TARTALOMJEGYZÉK. "Van-e ott folyó és földje jó? Leg el őin fű k ővér?" A honfog lalástól a Tisza-szabályozás befejezéséig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. "Van-e ott folyó és földje jó? Leg el őin fű k ővér?". ... 3. A honfog lalástól a Tisza-szabályozás befejezéséig"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK "Van-e ott folyó és földje jó? Leg el őin fű k ővér?". A honfog lalástól a Tisza-szabályozás befejezéséig A bio lógiai sok féleség m e gő rz é s e Földhasználat az ár téren 5 Erdők az ártéren A hu llám terek növényvilága Áll atvilág a hullámtéren 9 Védett területek a folyók mentén 10 Az erdőgazdá lkodás hatása az é lő helyekre Ho rgászat. Kőrn yezet ileg érzékeny területek hálózata..... Üdülés - Turizmus Javaslatok 17 Fe lhaszná lt iro dalom 18

3 ., "VAN-E OTT FOLYÓ ÉS FÖLDJE JÓ? LEGELŐIN FŰ KÖVÉR?" Ha élne, bizo nyára megbocsátaná A ra ny J ános, hogy A wa lesi bá rdokban e lhangzott kérdést mi most kiragadva te ljesen más értelemben tesszük fel. A Kárpát -m ed en ce földjét sok folyó öntözi, s az itt é lö népek számára a folyó rnindig is a megélhetést, a gazdag te rm ést, a lé tbiztonságot je le nt ette. Va laha a fol yó rncnti te le pülése k lakói föleg hal ászatbó l, vadászatbó l és l e gel t er ő állattenyészt ésból é ltek. Ez az é letforma a folya mszab ályozásokkal. a mocsarak lecsapolásával gya korlatilag megs z űn t. A megváltozott társadalmi, gazdasági viszonyok, a "természet e mberarcúvá formá lása" folyóinkat sem kí mélte. A mai társadalmak számára irreális álom lenne a te rmészet hajdani, paradicsomi állapotának viszszaii ll ít ása és az ósi gazdá lkodási formákra va ló visszatérés. Megen gedh etetl en viszo nt, hogy a még m e gl év ő te rmészeti é rté keink tovább pusztu ljana k. Ráad ásul ez a puszt ító e mberi tevéke nység nem is szo lgá lja a térségbe n é l ő né pesség érdekeit, te hát akár értelme tle nnek is nevezh etjük. Kiad vá nyun k cé lja az, hogy bemutassuk hazai folyóink jele nlegi á llapotát, élóvilágát, termé szeti adottságait, és egyúttal szeretnénk rávilágítani a jele nleg alkalmazott intenzív gazdálkodási formák természetpusztítására. Gondolatainkkal segíteni szerem érik a rem élhet ően mielóbb megvalósuló új - el ődc ink által már kip róbált sze rnl éle t ű, ter mészetszerű á rtéri gazdálkodást. A HONFOGLALÁSTÓL A TISZA-SZABÁLYOZÁS BEFEJEZÉSÉIG A Kárpát-medencében az ember környezetátalakító tevékenysége kb. i. e táján kezd ő dött. A neolitikumban az emberi tevékenység még csak lokális hat ásu volt, nagyobb kiterjedésűvé csak a k és őbbi korokban vá lt. A réz- és vaskor táján az állatte nyésztés és fö ldműve lés n agy kiterje d és ű ku ltúrpusztaságot alakított ki, e l s őso r ban az er dők rovás ára. I](JO évvel eze l ő tt a Kár pát-med e ncé be érkez ő 400 OOO fös ho nfoglaló magyar törzsek még viszo nylag érintetlen tájat találtak. A honfoglalás idején az ország mai te rü letén km 2 erd őterü let vo lt. Ez 37%-os erd ős ü ltségnek fe lel meg, amely a népvá ndo rlás megkezdé se el őtti id öszakhoz képest 23% -kal kevesebb. Ekkor az Alföld 14,8%-át, a OumíntúI55,5% -át, az Északi-Közephegységne k pedig 57%-át borította erd ő. Az 5-9. századi népvándorláso k tö bbnyire megsemmisítették az e l ő z ő né pek ku ltúrá it. A mai táj kialakítása d ö nt ő en a m agyarság, illetve a ve le együtt é lő nép ek ezeréves tevékenységének e re dmé nye. A honfoglalás idején az o rszág mai területének negyedrésze ártér volt. A m élycbb ártéri szintek állandó, a magasabbak id őszakos vízborítás ala tt állta k. Le tele ped ni, illetve a földet rn ű v e l n i csak az ármentes területeke n lehete tt. A honfoglalás e l őt ti e mberi tevékenység hat ása az árterekettehát alig vagy egyáltalán nem érintette. A bcözönlö magyars ág mintegy ](J mill iós á llatá llo má nnya l - vo lt az clsö olyan né pesség, ame lyik az án ere kre - magas tekv ésű árté r - je le nt ős hat ást gyakorolt. H at alma s állatállománya pl. az Et el közben OOO km 2 területen legel t. Ehhez képest a Kárp át-med en cében rendelkezésre álló legel öterü le t OOO km 2 volt. A l ege l őter üle t-cs ökken és mégsem okozott válságot, me rt az ártéri legelök sokkal b ővebb tápl álékbázist je le nte ttek, mint a ko rábbi sztyepplegel ök. Ez a tény egyúttal lehet övé te tte a nomadizá lás felhagyását is, ami viszont azt jelentette, hogy.c t t ő l kezdve az emberi tevékenység egyre jelentóse bb hatást gyakorolt a tá jra, természetre. Az id ősza kos víz borítású ártéren te hát a honfoglalás utá n az e mberi tevé kenység egyre er őseb ~.

