Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepciója 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepciója 2011."

Átírás

1 Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepciója Készítette: Kocsis Zsuzsa

2 I. Bevezetés... 3 I. 1. A koncepció jogi háttere... 3 I. 2. A koncepció célja... 5 II. Adottságok... 5 II. 1 Tárgyi-technikai feltételek a településeken. Kistérségi eszközrendszer II. 2. Emberi erőforrások (települési, kistérségi)... 6 II. 3. Pénzügyi-költségvetési feltételek (közművelődési feladatellátás ráfordításai, kistérségi)... 7 III. A Hévízi Kistérség földrajzi elhelyezkedése, helyzete... 7 III. 1. Közlekedési infrastruktúra állapota... 8 III. 2. A kistérség térszerkezete, településhálózata... 9 III. 3. A települések közötti feladatmegosztás és együttműködések bemutatása III. 4. Domborzat III. 5. Éghajlat III. 6. Vadgazdálkodás III. 7. Vízkészletek, vízgazdálkodás III. 8. Mezőgazdasági adottságok III. 9. Népességszám alakulása, demográfiai helyzet III. 10. Közművelődés, oktatás III. A Hévízi Kistérség Közművelődési Közkincs kerek-asztal által készített SWOTT analízis IV. Helyzetelemzés IV. 1. Kistérségi települések földrajzi elhelyezkedése IV. 2. Települések nevének eredete IV. 3. Települések rövid története IV. 3. Települések természeti és épített értékei IV. 4. Települések közművelődési színterei, múzeumai, helytörténeti tárlatai, IV. 5. Települések intézményei, sportlétesítményei IV. 6. Településekhez köthető híres emberek, díszpolgárok: IV. 7. Települések civil szervezetei IV. 8. Települések amatőr előadó-művészeti csoportjai, képzőművészei, közművelődési csoportjai IV. 9. Települések kiemelkedő kulturális rendezvényei IV. 10. Települések helyi média (Tv, újság, weblap) V. Külföldi testvérvárosi kapcsolatrendszer VI. Turizmus VI. 1. Gasztronómia és borturizmus (borpincék) VII. Átfogó és specifikus kulturális célok a jövőt illetően VIII. JÖVŐKÉP sz. függelék: Válogatás a településekről szóló szakirodalomból sz. függelék: hévíz város közművelődési rendelete

3 I. Bevezetés A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás közművelődési koncepciójának kidolgozását a KÖZKINCS program keretében létrejött közkincs-kerekasztal készítette el. I. 1. A koncepció jogi háttere Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Keszthelyi-Hévízi Kistérségi Társulásból (a évi CVII. törvény hatályba lépésével) önállóan megalakult kistérség. A hévízi kistérség összesen 8 saját önkormányzatisággal bíró települést foglal magában, amelyek közül egyedül Hévíz sorolható a városi jogállással rendelkező települések közé. Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Nemesbük, Rezi, Sármellék, és Zalaköveskút községek Önkormányzataival együtt 2007 őszén Hévíz központtal önálló kistérséget hozott létre. A változással a korábban 27 település érdekeit összehangoló egykori társulás helyett egy földrajzilag összefüggő, szoros gazdasági-társadalmi-kulturálisszociális-oktatási területi egységet képező együttműködés jött létre. A térség legnagyobb természeti kincséből, a gyógyvízből (itt található a világ legnagyobb melegvizű gyógy-tava), a gyógy-turizmusból élő önkormányzatok szorosabb együttműködésre léptek annak érdekében, hogy tovább erősítsék gazdaságukat. A kistérség számára fontos megvalósítandó cél a lakossági, közigazgatási szolgáltatásoknak (okmányirodai, építéshatósági, családvédelmi, gyámügyi, szociális, kulturális) a lakossághoz térben is közeli és számukra is előnyösebben elérhető megszervezése és ellátása. A Hévízi Kistérség, Hévíz városával országosan és nemzetközi viszonylatban is egyedülálló természetföldrajzi adottságai és az évek során kiépült magas minőségű infrastruktúra révén Magyarország legdinamikusabban fejlődő területei közé sorolható. A terület fejlődését Hévíz hazai viszonylatban betöltött kiemelkedő idegenforgalmi jelentősége és szerepe alapvetően meghatározza, egyúttal hosszú távon is nagy biztonsággal szavatolja. A területi alapon kiegyenlített fejlődésnek egy erős, gazdaságában, társadalmában és kultúrájában is fejlett kistérség kialakítása lehet az alapja, amelyhez a szükséges feltételek adottak. A XXI. században már egyértelművé vált, hogy a gazdasági verseny és a kulturális közállapotok közvetlenül hatnak egymásra, a kultúra helyzete, fejlettsége meghatározója a gazdasági fejlődésnek. Az európai államok közössége a gazdasági világversenyben a vidékfejlesztéssel, a helyi kultúra fejlesztésével tud versenyképes maradni. A vidékfejlesztés feladatának kell, hogy tekintse a vidéki lakosok regionális önazonosságának erősítését és közösségi tevékenységek elősegítését minél erőteljesebben megjeleníteni a kultúra, a közösségi művelődés fontosságát történjen meg a vidéki élet képességeinek leltárba vétele, fejlesztése, nyilvánosság felé történő megjelenítése. (Európa Tanács: Vidéki Térségek Európa Chartája) A kistérségi koncepcionális kérdések tárgyalásánál az uniós elvek adaptálása mellett mindenek előtt az állami kulturális politika prioritás rendszeréből kell kiindulnunk. Az önkormányzatok kulturális tevékenységének alapjait a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény határozza meg. A törvény 8. (1) bekezdése a települési önkormányzatok feladatai közé sorolja a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást, a közösségi tér biztosítását, a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatását, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését. A paragrafus (2) 3

4 bekezdése azonban a helyi igények és az anyagi lehetőségek függvényében saját hatáskörbe utalja a feladat ellátásának módját és mértékét. Ugyanezen paragrafus (5) bekezdése szerint az önkormányzat feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét és együttműködik e közösségekkel. A képviselőtestület a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselőtestület és bizottsága ülésein. A kulturális terület részletes szabályozását a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény végzi el. E jogszabály részletesen meghatározza a kultúrához, a kulturálódáshoz való jog alapelveit, illetve az egyes szakmai területek tartalmát. A települési önkormányzatok kötelező feladatává változatlanul csak a könyvtári ellátás biztosítását, illetve közösségi színtér biztosítását teszi, módját és tartalmát helyi döntés határozhatja meg. A törvény gondoskodik arról is, hogy a helyi lakosság javaslattételi, véleményezési joggal részt vehessen a közművelődést érintő döntések előkészítésében, illetve figyelemmel kísérhesse a terület pénzügyi eszközeinek felhasználását a helyben létrehozott közművelődési tanácson keresztül. A évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról lehetővé teszi, hogy többcélú kistérségi társulások is végezzenek közművelődési, közgyűjteményi tevékenységet (2. ). Ezt a vállalást azonban anyagi hozzájárulás nem támogatja. A mozgókönyvtári ellátás finanszírozását az éves költségvetési törvényben meghatározott mozgókönyvtári normatíva biztosítja, melynek 2007-től egy része helyi döntés alapján közművelődési célra is fordítható. Mozgókönyvtári normatívát azokra a településekre igényelhet a kistérség, melyek leiratkoznak a nyilvános könyvtárak listájáról. A Hévízi Kistérség vette fel faladati közé a közművelődési tevékenységet A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. számú NKÖM rendelet szerint az önkormányzatok évente pályázhatnak saját anyagi forrásuk mértékében arányosan megállapított összegre. A rendelkezésre álló összeg a helyi önkormányzat által fenntartott, illetve az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel. A Magyar Kulturális Stratégia első számú stratégiai irányként kezeli a kulturális vidékfejlesztést, melynek megvalósítását a régiókra és a kistérségekre építi. A közkultúra fejlesztésének tengelyében továbbra is a közművelődés áll. Közművelődésen ma már nem szabványosított állami ellátórendszert értünk. Eszményeink rugalmasabb és plurálisabb gyakorlatot sugallnak. Az ilyen törekvésekhez is elengedhetetlen azonban az infrastruktúra megléte: ha formában, tartalomban, jogállásban és másban nem is, de minimumának megszabásában érvényesülnie kell bizonyos sztenderdeknek. Az 1. stratégiai irány célja a kultúraközvetítő intézményrendszer romlásának megállítása: vonatkozik ez épületekre, technikai felszereltségre, szakember-ellátottságra. Különös tekintettel az elmaradott térségekre, a nélkülöző településekre. Olyan megoldásokat kell alkalmazni, amelyeket az adott közösség elfogad, támogat, magáénak tud a múzeumtól a teleházig, a színjátszástól a könyvkereskedelemig. A stratégia keretében számon kell kérni, el kell érni, hogy minden szervesen összefüggő gazdasági, közlekedési, lakóhelyi településrészen, kerületben, településen legyen olyan művelődési otthon típusú intézmény (faluház, teleház, civilház, Internet-kávézó, közösségi tér, művelődési ház), amely képes szolgálni a személyes, közösségi részvételt igénylő művelődést. 4

5 Folytatni kell az épületek fizikai felújítására és a kor követelményeinek megfelelő technikai fejlesztésére irányuló programokat. (Magyar Kulturális Stratégia) I. 2. A koncepció célja A kistérségi kulturális koncepció alapelve hangsúlyozza a gazdaság és a kultúra egymásra hatásának törvényszerűségét, a területileg és történetileg egymáshoz tartozó mikrotérségek kulturális öröksége együttes kezelésének fontosságát, az új gondolkodásmód melynek kulcsfogalmai a kreativitás, a problémamegoldó képesség és az információ elterjesztésének fontosságát. Központi kérdésként kezeli az életmódkultúra fejlesztését, az életminőség szintjének emelését, melynek egyik fokmérője a helyi kultúra kibontakoztatásában rejlik. Ehhez a hagyományőrzés támogatása és a kulturális örökség védelme mellett a kulturális önkifejezést és a kreatív alkotókészség ösztönzését emeli ki, amely a kistérség településein is a kultúrafejlesztés középpontjában állnak: Az információs társadalom az öngerjesztő tudásgyarapodás társadalma, ahol a tudás a gazdasági érték legfőbb forrása s egyszersmind az a használati érték, amelynek előállítása a gazdaság legfőbb célja. (Nyiri Kristóf MTA Filozófiai Intézet) A kistérségi kulturális koncepció megalkotásánál a fenti makrogazdasági-kulturális szempontok figyelembe vételével a kistérség sajátosságaira kell koncentrálni. A kulturális koncepciónak ugyanakkor figyelembe kell vennie a közös érdekek mellett a települések egyéni sajátosságaiból adódó ellátási különbségeket. Jelen koncepcióalkotás nézőpontja kettős; egyrészt a törvényi szabályozásnak való megfelelés, ugyanakkor a helyi kulturális örökségből, hagyományokból és szükségletekből kiinduló fejlesztési trendek, együttműködési lehetőségek meghatározása. A koncepció meghatározásánál figyelembe kell venni a kistérségi központ, Hévíz város országosan és nemzetközi viszonylatban is egyedülálló természetföldrajzi adottságát valamint turizmusát és az erre épülő kultúráját, ugyanakkor eltérő sajátosságai miatt el kell különítenünk a kistérség többi településétől, s csak azokkal az elemekkel kell számolnunk, amelyek döntően meghatározzák a kistérségi fejlődés irányát. A kialakítandó koncepció nem egyes települések sajátos fejlesztési koncepciója, hanem a koncepciónak a kistérségi együttműködésben rejlő ellátási többletből eredő lehetőségekre kell koncentrálnia II. Adottságok II. 1 Tárgyi-technikai feltételek a településeken. Kistérségi eszközrendszer. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 78. (1) bekezdése kötelező feladatként jelöli meg a helyi önkormányzatoknak, hogy biztosítsanak a közművelődési feladatok ellátásához közművelődési intézményt vagy közösségi színteret, az (5) bekezdés c. pontja értelmében pedig biztosítsák a közösségi színtér tárgyi feltételeit. A Hévízi Kistérség valamennyi településén van a helyi önkormányzat által fenntartott, közművelődési célt szolgáló épület. Hévízen kívül Alsópáhokon, Sármelléken működik intézményi formában, a többi településen különböző elnevezéssel Faluház, klub, művelődési ház, kultúrház, közösségi színtér működik. A közösségi színterek épületei eltérő színvonalúak, van az elmúlt rendszerből örökölt, leromlott állagú épület, szegényes, elavult berendezéssel (Zalaköveskút, Cserszegtomaj, Nemesbük), van melyik ezek közül az IKSZT pályázatnak köszönhetően fejlesztés előtt áll 5

6 (Alsópáhok, Nemesbük). A kistérség településeinek egy része már felújította a közösségi színtér célját szolgáló épületeit (Felsőpáhok, Alsópáhok, Rezi, Sármellék). Az információs társadalom program keretében a kistérség minden településén létrehoztak Teleházat, Internet alapú Információs Pontot, emagyarország Pontot. Ezek az információs pontok jelentős szerepet töltenek be a települések lakosságának Internet alapú tájékoztatásában, az információhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének megteremtésében. A Kistérség településeinek közösségi színterei rendelkeznek színpaddal, melyeknek felszereltsége különböző színvonalú. A településeken van a közösségi színtéren kívül szabadtéri színpad, ezek egy része mobil felszereltségű. A települések rendelkeznek a szabadtéri színpadok mellett rendezvénysátorral (Sármellék, Alsópáhok, Cserszegtomaj, Hévíz) A települési önkormányzatok nem rendelkeznek tudatos közművelődési fejlesztési koncepcióval. II. 2. Emberi erőforrások (települési, kistérségi) A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás szervezetében a kistérségi feladatok ellátásában a Tanács, a Pénzügyi Bizottság, és a kistérségi iroda munkaszervezete vesz részt. A Társulási Tanács tagjai a 8 település polgármestere. A Pénzügyi Bizottság 3 főből áll, akik szintén a kistérségi polgármesterei. A kistérségi iroda alkalmazotti létszáma 3 fő, valamint a Társulás alkalmazásában áll további 2 fő, akiknek bérét pályázati forrás biztosítja. A Társulási alkalmazottak közül 1 fő végzi a kulturális feladatellátással kapcsolatos teendőket a 17/2009. (V.12.) számú KFT határozat meghozatalával, melyben a Közkincs pályázat beadásával bízta meg a Kistérségi Irodát., illetve vállalta közművelődési referens foglakoztatását augusztus 31-ig. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása. 15/2009. (V.12.) számú KFT. határozatot meghozva vállalta a Közkincs - kerekasztal létrehozását illetve a Közkincs - kerekasztal pályázat benyújtását. A pályázatok sikerességének köszönhetően működik a közkincs-kerekasztal, mely felvállalta a kulturális koncepció előkészítését és elkészítését is. A Kistérség településeinek közművelődési személyi feltétele megfelelő, hisz a 8 településből 5 (Hévíz, Alsópáhok, Cserszegtomaj, Rezi, Sármellék) rendelkezik főállású szakalkalmazottal. Ezenkűvül Nemesbükön civil szervezetek aktív munkája révén történik a közművelődési feladatok ellátása. Ha a lakosságszámra vetítjük a szakmai munkatársak létszámát, akkor megállapíthatjuk, hogy Hévíz városa rendkívüli e tekintetben hisz ott a jelenlegi 4,5 fő szakalkalmazott turisztikai rendezvények szervezésével is foglalkozik, a hagyományos művelődési teendők mellett. A másik négy településen, ahol 1-1 főállású munkatárs dolgozik művelődési területen, az megfelelőnek mondható. Felsőpáhok az önkormányzat látja el a közművelődési feladatokat, míg Nemesbükön civil szervezetek tevékenykednek. Zalaköveskút az ország egyik legkisebb lélekszámú települése a maga 29 főjével ez esetben nem tekinthető relevánsnak. (A szakmai munkatársak létszámát a lakosságszámra vetítve: lakosig 1 fő, lakosig fő, alkalmazását vesszük alapul.) Így elmondható, hogy a településeken történő fejlesztések tudatosak, helyzetelemzésre épülnek, fel tárták a helyi szükségleteket. 6

7 II. 3. Pénzügyi-költségvetési feltételek (közművelődési feladatellátás ráfordításai, kistérségi) A kistérségi feladatok ellátásához szükséges források döntő hányadát központi költségvetés biztosítja a feladatellátáshoz kapcsolódó normatív, kötött felhasználású támogatási rendszer keretében. A kistérségi kiegészítő normatíva így a mozgókönyvtári normatíva is teljes összegben felhasználásra került. Könyvek, dokumentumok beszerzésére, illetve a különbözetet átadják az érintett településeknek a mozgókönyvtár működtetésével kapcsolatosan helyben felmerülő kiadásaik fedezetére. A kistérségben a mozgókönyvtári feladatokat a gróf I. Festetics György Művelődési Központ és Városi Könyvtár látja el, melyhez 5 települési mozgókönyvtár tartozik. A települési önkormányzatok közművelődési feladatainak finanszírozása külső forrásból történik, melynek jelentős része állami normatív hozzájárulás, valamint pályázati forrás. Megállapítható, hogy ezen normatív támogatáson túl az önkormányzatok kiegészítik saját költségvetéseikből a rendezvényeket. A saját szabadon felhasználható források csökkenése mutatja az önkormányzatok mozgásterének szűkülését, amelyekből egyre kevesebbet tudnak költeni a közművelődési feladatok finanszírozására. Az önkormányzatok a településen működő civil szervezeteknek támogatást nyújtanak. Az önkormányzatoknál egyre kevesebb pénz jut a közművelődési tevékenység ellátására. III. A Hévízi Kistérség földrajzi elhelyezkedése, helyzete A hévízi kistérség statisztikailag a Nyugat-Dunántúli régió területén belül, Zala megye délkeleti részén, a Balaton nyugati medencéjében található. A terület térszerkezeti fekvése és helyzete az országos átlagnál jobbnak értékelhető; a jövőt illetően pedig kedvező fekvése potenciálisan még előnyösebb helyzetet teremthet számára. A hévízi kistérség közigazgatási területe ha, melyből mindössze ha belterület. A kistérség észak-déli kiterjedésű, arányaiban nagy külterülettel rendelkezik. Meghatározó jellegű térszerkezeti adottságnak tekinthető, hogy Zalaköveskút kivétellel a hévízi kistérség valamennyi települése a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetnek (BKÜ). Az érintett települések önkormányzatai a Balatoni Fejlesztési Tanács tagjaként képviseltetik magukat. A kistérség része a turisztikai szempontból egységesen kezelt Nyugat-Balatoni Mikrorégiónak. A Mikrorégió szerves táji és természeti egységet alkot a Balaton nyugati partszakaszán Keszthely-Hévíz kettős központtal, a városoktól mintegy km sugarú körben. Ez a tájegység egységes turisztikai régióként kerül definiálásra, hiszen tartalmazza mindazokat a desztinációkat, melyeket az ide érkező turista egy napi kirándulása alatt gépkocsival kényelmesen be tud járni. A régió mintegy 50 települést foglal magába a statisztikai és megyehatárokon átnyúlva Badacsonytól Tapolcán, Sümegen, Zalaszentgróton, Zalakaroson át egészen Marcaliig és Fonyódig. A térség közvetlen szomszédsági kapcsolatait szintén döntően befolyásolja, hogy több, eltérő jellegű, különböző sajátosságú és funkciójú városi vonzáskörzettel határos. A megyehatáron való fekvés miatt a három szomszédos megye, különböző jellegű térségeket és struktúrákat 7

8 jelenít meg. A Balaton-part, illetve a Balaton-parti városok a nemzetközi és hazai idegenforgalomban kivétel nélkül versenytársként jelennek meg. Mikroszinten a térszerkezetet befolyásolja a sármelléki Fly-Balaton nemzetközi repülőtér, az M7-es autópálya, valamint Keszthely közelsége. III. 1. Közlekedési infrastruktúra állapota Egy térség fejlettségét és idegenforgalmát alapvetően befolyásolja, hogy milyen közlekedési infrastruktúrával rendelkezik, illetve milyen a megközelíthetősége. A hévízi kistérség lényegében a Budapest-Nagykanizsa-Adria történeti, gazdasági, kommunikációs, közlekedési és térszerkezeti tengely mentén helyezkedik el. A kistérségi közlekedés központjaként funkcionáló Hévíz városa nem a tengely közvetlen vonalában, de annak gyorsan megközelíthető, előnyös peremén található; országos szinten is rendelkezik kizárólag rá jellemző nemzeti jelentőségű helyzet-, érték-, és érdekspecifikummal. A kistérség közúti és autóbusz-forgalmi kapcsolatai szerteágazóak és lényegében az idegenforgalmi és egyéb kapcsolatokhoz rendeltek (az érintett települések Keszthely és Hévíz felé rendszeres kapcsolati lehetőséggel rendelkeznek). Alsópáhok Hévíztől nyugatra, a nagyforgalmú 75-ös főút mellett fekszik, település része Nemesboldogasszonyfa. Cserszegtomaj elsősorban Keszthely felől közelíthető meg a Keszthely és Rezi közötti úton. Emellett Hévízről is vezet út a településre, illetve a község határában fut a Keszthelyt Zalaszántóval összekötő fontosabb mellékút is. Napi közel húsz autóbuszjárat szállítja az utasokat Keszthelyről a településre, majd tovább Rezi felé. Felsőpáhok Hévíztől nyugatra található domboldalon település a 76-ös főút mellett, a település része Zalaköszvényes. Autóbusszal Keszthely és Zalaegerszeg felől jól megközelíthető. Nemesbük jó minőségű aszfaltúton egy Hévízről induló hét kilométeres bekötőúton érhető el. Ezen túl egy betonút köti össze Zalaköveskúttal. A településre Keszthely Hévíz felől mintegy tucat autóbusz járat közlekedik naponta. Rezi Keszthelytől 8 kilométerre északra, a Keszthelyi-hegység belsejében helyezkedik el. A faluba Cserszegtomaj Keszthely felől lehet közúton eljutni, illetve egy kis forgalmú bekötőút vezet a Keszthely Zalaszántó Sümeg mellékútra. Sűrű autóbusz-összeköttetésben áll Keszthellyel, illetve a település központjától egy kilométerre fekvő zalaszántói mellékúton Sümeggel is. A Sármellék külterületén található repülőtér a Balaton nyugati végétől mintegy 10 kilométerre található. A legközelebbi vasútállomás Balatonszentgyörgyön (12 km) van, azonban a keszthelyi állomás (16 km) több átszállási lehetőséget biztosít. A helyközi buszjáratok megállója közvetlenül a repülőtér bejárata előtt található. A repülőtéren lehetőség van autóbérlésre, illetve taxiszolgálat is igénybe vehető. Zalaköveskutat a Gyülevész és Vindornyafok közötti mellékútra vezető bekötőúton, illetve Nemesbük felől lehet megközelíteni. Keszthellyel és Zalaszentgróttal napi egy-egy közvetlen autóbusz járat köti össze. Hévíz elérhetőségét valamelyest nehezíti, hogy nem közvetlenül a főközlekedési útvonalak mentén fekszik, a város ugyanis alsóbbrendű közutak becsatlakozásával közelíthető meg. Ennek nehézsége az M7-es autópálya megépítésével Budapest és az Adria felől megoldódott, hiszen az autópálya alig több mint negyedórányi elérhetőségre került. Hévíz és térsége nyugat felől gyorsforgalmi úton, autópályán nem érhető el, holott jelentős forgalom figyelhető meg főként a 84-es úton, Sopron Sárvár - Bécs irányából, illetve a 76-os főúton Graz Zalaegerszeg felől. Ezen szakaszok a helyi igények mellett főleg tavasztól őszig a fő útvonalai az autóval érkező osztrák és német vendégkörnek. A Hévízre vezető egy- és kétszámjegyű útvonalak túlterheltek, a Balaton egészének forgalma mellett jelentős teherforgalmat is lebonyolítanak. 8

9 A vasúti közlekedés a területen gyakorlatilag nem megoldott, mivel sem a kistérség központi települését, sem a többi települést nem érinti vasúthálózat. Ez alól bizonyos értelemben Sármellék kivétel, hisz ott létezik vasúthálózat, de az 1990-es évektől nem használják, de a vasúti forgalomban bármikor bekapcsolható. A legközelebbi vasútállomás Keszthelyen található, onnan a továbbutazás a kistérség településeire autóbusszal lehetséges. Hévíz központi buszpályaudvara közvetlen helyi és távolsági tömegközlekedési lehetőséget biztosít. A tömegközlekedés Hévíz és a kistérség többi települése között döntően autóbuszos megoldással működik. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése érdekében a külterületek, egykori zártkertek mezőgazdasági útjait illetően jórészt megtörtént a tulajdonrendezés, a települések közötti összekötő utak állapota kielégítő ben Hévíz város gesztorálásával elkészült a 3,8 kilométer hosszúságú Hévíz-Keszthely összekötő kerékpárút, mely a Balatoni Körúthoz közvetlenül is csatlakozik. A város területét érintő szakasz ebből 0,33 km. A kerékpárút hálózat Hévíz központtal történő, területi szinten összehangolt fejlesztése és bővítése a kistérségben jelenleg tart annak kivitelezése. A térség közlekedési infrastruktúrájában idegenforgalmi szempontból az egyik, ha nem a legfontosabb a sármelléki repülőtér, amely 1991 óta polgári repülőtérként működik, szolgálva a nyugat-dunántúli régió turizmusát, idegenforgalmát és gazdaságát. Összességében megállapítható, hogy a közlekedési infrastruktúra a kistérség központja és a környező települések között alapvetően megfelelően funkcionál, azonban elengedhetetlen központi intézkedésnek bizonyul a közutakra és a tömegközlekedésre összpontosító további fejlesztési beavatkozások megtétele. Mivel mind a turisták, mind pedig az állandó lakosok utazásaiban jelentős szerepet tölt be a tömegközlekedés, ahhoz, hogy az utasok szívesen válasszák a tömegközlekedést, figyelni kell komfortérzetük növelésére, hiszen elsőrangú kérdés a járművek megfelelő minősége, valamint az utas tájékoztatás területi alapon nyugvó, egységes kiépítése. Így a komfortos, minden igényt kielégítő tömegközlekedés hozzájárul ezen közlekedési rendszer választásához, hosszú távon a személygépkocsik okozta környezeti ártalmak csökkentéséhez. A kistérség légi úton történő megközelíthetősége biztosított, azonban ezen infrastruktúra még nincsen teljes körűen kihasználva. III. 2. A kistérség térszerkezete, településhálózata A hévízi kistérséget összesen nyolc település, így Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Hévíz, Nemesbük, Rezi, Sármellék és Zalaköveskút alkotja. A településsűrűség mind a régióhoz, mind a megyéhez és az országos átlaghoz viszonyítva is alacsonynak tekinthető. A kistérség településszerkezetét a következő ábra szemlélteti. A Hévízi kistérség településszerkezete 9

10 A hévízi kistérség településhálózatában a központi város, Hévíz dominanciája egyértelműen megállapítható. A város 4972 (KSH: január) lakosával a térség lakosságának mintegy 36,5%-át tömöríti. Hévíz agglomerációs térségében Alsópáhok, Felsőpáhok, Cserszegtomaj, illetve Nemesbük közvetlenül a város közigazgatási határa mellett, 6 km-es vonzáskörzeten belül helyezkedik el. A kistérség legnagyobb települése Cserszegtomaj, Zalaköveskút pedig egyike Magyarország legkisebb településeinek. A kistérség térszerkezete alapvetően jó, a térkapcsolatok az észak-dél irányban kissé megnyúlt kistérségben kielégítők. III. 3. A települések közötti feladatmegosztás és együttműködések bemutatása A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának megalakulásával a kistérség központ számára további elvégzendő feladatok jelentkeztek. A Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait november 1-jétől december 31-ig Hévíz Város Polgármesteri Hivatala önállóan látta el. A hévízi kistérség települései közül Nemesbük község Zalaköveskúttal, Sármellék pedig Szentgyörgyvárral körjegyzőséget alkotva látja el közigazgatási feladatait. A többi Kistérségi település közigazgatási feladatait önállóan hivatallal látja el. A hévízi kistérség lakosainak száma a december végi statisztikai nyilvántartás alapján fő. A területen folyamatosan növekszik az állandó népesség száma. A kistérség valamennyi települése a gyógy-idegenforgalomra épült gazdaság intenzívebb fejlesztésében, a több lábon álló gazdasági alapjainak megteremtésében, egyúttal a munkahelyteremtésben, a foglalkoztatás bővítésben és a jelenlegi turisztikai marketingtevékenység élénkítésében érdekelt. A Hévízi környékbeli falvakban jelenleg végbemenő, illetve tervezett nagyszabású fejlesztések (élményfürdők, kempingek, négycsillagos szállodák, szórakoztató központok megépítése van folyamatban) javarészt a fürdővárosban korábban kiépült szolgáltatásokra és infrastruktúrára épülnek. A legfontosabb térségközpont által ellátandó funkció és feladat a területi egységben a gazdaság és a társadalom térszemléletű fejlesztése oly módon, hogy a kistérség fejlődése a térség gazdasági és társadalmi szereplőinek érdekképviseletére, érdekfelismerésére, fenntarthatóságára és az önmozgásra építsen. A kistérségi forma lehetőséget teremt a szükséges fejlesztési források pályázati úton történő kedvezőbb eléréséhez. 10

11 III. 4. Domborzat A kistérség a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén található, emiatt a mezőgazdasági művelésbe bevonható területek nagysága korlátozott. A terület a évi CXIII. tv. (Balaton törvény) hatálya alá tartozik, melynek értelmében a természetvédelmi területek megóvása kiemelt fontosságú. A terület - a meglévő környezeti problémák ellenére - Zala megye egyik legkedvezőbb természetiökológiai adottságú térsége, ahol nagy arányban maradtak fenn természetes, természet közeli területek, hagyományosan művelt tájak. Ez a természeti kincs megfelelő turisztikai vonzerőként is értelmezhető. A táj- és térszerkezet rendkívül tagolt, változatos; a sík, lapályos részektől a hegységig minden megtalálható. A térséget gazdagnak mondható vízrendszer és a hozzákapcsolódó vizes élőhelyek sorozata hálózza be. Mindezekhez járul még a kiegyenlített, szélsőségektől mentes klíma, mely szintén kedvez a fajgazdagságnak. A terület ökológiai hálózatának alapja egyrészt a gazdag, diverz vízrendszer és a hozzá kapcsolódó vizes élőhelyek (pl. lápterületek, forráslápok, természetes égeresek) lineáris rendszere, másrészt az összefüggő, kiterjedt erdőrendszer. A kistérség területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területére esik, relatív sértetlen természeti és épített környezettel rendelkezik. Jelentős vízkészlete miatt kiemelt vízminőség-védelmi terület, emellett kiemelkedő, európai jelentőségű termálvíz-készlettel rendelkezik. Különleges érték a hévízi gyógytó, amely a világ legnagyobb biológiailag aktív-, természetes termáltava. A térség számos védett és fokozottan védett állat és növényfaj élőhelye, kiemelkedő az értékes madárvilág. III. 5. Éghajlat A régió éghajlatát a kontinentális klíma jellemzi. Viszonylag ritka a zord tél és a száraz nyár, időjárási szélsőségek nem fordulnak elő. A térség a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves éghajlatú kistájak közé sorolható, amely északon már mérsékelten hűvös. III. 6. Vadgazdálkodás A kistérségben vadgazdákodást a vadásztársaságok folytatnak, magán társaságok kb. 70%-ban, állami társaságok kb. 30%-ban vannak jelen területen. A térség főleg nagyvadas terület, szavas, őz, vaddisznó a jellemző vad. A fácán elszaporodása az utóbbi időben megindult, mivel a kialakult kisparcellák, illetve rajtuk a változatos növényzet kedvező élettér számukra. III. 7. Vízkészletek, vízgazdálkodás A kistérség a Zala folyó vízgyűjtőjén, a folyó torkolati szakaszának részvízgyűjtőjén található. A területen található kisebb patakok vizét a Zala gyűjti össze, a keresztülfolyó mellékvízfolyások a Kis- Balaton Vízvédelmi Rendszer alsó tározójába torkollanak. A folyó szabályozásának köszönhetően árvíz nem fenyegeti a térséget. A Keszthelyi-hegység és a Balaton-part közötti peremhelyzetű kistájnak önálló vízfolyása nincs, de a nyugati tájhatáron érinti a Csókakő-patak (15 km, 25 km²) torkolati szakasza. Az artézi kutak mélysége eléri a 200 m-t is, vízhozamuk ingadozó. A kistáj minden településének közüzemi vízellátása van és kivétel nélkül csatornázottak is. 11

A KOMLÓI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam minden nagy nemzetnél, hogy az apák dolgát folytatják az utódok Ugyanezt láttam Északon és Délen, minden olyan nemzetnél, ahova mi tanulni járunk, hogy hazajőve

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Keszthely történeti városközpontjának rehabilitációja és a gyalogos közlekedés tér rendszer kiterjesztése a fenntartható fejlődés tükrében Kiemelt Projekt 2007. június Készítette:

Részletesebben

Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben

Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben Felhasználóbarát települési környezet fejlesztése a Keszthelyi Kistérségben TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036. Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Valcum Nyugat-Balaton Fejlesztési

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet

Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet Településfejlesztési koncepció Helyzetelemzés - I. kötet TIHANY TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ HELYZETELEMZÉS I KÖTET Megbízó Tihany Község Önkormányzata Tósoki Imre, polgármester 8237 Tihany, Kossuth

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika Készítette: REevolutio Kft. Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Adamik Anna junior tanácsadó Farkas Sára gyakornok Budapest, 2011-02-25

Részletesebben

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás. Gazdaságfejlesztési Programja. II. kötet: Operatív Program

Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás. Gazdaságfejlesztési Programja. II. kötet: Operatív Program Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Gazdaságfejlesztési Programja II. kötet: Operatív Program Balatonfüred, 2005. március A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: Inspiratura

Részletesebben

Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve

Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve 2005-2007 közötti időszakra Készítette: A NYUGAT-BALATONI TÉRSÉGMARKETING KHT. megbízásából Cservenka Dóra Veronika Konzulens: Tar László, ügyvezető

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KESZTHELY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója

Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Hajdúszoboszló idegenforgalmi, település- és termékfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. március 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. A tanulmány célja

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. TÉT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA

2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2015 KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA Készítette: Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet részéről: Dr. Horváth Teréz kabinetvezető Cservenka Dóra

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív Program Fenntartható

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. március 29-i soron következő n y í l t ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. március 29-i soron következő n y í l t ülésének jegyzőkönyvéből Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Titkárság 8360 Keszthely, Fő tér 1. Tel.: 83/505-530; Fax.: 83/505-501 E-mail: titkarsag@keszthely.hu K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG TERVDOKUMENTUM I. verzió Sárospatak, 2008. november 28. Wächter Balázs Kistérségi

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Váro s címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 FEHÉRGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. április Készült:

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2013 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 3. pályázati kör elindításához

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU161PO003 2007-2013 Verzió: NYDOP_070704.doc Oldalszám összesen: 145 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

LEADER Helyi Akciócsoport

LEADER Helyi Akciócsoport Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2011 Otthonunk a napsugaras Nyugat-Balaton A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az alábbi településekre

Részletesebben

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci, 2009. november KERTES 1997KFT. TOLNAI Jánosié DR. TUBA - TERV KFT. ADROVITZ MIKLÓS FM STAT KFT. LINZENBOLD MARIANN 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Mórahalom Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program Mórahalom Városi Önkormányzat 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP).....4 Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT).......4

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben