Élés és visszaélés a jogi eszközökkel Magyarországon a században. A november 16-i levéltári nap tudományos elıadásainak rövid összegzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Élés és visszaélés a jogi eszközökkel Magyarországon a 19 20. században. A 2012. november 16-i levéltári nap tudományos elıadásainak rövid összegzése"

Átírás

1 Élés és visszaélés a jogi eszközökkel Magyarországon a században A november 16-i levéltári nap tudományos elıadásainak rövid összegzése Nagy Sándor: Játék a joggal. Törvény, bírói gyakorlat és joghasználat budapesti házassági bontóperekben ( )... 2 Perényi Roland: Vizsgálati foglyok, elítéltek, államfoglyok. A 19. század végi bőnözı osztályok egy adatbázis tükrében... 2 Sarusi Kiss Béla: Egy budai villa építéstörténete ( )... 3 Gerhard Péter: Egy kortes a bíróság elıtt... 4 Hlbocsányi Norbert: A pesti pénzoligarchák kapcsolta az Unió Rt.-vel... 4 Fehér Csaba: A Sorg-ügy egy vállalatbirodalom bukása... 5 Biró Aurél: Büntetıperek a Horthy-korszakban... 6 Lıcsei Anikó: Büntetıeljárás alá vont fiatalkorúak az ötvenes években... 7 Lugosi András: İsbudavári Leszbosz avagy szexualitás és ellenforradalom gróf Zichy Rafael családjában... 7 Munkácsi Krisztina: Az elsı népbírósági per története... 9 Tasnádi Ákos: Beszterce, Gurten, Zalaegerszeg Novák Ferenc a népbíróság elıtt Szakolczai Attila: A legutolsó (?) ötvenhatos per Koltai Gábor: Fegyelem a Párt -ban László Zsófia: Érdemtelenek az érdemrendre? A Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett párttagok fegyelmi ügyei Rácz Attila: A bírósági és a pártfegyelmi eljárások kölcsönhatása ( ) Miközben a történettudomány (már hazánkban sem annyira) új vonulata egyre nagyobb figyelmet fordít a jogszolgáltatási iratok forrásértékére, azok gazdag és sokrétő felhasználhatóságára, a hazai történészek mintha kevéssé érdeklıdnének a BFL ırizetében lévı, több kilométernyi iratanyag iránt. A kutatói megkeresések többsége családfa-kutató vagy egyéni érdeklıdı, néha megkeres bennünket egy-egy szemináriumi vagy szakdolgozatot író diák, rajtuk kívül van egy-két törzsvendégnek számító kutatónk, akik azonban csak az anyag egy-egy (viszonylag behatárolt) részét használják. Az adatbázis elérhetıvé tétele a honlapon valamelyest növelte kutatóforgalmunkat, de véleményünk szerint ezt tovább lehetne növelni, ha megmutatnánk, hogy a nálunk lévı iratanyag mennyire sokszínő és sokoldalú kutatásra nyújt lehetıséget, ha leendı kutatóink figyelmét nem csak az adatbázissal és más segédletekkel, raktári jegyzékekkel próbálnánk ráirányítani a nálunk lévı értékekre. Úgy látjuk, hogy azok a kutatók, akik ráismertek az itteni bírósági (valamint ügyészségiés más, büntetéssel kapcsolatos) iratok értékére, azok többékevésbé rendszeresen járnak hozzánk, ám a (különösen az 1945 utáni korszakkal foglalkozó) többség kizárólag az ÁBTL ávós-rendırségi anyagai alapján próbálja feltárni a kort,

2 elmulasztva a nyomozati és vizsgálati szövegek szembesítését a bárha korlátozott, ám párbeszédre mégis alkalmat adó iratokkal. A BFL eddig is sokat tett az ırizetében lévı iratanyag megismertetéséért, ehhez kívánunk hozzájárulni a levéltári napunkra tervezett konferenciával. A konferencián elhangzó elıadások rövid elızetese Nagy Sándor: Játék a joggal. Törvény, bírói gyakorlat és joghasználat budapesti házassági bontóperekben ( ) Az elıadás a válások budapesti elterjedése kapcsán annak egyik lehetséges magyarázataként a konszenzusos válások központi jelentıségére hívja fel a figyelmet, akár a házassági törvény bevezetése (1895. október 1.) elıtt, akár az után. A bontóokok és a bontóperes eljárás vizsgálata alapján kimutatható, hogy az eltérı jogi szabályozás ellenére a válások többsége a házastársak formális együttmőködésén alapult mindkét korszakban, talán néhány évet leszámítva a 19. század végén. Különösen látványos a válások szigorítását hangsúlyozó törvényhozó, illetve a vétkességi elvet behozó házassági törvény kudarca: a századfordulótól a válóperek nagy többségében a bujtatott megegyezést lehetıvé tevı szándékos és jogos ok nélküli elhagyás miatt került sor bontásra, miközben az érvényesített, tipikusan konfliktusos okok (házasságtörés, házastársi kötelességek szándékos és súlyos megsértése ; erkölcstelen életmód megátalkodott folytatása ) aránya erıteljesen visszaszorult. Az elıadás különbözı szinteken vizsgálja és magyarázza a jelenséget. Mindenekelıtt áttekinti a bontóokok egymáshoz viszonyított arányának alakulását és az egyes kategóriák sajátosságait (az azokat használók nemi és felekezeti szociális összetételét). Utána a joggyakorlat alakulását az egyes bontóokok, különösen pedig az 1895 utáni elhagyásos perek vonatkozásában. Végül néhány konkrét esetet elemez, alapvetıen a peres iratok mellett válási egyezségek alapján. Perényi Roland: Vizsgálati foglyok, elítéltek, államfoglyok. A 19. század végi bőnözı osztályok egy adatbázis tükrében

3 A 19. század végi bőnelkövetık társadalmi viszonyainak, szociális hátterének kutatása komoly forrásproblémákba ütközik. A korabeli bőnügyi statisztikák, az elemzı statisztikusok által készített tanulmányok, illetve a rendırségi jelentések gyakran sommás megállapításokkal, hiányos adatokkal szolgálnak a témát kutató társadalomtörténész számára, a fıvárosi rendırség 1885-ben létrehozott bőnügyi nyilvántartójának kartonjai pedig megsemmisültek. A Budapesten mőködı büntetés-végrehajtási intézmények elsısorban az Országos Győjtıfogház, valamint a Pesti és Budai, majd Budapesti Királyi Törvényszéki Fogház Budapest Fıváros Levéltárában ırzött nyilvántartásai ezért különösen értékes források a téma kutatói számára. A levéltárban található fogolytörzskönyvek adatai alapján készült, több mint rekordot tartalmazó adatbázis lehetıséget ad a bőnelkövetık részletesebb társadalomtörténeti elemzésére. Az elıadás ezen adatbázis segítségével kísérli meg a 19. századi bőnözı osztályok finomabb társadalomtörténeti elemzését, valamint az elemzés során kapott adatok más nyilvántartásokkal elsısorban az 1896-ban megjelent A rovott egyének rövid személyleírással ellátott betősoros névjegyzéke címő könyv adataival való összevetését. Sarusi Kiss Béla: Egy budai villa építéstörténete ( ) Budapest Fıváros Levéltára évek óta jelentıs erıket fordít a jogszolgáltatási iratok közt található magánközjegyzıi iratanyagok feldolgozására. Ennek során került elı az az építési szerzıdés melyet Horváth János magánzó kötött két építési kivitelezıvel, Szabó Sámuel lakatossal és Hutera Béla építımesterrel. (Jelenleg sok száz hasonló építési szerzıdés található az adatbázisban.) A német nyelvő kontraktus tárgya egy, a budai vár mellett található telken újonnan építendı villa. A szerzıdés nemcsak azért érdekes, mert pontosan rögzíti a feltételeket, hanem azért is mert az építkezés részletei is megismerhetık belıle. A szerzıdı felek az okirathoz csatolták az épület tervrajzát és a részletes költségvetést, így abból jól nyomon követhetı az épület kivitelezése. Az elıadás célja, hogy egyrészt a jogi háttér és jogi környezet ismertetésével, a szerzıdık jogi lehetıségének, céljainak feltárásával bemutassa a korabeli közjegyzıi-bírósági érdekérvényesítés, illetve ezen intézmények használatának lehetıségeit. Másrészt az iratok számos építészettörténeti adalékkal is szolgálnak: azokból pontosítani lehet ismereteinket a lendületesen fejlıdı Budapest, szőkebben a budai Vár környékének építészeti arculatához hozzájáruló magánépítkezésekrıl, illetve az új magánházakban megvalósuló tárgyi kultúráról.

4 Gerhard Péter: Egy kortes a bíróság elıtt A dualizmus kori választások történetérıl rendkívül nehéz olyan narratívát elképzelni, amelyben ne kapnának hangsúlyos szerepet a korban oly jellemzı választási visszaélések. Az elıadás egy 1910-es polgári pert mutat be, amelyben egy budapesti ügyvéd perelt be egy háromszéki református lelkészt, mivel az pénzt fogadott el tıle azzal az ígérvénnyel, hogy az ügyvéd unokaöccsét mandátumhoz juttatja. A per tárgya a szóban forgó összeg visszaszerzése volt. Az ügy érdekessége, hogy a lelkész állítása szerint a képviselıség megszerzése a jelölt zsidó vallása miatt nem sikerült. Az eset leginkább azért figyelemre méltó, mert elsı és másodfokon különbözı ítélet született, és a Kúria végül az elsıfokú ítéletet hagyta jóvá. Az elıadás bemutatja a választási bíráskodás dualizmus kori elveit, illetve annak változásait, majd egy konkrét ügy alapján vizsgálja a választási bíráskodás mőködését a gyakorlatban, különös tekintettel arra, hogy az adott ügyben hozott egyes ítéletek ugyanabból a tényállásból gyökeresen eltérı következtetésekre jutottak. Ezzel egyszersmind azt a kérdést is, hogy miközben a vizsgált korszak választási korteshadjárataiban általánosan alkalmaztak törvénytelen eszközöket, miért csak egy-egy visszaélés került bíróság elé. A választott ügy elemzése azért is tanulságos lehet, mert annak társadalomtörténeti, elsısorban az etnikaifelekezeti határvonalak korabeli percepciójára következtetni engedı vetületei is vannak. Hlbocsányi Norbert: A pesti pénzoligarchák kapcsolta az Unió Rt.-vel A Budapesti Fıváros Levéltárában ırzött cégbírósági iratok között találhatók az Unió Rt. és a hozzá szorosan kapcsolódó társas cégek cég- és okmánytári iratai. A BFL gazdasági szervek irataiban hiányosan maradtak fenn az Unió Rt. gazdasági iratai, ezért nehezen lehet rekonstruálni a hétköznapokat és az alkalmazottak életét, akikrıl alig áll rendelkezésre információ. Ezek a források inkább a cég vezetıségérıl, az elitrıl tudósítanak, ezt lehet kiegészíteni más levéltári forrásokból (közjegyzıi, hagyatéki, ügyészségi, gazdasági iratok). A Kohner család Lipcsébıl Csehországon keresztül vándorolt Pestre az 1830-as évek végén. A család a pénzügy és az ipar fellendülésekor, a gründolás kezdeti idıszakában került a magyar gazdasági vezetık és nagykereskedık (Großhändler) közé. Kapcsolatrendszerük

5 révén a családi vállalkozás érdekeltségei egyre gyarapodtak (Unternehmen), amelyeket a Kohner Adolf Fiai cég irányított, és szükség esetén finanszírozott. Kimagasló eredményeikért bárói címet kaptak, így az új gazdasági elit, a pénzügyi arisztokraták és az iparbárók közé kerültek. Rangjuk az erıs gazdasági kapcsolatrendszerüknek és a Kohner Adolf Fiai cég aranyainak volt köszönhetı. A társadalmi ranglétrán legmagasabbra emelkedı családtag, dr. báró Kohner Adolf több gazdasági, társadalmi és vallási szervezet elnöke és tagja volt, és tevékenyen támogatta a mővészeket is. A Madarassy-Beck család, mint Kohnerék és a többi pénzoligarcha, iparbáró család, szintén Csehországon keresztül érkezett Magyarországra. Elsı lakóhelyük a Bács-Bodrog vármegyei Bácsmadarason volt, késıbb innen kapták nemesi elınevüket. Az elsı ıs, Beck Dávid még terménykereskedelemmel foglalkozott, de fiai már a gazdasági és a bírósági elithez tartoztak. Elıadásomban Madarassy-Beck Gyulára helyezem a hangsúlyt, aki a család egyik legtehetségesebb tagja volt és az Unió Rt. alapításában is részt vett. Az Unió Rt.-t a Kohner és a Madarassy-Beck család 1918-ban alapította, a korszak legnagyobb színházi vállalata, illetve trösztje volt. Grandiózus tervei voltak a cégnek, szerették volna létrehozni a fıváros legnagyobb színházát, a Palota Színházat, illetve érdekkörükbe vonni az összes színházat. A kezdeti sikereket csúfos bukás követte: csıdeljárás, ügyészségi nyomozás és végül cégbírósági megszőnési bejegyzés. Az ügyészségi iratokból tudható a csıd pontos oka: a dekonjunktúra idején a bevétel nem fedezte a kiadásokat, különös tekintettel arra, hogy a szervezet apparátusa jóval nagyobb volt, mint egy átlagos részvénytársaságnak. Fehér Csaba: A Sorg-ügy egy vállalatbirodalom bukása A peranyag, mellékleteivel együtt, az 1990-es évek elején a Belügyminisztérium irattárában lezajlott szakszerőtlen rendezés miatt csak részben, töredékben került a BFL-be, sok más hasonlóan értékes per irataihoz hasonlóan, szükségesnek látszik az iratok egyesítése. A fennmaradt iratanyag egy szokványos politikai per sémáját mutatja, amelyben jól tükrözıdik a népbíróság mint intézmény mőködése. A pert különösen értékessé teszi az ahhoz csatolt nagy terjedelmő korabeli dokumentáció, bizonyító irat. Az elıadásom nemcsak a népbírósági, ügyészségi iratokra hagyatkozik, hanem a Sorg Antal Építıipari Rt két

6 világháború közötti levelezését, valamint a vonatkozó cégbírósági és a közjegyzıi iratokat is vizsgálja. A II. világháborút követı felelısségre vonási hullámot nem kerülhették el a két világháború közötti korszak mágnásai sem. Ezek egyike Sorg Antal építési vállalkozó, aki 1945 elıtt jó kapcsolatokat épített ki és tartott fenn a Horthy-rendszer hivatalnokaival, a nyilas párttal és a németekkel, a korszak vezetı építési vállalkozója volt. Ez az ellene indított népbírósági ügyben úgy jelent meg, hogy elısegítette a magyar katonai védelem megerısítését (laktanyák, repülıterek építése), a zsidótörvények végrehajtását, illetve az ı közremőködésének köszönhetı a magyar javak egy részének nyugatra szállítása. Az elıadás szerint a két világháború közötti elit eme képviselıjét méltánytalanul hurcolták meg, és bár lehet, hogy bizonyos esetekben közigazgatási, vagy polgári, gazdasági netán büntetıbíróság elé kerülhetett volna ügye, az ellene emelt politikai jellegő vádak nem voltak kellıen megalapozottak. Az elıadás képet ad a háború elıtti politikai és gazdasági összefonódására, a kialakult kapcsolati hálóra. Biró Aurél: Büntetıperek a Horthy-korszakban Az elıadás a tanácsköztársaság (alkalmanként az ıszirózsás forradalom) idején elkövetett cselekmények miatt indított pereket vizsgálja. A majdani vádlottak többségét rögtön augusztus 1-je után letartóztatták, és sokszor hónapokat (a majdani büntetésnél hosszabb idıt) töltöttek fogságban, elızetes letartóztatásban, mire bíróság elé került. Az augusztus decemberben letartóztatott mintegy nyolc-tízezer gyanúsítottból január 31- én már csak 1371-en voltak fogságban. Sokak számára Horthy Miklós kormányzó december 25-én, majd december 23-án kibocsátott kegyelmi elhatározásai hozták meg a szabadulást. A perek két nagyobb csoportra oszthatók. A kisebbik csoport az érdemi vezetık (népbiztosok, agitátorok és a különbözı fegyveres különítmények vezetıi és tagjai) ellen indított eljárások, míg a vádlottak többsége a tanácsrendszer alsóbb posztjain állt (munkás- és katonatanácsok, üzemi tanácsok tagjai, házmegbízottak stb.). İk ugyanolyan anyagi körülmények között éltek, mint a sértettek. Ezek az ügyek egyéni feljelentések alapján indultak, ami azt mutatja, hogy a társadalom többségét frusztrálták a környezetébıl kicsit kiemelkedı vele egy ívásúak, akiken igyekezett bosszút állni, amikor erre alkalom kínálkozott.

7 A perek alapján topográfiai térkép készül a vörös ırök és a Cserny-féle terroristák szolgálati helyeirıl, ahol a letartóztatottakat is fogva tartották, valamint a nagyobb akciók helyszíneirıl. Lıcsei Anikó: Büntetıeljárás alá vont fiatalkorúak az ötvenes években Az elıadásom a fıvárosi bíróság Fiatalkorúak Bíróságának között keletkezett büntetıperes iratait vizsgálja, különös figyelemmel arra, hogy a kommunista diktatúra kiépülésének idején hogyan viszonyult a hatalom (a rendırség és bíróság) a bőncselekmények elkövetésével vádolt, tizennyolcadik évüket még be nem töltött személyekhez. A vádak között a leggyakoribb a gondatlan tőzvészokozás, illetve a fegyver- és lıszerrejtegetés bőntette, de elıfordulnak lopás vagy csalás címén indított ügyek is. Más esetekben a Fiatalkorúak Bírósága a fiatalkorú védelmében járt el, amikor az erkölcsi romlás veszélyének kitett elhelyezésérıl döntött. Az elıadás próbálja egyértelmően elkülöníteni a gyermeki csínyek és a gyermekként, de szándékosan elkövetett bőnös cselekmények miatt indított eljárásokat. A statisztikai felmérés négy év peranyagát öleli fel, tartalmazza a fiatal- és gyermekkorú elítéltekrıl szóló számadatokat, az eljárás alá vontak jellemzı társadalmi státusát, a mindennapjaikra és az akkori családmodellre vonatkozó adatokat, a társadalom mikroegységének sikereit és kudarcait. Lugosi András: İsbudavári Leszbosz avagy szexualitás és ellenforradalom gróf Zichy Rafael családjában Habermas könyve a polgári nyilvánosság szerkezetváltozásáról egy morálfilozófiai program, az ún. diszkurzív etika kidolgozásához vezetı út elsı állomása volt. Ennek az alapvetıen normatív jellegő társadalomelméletnek az volt a célja, hogy tisztázza a társadalmi politikai vitapartnerek közötti ún. torzítatlan kommunikáció megteremtésének lehetıségfeltételeit. Ennek értelmében a habermasi kommunikatív cselekvés elmélete azzal az igénnyel lép fel minden demokráciával szemben, hogy annak mőködési mechanizmusai biztosítsák mindenki számára az esélyt a társadalmi politikai vitákban való eredményes

8 részvételre, mondandójának kifejtésére és igazának a többség általi elismertetésére függetlenül a vitában résztvevık mőveltségétıl, társadalmi befolyásától, az általuk birtokolt hatalomtól és attól, hogy mekkora presztízzsel rendelkeznek. A kommunikatív racionalitás doktrínájának ellenfelei azonban három, elıadásunk témája szempontjából lényeges ellenvetést szoktak tenni Habermasszal és követıivel szemben. Hangsúlyozzák a manipulációnak a demokratikus politikai vitákban és a döntéshozatalban játszott alapvetı szerepét, megkérdıjelezik a polgári nyilvánosság egységes jellegérıl alkotott elképzelést és bírálják az ún. plebejus nyilvánosság figyelmen kívül hagyását, végül szóvá teszik a nıknek a már többes számban értett nyilvánosságokból való kirekesztettségét. Elıadásomban arra teszek kísérletet, hogy Zichy Rafael gróf és felesége, ırgróf Pallavicini Eduárdina válópere és az elsıfokon eljáró bíróság ítélethozatala után indult büntetıper iratainak elemzésén keresztül megvizsgáljam a húszas évek magyar társadalmának a nıi homoszexuális vonzalom jelenségéhez és a leszbikus szexuális életformához való viszonyát. A kérdésfelvetés maga egy negyedik ponton feszíti szét Habermasnak a polgári nyilvánosság sajátosságairól alkotott elképzeléseit, hiszen jelen esetben nem a magánszférától határozottan elkülönülı közéleti szféra vitáiról van szó, hanem egy olyan mechanizmusról, amelynek révén az ún. nyilvános szféra ellenırzi, kontrollálja, megbélyegzi, szankcionálja, illetve megerısíti, igazolja, jutalmazza a magánéletben és az intimszférában tanúsított különbözı, normakövetı és/vagy normasértı viselkedésmódozatokat. A válóperben a felperes Zichy gróf azért kérte alperessel kötött házasságának felbontását, mert véleménye szerint Pallavicini Eduárdina Tormay Cécile írónıvel szerelmi viszonyt tartott fenn. Állítását a grófi ház alkalmazásában álló háztartási személyzet tagjainak tanúvallomásaira alapozva igyekezett bizonyítani. A peres akták ezeket ugyan nem ırizték meg, de a gróf elızetesen közjegyzıi okiratokba foglaltatta a cselédjeitıl származó, feleségére nézve terhelı adatokat. Ennek köszönhetıen olyan forrással rendelkezünk, amelynek alapján nyomon követhetjük, hogy egy válni akaró arisztokrata családfı, annak ügyvédje, háztartási alkalmazottai és a közjegyzı egymást is manipulálva miképpen hozzák létre közösen a leszbikus nık nemiségének diskurzusát. A szemünk láttára rajzolódik ki, hogy milyen egymással természetesen sokszor éles konfliktusban álló narratívákat alakítottak ki az üggyel kapcsolatban a cselédek és a cselédtartók, valamint mindkét csoport nıi és férfi kommunikációs mikroközösségei. A két per során született, összesen hat bírósági ítélet részletes indoklásainak nyomon követésével pedig arról alkothatunk képet, hogy ezekhez a társadalmilag és nemileg szegmentált értelmezésekhez képest a bírói kar milyen egyszerre jogi és morális megfontolásokon alapuló, mindenki számára kötelezı, nem feltétlenül

9 durkheimi értelemben vett kollektív reprezentációt hozott létre. Bár a perek nem a nyilvánosság elıtt zajlottak, a sajtóban megjelent cikkek és tudósítások alapján képet alkothatunk arról a zsurnalista konstrukcióról is, amelyet a széles közönség fogyasztói igényeinek figyelembevételével alakítottak ki. Munkácsi Krisztina: Az elsı népbírósági per története Az elsı népbírósági perre vonatkozó iratok két levéltárban lelhetık fel, a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban, ahol a tanúvallomási- és kihallgatási (aláírással hitelesített) jegyzıkönyvek, illetve az MKP KV és Titkársági ülésekrıl felvett jegyzıkönyvek találhatók. Budapest Fıváros Levéltára (BFL) ırzi a Budapesti Népbíróság fennmaradt peres iratait, köztük a Muray Lipót és társai per anyagát, melyben szintén megtalálhatóak a Rotyis és Szívós ügyében felvett kihallgatási és tanúvallomási jegyzıkönyvek, amelyeket a 401. sz. munkásszázad parancsnokainak perében bizonyítékként használtak fel. A levéltár egy másik bírósági anyaga, a Budapesti Büntetıtörvényszék népbíróságról áttett peres iratai szintén tartalmaznak az inkriminált perre vonatkozó iratokat. Dr. Herczeg Tibor orvos fıhadnagy, a nagykátai I. bevonulási központ orvosának perújrafelvételi ügyében is megvannak a Szívós Rotyis per tárgyalási jegyzıkönyvei, ítélete, Kádár János (akkor) fıkapitány-helyettes nyomozást lezáró jelentése; írásos bizonyítékok és a tárgyalás elıkészítésével kapcsolatos iratok. Mindezek alapján pedig nem csak az rekonstruálható, hogy a két kivégzett keretlegény milyen bőncselekményeket követett el az 1942 áprilisában Nagykátán felállított munkaszolgálatos századnál, és ezért milyen büntetést érdemeltek-kaptak. Az iratokból az is kitőnik, hogy már az elsı népbírósági per is politikai érdekeket szolgált, s ezért túlmutat az elbírált konkrét ügyön. A per mögött az MKP jogi megfontolásokat félresöprı politikai kampánya állt, a Szívós Rotyis-per ebben az összefüggésben nem az igazságszolgáltatás részeként kapott értelmet. Az egész eljárást áthatották a politikai intenciók: elıre meghozták az ítéletet, az eljárást kívülrıl vezényelték, kiszámított indulatokat kavartak, s mindehhez megfelelı végrehajtókat kerestek és találtak. A politika látványosan maga alá győrte a jogszolgáltatást és ez semmi jót nem ígért a jövıre nézve.

10 Tasnádi Ákos: Beszterce, Gurten, Zalaegerszeg Novák Ferenc a népbíróság elıtt Novák Ferenc Besztercén volt fogházfelügyelı. A vád szerint a fogház kiürítése során az udvaron lövöldözésre került sor, Novák agyonlıtt egy fegyencet. Ezt követıen a fogház értékeit bevagonírozta és Sopronkıhidára szállította. A nyilas igazságügy-minisztérium megbízásából Ausztriába küldték szállás-elıkészítésre, majd egy igazságügy-minisztériumi szerelvénnyel kitelepült Németországba (Gurten, Felsı-Ausztria). Itt a szerelvényen lévı menekültek egyik vezetıje volt. A szerelvényre Magyarországon felrakták az igazságügyminisztérium értékeit (letétek, elkobzott aranytárgyak). E ládák sorsa bizonytalan, azok tartalmát a tanúk szerint még Magyarországon, valamint a kitelepülés után a szerelvény vezetıi, valamint SS katonák is megdézsmálták. Végül a kitelepültek visszakerültek Magyarországra, a zalaegerszegi szőrıtáborba, ahol Novák megkísérelte megvesztegetni az ıt kihallgató nyomozókat. Az elıadásom egyrészt azt vizsgálja, hogyan valósultak meg a népbírósági eljárás szabályai e per során, másrészt pedig a besztercei fogház kiürítése, illetve az igazságügyi személyzet és vagyon Németországba telepítése során történtek vizsgálatával az igazságszolgáltatás történetéhez kíván néhány mozzanatot hozzátenni. Szakolczai Attila: A legutolsó (?) ötvenhatos per Miközben az eddig folytatott kutatások alapján úgy tudtuk, hogy a Nickelsburg László és társai ellen ben folytatott büntetıeljárással lezárult az ötvenhatos megtorlás aktív, az ötvenhatos vádak alapján perbe fogottak felett ítélkezı szakasza, sıt, már ezekre az évekre is a represszió enyhítése volt jellemzı, amit betetızött a nagynak mondott 1963-as amnesztia, valójában évekkel késıbb, 1966-ban is indult per ötvenhatos váddal. És miközben úgy tudtuk, hogy ben a Belügyminisztériumot megtisztították az ávósoktól, aminek következtében a politikai rendırség munkamódszere is átalakult a kádári, ún. puha diktatúra elvárásainak megfelelıen, valójában évekkel késıbb, 1966-ban is folyt a politikai rendırség szempontjából eredményes eljárás, valójában koncepciós per, amelyben a hamis vádat ugyanolyan eszközökkel bizonyították, mint tették az ötvenhatos megtorlás tetıpontján.

11 A Pap István ellen folytatott eljárás ugyan nem bizonyítja, hogy a hatvanas évek elején nem történt jelentıs változás a belügyben és a belügyi módszerekben, azt azonban jelzi, hogy mind a szervezet, mind az állomány igyekezett ellenállni az új követelményeknek, és minél többet átmenteni a régi gyakorlatból. Koltai Gábor: Fegyelem a Párt -ban A kommunista állampártok mindig is kiemelt feladataként írták elı tagjaik számára a belsı ellenség keresését, azaz saját tagtársaik figyelemmel követését, adott esetben leleplezésüket. A leleplezett párttag megbüntetésére sajátos fegyelmezési mechanizmust alakítottak ki, ami az évek múlásával folyamatosan változott, egyre inkább szakszerősödött, bürokratikus eljárási renddé alakult. Az elıadás az közötti magyarországi kommunista uralom idején érvényes pártfegyelmi eljárási rendet, az abban bekövetkezett változásokat, illetve a jellemzı pártbüntetéseket mutatja be a vonatkozó szabályzatok, határozatok, illetve konkrét pártfegyelmi ügyek segítségével, a legnagyobb területi pártbizottság, a (Nagy-) Budapesti Bizottság mőködésére koncentrálva. A témára vonatkozó szakirodalom szinte teljes hiánya miatt csak a forrásokra lehet támaszkodni. A fı forrásanyag a Budapest Fıváros Levéltárában található MDP Budapesti Bizottsága Fegyelmi Csoportjának és Káderosztályának iratanyaga, a fıvárosi vezetı testületek jegyzıkönyvei, illetve a Magyar Országos Levéltárban ırzött MDP központi vezetı testületi jegyzıkönyvei. László Zsófia: Érdemtelenek az érdemrendre? A Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett párttagok fegyelmi ügyei 1957-ben hozott határozatot az MSZMP KB Titkársága az 1945 elıtti, ún. régi párttagok és a munkásmozgalom szereplıinek erkölcsi-politikai megbecsülésérıl és a pártéletbe való erıteljesebb bevonásáról. Ez részben anyagi, szociális támogatást jelentett (fizetés- és nyugdíj-kiegészítést, kitüntetéseket, üdülési lehetıséget, kiemelt orvosi ellátást, szükség esetén elhelyezést idısek otthonában), részben pedig a pártapparátus elıre meghatározott arányú feltöltését régi párttagokkal.

12 A régi párttagság elismerése az 1970-es évek elejéig folyamatosan zajlott, és ehhez kapcsolódva az MSZMP KB július 28-ai határozatával létrehozta a Szocialista Hazáért Érdemrendet a felszabadulás elıtti forradalmi mozgalom kiemelkedı harcosai kitüntetésére. Az érdemrendet, amellyel újabb kedvezmények is jártak, gyakorlatilag minden elismert régi párttag megkapta. Amellett, hogy az ezzel kapcsolatos munka és annak adminisztrálása nagy terhet rótt a pártszervekre, egyéb problémák is jelentkeztek. A Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetettek ellen ugyanis a kerületi pártszervek csak a fıvárosi végrehajtó bizottság hozzájárulását követıen indíthattak fegyelmi eljárást. A fegyelmi eljárások tárgya rendkívül változatos. Bizonyos esetekben csak a párt normáit szegte meg az illetı (elvesztette a párttagsági könyvét, pártszerőtlen magatartást tanúsított stb.). Mások általános erkölcsi értékeket sértettek (kicsapongó életmód, agresszív viselkedés stb.). Néhányan pedig törvénybe ütközı cselekményeket követtek el (hatalommal visszaélés, csalás, veszélyeztetésnek minısülı súlyos közlekedési baleset), amiért nemcsak a párt, hanem a büntetı bíróság elıtt is felelniük kellett. Az elıadás arra keres választ, hogy hogyan viszonyult a párt a saját maga által elismert és kitüntetett csoport tagjaihoz, ha ık szembefordultak a normákkal? Mely vétségeket tekintettek enyhébbnek és melyeket súlyosabbnak? Milyen enyhítı körülményeket vettek figyelembe az büntetés kiszabásakor? Hogyan viszonyult a pártfegyelmi a büntetıügyekhez? Rácz Attila: A bírósági és a pártfegyelmi eljárások kölcsönhatása ( ) Az elıadás konkrét példákkal illusztrálva elsısorban az állam bíráskodási és az MSZMP pártfegyelmi eljárásainak egymásra hatásával foglalkozik. Bár az idıhatár a teljes Kádár-korszakot felöleli, így a forradalom és szabadságharc vérbefojtását követı idıszakot is, részletesen mégsem foglalkozik az 1956-os perekkel. Az elsı rész összehangolva a pártfegyelmi eljárásokkal foglalkozó Koltai Gábor és László Zsófia elıadásával rövid áttekintést ad a kommunista párt fegyelmi eljárásrendjének struktúrájáról, illetve a korszakra jellemzı gyakoribb fegyelmi módokról. A fegyelmi eljárásokat ugyanis a szervezeti szabályzatok szerint strukturálták, a leggyakoribb pártbüntetések a dorgálás, a megrovás, a szigorú megrovás, a szigorú megrovás végsı

13 figyelmeztetéssel és a kizárás voltak. A budapesti fegyelmi ügyekre jellemzı volt, hogy a vétségek tekintélyes része csak másodlagosan sértette a pártfegyelmet, elsısorban az általános morálba és a törvénybe ütköztek, a források azonban mindig rávilágítanak, hogy az adott idımetszetben mit tartott a párt a legfontosabb orvosolandó problémának ban például a pártellenes tevékenység, frakciózás; a pártélet elhanyagolása; a népgazdaságnak okozott kár, korrupció; a disszidálás, továbbá az erkölcstelen magánélet, iszákosság és a párttagsági könyv elvesztése számítottak a legfıbb vétségeknek. Az elıadás kvantitatív részét a Magyar Országos Levéltár és Budapest Fıváros Levéltára iratanyagából összeállított prozopográfiai adatbázis és az országos és fıvárosi adatokból összegzett statisztika adja. A második rész két eset az egyik büntetıper, ahol már a gyanú felmerülésekor pártfegyelmi eljárást indítottak, a másik egy pártvonalról indított, büntetı perrel megerısített eljárás ismertetésével mutatja meg, hogyan hatott egymásra a Kádár-korszakban az állami és a pártbíráskodás. A két ügy fıszereplıi egy fıvárosi üzem gyilkossággal vádolt rendésze és egy fıvárosi futballklub elnöke, majd párttitkára.

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bír í ós ó ági g i n e n mpe p res e lj l á j rások Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bírósági nemperes eljárások Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Nemperes eljárás fogalma 1. A magánjogi jogviszonyokat érintı, az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy a tények,

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán fıügyészségi ügyész Büntetı határozatok szerkesztése I. A büntetı határozatok fogalma II. A határozatok csoportosítása

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI TÉZISEK

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI TÉZISEK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI TÉZISEK DR. MIKÓ ZSUZSANNA A Legfelsıbb Bíróság Népbírósági Tanácsa mőködése és ügykezelési gyakorlata (1957 1963) Történelemtudományi Doktori

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A kötet témái Attitődök a korrupcióról a jövı gazdasági szakembereinek szegmensében

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 1 Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete által 2008. év során kifizetett káresemények értékelése A Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesülete 2008. évi tevékenységérıl szóló, az Egyesület

Részletesebben

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ SZMSZ 8. számú melléklet A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szabályzata a szabálytalanságok kezelésének eljárásáról Hatályos: 2007. április 1. Jóváhagyom:

Részletesebben

A Magyar Igazságügyi Szakértıi Kamra Etikai Kódexe...2

A Magyar Igazságügyi Szakértıi Kamra Etikai Kódexe...2 A Magyar Igazságügyi Szakértıi Kamra Etikai Kódexe...2 I. Fejezet - Magatartási szabályok a kirendelés (megbízás) elfogadása elıtt... 2 Összeférhetetlenség... 2 Válaszadás megtagadásának kötelezettsége...

Részletesebben

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban

Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Az Európai Unió polgári eljárásjogának kialakulása, fejlıdése Joghatósági szabályok az Európai Unióban Debrecen, 2015. November 4. Polgári eljárásjogok -Definíciók Polgári eljárásjog Nemzetközi polgári

Részletesebben

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT

MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG FEGYELMI ÉS SPORTETIKAI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: I. fejezet Bevezetı rész 1. A Szabályzat hatálya 2. A Szabályzat és a belsı szabályzatok összefüggése II. fejezet Általános

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

KORRUPCIÓ ÉS TI AKADÉMIA IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék

KORRUPCIÓ ÉS TI AKADÉMIA IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS. Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék KORRUPCIÓ ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS TI AKADÉMIA Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék corruption is the prize" A KORRUPCIÓ TAPASZTALÁSA VARGA GERGELY ÜGYÉSZ ESETE 2011. nov.

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

hatóság és az ügyész Az ügyész diszkrecionális jogköre Az eljárás ésszerő idıtartama eljárási garanciák maradéktalan betartása (áldozatok)

hatóság és az ügyész Az ügyész diszkrecionális jogköre Az eljárás ésszerő idıtartama eljárási garanciák maradéktalan betartása (áldozatok) A VÁDEMELÉS Eljárási rendszerek Legalitás opportunitás A nyomozó kapcsolata hatóság és az ügyész Az ügyész diszkrecionális jogköre Az eljárás ésszerő idıtartama eljárási garanciák maradéktalan betartása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága az EGUT Egri Útépítı Zrt. (Eger) I. r., a STRABAG Építı Zrt.

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

KÉPVISELET OKTÓBER 13.

KÉPVISELET OKTÓBER 13. KÉPVISELET A POLGÁRI PEREKBEN 2014. OKTÓBER 13. A KÉPVISELİ A perbeli képviselı az a személy, akinek képviseleti jogosultságát jogszabály, jogügylet, vagy hatósági határozat teremtette meg. A képviselı

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része.

A bizonyítás. Az eljárás nem szükségképpeni része. A bizonyítás A bizonyítás fogalma A bizonyítási eljárás (vagy bizonyítás) - a hivatalbóli eljárás alapelvén nyugvó, - a hatóság az ügyfelek és az eljárás más résztvevői közreműködésével zajló eljárási

Részletesebben

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája

Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Együtt könnyebb Együttmőködés iskolája Magyar Ifjúsági Konferencia, Kolozsvár, 2008. június 14. Kósa András László www.kozeletre.hu Civil szféra definíciója (1) kettıs autonómia: politika és gazdaság kollektív

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE

BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE (Határozatok az ügyészségi nyomozásban) Dr. Friedmanszky Zoltán vezetı ügyész Miskolci Nyomozó Ügyészség BÜNTETİ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE I. A büntetı határozatok fogalma

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Szabálytalanságok kezelése

Szabálytalanságok kezelése II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzatához kapcsolódó Szabálytalanságok kezelése (SZMSZ melléklet) Jóváhagyta: -.... Jóváhagyás

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

A tanulóval szemben indítható fegyelmi eljárás főbb szabályainak összefoglalása

A tanulóval szemben indítható fegyelmi eljárás főbb szabályainak összefoglalása dr. Jásper András A tanulóval szemben indítható fegyelmi eljárás főbb szabályainak összefoglalása Törvényi háttér A tanulóval szemben indított fegyelmi eljárást szabályozó legfontosabb jogszabályok. A

Részletesebben

37/2003. (X. 29.) IM rendelet

37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. oldal 37/2003. (X. 29.) IM rendelet a közjegyzıi ügyvitel szabályairól A közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. -ának d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: I.

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 1139 Budapest, Teve utca 3-5.; : 298-7500 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 1139 Budapest, Teve utca 3-5.; : 298-7500 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555 Pályázati : 3551/00146 (2226/0148) BFL szám: 12164/2011 BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA 1139 Budapest, Teve utca 3-5.; : 298-7500 1554 Budapest, Pf.: 41; fax: 298-7555 Beszámoló az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar Történelem és Filozófia Egyetemi év: 2008-2009 Félév 2. I. Általános információk az elıadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve:

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább

Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább Terepkutatás Míg a kérdıíves felérés elsısorban kvantitatív (statisztikai) elemzésre alkalmas adatokat szolgáltat, a terepkutatásból ezzel szemben inkább kvalitatív adatok származnak Megfigyelések, melyek

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél a Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület (Székhely: 2112 Veresegyház, Köves u. 14., Lev. cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43.) felperesnek az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban

Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban Az ügyvédek szerepe a bírósági közvetítıi eljárásban Az ügyvédekrıl szóló tv. 1. -a kimondja, hogy az ügyvéd közremőködik abban, hogy az ellenérdekő felek a jogvitájukat megegyezéssel intézzék el. Az ügyvédek

Részletesebben

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK A változó társadalmi környezetben a rendészettel összefüggı kihívások tudományos igényő megvitatása során nem kerülhetı meg a képzés sem. A tanulmány hipotézise,

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog.

Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog. Kérdések - válaszok a válás jogi vonatkozásában. Alapvető információk, melyek hasznosak lehetnek, ha kenyértörésre kerül a dolog. Mikor szűnik meg egy házasság? - A Bíróságnak a házasságot felbontó jogerős

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában.

ELİTERJESZTÉS. Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszód Város Önkormányzat i Hivatal mőszaki iroda ELİTERJESZTÉS Aszód Petıfi u. 46 sz. és közterület határán lévı támfal ideiglenes megtámasztásának tárgyában. Aszódon a Csengey u és a kapcsolódó közterületek

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-190 /2007/21. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Jakab András (Budapest) eljárás alá vont egyéni vállalkozó ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2.Kf.27.546/2010/6. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a dr. K. Sz. jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (Budapest) felperesnek a dr. László Ildikó Katalin

Részletesebben

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders)

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders) Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes habilitált egyetemi docens Országos Kriminológiai Intézet A hazai fiatalkorú bűnelkövetés jellemzői, a témához kapcsolódó kutatások (Trends and researches in Hungary

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

MIT TEHETNÉK ÉRTED? AUTISTA OTTHON ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

MIT TEHETNÉK ÉRTED? AUTISTA OTTHON ALAPÍTVÁNY ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS MIT TEHETNÉK ÉRTED? AUTISTA OTTHON ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS A Mit Tehetnék Érted? Autizmus Alapítványt 1992-ben vette nyilvántartásba a Gyır- Moson-Sopron megyei Bíróság a Pk.A.KH.50.417/1992.

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J - 5784/2008

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara

Oktatási Bizottság 2014-2015. évi Ügyvédiskola beszámoló tesztkérdések. Budapesti Ügyvédi Kamara 1 Büntetı ügyben ellenérték fejében védelmet ki láthat el? a) kizárólag ügyvéd b) bárki c) közeli hozzátartozó 2 Az ügyvéd ellenérték fejében foglalkozhat-e ingatlanközvetítéssel? c) csak engedéllyel 3

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv

KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI. Új Magyarország Fejlesztési Terv KEDVEZMÉNYEZETTEK ALAPVETİ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI Új Magyarország Fejlesztési Terv A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

Jogállamfigyelı Jelentés a 2011. januári hónapról

Jogállamfigyelı Jelentés a 2011. januári hónapról Jogállamfigyelı Jelentés a 2011. januári hónapról A Jogállamfigyelı ezúttal a független, ellensúlyt jelentı, a kormányhatalmat mérséklı, kilengéseit tompító intézmények mőködésének feltételeit, ezek teljesítményét

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÉSZREVÉTELEI az Aarhusi Egyezmény 10.

Részletesebben

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı

BKIK Tagcsoport Kollégiumi Elnök Budapest Fıvárosi Önkormányzati képviselı Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara A Fıváros Önkormányzata és a kerületi Önkormányzatok együttmőködése a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával SZATMÁRYN RYNÉ JÄHL ANGÉLA BKIK Tagcsoport Kollégiumi

Részletesebben

1.)Tevékenységünk, történetünk:

1.)Tevékenységünk, történetünk: 1.)Tevékenységünk, történetünk: AZ ÉV HR CSAPATA 2008 A Zalakerámia Zrt. tevékenysége fal- és padló-burkolólapok, dekorelemek gyártása, valamint kül- és belföldi forgalmazása, továbbá a saját tulajdonban

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

Bevezetés a p o p l o g l á g ri i elj l á j rásjo j g o b g a Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

Bevezetés a p o p l o g l á g ri i elj l á j rásjo j g o b g a Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s Bevezetés a polgári eljárásjogba Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Bevezetés 1./ Alapfogalmak 2./ A polgári eljárásjog forrásai 3./ A polgári eljárásjogi szabályok hatálya 4./

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.

HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25. HIRDETMÉNY a CODEX Értéktár Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2008. március 25.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Értéktár Zrt.

Részletesebben

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság

I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban. Az EU jogrendje 3. I/1. Szerzıdéskötési jogosultság I. Nemzetközi szerzıdések a közösségi jogban Az EU jogrendje 3. Nemzetközi szerzıdések Jogelvek A Közösségek (egyenként) rendelkeznek nemzetközi szerzıdéskötési képességgel. Csak az alapító Szerzıdésben

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I.

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615. I. JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-3327/2008. A

Részletesebben

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból

Innováció és kommunikáció c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból Az c. kurzus keretében 3 elıadás az innovációgazdaságtanból 1. Az innováció (gazdasági) természetrajza 2006. okt. 3 2. Az innováció a világban és az EU- ban 2006. okt. 10. 3. A hazai innováció és kérdıjelei

Részletesebben