Éves jelentés Annual Report. OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) Fax: (+36-1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves jelentés Annual Report. OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit."

Átírás

1 29 Éves jelentés Annual Report OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) Fax: (+36-1)

2 KÖSZÖNTÔ WELCOME Tartalom Contents 2 3 Köszöntô Welcome Az igazgatóság beszámolója a 29-es üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 29 Business Year Az OVIT ZRt. tisztségviselôi a 29. évben Executives of OVIT ZRt. in 29 Egyes tevékenységek értékelése Evaluation of Individual Activities Vagyoni helyzet Financial Status 25 3 Az eszközök alakulása Assets A források alakulása Liabilities and Stockholders Equity A finanszírozási tevékenység értékelése Evaluation of our Financing Activity Az eredmény alakulása Profitability Humánpolitikai tevékenység Human Policy Activity Foglalkoztatáspolitikai és egyéb humánpolitikai stratégiai célkitûzések teljesülése 41 Achieving of our Strategic Objectives for Employment and other Human Policy 44 Szociálpolitika Social Policy 46 Környezetvédelem Environment Protection 5 Szervezeti felépítés Company Structure TÁBLÁZATOK TABLES 9 Az OVIT ZRt. tisztségviselôi Executives of OVIT ZRt. 12 Termelési érték, 29 Production value A MAVIR ZRt. megrendelései Orders of MAVIR ZRt. 17 Az MVM Zrt. megrendelései Orders of MVM Zrt. 18 A Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései Orders of the Paks Nuclear Power Plant Plc 2 Az MVM Csoport többi társaságának megrendelései Orders from other companies of the MVM Group 2 Egyéb megrendelések Other orders 41 Az átlaglétszám alakulása Changes in average headcount Felelôs kiadó Responsible for publication Mr. HORVÁTH, Miklós vezérigazgató Managing Director Felelôs szerkesztô Responsible for editing Mrs. MÁTÉNÉ LENGYEL, Enikô PR és kommunikációs irodavezetô Office Manager, PR and Communication Office Grafikai tervezés és kivitelezés Design & preprint Dió Stúdió Fotó Photos Mrs. RÉTI, Dóra Példányszám Printed number Magyar és angol nyelven Hungarian and English 4 db/pieces Nyomtatás Printing Ovit ZRt. Házinyomda Ovit ZRt Printing House Munkaszám Work number 16 KÖSZÖNTÔ 29 jubileumi év volt az OVIT történetében: a társaság március 17-én alapításának 6. évfordulóját ünnepelte. Az március 17-én kelt alapítólevél a vállalat feladatául a nagyfeszültségû országos távvezetékek tervezését és kivitelezését, valamint az áramelosztó vállalatok faluvillamosítási tevékenységének irányítását jelölte ki. Elmondhatjuk, hogy hat évtized töretlen fejlôdése a társasági profil folyamatos bôvülését eredményezte, így az OVIT ZRt. mára Magyarország energetikai iparának legkiterjedtebb mûködési körû beruházó, létesítô és karbantartó vállalata lett. Jubileumi évünk kiemelt rendezvénye volt a Dr. Csikós Béla-emlékhely ünnepélyes felavatása budapesti telephelyünkön. A hely az OVIT egykori legendás mûszaki vezérigazgató-helyettesének állít emléket, s egyben emlékezteti a társaság mai közösségét: tartsuk hagyományainkat, hogy hagyományaink megtartsanak minket. Megtartó hagyományaink, hat évtizedes sikeres mûködésünk alapja az a vállalati kultúra, amelyre ma is támaszkodunk, s amelynek legfontosabb elemei: a motivált munkaerô, az in- WELCOME novációs készség, a humánus munkahelyi légkör, a változásokhoz való alkalmazkodási képesség és vállalkozói szellem, ma is alakítói a társaság életének. 29 was a jubilee year in the history of OVIT: on the 17th of May the Company celebrated the 6th anniversary of its foundation. Its Deed of Foundation, dated 17 March 1949, set as its objectives to design and construct national high-voltage power lines, as well as to manage the village electrification activities of power distribution companies. We can tell that, as a result of our unbroken development in the recent six decades, our Company s scope of activities has become wider and wider, so by now it has become such an investment, construction and maintenance company the scope of operation of which is the widest in the Hungarian energy industry. The ceremonial inauguration of the Dr Béla Csikós memorial place at our central company seat in Budapest was a prominent event in our jubilee year. It is a monument to the memory of a former legendary deputy technical director of OVIT and simultaneously it reminds the current community of the Company to maintain our traditions so that our traditions should maintain us. Our maintaining traditions and successful operation through six decades are based on our corporate culture, which we rely on still nowadays and the most important elements of which are: motivated workforce, innovation skills, a humane workplace atmosphere, adaptability to changes and entrepreneurship, which are still creative features of our Company s life. In 29, we have performed our contractual obligations in full, completed the construction/ assembly works of the Szombathely Hévíz 4 kv power line in due course, and handed the facility over to MAVIR ZRt. We have commenced the construction/assembly works of the Pécs state border( Ernestinovo) 4 kv power line and of the Martonvásár Bicske 4 kv power line, as well as the construction works of the 4 kv substation in Gönyű. The towers of all the three power lines and the portal structures of the substation to be built were manufactured in OVIT's steel work production plant. Not only has our steel structure manufacturing branch satisfied domestic demands but also it has become a dominant operator on the European market: taking its capacity exceeding 1, tons into account, it takes the third position A 29-es évben szerzôdéses vállalásainkat maradéktalanul teljesítettük, határidôre befejeztük a Szombathely Hévíz 4 kv-os távvezeték építési-szerelési munkáit, és a létesítményt átadtuk megrendelônknek, a MAVIR ZRt.-nek. Megkezdtük a Pécs országhatár( Ernestinovo) 4 kv-os távvezeték és a Martonvásár Bicske 4 kv-os távvezeték építési-szerelési munkáit, valamint a Gönyû 4 kv-os alállomás létesítését. Mindhárom távvezeték oszlopai és az épülô alállomás portálszerkezetei is az OVIT ZRt. acélszerkezeti üzemében készültek. Acélszerkezet-gyártó üzletágunk a hazai igények kielégítésén túl az európai piac meghatározó szereplôje lett: több mint 1 tonnás teljesítményével a harmadik az európai oszlopszerkezet-gyártók versenyében. Szerzôdéses megállapodásaink alapján elvégeztük másik nagy megrendelônk, a Paksi Atomerômû üzemeltetése során felmerülô villamos és irányítástechnikai, valamint gépész szerelô és karbantartó feladatainkat is. Mindezeken túlmenôen szolgáltatásainkkal támogattuk a legnagyobb iparvállalatok, áramszolgáltató és áramhálózati társaságok munkáját: teljesítettük tervezési, létesítési, karbantartási, üzemeltetési és szállítási megbízatásaikat. Ajánlom a 29-es üzleti évrôl szóló jelentésünket a Tisztelt Olvasó figyelmébe, abban bízva, hogy a beszámoló révén részletes tájékoztatást nyerhet társaságunk gazdasági adatairól és széles körû tevékenységeirôl. Horváth Miklós vezérigazgató in the competition between the European power line tower structure manufacturers. According to our contractual agreements, we have performed also the electrical and control engineering tasks, as well as the machine assembly and maintenance tasks arising from the operation of the Paks Nuclear Power Plant, another significant customer of ours. Apart from the above, we promoted the activities of the largest industrial companies and power supply companies through our services, we have fulfilled their design, construction, maintenance, operation and transport assignments. I recommend that you to read our annual report for the 29 business year and I hope that you may obtain detailed information about our Company s business figures and wide-ranging activities from it. Miklós Horváth Managing Director OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 3

3 AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A 29-ES ÜZLETI ÉVRÔL ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 29 BUSINESS YEAR Az igazgatóság beszámolója a 29-es üzleti évrôl Annual Report of the Board of Directors for the 29 Business Year Az OVIT ZRt. 29. május 5-ei közgyûlése a társaság 29. évi üzletpolitikáját a piaci tevékenységre, az adózás elôtti eredményre, az uralmi szerzôdésben foglaltakra, a beruházásokra, a humán erôforrások hatékonyságának növelésére, valamint a finanszírozásra vonatkozó kiegészítésekkel, követelményekkel fogadta el. A társaság a tulajdonosi elvárásokat az év közbeni változások, megállapodások függvényében szükségessé vált, végrehajtható korrekciókkal a 29. évben is teljesítette. Az OVIT ZRt. megôrizte gazdálkodási pozícióját, pénzügyi stabilitását, és tovább javította jövedelmezôségét. A megrendelôkkel kötött szerzôdésekben foglalt követelményeket a társaság mind a mûszaki tartalom, mind a határidôk, mind pedig a minôség tekintetében sikeresen teljesítette. Kedvezô tényezô a 21. évi gazdálkodás vonatkozásában, hogy több, 29-ben megkötött szerzôdés a beszámolási idôszakot követô években is folytatódó munkákat tartalmaz. A társaság vevôkörét tekintve a korábbi évekhez hasonlóan a MAVIR ZRt. a legjelentôsebb megrendelô, a beszámolási idôszakban elért értékesítési nettó árbevétel (45,7 Mrd Ft) 41,5%- a realizálódott ezen a vevôi szegmensen. Az árbevétel további, 58,5%-a a következô társaságok, vevôcsoportok között oszlott meg: 2,1% az MVM Zrt.-vel kötött szerzôdésekben foglaltak végrehajtása révén, 28,3% a második legnagyobb vevô, a Paksi Atomerômû Zrt. megrendeléseinek teljesítése által, 3,2% az MVM Csoport többi társasága, 24,9% pedig az egyéb, iparágon kívüli megrendelôk körében realizálódott. Összességében, az értékesítési nettó árbevétel meghatározó hányada, 75,1%-a az MVM Csoport tagvállalatainak végzett munkák teljesítésébôl származott, mely részarány közel azonos az elôzô évi értékkel (75,6%). Az e csoporton kívüli piaci szegmensen elért árbevétel (11,4 Mrd Ft) 33,7%-a külföldi, EU-s és Európai Unión kívüli partnerek megrendeléseinek (acélszerkezeti termékek gyártása, technológiai szerelés stb.) teljesítésével realizálódott. The General Meeting of Ovit ZRt. held on 5 May 29 adopted the Company s 29 business policy with the supplements to and requirements for its market activity, pre-tax profit, the provisions of the Control Agreement, the capital investments, enhancement of the efficiency of human resources, as well as financing. The Company has fully met shareholder expectations, including the corrections which have become necessary and realizable depending on the interim changes and agreements, in 29 as well. The Company has preserved its business management position and financial stability and has improved its profitability. The requirements laid down in the contracts and agreements concluded with customers have been met by the Company successfully in terms of technical specification, deadlines and quality alike. It is a favourable trend in the 21 business management that several contracts concluded in 29 include works to be continued also in the years following the reporting period. In concern to the clientele of the Company, MAVIR ZRt, similarly to previous years, seems to remain the most significant customer, in particular, 41.5% of total sales revenues (HUF 45.7 bln) achieved in the reporting period were realized in this customer segment. Further 58.5% of the sales revenue were distributed amongst the following companies and customer groups: 2.1% through fulfilment of the provisions of contracts with MVM Zrt, 28.3% through fulfilment of the orders placed by our second largest customer, Paks Nuclear Power Plant Plc, 3.2% and 24.9% thereof were realized through the other companies of the MVM Group and other out-of-branch customers, resp. In summary, a dominant share, i.e. 75.1% of our net sales revenue stemmed from works performed for the member companies of the MVM Group, which is nearly identical to that in the previous year (75.6%). 33.7% of our sales revenue achieved in the market segment outside that Group (HUF 11.4 bln) were realized through fulfilment of the orders of partners outside the EU (manufacture of steel structures, technological installation, etc.). 4 OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 5

4 AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA A 29-ES ÜZLETI ÉVRÔL ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 29 BUSINESS YEAR Az MVM Csoport tagjaként az uralmi szerzôdésben foglalt kötelezettségeinek a társaság maradéktalanul eleget tett. A vállalatcsoport egységes mûködése érdekében kiadott utasításokat, a mûködésre vonatkozó határozatokat végrehajtotta. Az egységes csoportszintû cselekvés és irányítás biztosítása érdekében kihirdetett csoportszintû szabályzatokat saját hatáskörében alkalmazta, alkalmazza. Mindemellett az OVIT folyamatos adatszolgáltatást teljesít a többségi tulajdonos részére. Finanszírozási tevékenységét a beszámolási idôszakban is az MVM Csoport finanszírozási szabályainak megfelelôen végezte. A pénzügyi tevékenységek holdingszintû centralizálása érdekében az OVIT ZRt. tevékenységeinek finanszírozását az optimalizált hitel- és pénzgazdálkodás, azaz a cash pool-rendszer keretében pótolta. Mûködési folyamatai, a megnövekedett megren - delések teljesítése 29. január 21-étôl egész évben folyamatosan külsô forrás igénybevételét tette szükségessé. 29-ben az Integrált Rendszer fejlesztése tovább folytatódott. Az év közben lefolytatott második fél (vevôi) és harmadik fél (tanúsító) általi auditok kedvezô eredménnyel zárultak. Az ÉMI-TÜV Süd Kft. auditteamjei által de cemberben végrehajtott MIR/KIR/MEBIR felülvizs gá - lati auditok sikeresek voltak. A záró értekezlet, illetve az auditjelentés megállapításai szerint az OVIT tanúsított státuszát megtartotta, tevé kenységérôl általánosan kedvezô, pozitív ér tékelést kapott. Összességében a társaság 29. évi gazdálkodása során teljesítette a célkitûzéseket, illetve a vele szemben megfogalmazott követelményeket, melyek alapot adhatnak arra, hogy a jövôben is meg tudjon felelni vevôi igényeinek és a tulajdonosi elvárásoknak. As a member of the MVM Group, the Company has fully complied with its obligations laid down in the Control Agreement. It has fully met the instructions and operating decisions issued for the purposes of unified operation of the Group. It has duly applied and still applies the Group-level directives published for the purpose of ensuring uniform action and control at Group level. Besides, OVIT provides data and information to the majority shareholder on a regular basis. Its financing activity was performed in accordance with the financing rules of the MVM Group in the reporting period too. In order to centralize financial activities on holding level, OVIT supplied funds for its activities in the framework of its optimized credit and cash management, i.e. through a cash pooling system. The operating processes and fulfilment of the increased number of orders have necessitated use of external resources throughout the year, from 21 January 29. In 29 development of the Integrated System has continued. The audits carried out by a second party (customer) and a third party (certifying company) during the year have been completed with favourable results. The QMS/EMS/OHSAS supervision audits conducted by the audit teams of ÉMI-TÜV Süd Kft. in December 29 proved to be successful. According to the findings of the final meeting and the audit report, OVIT has maintained its certified status and its activities received a generally favourable evaluation. In summary, during its 29 business management, the Company has achieved the objectives to be achieved and has met the requirements to be fulfilled, that might establish the Company's ability to comply with customers demands and shareholder expectations in the future too. 6 Annual Report 29 Éves jelentés OVIT ZRt. 7

5 AZ OVIT ZRT. TISZTSÉGVISELÔI A 29. ÉVBEN EXECUTIVES OF OVIT ZRT. IN 29 Az OVIT ZRt. tisztségviselôi a 29. évben Executives of OVIT ZRt. in 29 Az igazgatóság tagjai: Members of the Board of Directors: Hamvas István Horváth Miklós Dr. Gonda Pál Dr. Csom Gyula Dr. Tóth József az igazgatóság elnöke vezérigazgató István Hamvas Miklós Horváth Dr Pál Gonda Dr Gyula Csom Dr József Tóth Chairman of the Board General Manager A felügyelôbizottság tagjai: Members of the Supervisory Board: Dr. Barócsi Zoltán Pelle Gábor Tringer Ágoston Horváth József Miló János a felügyelôbizottság elnöke Dr Zoltán Barócsi Gábor Pelle Ágoston Tringer József Horváth János Miló Chairman of the Supervisory Board Könyvvizsgálók: Auditors: Ernst & Young Kft. Havas István Dunai Andrea Ernst & Young Kft. István Hamvas Andrea Dunai 8 OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 9

6 EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES Egyes tevékenységek értékelése Evaluation of Individual Activities Társaságunk 29. évben értékesítési tevékenysége révén nettó árbevételt realizált, amely mindössze 1,8%-kal alacsonyabb a bázisévi értékhez viszonyítva. Az értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulását az alábbi ábra szemlélteti: A beszámolási idôszakban a technológiai szerelési tevékenységbôl származó árbevétel 1,2 Mrd Ft-tal, a hálózatszerelési tevékenységbôl realizált árbevétel pedig 1,5 Mrd Ft-tal emelkedett a 28. évi értékhez viszonyítva, míg az ipari és építôipari beruházásokból, valamint az egyéb szolgáltatások kivitelezésébôl származó árbevétel egyaránt mintegy 1,5 Mrd Ft-tal csökkent. Az összárbevételen belüli részarányt tekintve az elôzô évhez képest hasonlóan a volumenváltozáshoz jelentôsebb változás a technológiai szerelés (+3,4 százalékpont) és hálózatszerelés (+3,6 százalékpont), valamint az ipari és építôipari beruházások ( 3,2 százalékpont) és az egyéb szolgáltatások ( 3 százalékpont) területén történt. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE NET SALES REVENUES % 7% 2% 1% 8% 1% 2% 35 24% 3 9% 9% 13% 16% 39% 43% 25 2 In 29 our Company realized net sales revenues of HUF 45,679 mln through its sales activities, which lagged behind the reference year s figure only by 1.8%. The above diagram shows distribution of the net sales revenues by activities. 1 Szállítás Transport Egyéb szolgáltatások Other services Karbantartási szolgáltatások Maintenance services Technológiai szerelés Technology installation Ipari és építôipari beruházás Industrial and construction projects 5 Késztermék-értékesítés Sale of finished products Hálózatszerelés Network installation 15 1 Egyéb Others 5% 28. évi tény 28 fact 2% 29. évi tény 29 fact In the reporting period the sales revenue realized through technological installation and network installation activities increased HUF 1.2 bln and HUF 1.5 bln, respectively, compared to the 28 year s figure, while that realized from industrial and construction projects, as well as from other services decreased by ca. HUF 1.5 bln alike. In concern to the proportions within the total sales revenue, the most substantial change has occurred in technological installation (+3.4 percentage points) and network installation (+3.6 percentage points), as well as in industrial and construction projects ( 3.2 percentage points) and other services ( 3 percentage points), similarly to the change in volumes. OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 11

7 EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES Összefüggésben az értékesítési nettó árbevétel volumencsökkenésével, társaságunk 29. évi termelési értéke az elôzô évhez képest összességében,9%-kal csökkent. A saját teljesítményérték levezetését a következô táblázat részletezi: Megnevezés Description Értékesítés nettó árbevétele Net sales Saját elôállítású eszközök aktivált értéke Capitalized value of self-produced assets Saját termelésû készletek állományváltozása Change in self-produced stocks EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES A termelési érték üzletágankénti megoszlását az alsó ábra mutatja. 28. év év , ,, 3,4 689,5 Legjelentôsebb partnerünk, a MAVIR ZRt. részére végzett munkákból származó árbevételünk a társasági szintû árbevétel 41,5%-át tette ki, mely részarány a 28. évi értékhez viszonyítva hét százalékpontos csökkenést mutat. A társasági szintû árbevétel vevôkörönkénti megoszlását a következô ábra szemlélteti: Az iparágon kívüli vevôi körbôl az elôzô évhez hasonlóan 29-ben is a legjelentôsebb megrendelô a Mol Nyrt. (8,8%) volt. 836,1 Eladott áruk beszerzési értéke Cost of goods sold , ,3 Közvetített szolgáltatások értéke Cost of mediated services , ,7 Termelési érték Production value , ,5 Adatok: -ban Figures in HUF mln Második legnagyobb vevônk, a Paksi Atomerômû Zrt. megrendeléseinek teljesítése révén realizált árbevételi érték összárbevételen belüli részaránya az elôzô évhez képest 6,8 százalékponttal növekedett. Az MVM Csoport többi társaságától származó beszámolási idôszaki árbevétel a bázisévi értékhez képest 7,3%-kal növekedett. A vizsgált idôszakban erômû-karbantartási tevékenységet végeztünk a Paksi Atomerômûvön kívül a Vértesi Erômûben, a Tatabányai Erômûben, a miskolci fûtôerômûvekben, valamint az MVM GTER Zrt. megrendelésére. Valamennyi erômûben a szerzôdött feladatokat megfelelô mûszaki színvonalon, határidôre teljesítettük. PIACI SZEGMENSENKÉNTI ÁRBEVÉTEL SALES REVENUES BY MARKET SEGMENTS 5 45 In association with the decrease in the volume of our net sales revenue, the 29 production value of our Company was.9% down in the aggregate compared to the previous year. The above table shows distribution of our own performance figures. The following diagram shows distribution of the production value by lines of business. 4 24% 35 3% 25% 3% 3 21% 28% 25 MAVIR ZRt. MAVIR ZRt % 42% 3% 2% év év 29 7 MVM Csoport többi társasága Other MVM Group companies Paksi Atomerômû Zrt. Paksi Atomerômû Zrt. 2 A TERMELÉSI ÉRTÉK ÜZLETÁGANKÉNTI MEGOSZLÁSA DISTRIBUTION OF THE PRODUCTION VALUE BY LINES OF BUSINESS MVM Csoporton kívüli egyéb társaságok Other companies beyond the MVM Group MVM Zrt. MVM Zrt évi tény 28 fact 29. évi tény 29 fact The above diagram shows distribution of company-level sales revenues by customers. 3 Our sales revenue stemming from the works performed for our most significant partner, MAVIR ZRt. made 41.5% of the company-level sales revenue, which percentage shows a 7-percentagepoint decrease compared to the 28 figure Technológiai szerelés Technology installation Hálózatszerelés Network installation Karbantartási Egyéb szolgáltatások szolgáltatások Maintenance Other services services Annual Report 29 Éves jelentés OVIT ZRt. Szállítás Ipari és építôipari Egyéb Transport beruházás Others Industrial and construction projects The proportion of the sales revenue realized through fulfilment of orders for our second largest customer, Paks Nuclear Power Plant Plc within our total sales revenue was 6.8% up compared to the previous year. Our sales revenue received from the other companies of the MVM Group in the reporting period is up 7.3% compared to the reference year. We carried out power plant maintenance not only in the Paks Nuclear Power Plant but also in the Vértes Power Plant, the Tatabánya Power Plant, in the heating power plants in Miskolc, and upon the order of MVM GTER Zrt. In all power plants the works contracted have been performed at the adequate technical standard and by the stipulated deadlines. Our most significant customer amongst outof-branch customers was similarly to the previous year Mol Nyrt. (8.8%) in 29, too. OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 13

8 EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES Az összárbevétel 88,2%-át az alábbi 5 árbevételt meghaladó munkák tették ki: 88.2% of the total sales revenues were realized from works yielding a sales revenue exceeding HUF 5 mln, in particular: A MAVIR ZRt. megrendelései Orders of MAVIR ZRt. 29. évi árbevétel () 29 sales revenue (mln HUF) Szombathely Hévíz 4 kv-os távvezeték építési-szerelési munkái, oszlopok gyártása és kötôelemek szállítása Szombathely Hévíz 4 kv power line construction/assembly works, manufacture of towers and fastening materials 3 42,4 Gönyû 4 kv-os alállomás létesítése Installation of the Gönyû 4 kv substation 1 54,2 Martonvásár Bicske 4 kv-os távvezeték építési-szerelési munkái, oszlopok és kötôelemek gyártása Construction/installation works of, manufacture of towers and fastening materials for the Martonvásár Bicske 1 161,9 4 kv power line Pécs országhatár (Ernestinovo) 4 kv-os távvezeték építési-szerelési munkái, oszlopok és kötôelemek gyártása Construction/installation works of, manufacture of towers and fastening materials for the Pécs state border 1 8,9 (Ernestinovo) 4 kv power line Gönyû KCE (Gyôr Litér) felhasítás pont közötti 4 kv-os távvezeték építési-szerelési munkái, oszlopok és kötôelemek gyártása Construction/installation works of, manufacture of towers and fastening units for the 4 kv power line between 877,3 the Gönyû KCE (Gyôr Litér) slitting points Debrecen 22/12/35/2/1 kv-os alállomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukció Primary and secondary 12 kv reconstruction of the Debrecen 22/12/35/2/1 kv substation 731,3 Martonvásár 4 kv-os tokozott SF6-mezôk bôvítésének tervezési és kivitelezési munkái Design and construction works for extending the Martonvásár 4 kv coated SF6 fields 622,2 Dunaújváros 22/12 kv-os alállomás 12 kv-os mezôinek primer és szekunder rekonstrukciós munkái Primary and secondary 12 kv reconstruction of the Dunaújváros 22/12 kv transformer substation 621,9 Országhatár Albertirsa 75 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme, III. ütem Corrosion protection of the supporting structures of the state border Albertirsa 75 kv power line, Phase III 576,3 Bicske 4 kv-os alállomás létesítése Installation of the Bicske 4 kv substation 556,4 Pécs 4/12 kv-os alállomás Ernestinovo I. és II. sz. 4 kv-os távvezetékmezôk kiépítése Construction of the 4 kv power lines, Ernestinovo I and II, of the Pécs 4/12 kv substation 544,9 Albertirsa Békéscsaba 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme Corrosion protection of the supporting structures of the Albertirsa Békéscsaba 4 kv power line 416,8 Hévíz 4/12 kv-os alállomáson a 4. sz. 4 kv-os mezô, illetve a Szombathely I. és II. távvezeték fogadómezô kiépítése, a Litér 4 kv-os vezeték léptetése Construction of the 4 kv field 4 at the Hévíz 4/12 kv substation and the receiving sites for the Szombathely power lines I and II, shifting of the Litér 4 kv line 413,4 Martonvásár 4 kv-os tokozott SF6-mezôbôvítés, készülékek gyártómûvi felújításának tervezési és kivitelezési munkái Design and construction works and manufacturer s reconstruction of the equipment for extending the Martonvásár 4 kv coated SF6 fields 279,2 Sajószöged Debrecen 22 kv-os távvezeték alapfelújítási munkái az sz. oszlopok között Reconstruction of the ground of the Sajószöged Debrecen 22 kv power line between towers Nos ,9 Elszámolási mérés karbantartása, állapotfelmérés, tûz- és vagyonvédelmi karbantartás az átviteli hálózaton Settlement metering maintenance, condition survey, fire and property protection maintenance of the transmission network 214,4 Paks Sándorfalva 4 kv-os távvezeték alapfelújítási munkái Reconstruction of the ground of the Paks Sándorfalva 4 kv power line 2, A MAVIR ZRt. megrendelései Orders of MAVIR ZRt. 29. évi árbevétel () 29 sales revenue (mln HUF) Gyôr országhatár (Bécs) 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme Corrosion protection of the supporting structures of the Gyôr state border (Vienna) 4 kv power line 199,7 Központi kezelôközpont létesítése Spectrum és Xrgram/Zeusz rendszer kiépítése Construction of the Central Operating Centre, construction of the Spectrum and Xrgram/Zeusz systems 184,1 Albertirsa Szolnok Békéscsaba 4 kv-os távvezeték szigetelôcsere kivitelezési munkái, tartalék szerelvények szállítása Insulation replacement works and supply of spare fittings for the Albertirsa Szolnok Békéscsaba 4 kv power line 165,2 Bôny Szélerômûpark hálózati csatlakozásához kiépítésre kerülô 12 kv-os mezô kivitelezési munkái Construction of the 12 kv field for the network connection of the Bôny Wind Farm 15,4 Provizor oszlopcsalád tervezése, provizor oszlopok gyártása, 12 kv-os provizor rézkábel szállítása Design of the provisional tower group, manufacture of provisional towers, supply of 12 kv provisional copper cables 131,3 Alállomási karbantartási feladatok elvégzése az átviteli hálózaton Maintenance works for substations of the transmission network 13,6 A MAVIR ZRt. Sándorfalva 4/12 kv-os távkezelt alállomáson a térvilágítás és kerítésvilágítás felújítási munkái Reconstruction of the external and fence lighting of MAVIR s Sándorfalva 4/12 kv remote controlled substation 125,9 Debrecen 22/12/35/2/1 kv-os alállomás 12 kv-os primer és szekunder rekonstrukció tervezési és elôkészítô munkák Primary and secondary 12 kv reconstruction of the Debrecen 22/12/35/1 kv substation design and preparatory works 12,9 26 MAVIR-tulajdonú alállomást érintô, harmonizációs és egységesítési feladatok végzése Harmonization and unification works at 26 substations owned by MAVIR 119,8 Detk 22/12/35 kv-os alállomáson lévô 22 kv-os régi, SOHK típusú szakaszolók cseréje Replacement of the old 22 kv SOHK disconnectors at the Detk 22/12/35 kv substation 117,6 Hévíz Toponár 4 kv-os távvezeték szigetelôinek cseréje Insulation replacement at the Hévíz Toponár 4 kv power line 113,8 Albertirsa Martonvásár 4 kv-os távvezeték II. rendszere kiépítésének tervezése Design of installation of the Albertirsa Martonvásár 4 kv power line System II 113,1 Vezénylô- és szimulátorterem belsôépítészeti kialakításának megvalósítása a MAVIR-székházban Interior design of the control and simulator rooms in the MAVIR head office 18,1 Szombathely 4/12 kv-os alállomáson a 2. sz. 4 kv-os mezô bôvítése, a Bécs és Hévíz II. távvezetéki fogadómezôk kialakítása Extension of the 4 kv field No. 2 for the Szombathely 4/12 kv substation, construction of the receiving fields for the Vienna Hévíz power line II 12,1 Gyôr Litér 4 kv-os távvezeték kötegtávtartóinak cseréje Replacement of the Gyôr Litér 4 kv power line bundle spacers 97,8 Hálózati üzemeltetési központ (HÜK) tervezése és kivitelezése Design and construction of the Network Operation Centre 96,5 Átviteli hálózati távvezetékek nyiladékainak kézi és szárzúzásos technológiájú tisztítása, valamint oszloptöveinek mechanikai és vegyszeres technológiájú tisztítása Manual and hay-crusher cleaning of clearances of transmission network power lines, as well as mechanical and chemical cleaning of tower roots 9,7 14 Annual Report 29 Éves jelentés OVIT ZRt. OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 15

9 EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES A MAVIR ZRt. megrendelései Orders of MAVIR ZRt. 29. évi árbevétel () 29 sales revenue (mln HUF) A MAVIR ZRt. megrendelései Orders of MAVIR ZRt. 29. évi árbevétel () 29 sales revenue (mln HUF) Martonvásár Litér 4 kv-os távvezeték kötegtávtartóinak cseréje Replacement of the Martonvásár Litér 4 kv power line bundle spacers 89,9 Átviteli hálózati távvezetékek 2-es sürgôsségû nyiladékainak kézi és szárzúzásos technológiájú tisztítása, valamint oszloptöveinek mechanikai technológiájú tisztítása Manual and hay-crusher cleaning of urgency 2 clearances of transmission network power lines, as well as mechanical and chemical cleaning of tower roots 87,8 Sajószöged 4/22/12 kv-os alállomáson lévô 22 kv-os SOHK típusú szakaszolók cseréje Replacement of the 22 kv SOHK disconnectors at the Detk 4/22/12 kv substation 86, Martonvásár Gyôr 4 kv-os távvezeték tervezése Design of the Martonvásár Gyôr 4 kv power line 85,3 M31 autópálya ( km szakasz közötti szakasz) építése miatti Ócsa Zugló 22 kv-os és az Albertirsa Göd I II. 4 kv-os távvezeték átalakítása Alteration of the Ócsa Zugló 22 kv and the Albertirsa Göd I II 4 kv power lines due to construction of the M31 motorway (section between km) 85,1 Alállomások zöldterületének karbantartása a 29. évre, 5. ütem Maintenance of the green area of the substations in 29, Stage 5 82,8 M43 autópálya ( km) közötti szakasz építése által érintett, MAVIR ZRt. tulajdonú, nagyfeszültségû távvezetékek átépítésének kivitelezése Alteration of MAVIR s high-voltage power lines due to construction of the M43 motorway (section km) 81,7 Sajószöged Felsôzsolca II. 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme Corrosion protection of the supporting structures of the Sajószöged Felsôzsolca II 4 kv power line 8,3 Gyôr Litér 4 kv-os távvezeték alapfelújítása Reconstruction of the ground of the Gyôr Litér 4 kv power line 77,6 Szolnok 4 jelû DHBSM 11/22 típusú, 17836/198 gyártási számú szánú transzformátor helyszíni felújítása Site reconstruction of the Szolnok 4 DHBSM transformer of type 11/22, serial No /198 76,1 MAVIR ZRt. vagyonvédelmi országos felügyeleti rendszerének kivitelezése Installation of MAVIR s nationwide property protection monitoring system 75, Albertirsa Békéscsaba 4 kv-os távvezeték tartószerkezeteinek korrózióvédelme, I. ütem 1 44 sz. oszlopok között Corrosion protection of the supporting structures of the Albertirsa Békéscsaba 4 kv power line stage I (between towers 1 44) 72,4 Békéscsaba 2 jelû DHBSM 2/4 típusú, /1991 gyártási számú transzformátor helyszíni felújítása Site reconstruction of the Békéscsaba 2 DHBSM transformer of type 2/4, serial No /1991 7,9 A MAVIR ZRt. Zugló 22/12/1 kv-os alállomáson lévô SOHK típusú szakaszolók cseréje Replacement of the SOHK disconnectors at MAVIR s Zugló 22/12/1 kv substation 7,4 HÜP-KKEK, valamint Spectrum rendszer állomási adatkapcsolatok IEC 14 szerinti kiépítése Installation of station data links for the HÜP-KKEK and Spectrum systems according to IEC 14 68,4 Paks Litér 4 kv-os távvezeték alapfelújítása Reconstruction of the ground of the Paks Litér 4 kv power line 66, MAVIR ZRt. többfunkciós általános megjelenítô (TÁM) rendszerek megvalósítása Installation of MAVIR s Multifunction General Display systems 65,7 Albertirsa Göd 4 kv-os, Paks Sándorfalva 4 kv-os, Sajószöged Göd 4 kv-os, Sajószöged Szolnok 22 kv-os, Szolnok Szeged 22 kv-os, Detk Szolnok 22 kv-os átviteli vezetékekre vonatkozó vezetékjog ingatlan-nyilvántartási utólagos bejegyeztetésének teljes körû lebonyolítása Conducting the complete subsequent real estate registration procedure for the cable rights for the Albertirsa Göd 4 kv, Paks Sándorfalva 4 kv, Sajószöged Göd 4 kv, Sajószöged Szolnok 22 kv, Szolnok Szeged 22 kv, and Detk Szolnok 22 kv power lines 62,2 Felsôzsolca Sajóivánka 4 kv-os távvezeték szigetelôcseréinek kivitelezési munkái Insulation replacement of the Felsôzsolca Sajóivánka 4 kv power line 57, Gyôr országhatár 4 kv-os távvezeték szigetelôcseréinek kivitelezési munkái Insulation replacement of the Gyôr state border 4 kv power line 54,8 Sajószöged 4/22/12 kv-os alállomás térvilágításának felújítása, 12 kv-os TVK-fogyasztásmérés áthelyezése Reconstruction of the external lighting of the Sajószöged 4/22/12 kv substation; relocation of the 12 kv TVK consumption meter 52,3 Sajószöged Felsôzsolca I. 4 kv-os távvezeték szigetelôcseréinek kivitelezési munkái Insulation replacement of the Sajószöged Felsôzsolca 4 kv power line 52, MVM Zrt. megrendelései Orders of MVM ZRt. 29. évi árbevétel () 29 sales revenue (mln HUF) Távközlési hálózat és rendszerek üzemeltetése, karbantartása, üzemzavar-elhárítása Operation, maintenance and troubleshooting of the telecommunications network and systems 556,8 Az MVM Zrt. hálózatfelügyeleti rendszerének korszerûsítése Modernization of MVM s network control system 94,8 Távközlési hálózat Akkumulátor és klímaberendezések cseréje Telecommunications network Replacement of batteries and air-conditioners 56,5 16 Annual Report 29 Éves jelentés OVIT ZRt. OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 17

10 EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES A Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései Orders of Paks Nuclear Power Plant Plc 29. évi árbevétel () 29 sales revenue (mln HUF) Paksi Atomerômû 4/12 kv-os alállomás 4 kv-os 1 5. mezôk szekunder és villamos védelmi rekonstrukciója, valamint az 1 4. blokkok fô- és háziüzemi transzformátorainak villamos védelmi rekonstrukciója, továbbá a 8 db 12 kv-os vonali mezô védelmi rekonstrukciójának kivitelezési és üzembe helyezési munkái Secondary and electrical protection reconstruction of the 4 kv fields 1 5 of the Paks Nuclear Power Plant s 4/12 kv substation, electrical protection reconstruction of the main and house-service transformers of blocks 1 4, and construction and commissioning works for the protection reconstruction of the 8 pcs of 12 kv line fields 1 215,2 A Paksi Atomerômû üzemeltetése során felmerülô villamos és irányítástechnikai karbantartási feladatok elvégzése Electrical and control engineering maintenance tasks arising from operation of the Paks Nuclear Power Plant 1 58,6 A Paksi Atomerômû 3 4. blokki biztonsági hûtôvíz-rendszer rekonstrukciója, a DN 2 mm alatti csôvezetékek cseréje Reconstruction of the safety cooling-water system of blocks 3 4 of the Paks Nuclear Power Plant, replacement of pipes below DN 2 mm 1 22,9 A Paksi Atomerômû technológiai rendszerein végzett karbantartási feladatokhoz kapcsolódó hegesztési, technológiai csôszerelési, acélszerkezeti és építészeti, épületgépészeti karbantartási munkák végzése, mûszaki elôkészítési tevékenységek ellátása Welding, technological pipe fitting works, steel structure maintenance works and architectural building service engineering works, technical preparatory activities for the technological systems of the Paks Nuclear Power Plant 975,4 Erômûvi gépész karbantartási feladatok a Paksi Atomerômûben Power plant engineering maintenance tasks in the Paks Nuclear Power Plant 935,4 8 db DHM 27/4 típusú fôtranszformátor cseréje KDO 3/4 típusúra, tervezési és kivitelezési munkák Replacement of 8 pcs of main transformers of type DHM 27/4 to type KDO 3/4; design and construction works 98,9 Paksi Atomerômû 3 4. blokki dízelgépek fordulatszám-szabályozó és -vezérlô rendszer cseréjének kivitelezési munkái Replacement of the speed regulating and control system of the diesel engines in blocks 3 4 of the Paks Nuclear Power Plant 672,3 A Paksi Atomerômû elektronikus diszpécser központ (EDK) rendszereinek rekonstrukciója digitális diszpécser központra (DDK) Reconstruction of the Electronic Dispatcher Centre (EDK) systems of the Paks Nuclear Power Plant to a Digital Dispatcher Centre (DDK) 633,6 Sugárvédelmi ellenôrzô rendszer munkahelyi és technológiai ellenôrzô alrendszer (SER-MT) rekonstrukciója Reconstruction of the Radiation Control System Workplace and Technological Control Subsystem (SER-MT) 62, Fémmegmunkálás Metalworking 597,7 Vegyészeti tevékenység végzése Chemical activities 521,8 Egyedi, területi rend fenntartására irányuló villamos szakterületi munkák Individual specialized electrical works aimed at maintenance of the area order 55,5 18/6 kv-os transzformátorok leszállítása és ideiglenes transzformátortároló kialakítása Supply of 18/6 kv transformers and construction of a temporary transformer storage unit 431, 1(-4)TL1(3) hûtôkaloriferek cseréje Replacement of 1(-4)TL1(3) cooling calorifiers 316,3 Elszámolási mérések korszerûsítése a 4 kv-os alállomásra Modernization of settlement metering for 4 kv substations 294,4 A Paksi Atomerômû Zrt. megrendelései Orders of Paks Nuclear Power Plant Plc 29. évi árbevétel () 29 sales revenue (mln HUF) A Paksi Atomerômû Zrt. rendészeti beléptetési pontjainak átalakítása és üzembe helyezése az engedélyezett kiviteli tervek alapján Alteration and commissioning of the security access control points of the Paks Nuclear Power Plant according to the authorized working drawings 26,9 A Paksi Atomerômû 4/12 kv-os alállomás 1 5 KT jelû ELKSP 3 4 típusú 4 kv-os SF6-gázszigetelésû megszakítók cseréje Replacement of the 4 kv SF6 gas-insulated disconnectors of type ELKSP 3 4, marked 1 5 KT, of the 4/12 kv substation of the Paks Nuclear Power Plant 214, Nagyfeszültségû berendezések karbantartása Maintenance of high-voltage equipment 18,7 Hulladékbesûrítô rendszer létesítése (MOWA-épület multifunkcióssá alakítása és a MOWA-technológia telepítése) Installation of a waste concentrator (alteration of the MOWA building into a multifunction building and installation of the MOWA technology) 179,8 21 SP jelû generátor forgórészeinek javítása Repair of rotors of generator 21 SP 137, blokki dízelgépek fordulatszám-szabályozó és -vezérlô rendszerének cseréje kiviteli terv, engedélyezési és megvalósulási dokumentáció elkészítése Replacement of the speed regulating and control system of the diesel engines in blocks 3 4 of the Paks Nuclear Power Plant elaboration of working drawings, permission and as-built documentation 124,5 Technológiai berendezések szervizútja, kiszerelt berendezések javítása Repair of the service road for technological equipment, finishing equipment 1, Udvartéri tûzi és ivóvízrendszeri átalakítások kivitelezési munkáinak elvégzése Alteration works for the fire water and drinking water systems in the yard area 92, blokk nem megfelelô mozgástartalékú szekunderköri GERB rezgéscsillapítók cseréje, karbantartási munkák Replacement of the GERB vibration control equipment in the secondary circle with inadequate motion reserve; maintenance works in blocks ,4 SCO4 jelû turbina olajhûtôk karbantartási munkái Maintenance works in turbine oil coolers SCO4 69,4 Paksi Atomerômû Zrt. 6 és,4 kv-os megszakítók karbantartása Maintenance of 6 and.4 kv disconnectors of Paks Nuclear Power Plant Plc 66,3 11 SP jelû tartalék generátor felújítása Reconstruction of the 11 SP spare generator 65,4 Külsô villamos installáció és kábelhálózatok karbantartási és hibaelhárítási munkái Maintenance and troubleshooting works for external electrical installations and cable networks 52,5 18 Annual Report 29 Éves jelentés OVIT ZRt. OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 19

11 EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES MVM Csoport többi társaságainak megrendelései Megrendelôk 29. évi árbevétel () Orders from other companies of the MVM Group Customers 29 sales revenue (mln HUF) A Vértesi Erômû erômûvi gépészeti karbantartása, építészeti szakipari munkái, készenléti ügyelete Mechanical power plant maintenance, architectural finishing works, Vértesi Erômû ZRt. 429,7 standby duty in the Vértes Power Plant Az Oroszlányi Erômû 6 MW-os gôzturbinájához új nagynyomású ház és egyéb alkatrészek szállítása Supply of a new high-pressure turbine housing and other parts to the Vértesi Erômû ZRt. 141,4 6 MW steam turbine of the Oroszlány Power Plant A visontai bánya és Detk alállomás korszerûsítése Mátrai Erômû ZRt. 98, Modernization of the Visonta mine and Detk substation A Vértesi Erômû ZRt. Energetikai Igazgatóságának területén üzemfenntartási-üzemeltetési tevékenység Routine maintenance and operation activities in the Energy Directorate Vértesi Erômû ZRt. 88,9 of the Vértes Power Plant A Lôrinci Gyorsindítású Szekunder-tartalék Gázturbinás Erômû villamos, irányítástechnikai, valamint védelmi és automatikai berendezéseinek szerviz tevékenysége, karbantartása és eseti hibaelhárítása Servicing, maintenance and casual troubleshooting of the electrical, MVM GTER Zrt. 72,1 control engineering, as well as protection and automatic equipment of the Lôrinc Quick Start Secondary Reserve Gas Turbine Power Plant A Klíma- és szellôzôgépek rekonstrukciója, I. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése a Paksi Atomerômûben Construction works of the Reconstruction of the air conditioning and MVM ERBE Zrt. 62,9 ventilation equipment, Stage I in the Paks Nuclear Power Plant Egyéb megrendelések Megrendelôk 29. évi árbevétel () Other orders Customers 29 sales revenue (mln HUF) ALPINE-ENERGIE Österreich GmbH 624,1 EGE, spol.s r.o. 52, Elektrovod Žilina, a.s. 55,1 ELV Jarlso AS 17,7 EnBW Regional AG 68,9 ENSO Energie Sachsen Ost AG 21,4 Fabricom GTI S.A./NV 35,9 Hamon D'Hondt SA 562,6 K+G GmbH 368,9 Acélszerkezetek gyártása exportra Marsteel spol. s r.o. 51,7 Manufacture of steel structures for export M-KON S.R.O. 145,5 Pöyry Energy GmbH 38,4 Reime Jarlso A.S. 33,3 RWE Service GmbH 7,5 Stahlbau Günther 33,1 Voestalpine GmbH 18,3 Východoslovenská energetika a.s. 11,2 Windisch Steel Solutions GmbH 142,2 Zápodoslovenská Energetika a.s. 88,9 Egyéb megrendelések Megrendelôk 29. évi árbevétel () Other orders Customers 29 sales revenue (mln HUF) Mol Dunai Finomító villamosenergia-rendszerének üzemeltetése Mol Nyrt. 998,9 Operation of the Mol Danube Refinery s electricity system Ferencváros C elágazás Vecsés vonalszakasz biztosítóberendezés és távközlés átépítése, a kapcsolódó rekonstrukciós munkákkal Rebuilding of the security and telecommunication equipment of the Thales Rail Signalling 828,9 Ferencváros C branch Vecsés line section, including the related Solutions Kft. reconstruction works Bajánsenye (országhatár) Boba vasútvonal villamosítási munkái (tervezése, építése, szerelése és üzembe helyezése) Electrification works (design, construction, installation and Siemens ZRt. 653, commissioning) of the Bajánsenye (state border) Boba railway line Királyegyháza külterület 12/11 kv-os transzformátorállomás építészeti és villamos tervezési és kivitelezési munkái Architectural and electric design and construction works for the Nostra Cement Kft. 59,7 12/11 kv transformer station in the outskirts of Királyegyháza A Paksi Atomerômû 1 4. sz. blokkon a gôzfejlesztôk primer-szekunder közötti átfolyás (PRISE) vízoldali lefúvatással való kezelése villamos és irányítástechnikai területének beszerzési és kivitelezési munkái Transelektro Fôvállalkozó Treatment by water blow-down of the flow between the és Kereskedelmi Kft. primary-secondary of the steam generators (PRISE), as well as 296,5 purchasing and construction activities for the electrical and control engineering equipment of blocks 1 4 of the Paks Nuclear Power Plant A Pannon Szélerômû Kft. által Bábolna település külterületén létesítendô 15 MW-os szélerômûpark hálózati csatlakoztatása érdekében a Bana település külterületén létesítendô 12 kv-os alállomás villamos technológiai kivitelezése Electric technological works for the 12 kv substation to be constructed STS Group Zrt. 27,9 in the outskirts of Bana for the purposes to connect the 15 MW wind park to be constructed by Pannon Szélerômû Kft in the outskirts of Bábolna to the network (Gyôr) GMVG 12/2 kv-os transzformátorállomás építészeti és villamos technológiai kivitelezése, II. ütem, 1. tétel: építészeti kivitelezés Architectural and electric technological works for the (Gyôr) E.ON ÉDÁSZ 269,7 GMVG 12/2 kv transformer station, Stage I, Item 1: Architectural works Villamos vizsgálólaboratórium eszközeinek szállítása mérnökszolgáltatással Supply of the electric testing laboratory devices including AREVA T&D Sp. z.o.o. 24, engineering services Pécs Kertváros alállomás gyûjtôsínesítése és bôvítése E.ON DÉDÁSZ 237,3 Busbar installation and extension for the Pécs Kertváros substation A Mol Nyrt. területén speciális erôsáramú fôelosztó szerelések, felújítási munkák és egyéb feladatok Petrolszolg Karbantartó 216,5 Special electric power main distributor installation, reconstruction works és Szolgáltató Kft. and other services in Mol s territory Szerencs 12/2 kv-os transzformátorállomás villamos technológiai kivitelezése, üzembe helyezése, provizóriumok kialakítása, bontása ÉMÁSZ Hálózati Kft. 2,3 Electric technological works, commissioning, installation and demolition or provisional works for the Szerencs 12/2 kv transformer station 2 Annual Report 29 Éves jelentés OVIT ZRt. OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 21

12 EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF INDIVIDUAL ACTIVITIES Egyéb megrendelések Megrendelôk 29. évi árbevétel () Other orders Customers 29 sales revenue (mln HUF) Zugló 22/12/1 kv-os transzformátorállomás 12 kv-os szekunder rekonstrukciója Secondary 12 kv reconstruction of the Zugló 22/12/1 kv ELMÛ-ÉMÁSZ 196,3 transformer station M6 autópálya kilométerszelvények között keresztezett E.ON-tulajdonú 12 kv-os távvezetékek átalakítása Reconstruction of the 12 kv power lines owned by E.ON crossed EH-SZER Kft. 151,2 between the km sections of the M6 motorway E.ON DÉDÁSZ Zrt. üzemeltetésébe kerülô Pécs Kertváros Mohács 2 kv-os távvezeték és Pécs Siklós I II. 12 kv-os távvezeték átalakítás kivitelezése Reconstruction works for the Pécs Kertváros Mohács 2 kv power line E.ON DÉDÁSZ 15, and the Pécs Siklós I II 12 kv power line to be operated by E.ON DÉDÁSZ Zrt. Távvezetékoszlopok védôvezetôjének cseréje a dél-dunántúli régióban Replacement of the protecting wires of power line towers E.ON DÉDÁSZ 142,5 in the South-Transdanubian region Királyegyháza 12/2/1 kv-os alállomás létesítése E.ON DÉDÁSZ 142, Construction of the Királyegyháza 12/2/1 kv substation Kerka 12/2 kv-os transzformátor-alállomás építészeti és villamos technológiai kivitelezése, üzembe helyezése Architectural and electric technological and commissioning works E.ON ÉDÁSZ 14,5 for the Kerka 12/2 kv transformer substation M6 autópálya és M6 autópálya építése miatt Pécs Siklós I II. 12 kv-os és Pécs Mohács 12 kv-os távvezetékek átalakítása Reconstruction of the Pécs Siklós I II 12 kv and Pécs Mohács EH-SZER Kft. 139,9 12 kv power lines due to construction of the sections of the M6 motorway and section of the M6 motorway A TVK Nyrt. I., II. sz. fogadóállomás fôtranszformátor-tartalék képzése, 12 kv-os és 6 kv-os mezôk kiépítése Construction of a reserve main transformer for the TVK receiving Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. 134,9 station I and II; construction of 12 kv and 6 kv fields Szerencs Tiszalök 12 kv-os távvezeték teljes felújítása a 31 4-es feszítôközben Total reconstruction of the Szerencs Tiszalök 12 kv power line, ÉMÁSZ Hálózati Kft. 117,2 at 31 4 space sections A püspökszilágyi RHFT-ben lévô raktárhelyiségek és a szennyvíztisztító felújítása, a régi technológiai rendszer mûtárgyainak elbontása Radioaktív Hulladékokat Kezelô 18,1 Reconstruction of the storage premises and wastewater treatment plant Közhasznú Nonprofit Kft. in RHFT in Püspökszilágy; demolition of the old technological system Egyéb megrendelések Megrendelôk 29. évi árbevétel () Other orders Customers 29 sales revenue (mln HUF) Dunaújváros OVIT 22/12/2/1 kv-os alállomás 12 kv-os mezôrekonstrukció primer és erôsáramú szekunder tervezése, kivitelezése, valamint ezen munkálatok kapcsán érintett más mezôk kapcsolódó, szükséges mértékû átalakítása, telemechanika bôvítéssel E.ON DÉDÁSZ 12,7 Primary and secondary power design and construction of the 12 kv field reconstruction works for the Dunaújváros OVIT 22/12/2/1 kv substation; related alteration of the other fields to the necessary extent, with remote control upgrade Alállomások kapcsolótereinek biztonsági burkolása, világítás korszerûsítése, III. ütem Safety coating and lighting modernization of the switch rooms E.ON ÉDÁSZ 82,7 of substations, Stage III Kerka 12/2 kv-os transzformátorállomás konténerszállítás E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. 67,7 Container transport for the Kerka 12/2 kv transformer station Debrecen Ipari Park 132/22 kv-os alállomás 29. évi rekonstrukciójának kivitelezése E.ON TITÁSZ 66,4 29 reconstruction of the Debrecen Industrial Park 132/22 kv substation Balatonfûzfô MÁK 35/1 kv-os alállomás belsôtéri világítás korszerûsítése, installáció felújításának tervezése és kivitelezése, Balatonfûzfô MÁK 35/1 kv-os alállomás kapcsolótereinek biztonsági burkolásának tervezése és kivitelezése Modernization of the internal lighting, design and implementation E.ON ÉDÁSZ 5,4 of the installation reconstruction for the Balatonfûzfô MÁK 35/1 kv substation; design and installation of the safety coating for the switch rooms of the Balatonfûzfô MÁK 35/1 kv substation 22 Annual Report 29 Éves jelentés OVIT ZRt. OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 23

13 VAGYONI HELYZET FINANCIAL STATUS Vagyoni helyzet Financial Status AZ ESZKÖZÖK ALAKULÁSA Társaságunk 29. december 31-ei mérlegfôösszege (2 394,8 ) 4,8%-os növekedést mutat az elôzô év záró értékéhez viszonyítva, melyet alapvetôen a kivitelezéseink ellátásához szükséges készletek állományváltozása, azon belül is a jelentôs mértékû (mintegy 2 Mrd Ft), áthúzódó jellegû szerzôdésállománnyal összefüggésben a befejezetlen termelés és félkész termékek állománynövekedése (+836 ) idézett elô. A befektetett eszközök záró értéke 135,9 -tal, az aktív idôbeli elhatárolásoké pedig 41,8 -tal nôtt. Az eszközoldal fô mérlegtételeinek megoszlási viszonyszámait a nyitó állományhoz képest, az alábbi ábra mutatja: % FÔ MÉRLEGTÉTELEK ALAKULÁSA CHANGE OF MAIN BALANCE-SHEET ITEMS % 77% Aktív idôbeli elhatárolások Prepayments and accrued income Forgóeszközök Current assets Befektetett eszközök Fixed assets % 28. dec. 31. tény facts as of % 29. dec. 31. tény facts as of ASSETS Distribution of the main balance-sheet items of assets compared to the opening balance is shown in the diagram above. The balance-sheet total of our Company as at 31 December 29 (HUF 2,394.8 mln) shows a 4.8% increase compared to the previous year s closing figure, which is attributable mainly to the change in assets required for the performance of our construction works, in particular the change in Work in progress and semi-finished products (+HUF 836 mln) connected with contracts of considerable value carried over from the previous period (ca. HUF 2 bln). The closing balance of Fixed assets and Prepaid expenses and accrued income grew HUF mln and HUF 41.8 mln, respectively. 24 OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 25

14 VAGYONI HELYZET FINANCIAL STATUS VAGYONI HELYZET FINANCIAL STATUS A készletállomány összetételén belül mind a saját termelésû készletek értéke, mind pedig a vásárolt készleteké nôtt az elôzô évi adatokhoz viszonyítva. Az áruk között nyilvántartott közvetített áruk és szolgáltatások együttes állománynövekedése 249,9 volt. A készletek 29. évi záró értéke a már jelzett áthúzódó rendelésállománnyal összefüggésben alakult, a nyitó értéket 12 -tal haladta meg. A készletérték összetétel-változását az alábbi ábra mutatja: FORGÓESZKÖZÖK ALAKULÁSA A forgóeszközök állománya abszolút értékben 757,7 -tal magasabb a 28. december 31-ei állapothoz képest. Ezen állomány fô mérlegtételenkénti alakulását szemlélteti a következô grafikon: FORGÓESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA CHANGE IN CURRENT ASSETS Pénzeszközök Cash and cash equivalents % Készletek Inventories 6 2% 52% 25 8 KÉSZLETÉRTÉKEK ALAKULÁSA CHANGE OF INVENTORIES 1% 14 Követelések Receivables Bankbetét- és készpénzállományunk együttes záró értéke 54,5 volt, ami 12,2 -tal alacsonyabb, mint a 28. évi záró érték. 45 1% 1 A követelések záró állományát vizsgálva a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennállóak 5,8%kal növekedtek, míg a konszolidációs körön kívüli vevôk állománya 15%-kal alacsonyabb a nyitó értékhez képest. Az egyéb követelések beszámolási idôszaki záró értéke 172,7, amely mintegy fele a 28. december 31-ei értéknek, alapvetôen a szolgáltatásokra adott elôlegek, a vevôktôl kapott áfa, valamint az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolások alakulásával összefüggésben. 44% 31% Befejezetlen termelés és félkész termékek Work in progress and semi finished products 2 21% 22% 15 4 Áruk (közvetített szolg., göngyölegek) Goods (mediated services, packaging) Anyagok Materials 1 2 2% Készletekre adott elôlegek Advances on inventories 28. dec. 31. tény facts as of % 47% 34% dec. 31. tény facts as of CURRENT ASSETS The absolute value of current assets was HUF million higher compared to the figure as at 31 December 28. The above diagram shows changes in current assets by main balance-sheet items. 28. dec. 31. tény facts as of dec. 31. tény facts as of Within the components of Inventories, both the Self-produced stock and Purchased stocks figures have grown compared to the previous year s figures. The aggregate increase in Mediated goods and services recognized among Goods amounted to HUF mln. In review of the closing balance of Receivables, those from subsidiary undertakings have grown 5.8% and Trade debtors outside the consolidated group of customers was 15% lower than the opening value. The closing value of Other receivables in the reporting period is HUF mln, i.e. ca. half of the figures as of 31 December 28, including, as a rule, Advances on services, VAT received from customers, and amounts connected with settlement of accounts with municipalities. The aggregate closing value of our bank deposit and cash balance amounted to HUF 54.5 mln, which is HUF 12.2 mln lower than the 28 closing amount. 26 Annual Report 29 Éves jelentés OVIT ZRt. The 29 closing value of Inventories has changed due to the orders carried over as already mentioned above and has exceeded the opening value by HUF 1,2 mln. The above diagram shows the change of Inventories by components. OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 27

15 VAGYONI HELYZET FINANCIAL STATUS VAGYONI HELYZET FINANCIAL STATUS Az immateriális javak 29. évi záró állománya 55,7%-kal magasabb a bázisévi értékhez képest. A változás a szellemi termékek, túlnyomórészt különbözô termelési célú szoftverek beszerzésébôl és az intranetrendszerünk fejlesztésébôl adódott. A tárgyi eszközeink állománya 2,5%-kal nôtt. A mûszaki berendezések, gépek és jármûvek eszközcsoportbeli beszerzések 51,1%-át szerszámok és ipari eszközök tették ki. E tételeken kívül az év folyamán még emelôgépeket és szállítóeszközöket, metrológiai mûszereket, valamint anyagvizsgáló eszközöket vásároltunk. A beszámolási idôszakban szállítóeszközöket, metrológiai mûszereket értékesítettünk, továbbá mûszaki eszközöket és termelôberendezéseket selejteztünk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA A 29. december 31-ei mérési idôpontban társaságunk befektetett eszközeinek állománya 4 566,5. Az eszközösszetétel elôzô évi záró értékekhez viszonyított alakulását szemléltetik a következô oszlopdiagrammok: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA DISTRIBUTION OF ASSETS Az ezen eszközöket érintô gazdasági események eredményeként az állomány értéke 5,2%-kal nôtt a vizsgált idôszak végére. Az aktiválást meghaladó értékcsökkenés elszámolása következtében az ingatlanok nettó értéke 2,7%-kal csökkent a nyitó értékhez képest, míg az egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek 29. december 31-ei állománya,7%-kal alacsonyabb. A befektetett pénzügyi eszközök állományváltozása +1,1. Társaságunk az elôzô évekhez hasonlóan munkavállalói részére lakásvásárlás és felújítás céljára kedvezményes kamattal igénybe vehetô kölcsönt folyósított Befektetett pénzügyi eszközök Financial investments 35 Immateriális javak Intangible assets 3 Beruházások, felújítások Capital expenditure 25 Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Other equipment, fittings, vehicles 2 Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Technical equipment, machinery, vehicles 15 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok Real estate and related rights 1 1% 1% 5% 9% 1% 2% 7% 8% 39% 4% 45% 42% dec. 31. tény facts as of dec. 31. tény facts as of FIXED ASSETS At the accounting date of 31 December 29, the balance of our Company s Fixed assets was HUF 4,566.5 mln. The above column diagram shows the change of the composition of assets compared to the previous year s closing figures. The 29 closing balance of Intangible assets was 55.7% higher compared to the reference year's figure. Such change has occurred due to the purchase of intellectual products, mostly various software products for production purposes and the upgrading of our Intranet system. The balance of our Tangible assets grew 2.5%. 51% of the technical equipment, machinery and vehicles purchased within the group of these assets were tools and industrial equipment. In addition to these items, elevating machines and transport equipment, metrology instruments and material testing devices were purchased during the year. In the reporting period we sold some pieces of transport equipment and metrology instruments and scrapped some pieces of technical and manufacturing equipment. As a result of the economic events affecting such equipment, the value of their balance grew 5.2% by the end of the period under review. As more assets were depreciated than capitalized, the net value of Real estates is 2.7% down compared to the opening value and the balance of Other equipment, fittings and vehicles as at 31 December 29 shows a.7% decrease. The change in Financial investments was +HUF 1.1 mln. Our Company provided its employees, similarly to the previous years, with preferential interest-bearing loan facilities available for the purchase and renewal of homes. 28 Annual Report 29 Éves jelentés OVIT ZRt. OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 29

16 VAGYONI HELYZET FINANCIAL STATUS VAGYONI HELYZET FINANCIAL STATUS Összes kötelezettségünk állománya 2,9%-kal magasabb a bázisévi értékhez viszonyítva. A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyidôszaki záró értéke 3,3%-kal magasabb értéket mutat, melyen belül a szállítókkal szemben felmerült, fizetési határidôn belüli kötelezettségeink záró értéke 6,2%-kal, a kapcsolt vállalkozások állománya pedig 4,3%-kal növekedett. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség záró értéke ugyanakkor 15,9%-kal csökkent, melyet alapvetôen az áfaelszámolásból adódó kötelezettségek csökkenése idézett elô. A FORRÁSOK ALAKULÁSA A 28. december 31-ei és a 29. december 31-ei mérési idôpontok között társaságunk forrásállományában az alábbi változások következtek be: A várható kötelezettségekre képzett céltartalékok záró állománya 46,6%-kal magasabb, alapvetôen a Kollektív Szerzôdés szerinti jövôbeli kifizetésekre történô képzés miatt, míg a jövôbeni költségekre képzett céltartalékoké 11,6%-kal alacsonyabb a nyitó értékekhez képest. A saját tôke forrásállományon belüli részaránya 1 százalékponttal magasabb a mérleg szerinti eredmény hatására. FORRÁSÁLLOMÁNY-VÁLTOZÁS CHANGES IN LIABILITIES AND EQUITY A rövid idôn belül esedékes kötelezettségeink 29. évi értéke meghaladta a mobil eszközök záró értékét, melynek oka, hogy a szállítókkal és kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségeink együttes értéke az elôzô évhez képest tovább növekedett, míg ezzel szemben a vevôkkel és az MVM konszolidációs körébe tartozó társaságokkal szembeni követelések állományában 4,1%-os csökkenés következett be. A céltartalékok záró állományának elôzô évhez viszonyított növekedése, valamint a mérleg szerinti eredmény együttes hatására a vissza nem fizetendô források állománya 17,9%-kal magasabb, mint az immobil eszközöké. A likvid pénzeszközök, és a mobilizálható eszközök (vásárolt és saját termelésû készletek, készletekre adott elôlegek) 29-ben is meghaladták az azonnal esedékes, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségeink értékét. NÉGYFOKOZATÚ LIKVIDITÁSI MÉRLEG FOUR-STAGE LIQUIDITY BALANCE % Az eszközök mobilitásának és a kötelezettségek esedékességének minôsítése alapján a következô négyfokozatú likviditási mérleg állítható össze: 12 3% Egyéb (céltartalék, passzív idôbeli elhatárolás) Others (Provisions, Accruals and deferred income Rövid lejáratú kötelezettségek Short-term liabilities Hosszú lejáratú kötelezettségek Long-term liabilities % 67% Eszközök Assets as of % Kötelezettségek Liabilities as of dec. 31. tény facts as of Our Total liabilities are 2,9% higher compared to the reference year s figure. The closing figure of Short-term liabilities in the period grew by 3.3%, of which the closing value of Trade creditors not yet overdue and those payable to subsidiary undertakings increased 6.2% and 4.3%, respectively. However, the closing value of Other short-term liabilities has diminished by 15.9%, mostly as a consequence of liabilities arising from VAT accounting. The closing balance of Provisions accumulated for expected liabilities was 46.6% higher, mostly as a consequence of accumulation of provisions for future payments according to the Collective Bargaining Agreement while that of Provisions accumulated for future costs has lowered 11.6% compared to the opening figures. The proportion of Stockholders equity within Liabilities and stockholders' equity was 1 percentage point higher as a result of the balance-sheet profit. Annual Report 29 Éves jelentés OVIT ZRt. Kötelezettségek Liabilities as of Saját tôke Stockholders equity 3 Eszközök Assets as of % 29. dec. 31. tény facts as of Likvid eszközök/ Azonnal esedékes kötelezettségek Liquid assets/ Current liabilities Mobil eszközök/ Rövid idôn belül esedékes kötelezettségek Mobil assets/ Short-term liabilities Mobilizálható eszközök/ Hosszú lejáratú kötelezettségek Mobilizable assets/ Long-term liabilities Immobil eszközök/ Vissza nem fizetendô források Immobile assets/ Non-repayable resources LIABILITIES AND STOCKHOLDERS EQUITY Between the dates of review of 31 December 28 and 31 December 29, the changes shown in the above figure have occurred in our Company s Liabilities and stockholders equity. According to the qualification of the mobility of assets and due dates of liabilities, the above four-stage liquidity balance can be compiled. The 29 figure of our liabilities due within a short time exceeded the closing value of mobile assets, which is attributable to the fact that the aggregate value of our liabilities to suppliers and subsidiary undertakings has grown further compared to the previous year, while the balance of our liabilities to customer and within the consolidated group of MVM companies showed a 4.1% decrease. In consequence of the aggregate effect of the increase in the closing balance of Provisions compared to the previous year and the balance-sheet profit, the balance of Non-repayable resources is 17.9% higher than that of Immobile assets. In 29, the value of liquid and mobilizable assets (purchased and self-produced stocks, advances on inventories) still exceeds the value of our current and long-term liabilities. OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 31

17 A FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF OUR FINANCING ACTIVITY A finanszírozási tevékenység értékelése Evaluation of our Financing Activity Társaságunk pénzgazdálkodási tevékenységét a 29. évben is az üzletpolitikában megfogalmazott követelménynek megfelelôen, és az MVM Csoport finanszírozási szabályai szerint, cash pool-rendszer keretében látta el. A bevételek és kiadások idôbeli alakulását az alábbi ábra szemlélteti: Társaságunk bevételei március, június, július és december hónapokban haladták meg a kiadásokat, az év folyamán összességében 3,1 Mrd Ft-tal volt alacsonyabb a pénzügyileg realizált bevételek összege a kiadások értékénél. A legmagasabb pozitív irányú eltérés december hónapban, míg a legjelentôsebb negatív irányú eltérés januárban mutatkozott. Az elôzô évhez képest a kiadások 31,2%-kal, a pénzügyileg realizált bevételek pedig 14,1%-kal növekedtek. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK IDÔBELI ALAKULÁSA TEMPORAL CHANGE IN REVENUES AND EXPENSES Bevétel Revenues 1 Kiadás Expenses Our Company continued to carry out cash management in 29 in accordance with the requirements defined in its business policy and the financing rules of the MVM Group through a cash pool system. The above diagram shows the temporal change in revenues and expenses. December December November November Október October Szeptember September Augusztus August Július July Június June Május May Április March Március March Január January Február February 2 Our Company s revenues exceeded expenses in January, February, April, November and December. The amount of financially realized revenues was HUF 3.1 bln lower than the amount of expenses during the year in the aggregate. The largest positive difference was shown in December while the largest negative difference occurred in January. Expenses and financially realized revenues exceeded the previous year s figures by 31.2% and 14.1%, respectively. 32 OVIT ZRt. Éves jelentés 29 Annual Report 33

18 A FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF OUR FINANCING ACTIVITY Készpénz- és bankbetétállományunk a 28. december 31-ei állományhoz viszonyítva 12,2 -tal csökkent. Társaságunk 29. évi pénzáramlásának elôzô két évvel összehasonlított változását tükrözik a következô oszlopdiagrammok: ÉVI PÉNZÁRAMLÁS VÁLTOZÁSA 29 CASH FLOW COMPARED WITH THE PREVIOUS TWO YEAR Szokásos tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Ordinary cash flow Befektetési tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás Investment cash flow Pénzügyi mûveletekbôl származó pénzeszközváltozás Financial cash flow év tény 27 fact 28. év tény 28 fact 29. év tény 29 fact Our cash balance and bank deposits have diminished compared to those as at 31 December 28 by HUF 12.2 mln. The above column diagram reflects the change of our Company s 29 cash flow compared to the previous two years. 34 Annual Report 29 Éves jelentés OVIT ZRt. 35

19 AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA PROFITABILITY Az eredmény alakulása Profitability Társaságunk 29. évi adózás elôtti eredménye 361,2, meghatározó összetevôinek alakulását az alábbi diagram szemlélteti: 29. évben társaságunk üzemi tevékenységének eredménye az elôzô évi értékhez viszonyítva 1,1%-kal alakult kedvezôbben tény 28 fact 29. tény 29 fact ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY ÖSSZETEVÔINEK ALAKULÁSA CHANGE OF COMPONENTS OF PRE-TAX PROFIT Üzemi eredmény Operating profit/loss Pénzügyi eredmény Financial profit/loss Rendkívüli eredmény Extraordinary profit/loss In 29 our Pre-tax profit was HUF million and its main components are shown in the above diagram. In 29 our Company s Operating profit has improved 1.1% compared to the previous year s figure

20 AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA PROFITABILITY A beszámolási idôszakban felmerült költségek költségnemi megoszlását a bázis idôszakkal összehasonlítva a következô diagram mutatja: Társaságunk 29. évi termelési költségeinek értéke rendelésállományunk változásával öszszefüggésben összességében az elôzô évhez viszonyítva 1,5%-kal alacsonyabb szinten alakult. A beszámolási idôszakban a legjelentôsebb volumennövekedés az eladott áruk beszerzési értékénél következett be, az igénybe vett szolgáltatások értéke 6,8%-kal nôtt, ugyanakkor az anyagköltség, az egyéb szolgáltatások értéke, valamint a közvetített szolgáltatások értéke csökkent. KÖLTSÉGEK KÖLTSÉGNEMI MEGOSZLÁSA DISTRIBUTION OF COSTS 5 1% 5% 3% 4 12% 35 36% 3 1% 5% 4% 13% 45 Bérjárulékok Social security and other contributions 32% Személyi jellegû egyéb kifizetések Other employee costs Bérköltség Wages and salaries 9% 1% 1% 13% Közvetített szolgáltatások értéke Cost of mediated services 1% 11% Eladott áruk beszerzési értéke Cost of goods sold 23% 2% 1 5 Értékcsökkenési leírás Depreciation Egyéb szolgáltatások értéke Cost of other services Igénybe vett anyagjellegû szolgáltatások értéke Cost of material-type services consumed 28. évi tény 28 fact 29. évi tény 29 fact Anyagköltség Cost of materials The above diagram shows distribution of costs arisen in the reporting period by cost types and in comparison to the reference year. 38 Annual Report 29 Éves jelentés OVIT ZRt. In the aggregate, the 29 value of our costs of production was 1.5% lower than in the previous year, in association with the changes of our order portfolio. The most substantial change of volume in the reporting period appeared at Cost of goods sold, the value of Cost of services consumed has grown by 6.8% and the Cost of materials, other services and mediated services has diminished. 39

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Éves Jelentés Annual Report

Éves Jelentés Annual Report 2012 Éves Jelentés Annual Report 2012 KÉPEKBEN 2012 IN PICTURES Február ı February Március ı March Április ı April Január ı January Január ı January Május ı May Távvezeték-bontási munka a ciprusi Moni

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) 414-32 Fax: (+36-1) 415-5815 ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT 28 pr@ovit.hu www.ovit.hu www.ovit.hu Éves jelentés A n n u a l R e p o r t Éves jelentés

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT Tartalomjegyzék Table of Contents 2. Tartalomjegyzék Table of Contents Köszöntő 3 Greetings Az MVM OVIT Zrt. Igazgatóságának beszámolója a -es üzleti évről 6 Annual Report of

Részletesebben

www.ovit.hu www.facebook.com/ovitzrt

www.ovit.hu www.facebook.com/ovitzrt www.ovit.hu www.facebook.com/ovitzrt Felelős kiadó / Responsible for publication Mr. GOPCSA, Péter vezérigazgató / General Director Felelős szerkesztő / Responsible for editing Mrs. LENGYEL, Enikő kommunikációs

Részletesebben

Éves. jelentés Annual Report. www.ovit.hu. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3202 Fax: (+36-1) 415-5810 pr@ovit.

Éves. jelentés Annual Report. www.ovit.hu. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3202 Fax: (+36-1) 415-5810 pr@ovit. Éves jelentés Annual Report 27 H-1158 Budapest, Körvasút sor 15. Tel./Phone: (+36-1) 414-322 Fax: (+36-1) 415-581 pr@ovit.hu www.ovit.hu www.ovit.hu 4 Az Igazgatóság beszámolója a 29 Pénzgazdálkodás 4

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Éves jelentés. www.ovit.hu

Éves jelentés. www.ovit.hu www.ovit.hu Felelôs kiadó/responsible for publication Mr. GOPCSA, Péter vezérigazgató/managing Director Felelôs szerkesztô/responsible for editing Mrs. LENGYEL, Enikô kommunikációs osztályvezetô/head of

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

Nagykőrösi telephely részletes adatai

Nagykőrösi telephely részletes adatai Nagykőrösi telephely részletes adatai Details information about the property of Cím / Address: 2750 Nagykőrös, Téglagyári út 9. Helyrajzi szám / Geographical number: 3003/33 Leírás / Description Helyrajzi

Részletesebben

Referenciák 2014. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok:

Referenciák 2014. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok: Referenciák 2014 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére végzett legjelentősebb kivitelezési feladatok: Pótvízelőkészítő-rekonstrukció új pótvízelőkészítő megvalósítása, a meglévő pótvízelőkészítő átalakítása

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Építőipar, 2007. augusztus

Építőipar, 2007. augusztus Közzététel: 2007. 18. Következik: 2007. 25. Foglalkoztatottság és munkanélküliség Sorszám:176. Építőipar, 2007. augusztus Az építőipari termelés 2007 augusztusában kiigazítatlan adatok alapján 15,3, munkanaptényezővel

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények

Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények Egy atomerőmű építés beszállítójával szembeni irányítási rendszerkövetelmények Puskás László MVM Paks II. Zrt engedélyezési és nukleáris biztonsági osztályvezető XXIII. Magyar Minőség Hét Budapest, 2014.

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

Energia automatizálás

Energia automatizálás Energia automatizálás "Smart Metering" tapasztalatok és megoldások a Siemenstől Smart metering és smart grid összefüggő vagy különböző dolog??? Rendszer áttekintés AMIS (Automated Metering and Information

Részletesebben

2008. évi törvény Érkezett: 2008 APR 2 2. az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény módosításáról

2008. évi törvény Érkezett: 2008 APR 2 2. az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény módosításáról Hv9 a!n 2008. évi törvény Érkezett: 2008 APR 2 2. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról i. Az Országos Területrendezési Tervr ől szóló 2003. évi XXVI. törvény

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity:

Company excerpt. Company data independent of the type of business entity: Company excerpt Prevalent data of company xxxxxxxxxxxxl Kereskedelmi Korlátolt Felel ısségő Társaság (1075 xxxxxxxxx, Károly krt. 3/c.) with company registration number xxxxxxxxxxxxxxxx on date 2011. február

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Építőipar, 2009. október

Építőipar, 2009. október Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 203. Következik: 2009. 18. A KSH jelenti Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően a TEÁOR'08 nómenklatúra

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Közzététel: 2015. február 12. Következik: 2015. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Sorszám: 24. Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Építőipar, 2014. január december 2014. decemberben

Részletesebben

Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities

Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities Energy analyses of 16 public buildings and recommendations for development possibilities György MÁRTON 27.03.2015. METHODOLOGY OF ENERGY ANALYSIS Tasks to be elaborated: 1. Compiling the set of operative

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Építőipar, 2009. szeptember

Építőipar, 2009. szeptember Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 182. Következik: 2009. 17. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM

Publish date 11/30/2012 4:11 AM. Change date 11/30/2012 4:11 AM Irrigation works Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35586282.aspx External tender id 379567-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

Átviteli hálózati fejlesztések a MAVIR-ban

Átviteli hálózati fejlesztések a MAVIR-ban Átviteli hálózati fejlesztések a MAVIR-ban Kovács Gábor átviteli vezérigazgató-helyettes 59. MEE Vándorgyűlés 2012. szeptember 6. Átviteli hálózat kezelése Tulajdonos Üzemeltető Rendszerirányító 1992-ig

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other

Kategória: Category: ...% európai / European...% USA-beli / from the USA...% egyéb / other FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI ADATLAP SZÁLLODÁK RÉSZÉRE LIABILITY INSURANCE PROPOSAL FOR HOTELS A Biztosított neve/címe: Name and address of Insured: A Biztosított a szálloda: tulajdonosa/owner of the Hotel Insured

Részletesebben

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary

Prologis Park. Budapest-Batta. Százhalombatta M6. Hungary Prologis Park Százhalombatta M Hungary Prologis Park A Prologis Park egy stratégiai elhelyezkedésű modern disztribúciós park, amelynek két épületében több, mint 39 000 négyzetméter raktár és irodaterület

Részletesebben

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása

A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása A paksi kapacitás-fenntartási projekt bemutatása Budapest, 2014.12.08. Horváth Miklós MVM Paks II. Zrt. Törzskari Igazgató Tartalom I. Előzmények II. Háttér III. Legfontosabb aktualitások IV. Hosszú távú

Részletesebben

kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 1 Press & GFX: DTPoint http://www.dtpoint.hu

kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 1 Press & GFX: DTPoint http://www.dtpoint.hu kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 1 Press & GFX: DTPoint http://www.dtpoint.hu kiraly_bitt_kaacsi_ps.qxd 2003. 12. 03. 10:53 Page 3 Több mint egy évtizedes gyártási tapasztalat, csúcstechnológia

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013

Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl. Semi-Annual Report 2013 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2013 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2013 2012 Interest and similar income 57,786

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum:

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum: Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár 1 ALPHA Pro 1540 130 Külön kérésre Cikkszám: 96283590 GRUNDFOS ALPHA Pro is a complete range of circulator pumps featuring: integrated differentialpressure control enabling

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@fulleon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075441 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

Prologis Park Budapest-Gyál. Gyál M5. Hungary

Prologis Park Budapest-Gyál. Gyál M5. Hungary Gyál Hungary egy modern disztribúciós központ, melynek 2 000 négyzetméteres területén jelenleg épület található. A park magas minőségű, ügyfél igényekhez igazított raktáregységeket kínál. Az épületek teljesítik

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév Közzététel: 2014. május 5. Következik: 2014. május 6. Kiskereskedelem, 2014. március (első becslés) Sorszám: 59. Elmozdult a mélypontról a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2014. I. negyedév

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Industrial producer prices, January 2015

Industrial producer prices, January 2015 Release date: 27 February 2015 Next release: 27 February 2015. Unemployment, November 2014 January 2015 Number 32 Industrial prices, January 2015 Industrial prices decreased by 1.0% In January 2015, industrial

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD E-mail: info@ fu leon.co.uk TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0333-CPD-075444 Termék azonosító kód: Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Megbízható partner az energetikában

Megbízható partner az energetikában Megbízható partner az energetikában A Reliable Partner in Energetics OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1) 415-5815 pr@ovit.hu www.ovit.hu Az OVIT ZRt.,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév

Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, I III. negyedév Közzététel: 2013. november 4. Következik: 2013. november 6. Kiskereskedelem Sorszám: 164. Budapest kivételével tovább csökkent a lakásépítés Lakásépítések, építési engedélyek, 2013. I III. negyedév 2013

Részletesebben

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése

K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap. 2012. évi. éves jelentése K&H plusz német-svájci származtatott zártvégű alap 212. évi éves jelentése Tartalomjegyzék független könyvvizsgálói jelentés éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) vezetőségi/üzleti

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

M e g b í z h a t ó p a r t n e r a z e n e r g e t i k á b a n

M e g b í z h a t ó p a r t n e r a z e n e r g e t i k á b a n M e g b í z h a t ó p a r t n e r a z e n e r g e t i k á b a n A R e l i a b l e P a r t n e r i n E n e r g e t i c s OVIT ZRt. H-1158 Budapest, Körvasút sor 105. Tel./Phone: (+36-1) 414-3200 Fax: (+36-1)

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Jabil C. Mo. Kft. Tiszaújvárosi gyáregység villamos kivitelezési és karbantartási munkái (JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG KFT.)

Jabil C. Mo. Kft. Tiszaújvárosi gyáregység villamos kivitelezési és karbantartási munkái (JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG KFT.) Ipari üzemek, csarnokok villamos infrastruktúrájának kiépítése Jabil C. Mo. Kft. Tiszaújvárosi gyáregység villamos kivitelezési és karbantartási munkái (JABIL CIRCUIT MAGYARORSZÁG KFT.) Kis-, közép- és

Részletesebben

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM

Construction work. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 5. Publish date 8/31/2013 4:12 AM Construction work Info Version 5 Url http://com.mercell.com/permalink/35194903.aspx External tender id 292512-2013 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Negotiated

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Annual Report 2001 Éves jelentés

Annual Report 2001 Éves jelentés Annual Report 2001 Éves jelentés Table of Contents Chairman s Report Balance Sheet Profit and Loss Statement Independent Auditor's Report Board of Directors Branch Network Table of Contents Chairman s

Részletesebben

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése

a K&H fix plusz London 2012 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése ÉVES JELENTÉS 211 a K&H fix plusz London 212 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap éves jelentése 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje tárgyidőszak: 211.1.1.- 211.12.31.

Részletesebben

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3.

Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca. Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Tüzelıanyag cellák befektetıi piaca Magyar Energetikai Társaság Hidrogén Tagozat www.met.mtesz.hu Dr. Kovács Antal Ferenc 2009. Március 3. Az elıadás témái 1 Napi hír bevezetı gondolatok 2 3 4 5 Piaci

Részletesebben

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria LIII. évfolyam 3. szám 2013 KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat Szerkeszti: a szerkesztõbizottság A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria Dalmay Gábor Dr. Haskó Ferenc

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Cégtörténet/Our History

Cégtörténet/Our History Autópálya/Highways Cégtörténet/Our History Cégünk 1996-ban alakult a Gyár- és Gépszerelõ Vállalat (GYGV) dunaújvárosi területi fõmérnökségébõl, átvéve a szerelõvállalat dolgozóit, berendezéseit és piacainak

Részletesebben