egyéni vállalkozó alkalmazott a magánszférában idılegesen nem dolgozik 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egyéni vállalkozó alkalmazott a magánszférában idılegesen nem dolgozik 0% 20% 40% 60% 80% 100%"

Átírás

1 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Alsónémedi Településfejlesztési Koncepciójának megalapozása Kérdıívek kiértékelése A lakossági tájékoztatást a 11. tavaszán megjelent újságcikk és a község honlapján felhívás indította el. A kérdıívek célcsoport szerint kerültek kidolgozásra és kiküldésre: lakosság, önkormányzati hivatal és szervezetek dolgozói és a vállalkozások számára. Összesen 66 lakossági kérdıív érkezett be 11. május elejéig, és szinte mindegyik kitöltı Alsónémedin él egy kivételével. önkormányzati kérdıív és 7 gazdasági társaság, vállalkozás töltötte ki a kérdıívet. Lakossági kérdıív Néhány alapadat a kérdıívet kitöltıkrıl: - a kérdıívet kitöltık 7%-ban nık voltak; - a kérdıívet kitöltık családi állapotukat tekintve 6%-ban családosak voltak; - a kérdıívet kitöltık legnagyobb arányban a középkorosztályból kerültek ki (7%); A válaszadók legnagyobb arányban (9%) felsıfokú végzettségőek voltak, valamint szakközépiskolát, gimnáziumot és technikumot elvégzettek (%.) Kérdıívet kitöltık kor szerinti megoszlása Kérdıívet kitöltık végzettségük alapján % % 4% 6% 8% 1% 14 év alatt év év 2-9 év 4-9 év 6 év felett % % 4% 6% 8% 1% 8 általános vagy kevesebb szakmunkásképzı szakközépiskola, gimnázium, technikum fıiskola, egyetem A válaszadók legnagyobb része állami alkalmazott (%) és alkalmazott a magánszférában (22%), de nagy arányt tett ki a nyugdíjas arány is (%). A kitöltık rendszeres havi jövedelme elsısorban a munkabérbıl származik (61%-nál) és a nyugdíjból (%-nál). A válaszadók legnagyobb aránya (79%) a legmagasabb egy fıre jutó jövedelmi kategóriába került. Kérdıívet kitöltık foglalkozás szerinti megoszlása Kérdıívet kitöltık rendszeres (havi) jövedelemforrás alapján % % 4% 6% 8% 1% tanuló társas vállalkozó alkalmazott a magánszférában háztartásbeli egyéni vállalkozó állami alkalmazott idılegesen nem dolgozik nyugdíjas % % 4% 6% 8% 1% munkabér vállalkozásból eredı jövedelem szerzıdéses nyugdíj 1

2 A kitöltık 49%-a erısen kötıdik Alsónémedihez, már nagyszüleik és szüleik is itt éltek, emellett 26% több, mint 1 éve él a településen. Miért szeret a településen élni? természetes környezet, természeti területek közelsége Budapest közelsége megfelelı kulturális és sportolási lehetıségek megfelelı a kereskedelmi ellátás (üzletek, szolgáltatások) itt van megélhetési lehetıségem tagja vagyok egy kisközösségnek (vallási, baráti, stb.) szeretem a vidéki életet (jó közösség, összetartás, szolidaritás) büszke vagyok a falumra (népszokások, hagyományok, stb.) itt születtem, rokonaim is itt élnek Arra a kérdésre, hogy miért szeret a településen élni, a válaszadók %-a Budapest közelségét jelölte meg, % a településhez való kötıdést (itt született, rokonai is itt élnek), valamint a vidéki élet szeretetét (jó közösség, összetartozás, 16%) és a természeti környezet közelségét (1%) nevezte meg. A válaszadók a legnagyobb problémának a község életében a kezdeményezıkészség és tenni akarás hiányát jelölték meg (%) és a közösségi érdek érvényesülésének hiányát (28%), de nagy arányt képvisel a nem megfelelı tájékoztatás és a fejlesztési források hiánya is. A közlekedés fejlesztését szeretnék leginkább a válaszadók, valamint közösségi szellem és élet aktívabbá tételét. Milyen problémákat lát a község életében? a közösség érdekei nem érvényesülnek Ha módjában állna, min változtatna? nincs kezdeményezıkészség, tenni akarás 7 közellátás közlekedés hiányoznak a fejlesztések pénzügyi forrásai nem megfelelı a tájékoztatás (önkormányzat, helyi újság, helyi TV) kulturális- és sportélet közösségi szellem, - élet Mi rossz az itt élésben? nem megfelelı a helyközi közlekedés nem megfelelı az egészségügyi ellátás nem megfelelı a kereskedelmi ellátás nincs megfelelı megélhetésem Alsónémedi közösségének felbomlása (elvándorlásbetelepülés) nincsenek megfelelı kulturális, szórakozási lehetıségek (mozi, könyvtár, disco, sportolás) kibeszélik az embert, mindenki mindent tud nem fogadnak be (barátok hiánya, tisztelet hiánya, rossz szomszédság) 2 Arra a kérdésre, hogy miért rossz a településen élni, a válaszadók 27%-a a nem megfelelı helyközi közlekedést, 17% azt válaszolta, hogy kibeszélik egymást az emberek, 16% a kulturális, szórakozási lehetıségek hiányát nevezte meg. Számottevı a nem megfelelı egészségügyi ellátás jelenléte, valamint a község közösségének felbomlása.

3 Milyen környezettel kapcsolatos gondokat lát a településen? zajos utak bányaterületek hasznosításából származó zaj- és porterhelés, környezeti rombolás igénytelen, vegyes képet mutató, egységes karakter nélküli lakókörnyezet közterületek elhanyagoltsága járdák, útburkolatok hiánya A válaszadók %-a járdák, útburkolatok hiányát jelölte meg, mint a legfıbb települési környezeti gond, de igen sok szavazatot kapott az igénytelen, vegyes képet mutató, egységes karakter nélküli lakókörnyezet megjelenése is. A válaszadók %-a gondnak ítéli a közterületek elhanyagoltságát. A válaszadók 6%-a a településen lévı problémák megoldásában személyesen is részt venne, % szerepet is vállalna a munka megszervezésében. Azonban a válaszadók %-a úgy gondolja, hogy a település jobbá tétele csak az önkormányzat feladata, amely viszonylag nagy arány, és valamelyest ellentétes azzal, hogy a válaszadók legnagyobb arányban a közösségi élet fejlesztésére vágynak, mint már az elızı kérdésekbıl kiderült. Alsónémedi szebbé tételéhez az alábbi projektjavaslatokat jelölték meg, fontossági sorrendben: - Útburkolat, járdák javítása, kerékpárutak kialakítása (4%); - Alsónémedi fásítása, virágosítása(19%); - Csapadékelvezetés megoldása (17%); - Régi, értékes házak megmentése, felújítása (11,%); - Zöldterületek, játszóterek felújítása (11%); - Utcajelzések, hulladékgyőjtık, padok elhelyezése (1,%); - Sportolási lehetıségek biztosítása megfelelı környezetben (6,7%). Mit tenne a település fejlıdéséért, a felsorolt problémák megoldásáért? szerepet vállalnék a közösségi munka megszervezésében Mit lehetne tenni azért, hogy Alsónémedi még szebb legyen? Csapadékelvezetés megoldása anyagilag hozzájárulnék a fejlesztéshez, az lehetıségeimhez képest személyesen részt vennék a település szépítésében semmit, ez az önkormányzat feladata Útburkolat, járdák javítása, kerékpárutak kialakítása Utcajelzések, hulladékgyőjtık, padok elhelyezése Sportolási lehetıségek biztosítása megfelelı környezetben Zöldterületek játszóterek felújítása Régi, értékes parasztházak megmentése, felújítása Fásítás, virágosítás A más településhez való kapcsolat vizsgálata során a legnagyobb részt a vásárlás, az egészségügyi ellátás és a rokonsági kapcsolat tette ki. A válaszadók %-a más településen veszi igénybe az egészségügyi szolgáltatást, leginkább Budapest és Dabas került megnevezésre, vásárlásnál pedig elsısorban Dunaharaszti és Budapest. Sok embert baráti és rokoni szálakkal főzik az alábbi környezı településekhez: Budapest, Dabas, Bugyi, Ócsa, Gyál.

4 A válaszadók több mint 2%-a szívesen látna idegeneket a településen, de elsısorban csak, mint turistákat. 27% betelepülıként is szívesen látna új embereket. A válaszadók 1%-a nem lát szívesen idegent a településen, elsısorban attól félnek, hogy a még több keleti külföldi munkakeresı, vendégmunkás érkezne, valamint az etnikai megoszlás is rosszabb összetételt mutatna. Milyen kapcsolatok főzik a térség más településihez? Szívesen látna-e idegeneket a településen? rokonsági baráti tanulmányi munkahelyi vásárlási egészségügyi (szakrendelés, kórházi ellátás) más, településen kívüli tevékenység (fuvarozás, vásározás stb.) Nem, semmiképp Nem, mert. Igen, turistaként (pl. falusi turizmus keretében) Igen, betelepülıként (a népességcsökkenés ellensúlyozása érdekében) A válaszadók 7%-a nem tudná elhagyni a települést, nem tudná máshol elképzelni életét, 24% pedig úgy gondolja, máshol sem lenne jobb, azaz a településen való életet alapvetıen szeretik az emberek. A település jövıképérıl alkotott vélemények az alábbiakat mutatják a maximálisan adható pontszám tükrében: - a válaszadók leginkább a meglévı belterület minıségi fejlesztését tudják elképzelni a településen (16,8%) - második helyen szerepel tömegközlekedés fejlesztése(1%) - harmadik helyet ért el a mezıgazdasági területek megtartása és minıségi hasznosítása (14%) - negyedik helyen a kereskedelmi területek fejlesztése, iparfejlesztés, munkahelyteremtés (14%) - a legkisebb igény a új lakókörnyezeti fejlesztésekre (6,6%) és a bányanyitásokra és kavicskitermelésre (4,6%) volt. Szerepel-e a település elhagyása távlati elképzeléseiben? Milyen fejlesztés illik leginkább Alsónémedi jövıképébe? nem, nem tudnék máshol élni nem, mert máshol sem lenne jobb nem, mert nem látok lehetıséget változtatni igen, ha máshol megfelelı munkahelyet, lakást találok igen, mindenképpen hagyományos lakókörnyezeti fejlesztés új lakókörnyezeti fejlesztések meglévı belterület minıségi fejelsztése szórakozási lehetıségek, kikapcsolódási helyszínek bányanyitás és kavicskitermelés tömegközlekedés fejlesztése kereskedelmi területek fejlesztése, iparfejlesztés, munkahelyteremtés mezıgazdasági területek megtartása és minıségi hasznosítása 4

5 Önkormányzati kérdıív Az önkormányzati hivatal és intézmények dolgozói által kitöltött kérdıív sokkal inkább szakmai szempontok (fejlesztést megalapozó, településfejlesztési ágazatokra való bontás) alapján került összeállításra. A községben és környékén lévı közlekedés és megközelíthetıség alapján a válaszadók legjobbnak a közúti személy- és teher gépkocsi megközelítést találták, a legrosszabb értéketeket a tömegközlekedés és a kerékpáros közlekedés/megközelíthetıség kapta. A település humán és társadalmi tényezıit tekintve a válaszadók összességében nem igazán elégedettek, a legjobb értéket elérı tényezı helyi identitástudat is mindösszesen az elérhetı pontszám 6,8%-át érte el. A legrosszabb eredményt a társadalmi szolidaritás és a közösségi élet aktivitása érte el, melyen változtatni mindenképpen szükséges. A gazdasági tényezıket tekintve a legjobb értéket a mezıgazdasági ágazat érte le (7%), mely a település hagyományos mezıgazdasági települési mivoltát tükrözi a mai napig is. Viszonylag jónak ítélték meg a település gazdasági helyzetét (69%), valamint a kereskedelmi területek helyzetét (8%). A legrosszabb értékelést a kis- és középvállalkozók helyzete kapta, mely a települési identitásának is fontos tényezıje kell legyen Alsónémedi humán és társadalmi tényezıinek értékelése közösségi élet aktivitása helyi identitástudat társadalmi kezdeményezıkézség lakosság iskolai végzettsége vándorlási egyenleg szolidaritás politikai, társ. aktivitás természetes szaporodás Alsónémedi gazdasági tényezıinek értékelése település gazd. helyzete mezıgazdasági ágazat kereskedelmi területek helyzete munkanélküliség szakképzettség kis- és középvállalk.helyzete A település környezeti állapotát alapvetıen közepesnek minısítették a válaszadók. A levegıminıséget jónak ítélték meg (6%) és a hulladékkezelés is az átlagosnál jobb értéket kapott (7%). Az épített és természeti környezet témájában a mőemlékeket (72%), a helyi értékes épületeket (64%) és a közterületeket, parkokat (64%) rangsorolták a legmagasabb helyekre. A legfontosabb környezeti értékeknél is a válaszadók a református és katolikus templomokat, a természetvédelmi területeket, a faluházat, a platánsort, a sportcsarnokot nevezték meg. Az iskolát és óvodát, azaz a humán infrastruktúrát igen jónak ítélték meg a kérdıívet kitöltık (8%, 8%), a fizikai infrastruktúra elemeibıl az elektromos energia és a gázellátás (8%) kapta a legjobb értékeket. A legelégedetlenebbek a kulturális intézményekkel és az utak, járdák állapotával voltak a kérdıívet kitöltık. Alsónémedi jövıképét meghatározó tényezık értékelése 1 1 mezıgazdasági területek megtartása és minıségi hasznosítása kereskedelmi területek fejlesztése, iparfejlesztés, munkahelyteremtés bányanyitás és kavicskitermelés szórakozási lehetıségek, kikapcsolódási helyszínek meglévı belterület minıségi fejlesztése hagyományos lakókörnyezeti fejlesztés Alsónémedi jövıképe meghatározásakor a válaszadók elsısorban a meglévı értékeken alapuló fejlesztéseket látnák szívesen: a meglévı belterület minıségi fejlesztését, valamint a mezıgazdasági területek megtartását és minıségi hasznosítását. A rangsorban következı elem a kereskedelmi területek fejlesztése, iparfejlesztés és munkahelyteremtés került megnevezésre. A válaszadók a bányanyitást és a kavicskitermelést elutasították.

ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012. Záradék:

ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012. Záradék: ZALAKOMÁR KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2012. Záradék: A településfejlesztési koncepciót Zalakomár Község Képviselı-testülete./2012.(..) számú határozatával elfogadta. Papné Szabó Mónika körjegyzı

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI JELENTÉS HOSSZÚHETÉNY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁT MEGALAPOZANDÓ KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2014. DECEMBER TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 3 1. A kutatás célja... 5 2. Részletes

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

Alsónémedi XXI. századi jövıképe

Alsónémedi XXI. századi jövıképe Alsónémedi XXI. századi jövıképe MTA Politikai Tudományok Intézete 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 A kutatás módszerei... 3 Bıhm Antal: Alsónémedi helyzete a Gyáli kistérségben... 6 Szıgyi Lenke:

Részletesebben

TÁMOP 5.2.3 - KISTÉRSÉGI TÜKÖR. Hevesi kistérség

TÁMOP 5.2.3 - KISTÉRSÉGI TÜKÖR. Hevesi kistérség TÁMOP 5.2.3 - KISTÉRSÉGI TÜKÖR Hevesi kistérség Bevezetés... 2 1. A kistérség általános jellemzése... 4 1.1. Földrajzi elhelyezkedés, településszerkezet és közlekedés... 4 1.2. Lakáshelyzet, lakókörnyezet...

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei

Budapesti Corvinus Egyetem. A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Budapesti Corvinus Egyetem Margó esettanulmányi verseny A Tokaji kistérség fejlesztési tervei Erıs Tamara Meleg Viktória Szegedi Balázs II. évfolyam Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnöki Bsc Budapest,

Részletesebben

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén

Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllı lehetıségei a családbarát városfejlesztés terén Konzulens: Urbánné Malomsoki Mónika,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

1 Csárdaszállás 2 3 Tartalom Helyzetelemzés... 6 Mit mutatnak a számok?... 6 Csárdaszállás a számok tükrében... 7 A Csárdaszálláson élő mintavételbe került személyek jellemzői... 8 Mit gondol miért nehéz

Részletesebben

Vidékünk a Jövınk Szövetség

Vidékünk a Jövınk Szövetség Vidékünk a Jövınk Szövetség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Vidékünk nem csak İseink öröksége, hanem kölcsön Unokáinktól 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 3 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében SZANK KÖZSÉG Egészségterve Készítette: SZANK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a Dialara Kft. szakmai közreműködésével

Részletesebben

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása

3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása 3. FEJEZET Helyzetfelmérés, a fejlesztési igények azonosítása A tervezés elsı fázisaként ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet azokkal az elméleti és gyakorlati módszerekkel, amelyekkel az önkormányzatok

Részletesebben

Civil potenciál 2010 HÁTTÉRELEMZÉSEK. Készítette: Innoratio Kutatómőhely Csongrád Megyei Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület

Civil potenciál 2010 HÁTTÉRELEMZÉSEK. Készítette: Innoratio Kutatómőhely Csongrád Megyei Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület Civil potenciál 2010 HÁTTÉRELEMZÉSEK KÉRDİÍVES FELMÉRÉS Készítette: Innoratio Kutatómőhely Csongrád Megyei Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület Szeged, 2010. január-április 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 1 PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 2 3 A tanulmánykötet a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával,

Részletesebben

Adalékok a kecskeméti kistérség szociális térképéhez

Adalékok a kecskeméti kistérség szociális térképéhez Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Adalékok a kecskeméti kistérség szociális térképéhez I. kötet Helyzetelemzés és jövőkép 2008 i kistérség szociális

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron -

- Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - - Az idős népesség helyzete Székesfehérváron - Kérdőíves felmérés a székesfehérvári 60 év feletti lakosság körében 2005 július - 2005 november A kutatásra Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁROP SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE KENDERES

ÁROP SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE KENDERES ÁROP SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE KENDERES KONETT TEAM ÁROP Tartalomjegyzék 1) Tartalomjegyzék 2. 2)

Részletesebben

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terve

Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terve Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terve 2008-2013 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása 1 TARTALOM

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése Hévízgyörk község esélyegyenlıségi helyzetelemzése Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. Bevezetı Az Európai Unióban és Magyarországon is elvárt az egyenlı bánásmód elveinek betartása. A Parlament

Részletesebben

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz Észak-Alföldi Operatív Program Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések ÉAOP-2009-5.1.1.D ELİZETES AKCIÓTERÜLETI TERV az Integrált városfejlesztési célok megvalósítása Máriapócson címő pályázathoz

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1. A város társadalmi- gazdasági helyzete...

Részletesebben

FELNÉMETI CIVIL KEREKASZTAL FELNÉMETI TÁRSADALOMFEJLESZTİ PROGRAM

FELNÉMETI CIVIL KEREKASZTAL FELNÉMETI TÁRSADALOMFEJLESZTİ PROGRAM FELNÉMETI CIVIL KEREKASZTAL FELNÉMETI TÁRSADALOMFEJLESZTİ PROGRAM ADATGYŐJTİ KÉRDİÍVEK ELEMZÉSE 2010-2011 Készítette: Gál Sándor nonprofit tanácsadó Eger-Felnémet, 2011. december 28. FELNÉMETI TÁRSADALOMFEJLESZTİ

Részletesebben

Civil Potenciál 2010 Kutatás a Déli Napfény Nonprofit Kft. településeinek civil szférájáról KUTATÁSI JELENTÉS. Készítette:

Civil Potenciál 2010 Kutatás a Déli Napfény Nonprofit Kft. településeinek civil szférájáról KUTATÁSI JELENTÉS. Készítette: Civil Potenciál 2010 Kutatás a Déli Napfény Nonprofit Kft. településeinek civil szférájáról KUTATÁSI JELENTÉS Készítette: Innoratio Kutatómőhely Csongrád Megyei Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú

Részletesebben