Simon Anna Fülöp András: A veszprémi székesegyház középkori építéstörténetének kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Simon Anna Fülöp András: A veszprémi székesegyház középkori építéstörténetének kérdései"

Átírás

1

2 Középkori régészeti és történeti kutatások az 1000 éves Veszprém megyében (A Veszprémben, május 28.-án tartott tudományos konferencia előadásai) Tartalomjegyzék Zsoldos Attila: Vár, város, ispánság és megye Veszprém az Árpád-korban Simon Anna Fülöp András: A veszprémi székesegyház középkori építéstörténetének kérdései Rostás Tibor: A veszprémi Gizella-kápolna helye a 13. századi európai művészetben Vándor László: Tátika - A vár kutatásának eddigi eredményei Gere László: A szigligeti vár közötti régészeti-műemléki kutatásának eredményei Paál József: Hegyesd vára. (Rekonstrukciós elképzelések.) Fülöp András Horváth Richárd: Somló vára. Történeti források. Az Alsóvárban folytatott régészeti kutatások eredményei Karlinszky Balázs: Magánvár-királyi vár. A középkori tihanyi vár az okleveles források tükrében Koppány András: A Veszprém, Veszprémvölgyi apácakolostor régészeti kutatása Rácz Miklós: A veszprémi domonkos kolostor Ferenczi László: A zirci ciszterci apátság régészeti kutatása Rácz Miklós: A sólyi református templom régészeti kutatása Pintér László: Árpád-kori falusi temetkezések Veszprém megyében (Dörgicse- Felsődörgicse) Rainer Pál: Középkori plébániaépület Szentkirályszabadján

3 Zsoldos Attila: Vár,város, ispánság és megye Veszprém az Árpád-korban A tanulmány Veszprém megye első, évi említéséből kiindulva elemzi azokat a történeti jelenségeket, amelyek Veszprém város és a megye korai történetének kereteit megszabták. Bemutatja a korai várat és az ahhoz tartozó ispánságot, elhelyezve azt az intézmény történetében. Elemzi a váraljai településhalmazból kialakuló Veszprém város korai történetét, összevetve azt a korszak más településeiről való ismeretekkel. Különös figyelmet szentel a helyi egyházak mindenekelőtt a püspökség szerepének a város fejlődésében, bemutatva egyrészt a püspökség és a város kapcsolatát, valamint azt a sajátos viszonyt, amelyet a magyar királynék ápoltak a várossal a püspökségen és a püspökön keresztül. Végezetül a várispánság által meghatározott Veszprém megye jellegzetességeinek bemutatására kerül sor, nem mellőzve a pápai udvarnokispánság léte által felvetett kérdéseket sem. Simon Anna Fülöp András A veszprémi székesegyház középkori építéstörténetének kérdései A Veszprémi várhegy első, biztosan azonosítható szakrális épülete a székesegyház északi oldalán elhelyezkedő Szt. György-kápolna első épülete. Hungler József által megkezdett feltárását H. Gyürky Katalin végezte el 1957-ben. A székesegyház építését írott források alapján Gizella királyné személyéhez köti a történettudomány. Az épületen már a középkor folyamán több periódusban átalakításokat végeztek. A török-kori pusztulásból a 18. század elején Esterházy Imre püspök állíttatta helyre a templomot. Az 1907-ben Aigner Sándor tervei szerint megkezdett újabb átépítés célja az épület stylszerű helyreállítása volt, melynek során elnyerte mai, neoromán megjelenését. A bontási folyamatokat figyelemmel kísérte és lehetőségei szerint dokumentálta Ádám Iván kanonok, Már az általa rögzítettek alapján világos volt, hogy a fennálló székesegyház hosszú története és barokk, illetve 20. századi nagyarányú átalakítása ellenére is jelentős középkori maradványokat őriz. A fennálló épület régészeti-, és falkutatását Tóth Sándor 1968 és 1974 között végezte. Jóllehet munkáját kénytelen volt megszakítani, a fenti igen vázlatosan jelzett építéstörténetet részletekbe menően sikerült tisztáznia. Azonban kutatási eredményeiről csak kisebb közleményeiből, illetve a középkori faragványos anyag feldolgozása kapcsán értesülhettünk. Az Erdei Ferenc által tervezett műemléki helyreállításban már nem vett részt. Az 1980-as években érintette a székesegyházat Kralovánszky Alán több, kisebb régészeti megfigyelése. A jelenleg is folyó külső helyreállítást megelőzően Tóth Sándor 2004-ben egy közel 100 oldalas tanulmányban összefoglalta kutatási eredményeit, illetve röviden leírta a székesegyház építéstörténetét. A 2007 március és szeptember közötti helyszíni munkákban kutatóként részt vett. Ebben lehettünk segítségére Fülöp András kollégámmal. Tóth Sándor 2007 decemberében váratlanul elhunyt. A veszprémi, kivitelezéshez kapcsolódó, megkezdett munkákat 2008-ban folytattuk. Régészeti feltárásunk a 11. századi épületre nézve váratlan eredményekkel járt. A székesegyház nemcsak egyháztörténeti helyzete, de a már említett, fennálló jelentős középkori maradványai miatt is kiemelkedő jelentőségű műemlékünk. 11. századi kialakítása Tóth Sándor kutatásai alapján főbb vonalaiban megismerhető. Eszerint korabeli európai viszonylatban is rangos építmény. Kutatástörténetének sajátosságai miatt azonban a tények igen kis részben váltak ismertté. Feladatunk

4 nehézségének tudatában igyekszünk most közreadni a románkori székesegyház épületéről való ismereteinket. Rostás Tibor A veszprémi Gizella-kápolna helye a 13. századi európai művészetben 1. A kápolna épületének bemutatása, Kralovánszky Alán ásatási és falkutatási eredményei. 2. A faragványok és stíluskapcsolataik: Tisnov, Prága, Velehrad, Heiligenkreuz: II. Frigyes-tumba, Türje, Buda: Nagyboldogasszony-templom, Veszprém: Szt. György-kápolna. 3. A falképek. In situ apostolok, feltárt töredékek. Ikonográfia és stílus. 4. A falképek stíluskapcsolatai. Lábazati zóna: Veszprém: Szt. György-kápolna, Buda: Nagyboldogasszony templom. Bizantinizáló festészeti irányzat Magyarországon: Léka: várkápolna, Szávaszentdemeter, Kaporna. Az eredet kérdése: az italobizánci duecento és Szerbia (Moraca, Pec, Sopocani). Koppány András Veszprém, veszprémvölgyi apácakolostor kutatása során folytattunk régészeti kutatásokat a kolostor területén, az eredményekről az alábbi összefoglalás adható. Az 1. periódusban az egyenes szentélyzáródású templom állhatott, melynek alapfalait korábbi, kora- és talán késő-árpádkori településnyomok elplanírozásába vágták bele. Ezzel egyidőben a kolostorhoz tartozó temető a templomtól délre terült el, már a legkorábbi időszaktól kezdődően. A kevert sírföldből egy a 11. század 2. felére keltezhető, rozmáragyarból készült faragvány, Tau-botvég került elő. A temetkezések korához adalék a Zsigmond pénzzel keltezett lánysír, mely a temetkezések későközépkori folytatását is bizonyítja. Lényeges megfigyelés, hogy a kevert, sárga agyagos sírföld nem húzódik be a templom alapfala alá, tehát semmi nem zárja ki a temetkezések meglétét már a románkori templommal egyidőben. A további periódusokban részben a templom meglevő falazatához toldott falakat tártuk fel. Ezek közül a templomtól délre eső két K-Ny-i irányú falat támfalként azonosítottunk, mivel ezen a területszakaszon a rétegekben jelentős szintesés figyelhető meg a Séd-patak felé. Az 5. építési periódus a kolostor nagy átépítésének időszakából való, mely eddigi feltételezéseink szerint is egy hosszan elhúzódó, többször megtorpanó, majd elinduló építkezés emléke. Itt É-D-i, téglalap alakú helyiséget tártunk fel. Ennek D-i végén küszöbkő és egy újabb szoba, folyosó, esetleg udvar területébe bontottunk bele. Vélhetően mindezek a 14. századi átépítések során épültek. A 6. építési periódus keretében megépült a Nagy László által ban föltárt, trapéz alakú udvar, melynek építését 1999-ben egy kályhacsempe-töredék alapján legkorábban a 14. sz. vége-15. sz. elejére kelteztük. A török-korban a kolostort felhagyják, az pusztulásnak indul, s bár a 18. században a Jezsuita-rend kísérletet tesz újbóli használatba vételére, maga a barokk templom is befejezetlenül marad. Rácz Miklós A veszprémi domonkos kolostor A kolostort Bertalan veszprémi püspök alapította a tatárjárás előtt. Gyermekkorában itt nevelkedett Margit, IV. Béla király leánya. A kolostorban a 15. század végéig apácák éltek, ekkor férfi szerzetesek vették át az irányítását, majd ezt követően újjáépítették a kolostort és a templomot is. Az épületek a török hódításkor

5 néptelenedtek el és indultak pusztulásnak. Ma a 15. század végén újjáépült szentély falainak maradványai állnak, a romterület részleges feltárására az 1930-as években került sor, a romok felmérése 2002-ben történt meg, ezek alapján elsősorban a 15. századi templom építészeti kialakítására vonhatunk le következtetéseket. Ferenczi László A zirci ciszterci apátság régészeti kutatása A tanulmány a III. Béla király által 1182-ben alapított, és a 16. században a török időkben elpusztult zirci középkori kolostor a rend egyetlen Veszprém megyei apátsága -, ún. konvent kerti, először ban, Hümpfner Tibor ciszterci szerzetes által feltárt romjainak közelmúltbeli hitelesítő ásatásáról számol be. Vándor László Tátika A vár kutatásának eddigi eredményei A Keszthelyi-hegység bazaltkúpjának tetején található Tátika-Felsővárat Zlaudus veszprémi püspök építtette 1258 után. Tíz évvel később a várat a veszprémi egyháznak adta. Sok viszontagság után 1341-ben cserével a királyé lett a vár, s maradt is egy rövid Lackfi birtoklást kivéve királyi birtok, míg 1438-ban Albert király a gersei Pethőknek nem adományozta. Ettől kezdve az ő birtokukban maradt a vár a 16. század végi lerombolásig. Mindezek ellenére a püspökség törekvéseit a vár visszaszerzésére, folyamatosan nyomon követhetjük még a 16. században is. A 2002-ben megkezdett és 2006-ban abbamaradt kutatás és részleges helyreállítás számos új adattal gazdagította ismereteinket Tátikáról. A vár keleti felében végzett feltárás behatárolta a Zlaudus-féle vár kiterjedését, és meghatározhatókká váltak a gersei Pethők által végzett 15. és 16. századi építkezések. Az északi fal melletti palotaszárny és környezetét teljesen feltárva a vár egészének építéstörténete felvázolható. Gere László A szigligeti vár közötti régészeti-műemléki kutatásának eredményei A szerző a 13. században épült, a közép- és kora újkorban folyamatosan lakott, a török hódoltság alatt a Balaton-felvidéki végvárak láncolatába tartozó, s még a Rákócziszabadságharc idején is álló vár nagyszabású és számos új eredményt, korábban ismeretlen részletet eredményező kutatását ismerteti. A feltárást látványos konzerválás-helyreállítás is követte, amely komoly turisztikai célponttá, kulturális értékké avatta a története során egykor egyházi-, királyi- és magánföldesúri kézen egyaránt megfordult Szigliget várát. Paál József A hegyesdi vár (Rekonstrukciós kísérlet) A Hegyesdi várhegy, amelyről a tapasztalt kirándulók tudják, hogy tetejéről a Tapolcai-medencére és a vulkánikus tanúhegyekre talán a legszebb kilátás nyílik, egyben egy középkori várat is rejt. A 13. század 2. felében épített kis alapterületű vár, többemeletes vármagból és a feljáró csigavonalban haladó, az utat több helyen záró tornyok és kapuk építészeti együtteséből állhatott. Az évi dicstelen elfoglalását elhomályosítja az 1562-ben jelentős végvári katonai összefogással kivívott sikeres visszafoglalása a töröktől. A tanulmány lehetővé teszi, hogy az építészeti összefüggések segítségével egy rekonstrukciós kísérletet végezhessünk. A még látható várrom régészeti feltárása nem

6 történt meg. Szükség volna a feltárásra, hogy az állagmegóvást követően turisztikai kirándulóhellyé és kulturális emlékhellyé válhasson. Fülöp András Horváth Richárd Somló vára. Történeti források. Az Alsóvárban folytatott régészeti kutatások eredményei A szerzőpáros Veszprém megye romjaiban is egyik leglátványosabb, Doba község határában, a Somlóhegy oldalában eldugott várával foglalkozik, egyaránt kitérve annak okleveles emlékeire és régészeti ásatására. Az írott forrásokban jóllehet csak későn feltűnő, de valójában a 13. században épült vár a kora újkorig folyamatosan használatban volt. Birtokolta a király, a Himfi-, a Zámbó, a Garai-, a Rozgonyi család, Kinizsi Pál, Bakócz Tamás, s leghosszabb ideig a gróf Erdődy család. Szerepelt még a Rákóczi-szabadságharcban is. A 20/21. század fordulóját megelőzően a várban eddig még soha sem került sor régészeti ásatásra. Karlinszky Balázs Magánvár királyi vár. A középkori tihanyi vár az okleveles források tükrében Jóllehet Tihany váráról nagyobb számban maradtak fenn későközépkori oklevelek, máig sem eldöntött, hogy voltaképpen a Tihanyi-félsziget melyik részén állott Tihany középkori vára. A különféle szerzőknél egyaránt szerepel az I. András királyunktól 1055-ben alapított Szt. Ányos bencés kolostor körzete, az Óvár és a Csúcshegy. Bár az időről-időre újból előkerülő kérdést ezúttal sem sikerült végérvényesen eldönteni, számos információt kapunk a vár - főként a Zsigmond-korban - fordulatos történetéről. Rácz Miklós A sólyi református templom régészeti kutatása A középkori eredetű templomban az 1990-es években kezdődött restaurátori kutatás, majd 2004-től ásatás és falkutatás. A templom a 18. századi famennyezetének és karzatának elemeit az Iparművészeti Múzeum őrzi. Ezzel egyidős késő reneszánsz kifestés részletei kerültek elő a falakon. A régészeti feltárás során a templomba eltemetett személyek sírjai, újkori karzatalapozások kerültek elő. A mai templom korát a 13. századra lehetett meghatározni. A mai templomot megelőzően, fa szerkezetű templom, vagy templomok állhattak itt a megtalált korábbi alapárkok, építési-, és omladékrétegek tanúsága szerint. A leletanyag kora visszanyúlik a századig. Egy sír is megelőzi a mai templomot. Pintér László Árpád-kori falusi temetkezések Veszprém megyében (Dörgicse- Felsődörgicse) A Balaton-felvidéki Dörgicse már az Árpád-kor végére több önálló településsé vált szét. Napjainkban is áll még Kisdörgicse, Felsődörgicse és Alsódörgicse középkori templomromja. A közelmultban az egykor a tihanyi bencések és helyi nemesek által közösen birtokolt Felsődörgicse kettőstemplomának romja mellett, több ásatási idényben nagyobb temetőrészeket sikerült feltárni. Ezekből jól elkülönül egy a honfoglalást követő, kora Árpád-kori temetőrészlet, amely megelőzhette a templom felépültét, sírjaiban jellegzetes köznépi ékszerekkel (s-végű hajkarikák, gyöngyök, gyűrűk), valamint egy a templom köré rendeződő, későbbi Árpád-kori temetőrészlet, sírjaiban jóformán mindenféle sírmellékletek nélkül. Amíg a korai temető sírjai viszonylag levegősen helyezkednek el, addig a későbbi használatakor feltehetően

7 bekerített, lehatárolt temető sírjai gyakran vágják egymást, hiszen a megszentelt és körülhatárolt templom körüli temető a folyamatos temetkezések miatt egyre jobban megtelt. Rainer Pál Középkori plébániaépület Szentkirályszabadján A tanulmány a megyeszékhely és a Balaton között mintegy félúton található, az oklevelekben 1269-óta szereplő nemesi község, Szentkirályszabadja plébániatemplomának szentélye mögött, az egykori körítőfalon belül 1993 nyarán megfigyelt, Ny-K-i tengelyű, kétosztatú, részben alápincézett kőépület feltehetően az egykori plébánia romja feltárását ismerteti. Ugyanakkor röviden kitér a falu és temploma közép-és újkori történetére is.

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok

Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál. Történeti adatok B. Wellisch Márta Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál Régi adósságomat szeretném törleszteni ezzel a tanulmánnyal, melynek eredeti változata közel harminc éve, szakdolgozatként született meg

Részletesebben

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR

XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR XII. A KÖZÉPKOR ÉS A KORA ÚJKOR A középkori régészet Magyarországon 347 A KÖZÉPKORI RÉGÉSZET MAGYARORSZÁGON Laszlovszky József A történelem korszakainak régészeti kutatása különbözõ idõpontokban kezdõdött,

Részletesebben

KUTATÁSI Jelentések. Koppány András

KUTATÁSI Jelentések. Koppány András KUTATÁSI Jelentések Koppány András A csobánci vár 2007 2008. évi régészeti kutatása 2007 2008 folyamán az ott megkezdődő állagvédelmi munkákhoz kapcsolódva régészeti feltárást végeztem a csobánci vár területén.

Részletesebben

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA

Várak Vas megyében. A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA Várak Vas megyében A Castrum Bene Egyesület 13. vándorgyűlése alkalmából felkeresett erősségek B. BENKHARD LILLA MENTÉNYI KLÁRA 1 KŐSZEG VÁROSFALAI ÉS VÁROSI VÁRA A város védelmi rendszere Kőszeg várát

Részletesebben

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története 2013. február IX. évfolyam, 1. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Kékkő vára Balassi Bálint korában A hejcei erődített római katolikus templom Tátika három vára A szegedi vár története Kirándulás Hrussó

Részletesebben

Kutatási jelentések. 1. Cserépvár elhelyezkedése

Kutatási jelentések. 1. Cserépvár elhelyezkedése Kutatási jelentések SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS CSERÉPVÁR KUTATÁSÁNAK EREDMÉNYEI 2004 óta végzünk kutatási terv keretében minden évben kisebb-nagyobb ásatásokat a bükkaljai Cserépvárban. 1 A korábban teljesen

Részletesebben

ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr.

ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr. ISBN szám: Szerkesztôk: Árvai Zsuzsa, Braun Orsolya, Erdélyi Erika, Hild Csorba Bernadett, Sárossy Péter, Dr. Siklódi Csilla Felelôs kiadó: Dr. Virágos Gábor fôigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat

Részletesebben

MARKAZ, VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY

MARKAZ, VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY MARKAZ, VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY Héczey- Markó Ágnes, Fülöp András Jankovics Norbert, Szökrön Péter 2014. A MARKAZI VÁR RÉGÉSZETI TANULMÁNY TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 2. A VÁR FÖLDRAJZI KÖRNYEZETE A

Részletesebben

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Veszprém megyei 9 771785 660406 1 0 0 0 3 vártúrák A Balaton-felvidék természeti kincsei Szép Magyarország elôfizetés ajándékkal Fizessen elô barátainak, szeretteinek,

Részletesebben

ADATOK A NAGYVÁZSONYI VÁR 1954 1960 KÖZÖTT VÉGZETT RÉGÉSZETI KUTATÁSÁHOZ

ADATOK A NAGYVÁZSONYI VÁR 1954 1960 KÖZÖTT VÉGZETT RÉGÉSZETI KUTATÁSÁHOZ SZVATH MÁRTON ADATOK A NAGYVÁZSONYI VÁR 1954 1960 KÖZÖTT VÉGZETT RÉGÉSZETI KUTATÁSÁHOZ A nagyvázsonyi vár romjainak feltárása a II. világháború után kialakuló magyarországi középkori régészet egyik legjelentősebb

Részletesebben

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László 2010 2011 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár régészeti örökségvédelmi főigazgató-helyettes, intézményvezető Szerkesztő: Dr. Kvassay Judit, Schilling László Nyomdai előkészítés: Bicskei József, Kovács

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem I. Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ A. Magyar Károly A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK VÁLTOZÁSAI (1340 1440) EURÓPAI KITEKINTÉSBEN Történettudományi

Részletesebben

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató 2009 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2009 Tájékoztató a K. Ö. SZ. 2009. évi tevékenységéről

Részletesebben

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között Koppány Tibor A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között A Dunántúl közepén, a Sümeg városa feletti magános hegykúpon emelkedő vár egyike az ország nagy kiterjedésű és falmaradványaiban

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Program DOKTORI DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI MAGYAR KÁROLY A BUDAI KÖZÉPKORI KIRÁLYI PALOTA ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTESÉNEK

Részletesebben

Tanulmányok A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE. Előzmények: római és népvádorláskor

Tanulmányok A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE. Előzmények: római és népvádorláskor Tanulmányok Horváth Ferenc: A SZEGEDI VÁR TÖRTÉNETE Előzmények: római és népvádorláskor Szeged középkori vára közvetlen a Tisza jobb partján, a környező vízjárta, mocsaras területből kiemelkedő szigetek

Részletesebben

Veszprém megye egyházi értékei

Veszprém megye egyházi értékei Veszprém megye egyházi értékei Román kori oszlopfő a Szent Mihály-székesegyházból Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém Veszprém megye egyházi emlékeiről gazdag tárgyi és iratanyag maradt ránk, annak ellenére,

Részletesebben

2013. június. 645 Ft. A pécsi Gázi Kászim pasa dzsámi. Az arany városa: Körmöcbánya. Angolszász hercegek. IX. évfolyam, 3. szám. Megjelenik kéthavonta

2013. június. 645 Ft. A pécsi Gázi Kászim pasa dzsámi. Az arany városa: Körmöcbánya. Angolszász hercegek. IX. évfolyam, 3. szám. Megjelenik kéthavonta 2013. június IX. évfolyam, 3. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft A pécsi Gázi Kászim pasa dzsámi Az ösküi kerektemplom Óvár titka Az arany városa: Körmöcbánya Angolszász hercegek magyarországi vára? Júniusi

Részletesebben

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató

Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató 2008 Főszerkesztő: Dr. Csornay Boldizsár Szerkesztő: Dr. Siklódi Csilla Felelős kiadó: Dr. Virágos Gábor főigazgató Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2008 Tájékoztató a K. Ö. SZ. 2008. évi tevékenységéről

Részletesebben

A Bakony őskori és középkori várai túramozgalom

A Bakony őskori és középkori várai túramozgalom A Bakony őskori és középkori várai túramozgalom Összeállította: Orbán Imre Ezen túrafüzet sporttárs tulajdona, aki a egyesület tagja. Lakcím:.. Anyja neve:. Születési idő:.. A túramozgalom teljesítésének

Részletesebben

ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVÉSZETTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA Dr. Passuth Krisztina. PhD-dolgozat MENTÉNYI KLÁRA

ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVÉSZETTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA Dr. Passuth Krisztina. PhD-dolgozat MENTÉNYI KLÁRA ELTE BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MŰVÉSZETTÖRTÉNET DOKTORI ISKOLA Dr. Passuth Krisztina PhD-dolgozat MENTÉNYI KLÁRA A SZÉKESFEHÉRVÁRI SZŰZ MÁRIA PRÉPOSTSÁGI TEMPLOM ROMÁN KORI FARAGVÁNYAI (A faragványok története

Részletesebben

Rövid beszámoló Iharos középkori templomának feltárásáról

Rövid beszámoló Iharos középkori templomának feltárásáról A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Molnár István Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár Rövid beszámoló Iharos középkori templomának feltárásáról 2015

Részletesebben

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét.

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. Valter Ilona köszöntése Minden tudományterület történetének vannak jó és kevésbé pozitív

Részletesebben

[ Jegyzet. Ius murmurandi. Június 21-én délben ez a levél és ez a két fénykép érkezett a Hivatal belső levelező-rendszerére.

[ Jegyzet. Ius murmurandi. Június 21-én délben ez a levél és ez a két fénykép érkezett a Hivatal belső levelező-rendszerére. [ Jegyzet Ius murmurandi E számunk szerzői BOZÓKI ERNYEI KATALIN régész, KÖH ERŐS ERIKA építész, KÖH Nyugat-magyarországi Iroda KOPPÁNY ANDRÁS régész, KÖSZ DR. MEZŐS TAMÁS DLA építész, KÖH elnök MARKÓ

Részletesebben

JUBILEUMI KÖTET. Mit rejt Somogyország földje? A régészeti gyűjtemény kialakulása. A leletgyűjtés korszaka

JUBILEUMI KÖTET. Mit rejt Somogyország földje? A régészeti gyűjtemény kialakulása. A leletgyűjtés korszaka JUBILEUMI KÖTET Mit rejt Somogyország földje? A régészeti gyűjtemény kialakulása A leletgyűjtés korszaka A Somogymegyei Múzeum Egyesület, két év előkészület után, 1909-ben alakult meg és alapította meg

Részletesebben

Esztergom, Visegrád, középkori magyar királyi központok és az egykori Pilisi királyi erdő területe Kiemelkedő Érték Meghatározása

Esztergom, Visegrád, középkori magyar királyi központok és az egykori Pilisi királyi erdő területe Kiemelkedő Érték Meghatározása Esztergom, Visegrád, középkori magyar királyi központok és az egykori Pilisi királyi erdő területe Kiemelkedő Érték Meghatározása Rövid leírás: A festői természeti szépségű Dunakanyarban a vulkáni eredetű

Részletesebben

Sárkány Ambrus érdi udvarháza

Sárkány Ambrus érdi udvarháza A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Sárkány Ambrus érdi udvarháza 2013 Budapest környékének egyik méltatlanul elfeledett középkori

Részletesebben

Téglaégetô kemencék a középkori Magyarország területén. Jakab Attila

Téglaégetô kemencék a középkori Magyarország területén. Jakab Attila Téglaégetô kemencék a középkori Magyarország területén Téglaégetô kemencék a középkori Magyarország területén Jakab Attila Bevezetés Az alábbiakban a 2005-ben megvédett szakdolgozatomnak a középkori Magyarország

Részletesebben

Várak, kastélyok Veszprém megyében

Várak, kastélyok Veszprém megyében Várak, kastélyok Veszprém megyében Bevezetés A Kárpát-medencét meghódító magyarok új hazájukban őskori földvárakat, a rómaiak katonai táborait és falakkal övezett városait, illetve a szlávok várait találták.

Részletesebben

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TÉL

MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TÉL MAGYAR RÉGÉSZET ONLINE MAGAZIN 2013 TÉL www.magyarregeszet.hu A TEMPLOM-DOMB KINCSEI A középkori Dabas régészeti kutatása Rácz Tibor Ákos 2007 őszén és telén a középkori Dabas településének központi magját

Részletesebben