SZAKDOLGOZAT. Kalauz a magyar történelmi hagyományőrzés könyvtári forrásaihoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZAT. Kalauz a magyar történelmi hagyományőrzés könyvtári forrásaihoz"

Átírás

1 SZAKDOLGOZAT Kalauz a magyar történelmi hagyományőrzés könyvtári forrásaihoz Készült a század (törökkor) magyar katonai kultúrájának és hadi művészetének rekonstruálásához és bemutatásához Témavezető: Szabó Sándor Készítette: Hamvai-Kovács Gábor Informatikus-könyvtár szak tavaszi félév

2 Tartalomjegyzék: Előszó I. A történelmi hagyományőrzés és a könyvtár II. A törökkor politika és eseménytörténete. 8. II. 1. A királyi Magyarország. 8. II. 2. Az erdélyi fejedelemség 10. II. 3. A török hódoltság. 11. II. 4. Történelmi életrajzok III. A törökkor hadtörténete, hadviselése és hadszervezete. 16. III. 1. A század hadi eseményei. 16. III. 2. A törökkor fegyvernemei III. 3. Várak, várépítészet a török korban IV. A törökkor fegyverzete, katonai felszerelése és ruházata V. Történelmi források. 30. V. 1. Történelmi írott források. 30. V Emlékiratok, visszaemlékezések. 30. V Levéltári források feltáró irodalma. 34. V Kortárs írók, költők forrásértékű szépirodalmi művei. 36. V. 2. Történeti ikonográfia 39. 2

3 V. 3. Tárgyi források. 40. VI. A történelmi vívás oktató jellegű irodalma VII. Kalauz a törökkor katonai kultúráját ábrázoló játékfilmekhez 46. VII. 1. Török Hódoltság korának ábrázolása. 46. VII. 2. A Sienkiewitz trilógia 48. VII. 3. Kuruc mozgalmak a filmvásznon 51. VII. 4. Tematika szerinti csoportosítás 52. VII Katonai ruházat, felszerelés, fegyverzet rekonstruálásához ajánlott művek. 52. VII Hadviselés bemutatásához ajánlott művek VII Történelmi vívás bemutatásához ajánlott művek VII Életmód, mentalitás, viselkedéskultúra bemutatásához ajánlott művek. 53. VII Környezet rekonstruálásához ajánlott művek VII Filmekben előforduló durvább hibák Képes melléklet 3

4 Előszó Mai világunk és köztük nemzetünk társadalmát a 20. század második felének, majd az ezredforduló gazdasági, politikai változásai erőteljes módon elszakították gyökereitől. Új generációk nőttek fel úgy, hogy fogalmuk sincs a szüleik, nagyszüleik életét körülölelő világ szellemi, tárgyi emlékeiről. Sajnos ezen érétkek helyét betöltötte a "modern" világ bevásárlóközpontjai, televíziós show-műsorai, gyorséttermei által kínált kommersz szubkultúra, melynek a több évszázados, esetenként évezredes hagyományként kialakult nemzeti kultúrákhoz semmi köze nincs. Az ezen a szubkultúrán felnőtt fogyasztói társadalom számára eljuttatni nemzeti kultúránkat, velük megismertetni történelmünket nagyon nehéz feladat. Nehéz, de nem lehetetlen! Ezen okból kifolyólag úgy gondolom, a történelmi hagyományőrzés felbecsülhetetlen jelentőségű lehet. Gondoljuk csak meg, hogy a "modern" szubkultúrában élő, fogyasztói szemléletű ember lelkületére (kinek esetleg családja is van) nem valószínű, hogy egy történelmi, száraz tényeket feltáró szakmunkával, szülessen az bármilyen elismert történész tollából, igazán hatni lehetne. 1 Viszont személyes tapasztalataim alapján bátran mondhatom a történelmi hagyományőrzés keretein belül előadott "műsorok" ( mely természetesen megfelelő és hiteles forrásokra, szakirodalomra kell támaszkodjanak ) reális alternatívát kínálhatnak ezen probléma megoldására is. 1 Meg kell jegyeznem, távol álljon tőlem, hogy a szakirodalom szükségességét megkérdőjelezem, hiszen részben pont azt tárja fel dolgozatom. 4

5 I. A történelmi hagyományőrzés és a könyvtár Mielőtt belekezdenék dolgozatom megírásába, úgy gondolom két kérdés mindenképpen tisztázásra vár. Először is mi az a történelmi hagyományőrzés? Aztán felvetődik az is, hogyan kapcsolható e tevékenység a könyvtárakhoz? A kérdés jogos, a választ meg is adom rá. A történelmi hagyományőrzés nem tekinthető tudományos tevékenységnek, művelői -bár lehetnek köztük történészek, régészek, néprajzkutatók, vagy egyéb szakemberek- legtöbbször laikusok, "lelkes amatőrök" akik szeretik a történelmet, tevékenységük célja pedig -lehetőleg minél érdekesebb és látványosabb módon- történelmi ruhákba öltözve, színi előadásokhoz hasonló bemutatókon keresztül elérhetőbbé, kézzelfoghatóbbá tenni egy adott kort, megismertetve ezzel nemzetünk történelmét, kultúráját. Egy jól sikerült rendezvény, bemutató, vagy előadás felkeltheti az érdeklődést azon emberekben is, akik korábban nem éreztek különösebb vonzalmat történelmünk, nemzeti kultúránk megismerése iránt. Az iskolai történelemórák is színesebbé, érdekesebbé válhatnak a tanulók számára ilyen jellegű bemutatók reprezentálásával. Ilyen esetekben sokszor előfordul, hogy éppen maguk a tanárok gazdagítják tudásukat, miután egy-egy előadás után képet kapnak a bemutatott történelmi kor mindennapjairól, megismerhetik a kor ruházatát, felszerelési tárgyait és fegyvereit, valamint azok gyakorlati használatát. A történelmi hagyományőrző előadások, hadi bemutatók több szempontból ábrázolhatnak egy reprezentált kort, így több szempontból is felkelthetik a néző érdeklődését. Van, akinek a szép ruházat, a felszerelés, a fegyverzet tetszik meg; másokat a kor szelleme, szokásai viselkedéskultúrája bűvöl el; egy másik csoportban pedig a fegyverek használata, a fegyveres küzdelmek ébresztenek egy életre szóló szerelmet. Bármi legyen is az indíttatás, ha valaki történelmi hagyományőrző tevékenységre adta a fejét, fontos, hogy bármily színesek és érdekesek is előadásai (ami szintén nagyon fontos), törekedjék a korszak hiteles mejelenítésére! Az ehhez szükséges háttérismeretek forrásai jelentős részben a könyvtárak polcain is fellelhető történelmi szakkönyvek, forrásfeldolgozások, térképek, ikonográfiák stb. papíralapú vagy elektronikus formában, audiovizuális dokumentumok alapján. Hát ennek feltárására vállalkozik eme dolgozat szerzője, mikor a történelmi hagyományőrző tevékenység segítése céljából készíti el könyvtári forrásokat feltáró kalauzát. A történelmi hagyományőrzés egyik legnépszerűbb formája a katonai hagyományőrzés, mely 5

6 általában hadi bemutatókon keresztül jeleníti meg egy adott kor katonai kultúráját. Hazánkban és a Kárpát-medencében, vagy azon túl számtalan egyesület, hagyományőrző csapat, sportegyesület működik hadtörténelmünk valamely szeletének (íjászat, vívás, lovaglás, stb.) rekonstruálása céljából. Ezek tevékenysége a honfoglaló magyarok harcászatától, a középkori lovagi tornákon át a lovas huszárok bemutatásáig sok mindenre kiterjed. Számomra a legkedvesebb a század, vagyis az ú. n. törökkor 2 katonai kultúráját reprezentáló tevékenység, ezen belül különös tekintettel a történelmi, elsősorban szablya használatára épülő vívásra, mint nemzetinek tekinthető harcművészetre. 3 Ezért dolgozatom témája is e területet célozza meg, a hozzá szükséges könyvtári források bemutatásával. Munkám elkészítésében két fontos szempontot vettem alapul. Egyrészt, hogy a megjelölt célcsoport számára készített forráskalauz elsődleges szempontja a gyakorlati használhatóság legyen, persze a tudományos hitelességet nem tévesztve szem elől. Éppen ezért munkám elkészítése során ezen szempont érvényesítését tartottam szem előtt. Gyakorlati használhatóság alatt értem, hogy egy adott munka mennyire használható fel az adott korszak megismeréséhez, tárgyainak ( ruházat, felszerelés, fegyverzet, épületek, stb.), egyéb emlékeinek ( történelmi vívás; mentalitás; viselkedéskultúra, stb.) rekonstruálásához. A gyakorlati használhatóság elsődleges 2 A török kort a magyar történelemben Buda évi török kézre kerülésétől számítjuk, amikor az ország középső része közvetlenül török fennhatóság alá került. Ezután az ország három részre szakadt, a hódoltság mellett megmaradt a Habsburg királyok uralma alatt az északi és nyugati országrész, valamint a töröknek adót fizető belpolitikájában önálló Erdélyi Fejedelemség. A török hódoltság területe egészen 1664-ig folyamatosan bővült, majd a török kiűzésért folyt másfél évtizedes háborút lezáró évi karlócai béke során a török kor véget ért Magyarországon. A török kézen maradt Temesköz később, az 1718-as Pozsereváci béke során került vissza magyar főhatóság alá, így visszaállt a történelmi Magyarország egysége, Erdély pedig a 19. századig megőrizte önállóságát a Magyar Szent Korona országaként. A korszak magyar politikáját mindvégig jellemezte (különösen Erdélyben) egy Habsburg-ellenes irányzat, melynek küzdelmit -a Bocskai szabadságharc mellett- legmarkánsabban a kuruc mozgalmak képviselték. Az események történelmi rendjét tekintve a kuruc mozgalmak a bujdosók első támadásától (1672) a majtényi fegyverletételig (1711) tartanak. Az időhatárok azonban nem ilyen egyértelműek, azokat mindkét irányban ki kell tágítanunk Zrínyi életének utolsó éveitől az 1735-ös békésszentandrási felkelésig. 3 Már a honfoglalás korában megtalálható a szablya a harcossírokban (lásd. Kristó Gyula: Az Árpád-kor háborúi. Budapest: Zrínyi, ; Erdélyi István: A magyar honfoglalás és előzményei. Budapest: Kossuth, 1986.) -és bár középkori használatáról, és így a török korig való folytonosságról megoszlik a történészek álláspontja- egészen az első világháború idejéig rendszeresített fegyver a huszár alakulatoknál. Ezt alapul véve a szablya használatára épülő vívást nyugodtan tekinthetjük nemzeti harcművészetünknek. 6

7 szerepet kapott egyéb olyan tényezőkkel szemben, mint például az, hogy egy adott mű tudományos vagy népszerűsítő stílusban íródott, primer vagy szekunder forrással van-e dolgunk, mennyire ismert az adott munka és annak szerzője, stb. Ezen szempont szem előtt tartását tartottam helyénvalónak, hiszen munkám nem egy adott területre elmélyített tudományos kutatás számára, hanem egy főként gyakorlati jellegű, több összetevőt magába foglaló tevékenység segítése céljából készült. A másik szempont, hogy olyan dokumentumokat mutassak be, melyek általában bármely nagyobb ( városi; megyei ) közkönyvtár állományában megtalálhatóak, minél könnyebbé téve ezzel a kutatást. Hiszen részben vidéki ember lévén nagyon jól tudom milyen nehézségekkel jár az, ha valaki az ország végéből, esetleg határokon túlról Budapestre kell utazzon azért, hogy egy nehezen megszerezhető dokumentumhoz hozzájusson valamely szakkönyvtár egy "eldugott polcáról". Annak aki hiteles módon szeretné ábrázolni egy általa kiválasztott korszak (jelen esetben a törökkor ) katonai kultúráját, széles területen kell tájékozottá válnia, hiszen nem elég a korszak történelmének, esetleg hadtörténetének alapos ismerete, emellett tudnia kell mindezt a közönség számára előadni, megjeleníteni. Az adott kor kultúrájának, életének, ruházatának, fegyvereinek és azok használatának bemutatása mind-mind fontos tényezője egy-egy előadásnak. Ezek megismerésére különböző könyvtári dokumentumok szolgálhatnak: a hagyományos politikatörténetet bemutató művek mellett hadtörténeti; fegyver- és viselettörténeti monográfiák; történelmi vívás rekonstruálására szolgáló oktató jellegű szakkönyvek. Mindezek mellett úgy gondolom a források között helyet kell kapjanak a korszakot ábrázoló jelentősebb játékfilmek is, hiszen egy-egy bemutató valahol színi előadásnak is tekinthető, melynek "megrendezéséhez" miért ne használnánk fel segítségül a filmművészet alkotásait is, melynek hordozói (VHS; DVD) ma már ugyanúgy megtalálhatók a könyvtárak polcain is, mint a hagyományos papíralapú dokumentumok. Mindebből látható, milyen széles az a paletta, amely magában foglalja témánk könyvtári forrásait. 7

8 II. A törökkor politika és eseménytörténete Bár egy katonai hagyományőrző bemutatónak kevésbé hangsúlyos része a reprezentált kor politikai hátterének bemutatása, mégis úgy gondolom ezek ismerete fontos, sőt alapvető a történelmet hitelesen bemutatni kívánó bármely csapat számára. Hiszen gondoljuk csak el, lehet-e Eger hős vitézeit úgy "megjeleníteni", hogy ne ismernénk a három részre szakadt Magyarország kialakulásának, és a török hódító hadjáratainak okait? Vagy lehet-e a kor félelmetes harcértékkel rendelkező hajdúinak "bőrébe bújnunk" anélkül, hogy tudnánk, mi váltotta ki a magyar történelem egyetlen győztes szabadságharcát, melynek élén Bocskai István állott? Végezetül lehet-e Buda visszafoglalását hitelesen eljátszani úgy, hogy nem ismerjük, mi vezette rá Európa keresztény államait, hogy erejüket egyesítve végre rászánják magukat Magyarország török megszállás alóli felszabadításra? Az igazat megvallva nehéz elképzelni hiteles hagyományőrző tevékenységet megfelelő háttérismeret hiányában. Ezen ismeretek megszerzése céljából rendelkezésre álló szakirodalom legfontosabb műveit szeretném e fejezetben bemutatni. Ezen művek mellett a témában fellelhető szakirodalom mennyisége tengernyi, miután azonban ezen fejezet dolgozatom célterületének gyakorlatilag csak egy mellékes részét képezi, az itt bemutatott művek erősen szelektált válogatás eredményei. II. 1. A Királyi Magyarország A témában megjelent szakirodalom alapműve a Pach Zsigmond Pál által szerkesztett Magyarország története című sorozat III. kötete 4 mely a török hódoltság korát tárja fel. A három részre szakadt Magyarország királyi kézen maradt területének történetét gazdaságát, társadalmát, hadszervezetét mutatja be a Tudomány - Egyetem Magyar történelem sorozat egyik kötete R. Várkonyi Ágnes: A királyi Magyarország címmel. Az előző két könyvhöz hasonló összefoglaló munka, mely a három részre szakadt Magyarország 4 Magyarország története III/1-2. kötet. Főszerk. Pach Zsigmond Pál, Budapest : Akadémiai Kiadó, R. Várkonyi Ágnes: A királyi Magyarország Budapest : Vince Kiadó, (Tudomány- Egyetem : Magyar történelem) 8

9 területeinek politikai, gazdasági mozgásteréről, társadalmi, vallási megoszlásáról a Magyar századok sorozat két kötete, Pálffy Géza: A tizenhatodik század története 6 és Ágoston Gábor és Oborni Teréz: A tizenhetedik század története 7 című művei. Eredetileg gimnáziumi tankönyvnek készült (ezen funkciójának azonban - túl terjedelmes volta és egyetemi jegyzetekhez hasonlatos szerkezeti felépítése miatt- nem felelt meg) a Herber Attila, Martos Ida, Moss László, Tisza László féle hatrészes Történelem 8 könyv, melynek negyedik kötete 9 dolgozza fel az 1500-tól 1789-ig terjedő történelmi eseményeket. A könyv nagyszerűen használható azok részére, akik a század történelmi eseményeit, gazdasági és politikai jellemzőit, társadalmát, hadtörténetét szeretnék alapjaiban megismerni. A 17. századi Magyarország és Erdély politikai mozgásterét, lehetőségeit vizsgálja Péter Katalin: A magyar romlásnak századában 10 című művében, melyben Bethlen Gábor fejedelemmé választásától a Zrínyi Miklós haláláig terjedő időszakot öleli fel. A 17. század egyik nagyon jellemző szegmense a magyar rendek, és a bécsi udvar szemben állása. A Habsburg uralommal szemben először Bocskai István lépett fel fegyveres szabadságharcával. Ennek örökségeként a független erdélyi udvar politikáját Bethlen Gábortól Apafi Mihályig mindvégig jellemezte egy szembenállás a Habsburg birodalommal, mely a harmincéves háború keretein belül szintén fegyveres konfliktusokba torkollott. A Wesselényi féle összeesküvés bukása után bontakoztak ki a Habsburg-ellenes küzdelmek közül talán legmarkánsabbnak nevezhető Kuruc mozgalmak, melyek az ország török alóli felszabadulása után a Rákóczi-szabadságharcba torkollottak. A témát bemutató művek közül néhány jelentősebb: A rendek Habsburg udvarral szemben kialakult viszonyáról, szembenállásáról olvashatunk Benda Kálmán: Habsburg abszolutizmus és rendi ellenállás a XVI-XVII. 6 Pálffy Géza: A tizenhatodik század története. H. n. : Pannonica Kiadó, Ágoston Gábor, Oborni Teréz: A tizenhetedik század története. H. n. : Pannonica Kiadó, Herber Attila, Martos Ida, Moss László, Tisza László: Történelem 1-6. Budapest : Reáltanoda Alapítvány, Herber Attila - Martos Ida - Moss László - Tisza László : Történelem tól 1798-ig. Budapest: Reáltanoda Alapítvány, Péter Katalin: A magyar romlásnak századában. 2. kiad. Budapest : Gondolat, ( Magyar História ). 9

10 században 11 című művében. Az Erdélyi fejedelemség a török korban a független magyar állam szimbóluma volt, melynek egyik legsikeresebb államfője a 17. században Bethlen Gábor volt. A fejedelem, mint sikeres és tehetséges politikus és hadvezér szintén kivette részét a Habsburg ellenes harcokból a harmincéves háború keretei között, ahogy Nagy László: Bethlen Gábor a független Magyarországért című munkájában 12 erről olvashatunk. A Habsburg -ellenes küzdelmek a 17. század végén kezdődő kuruc-mozgalmakban bontakoztak ki, melyek kezdeti szakaszát Thököly Imre nevével jellemezhetjük. Az ide vonatkozó irodalom két reprezentánsa a Benczédi László szerkesztésében megjelent Thököly-felkelés és kora című tanulmánykötet 13. ; valamint Varga J. János: Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország ben című munkája 14. A Rákóczi-szabadságharc politikai mozgásteréről, legfontosabb diplomáciai szövetségesével való kapcsolatáról szól Köpeczi Béla munkája A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország címmel 15. Kifejezetten gazdaságtörténeti munka Zimányi Vera : Magyarország az európai gazdaságban A könyv a 17. század első felének korára vonatkozik, bemutatva Európa éléskamrájának szerepét az Európai gazdaságban. II. 2. Az erdélyi fejedelemség A török korban önállóvá vált állam történetét dolgozza fel Makkai László szerkesztésében az Erdély története címmel megjelent 3 kötet. A háromkötetes munka első két kötete 17 foglalkozik 11 Benda Kálmán: Habsburg abszolutizmus és rendi ellenállás a XVI-XVII. században. Budapest : Tankönyvkiadó, ( Történelemtudomány - történelemtanítás, 6. ) 12 Nagy László: Bethlen Gábor a független Magyarországért. Budapest : Akadémiai Kiadó, A Thököly-felkelés és kora. Szerk. Benczédi László. Budapest : Akadémiai kiadó, Varga J. János: Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország ben. Budapest : História; MTA Történettudományi Intézete, Köpeczi Béla: A Rákóczi-szabadságharc és Franciaország. Budapest : Akadémiai Kiadó, Zimányi Vera : Magyarország az európai gazdaságban Budapest : Akadémiai Kiadó, Erdély története. Első kötet. A kezdetektől 1606-ig. Szerk. Makkai László; Mócsy András. Budapest: 10

11 a törökkor önálló fejedelemségével, az évet tekintve választóvonalank. Az erdélyi fejedelemség történetét, gazdaságát, társadalmát, hadszervezetét mutatja be a Tudomány - Egyetem Magyar történelem sorozat egyik kötete Szabó Péter "tollából", Az erdélyi fejedelemség címmel 18. Az önálló Erdély létrejöttéről, annak politikai hátteréről szól Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése című munkája 19. Erdély történetének egy következő szakaszát, a 15 éves háború kitörésétől a fejedelemség aranykorát megteremtő Bethlen Gábor haláláig terjedő mozgalmas időszakot foglalja magában Újváry Zsuzsanna: "Nagy két császár birodalmi között" című műve 20. Az erdélyi fejedelemség történetét fénykorától, a Bethlen Gábor uralkodását követő Rákócziak hatalomra kerülésétől a Habsburg uralom alá vont tartománnyá süllyedéséig, majd a Rákóczi szabadságharc első feléig dolgozza fel Barta János: A "Tündérkert" romlása 21. II. 3. A török hódoltság A török birodalom magyarországi hódításairól, a környező leigázott államoktól eltérő berendezkedéséről, főbb városairól, polgári életéről, a térséget súlytó ú. n. kettős adóztatás rendszeréről (a török birodalom defterdárjai mellett az adott vármegye elűzött magyar nemesei is rendszeresen behajtották az adót a helybéli lakosságtól ) kaphatunk képet Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén könyvéből 22. Szintén ezzel a témával foglalkozik a szerző egy másik műve Török berendezkedés Akadémiai Kiadó, ; Erdély története. Második kötet tól 1830-ig. Szerk. Makkai László; Szász Zoltán. Budapest : Akadémiai Kiadó, Szabó Péter: Az erdélyi fejedelemség. Budapest: Kulturtrade, (Tudomány Egyetem : Magyar történelem). 19 Barta Gábor: Az erdélyi fejedelemség születése. Budapest : Gondolat, ( Magyar história ). 20 Újváry Zsuzsanna: "Nagy két császár birodalmi között". A hosszú háborútól Bethlen Gábor haláláig. Budapest : Gondolat, ( Magyar história ) 21 Barta János: A "Tündérkert" romlása. (Erdély története 1630-tól 1707-ig ). Budapest : Móra Könyvkiadó, Hegyi Klára: Egy világbirodalom végvidékén. 2. kiad. Budapest : Gondolat, ( Magyar história ). 11

12 Magyarországon címmel 23. Gazdasági és társadalmi szempont alapján foglalkozik a témával Szakály Ferenc három munkája: Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában 24 ; Magyar adóztatás a török hódoltságban 25 ; és Magyar intézmények a török hódoltságban 26 címmel. A török porta magyar területek rovására történő folyamatos terjeszkedéséről szól Fodor Pál: Magyarország és a török hódítás című munkája 27. A 16. századi török berendezkedésről szól Káldy-Nagy Gyula: Harács-szedők és ráják című munkája 28. A magyarországi török uralom utolsó évtizedeit mutatja be, az 1680-as évektől a Karlócai békéig ( jan. 26.) Nagy László: A török világ végnapjai Magyarországon című munkája 29. Az első fejezetben egy korrajz található a török uralom alá vetett hódoltsági terület mindennapjairól. A következő rész -a könyv nagy része- a törököt kiűző háború politikai és hadtörténeti eseményeinek leírása, a meghatározó történelmi személyek bemutatásával. Majd olvashatunk a magyarok szerepéről a háborúban, képet kapva a kurucmozgalom kezdeti szakaszairól, és azok zseniális vezérének, Thököly Imrének a szerepéről. Politikai lehetőségek bemutatása Várkonyi Ágnes : Török világ és magyar külpolitika című műve Hegyi Klára: Török berendezkedés Magyarországon. Budapest : História; MTA Történettudományi Intézete, ( História könyvtár. monográfiák; 7. ) 24 Szakály Ferenc: Gazdasági és társadalmi változások a török hódítás árnyékában. Budapest : (História Könyvtár : Előadások a történettudomány műhelyeiből, 5.) 25 Szakály Ferenc Magyar adóztatás a török hódoltságban. Budapest : Szakály Ferenc: Magyar intézmények a török hódoltságban. Budapest : ( Társadalom- és Művelődéstörténeti tanulmányok, 21. ) 27 Fodor Pál: Magyarország és a török hódítás. Budapest : Argomentum Kiadó, Káldy-Nagy Gyula: Harács-szedők és ráják. Török világ a XVI. századi Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, (Körösi Csoma Sándor Kiskönyvtár, 9. ) 29 Nagy László: A török világ végnapjai Magyarországon. (Históriai mozaikok). Zrínyi, Budapest : Várkonyi Ágnes : Török világ és magyar külpolitika. Budapest : Magvető,

13 II. 4. Történelmi életrajzok Bármely korszak, így korszakunk történetét sem lehet bemutatni anélkül, hogy ne ismernénk meg meghatározó személyeit, legyenek azok államférfik, politikusok, katonák. A magyar történelemből is jól ismert, számunkra gyászt és megszállást hozó török szultán Szulejmán életrajzát dolgozza fel Káldy-Nagy Gyula azonos című művében 31. Az uralkodó életrajzának állomásai egy-egy jelentős történelmi eseményhez köthetők, véres belviszályok és világhódító háborúk jelzik azt az életutat, melyet a világhódító uralkodó bejárt a halálát jelentő évi szigetvári ostromig. Bocskai István történelmi szerepének megítélése koronként, politikai nézetenként, vallásfelekezetenként változott. A Tiszahát nemességének nagyságos fejedelme, a protestáns vallásszabadság védelmezője, a Habsburg udvar elnyomó politikájával szembeni egyetlen győztes szabadságharc vezére a főként katolikus, Habsburg párti politika számára a törökkel lepaktáló lázadó, aki miatt nem sikerült a 15 éves háború alatt kiűzni a törököt. Életrajzai közül legjelentősebb Benda Kálmán műve Bocskai István címmel 32. Másik jelentős munka a évi 400 éves évfordulóra készült a Magyar Református Egyház kiadásában: Szabó András: "Téged Isten dicsérünk". Bocskai István Erdély és Magyarország fejedelme 33. Bethlen Gábor élete, munkássága meghatározó a 17. századi magyar történelemben. Az erdélyi fejedelemség virágkorának megteremtője, Hunyadi Mátyás óta az első független és számottevő nemzeti hadsereg létrehozója. A század önálló magyar uralkodójának mintaképe. Bocskai István után a protestáns vallásszabadság újabb védelmezője. Ekképpen jellemezhetnénk Erdély katonafejedelmét, aki a művelődés alapjait is megvetette államában. Életét számos könyv feldolgozta, ezek közül jelentősebbek: Nagy Gábor: Bethlen Gábor a nagy fejedelem 34 ; Barcza József: Bethlen Gábor a református fejedelem 35 ; Bitskey István: Így élt Bethlen 31 Káldy-Nagy Gyula: Szulejmán. Budapest : Gondolat, Benda Kálmán: Bocskai István. Budapest : Századvég, Szabó András: "Téged Isten dicsérünk". Bocskai István Erdély és Magyarország fejedelme. Budapest : Magyar Református Egyház Kálvin János Kiadója, Nagy Gábor: Bethlen Gábor a nagy fejedelem. Budapest : Móra, Barcza József: Bethlen Gábor a református fejedelem. Budapest : Magyar Református Egyház sajtóosztálya,

14 Gábor 36 ; Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja 37 A 17. századi királyi Magyarország egyik legkiemelkedőbb államférfiúja kétségkívül Zrínyi Miklós a költő, politikus és hadvezér. Politikusként és irodalmi műveivel (lásd. a V. 3. fejezetben) irányt mutatott kora közönybe süllyedő nemesi társadalmának, magyarul még nem ismert irodalmi műfajokat honosított meg, megteremtette a magyar hadtudományi irodalmat, a korszerű politikai elméletet és a korszerű publicisztikát. Hadvezérként jelentős haditetteket vitt véghez az es török elleni háborúban. Életének feldolgozásai közül jelentősebb művek: Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora 38 ; Tüskés Tibor: Így élt Zrínyi Miklós 39 ; Szilágyi Ferenc: Zrínyi, a költő és hadvezér 40 ; Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós 41 Teleki Mihály, I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem kancellárja, a Wesselényi-féle összeesküvés támogatója. Az összeesküvés bukása után az erdélyi bujdosók pártfogója, majd Thököly Imre "színrelépése" előtt vezetőjük. Később Erdély Habsburg kézre játszója, Thököly nagy ellensége. Életéről és a kezdeti kuruc mozgalmakról szól Trócsányi Zsolt: Teleki Mihály című könyve 42. A magyar történelem kimagasló alakja, a nemzeti függetlenség jelképe, a legismertebb kuruc fegyveres felkelés, a róla elnevezett Rákóczi-szabadságharc vezetője az erdélyi fejedelmi családból származó II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem (1704-től), később a Szövetkezett Rendek Vezérlő Fejedelme (1705-től), író és hadvezér. A róla készült monográfiák közül néhány: Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc 43 ; Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc 44 ; Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc az államférfi és az író 45 A Rákóczi-szabadságharc katonai vezetőiről készült munkák: Az 1703-ban Rákóczihoz vonult szegénylegények vezetője a későbbi kuruc brigadéros életét 36 Bitskey István: így élt Bethlen Gábor. Budapest : Móra, Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja. Bukarest : Kritérion Könyvkiadó, Perjés Géza: Zrínyi Miklós és kora. Budapest : Gondolat, Tüskés Tibor: Így élt Zrínyi Miklós. Budapest : Móra, Szilágyi Ferenc: Zrínyi, a költő és hadvezér. Budapest : Móra, Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós. Budapest : Akadémiai Kiadó, Trócsányi Zsolt: Teleki Mihály. ( Erdély és a kurucmozgalom 1690-ig. ). Budapest : Akadémiai Kiadó, Köpeczi Béla, R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Budapest : Gondolat, Vámos Magda: Így élt II. Rákóczi Ferenc. Budapest : Móra, Köpeczi Béla: II. Rákóczi Ferenc az államférfi és az író. Budapest : Magvető,

15 dolgozza fel Köpeczi Béla: Esze Tamás című könyve 46. Bottyán János legendás kuruc tábornok, kinek a nevéhez a legjelentősebb kuruc sikerek kötődnek, mint Érsekújvár elfoglalása, a Dunántúl felszabadítása, majd megvédése a császáriak elől. Életének és tevékenységének bemutatására vállalkozott Várkonyi Ágnes: Így élt Vak Bottyán című műve 47. A kuruc nótákból, legendákból, népmesékből és a Tenkes kapitánya filmsorozatból is jól ismert kuruc brigadéros, a szabadságharc kevés győztes ütközetének vezénylő tábornokának életét dolgozza fel Tóth Gyula: Balogh Ádám kuruc brigadéros könyve Köpeczi Béla: Esze Tamás. Budapest : Művelt Nép, Várkonyi Ágnes: Így élt Vak Bottyán. Budapest : Móra,

16 III. A törökkor hadtörténete, hadviselése és hadszervezete III. 1. A század hadi eseményei A magyar hadtörténelem átfogó jellegű munkája a Liptai Ervin főszerkesztésében megjelent Magyarország hadtörténete című háromkötetes összefoglaló munka 49. A Rubicon történelmi folyóirat millenniumi könyvsorozatának kiadványa Nagy képes millenniumi hadtörténet év a hadak útján címmel megjelent kiadvány 50, mely a honfoglalástól 1945-ig követi végig a magyar hadügy helyzetét. A kötet egyes fejezetei bemutatják az adott korszak hadseregét és hadszervezeti jellegzetességeit, a háborúkat, a hadjáratokat, csatákat, kiemelve a fegyverzetet, a katonai viseletet, a háborúk gazdasági hátterét - és nem utolsósorban a magyar katonai erényeket. A hadtörténeti leírás magyar és egyetemes politikatörténetbe ágyazva jelenik meg, s külön hangsúlyt kapnak a diplomáciai, külpolitikai összefüggések, a háborúkat lezáró békekötések. A törökkor a 3. fejezetben kerül bemutatásra 51, a Rákóczi-szabadságharc eseményeivel a következő fejezet első tanulmánya foglalkozik 52. A magyar történelem első Habsburg-ellenes fegyveres felkelés, és egyben az egyetlen győzelemmel zárult magyar szabadságharc katonai eseményeit dolgozza fel Nagy László: A Bocskai-szabadságharc katonai története 53. A 17. század nagy "világháborújában", a harmincéves háborúban alkalmazott hadászati elvek és gyakorlat meghatározta a század hadtörténetének arculatát. Erről ad részletes és átfogó képet Csikány Tamás: A harmincéves háború című munkája 54, melyben a szerző a részletes csataleírásokon kívül nagy hangsúlyt fektet a 17. század hadművészetének, a korabeli nyugati 48 Tóth Gyula: Balogh Ádám kuruc brigadéros. Budapest : Zrínyi, Magyarország hadtörténete. Főszerk. Liptai Ervin. I-III. Budapest : Zrínyi, Nagy képes millenniumi hadtörténet év a hadak útján. Szerk. Rácz Árpád. Budapest : Rubicon - Aquila - Könyvek, a továbbiakban: Millenniumi Hadtörténet 51 A mohácsi vésztől a török kiűzéséig ( ). In: Millenniumi hadtörténet. p Bánkúti Imre : A Rákóczi-szabadságharc In: Millenniumi hadtörténet. p Nagy László: A Bocskai-szabadságharc katonai története. Budapest : Csikány Tamás: A harmincéves háború. Budapest : Korona Kiadó,

17 fegyverzet, felszerelés, a korszerű vár- és sáncépítészet bemutatására. Külön fejezetben foglalkozik a magyarok részvételével, különösen Bethlen Gábor hadseregének felépítése és tevékenysége kap nagy figyelmet. Szintén a harmincéves háborúhoz köthető Nagy László: Magyar hadsereg és hadművészet a harmincéves háborúban című munkája 55, mely már kifejezetten a kortárs nyugat-európaitól eltérő, sajátságos magyar és közép európai hadviselést mutatja be. Buda várának évi visszafoglalása a töröktől szimbolikus jelentéssel bírt, hiszen a török uralom végét jelentette Magyarországon, akkor is, ha még több mint egy évtizedet kellett várni a háborút végképp eldöntő zentai csatáig (1697), majd az azt lezáró karlócai békéig (1699). ifj. Barta János könyvében Buda várának visszafoglalásáról, annak politikai okairól, az elkeseredett és kemény harcot vívó katonai erőkről ír Budavár visszavétele című művében 56. A török alóli felszabadító háború történetét dolgozza fel Szakály Ferenc: Hungaria eliberta című monográfiája 57. A Rákóczi-szabadságharc különösen fontos stratégiai területe a Dunántúl, mely a szabadságharc folyamán többször került mindkét fél ellenőrzése alá. Bánkuti Imre: A kurucok első dunántúli hadjárata című munkája 58 az évi Károlyi Sándor vezette hadjárat történetét mutatja be, melynek célja a szövetséges francia-bajor csapatokkal való egyesülés lett volna. III. 2. A törökkor fegyvernemei A századi magyar végvári katonák szervezetével, történetével, harcmodorával foglalkozik Nagy László: A végvári dicsőség nyomában című műve 59. A könyv alapján képet kapunk még: 55 Nagy László: Magyar hadsereg és hadművészet a harmincéves háborúban. Budapest : Akadémiai Kiadó, Ifj. Barta János: Budavár visszavétele. Budapest : Kossuth, Szakály Ferenc: Hungaria eliberta. Budavár visszavétele és Magyarország felszabadítása a török uralom alól Budapest : Corvina, Bánkuti Imre: A kurucok első dunántúli hadjárata. ( január - április ). Budapest : Akadémiai Kiadó, ( Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat, 78. ) 59 Nagy László: A végvári dicsőség nyomában. Budapest : Zrínyi,

18 a kortárs Európa és Magyarország kapcsolatáról; a tizenöt éves háború menetéről ( ); a 17. századi Erdély politikájáról; a török kiűzésért folytatott háborúról. A könyv érdekessége, hogy a függelékben egy-egy listát is találunk, melyek az közötti híresebb végvári tisztek és katonák névsorát, valamint a korabeli régies szavak magyarázatát tartalmazzák. A témához kapcsolódik a magyarországi török hódoltság korának "tudós regénye" is, a Bajvívó magyarok 60, mely Takáts Sándor életművéből azon cikkek, tanulmányok egybegyűjtése, amelyek a török hódoltság korának magyar viszonyaival foglalkoznak. A széppróza határát súroló műben kibontakozik előttünk a korszak hőseinek, a végvári vitézek olyan példaképeinek tekintett híres katonák, mint Thúry György, vagy Berenhidai Huszár Péter élete. Ezentúl még végvári szegénylegényekről, a török-magyar szokásokról, muzsikásokról, a "szöktetésről", törökök és magyarok portyáiról, kertgazdaságokról, részegekről, a lesvetésről, a katonatemetésről, a diákéletről, vásárütésről, egyszóval a korabeli Magyarország életéről olvashatunk színesen és érdekesen. A hajdúkra a nemzeti tudat hol úgy emlékezik, mint "rút és istentelen népre", Magyarországot és Erdélyt "a töröknél és tatárnál is kegyetlenül pusztító hordára", hol pedig úgy mint olyan közösségre, amely a hazáért fegyvert fogott, visszaszerezve a nemzet régi szabadságát. Fegyelmezetlen voltukról, a föld népét súlytó túlkapásaikról rengeteg bizonyíték maradt fenn, ugyanakkor az is történelmi tény, hogy ők vitték győzelemre Bocskai szabadságharcát, ők voltak Bethlen Gábor és a két Rákóczi György kiváló harcosai. Nagy László: Hajdúvitézek című könyve 61, higgadtan érvelő, tényfeltáró munka, a hajdúság történelmi szerepének tisztázására. A szerző egy másik műve a Habsburg ellenes küzdelmek társadalmi bázisáról, a résztvevő hadakról készített tanulmánykötet "Megint fölszánt magyar világ van...". Társadalom és hadsereg a XVII. század első felének Habsburg-ellenes küzdelmeiben címmel 62. A három részre szakadt Magyarország védelméért harcoló székelység életének bemutatása Nagy László: Székelyek a hadak útján című műve 63. A kötet Buda török uralom alá kerülésétől kíséri végig a történelem alakulását a Rákóczi-szabadságharcot lezáró Szatmári békekötésig. A hadtörténeti 60 Takáts Sándor: Bajvívó magyarok. Képek a törökvilágból. Budapest : Móra, Nagy László: Hajdúvitézek Kossuth, Bp., Nagy László: "Megint fölszánt magyar világ van...". Társadalom és hadsereg a XVII. század első felének Habsburg-ellenes küzdelmeiben. Budapest : Zrínyi, Nagy László: Székelyek a hadak útján. ( ) Budapest : Zrínyi,

19 események mellett sok érdekes kortörténeti kérdésre is választ kapunk. Miért álltak a székelyek Mihály havasalföldi vajda mellé? Miért volt éveken át jó kapcsolatuk Giorgio Bastával? Milyen volt a székely katonák fegyverzete, ruházata? Miért voltak ellenállóbbak a katonáskodó székely hegyi pásztorok, hogyan tudták a had vezetői megelőzni a betegségeket járványok kialakulását, elterjedését? Átfogó történeti munka Zachar József szerkesztésében, A magyar huszár címmel megjelent monográfia 64, mely a magyar huszárság történetét dolgozza fel a XV. századi kezdetektől (a könyv a sokak által vitatott délszláv eredetet, illetve a török hatást tekinti mérvadónak) egészen a XX. század közepéig, mikor az utolsó alakulat felbomlott. Bár ezen fegyvernem hőskorának a XVIII-XIX. századot szokták tekinteni (a könyv nagy része is ezzel a korszakkal foglalkozik), azért korszakunk könnyűlovas fegyverneméről sem feledkezik el, hiszen jellegzetes és mindennapos szereplői a törökkor csatáinak. Egy sajátságos, a többitől eltérő fegyvernemet, dunai flottillánkat mutatja be Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán című műve 65 Miután átfogó történeti munkáról van szó, a könyv a török korra vonatkozó részeket is tartalmazza. Rendkívül alapos és részletes leírást találunk a témáról. Történelmi keretek között olvashatunk a magyar dunai naszádosok, sajkások harcászatáról, fegyvertényeiről (pl. a 15 éves háborúban, vagy a törökök kiűzése során). Korabeli metszetek bemutatásával is szép számmal találkozhatunk, azonban ezek sokszor sajnos (valószínű nyomdatechnikai okok miatt) eléggé elmosódottak, így az apróbb részleteket már nem adják vissza. Szintén a dunai hajóhadunk történetét dolgozza fel Szentkláray Jenő, dr. : A dunai hajóhadak története könyvében 66, melynek jelentős része a törökkor eme fegyvernemével foglalkozik. III. 3. Várak, várépítészet a törökkorban Korszakunk hadtörténelmének egyik elválaszthatatlan része a határvonalak mentén meghúzódó várak láncolata volt. Az itt élő katonák számára ezen erősségek jelentették a támaszpontot határ menti portyázásaikhoz, mélyen az ellenség területére benyomuló, gazdag zsákmány reményében 64 A magyar huszár. Szerk. Zachar József. Budapest : Corvina, Csonkaréti Károly: Hadihajók a Dunán. Budapest : Zrínyi, Szentkláray Jenő, dr. : A dunai hajóhadak története. Budapest : MTA Történelmi Bizottsága,

20 indított rajtaütő lesvetéseikhez. A korszak várépítészeti stílusa, és annak építészeti emlékei jelentős mértékben eltérnek a többi kor várépítészetétől, ezért külön érdemes vele foglalkozni. A várépítészettel foglalkozó művek között alapműnek tekinthető Gerő László: Magyarországi várépítészet című gyűjteményes munkája 67. A könyv a történelmi Magyarország jelentősebb várainak építésének történetét ismerteti. A könyvben külön fejezetben, az egyes várépítészeti korszakok keretei között kerülnek bemutatásra a jelentősebb szerepet betöltő magyarországi várak, így a törökkor várépítészetével is külön fejezet foglalkozik. A szerző egy másik műve Várépítészetünk címmel jelent meg 68. Ez a munka a törökkori várépítészetünk megismerése céljából kevésbé használható, bár a kötet elején található egy várépítészet-történeti összefoglaló, de az egyes várak ettől elkülönítve kerülnek bemutatásra, ráadásul a könyv nagy hiányossága, hogy csak a mai Magyarország területén lévő várakat mutatja be. 69 Szintén régészeti szakmunka Marosi Endre bölcsészdoktori disszertációja XVI. századi váraink címmel 70. A disszertáció várépítészetünk történetét dolgozza fel reprezentáns épületek bemutatásával a törökkor első felére vonatkozólag. Nagy hiányossága, hogy ezen szakmunka is csak a magyarországi régészeti illetékességi körbe tartozó épületekkel foglalkozik, így több jelentős, jelenlegi határainkon kívül eső vár nem kerül bemutatásra. A magyarországi várakat, azok történetét mutatja be a Regélő magyar várak című munka 71. Sajnos ezen könyvben is csak az 1920 utáni magyar határokon belüli várakat találjuk meg, azok közül is csak a jelentősebbekről olvashatunk. A könyv elején a várépítészet fejlődésének története található meg rövid összefoglaló formában. A könyv végén bibliográfia található. Ifjúsági irodalom a törökkor magyar végvárairól Illés György: Végek dicsérete című munkája 72, viszont a történelmi Magyarország néhány jelentős erőssége (Nándorfehérvár, Pozsony, 67 Gerő László: Magyarországi várépítészet. (Vázlat a magyar várépítés fejezeteiről). Budapest : Művelt Nép, Várépítészetünk. Főszerk. Gerő László. Budapest : Műszaki Könyvkiadó, A könyv tulajdonképpen egy régészeti szakmunka, és a magyarországi illetékességi körbe tartozó várak háború utáni feltárásainak, rekonstruálásainak menetét mutatja be. 70 Marosi Endre: XVI. századi váraink. ( ). Budapest : Miskolc: Hungária-Európa Alapítvány; Borsod-Abauj-Zemplém Megyei Levéltár, Regélő magyar várak. Szerk. Bujtás Amália. Budapest : Minerva, Illés György: Végek dicsérete. Magyar végvárak. Budapest : Móra,

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója.

Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. Képes melléklet 1. kép Nemes Mihály viselettörténeti munkájának ( IV. Fejezet ) eredeti, a millenniumi ünnepségek alkalmából megjelent kiadásának díszes borítója. 2. kép 3. kép A Somogyi Győző grafikáival

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején?

I. FORDULÓ. Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... Felkészítő: 1. A Rákóczi-szabadságharc Ki volt a magyar uralkodó a szabadságharc kirobbanásának idején? Milyen okai voltak a szabadságharc kirobbanásának?

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e

Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Pótvizsga szóbeli témakörök (történelem) 11/b és 11/e Száray Miklós : Történelem tankönyv II. Történelmi Atlasz (Mozaik) 1. Árpád-kor 1038-1077 2. I.László és Kálmán uralkodása 3. III.Béla 4. Az Aranybulla

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben

Indiai titkaim 14.- Két falu Krassó-Szörényben 2010 november 13. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Indiaiértékelve titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.Mérték Give Indiai titkaim 14.Give Indiai titkaim 14.- 1/5 2/5 3/5

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r

Történelem. A Bécsi Fegyvert{r Történelem A Bécsi Fegyvert{r Szacsky Mih{ly (első közlés 1990/3 Venatus) Bécsben a Ringből nyílik egy sug{rút, az Arsenal, amelynek egyik oldal{n egy nagy park közepén {ll névadója, az Arsenal, azaz a

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105)

TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története I. c. tanegységhez (TAB 1105) 2014/15-ös tanév, I. félév Témakörök 1. A magyarság őstörténete 1. Győrffy György (szerk.): A magyarok elődeiről és a

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület történelem

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák

11. évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37. Fejlesztési cél, kompetenciák 11 évfolyam történelem tanmenet Gimnázium Évi óraszám: 37 Óraszám A tanítás anyaga 1 óra Év eleji ismétlés Fejlesztési cél, kompetenciák Az éves tananyag rövid (problémaközpontú) bemutatása, az érdeklődés

Részletesebben

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyarország területén lévő várak története, híres kapitányaik, hőseik - megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. Határidő: 2017. március 20. Cím:

Részletesebben

A kétfejű sas árnyékában

A kétfejű sas árnyékában A kétfejű sas árnyékában MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 2. FORDULÓ MÁRIA TERÉZIA ÉS II. JÓZSEF, A FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS II. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete

Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Barcsa Dániel: A hűség krónikása Rugonfalvi Kiss István emlékezete Annak idején a kádári Magyarországon senki sem emlékezett meg RugonfalviKiss István születésének századik évfordulójáról. Ezen csöppet

Részletesebben

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 Kedves Hagyományőrző! Fontos állomásához érkezett a Civil Csillagok, az

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája

Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája Városok és a kora újkori állam hatalmiés gazdaságpolitikája H. Németh István: Várospolitika és gazdaságpolitika a 16 17. századi Magyarországon (A felső-magyarországi városszövetség) I II. kötet, Osiris

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon

Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon Pálffy Géza: Uralkodó-koronázások a kora újkori Magyarországon Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. A korszak története Ágoston Gábor Oborni Teréz:

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Domokos György publikációi

Domokos György publikációi Domokos György publikációi Könyv: Ottavio Baldigara. Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon. Balassi Kiadó, Budapest, 2000. (A korábbi tanulmány teljesen átdolgozott, bővített kiadása) Inventáriumok

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám:

Iskolai történelem verseny 2013. Szulejmán kora. Csapattagok: Elért pontszám: Iskolai történelem verseny 2013 Szulejmán kora Csapattagok: Elért pontszám: 1. Történelmi totó Karikázzátok be a helyesnek ítélt válasz jelét (1, x vagy 2)! Mit ígért Szulejmán Zrínyi Miklósnak, ha feladja

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 7-8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA 2016/2017 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG hat titkos tanítása 太 公 六 韜 2011 Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt Fapadoskonyv.hu Kft. Tokaji Zsolt Bevezetés A kínai történeti hagyomány

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára

A történelem javítóvizsga. témakörei és tényanyaga. a Herman Ottó Szakképző Iskola. 9. évfolyamos. szakmunkás osztálya számára A történelem javítóvizsga témakörei és tényanyaga a Herman Ottó Szakképző Iskola 9. évfolyamos szakmunkás osztálya számára I. Bevezető, a történelem kezdetei 1000-ig, Vas megye története A történettudomány

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás

Gabona majorság Ötvösség szabóság Demográfiai és etnikai változás FOGALOM HELYSÉG SZEMÉLY ÉVSZÁM Tizenötéves háború Sziszek, Veszprém Habsburg Rudolf 1593-1608 Szent Szövetség Fülek, Szécsény, Pálffy Miklós 1593-96 Nagy remények ideje Hollókő, Nógrád VII. Kelemen 1596-1604

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont

1.2. l) frank uralkodó vagy császár ( ) vagy a középkori császári hatalom megteremtője összesen 12 pont TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 6. OSZTÁLY 2012/2013 TERÜLETI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2.

Az a hír járja. Etényi Nóra értelmezésében a nyilvánosság nemcsak az információhoz jutást, hanem. AETAS 20. évf. 2005. 1 2. G. Etényi Nóra: Hadszíntér és nyilvánosság. A magyarországi török háború hírei a 17. századi német újságokban. Balassi Kiadó, Budapest, 2003. 302 old. A fiatalabb történészgenerációhoz tartozó G. Etényi

Részletesebben

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X

2006. szeptemberétől. Heti kontakt óraszám. TRB1000 1 0 K 2 TR Dr. Aszalós Éva X. TRB1001 0 1 G 2 TR Dr. Aszalós Éva X Történelem alapszak szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály X Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István X Kommunikáció

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben