2012/NYÁR SZÍNES VILÁGUNK. és színek HARC A ELLEN FESTŐK, FIGYELEM! ORSZÁGOS SZAKMAI ROADSHOW

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012/NYÁR SZÍNES VILÁGUNK. és színek HARC A ELLEN FESTŐK, FIGYELEM! ORSZÁGOS SZAKMAI ROADSHOW"

Átírás

1 SZÍN 2012/NYÁR MESTER SZÍNES VILÁGUNK és színek HARC A ELLEN FESTŐK, FIGYELEM! 2012 ORSZÁGOS SZAKMAI ROADSHOW

2 NYÁR Köszöntő Kedves Olvasó! ASzínmester elsô lapszámára sok pozitív, és finoman megfogal ma - zott kritikus visszajelzést kaptam, melyeket ezúttal is köszönök. Habár az érzések olyanok, mint a színek: nehéz ôket elmagyarázni (ahogy Francois Lelord mondta), mégis igyekeztünk ezekre a vissza - jelzésekre építve elkészíteni második lap - számunkat. Itt a nyár, olyan témákat válasz tot tunk az újságba, amelyek ilyenkor fog lal - koztatják az embereket. Szót ejtünk az aktuális festési és felújítási munkálatokról, s tavaszi lap - számunkhoz ha son lóan most sem feledkezünk meg a kertrôl, amelyet ezúttal rattan- és egyéb fonott bútorok oldaláról mutatunk be. Magam is ámulatba estem ezen bútorok történetén. Érdemes a cikket elolvasni! Talán nyáron a legjobb néhány szoba színét újjávarázsolni az is kiderül, milyen színeket szeretnek a Dívák, és kinek milyen élményei voltak a festéssel. Javaslom, hogy a festéshez a színek kiválasztását mi, férfiak hagyjuk inkább a hölgyekre, a vásárlásban úgyis tevékenyen részt kell vegyünk. Aki megteheti, fogadjon szakembert, mert úgy szép, szakszerû munkát kap, ami sokszor hosszabb életû is, mintha magunk festenénk ki, s ezért nem is feltétlenül drágább. Amíg a hölgyek a színeket válogatják, addig mi nyugodtan nézhetjük az olimpiát! Remélem, a színek világához hasonlóan izgalmasak és élvezetesek lesznek a versenyek! Immár másodszor kívánok jó szórakozást maga zi - nunkhoz visszajelzéseiket, ôszinte véleményeiket pedig továbbra is örömmel fogadjuk az címen! Talán nyáron a legjobb néhány szoba színét újjávarázsolni Raskó Attila marketingigazgató Trilak Festékgyártó Kft. Tartalom Színmozaik Újdonságok és friss hírek a színek világából Harc a rozsda ellen A korróziógátló festékekrôl A fonott szék története Régi kedvenceink Mit kezdju nk a maradeḱ tape ta val Tipp a lakberendezo to l EuroSkills Tehetseǵek megmeŕetteteśe a Festo akadeḿiań Di vaḱ Interu az idei Festo talaĺkozo sztaŕvendeǵeivel Foḱuszban a nyaŕ Színek és kultúrák szinmester magazin 2012/nyár 3

3 2012. nya r! nya r! nya r! 4 Színmozaik 2012-ben Továbbra is segítünk! Idén eddig ötven alkalommal, összesen 8300 liter festéket adtunk támogatásként iskoláknak, óvodáknak, közintéz mények - nek. Ebbôl 4780 litert használtak fel szakképzô iskolákban országszerte, mely - lyel a festô tanulók gyakorlati kép zését támogattuk. A többi festékbôl tizenhárom óvoda, nyolc általános iskola és tizenkét alapítvány részesült festék adományban. Az elkészült felújításokról készült fotók honlapunkon, a linken találhatók. Lótusza kiemelkedô márkák közt A Superbrands Program keretében 2012-ben is odaítélték a legjobb márkáknak járó díjakat. A 14 tagú, független marketing- és kommunikációs szakemberekbôl álló bizottság döntésének értel - mében a Trilak márka Business Superbrand, a Héra és Trinát márkák Superbrand minôsítést kaptak az építôipari kellékek kategóriájában. A Trilak márka negyedik, a Trinát második, míg a Héra elsô alkalommal nyerte el ezt az elismerést. találkozó 2012 Trilak festôakadémiás festôknek Május végén 16. alkalommal tartottuk meg szokásos éves Festômester-talál - kozónkat a Sipito pihenôparkban, diplomázott festômestereink számára. A rendezvény célja évrôl évre az új diplomások köszöntése, az új ter - mékek, technológiák bemutatása és kipróbálása, a tapasztalatcsere, no és persze az ilyenkor elmaradhatatlan szórakozás, kikapcsolódás. Idén lehe - tôség volt kedvezményes festôszer szám vásárlásra, de az igazi új don ságot olyan cégek bemu tat kozása adta, melyek termékei nél külözhetetlen kellékei a ház fe lújításnak. A programra a koronát a Dívák elôadása tette fel nya r! jelenség a homlokzaton! Egy hasznos tipp a természettôl Mit jelent pontosan a lótusz-effek - tus? A víz a homlokzatra kerülô szennyezôdésekkel együtt teljesen lepereg, így az tartósan tiszta és száraz, mosható, a hozzáadott ada - lék anyagoknak köszönhetôen pedig nem algásodik és gom bá sodik. A természetben ezt a hidrofób, azaz víztaszító tulajdonságát elsô ízben a tisztaság és a szépség szimbólumai - ként is ismert lótuszvirág levelein fedezték fel német botanikusok a hetvenes években. Ezután publikál - ták a jelenség mesterséges elôállítá - sának lehetôségérôl, és kezdôdött meg az effektus alkalmazása a leg - különfélébb területeken a fôzôedé - nyektôl a kontaktlencsékig, és hasz náljuk mi is legújabb szilikon kötôanyagú termékeinkben nya r! nya r! nya r! nya r! A jövô festékei Vizes bázisú termékek falra, fára A vizes bázisú festékek sokkal inkább kímélik a környezetet és az egész séget, mint a hagyományos oldószeres fes - tékek. Ez a falfestékek esetében már elfogadott, de fatárgyaknál is érdemes kipróbálni ôket, például az új Lazurán Aqua és Trinát Aqua termék csalá - dokat, amelyek tulajdonságai bizo nyos esetekben még kedvezôbbek is a hagyományos oldószeres termékeknél. Falfestés és kirakatrendezés felsőfokon Idén másodszor rendezték meg a Design+ esemény - sorozatot a törökbálinti MAXCityben. A Trilak csapata falfestéseivel és színeivel kápráztatta el a közönséget, míg a Lakberendezôk Országos Szövetségének három tagja (Darida-Sárközi Anita, Katona Etelka, Koronczay Noémi) kreatív kirakatversenyen valósították meg Az ötödik elem címû film témájú kompozíciójukat. A tavalyi évhez hasonlóan azok a festôk jelentkezhetnek az Év festôje megmérettetésére, akik elvégezték, vagy idén elvégzik a Festô aka - démia valamely modulját (ingye - nes bronz, ezüst, arany képzés) ben Maczó Dénes arany - diplomás festô mester nyerte el ezt a díjat, amellyel egy névre szóló, emblémázott után futó és egy forint értékû, Trilak ter - mékekre beváltható utal vány is járt. Díjaztuk a második és a har - madik helyezettet is. Újdonság, hogy az 2013-as Év festôje verseny fôdíja az utánfutó és az utalvány mellett egy, a Tooltechnic System Kft, a Festool gépek, szerszámok magyaroszági forgalamzója által felajánlott csi - szo lógép és egy elszívómobil is lesz, több mint Ft ér - tékben. Megválasztjuk továbbá a közönség kedvencét, akire a Facebook on lehet majd szavazni. Év festôje verseny 2012-ben is! Értékes díjak várnak a legjobbakra Az idei évtôl a Lakberendezôk Or - szágos Szövetségének arany foko zatú támogatójaként beve zet tünk a Festô - akadémiánkon egy új modult, hogy a lakberendezôk meg is mer hessék termé - keinket és ezáltal meg oldá sainkat minden beltéri felületre. Meghirdettük ver senyün ket lakberen dezôknek, akik jelent kezhetnek azok kal a mun káikkal, melyeket Trilak termé kekkel készí tettek el. A lak beren dezô kategória gyôztese Trilak utalványt és egy Apple ipad 2.0 típusú táblagépet nyerhet. Pályázni március 15-éig, egy befejezett, beltérben kialakított fal - felületrôl készített fotósorozattal lehet, amelyet en várunk az címre. Bôvebb információ a internetes oldalon és Facebook-oldalunkon, a facebook/trilakaszinmester címen található. A Festôakadémia képzése nyáron is várja az érdek - lôdôket! Kihelyezett képzé - seket és bemutatókat tartunk folyamatosan és ország - szerte. A részleteket megta - lálja honlapunkon. szinmester magazin 2012/nyár 5

4 Új termékek, technikák, tippek Harc a Nyerjen csatát Trilak termékekkel! Egy szépen rakott kandallóban vöröses lánggal égnek a fahasábok, meleget adnak, diszkréten bevilágítják a sötét szobát. De el tudjuk-e képzelni egy csupasz vasdarab lángolását? Nem? Pedig kevésbé gyorsan és látványosan, de a vas is ég! Amíg a fából korom, vízpára és gázok keletkeznek égéskor, a vasból vörösesbarna por lesz. Ez a mindenki által jól ismert rozsda. A folyamatot nem égésnek nevezzük, hanem korróziónak, ami a latin corrodare, azaz szétrágni szóból ered. Ahogyan a fa sem ég levegô nélkül, a vasnak is szüksége van oxigénre a korrózióhoz, víz vagy sav pedig tovább gyorsíthatja a folyamatot. Sok fémet ismerünk, amelyet nem támad meg a rozsda, csupaszon hagyhatjuk a levegôn, verheti az esô, mégsem válik porrá. Ne higgyük azonban, hogy a korrózió elkerüli ôket! Éppen ellenkezôleg: olyan látható vagy láthatatlan rétegként vonja be a fémet, amely jól szigetelô kabátként óvja meg azt a további porladástól. Gondoljunk csak a kezdetben fényes rézborítású templomtoronyra, melyet késôbb évszázados patina tesz zöldesen mattá! De mit tehetünk a vassal? A rozsda nem képez rajta védô - bevonatot, így kénytelenek vagyunk mesterségesen ellátni páncélzattal, azaz festékkel. A korróziógátló festékeknek három fô funkciójuk van; a fém felületén megakadályozzák a rozsda kialakulását, vastag bevonatot képezve elzárják a levegô, a víz és egyéb káros anyagok útját, valamint ellenálló, esztétikus külsôt biztosítanak a kezelt tárgynak. Eszerint tartós védelmet alapvetôen három, különbözô típusú festékréteggel lehet biztosítani a fémnek. Az elsô a korróziógátló alapozó réteg (például Trinát korróziógátló alapozó). Ez a fémbe alaposan belekapaszkodva segít megtapadni a következô rétegeknek, aktív vegyi anyagai pedig csírájában fojtják el a rozsda képzôdését. A nedvesség és a levegô kizárását egy második, közbensô réteg (például Trinát univerzális alapozó) biztosítja, megfelelôen vastag bevonatot képezve. A legnehezebb feladat a fedôfestékre hárul, hiszen amellett, hogy megfelelôen szépnek kell lennie, ellen kell állnia minden külsô behatásnak, napfénynek, esônek, hidegnek, melegnek, ütôdésnek és karcolásnak (ajánljuk a Trinát zománcfestékeket és a Trinát Aqua vízzel hígítható zománcfestékeket). A Trilak korróziógátló bevonatrendszereivel a legnehezebb csaták is A csata meg nye résé - hez legalább ennyire fontos a harc hely szí - nének elôkészítése is! Az alapozó ugyanis nem képes minden felületbe azonos erôvel kapaszkodni. A fémen ellen! megnyerhetôk! már megjelent rozsda gyenge fogódzó. Laza szivacsos szerkezetû, így könnyen leválik a ráfestett alapozóval együtt. Festés elôtt ezért a felületet alaposan, drótkefével illetve csiszolóvászonnal meg kell tisztítani. Hasonlóan ronthatja a tapadást minden zsíros, olajos és egyéb szennyezôdés is, melyeket ajánlatos az elsô réteg felhordása elôtt eltávolítani. Könnyûfém (alumínium, cink, tüzihorganyzott acél) felületet Trinát univerzális zománcfestékkel (Unitoppal) is alapozni kell. Nehéz állóháborút kell hát vívnunk a rozsda ellen, de a Trilak korróziógátló bevonatrendszereivel a legnehezebb csaták is megnyerhetôk! Nem professzionális felhasználóknak azonban a fent leírtaknál lényegesen egyszerûbb és gyorsabb megoldással is szolgálunk. Ez az új Trinát Decor, amely alapozó és fedôfesték egyben. Rozsdás felületre, rézre és alumíniumra egyaránt lehet vele dolgozni, ráadásul mindössze tíz óra alatt szárad. Alkalmazása minimum két rétegben ajánlott. A termék jelenleg tíz színben, háromfajta kiszerelésben kapható, de hamarosan több száz, akár extrémnek számító árnyalatban is elérhetô lesz országszerte, az oldószeres színkeveréssel foglalkozó festékboltokban. A korróziógátló festékeknek három fô funkciójuk van; a fém felületén megakadályozzák a rozsda kialakulását, vastag bevonatot képezve elzárják a levegô, a víz és egyéb káros anyagok útját, valamint ellenálló, esztétikus külsôt biztosítanak a kezelt tárgynak. 6 szinmester magazin 2012/nyár 7

5 Stílus Bútortörténet a Lakberendezôk Országos Szövetségétôl kerestek, ami kivihetô a szabadba, a kertbe, teraszra, vagy a korszak tipikus újításába, az üvegházba is. Ezt követôen vált a rattan tipikus kerti bútorrá, hosszú évtizedekre beskatulyázva magát. Mostanság kezdjük csak újra felfedezni, és ismét behozni a lakásba a fonott bútorokat. írta: Dr. Németh Gábor lakberendezô 8 története A fonott bútorok története az emberiség bölcsôjéig nyúlik vissza. Legkorábbi bizonyítható emlékünk i.e re, az Egyiptomi Birodalom idejére datálódik, ahol a fennmaradt faliképek tanúbizonysága szerint feltehetôen nádfonatos székek és tároló dobozok voltak használatban. Az évszázadok során különféle vál to zat - ban és mennyiségben használtak ôseink fonott bútorokat, melyek a viktoriánus korban érték el népszerûségük csúcspontját, amikor a divatos beltéri és kerti többnyire fehér színû ülôgarnitúrák jelleg - zetesen romantikus bájt kölcsönöztek a lakásnak. A használt rattanbútorok népszerûsége az egyszerûségében rejlett, illetve abban, hogy ezt az anyag gyakorlatilag minden stílusban és dizájnban fonható. Egykor babakocsikat, hintókat is fontak a legváltozatosabb formájú bútorok asztalok, székek, fotelok mellett, sôt még lámpaernyôk is készültek belôle. A viktoriánus kor hatására a rattan annyira elterjedt az angolszász országokban (Egyesült Királyság, afrikai brit gyarmatok, USA, Kanada és Ausztrália), fôleg a kerttel rendelkezô, vidéki házakban, hogy mára már a vidékies, country stílus egyik alap - kövének számít. A dúsan kipárnázott fonott karosszék tiszta, egyszerû formája a lassan hömpölygô, nyugodt életmód egyik szinoni - májává vált. Népszerûségét valószínûleg annak köszönhette, hogy akkoriban olyan bútort Természetesen a modern rattan- és fonott bútorok már polimerkémiai tudásunk segítségével idôtállóbb és színesebb, mint viktoriánus ôsei. Bár a hajlítási, fonási technológia szinte azonos az eredetivel (1917, Marshall Lloyd), a ma készülô bútorok tartósabbak, simább felszínûek, továbbá változatosabb színekben kaphatók, és nem kopnak, fakulnak olyan gyorsan, mint elôdeik, nedvességállóságukról pedig speciális bevonat gondoskodik. A viktoriánus kor hatására a rattan annyira elterjedt az angolszász országokban (Egyesült Királyság, afrikai brit gyarmatok, USA, Kanada és Ausztrália), fôleg a kerttel rendelkezô, vidéki házakban, hogy mára már a vidékies, countrystílus egyik alapkövének számít. Mint a kerti bútorok általában, a fonott székek és asztalok is elszennyezôdhetnek, porosak, sarasak lehetnek. Az eredeti rattan (és az egyéb fonott) bútorok tisztításáról ezért idônként gondoskodnunk kell. Már egy egyszerû porszívózás is csodákra képes, és visszaadja bútorunk eredeti színét (mindig kefés végû szívófejjel végezzük!). A nagyon saras székekrôl elôször locsolócsô segítségével mossuk le a rárakódott port illetve a nagyobb sárdarabokat (praktikus ötlet a széket oldalára fordítani, így a víz gyorsan kifolyik a vesszôk közül, és elkerülhetô, hogy a fonott bútor túl sok vizet szívjon magába és eldeformálódjon), majd híg, mosószeres vízzel és szivaccsal, esetleg fogkefével távolítsuk el a még látható szennyezôdést! A vizes fonott bútort törölgessük át egy száraz ronggyal vagy papírtörülközôvel, és hagyjuk száradni minimum 24 órán át! Végsô lépésként bútorpolírozó pasztával adhatjuk vissza a rattan eredeti fényét. szinmester magazin 2012/nyár 9

6 Stílus Tanács a Lakberendezôk Országos Szövetségétôl Mit kezdjünk a maradék tapétával? 10 Van, hogy lakásfelújítás után marad pár méter a falra került tapétából, amitôl nincs szívünk megválni. Sôt olyan is elôfordul, hogy a lakberendezô megtartja a különbözô munkák maradékát, ezek pedig csak halmozódnak, halmozódnak, felemésztve az amúgy is szûkös tárolókapacitást a szekrényben. Mihez kezdjünk velük? Az innovatív lakberendezô beletúr készletébe, és saját vagy egyik merészebb kliense lakásának díszítésére fordíthatja a maradék tapétákat. Elsônek álljon itt egy olyan példa, ahol oda kerül a tapéta, ahova való: a falra. A maradékokat formára vágva, játékosan egymáshoz helyezve, esetleg egy fehér keretbe foglalva kissé szokatlan, ám teljesen egyedi falburkolatot hozhatunk létre. Máshol a maradék tapétákat patchwork-szerûen el helyezve ér - hetünk el különleges hangulatot. Egy másik lehetôség a maradék tapéta felhasználására egyes bú - torok dekupázsolása. Egy átfestett szekrényke fiókjaira is kerülhet, de egy öreg (vagy lomtalanításkor megmentett) do hányzóasztalnak is új életet ad hatunk ezzel a technikával. A felfrissített szobánk összhangját fokozhatjuk a maradék tapéta lámpaburaként történô felhasz - nálásával is, vagy country stílusú lakásban a konyha/étkezô tálaló - szekré nyé nek kilátszó hátfalát is bur kolhatjuk vele. Természetesen ez az ötlet nem csak a konyhára vonatkozik, bármely más helység szekrénykéje kaphat maradék tapétából megalkotott dekorborítást. Nagyon nôies és egyéni lehet egy maradék tapétával feldobott öltözôparaván. Ez olyankor is szóba jöhet, ha alacsony költség - vetésbôl kell kijönnünk, csak arra ügyeljünk, hogy a környezô falakat a tapétával harmonizáló színûre festessük. Feldobhatunk egy hófehér lakást néhány képkeretbe foglalt tapétacsíkkal is. Ha sok maradt, majdnem teljes tekercs, akkor akár függeszték is készülhet belôle, ilyenkor gondoskodnunk kell a megfelelô merevítésrôl, nehogy ellensúly hiányában felpön dö rödjön. Az innovatív lakberendezô beletúr készletébe De lehet tapétázott az ágyvég is, vagy bármely más bútor da - rabunk... A lehetôségeknek csak fantáziánk vagy lakbe ren - dezônk képzelôereje szab hat határt! A lényeg: nem kell feltétlenül a szemétbe hajítanunk a megmaradt tapétát. Ha már megvásároltuk, hasz náljuk fel minden darabját innovatívan! Dr. Németh Gábor lakberendezô nya r! nya r! nya r! nya r!

7 Érdekesség EuroSkills 2012 A szakmák versenye, magyar indulóval 12 A minôségi szakképzéssel mindenki nyer Hazánk 2006 óta tagja a WorldSkills International nonprofit szervezetnek, és delegál 22 évnél nem idôsebb végzôs diákokat vagy fiatal szakmunkásokat a kétéves váltásban megrendezendô, 54 ország részvételével zajló WorldSkills, és a túlnyomórészt európai uniós tagállamok részvételével rendezett EuroSkills versenyekre. A megmérettetések célja egyszerû és nemes: bôvíteni a szakis mereteket, emelni a szakmai továbbképzés színvonalát, valamint a kiemelkedô egyéni teljesítmények mellett közös, kreatív munka végzésre ösztönözni a fiatalokat. Elsôsorban kézmûves, a gazdasági szektor által felkarolt szakmát (például ács, festô, fodrász, hegesztô, kômûves, szakács vagy épp virágkötô) tanulók számára szól az EuroSkills és a WorldSkills, akik vállalják, hogy egyaránt részt vesznek az országos selejtezôkön, a felkészítéseken, majd a külföldi megmérettetésen. Eredményes szerep - lésük mellett fontos cél a tapasztalatok hazahozatala és beépítése a szakképzési rendszerbe, amelyet jelenleg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinál. Az elsô nemzetközi tapasz talataink tavaly Londonban ahová 54 országból és 15 szakmából érkeztek a résztvevôk sajnos azt mutatták, hogy nagyon elment a magyar szakoktatás az elméleti irányba, a gyakorlatra pedig ezért kevesebb idô jut. Ahogy mi hívjuk, a»szakmák olimpiája«így valóban nagyon fontos változásokat hozott a hazai festô díszfestô dekoratôr-oktatásba, kulcsszerepe van ugyanis abban, hogy kettô helyett újra hároméves lesz a szakképzés, és átdolgozták a tantervet. Ennek az eredménye, egyfajta minôségi változás a piacon természetesen több év múlva lesz csak érezhetô. Addig is megteszünk mindent, hogy a most tanuló diákok és a már aktív festôk is találkozzanak a legújabb technológiákkal, trendekkel, s remélem, egyre nagyobb számban vesznek részt a számukra szervezett ingyenes bemutatókon, képzéseken, versenyeken, hiszen ezzel tényleg csak nyerhetnek mondta Horváth József, a Festôakadémia vezetôje, aki a zsûrinek és a felkészítô bizottságnak is tagja nya r! nya r! nya r! nya r! Idén májusban második alkalommal a Trilak anyagi és szakmai támogatásával került sor az országos válogatóra, az elsô év tapasz talatait azonban nem csak a képzési rendszerben hasz nosították. Felkészültebb és egyedibb munkákat láthattunk, mint tavaly ilyenkor. Az elô - selejtezôkön továbbjutott diákok egy kötelezô és egy szabadon választott feladatot végeztek el, amelyeket látszólag nehéz lehet összehasonlítani, a négytagú zsûri (a Trilak részérôl Horváth József és Csáki Csaba, a Szobafestô-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestülettôl pedig Tóth Ervin és Bozsányi Gyula) számára azonban ez egyáltalán nem jelentett akadályt. Gyakorlatilag szinte mindegy volt, hogy a versenyzô egy antik freskó részletét, egy tengerparti tájat vagy egy stilizált fônixmadarat, esetleg egymással kacérkodó magyaros mintákat álmodott meg, a végeredménybôl sok mindent leszûrtek: mit sugall maga a kidolgozott ötlet, a megvalósítás során milyen az eszköz használat, hogyan bánik a készítô az ecsettel, a színekkel, kellô homogenitásúak-e a felvitt rétegek, mennyire erôsek a szabad kézzel végzett munkák és tökéletesen futnak-e a vonalak. A kötelezô (mindenki számára azonos sablonozási) feladatnál például látszólag ugyanazokat a logókat láttuk három-négy méterrôl, de közelrôl szemlélve apróbb eltérésekre hívták fel a figyelmet. Egy egy milliméteres tévedés már egy pont levonását jelentette. Hosszasan vizsgálta távolabbról és közelebbrôl a zsûri a munkákat, mire kihirdette az eredményeket. Idén, az EuroSkills versenyen Belgiumban, (Spa-Francorchamps) Szabó Zsolt Balázs, jövôre a WorldSkillsen Németország - ban pedig Szabó Sándor (Dombóvár) képviseli Magyarországot. Feladatuk tapétázás, egy ajtólap mázolása, szerkesztés-nagyítás és egy szabadon választott munka lesz, amelyet a nyár során a Festôakadémián és iskolájukban gyakorolnak. a»szakmák olimpiája«így valóban nagyon fontos változásokat hozott a hazai festô díszfestô dekoratôr-oktatásba

8 Interjú Nôies, izzó energiák és színek Détár Enikô, Fésûs Nelly és Ladinek Judit színekrôl, beltéri falfestésrôl 14 Éves festôtalálkozónkon ebéd után a Dívák léptek fel, akikkel az elôadás után nyári fókusztémánkról, a beltéri falfestésrôl beszélgettünk. Egy Moulin Rouge-ban tartott alkalmi fellépés után született meg egy olyan show-mûsor ötlete, amely egyaránt magában hordozza a múlt század párizsi életének budoár hangulatát a harmincas évek Amerikájának glamour-korszakát és napjaink retrodisco divatját. Természetesen a három színésznô határozott sokszínûsége megmutatkozik otthonaikban is Détár Enikô például elárulta, hogy mindene a harmónia, inkább a színeké, mint a formáké. Egy piros függöny elé állított rózsaszín virágot már túl erôsnek, vibrálónak érez. A stílusok keveredését a mûvésznô azonban kifejezetten kedveli, zenében, ruhában, hajviseletben vagy épp beren dezési tárgyakban is tetszik neki ez eklektika. Néhány örökölt szecessziós és neobarokk bútordarabjuk jól megfér a modernebb formák mellett. Egyszer a falon is kipróbálták a jobb híján neobarokknak nevezett stílust (a minimál és a gazdagabb, kissé túlzó megoldások, az arany, a vörös, a lila, a fekete és esetleg ezüst játékát), amikor az néhány éve újra divatba jött, de a következô festésnél megváltak tôle. Enci szerint egyébként a túl élénk színeket, meg - határozó felületeket mindig gyakrabban érdemes váltogatni, mert hamarabb rájuk un az ember. Ezért hosszabb távra inkább a nyugodt színeket kedveli maguk körül, és ezekkel is veszi körül családját, nagy felületeken pedig kizárólag világosat használ. Két-három évente festet, s kifejezetten tájékozott vevô: elônyben részesíti, különösen a nagyobb igénybevételnek kitett helységekben a mosható falakat. Egy idôben otthonunkat is mindig az évszakokhoz öltöztettem, szerettem magunk körül a szezo nalitást. Ezért gyakran cseréltem a függönyöket és az ágytakarókat. Tavasztól ôszig inkább vidá mabb, derûsebb textileket választottam, a hide gebb évszakokban pedig mindig valamilyen mélyebb tónusút. Mostanában gondoltam éppen rá, hogy vissza kéne térnem ehhez a szokásomhoz. Fésûs Nelly a mediterrán stílus rajongója, leginkább a meleg színeket részesíti elônyben. A gyermeke szobája így lett puncsszínû, a háló meggybordó ekrü kiegészítôkkel, a fürdô kék, a nappali tojáshéj, amelyet terrakotta padló, terrakotta és fenyôszínû bútorok egészítenek ki. A meleg tónusok mindig dominálnak körülötte, lakása hozzá hasonló nôies, izzó energiákat áraszt. Ráadásul Nellyéknél egész évben süt a nap, egy egyszerû, bárki által könnyen lemásolható trükknek köszönhetôen: A függönyeink is terrakotta és citromsárga színûek. Amikor átszûrôdik rajtuk a nap, melegbe burkolózik a tér, és ettôl egyszerûen jó kedve lesz az embernek. Bátran ajánlom mindenkinek! Ladinek Judit egy kellemetlen emléket osztott meg velünk: amikor kertes házból egy belvárosi lakásba költözött férjével, egy divatfotó alapján szürkéskék színt terveztek a falakra. Korábban megszokta a nya r! nya r! nya r! nya r! Egy idôben otthonunkat is mindig az évszakokhoz öltöztettem, szerettem magunk körül a szezo nalitást nagy tereket, amelyekben általában jól mutattak a merész színek. A biztonság kedvéért egy kisebb darabon felkenték a hálóba a kiválasztott árnyalatot, a végeredménnyel azonban egyáltalán nem voltak elégedettek: Elôször dermesztô érzésem támadt, a vágyott szürkéskék sokkal inkább bilikéknek tetszett, mint egy fiúgyermek szobája. Idôvel megszoktuk, megszerettük, de amikor újrafestettük a szobát, egy alap tojásszínt választottuk helyette. A divat jön-megy, mindig bele kell vigyük a falainkba a saját egyéniségünket, akárcsak az öltözködésbe de azért nem árt tájékozódni sem. Judit saját bôrén tanulta tehát meg a gyakran elôforduló csalódást, amelyet a túl erôs színek okoznak. Elôfordul ugyanis, hogy a szín a színkártyáról választottal tökéletesen megegyezô, adott felületre felfestve azonban már nem tetszik. Ennek az az oka, hogy számos tényezô befolyásolja a festékek késôbbi életét, a természetes fényforrással rendelkezô lakásoknál például a fehér fény adja vissza a legjobban a színkártyáról kiválasztott színt. A mesterséges világító berendezések ugyanakkor többnyire tovább színezik, megváltoztatják a festék színeit egy lépéssel már akkor is közelebb vagyunk a végeredményhez és észrevehetünk egy esetleges rossz választást, ha több különbözô napszakban is megnézzük a próbafestést. szinmester magazin 2012/nyár 15

9 Új termékek, technikák, tippek Gyorsabb, hatékonyabb, olcsóbb A Mark V Max Platinum segítségével szórhatók latexfestékek, emulziók, akrilfestékek, epoxifestékek, töltôanyagok, tûzgátló anyagok, tömítôfestékek, valamint a leggyakoribb airless glettek is. A berendezés ráadásul egyszerre két személy számára képes biztosítani a szóráshoz szükséges festékáramlást. Ha nagyobb gépre van szüksége, amely a Mark V Max Platinum teljesítményéhez képest is másfélszer több, percenként hat liter anyagot tud kiszórni, a Mark VII Max Platinum a jó választás. A gép teszteredményei és az eddigi értékesítési adatok is azt mutatják, hogy új fogalom született az elektromos glettszóró berendezések piacán. Az új család legnagyobb tagja a Mark X Platinum, amely fôleg a nagy glettelési munkákhoz kíváló, az újonnan integrált szûrôházkészletnek köszönhetôen bármilyen nagy sûrûségû festék szórására is alkalmas. Megújult Graco festék- és glettszóró berendezések 16 Aválság nem kíméli az építôipart sem, ezért minden megoldás elôtérbe kerül, amellyel jelentôs összegeket lehet megta - karítani. Ilyen a festési és glettelési munkák gépesítése is. A gépesítés egyik fô elônye általában a gyorsabb munkavégzés. Nincs ez másképp a festési és glettelési munkáknál sem az idô pénz-elmélet itt is igaz. Gyakorlati tapasztalatok szerint egy festô óránként körülbelül 50 m 2 felületet fest le egy rétegben. Géppel ez a felület minimálisan 150 m 2 /óra, mely magában foglalja a takarást és elôkészítést is. Ez egy átlagos munkanapon, hét órával számolva 1050 m 2 -t jelent a kézi festés 350 m 2 -ével szemben. Ebbôl az egyszerû példából is látható, hogy a gépi festékszórás már kisebb felületek esetén is sokkal gazdaságosabb, nem beszélve az elért minôségi felületrôl valamint a kényelmesebb munkavégzésrôl. A nagynyomású festék- és glettszóró berendezések gyártása területen több mint nyolcvanéves tapasztalattal rendelkezô egyesült államok - beli Graco megújult termékkínálattal jelentkezik. Új technikai megol - dások jelentek meg a kültéri festékszórók kategóriájában az Ultra Max II Platinum családban: a jól ismert funkciók mellett nagy kényelmet jelent az integrált tömlôtekercselô rendszer, amely segítségével nem kell tartania a tömlô összegabalyodásától. Az E-Control funkció révén a szóróberendezés nyomása távolról is állítható a zsebben tartható nyomásszabályozó segítségével, az elektromos motort vezérlô szoftver módosítása miatt a jelenleginél nagyobb fúvókaméret is használható, így még a sûrûbb anyagok szórása sem jelent problémát. Glettszórás esetén a gép elônye már tíz zsák vagy vödör anyag fel hor - dása esetén jelentkezik. Míg kézi eljárásnál jó esetben 100 m 2 /nap teljesítményt érhetünk el, géppel ez minimálisan 600 m 2, ideális esetben 1000 m 2 feletti napi teljesítményt jelent. Noha ennek eléréséhez három fô szükséges, az egy fôre vetített teljesítmény - különbség így is a kézi glettelés duplája, a szórható glettek valamivel magasabb anyagárát pedig egyértelmûen kompenzálja a gyorsabb és kényelmesebb munkavégzés. A glettszóró berendezések területén is számos újdonsággal jelent - kezett a Graco. A Mark Max Platinum család megjelenése újabb mércét állít fel az elektromos airless-szórás piacán. A kilencvenes évek végén piacra vezetett Mark V fogalom lett a felhasználók körében, de a folyamatos fejlesztések után eljött a teljes megújulás ideje. A Mark Max Platinum család három tagja olyan erényeket csillogtat, melyek nélkülözhetetlenné teszik ôket egy profi felhasználó esetében nya r! nya r! nya r! nya r! Jelentôs újdonság és elôny, hogy a Mark Max Platinum gépcsalád minden tagjához harmincméteres tömlô csatlakozik. Ráadásul akkor sem kell lemondania a Graco gépek használatáról, ha nincs a közelben elektromos áram: a megújult Dutymax hidraulikus szóróberendezések ugyanis mind elektromos hajtással, mind pedig benzin üzemeltetéssel. Ezek a robusztus airless-szóróeszközök a nagy igénybevételt jelentô munkákhoz, a nagyon masszív anyagok például glett, bitumen, tûzgátló anyagok és folyékony tetôszi - getelések hatékony felhordására a legalkalmasabbak. Ha a Graco gépek bármelyikét szeretné kipróbálni és személyesen meggyôzôdni a leírt elônyökrôl, szívesen biztosítunk egy ingyenes bemutatót az ön által megjelölt helyszínen és idôpontban! A Graco gépek magyarországi viszonteladását és szervizelését a Recycolor Kft. biztosítja. Elérhetôségeink: 1112 Budapest, Repülôtéri út 2. Tel./fax: +361/ , tel.: +3630/ szinmester magazin 2012/nyár 17

TAVASZ LEGYEN SZÍNESEBB AZ ÉLETÜNK! INGYENES INFORMÁCIÓS MAGAZIN FESTÉKET A FESTÉKBOLTBÓL! 2010. március II. évfolyam 1.

TAVASZ LEGYEN SZÍNESEBB AZ ÉLETÜNK! INGYENES INFORMÁCIÓS MAGAZIN FESTÉKET A FESTÉKBOLTBÓL! 2010. március II. évfolyam 1. TAVASZ 2010. március II. évfolyam 1. szám FESTÉKET A FESTÉKBOLTBÓL! FOTÓ: IKEA INGYENES INFORMÁCIÓS MAGAZIN LEGYEN SZÍNESEBB AZ ÉLETÜNK! KÖSZÖNTŐ Kívül-belül rendbe hozza! A vizes bázisú vastaglazúr tökéletes

Részletesebben

ÖTLETEK, TANÁCSOK, TERMÉKEK

ÖTLETEK, TANÁCSOK, TERMÉKEK TAVASZ 2011. március III. évfolyam 1. szám FESTÉKET A FESTÉKBOLTBÓL! FOTÓ: IKEA INGYENES INFORMÁCIÓS MAGAZIN ÖTLETEK, TANÁCSOK, TERMÉKEK LEGYEN SZÍNESEBB AZ ÉLETÜNK! KÖSZÖNTŐ 1 Könnyen és kényelmesen 1

Részletesebben

KI MIT FEST? NYEREMÉNYJÁTÉK 4-5. OLDAL

KI MIT FEST? NYEREMÉNYJÁTÉK 4-5. OLDAL NYÁR 2012. június IV. évfolyam 2. szám FESTÉKET A FESTÉKBOLTBÓL! zki Attila ô mester C SZÍNEM, Formaldehid mentes* - ESTÉKCSALÁD! É Á farbe.hu amit a formaldehid tárolására és folyamatos felszabadítására

Részletesebben

SZÍN-JÁTÉK interjú Horváth Lajos Ottóval

SZÍN-JÁTÉK interjú Horváth Lajos Ottóval TAVASZ 2013. április V. évfolyam 1. szám FESTÉKET A FESTÉKBOLTBÓL! INGYENES INFORMÁCIÓS MAGAZIN SZÍN-JÁTÉK interjú Horváth Lajos Ottóval 4-5. OLDAL LEGYEN SZÍNESEBB AZ ÉLETÜNK! 4 SZÍN-JÁTÉK interjú Horváth

Részletesebben

Színkatalógus 2014. Az év színe: tengerzöld. a let s project. colours. Utazz. of the world a nagyvilág színei. a színek szárnyán!

Színkatalógus 2014. Az év színe: tengerzöld. a let s project. colours. Utazz. of the world a nagyvilág színei. a színek szárnyán! Színkatalógus 2014 Az év színe: tengerzöld a let s colour project colours of the world a nagyvilág színei Utazz a színek szárnyán! 01 Andalusia Vörösek Crete Krémfehérek Calcutta Bézsek és barnák A nagyvilág

Részletesebben

DESIGN és harmónia HOGYAN LAKBERENDEZÉSI SZABÁLY. RENDHAGYÓ ÉTKEK Afrodiziákum szerelmeseknek Szezon végi csemegék

DESIGN és harmónia HOGYAN LAKBERENDEZÉSI SZABÁLY. RENDHAGYÓ ÉTKEK Afrodiziákum szerelmeseknek Szezon végi csemegék TREND ENTERIÕR SHOPPING RECEPT ÖTLET Ára: 690 Ft Elõfizetõknek 490 Ft II. évfolyam, 1. szám 2011. február március DESIGN és harmónia OTTHONOK A NAGYVILÁGBÓL Egy holland sármõr otthona Mûvészi életmód Mexikóban

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 6. szám 2008. március 28. Ceglédi. 3. oldal. Értelmes szívvel

Ingyenes. II. évfolyam, 6. szám 2008. március 28. Ceglédi. 3. oldal. Értelmes szívvel Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 6. szám 2008. március 28. P A N O R Á M A O T T H O N M E L L É K L E T T 3. oldal Értelmes szívvel E L 1 4-2 7. O L D A L SPINDELBAU Kft. BAXI gázkészülékek, fûtéstechnika

Részletesebben

Bútorajánló Magazin. www. Bútorajánló a köbön, lakberendezés a neten! virágtrendek. ü l ű b ú t o r t r e n d e k. mini zen kert. www.trendlakas.

Bútorajánló Magazin. www. Bútorajánló a köbön, lakberendezés a neten! virágtrendek. ü l ű b ú t o r t r e n d e k. mini zen kert. www.trendlakas. www. r e n d la k á s.h u Bútorajánló Magazin Lakberendezési és életmódmagazin III. évfolyam 2010/március április mini zen kert egy házikó metamorfózisa Tavaszi virágtrendek Kínai tudomány n y u g a t

Részletesebben

2015. tavasz. Kötelék Kalaporgia Fourtuna otthona. Fókuszban: Éleslátás. www.delutan.com www.facebook.com/delutan

2015. tavasz. Kötelék Kalaporgia Fourtuna otthona. Fókuszban: Éleslátás. www.delutan.com www.facebook.com/delutan magazin DÉLUTÁN XIII. évfolyam 2015. tavasz Ára: 695.-Ft Kötelék Kalaporgia Fourtuna otthona www.delutan.com www.facebook.com/delutan Fókuszban: Éleslátás Tavaszváró Ez a tél is tartogatott váratlan fordulatokat

Részletesebben

2009. június Külső- és belső burkolatok Parador minőség a padlóburkolatokban

2009. június Külső- és belső burkolatok Parador minőség a padlóburkolatokban 2009. június Külső- és belső burkolatok Parador minőség a padlóburkolatokban Eventus-Trade Kft. 2096 Üröm, Kőbányai út 16. Tel.: 26/550 177 mobil: 30/336 0874 Fax: 26/550 178 szakinfo_epiteszet_2009_02.indd

Részletesebben

TARTALOM. BOLDOG KARÁCSONYT! 4 Bevezetô. A MI KARÁCSONYUNK 6 Szellemes ötletekkel tarkított történetek arról, hogyan lehet más a Karácsony.

TARTALOM. BOLDOG KARÁCSONYT! 4 Bevezetô. A MI KARÁCSONYUNK 6 Szellemes ötletekkel tarkított történetek arról, hogyan lehet más a Karácsony. Tudatos Vásárló Fôszerkesztô: Lewis Akenji Szerkesztô: Gulyás Emese Fordító: Ujhelyi Katalin Nyelvi lektor: Banzi Tímea Grafikai tervezés: Czakó Zsolt Nyomdai kivitelezés: Assisto Kft. Kiadó: Tudatos Vásárlók

Részletesebben

Mapei Krónika. Boldog Karácsonyt! Építôipari információs lap. 2010. december - 28. szám

Mapei Krónika. Boldog Karácsonyt! Építôipari információs lap. 2010. december - 28. szám 28 Mapei Krónika Építôipari információs lap Boldog Karácsonyt! 2010. december - 28. szám Tartalom HÍREK A zöld kihívás. Komoly tanúsítványok 4 Mapei értékek képviselete 5 Pluszt adni a társadalomnak alapvető

Részletesebben

ŐSZ LEGYEN SZÍNESEBB AZ ÉLETÜNK! INGYENES INFORMÁCIÓS MAGAZIN FESTÉKET A FESTÉKBOLTBÓL! 2010. szeptember II. évfolyam 3. szám

ŐSZ LEGYEN SZÍNESEBB AZ ÉLETÜNK! INGYENES INFORMÁCIÓS MAGAZIN FESTÉKET A FESTÉKBOLTBÓL! 2010. szeptember II. évfolyam 3. szám ŐSZ 2010. szeptember II. évfolyam 3. szám FESTÉKET A FESTÉKBOLTBÓL! INGYENES INFORMÁCIÓS MAGAZIN LEGYEN SZÍNESEBB AZ ÉLETÜNK! A harmónikus barna KÖSZÖNTŐ Érdekel a fotózás? Szívesen olvasnál a legújabb

Részletesebben

Bútorajánló Magazin. Lakberendezési és életmódmagazin III. évfolyam 2010/július augusztus. Stílus és kénylem: Pavlovics bútor

Bútorajánló Magazin. Lakberendezési és életmódmagazin III. évfolyam 2010/július augusztus. Stílus és kénylem: Pavlovics bútor www. r e n d la k á s.h u Bútorajánló Magazin Lakberendezési és életmódmagazin III. évfolyam 2010/július augusztus Stílus és kénylem: Pavlovics bútor Gy e p g o n d o z á s Szecessziós vonalak A magazin

Részletesebben

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére.

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére. 8.0 version tartalomjegyzék Többszerzõs mû. 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 6 4.2. SWOT analízis... 8 4.3. Piackutatás... 10 4.4. A marketingterv...

Részletesebben

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére.

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére. 7.0 version tartalomjegyzék 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 6 4.2. SWOT analízis... 8 4.3. Piackutatás... 10 4.4. A marketingterv... 13 4.5. A pénzügyi

Részletesebben

Európai utcákon. Írásunk a 3. oldalon. Részletes tévéműsor. szaktanácsadó a sop - roni kettős gyilkosság kapcsán.

Európai utcákon. Írásunk a 3. oldalon. Részletes tévéműsor. szaktanácsadó a sop - roni kettős gyilkosság kapcsán. 5. oldal Nagyon sok esetben torzult a bűncselekményt elkövető fiatalok önmagukról kialakított képe mondta a mentálhigiénés szaktanácsadó a sop - roni kettős gyilkosság kapcsán. 7. oldal A Kravtex-Kühne

Részletesebben

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére.

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére. 5.0 version tartalomjegyzék 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 6 4.2. SWOT analízis... 8 4.3. Piackutatás... 10 4.4. A marketingterv... 13 4.5. A pénzügyi

Részletesebben

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére.

tartalomjegyzék Többszerzõs mû. Készült a Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére. 6.0 version tartalomjegyzék 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 6 4.2. SWOT analízis... 8 4.3. Piackutatás... 10 4.4. A marketingterv... 13 4.5. A pénzügyi

Részletesebben

PALYA EGY CSAPATBAN! HCS. Zsigmond Király Fôiskola HALLGATÓI CSAPAT MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. AUGUSZTUS

PALYA EGY CSAPATBAN! HCS. Zsigmond Király Fôiskola HALLGATÓI CSAPAT MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. AUGUSZTUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. AUGUSZTUS SZEPTEMBER EGY CSAPATBAN! HCS HALLGATÓI CSAPAT Tartalom ERASMUS TE LESZEL AZ, aki jobban beszéli az idegen nyelveket, mint a barátai;

Részletesebben

9.0. version. Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára

9.0. version. Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára 9.0 version Üzleti tanácsok induló művészeti vállalkozók számára tartalomjegyzék Többszerzõs mû. 1. Bevezetõ... 3 2. Ajánlás... 4 3. Mielõtt nekikezdenél...... 5 4.1. Üzleti tervezés... 7 4.2. SWOT analízis...

Részletesebben

www. A Magazin életre kelt! ajándék 3D-szemüveg + 3D-látványképek Ötletet a magazinból, berendezést a stúdióból! Bútorajánló Magazin

www. A Magazin életre kelt! ajándék 3D-szemüveg + 3D-látványképek Ötletet a magazinból, berendezést a stúdióból! Bútorajánló Magazin ajándék 3D-szemüveg + 3D-látványképek www.trendlakás.hu III. évfolyam 2010/1. r e n d la k á s.h u Bútorajánló Magazin www. Lakberendezési és életmódmagazin III. évfolyam 2010/tél 495 Ft Bemutatkozik a

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja

Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja A KIADVÁNY A VÁLLAKOZÓI AKADÉMIA CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT TAPASZTALATAI ALAPJÁN KÉSZÜLT. Kisvállalkozások marketingje és kommunikációja Az elvektől az eszközökig Miért szükséges a marketing? Hogyan készíthetünk

Részletesebben

A sokoldalúság tartja egyben a testet Beszélgetés Fűzy Gáborral

A sokoldalúság tartja egyben a testet Beszélgetés Fűzy Gáborral Az Alpokalja-Online (www.alon.hu) időszaki kiadványa II. évfolyam 3. szám 2015. április A sokoldalúság tartja egyben a testet Beszélgetés Fűzy Gáborral Gazdik és kedvenceik: A Divós Katalin Németh Kristóf

Részletesebben

Húsvéti. Lipcsei Betta. Talpig nõ. vendégváró. életmód & stílus. extra. Családi kalandok. Varázslatos. 2012. 2. szám. a mesék birodalmában

Húsvéti. Lipcsei Betta. Talpig nõ. vendégváró. életmód & stílus. extra. Családi kalandok. Varázslatos. 2012. 2. szám. a mesék birodalmában INGYEN www.etalonmagazin.hu életmód & stílus 2012. 2. szám Otthon extra Húsvéti vendégváró Talpig nõ Lipcsei Betta Családi kalandok a mesék birodalmában Varázslatos teraszburkolatok Zala és Vas megye telenor.hu

Részletesebben

INTERNET ÜZLETI ALKALMAZÁSA KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS ÉS KUPONMARKETING MAGYARORSZÁGON

INTERNET ÜZLETI ALKALMAZÁSA KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS ÉS KUPONMARKETING MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány INTERNET ÜZLETI ALKALMAZÁSA KÖZÖSSÉGI VÁSÁRLÁS ÉS KUPONMARKETING

Részletesebben

BMW i3. VW Golf. Hulladékmentes háztartás. Bálint Gazdánál. és elektromos. Különleges autókat próbáltunk ki

BMW i3. VW Golf. Hulladékmentes háztartás. Bálint Gazdánál. és elektromos. Különleges autókat próbáltunk ki Az energiatakarékossági magazinja 2014. ősz M A G A Z I N BMW i3 és elektromos VW Golf Különleges autókat próbáltunk ki Hulladékmentes háztartás Vendégségben Bálint Gazdánál Az energiatakarékossági magazinja

Részletesebben

160 MODELL MOSOGATÓGÉPEK LÁTÁSMÓD KÍVÜLRŐL NÉZVE MÉG TÖBBET, MÉG GYORSABBAN MEDIA MARKT MEGOLDÁSOK A MARKETING TÜKRÉBEN KINGSTON AZ ADATTÁROLÁSRÓL

160 MODELL MOSOGATÓGÉPEK LÁTÁSMÓD KÍVÜLRŐL NÉZVE MÉG TÖBBET, MÉG GYORSABBAN MEDIA MARKT MEGOLDÁSOK A MARKETING TÜKRÉBEN KINGSTON AZ ADATTÁROLÁSRÓL SELL X/7-8 2014 JÚLIUS - AUGUSZTUS 495 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC KÉT HÉTTEL KÉSŐBB VÁLTOZÓ VÁSÁRLÓI JOGOK DEBÜTÁLT A G3 AZ LG BEMUTATTA

Részletesebben

MAGAZIN. www.oc.hu. Beszélgetés Kamarás Ivánnal. Akár ötszázalékos kompenzáció. Tippek a vidék és a kerékpározás szerelmeseinek

MAGAZIN. www.oc.hu. Beszélgetés Kamarás Ivánnal. Akár ötszázalékos kompenzáció. Tippek a vidék és a kerékpározás szerelmeseinek MAGAZIN III. évfolyam 2. szám, 2008. nyár www.oc.hu FÉNYEK, SZÍNEK ÉS SZÍNPADOK Beszélgetés Kamarás Ivánnal ÉRTÉKESÍTÉSI GARANCIA Akár ötszázalékos kompenzáció NYARALÁSOK BELFÖLDÖN Tippek a vidék és a

Részletesebben