Sus n á yi Tam s á Szeged P l ó us Kft. IV. Alf l ö d Kongresszus, B k é s é csaba

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sus n á yi Tam s á Szeged P l ó us Kft. IV. Alf l ö d Kongresszus, B k é s é csaba"

Átírás

1 Sus ányitam ás Szeged Pólus Kft. IV.Alf öld Kongresszus,B éké scsaba

2 A leg na g yobb kihívá s oka t jelentő trendek: Globaliz áci ó /glokaliz áci ó a m ultinacion ális vállalatok helyiversenyfelttelek é m ellettm űkö dnek.a glob ális gazdas ág integr áló dá sá valkialakultegy kö zö s glob ális-lok ális szem lletm é ód:a glokaliz áci ó.egy m ultinacion ális vállalatki- vagy betelep ülé se az életsz ám os ter ület été rintiaz adottr égi óban. Városiasod á s a nagym éret ű városok szerepe egyre nagyobb az érintettr égi ók vagy ak árorsz ágok gazdas ágifejl ődé sé ben. M igr áci ó a népess ég m ozg ása nagy kih ívástjelenta trsadalm á ikoh ézi ó,az integr áci ó és a foglalkoztat ás ter ület én. High-tech a technol ógiai újtsok í á a fejl ődé s m otorjnak á sz ám ítanak. High-touch a technol ógiai fejlesztsek é m ellett egyre fontosabb á válnak az em beritnyez é ők is ( érzelm ek,design stb.)

3 K örnyezeti ha tá s ok 1. A globaliz áci ó els ősorban nem gazdas ági folyam at, hanem totlis á jelens ég, m in ősé gi változ ás, m ultidiszciplin áris összefon ódá s, kölcs önhatsok á sorozata, am ely az élet szinte m inden szf érá jban á jelen van (a politik ában, a kult úrá ban, a tudom ányban,a dö ntsekben,a é fogyasztsiszok á ásokban stb.,de kiem elten a gazdas ágban és a pé nzü gyekben is) Nehezen vitatható 2.T érs égen bel ülikapcsolatok legut óbbi évekbelier ősö dé se Vitatható

4 A d 1. G loba lizá c ió A rendszerv áltoz ások utn á a globaliz áci ó m eghatroz á ó szerkezet- átalak ít ó folyam att á vált Kelet-K özé p-eur ópa orsz ágaiban is, és a trsadalm á i-gazdas ági,valam inta ter ületi- telep ülsiv é áltoz ások alapvet ő gener áló jv á á lpettel é ő ( Kolodko G. W., 2002.). (Kell-e nekünk egy gumigyár? )

5 A d. 2. Térs ég i ha tá s ok M inden jelent ős fö ldrajzi ré gió ban m egfigyelhet ő a trs é égen bel ülikapcsolatok utó bbi évekbelier ősö dése.a keletitrs é ég rá ad ásula kisebb állam ok és nem zetek zó nája Eur ópá n bel ülis, am ib őlkö vetkezik,hogy sz ám unkra az eur ópairegionaliz áci ós folyam atok fontosabbak és sokkalintenzvebb í hats á úak,m inta globaliz áci ó, m elynek következm ényei zö m ében csak korltozottan á érv ényes ülnek ( Csaba, 2000.). (Klaszteresedés? Beszállítói hálózatok? )

6 K övetkezm ények M indez kieg ész ülve az EU tags ág e tren é m egnyilv ánul ó pozitv í hozad ékaival(nft,v áls ág finanszroz í ás,agr á r,stb.) m ár a besz állt í óikö r bőv üls é ével(kkv-szektor),a K+F,az üzletiszolg áltat ó központok,az integr áltterm el ő és szolg áltat ó bázisok és a region ális ir ány ít ó és logisztikai alk özpontok m agyarorsz ági telep íts é ével jrhat á ( Kalotay, 2003.). Ez konkrétan Szeged is lehet Tov ábbra is fő leg a nagyv árosi trs é égekbe,ahol az ezekhez sz üks éges em berier őforr ás,oktatsi-k á épz ési,kutats-fejlesztsi á é és infrastruktur ális há ttris é jobban rendelkez ésre áll( Szirmai Baráth Molnár Szépvölgyi, 2003.). Verseny Budapesttel

7 K övetkezm ények (folyt.) A globaliz áci ós folyam at integr áns ré szek ént m ára m ár rendk ívü l feler ősö dö tt a lokalit ások szerepe, am i legjobban taln á abban nyilv ánul m eg, hogy az állam helyett egyre ink ább a glob ális telep ülsh é áló zatokba beé pülnitud ó vá rosok és a tö bbnyire kör éjü k szervez őd ő ré gió k, illetve region ális gazdas ági hál ózatok, vagy klaszterek válnak a nem zetk özi cé gek partnereiv é (Molnár Szépvölgyi, 2004.). (Húh, ez nagyon bonyolult, s szerintem Mo.-on még nem is igaz!)

8 E g yéb inform á c iók A polg árm esterek köz üla legt öbben aztgondoljk,hogy á a körny éken letelepedett transz- és m ultinacion ális vállalkoz ások m indenk éppen hozz ájrulnak á a telep üls é ük, illetve lakosaik életsznvonala í javuls á ához, m egn övelik m obilitsukat, á er őstik í a gazdas ági hatalom koncentr áci ójt, á valam int m egv áltoztatjk á a gazdas ág szerkezet é t. (MTA RKK NYUTI, ) Ezzel nehéz vitatkozni rövid távon

9 C entrum ok s zerepe A nem zetk özinagyv állalkoz ások ter ületileg er ősen koncentr áltm ódon telepedtek le ( a menedzsment nem hajlandó Budapesten kívül lakni ) A glob ális és lok ális városh áló zatok hazaitereivel,illetve az azok hat ókö reib ől kim arad ó bels ő és küls ő perif érikkal á kapcsolatban a glob ális gazdas ág közvetlenebb hat ókö ré be tartoz ó városh áló zatok Budapesten tú l tov ábbvezethet ők az egyes aut ópá ly ák m entn é (az M 5-ö s m entn é Kecskem étig, az M 7-es m entn é a Balatonig,az M 1-es m entn é az orsz ághatrig,m á íg az M 3-as m entn é sokkal korltozottabban). á A legkiterjedtebb azonban a Győ r Szé kesfeh érv á r Gödö ll ő Vá c Esztergom -Győrk öztiz óná ban a közvetlen ter ületi összef ügg és.(enyedi,2003.) Ez egészen konkrét, s igaz is, de akkor hol itt a Dél-Alföld.

10 C entrum ok s zerepe (folyt.) A centrum ok is a cs ú csokban helyezkednek el,am iaztis jelenti, hogy rajtuk is m úlik, hogy hogyan alak ítj ák a tov ábbjuts, á tov ábbjuttats á feltteleit. é Az eddigitapasztalatok szerintm ég ink ább abban érdekeltek,hogy m agukhoz vonzz ák e hatsokat, á és kev ésb é abban, hogy vagy feler őstve í tov ább íts ák, vagy helyi szinten is érthet őv é, haszn álhat óv á,tov ábbbonthat óv á,alkalm azhat óv á alak íts ák átő ket. M indezt az is altm á á asztja, hogy a zó na közvetlen szom sz éds ágá ban ré szben a nem m egfelel ő kapcsolatok m iatt sz éles sá vban trsadalm á i-gazdas ági szem pontb ól jó val elm aradottabb,bels ő perif érikus ter ületek sorakoznak

11 O ptim á lis m eg közelítés A globaliz áci ó napjainkban egy újjszervez á őd ő region ális m unkam egosztst á gener ál, am elyet a fejlett ré gió kban döntsk é özpontokkal rendelkez ő glob ális vállalatok befoly ásolnak, áthelyezve a kev ésb é fejlettr égi ókba a term elsi é lnc á alacsonyabb rend ű versenyel őny ökkel bí r ó egys égeit. (Lengyel I.) Egy trs é égben a kedvez ő üzleti környezetet csak tudatos és összehangolt közösségi beavatkozásokkal lehet érdem ben jav ítani... Ezek a köz öss égi beavatkoz ások nagyfok ú rugalm ass ág, specializ álts ág és kooper áci ó esetn é sikeresek. M indezen feltteleket é a region ális há ló zatok elg é ítik ki, am elyek így a ter ületi versenyben a ter ületi egys égek, m int versenyz ő k ké pvisel ői.( Lengyel I.)

12 O ptim á lis m enedzs m ent s tra tég ia A helyes stratgia é lnyege é az elm ozduls á az intelligens városszem llet é fel, é am ely szem el őtt tartja a városok jö vőbeli sz üks égleteit. A felsorolt elem ek m egfelel ő kezel ésé hez nyitott, ir ány ít ó jelleg ű, ugyanakkor értkalap é ú,felel őss égteljes vezetsistlusra é í van sz üks ég. (Jan Sturesson, PwC) Ez az, ami igen kevéssé van jelen a Dél_Alföldön

13 K onkrét s tra tég ia A Pólus Program j ó keret! Ilyen tpus í ú illetve szint ű tervez és a 70-es évek óta nem tö rtnt(otfk) é Szem ben a ré gebbi elk épzelssel, é am ely els ősorban term el ői cé lokatk övetett,a ter ületfejlesztstiparfejlesztsnek é é tekintette,s m ell őzte a szocilis á szem pontokat,az újkoncepci ó a term el őer ők cé lszer ű ter ületielrendez ése m ellettnagy hangs úlythelyezetta lakoss ág életk örü lm ényeiben m utatkoz ó egyenl őtlens égek m egsz üntets é ére,a város és falu közelts í é ére s az infrastrukt úra fejleszts é é re. ( Bibó I.) Vita: gazdaságfejlesztés vs. komplex fejlesztés

14 A P ólus -torony

15 Tech.transzfer iroda (Szeged és Kecskemét közös regionális projektje) Készülő TÁMOP pályázat Kutatói projektek 14 témakörben Készülő TÁMOP pályázatok Integrált Klinikai Központ Beadott pályázat Tudásközpont (DEAK Zrt) Nyertes GOP pályázat Műszaki képzés (SZTE), TISZK Beadott pályázat Genomikai Innovációs Központ Beadott pályázat Ny-i feltáró út III. szakasz Kiemeltként nevesítve AGÓRA PóLUS Klaszterpályázatok Akkreditációs: 3 adott be, köztük 2 biotech. Biopolsz Park alapinfra 3x elutasított Elektromos tömegközlekedés fejlesztése, M43 Kiemeltként nevesítve Városrehabilitáció (Kölcsey Gutenberg Mars tér rehabilitáció Beadás előtt

16 A P ólus -torony kritiká ja A tartalm ielem ek alulfejletts ége (piros-feh érzö ld ré szek),avagy m iis az a Tudá s-alap ú gazdas á g? Dönt ően elm életikutatsok á szintje (sertstr é ágy ábó lenergit) á Alacsony szint ű gazdas ágiartikulci á ó (lehets éges üzleti kim enetek hinya) á Nagys ágrendiproblm é ák (1 ha vs.100 ha) Szervezetifejletlens ég (professzorbt-je),struktur ális problm é ák Gazdas ágik örnyezetfejletlens ége (term el őiinfrastrukt úra szinte teljes hinya,szakem á berhiny,stb.) á

17 A P ólus -torony kritiká ja (folyt.) Tú lsok beton -Kell-e nek ünk 2000 á gyas klinika? struktur ális fesz ülts égek Városfejlesztsielem é ek tú ls ú lya élhet ő város vagy presztzs í beruh ázá sok Inside ofpolus Tudá sp ólus Agora-p ólus Outside ofpolus Töm egk özleked és Városrehabilitci á ó Szeged f ő utc ája a Tisza

18 A P ólus -torony kritiká ja (folyt.) Region ális hatsok á M ilyen szerepetkaphatnak a ré gió s szerepl ők? Val ós tud ásk özpont(fels őoktats)egy á üttm űkö dések Besz állt í óih áló zatok Specializ áci ó ( ) Kritikus elem az elr é és (fizikaiilletve inform áci ó s) közleked és,tvk á özls,inform é áci ó technol ógia

19 M eg va lós ítá s, fina ns zírozá s M űkö désistrukt úrá k gyö keres átalak ítsa á (Hegel: a mennyiségi változások egy ponton minőségi változásba mennek át nem elég Deus ex machina típusú beavatkozások) Áldozatk ész finanszroz í á s els ősorban a közö ss égitpus í ú szerepv állals á esetn é Kom plex kezels é (az 50 százalékos támogatási intenzitás gyengéd bája) A m egval ósts í á nem m úlhatkiz áró lag a helyiszerepl ők egy üttm űkö désik észs égé n illetve lelem ényess égé n a top-down tpus í ú tervez és nem nélk ülö zhet ő, a kivitelez és nem sz éttagolhat ó A versenyk épes gazdas ág fejleszts é éhez sz üks ége valam ennyi elem fejleszts é ére sz üks ég van (Internationalschool,lak óter ület,rekre áci ós ter ület)

20 E g yüttm űködés ek A tervez és id őszak ában (k özpontilag tm á ogatva)r észben példa értk é ű Problm é a:a gazdas ágiszerepl ők bevon ása (indikatv í cé lok hinya,transzparencia) á ré gi ó szinten alig ltez é ő kapcsolatok A m egval ósts í á sor á n program ozá s-f ügg ő A gazdas ágiszerepl ők fontoss á ga pl.klaszteresed és (r övid tv á ú kim enetekkelis) értelm ez é se val ós ré gió s hatsa á lehet A köz öss égitpus í ú fejlesztsek é fontoss á ga lsd á m akrogazdas á g alapegyenlete biztos és jelent ős bev é telek inform áci óta lehets éges szerepl őknek!

21 G a zda s á g fejles ztés rövid tá v Szoftverfejleszts é Nagyjb á ólk ész m űkö désistrukt úra (k épz és,nyelv,k+f,klaszter, újbelp é ők,helyig ény kezel ése,stb.) Tervezhet ő m unkaer ő ig ény M ásodlagos hat ások kezel ése (t öbb ezerm 2 helyig ény, kiszolg ál ó tev ékenys égek,k özleked és,stb.) Probléma: kifejezetten Szeged-specifikus, ugyanakkor szolgáltató-hatása regionális (pl. időskorúak monitorrendszere

22 G a zda s á g fejles ztés rövid tá v (folyt.) Shared service centerek M inim um köz ép várositev ékenys ég (secondary cities) Erő s vonz á s ing ázá sra lehet ősé getad (korltozottan) á el ővá rosikapcsolatok Több ezres m unkaer ő ig ény Glob ális hatsok á Nagy telep ítsitm é á ogats á ig ény ű (EKD) Közé pszint ű m unkaer ő ig ény,jelent ős fluktu áci óval(30% )

23 G a zda s á g fejles ztés középtá v (folyt.) Ipariterm el ő tev ékenys ég Extr ém helyig ény (ak árt öbb sz áz hektr) á Tipikusan glob ális m ozgat órug ó k (besz állt í ó,piacok) Töm eges foglalkoztats á Hom ogé n m unkaer őig é ny (ugyanakkora m enedzsm entspecilis á ig ényei) Akárjelent ős besz állt í óih áló zat jelent ős ré gió s hats(!) á M agas szint ű infrastrukt úra-ig é ny (el érhet ősé g,k özm ű kapacit ások) Gyors be-s ak árgyors kitelep üls é -m onog ám kapcsolat problm é á ja összetettegy üttm űkö dé sek kialak ítá sa

24 G a zda s á g fejles ztés hos s zú tá v (folyt.) Kiinduls:er á ős gazdas ágialap rö vid- és köz éptvon á Kih ívás:gy ökeresen újfejl ődé sip álya M egold ás:val ós,tud ásalap ú gazdas ág fejlesztse é (?) Erő s,de igen koncentr áltpotencil á Értelm ezhetetlen jelen Bizonytalan m akro kö rnyezet A Deus ex m achina szerepe elengedhetetlen M agas tm á ogatsiar á ány,ekd,stb. Szervezetihorizontlis á elem ek m eger őstse í é Klaszteresed és Végeredmény: Nagy bizonytalanságú kimenetek

25 K im eneti problém á k Gazdas ágiteljestm í ények kül önb öz ő id őtvokban á A glob ális problm é ák kezelse é Reag áls á a gazdas ágiv áls ágra Region ális hatsok á (explicit,im plicit) Foglalkoztats á Képz és Szocilis á hatsok á Kultur ális hatsok á

Jehova Tan ui. evkonyve

Jehova Tan ui. evkonyve Jehova Tan ui evkonyve 2012 TARTALOM 2 2012-es evisz oveg 3 Lev el a VezetoTest ulettol 6 Az elm ult ev kiemelkedoesem enyei 56 Pr edik al as es tan ıt as az eg esz fold on 88 Norv egia 164 Ruanda Jehova

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

2012 éves beszámoló mérlege A változat szerint

2012 éves beszámoló mérlege A változat szerint 2012 éves beszámoló mérlege A változat szerint 10639205403011313 Statisztikai számjel 13-09-064364 Cégjegyzék száma Az üzleti év fordulónapja: 2012.12.31 Budaörsi Településgazdálkoási Kft. MÉRLEG eszközök

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Szigma, XXXVI. (2005) 1-2. 31. KIR ALY J ULIA { SZ AZ J ANOS Budapesti Corvinus Egyetem

Szigma, XXXVI. (2005) 1-2. 31. KIR ALY J ULIA { SZ AZ J ANOS Budapesti Corvinus Egyetem Szigma, XXXVI. (2005) 1-2. 31 DERIVAT IV P ENZ Ä UGYI TERM EKEK ARDINAMIK AJA ES AZ UJ T IPUS U KAMATL ABMODELLEK 1 KIR ALY J ULIA { SZ AZ J ANOS Budapesti Corvinus Egyetem Ennek a cikknek az a c elja,

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 585, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 6., péntek 15. szám Ára: 585, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2009. (II. 6.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ A jelen Alapta je koztato egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyze ket, a Bizottsa gnak a 2003/71/EK euro pai parlamenti e s tana csi ira nyelvnek a ta je koztato kban foglalt informa cio k forma

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN

EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN EGYETEMES ÉRTÉKEK AZ EGYETEMEN Kutatási jelentés ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány Collegium Pannonicum Író Gergely Alapítvány Kulturális Sokszínűség Alapítvány Budapest, 2011 2 EGyETEMES

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben