L*-J MONT' PLAFOL KF"I: 5 t/n. Ktilonleges feszitett f lmenngezeti rendsze fongalma ztsa, szerel se s tovf bbfejleszt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L*-J MONT' PLAFOL KF"I: 5 t/n. Ktilonleges feszitett f lmenngezeti rendsze fongalma ztsa, szerel se s tovf bbfejleszt"

Átírás

1 \U F u A I PLAFOL KF"I: Ktilonleges feszitett f lmenngezeti rendsze fongalma ztsa, szerel se s tovf bbfejleszt. -.r, a *,_trg r tr-tt it,el *,J Gozsdu-hdz, Holmes place - Dunarijvarosi Fciiskola, aula 6s konyvtar _ uztetek - Viton Debrecen plaza _ / Amp KURT irodinaz _ til. -,Heaven.;rteie[(4;6* dr* Campona, Jeans Mamm uzletek (Feherhajo u., Ar6na etaz4 bonyiricsson uzletek, (West!t,l,TTi!:jrj:j,9:"':;.sy:91=:fl:.offic..c.,offioanal_li,,t,.ipo Eger - Roosevelt iroddr< -' Eser_Fc Coia-Cota td rgyal6terem il;i ;td;: c#il;rtili"ilu* Spirit Hotel, Sdrvdr- Millen6ris iroddk 5 t/n L*-J MONT' 1^^S.'y3:Yol, Eputetg6peszeti Kft. tevekenyseget az eputetgepeszeti 6s technolooiai gepeszeti agazati iiereles teljes skalaj6t atfogja Uj i.izletsgunk.(pv - photovoltaikus) eromlivek, energiamezcikul letesites6t vaffafla. C-dgcsoponunK lagvallalata az gy6r Szolnoko" ;;ly technologidval 35 svdjci gy6 modulokat MOBIL TENTIVALSZTO RENDSZER. DORMA-HUPPE MOVEO AKUSZTI(US MOZGATHATO valaszfalak GyARTAsA, KtvlrELiieJi

2 Zel ni k f stv6n Del kel et- 6zsi ai Aranymfzeu Tewez6: Orb5n Csaoa, Tolgyesi-Morvai Krisztina (A*onic Desisn Kft.) Bels66.pft6,szet: Va'ga N. D 6niel, P 6lffy Gy argy, Hagiwara Kenichiro, Loviik lstviin ( P6lffyarchitects) MurikatiSrsak: Horv,SthTamiis, Gulyiis Bence, Farkas Anita, Kabdeb6 Zolt,in, Gorbicz M6t6, Y ir 69 p ater ( P5l ffya rchitects) Akertvezet6 tewez6i: Viltisit,is' Hlatky Katalin, Szak,ics Barnab,is (Lapvkf ew T 6j6pit6,sz I r od a ) munkatiirs: Jiivori Krisztina FarkasJ5nos(ERCOKft) Kertkivitelez6: Deep Forest K[t Vizg6.p6.szet: Technoconsult Kft Fot6k: TimiSr Benjamin Az Andr6ssy it vegan, a H6sok terlhez ka csol6d6an kialakitand6 mizeumi negyed egyik el nekdnt elkdpzelt mizeumnak a 19. szlnad v6g6n I alakitott v6rosszerkezethez alkalmazkodva kell m kadnie. Az lpnletet koriilvev6 zoldterulet me tart6stival, kihangs6lyoziis,ival, a kiv6lasztott 6pU finom eleganciisj 6tnak meg6rzlsdvel egy, a tilvo!-kel pavilon 6,pit6,szetre jellemz6 hangulatot alai<ithat ki a maikor mod ern6els6lpitd.szetdbe ilgyazva. Az utcai bejisratt6l az lpiletig val6 blvezetls m(u mizeum hangulati el6i6t6ka. Sfir(, este megvil5gito

3 I bambuszligeten keresztijl korelitluk meg az 6jonnan 6pU16, high-tech anyaghaszn,ilati l6pcs6h,izat, ami a villa 6piilet6t6l fiiggetlenijl, de ahhoz kapcsol6d"a szol95lja a bejiirati funkci6t A bels6 t6rkialakit,isokniil a letisztults,sgot hangs6- lyozzuk Y6lem6nyijnk szerint a k;6llitott tiirgyak hangulata, eredeteis egy emelkedett, nyugodt, szrnte [ennkolt6rkapcsolatot kiviin. A ki5llitr5sn6l ;avar6szt a meslerstges f6nyre hagyatkozunk, direkt term.szeres f ny6en kiiillitott t,irgyakkal csak a kiils6 kerti kt6llit6r6,szben tal,ilkozik a liitogat6 Az egyes termek kozcitt igyekeztiink bizonyos kontrasztot fel5llitani kllanf le szinez1.s 6s mesvilisgit6s alkalmaziisiival, melyben [inoman koszon vissza a helyi kultrjr,ikra jellenz6 sokszin(is4g A ki;llitott t,irgyak salnos nem tapinthat6, tlrzrlkelhet6 t,irgyak Be[ogad6suk, megismerdsuk csak vizu,5lisan lehets,iges Annak 6rdekdben, hogy a dilkelet-,5zsiai kultrira tobb szinten befogadhat6 legyen, az anyagok, textirisk mind az ottani kornyezetet id6.- zik tapinthat6, szagolhat6, hallhat6 m6don Faanyagok haszn,6lata, textilek 6s helyi griinit burkolatok iellemzik a bels6 tereket A m(zeum kialakit,isakor l6trehoztunk olyan [unkci6j1 tereket, nelyek a ki5llitottisr3yakkal, azok kultu riil is hiitterdvel szorosabb ka pcsolatoi k6.oes terem - teni llyen p6ld5ul a mizeumiizlet (konyvek, ttirgyak) 6s a multifunkcionislis te,emk6nt m(kad6 alagsori tei5z6 helyist2gcsoport, mely az te,iz,ison tril kisebb rehdezvdnyek megtart,6s5ra is alkalmas A kert is ugyanezt a c6lt szolgi5lja, igaz, egy nas Qlzdki szinten Az eg6sz pilet anyaghaszn,ilat6ban, szinviliigiiban ds autentikus dekor,ici6iban visszakoszon D 6lkel et - Azsi a bu ja sii ga, sokszi n(sdge, m ely f i nom kontrasztot ad a terek puritiin r4s logikus vonalvezet1s,6,nek. Az 6.pnlet tet6ter66en tov,ibbii helyet kapott egy modern ig6nyek et kielagit6, reprezentaliv irodat6r, mely a c,llterijlettel foglalkoz6 Magyar Indokina T,{rsasiig szdkhelylnl szolg6l a m(tzeum adminisztrativ feladatainak elvdgzrlse mellett Varga N D,iniel 6els66oittsz tervez6 A villa tcirt6nete Az akkor mdg Sugiirjt nevet visel6 Andr6ssy utat teljes hossza nentln 39 csoportra osztott6k lel A mai Andr6ssy (t 110 az akkori XXX csoport, szi5mri telkdneklelel meg, melyet 1876 augusztusiiban vett meg a Rausch csal,sd Az 6pit6si engedlly k&elndt, Petsch Ede 6.pit4,sz (tkal k1.szitett tervek alapjiin, n dugusztus 18-6n benyijtottiik, mald az lpitkezdst iiprilisiiban fejeztdk 6e Az el6szi5r iiprilis 3-5n benyijtott lakhatiisi enged6lyt visszautasitott,ik, mirel a falak az 6.pitds6efejezdse ut,in m6g annyira nedvesek uoltak, hogy azt az orvosi ellen6rz6 vizsg,ilatok lakhatiisra alkalmatlannak ta16lt,ik V6gill 1877 ldniusiiban a Rausch csal,id bekoltozhetett az 6o'rtkez6s kozlen

4 hozzisviisiirolt rasszel egyitt n' alapterrilet( telken 61Jr6, kozel 3OO m'es Sus5r 6ti villa6piiltbe. A villa egy szuterdn, egy loldszinti 6s egy emeleti szintb6l iillt. A szuter6n6e kerultek elhelyezlsre a A villst 1888 miiiusriban Csuk6ssy J6zsel es feleslge, Zneskitl Aranka v6s,irolja meg, majd december 6-6n a villa Pucher lstvdn 6s bles6ge, Pleifler lrna tulajdon,iba keri.ilt. Pucher lstviin a sziizadlordul6 nagy lpft6mestere volt, aki a Rauschvilla mellett m6g sz,imos Andriissy 6ti villa 6t6pit6.stre iskdszftetttervet. y'wandr,issy 6t 1 'l O.,itdldkitiisra ban kl,szftettel a terveket. N 6t6oft6s sorsn a sz6ls6 traktusokhoz tcibb helyis6get is hozz6rtoldott, a f6l6pcs6hiizat elforditva, az 6szakkeleti az eredeti tsllapot lehet6 legnagyobb m6* sz,srny toldal6kak,nt helyezte el, d,s csel6dl6ocs6vel visszaisllit6siival A bels6 tdrben 6,s a kertben a B eredetileg csak a ko- iga.nyeinek meglelel6en a "Zelnik lstv,in D6lke felett talislhat6 eneletet telies sz6less6,-azsiai Aranym(zeum" keriilt kialakit,isra. Az 6ou ben tovribbis mdg egy, a mtzeum hangulatiiho liitta el a nyugati sz6rnyat. N za.prizalit g66en 6e6,pitette. Az a pszisba n ta li5 hat6 nyiliisokat mindeniitt szcigletesre alakitotta (ft. N ii Apnlet telies eg sz66en Otto!flagner hatiis,inak jegyeit viseli mag6n, ellent4tben az ercdeti eklektikus, historiziil6 stilussal. N lpiletet cisszesen 135 mn-rel kiszolgiil6 funkci6k, dgy mint: a konyha 6,s ahozz6tartoz6 kamra, ti bor-, szdn 6slapincflk, a csel6dek 6s a foldszint,6.s az emelet megnagyobbit,isak6nt val6sult toldotta meg, melyb6l 27 m' a pince, m2 a ke*6sz ktil<;nii116 lak5sa, a mos6konyha 6s a t6li kert. meg. Egyes forrissok szerint k6s6bb irodiiliit is az A szuter6nt 6s a foldszintet egyklnyelmesl6pcs6vel 6t6pitett villa6piilet alagsori6ban helyezte el. kotottak ossze. A foldszinten vok elhelyezve a csaliid cisszes lak6szobiila 6.s alird6, valamint ezen a Az utols6 telekkonyvi kivonatban szerepl6 tulaldonos 1914 jrlniustit6l Galg6czi Hetels M6r 6,s szinten volt megta16lhat6 a nappali, a hall 6s szalonb6l nyilo veranda is. Az 6piiletet teleglr6ffal e,s 6tellifttel is felszerelt6k. neie, Zeller Kamilla volt Ezt kcivet6en a tulajdonosok16l viilasztissi n viegyzdkekb6l, n6psz.imlii-liisi lak6sivekb6l kovetkeztethetiink. Ezen id6szakban nem k6szi.i lt az dpiletr e rit f o96 rita la kitrisi koncepci6, hanem a viiltoztat,6sok az id6 haladtrival rak6dta mtir megvsltozott lakiisig6nyekn egyrc neheze negfelel6 villa6pijletre Esy ben k6szii lasztiisi n6vjegyzdk szerint a val6szin(leg tovi kisebb lakissokra osztott vill,iban 3-4 csaliid la tott. Az 6piiletet t6l az otoszkaton,ik sz5 meg. Ebb6l az id6b6l nincs ismert bljegyzls A villa jelenlegi tulajdonosa egy, az eg,6sz ton (ttlog6 mlzeumfalu megval6sitiisiit(zte ki cr melynek m,isodik eleneklnt val6sulhat meq az< Ittuan D6lLul"t-Aosiai Aranymdzeum. ATERVEZESI PROGRAM A 6tesitend6 mizeum a B p. Vl. kerij let And r,iss 110 sz alatti, kb. 12OO mn-es, sz,izadfor 6pilt, n'tgyszintes nagypolgiiri villa dpiiletben lyezkedik el. Az dpulet teljes kijls6 tel(tiit6srake koncepci6j5hoz igazod6 teiiz6 (alagsor) ds egy mizeum c6her lletdv el fo gla I koz6 ku ta t6 iroda h e s6g-csoport kapott helyet (tet6t6r). A kialakitand6pi.ilet kiils6 6s 6els6 megval6 igdnyszintje is egyslgesen a "kiemelten magas,, ka g6ri,iba tartozik, mely n6ft6 a benne bemutatottr g6ngyqtenlny egyedijl,ill6s.igrihoz s kimagasl6 turiilis jelent6s6gdhez. A mtzeum tewez,ise,6s m val6sitiisa minimum 5O 6ves v6ltozatlan funkci6 tortdn6 izemeltettsr e tortdnt. Ki i nd u l,{si pa ra m6t kdnt tekintettiik az akad6lymentes megval6sft,is A kialakitiisra keril6 m(tzeum alapvet6en 2 16 e1 stigre oszthat6, mely teriiletileg 3 szinten helyezk el. Ae,illand6 ki,illitris ter6ul a foldszint, az eme (valamint a kert) szolg,il, mig az alagsorba n egy te6

5 r kapott helyet. A kiiillitiis aktiv r dszltk6pezia kert is. A ki;llitasi tiirgyak term6szet6b6l adad6an a kitillit6terek ablakai elsotltftlsre keri.jlnek, mig a kozleked6s,ivban talilhat6 recepci6nak 6s l6pcs6h,iznak megva 6sit,5sra, illeszkedv e a m izeu m " dkszer do6oz" a f6l4pcs6n, ak,ir a liften keresztil tort,6nhet, de a jellegdhez Szerepe kett6s, mint ahogy a haszniilata kozoss6gi terijlett6l egy mi5gnesk,irtyiival vagy is. Egyr1,szt szolgiil a mizeuml5togat6k megpihen6- kaputelefonnal m(kod6 ajt6 v5lasztja el, hy 6iz- nyugalmiit, oniill6sisg,it A helyis6gcsoport s6re, a bemutatottiivoli kultira gasztron6miiij,ibantos(tva r6szek6ntszol-val6 rdszleges betekint6sre Ugyanakkor alkalmas rin. recepci6val, on6ll6 teakonyhiival 6s vizesblokkal, aktiv vizu,ilis kapcsolata van a ki,illitijs giil6 hiits6 kerttel KERT A telles s.abadon marad6 kertleliilet hasznositiisra keriil a m6zeumhoz szijks6ges parkol6helyek telken kivul tart6n6 megviiltiis,ival A ke* telies terilet6l6l kiils6s l6togat6k fogad,is,5ra akik csak a teiiz6 miatt t6.rnek 6e ide A venddgliit6helyis6s negk6zelitl,se tcjrtdnhet a f6l6.pcs6hilzon, a liften 6s kozvetlenijl a kerten kereszti.il is. Tov,ibb,i a te6z6 terilete szolg,il a nagyobb lritsziimot belogad6 rendezvtnyek szinter ijl is a hozz(t kapcsol6d6 multifunkcion,ilis te- iisszesen I sziim,iralkalmas irod6kkal, egy vezet6i irodsval, konyvt6rral 6s egy reprezentat(v nagym6ret( tiirgyal6val rendelkezik Az irodatir szii ks6ges megvi lii git,is5 16 n agy m 6r et( fel i; lvi I ii gtt6k gondoskodnal EGYEB A mrizeum nyitvatart5si ideje tekintet6ben heti h6t napban, napi 1O (esetleg 8) 6r5s id6vel sz,6moltunk, 1O:OO-20:00 (-18,00). A te(tz6 a mizeumt6l fiiggetleniil, 6s kib6vitett nyitvatartdsi id6vel is mfikodhet Az esyidejfi liitogat6i ldtsziimot 1 O- 15 liitogat6/teremben maxim6ltuk. A mizeumban ki;llitott anydg mdgds 6,rt6k6.re tekintettel kiemelked6 jelent6sdggel bir a mechanikus, az elektronikus 6s a szemllyivagyonv6delem az aut6forgaiom kiz(t,6tsra keriil. A kert hangulat.iban, nov,inyhaszni5latiiban igazodik a mizeum dfllkelet- (tzsiai jellegdhez, melyet a szabadt6ren ki,illitott m(- tiirgyak toviisb er6sitenek A gyalogos 6ekarleked6 dtk6nt szolgis16 sz6lese66 oldalkert s(r( bambuszerd5je az Andr5ssy 6t hangulatiit6l gy6keresen ek6,r6 nizeum viliigiira val6 rishangol6dijst segiti el6 A h,its6ke* aktiv l6sze a ki,illit6snak, ez6rt d l6togdt6 az els6 percl6l kezdve betekint6st kap ide, mely az 6pijlet ablakain keresztijl v6gigkis6ri a m(zeuml,6togat,is folyamat6t Az adotts6gk6nt z,irt falakkal koriilvett kertben elhelyezked6 lesillyesztett te6z6- terasz 6s a nagym6,ret( v[zfelileten "isz6" szobrok a nyugalom, az eln4lked6s, az elndlyilds, egysz6val a szenl6l6dds helyszhdt biztositlii k. Az alagsorban 1,6v6, k6zvetlen kertkapcsolattal rendelkez6 te6z6 kiemelt esztdtikai min6s6qben keriilt remnel kiegdszilve (megnyit6k, iill6fogad,is, stb) IRODA N pulet tet6ter66en kapott helyet az on(il6 egys6g kdn t m (kod6 i roda egyij ttes. Megkorelftlse ak(,, Az 6,pi:let gyenge5rami kozponti vez6rl6s6nek kialakitissa EIB rendszerl, melyhez kapcsol6dnak a h(it6-fft6 g,6p6,szet, a ldgtechnika, a viliigitiis 6s installiici6s vil,6git 6s eszkozei is. BETORESVEDELEM BIZTONSAGTECHNIKAI KFT. Mintabolt: III4 Budapest, Bart6k B. rjt 76. Sz6khely: 1046 Budapest, Sz6kpatak u. 9. Tel./Fax: 06-I/ Mobil: / Weblap: (Egyedi biztons5gi ajt6k gy6rt6sa, telepit6se) Keretes hirdet6s a 3. oldalon. EURoPA DESIGN ZRT Budapest, Bimb6 rjt 37. I el.: 06-l/ , Mobil: / Weblap: (Irod6k berendez6se Archiutti: Hadis Biztons5gi 6rtik sz6khelye: Wilkhahn: 0n munkasz6k Jegyszed6 n6nik sz6ke: Wilkhahn: Stitz T6rgyald sarok berendez6se: Wilkhahn: 0n t5rgyal6sz6k.) Keretes hirdet6s a 2. oldalon. NARVA GLASS KFT Budapest, 6csai 0t 1. T el.: 06-L/ , Fax: 06-I/2Bt -0224, Mobil : ,/ L Weblap: (Rheinzink s5vos tet6f ed6s, komplett dcsmunkdk, diszm0b6dogoztis, tagozatos pdrk5ny k6pz6sek) Keretes hirdetds a 35. oldalon

Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20.

Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20. I Xfff.6vfolyam2. sz6m 2009. augusztus Falunap 2009. Vdgegyhd.za, 2009. augusztus 20. Ismdt leszfalunap! igen mellet nyom6s 6rv volt, hogy tavaly fel6riin6l is tobbet viirt szinte az egdszfalu. Ellene,

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22.

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22. NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Mayer Ktirolynd Tdrdk Jtinosnd Jenei Gyuldnd Nickl Erudbet Gydrgy Ferencnd Srimuhel Mifuilynd Farkas Ede Kozma Imre Kerezsi litszl6nd Czimler Jtinos OLih Andrdsnd Ncigel Jdnos

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L

2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L 2011, OKToBER I2., SZERDA KOZELETI NAflUP I XXIII. EVF,,l9Z (6112,) SZAM I 16 OLDAL ARA I L I, 0.lnse orvosmxnsornt lornr Ar Negy szakorvos kapott kulcsot A Csftszeredai Megyei Siirgdss6- gi K6rh6z szomsz6dsdgiiban

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja XX. év fo lyam 3. szám Já nos hal ma 2005. március Meg je le nik ha von ta Ára: 100 fo rint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Már ci us 15 üze ne te a ma em be ré nek Vá ro sunk ban a már

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Meghívó. A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár

Meghívó. A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár 1394 2012 XIX. évf. 3. szám l 2012. március l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek Bag Nagyközség Önkormányzata 2012. február 23-án tartott kép

Részletesebben

20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP

20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP Ft 20]I NOVEMBER IB. PENI!K'VASARNAP o KOZELEII NAPILAP XXIII EVE,224 (6IJ9)SZAM I6OtDALARA],5 LEJ -==;o ! Elindult a ftitis a Csiki Szdkely Mrizeumban. Onillo hcikbzpont beszere - Iisdvel oldotca meg

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3.

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3. 1394 2012 XIX. évf. 6. szám l 2012. június l ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek ebben a hónapban is ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete.

Részletesebben