4 A T isza-szabályozás 1846-ban Ti szad o bn ál kezd őd ött me g ig 112 kanyart vágtak át. ezzel a folyó Ti szaújlak és Titel közötti alföldi szakasza 1211 k m - rő l 729 km-re csökkent. azaz 40 % -kal lett rövidebb. A mcderátvágá so k nemcsak a folya m hosszát változtatták mcg. hanem az csés ét, illetve a vízfolyás sebcss éget is. E nnek k övetben hatott. ugyanak kor az állnnd ó vízborítás ala tt i tcrü lete k szintc érintetle n ül maradtuk. Kismérték ü..ba szonvétel" folyt ; hal ászat. vadászat. nád vágás. vízi k özlc kcd és, dc ennek hat ása ncm érintette a táj arculatá t. A magyarság létszám á na k n öveked ése - folyó k mcll é vagy k öze l ébe épü lö települ ések - egyr észt egyre nagyobb rnért ékbe n igé nyelté k azo kat a te rüle tc ket. a me lyeke t a viz időszakosa n vagy állandó an e lboru. m ásr észt az árvizekkel sze mbeni védelern is cgyrc sürget öbb igény volt. Az HB8 -as nagy du na i árv íz alkalmáva l Esztergo m lak óépületeinek 73 % -'1. Pest ne k 53 % -'1 pusztult cl. A X IX. század ra j uto tt cl az emberi igény és a technika arra a szintrc. hogy a hat almas folyöar tcrckc t, mocsarakat és lá pokat clkczdjc ata lak üu ni. mc gsz üntetni, Iccsapolni. A fo lyók sza bá lyozása az egyrc kiterjedtebb vízi k özlc kcd és miatt is mind s ü rget őbb é vá lt. Fol y ószukasz A Tiszu-szub ályozás [onto sabb adatai (J879) Erede ti hossza (km) kczté bc n a korábbi állapo thoz képest az árvízszint mét crrel emel kedett. akisvízsz int m étcrrcl cs ökke nt. A mcd cr ütváa ásokkal párhuzamosan é p ü lő gá tak a Tisza rncnt én 4500 km hosszú ságban ker ültek kiépítésrc. Enn e ~ k öve tkezt ében a kor ábbi tisza i ártér k m" kit erjed ése 1800 km ~ - rc cs ökken t. Ez az a te r üle t, ahol a hajdan i gazdag ártéri é lő v i l á g maradv ányai megtal álhat ók és ahol a drasztikus ter ületveszt és és az cl múl t illo é v embe ri tevéke nységének tov ábbi negatív hatá sai ellen ére még m indig gazdag é lő v i l á g maradt fcnn. A Tisza-szabályoz ás ha tására lehet öv é vál t a rn élyebb fc kv é s ű mocsa rak és lapo k lecsapol ása is. Mivel ez ek a tcrület e k e lveszte tt ék kapcsolatukat a korábbi árté rrcl. ennek kö vetkezt ében további vízivilá g-csök kcnést ke lle tt az é lő vi lágnak túl élnie. Az át vágott Ti sza- kan yarulat okb ö! kialakított holt ágak és a gá té p ítés hcz fc lhasznált föld kiv é tcli hely én kial a kult kub ikg ödrö k új életteret jclcntcttck, am elye k meghat ározói a Ti sza-völgy mai képén ek. Á J1'tÍgá,wk Megrövidült szakasz hossza db km (km) T iszaú jluk-v ásrirosn um ény X7.2 t Vásárosnamény-Csap 79.4 t4 X. 7 48A Csap-Tokaj X4.4 Tokaj-Szolnok 3XO.X 2S Szolnok-Csongr ád S8.2 Csongrád-Szeged t t.! 72.4 Szeg ed-titel t l 2RA IXI.9 Összesen 1211.H X Forrás: 0 6ka K. 19X7. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGŐRZÉ SE Az IY92- bcn. Rio dc Jan ei roban ren dezett környezetv édel mi vil ágko nferencia egyik központi t énuija a biodiverzitas - biológiai sokféles ég m e g ő rz é s e vo lt. A jelen l évő országok á l l am fő i nek t öbbs ége aláirta szá ndé knyilatkozat át a B I OLÓG IA I SO KFÉLESÉG m e g őrz é s é r ő l sz öl ö nemzetk özi cgyczményhe z va ló csatla koz ásról. Köztük ha zánk is. MI A 810LÓGlAl SOKFÉLESÉG ÉS l\h ÉRT FONTOS MEGŐRZÉSE A bio lógiai sokféles ég a Fö ldön c lő ford u ló é lő lé nyck és azok é lő he l ye i ne k meg ő rz é s é ve l tartható csak fcnn. Hangsúlyozni kell azonban az é lő he lyct, hiszen cgyes fajok vagy akár néhán y sz áz is m eg ő ri zh et ő természet es é löhel ye n kí vül pl.,il latkertekben. A biológiai sok féleség meg ő rz é s e alatt mindig az ado tt térben term észetes úton je l e n l év ő fajoka t és azok gene tik ai vá ltoz atosságát kell érteni. E b b ő l k övetk ezik, ho gyha egy térbe cse tü nk be n a hazai hullámtérbe - betelep ítj ük az ak ácot, gyalogakaco r. zöld juhart stb. - ezzel a faj ok száma hárommal ugyan növekszik, dc a biológiai so kfélesé g nem. S őt. az c m lítctt fajok térhódítása miatt ink ább csö kke n. mivcl azo k az adott term észetes rend szer egyes el em e it visszaszoríthutjá k. A biológiai sok féleség olyan tenn é sze tes úto n létrej ött faj együttesek összessége. am elyben a fajok sokféles ége és az egyede k ge netikai k ü l ön b öz ő s ége lehet övé teszi, hogy az általuk alko to tt re ndszer hosszú távon fcnnmaradjon. Ezzel sze mbe n pé ldá ul az ernber álta l l étrehozott monokultúnikat akár egyetle n karosít ö ro var is k épes elpusz títa ni. különös j e lent ős ége va n a fajon bel üli sokféles égnek - genetikai v áltoza tossag - is. Gondolj uk csak végig. hogya talajra jutó füzvagy nyárfam agokb öl n égyzetm éteren k ént akár tö bb száz csemete is fcjlödésn c k ind ulhat. közülük azonban nem va l o s z í n ű. hogy a ká r cgy is fává nö ve kszik. rnert a szo mszé dos több tíz n é gy z e tm ét e rr ől egy üttcsen csak egyetle n csemctéból lesz iga zi öreg nyárfa. M ikö zben c folya ma t Icj útsz ódik. ó riási a verseng és az cgycdck között és bizonyos. hogy az ado tt k ör űl rn é nye k k özött leg élct k épesebb. legalka lmazko d ó k épesebb egyed fej lőd ik fű v ü. Ez a te rmésze tes szele kció a bizto sítéka a nnak. hogy az adott faj k épes fcnnmaradni és a re nds ze r stabilitásához ho zzaj árulni. Ha azonba n az e mbe ri tev éken ys ég hatásdra ezeket a facscmet éket vegeta tív út on sza porítják és egy nagyobb erd ő a ká r minden egyedc ugyanattól a fátó l származik. akkor ez a folyamat az eg ye de ke t genetikailag uzon oss á teszi. ami az alka lmazkodó ké pességüke t - g énk észletü ket töredékére csö kke nti. Ez a folyamat. amit klónozásna k hívnak. átmenetileg hozh at sike re ke t. dc hosszú távon veszélyes elszeg ényed éshez vezet. A hull ámt érte j ellemző crdö típusok fa- és cse rjefajo kb an. illetve a ka száló k és ret ek lágyszárú növén yfajokban igen gazdagok. sze mbe n az ültet v ényekkel. a hol dominánsan csak cgy faj van jelen. A nagy faj gazdagságú er d őkbe n. a r éte ken rninden növé nyfajhoz sok-sok ű l latfuj kö tödik. Ha ez t a gazdags ágot - azaz a biológiai sokféleséget -. ami a ren dszer s t ab i l i t á s ű t szolg álja. meg akarjuk őrizni. akkor minél nagyo bb felü leten meg ke ll őrizn ü nk a term észetes árté ri erd öket és a hullámtér rétjeit. Icgcl ő it is. FÖLDHASZNÁLAT AZ ÁRTÉREN Az árme ntesítési munkálat o k ncmcsak a T i szára tcrjcdte k ki. han em szin te az összes folyóra. E nnek eredményeként o rszá gunk jelenlegi tcrülct érc vetítvc a va lamikori 23 OOO km ~-n yi árté r (az öss ztc rület 25%-'1) lecsökkent 1518 km ~-r c ( ha). Mindezcn esökkcn és cgyütt já rt azzal. hogy mcg épült km hosszú gát rc ndszc r. am clynek területc 200 km ~. E gyc s szak cmbcrek sze rint még tov übbi 700 km 2 -n yi kit erjedésü terülct ármcntcsítésc szükséges a Sajó. H e rn ád. Bodrog. Kr aszn a. Ipoly és a R áb a mcntén. A z é vi adato k szerint a Duna-völ gyben hc ktár Tisza- völgyben he ktár hullámtér talülható. Ezen a rendkívül kis tcrület en ke ll a j ö v őben az eddigickné l jobban összccgyezte tni a természe tvédele m. a gazdálko dás. a turizmus és a hel yi lakosság érdckeit úgy. hog y a te rmészetvédelem érdckei maradéktalanulmcgvalósuljanak. H a zai hull ámtcreinken a földhaszn álat módja me gleh e töscn vdlt ozatos. Lcggyakrabban szá n tó kkal. ré tc k kel -I e gel őkk el és erdökkel találkozu nk. Ezcnkívül e lő ford u l még gyümölcsös. zö l dségtc nn elő kultúra. illetvc az üdülés. a sport és a horgdszat cé ljára igén ybe vett terüic I. HULLÁMTÉRI SZÁNTÓK Hazai hull ámtcreinken a szántó k kit crjedés e 38 OOO hektür. az összes hull dmtér 25% -'1. A szá ntók c redménycs müvcl ésc vcgysze rezést. mütrdgyüzást igén ycl. Ha valaki mcgt e kint egy hull ámtéri kukoricafölde t. látha tja. hogy az Icgtöbbször gyo m mc ntes. A hhoz. hogy ezt hullámté rben el lehc ssen é rn i. különöscn nagy mennyiségü vegyszert ke ll fc lhaszndlni. aminek cgy jel cntós része a fo lyóvizc kbc jul. A növények ált al fel nem használt és a lassan Icbomló vegyszerek az él ővízb e jutva súlyos a n sze nnyezik a vizcket és veszélyezt ct ik azok é lő v ilágál. Ezé rt miciöbb szüksé ges a mcziigazdaság i müvelésnck :;:;-:.

5 ezt a fajt áj út fokozatosan az árt érert kívülre szorítani. Helyükre rétet, legelőt, vagy honos fafujokb ól álló, természetszerű erdőt kell telepíteni. Hogy ez a törekvés megval ósulhasson, egy olyan terv kidolgoz ásara van szüks ég, amelyben egyeztetni kell a folyó menti települések, a természetvédelem. a vízügy és az erdészet érdekeit. E kiadvány szerzöi és a rnögöttük álló szcrvezetek készen állnak egy ilyen együttműködésre, illetve ezúton kezdeményezik azt. RÉTEK,LEGELŐK A hullámt érhez szervesen hozzá tartoznak a rétek és legelők. Gazdasági hasznuk mellett az árt éri élőhelyek sokszínűségét biztosítják és jelentősen befolyásolj ák a tájkép összhangját is. Hazünkban nagy hagyom ányokkal rendelkezik a legeltető állattenyésztés, és a még meglévőártéri legelők hasznosít űsa napjainkban is ilyen formá ban történik. A rendszeres lcgcltetéssel, illetve kaszálással évszázadokon keresztül fennmaradtak a r étek. A nagyüzemi állattenyésztés térh ódít ása azonban nagy területeken okozta a rétck pusztulását. A felszántott területeket rnonokultúrák váltották A folyók mentén a különtélc erdőtípusok több tényezőegyüttes hat ására jöttek létre. Kialakulásukban elsősorban a termőhelyi adottságok a meghat ároz ök, dc nem hagyható figyelmen kivűl az scm, hogy az adott területen milyen jellegű az erdöguzdálkodás. Természetszerűmódszerek alkalmazása esetén az erdők fafajösszetétele és állo má nyszcrkezcte hasonlít a természetes erdőt ársul ásokhoz. A természetes erd őtársulásoktól az elegyetlen fa ültetvényekig szarnos erdőtípus létezik. Ezek közűl itt most csak a legjellemzőbbeket említjük meg. A SÍKSÁGI ÁRTÉRI ERDŐTÁRSULÁSOK I, Tölgy-kőris-szilártéri erdők (más néven lceményfaligetek} A folyamszabalyozások előtt az árterek k özépmagas és magas térszintjeinek ez volt a jellemző erd őt ársulasa. E társulás leggyakoribb tatujai a kocs ányos tölgy, magyar kőris. mezei szil, vérricszil. mézgás éger és helyenként a gyertyán. Egyes helyeken az egybibés galagonya és a vörösgyűrű som cserjesek is megtat álhat ök. A folyamszabályozások után ez az erd őtársuhis erőteljesen visszaszorult. A mentettoldali tcrülc- Erdők az ártéren fel, az istállózó állattartá s miatt elhagyott legeltik pedig fokozatosan bccrd ős ültck, Ez utóbbi ugyan egy természetes szukcesszi ós folyamat lenne akkor, ha őshonos fa- és cserjeliijok telepedtek volna meg. Sajnos azonban az ő s h o n o s o k helyett t ájidegen fajok (amerikai kőris, gyalogabc, zöld juhar stb.) foglalták el a területeket. Az így kialakult bozótosok biológiai, gazdasági, esztétikai értéke meg sem közelíti a természetes é lő h e l ye ké t. Rétjeink megőrzése természetvédelmi szempontból is elengedhetetlen. Olyan növ ény-, rovar- és madárvil ágnak adnak életteret, amelyeknek nagy többsége sehol m ásutt nem képes megélni. A hazai hullámtercinken találhat ó védett területek legelőit, kaszál öit a természetvédelmi kezelők feladata fenntartani. Súlyosan k árosodna azonban az él ővilág. ha e kiváló élőhelyek csak a védett területeken maradn ának meg. Igazi megoldüst csak a hagyományos gazdalkodás megőrzése,azaz a hasznosít ás jelenthet. A gazdálkodás és a természetvédelem érdekei tehát egybeesnek. összehangolasuk sürgető feladat. teken jórészt kiirtották, a hullámtereken belül pedig a megváltozott árvízi magasság miatt a felújulásuk vált lehetetlenné. Századunk derekán t örténtek ugyan kísérletek újratelepítésükre, ezek azonban a keskeny hull ámtereken jórészt sikertelenek maradtak. Élóhelyi értékelés: A folyók rnentén a kem ényfaligetek a legfajgazdagabb erdei él őhelyek. Kiemelkedőa rovar- és az énckesmad úr-faun újuk. Ha jól záródott cserje- vagy második koronaszintjük is van, a fekete gólya és a réti sas legkedveltebb f észkel őhelyei. Sajnos a jelenlegi állorn ányok fafajösszctétele er ősen dcgradálódott a term észetes tölgy-kőrisszil erdőtársulásokhoz képest. Elegyarányuk kedvezőtlennévált, sok a homogén tölgyes vagy k öriscs. Legtöbb esetben hiányzik vagy rcndkívül kis elegyarányban van jelen a szil. Mivel afatermesztés szcmpontjából a cserj ék jelcnlétét kedvezötlennek ítélik. ezért az erdőfel új ít ások so rán telepítésüket mcllőzik, sőt a természetes úton feljövőegyedeket is igyekeznek kiirtani. Ezek az ápolások sajnos bizonyos mértékű é l ő h c l y i Icromlást eredményeznck. Gyakran találkozunk tölgy-k öris-szil erd őkben fehér nyárral és fekete nyárral is, helyenként jelentős egyedarányban. Ezek a fafajok a terrnészetes szukcessziós folyamatok révén ugyan háttérbe kellene hogy szoruljanak, gyakran mégis els őrend ű fafajként vannak jelen. Ennek cgyik oka, hogy mesterséges erdősítés során kerűlnek az adott helyre, a m ásik ok az, hogy természetestől eltérő, szélsőséges hidrológiai viszonyok e pionír fafajok esélyét növelik a fajok közti versengésben. Jelenlétük c társulásbannem élőhelyi értékcsökkenés következménye, feltéve, ha nem válnak uralkodóvá. Jelenlétükkel v áltozatosabbri teszik a vegetációt, ezzel együtt pedig az ott előfordulóállatfajok száma is nő. Erdófelll/tartási problémák: A Iolyószab ályoztisok és a mocsarak lecsapolása oly mértékbcn mcgváltoztatta a hidrológiai viszonyokat, hogy azokhoz ez az erdőtársulás nem tudott alkalmazkodni. A társulás domináns fafaja a kocs ányos tölgy, természetes úton makkvetésset szaporodik. A lehullott mag azonban csak akkor képes kic sírázni és erőteljes gyökeretnöveszteni, ha nedves, laza talajra hullik. Áradások után, mikor a mederbe visszahúzódó víz laza hordaléket terít a makkvet ésre. a magvak kicsíráznak. s a magoncok fejlődésnek indulnak. Az első évben a nyáron is nedves humuszrétegben fejlődikgyökerük. 2-3 év rnúlva azonban, mikor kis kar ögyökerük eléri a méteres mélységet, már szárazabb a talaj. A folyószabályozásokkal lerövidült a folyók hossza, s a nagyobb esés következtében a meder mélyen bevágódott. Ennek hatására az átlagos vízszint jóval - helyenként több méterrel - alacsonyabb mint amilyen a természetes körülrn é nyek között volt. Mivel a folyók környezetében a talajvíz követi a meder vízszintjét, a talajvízszint a tölgy termőhelyén több rnéter mélyen van. A tölgyesemeték számára elérhetetlen ez a mélység, ezért egy-két éven belül vízhiány miatt elpusztulnak. A m élyebb termőhclyeken, ahol ugyan közelebb van a talajvízszint a felszínhez, az árvizek pusztítják el a lassan növő Iacscrnetéket. Mesterséges beavatkozás nélkül, újulatként a kevés magyar kőris és vénicszil mellett elsősorban a fehér nyár és a tájidegen zöld juhar, illetve amerikai kőris kezd terjeszkedni. A természetes fel űjul ásnak további gátjai is léteznek, ilyen például a túlszaporodott, nagyvad állomá ny. Az ízletes makk útján vet ényül ö. lassan növő tölgy egyszerűen képtelen kinőni a "vad szája alól", az azt folyamatosan visszarágja. és ezzel lehetetlenné válik a természetes felújulás. Mindezek miatt a legfontosabb feladat a még természetszerűállapotában megmaradt kcmény- fuligctcrd ő-állorn únyok meg őrzése, Tekintettcl arra, hogy péld ául a kocsányos tölgy maxinuilis éle tta rtama el érheti a több száz évet, a megl évő állomá nyo kat hosszú tavon is fcnn lehet tartani, ha sikerül kivonni ő k e t a hagyom únyos erdőgazd álkodúsi keretek köz ül. Ennek szükségességét az a tény is al át ámasztja, hogy pl. atisza ment én, a déli országhatár és a Tisza újvárosi híd között egyetlen hekt árnyi scm tal álhat ó e társul ásb ól. Ott, ahol a keményfaligetek fcl újíthatök, arra kell törekedni, hogy kiterjcd ésük ne csökkenjen, és korelosztásuk egyenletes Icgycn. ll. Fűz-nyárligeterdők (Salicetum albae-jragilis) Az árterek mélyebb fekvésű terűletein kialakuló pionír erd őt úrsul ás. a hull úrnt ér legelterjedtebb állománya. E társulás leggyakoribb természetes fafajai a fehér nyár, a fckete nyár, a fehér fűz és a törékeny f űz, Ezen fafajok pionír jellegüknél fogva viszonylag jól bírják a sz élsős égess é vált hidrológiai viszonyokat. Élőhelyiértékelés: Az őshonosfutajokb ól álló állom ányok jó élőhelyi adottságokkal rendelkeznek. Kiváló madárfészkelőhelyek. A nagyobb kiterjedésű, h áborftatlan erdőkben alkotnak kol óniakat a szürke gémek. Telepükhöz más, ritka fajok is csatlakoznak, kiskócsag. selyemgém stb. Ahol hi ányoznak a keményfaligerek. ott szívesen költ e túrsul ásban a fekete gólya és a réti sas is. A fehérny árak rendkívül jólodvasodnak, ezért gazdag az odúlakó faunájuk is. A part menti sürü füzesekben gyakran alkot nagy telepeket a fokozottan védett kis kócsag, selyemgém és a bakcsó. Erdőfel/lltartásiproblémák: A füzesek és nyarasok felújítása ültalában nem jelent nagy probl érnát. A parti galériaerdő kiv á l óan újul természetes úton, hiszen a párás klírnáj úkörnyezetben, a szinte minden évben újonnan lerakott nedves hordalékon jó a vctényülés. A fehér nyár kiválóan sarjadzik gyökér útján, így a vegetációs időn kívül letermclt állományok helyén a következő ny árori már sürű újulat mutatkozik. Amedertől t ávcl eső területeken az elegyetlen fűzesek felújítása azonban már probl ém ásabb. Itt a fűz vetényülése ugyanis kellő időben történő elárasztás híj án elmarad. Füz helyett a nemkívánatos, mesterségesen behureolt, és mára helyenként átokk áv ált gyalogakác, zöld juhar és amerikai kőris telepszik meg. Ilyenkor a talaj-el őkész í tést követően mestcrséges tclepítést kell alkalmazni ~.

6 E lő h ely i. úllonuinyszc rk czcti és c rdő fc l újü űs i szempo ntból egyar ánt k ülöulcgcs erdök nek szarnítunak azok a bot ol ótüzese k. mclyck hul larntéri vé de rd ők é nt funkcion álnak. E füzeseknek körülbelül a fele túl va n az ö tvenéves ko ron. A Iák a la tt aradaso k ut.in he tekig. sö t sok hel yen h ónapukig áll a víz. Éppen ezért rendkívül jók é lő he l y i udous ága ik, hiszen a víz és az e rd ő egy üttes jelenl ét e a hajdani mocs ári erdökhöz ha sonlatos. E nne k a t erm é s z e t s z erű környezetnek a ho sszú távú fenntart ása ele ngedhe tet lenül font os víz ügyi és természe tvédelmi érdek. Á rvízvédelmi szempontoka t figyelembe véve vannak bizon yos szakaszok. aho l a jelenlegi állapotok vtiltoz tatúsa szükséges. A z ilyen hel yeken ugyanis a kubikgödrökben vissz amaradó vizek gútü llé ko nysügi problemakat okoznak. va gy a szüks égcs hulhímtéri védeniök kialaku» sá l teszik lehetetl enné. o tt il következő megoldüst ke ll al kalmazni. A g át l áb ún ál a szü ks éges (5-10 m étcr) szé lességben a kubikgödr öt fel ke ll tölteni. A fel tö ltés an ya gát vagy az eredeti kubikgödö rb ö! vag y pedi g cgy új an yaggödröt nyitva a hull ámt é rb ől ke ll kit ermelni. A fö ld m unka idej ére a kub ikgöd ör vizé t le kell csapolni, majd a munk álatok végeztével a l e ve z et ő csa to rná t ism ét elz árni. hogy a vízállá s a k és őbb iek be n is biztosit va leg ye n. A feltöltött parton v é de rd ősiivo t kell tel epíteni honos fűz - és nyúfajok relhaszná lésaval. A földmunkák so rá n a védtöltésre me r ő leges kubikgercnd ákat é rin te tlen ül kell ha gyni, így az ere deti e rdő g áttól t ávol abb es ő része fennmarad. A kiörcgcdctt füzesek ür es folt jait a kub ikgercnd ákra helyeze tt fűz kar ódugv ányokkal lehet póto lni. A d ugvá nyoz ást m c gcl ó z ő cn a ha gy ás fű z fükat meg kell botolni, a zö ld juhart, az am e rikai körist és a gyalogaküco t ki ke ll irtani, hogy azok az újulatot ne ürnyaljúk. A dugvúnyok közvetl en környezctében még néhány év ig kézi gyom- és cse rjeirtüst kell végez ni. E d d igi tapasztalataink szeri nt a botol üst, a dugvünyozü si é s úpol üsi mu n kú kat szívesen vüllaljük a környé k lakói. Munkújukért a dolgozók megkapj úk a lebotolt tuan yngut. így a telj es mun k aműv cl c t (egészen a tcl újtuisig) költs égme ntesen megoldhat ó. Ez a legjobb p éld áju annak, hogy hogyan t eh et ő é rdekeltté a hel yi lakoss ág az iirvízv éde lcm mellett a term észetv édelemben is. IIt. Bokorfiizesek A z ártere k m él ycb bcn fe kv ő részcin kialakul ó pionír u i rsul ű s. ". T ö bb formá ja lét ezik. A legel terjedtebb a mandulale velű Iű z bo ko rfűzesc. a Sulicenun triundra i'. A Duna mcntén a cs i go lyafűz b o k orfű z e s c terj edt el in k ább, n Suliccnun purpureae. A bo korfüzesek a ltu l ábun mederp artokon alakulnak ki. Megteleped és ükkel eg yü tt n éh ány szál feh ér fű z. leketc nyú r és fehé r ny ár is " partot fog". mcl yc k k és ő bb lehagyjü k az alacson y bokorfű z ek et. A folyamatos fcliszapo t ödassal egyre tö bb fa alak ú fű z és nyár veti meg l áb úí, s így alakul Lit a tá rs ulás lassan fű z e s s é va gy fű z-n y ar li g e t e rd ő v é. Élöllel)'1 értékelése: Az alacso ny bokrokra fészke lő éne kes madarak ke dv elt búv óhelyei. A vonuló füzikék példúul c meder parti íüzga l éri ű ko n keresz tül sz inte bujk.ilva haladnak végig a fol yó vo na lán. A több hekuir k i te rjcd ésű bo korfüzesekben alakulnak ki hazánk legn agyobb bakcsófészektelepei. E t ársul ás az egyed üli é l ő h e l y e a Ti sza mcnt én, dél fe lő l t er j e szk ed ő halv ány gez ének is. Élöllel)'-lllegörzésl probl énnik: Mi vel az e r d ősü l és kezd et i sza kasz át jelentik e növ ényt ársul áso k. hosszú távú fe n nturt ásuk megoldhatatlan. dc erre nin cs is szü kség. A hull ámtercken megscnunis ül és ük és új ak kel etkezése termé szet es és egyens úlyba n l é v ő folyamat. Árvízmentesített, m él yfek v é sű ős i úrtéri tek n őkben üta lakulüsu k lassabb ütem(í. A fa alakú füzek és nyür ak megt elepedését ugyanis a tavaszi és a nyár e lej i maga s, oxigénszegény pangóvizek megakadúlyozz ük. E helyc ken a legnagyobb veszé lyt a terület csato rnázüsa vag y a lecsapol ása jele nti. A HULLÁMTEREK NÖVÉNYVILÁGA Hazai fol yóin k hull úmtereinek növényvilúg<ít szü mos kutató vizsgülta. Z ólyomi és Kúrp<Íti a Duna, Simon és T ím ár a T isza, Borhidi a D ráva vö lgyé be n. K uta túsaikna k k ö s z önh et ő e n a hullúmterek rendkívül gazdag növényvilága jól ismert. Kúrpúti Z o ltü n pl. a Duna-hullúmté r növén yvilügünak id öbcli és térbeli vültoz üsülvizsgúlt a. Megüllapította, hogy a bo korfüzesekben a fű z-nyür ligete rd ökben , míg a keményfa-li geterdö kb en üt lag os an 200 növényfaj van jele n. Összehasonlítá ské nt megemlítj ük, hogy cgy keze it hulhun t éri nemcsny árültct v énybcn a tüznyúr l i g e t crd őr e j ell em z ő nö vényfaj na k IO-1 5 I X,-a képes csa k meg élni. A T isza hull ámtc rében saj át vizsgü latain k szerint l4 o lya n fásszárú növén yfajt tal áltunk. amel y ott t ájidegen. töhhs égük nem is euró pai faj. Val a mcnnyinck jel enl eg is létezi k ültetv énye. vagy már kor.ih ba n kivadu lt,.. öruill ós üo uu" magát. Eze k a fajok a k ö v etk e z ők: Ültetvények: akúc glcd icsia k e sk en yle v elű czüstfa fekete di ó vö rös töl gy szo rnorúfűz nem esttet t nyárak nem esitett füzek b úlván yfu kaukázu si d ió mam ut fen yő Kivadult fajok: amerikai k ő ri s zö ld j uhar gyalogakúc am crikai v adsz ő lő A haz ai hull úrntere ken a felsorolt fajok közül különös veszélyt a kiva d ult uk jelentene k, ame - lyck agresszív terjeszk edésü kkel cgyfc l ól elveszi k az éle tteret a term észet es uirsul.iso kt ól. nuís felö l lehctetle nné teszik az e rd ő vagy faültetvé ny tclepítést. In tö pé lda kell legyen a j ö v ő re az ame rik ai k ő r i s és a zö ld juhar ese te. Kü lön öscn ha a rra go ndolu nk. houv Simon Ti bornak a '40-cs évckhc ~ a Fe lsö-t isz á~; végzett vizsg álata i kimutuu ák. hogy az amerikai k őri s növeked ési er élye alatta maradt a ha zai k őri sn e k. a kkoriban mégis ezzel a faf ajja l végeztek teleptrést. Ma nuir nem kell te lep íte ni. Kiirtani se m lehet. A folyarnsz ab ályoz ások k övetkezt ébe n holtággá vá lt egykori fo lya msz akaszok vízi n DV C nyekben igen gaz dagok. kül ön ösen szép vé dett növényeik a tavirözsák és a vízitö k. H el ye nk ént a szintén vé de tt t űnd é rfát y ol alko t úszó sárga sz ö nyeget. A holtága k jell egzetes nö vénye a sulyo m, ame lynek ma gj a ínségcs i d őben fon to s n ép élelm ez ési cikk vo lt. Vala m ikor mi nd enütt k özön s éges vo lt. mara e rőse n vissz aszorult. hál' ahol. jelcn, va n. o tt tö meges, A feliszapolódó holtaga k ritka vé dett növ én ye a k álmos. m íg a Ti sza-parti margitvirág és a debrece ni torma a kubikgödr ök partj ún tal álja meg éle tfel té teleit. ÁLLATVILÁG A HULLÁMTÉREN Egy ilye n rö vid kiadv ányb an nincs leh et ő s é g arra. ho gy vala rnennyi úllatcsopo rtra kit érjünk, ezért azok közül ö nké ny csen a madarakat e me l jük ki. mint o lya n csoportot, amely ne k feli sm erhet ösége és megfigyelhetö sége a legj obbak közé ta rtozik. A mad ürvilág gazdagságáró l egy jó határo zó kön yv segítségével szin te m indcnki szcmél yes é lmény a lapjü n is meggyözödhel. A hull ümterck j ellemző madarai a gémfélé k. ame lyek ko ló niüban fé szkelnek a füz-nyú ligc tc r dő k bcn. A szürke gé m, bakcsó-. kisk öcsag-. se lye mgém- ko ló niük hoz ritkúbban csatlakozik néhány pá r nagykócsag és kanal asgém is. Az elm últ müsfél évt ize dben az E urópa-szerte jel enlö sen megn ö vekcdc tt üllo m ányü kormo rán is t <Í rsul a ha zai gé mtele pe khez. amelyek sz inte kivétel nélkül mindig ö reg erdökben jönnek lét re. A szüzad fordulótól kb. IY70-i g a T isza m enti ürte re k jellem zö ritka te rmészeti értéke vo lt a ré tisas, amel y egész E u rópúban veszélyez tetett faj re kipusz tult. majd a nyol cva nas években ism ét megje le n t néhün y púr. A Duna menti árté ri erdökben folyamato san költö tt vagy pró bült költeni 2-3 p úr. Az ürté ri e rdö jell egzetes ritka madara a fe kcte gó lya. amely a ré tisassal együ tt a legt ö bbet sze n ved az int enzív erdögazdü lko dústól, illetve még c nné l súlyosabb veszél yt jelent szü mü ra. ha ürté ri erd ei él elt c rét lecserélik fa ülte tvényre. A z ürté ri e rdö a rétisas m ellett tovübbi ritka ragadozó madanlknak ad é1e t le hetőséget. Uyenek a barna kánya, a bé kászó sas. illet ve a kcrecsensólyo m. Költ az 'li téren a héja. az egerészö lyv és kabasól yom is. A te rm észctes e rdötúrsulások harkály- és é nc kcsmadár-világ a egészen cgycd ülá lló an gazdag. A faj o k szú ma bürmcl y más ha zai enjötársul ásét meghaladja, de az egyedszüm is külö nö sen magas. A magyaro rszá gi hullámtéri c rdők be n végze tt kutatü sok sze rint 86 m ad úrfaj fészkel ését sike rült bizonyítani. E z a re nd kívüli maga s szü m tovüb b bövül, ha hozzlíadjuk a holtüga k vizén. és az azokat szegélyezö nüd aso kb an kö ltö 28 fajt. ille tve a hulllímté ri rétek, legelök to vüb bi 15 madárfaj át :;:;:.

1. évfolyam 1 2. szám 2006. szeptember

1. évfolyam 1 2. szám 2006. szeptember 1. évfolyam 1 2. szám 2006. szeptember Bükki Nemzeti Park Igazgatóság időszakos kiadványa KÖSZÖNTŐ z 1977. január 1-jén alapított Bükki Nemzeti Park alapvető feladata a hazai viszonylatban egyedülállóan

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Duna. Magyarország kincsestára Duna

Duna. Magyarország kincsestára Duna Magyarország kincsestára Duna Duna Ariszton men hüdor nincs jobb a víz nél mond ták a gö rög bölcsek. Nyugton állíthatták, ők még tisz ta for rás ból me rít het tek a szó át vitt és val ódi ér telmében

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

2. évfolyam 3. szám 2007. július

2. évfolyam 3. szám 2007. július 2. évfolyam 3. szám 2007. július 30 év a természetért Bükki Nemzeti Park Igazgatóság időszakos kiadványa Fokozottan védett növények, fajmegőrzési programok Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság ter mé szet

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem

EURÓPAI FÜZETEK 15. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban. Környezetvédelem EURÓPAI FÜZETEK 15. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Láng István Dr. Faragó Tibor Dr. Schmuck Erzsébet Dr. Zoltai Nándor Környezetvédelem Magyarországon és

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben