~( CÍM~SZTORI )~

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "------------------------------~( CÍM~SZTORI )~-----------------------------"

Átírás

1 POSZTERE N:

2 ~( CÍM~SZTORI )~ Szöveg: Lászó Erika A ház úrnőjének széke aatt vidáman tanyázó macska az ókori Egyiptomban. A kb. i.e ben készüt meghitt jeenetet ábrázoó akotásra Beni Hasszánban etek üönfée eméetek ismertek arra nézve hogy vajon hogyan történt a vadmacska háziasuása. Abban azonban tejes egyetértés mutatkozik hogy a házimacska őse az afri- kai vadmacska (Feis ybica) vot. Ataánosan efogadott az is hogy az afrikai vadmacskát az óegyiptomiak háziasították Az eső macskát ábrázoó fafestmény i.e körü készüt. Ti i.e bó származó sírkamrájában egy nyakörves macskaábrázoás taáható a nyakörv - ha még nem is háziasut - de egaábbis fogságban tartott áatra uta. A macska háziasuásának pontos eseménysora nem ismert de egybeesik a mezőgazdasági kutúrák kiaakuásáva. Sokan úgy véik hogy a macskát vaójában nem az ember hanem önmaga háziasította. A mezőgazdasági kutúrákban tárot gabona az emberi teepüésekhez vonzotta a IruJönfée rágcsáókat ameyek az afrikai vadmacska természetes zsákmányai votak. A bő és könnyg zsákmány késztette a vadmacskát arra hogy maga is az emberi teepüések közeébe búzódjon. Természetes szeekció játszott szerepet abban hogy azok a vadmacskák maradtak tartósan az ember közeében ameyek szeídek votak biszen ezek votak a egsikeresebbek a túéésben. Akár aktív akár passzív vot a macska háziasuása a rágcsájók tömeges eszaporodása és az emberi teepüések körü fegyüemő szerves huadék kritikus szerepet játszott a foyamat beindításában. E foyamat során négy szakasz küönböztehető meg. 1./ A verseny periódusa (i.e eőtt) a vadmacskák az emberre versenyeznek éeemért (kistestg emősök és madarak). 2./ Együttéés periódusa (kb. i.e i.e. 4000) "févad" macskák jeennek meg a korai teepüések környékén aho rágcsáókon és más az embertő megszerezhető eeségen ének. 3./ Háziasuás periódusa (kb i.e i.e. 1000) a roacskákat vaási megfontoásbó tempomokban őrzik. 4./ Tejes háziasuás periódusa (kb i.e tő ) a macskatartás viágiasuása a macskák egkorábbi kiszivárgása Óegyiptombó. Ez európai vadmacska (Feis sivestris) afrikai rokonáva eentétben eenát a háziasuásnak. A vadmacska-házi macska keresztezésbő származó utódok is megszeídíthetetennek bizonyunak. Eric Hurey professzor nevéhez fgződnek azok a genetikai vizsgáatok ameyek igazoták a házimacska és az afrikai vadmacska közötti genetikai azonosság jeentős fokát. Ezek pontot tettek azon spekuációk végére a meyek vaószínűsítették akár az európai vadmacskáva akár az afrikai csausz (dz.sunge) macskáva vaó keveredés ehetőségét mert a házi macska genetikai térképén nem taáható az ezekke vaó hasonóság január-február A MACSKA

3 A természet szüöttei Barna cirmos és fehér Maine Coon Török angóra kék szemme ~!SO~-.Ut Kék cirmos és fehér norvég erdei Karthauzi F~ ~ Barna cirmos szibériai r Fóka színjegyes sziámi ~~S...W Vadas színű abesszin ~-... ~UA;~~:~ Ezüst cirmos brit rövidszőrű Japán csonkafarkú mi-ke színvátozat AMACSKA január-február 9

4 A föníciai kereskedők jeentős szerepet játszottak abban hogy a házimacska i.e. 500 körü ejutott Indiába Kínába és Dékeet-Ázsiába. Sem Amerikában sem Ausztráiában nem ét háziasadásra hajamos macskafajta az ott éő házimacskák ősei az európai hajókka érkeztek oda. Az eső dokumentát adat 1500-bó vaó ekkor jezsuita szerzetesek érkeztek a kanadai Quebecbe társaságukban macskák is votak. Az is bizonyos hogy egkevesebb egy macska vot a Mayfower fedézetén amikor az 1620-ban megérkezett Amerikába. Igazi mennyiségben az 1700-as években importátak roacskákat a pennsyvaniai teepesek hogy megszabaduhassanak a mértékteenü eszaporodott rágcsóóktó. / Igy kerütek Eszak-Amerika keeti partjára a féhosszú szőrű házimacska utódai ők aapították meg a ma Maine Coon néven ismert csodaszép természetes fajtát. Amerika nemzeti macskája távoi unokatestvére vot a Kis-Azsiában perzsa továbbá angóra Európa északi feén norvég erdei Közép- és Eszak-Azsiában pedig szibériai macska néven ismert macskáknak. A ma ismert macskafajták nagy csoportját a természetes fajták akotják. Természetes fajtának azokat tekintik ameyek mai ismereteink szerint emberi beavatkozás nékü érték e megjeenési formájukat és már a törzskönyvezés megkezdése eőtti időkben is önáó vátozatként éteztek a házimacskák nagy csaádjában. A természetes fajták mai formájukban azonban nem min- den esetben mentesek az emberi beavatkozástól Evszázadokon át megőrzött megjeenésük a 19. század közepén megindut macskatenyésztés során akamazott szeekció hatására esetenként je entősen megvátozott A egkézenfekvőbb péda erre a perzsa és a sziárni macska esete. A perzsák közü a 20. század második feétő babaszerűségük miatt azokat részesítették eőnyben ameynek rövidebb vot az orra kisebb vot a füe és hosszabb vot a szőre míg a sziámiak közü a bosszú orrúakat nagy füűeket törékeny csontozatúakat váasztották ki utódnernzésre. Az eredmény: a tejesen apos fejű zömök perzsa és a karcsú vékony farkú bosszú fejű apát füű sziámi macska. De hangsúyozni ke hogy ezek a fajták génjeikben hordozták e megvátozott küséí ebetőségét mert a kívánt küemi jegyek pusztán a szeekció hatására jutottak a feszínre. A fent emírett szeekciós nyomás nem rnínden természetes fajta esetében vot azonos mértékú. Pédáu a ma Etiópia ismert terüetrő származó abesszin macska testfeépítése a szőrszáak pigmentátsága (a sárga barna fekete színsávok vátakozása ticking) csekéy mértékben vátozott. A karthauzi macska ameyet a 16. század óta ismernek Franciaországban gyakoratiag érinteten maradt az emút száz évben úgyszintén a török angóra amey eredeti megjeenésében ma is megtaáható Törökország küönfée vidékein. A Maine Coon a norvég erdei macska a szibériai továbbá a japán csonkafarkú fajtaeírása is csak minimáis mértékben vátozott a tenyésztés során. Meeseg a japán csonkafarkú farokvesztése természetes úton következett be éppen úgy mint a Man szigeti macskáé. A házimacskák csaádja tehát nem csupán a ház körü sertepertéő cirmosokbó egyszínű és tarka fotos cicusokbó á mert bizony ide sorohatók mindazon - ma küönáónak tekintett - fajták képviseői is ameyeknek sikerüt megőrizniük eredeti a természetben kiaakut megjeenésüket De tninthogy a viágon semmi sem áandó a házimacska küemi jegyei sem maradtak vátozatanok az idők során. A rejtőzködés képessége amey a vadászó macska számára rendkívü fontos evesztette a jeentőségét oyan éetkörümények között aho a zsákmányáatok nagy számban votak jeen (gabonatermeő vidékek). Így "ehuottak" a cirrnok vagyis azok az egyszínű vagy fehér fotos egyedek is eérhették az utódnemzés éetkorát ameyek a vadonban éppen fetűnőség ük míatt nem ettek vona képesek megéni. Európában egkorábban i.e táján jeent meg a házimacska eősorban az antik Rómában. Eeinte titott áruként raboták e Egyiptombó. Ma a viágon mindenütt jeen van egy részük megbecsüt kedvenc de sok miió macska é "visszavadutan" mezőgazdasági terüeteken gyárak kórházak akóteepek környékén. A házimacska a vadság és a háziasutság mezsgyéjén heyezkedik e- e tekintetben eőnyösebb túéési fegyverzette január-február A MACSKA

5 rendekezik mint a házikutya - s miután a háziasuás során megő rizte a vadonééshez szükséges képességeket az embertő függteenü is megé ha a szükség úgy kívánja. Az európai nyevekben a núbiai neve a kadis sejik fe ( cat chat gat; gato gatto katze stb.) a magyar nyev a száv eredetű macska jövevényszót hasznáj a hiszen a nomád hódító őse i nk macskát aigha tartottak vagy ismertek közeebbrő. A macska szeretettejes ény ugyanakkor vad is. A nőstény gyengéd és gondos szüő de hiheteten vadságra képes köykei védemében. Erős i degzetű és egészségű ugyanakkor rendkívü kényeemszerető. Ragaszkodik a megszekott dogokhoz ugyanakkor képes hirteen egészen új visekedésformát feöteni. Izmos és sportos ugyanakkor szívesen henyé. Húsevő ugyanakkor néha megeszi a süt tököt is. Fetűnően magamutogató ehet mégis időnként visszavonu a saját titkos viágába. Rendkívü értemes és nagyon makacs. Hatni rá csak úgy ehet ha métóságtejes behódoásra képteen ényét tiszteetben tartják. A macska egyszerre gyerme:g és misztikus. Az eőbbinek köszönhetoen sokan érezenek indíttatást a macska babusgatására. Az utóbbi miatt viszont mágikus képességeket tuajdonítottak neki és éppen ezek miatt üdözték őt évszázadokig. A történeem kezdete óta számos történet keetkezett a macska aakvátoztató képességérő. A középkorban a babona szerint az ördög gyakran ötött macska aakot a egtöbbször fekete macskának ácázta magát. Ezért azután a fekete macskának rossz híre ké t és sok heyütt szerencsétenséget igért. A Távo-Keeten azonban éppen eenkezőeg a fekete macskát szerencsehozónak tartották. Ezópus a "Vénusz és a macska" című meséjében viszont egy macska esik szereembe egy j óképű ifjú hercegge. A szereern istennője beeegyezik abba hogy a macskát egy csodaszép fiata nővé vátoztassa. Annak rendje és módja szerint az ifjak taákoznak és össze is házasodnak. Vénusz azonban nincs tejesen meggyőződve arró hogy a macska minden szempontbó átaakut így a nászéjszakán beenged az ifjú pár háószobájába egy egeret. Az ifj ú ara magáró megfeedkezve ráveti magát az egérre és fefaja. Gyanúját megerős ítve érezvén az istennő ekkor a eányt visszavátoztatja macskává. A macska a történeem során vaóban több átvátozáson ment át az emberre vaó viszonyatában. Mindig megtaáta a túéés egcéravezetőbb módját s napjainkra azon értékei ameyekke mindig rendekezett küönös j eentőségge bírnak. Takarossága tisztasága vidámsága és bohókássága diszkréciója szemgyönyö rködtető szépsége teszik őt akamassá arra hogy rohanó viágunkban megnyugvást nyújtson. A macska tökéetes társ csak figye és vár értékei az egyedüétet szeretet oszt és követe de soha nem zaboátanu. A macska tökéetesen eátja a bizamas barát szerepét is mert remekü tud titkot tartani. Taán ennek is köszönhe tő hogy a történeem során számos országfő hódot a macskáknak. Abraham Lincon amerikai enök ( ) a pogárháború szömyűségeibő három macskát menekített ki és tartott meg míg Roosevet enök ( ) macskája a Fehér Ház fényes vacsoráin is megjeenhetett Cinton enök "Zokni" nevű macskája éveken át ösztönözte munkára a esipuskás fotósokat a Fehér Ház zöd gyepén. Angia egykori niniszterenöke Sir Winston Churchi ( ) is kedvete a macskákat egutosó kedvencérő Jock-ró még a végrendeetében is gondoskodott. De nekünk sincs szégyeni va- ónk hiszen korábbi enökünk Göncz Arpá(i is megosztotta otthonát egy macskáva a:gt Radeberger Lukréciának hívtak tekintve hogy e márkájú sörösádában etek rá. W.. A HÁZI MEGJ ELENES: Arányos izmos test közepes testméret kerek mancsok közepesen hosszú orr közepes méretű szées aa pú füek kissé odat tűzöttek. A csontozat erős de nem robosztus. A farok közepes méretű nem ostorszerűen ehegyesedő a vége kerekded. Kecses könnyed járás. Harmonikus összbenyomás. Egészségtó duzzadó. SZIN: Eredetieg cirmos késóöb fekete fehér vörös kék (szürke) vátozatok jeentek meg majd ezek küönfée kombinációi mint pédáu a fekete-fehér a kék-fehér a vörös-fehér a teknőctarka (csak nőstény ehet) ietve ezek cirmos mintázatta is kiegészüt vátozatai mint pédáu a cirmos-fehér. Négyfée cirmos mintázat étezik: az ősi tigriscsíkos (makréa) márványozott (kasszikus) a pettyes és az abesszin. A pettyesné a csíkok darabokra törnek az abesszinné csak a pofán és eseteg a ábakon jeennek meg (ez utóbbi hiba). A homokon "M" betű. SZEMÉ L YISÉG: Éénk érdekődő de nem követeőző barátságos emberek és más áatok iránt bizaomma évő. Csengő hangon nyávog de nem zajos. Barna kasszikus (márványozott). czrmos AHOGY ÉLNI SZERET: A természet gyermeke nagyra értékei a szabadságot de ényében ott a kettősség a meeg otthonért hajandó a kinti ét szabadságáró emondani. Visekedése a bánásmódtó függ: aho megbecsüik ott hűséges aho nem onnan továbbá ha teheti. A MACSKA január-február

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA

L L L L L L L L L L L t L. Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVELŐKNEK L L L ALEXANDRA t Borkurzus ÚTMUTATÓ BORKEDVEŐKNEK AEXANDRA J J J Eőszó Vaahányszor a 2001-es évre gondook, eszembe jut a 2001: Űr Odüsszeia című fim, meyet abban az időben vetítettek eőször, mikor borászati tanumányaimat

Részletesebben

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep

Részletesebben

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét

Ismét az érettségi botrányról Tegnap leváltották Bihar megye fõtanfelügyelõjét BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 21., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3294. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Ismét az érettségi botrányró Tegnap evátották Bihar megye fõtanfeügyeõjét Tizenhat

Részletesebben

Új önkormányzat bagon

Új önkormányzat bagon 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 11. szám 2014. november Ára: 100 Ft. Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 1956. október 23. A forradaom és szabadság - harc eseményeire emékez - tünk.

Részletesebben

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3

Egy eséllyel kevesebb. A koppenhágai klímacsúcs bukása. Európai Unió és nemzetközi. no. 8. 2010. február. Szerepcsere Új donor nagyhatalmak 3 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 8. 2010. február Szerepcsere Új donor nagyhatamak 3 Keresd a nôt! Afganisztáni magyar szerepváaás 5 Mindenki ott vot Európai Fejesztési Napok 6 HAND híradó 7 Magánzók

Részletesebben

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem Tisztet Ovasó! Lenyesik szárnyaimat, ábamon járok: evágják ábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak hasznáhassak. (Széchenyi) Az embernek kitartóbbnak ke ennie a nehézségekné

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5

Interjú Bártfai Zsolttal, az EB Külkapcsolati Fôigazgatóságának 4. Fajgazdagsággal a szegfénység ellen Biológiai fegyver 5 Európai Unió és nemzetközi fejesztés no. 7. 2009. szeptember A váságok és a viág szegényei Hármas szorítás avagy hátat fordítunk-e a viág szegényeinek 3 Nem adják fe Magyar segítség Kenyában 3 Interjú

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

térfigyelő kamera 24 órás szolgálatban tóth gábor, bag polgármestere a lengyel köztársasági érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 7-8. sz. 2014. júius augusztus Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja a tartaombó a tropikáriumban... A 4.a (egokosabb) osztáy a vakáció eső napját közös

Részletesebben

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő

Forró csoki. Jegyzet. Sándor Gergely szerkesztő Jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Sándor Gergey szerkesztő Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő:

Részletesebben

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely.

Balaton. Nyugat. travel magazin. www.west-balaton.hu. Nyugat-Balaton. Nyárország. Hegyek, vizek találkozása. Múzeumok városa. Keszthely. Nyugat Baaton trave magazin Nyugat-Baaton Nyárország Hegyek, vizek taákozása Múzeumok városa Keszthey Gyenesdiás Vonyarcvashegy Baatongyörök Zaakaros Hévíz Az egészség forrása Az egészség és a weness hazája

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti

Szemléletes, egyszerû és gyakorlatias eszköz kisvállalkozások és kézmûves üzemek környezeti Öko-térképezés Szeméetes, egyszerû és gyakoratias eszköz kisváakozások és kézmûves üzemek környezeti tejesítményének femérésére és javítására 1000 iter Garázs Karosszéria Ötözõk Garázs Karosszéria Ötözõk

Részletesebben

Veszprém. Vár. Aréna. Állatkert Veszprém. Fesztiválok. Kulturális kalandok

Veszprém. Vár. Aréna. Állatkert Veszprém. Fesztiválok. Kulturális kalandok 2 0 1 1 Veszprém Fesztiváok Áatkert Veszprém Aréna Kuturáis kaandok Vár 2 história Legendák sora engi körü Veszprémet, ameyrő úgy tartják: Géza fejedeem, majd fia, I. István kiráy és feesége, Gizea kedvenc

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató.

/tr 1 ERT ES T O J E ---- ~ 1_ sopron yi magyar kir. 7-ik évi. állami fő:rsáliskola 1881/82. t /. K ö z l i: 1882. kir. igazgató. /tr 1 ~ 1_ sopron yi magyar kir. J áami fő:rsáiskoa A 7-ik évi / / // ERT ES T O J E 1881/8. K ö z i: kir. igazgató.,r' -:- ~,/\~.t./\~1,. 1. t v\ tstvrr4. C../'t'i'1'\ZI UM ---- -Suketár } s.: t /. -

Részletesebben

Várad eladta az Ady-központot

Várad eladta az Ady-központot BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2015. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK XII. ÉVFOLYAM, 3299. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Várad eadta az Ady-központot Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét

Részletesebben

Egyesült Arab Emírségek - Dubai, Sharjah, Ajman

Egyesült Arab Emírségek - Dubai, Sharjah, Ajman 4 Arab emírségek Egyesüt Arab Emírségek - Dubai, Sharjah, Ajman Ha Las Vegast arabok építették vona, pont így nézne ki. A kereskedeembő meggazdagodotmi rátus száz évve ezeőtt még csupán a beduin törzsek

Részletesebben

A Microsoft visszatért

A Microsoft visszatért jegyzet Te e kom mu ni ká ci ós ma ga zin Meg je e nik ha von ta Ki ad ja: Te e com Press Bt. Feeős ki adó: A ki adó ügyvezető igaz ga tó ja Főszerkesztő: Vár nagy At ti a Szerkesztő: Sándor Gergey Lap

Részletesebben

UNGARI PARTIKKELVERBID JA NENDE VASTED EESTI KEELES. UNGARI EESTI PARTIKKELVERBIDE SÕNARAAMAT

UNGARI PARTIKKELVERBID JA NENDE VASTED EESTI KEELES. UNGARI EESTI PARTIKKELVERBIDE SÕNARAAMAT TARTU ÜLIKOOL FILOSOOFIATEADUSKOND Uurai keete õppetoo Lea Kreinin UNGARI PARTIKKELVERBID JA NENDE VASTED EESTI KEELES. UNGARI EESTI PARTIKKELVERBIDE SÕNARAAMAT Magistritöö Juhendajad Professor János Puszta

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban

találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban 2010karacsony:2010husvetdoc.qxd 2010.12.21. 9:06 Page 1 Hit, remény, szeretet A Hévízgyörki Református Egyházközség Hírevee 2010/december A je pedig ez esz számotokra: taátok egy kisgyermeket, aki bepóyáva

Részletesebben

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK!

Jól söpör? Virágbolt. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ FOLYAMATOS AKCIÓK! 2010.11.25 21:29 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

természetesen közel www.velencei-to.hu

természetesen közel www.velencei-to.hu www.veencei-to.hu természetesen köze A Veencei-tó Magyarország egyik eghanguatosabb vidéke, egy varázsatos hey, ahova eátogatva megannyi éménnye távozhat. Mindezt megkaphatják Budapesttő mindössze 40 percnyire

Részletesebben

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató.

ER TES T O J E. s o p r o n y i m a g y a r k i r. 10-ik évi. állami főreáliskola 1994/95. Köz l i : kir. igazgató. A s o p r o n y i m a g y a r k i r. áami főreáiskoa 0-ik évi ' ' ' ' ER TES T O J E 99/95. Köz i : kir. igazgató. Sop:ro::t.'\.y, N yo m a i: ott. Li tfa :> :'> K ú r o y u

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

DESMOND MORRIS MIÉRT CSINÁLJA? A MACSKA Nélkülözhetetlen útmutató a macskák viselkedéséhez

DESMOND MORRIS MIÉRT CSINÁLJA? A MACSKA Nélkülözhetetlen útmutató a macskák viselkedéséhez DESMOND MORRIS MIÉRT CSINÁLJA? A MACSKA Nélkülözhetetlen útmutató a macskák viselkedéséhez Fordította Nemes Ágnes EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1990 Kötetünk az alábbi kiadvány alapján készült: Desmond Morris:

Részletesebben

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között

Két tanítási nyelvű kereskedelmi iskolák Magyarországon a két világháború között Két tanítási nyevű kereskedemi iskoák Magyarországon a két viágháború között Nagy Adrienn Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadaom Neveéstudományi Doktori Iskoa, Pécs adrienn.n.z@gmai.com A tanumány

Részletesebben