tartalom Oldal Jogszabályok 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 4. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. április 30. Tartalom Utasítások oldal 6/2014. (IV. 18.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2014. (III. 21.) LÜ utasítás non-profit szervezetek ügyészségi

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. február 28. Tartalom Utasítások oldal 2/2015. (II. 4.) LÜ utasítás az ügyészek továbbképzéséről

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. május 31. Tartalom Utasítások oldal 8/2014. (V. 16.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak hivatalos

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok. 2/2015. BJE jogegységi határozat... 146.

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Határozatok. 2/2015. BJE jogegységi határozat... 146. LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. július 31. Tartalom Határozatok oldal 2/2015. BJE jogegységi határozat... 146 Utasítások 11/2015.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. február 28. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖRLEVELEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. február 28. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖRLEVELEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. február 28. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal 2/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. július 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal SZEMÉLYI HÍREK Oldal Kinevezések.... 373 13/2007. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. augusztus 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. augusztus 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. augusztus 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. május 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 5. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. május 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 5. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 5. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. május 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal SZEMÉLYI HÍREK Oldal 7/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. július 31. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXXXI. törvény egyes törvényeknek az Alaptörvény

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. december 31. Tartalom Utasítások oldal 19/2014. (XII. 12.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról

Részletesebben

2011. évi CLXIV. törvény. a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

2011. évi CLXIV. törvény. a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról (2012. március 1-jétől hatályos szöveg) I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok

T A R T A L O M. Jog sza bá lyok CXXXVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2010. no vem ber 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 2010. évi XCI II. tör vény A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. augusztus 14., csütörtök XI. évfolyam, 2008/33. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi hírek... 5670

Részletesebben

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység

Tör vé nyek. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* I. FEJEZET AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ. Az egyéni vállalkozói tevékenység 40136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 161. szám II. Tör vé nyek 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl* Az Országgyûlés elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 36. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. július 22., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 25/2013. (VII. 22.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 12. szám 2010. december 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. au gusz tus 14.

LVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. au gusz tus 14. LVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. au gusz tus 14. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Sze mé lyi rész A Köztisztviselõk Napja alkalmából miniszteri elismerésben részesültek - - - - - - - - - -

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ BÍRÓSÁGOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ BÍRÓSÁGOK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELNÖK 7623 Pécs, Rákóczi út 34., 7601 Pécs, Pf. 36. t. 06 72 503-502 f. 06 72 215-365 e. birosag@pecsit.birosag.hu pecsitorvenyszek.birosag.hu 2013. El. I.D.15. A PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

Információtartalom vázlata. - Az érkeztetés - A lajstromozás folyamata - A szignálás lehetőségei - A soron kívüli eljárás esetei.

Információtartalom vázlata. - Az érkeztetés - A lajstromozás folyamata - A szignálás lehetőségei - A soron kívüli eljárás esetei. 3. Ön a bíróság egyik kezelőirodájának vezetője. Szakmai gyakorlatra érkezik néhány joghallgató. Ismertesse számukra egy kezdőirat ügyviteli útját a bíróságra érkezéstől az irattárba kerülésig! Térjen

Részletesebben