SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények"

Átírás

1 SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények Changing Role of Statistics, New Quality Requirements The demand for statistics has increased in the last years: reliable, high quality statistics is needed for the development and monitoring of the implementation of community s policies. In more and more cases concrete economic and political consequences/decisions are linked to the concrete value of an indicator, like Maastricht criteria or prerequisites for regional development programs. This increases importance and responsibility of statistics consequently the need for guarantee of quality. The European Statistics Code of Practice provides a solid background for this since European statistics has to be relevant, accurate, based on international standards to assure comparability, easy to access, understandable, and for this accompanied by metadata. Quality should be monitored, and reported for users. On the other part statistical literacy of the members of society has to be increased, the education system has an important role here. A statisztika feladata, változó szerepe A statisztikai törvény (1993. évi XLVI. tv.) szerint: A statisztika feladata és célja, hogy valósághő, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok és a környezet állapotáról és változásairól az államhatalmi és közigazgatási szervek, valamint a társadalom szervezetei és tagjai számára. Az utóbbi évtizedekben jelentısen megnıtt a statisztika iránti igény mind az államigazgatás, mind a társadalom részérıl. A társadalom részérıl megnıtt a statisztika iránti igény, hiszen a demokráciában az állampolgároknak saját gazdasági és politikai döntéseik megalapozására megbízható, érthetı, hozzáférhetı statisztikákat igényelnek. Az EU közös politikáinak kialakításához, végrehajtásához összehasonlítható, jó minıségő statisztikára van szükség, ezért jelentıs standardizálási munka folyik, és a konkrét adatgyőjtések standard elemeit EU-szintő jogszabályokban írják elı. Sıt, egyre bıvül az a jelenség, hogy statisztikai mutatókhoz konkrét gazdasági, pénzügyi döntések kötıdnek, pl. EMU, támogatási programok kritériumai. Ez növeli a statisztika jelentıségét, de egyben felelısségét is. Megnıtt a minıségi garancia iránti igény, és ez az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében formalizálódott. A globalizációval megnıtt az igény az országokon és integrációkon túlnyúló jelenségek mérésére, ilyen problémák kezelésére, pl. demográfiai, élelmezési, környezeti jelenségek, s ez hasonló szintő statisztikai együttmőködést igényel. A nagy tömegő adathoz való hozzáférés nem feltétlen növeli az informáltságot, hiszen az adott konkrét célhoz szükséges, releváns információ, mérıszám, azaz indikátor megtalálása vagy kialakítása szakismeretet, tájékozottságot * Központi Statisztikai Hivatal, Statisztikai kutatási és módszertani fıosztály, fıosztályvezetı. 13

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 igényel. Egyre szélesebb körben jelölik ki a célokat, mérik a teljesítményt különbözı indikátorokkal. Az indikátorok kialakításában, szolgáltatásában kiemelkedı szerep jut a statisztikának. A továbbiakban a statisztikai adatok minıségérıl, az európai statisztika gyakorlati kódexérıl, végül az indikátorokról lesz szó bıvebben. A statisztikai adatok minısége A hivatalos statisztika feladata, hogy megfelelı minıségő, megbízható statisztikai információval lássa el a felhasználókat. Ha a felhasználók nem bíznak a statisztikai adatokban, nem használják azokat, akkor a döntéseknél információhiány keletkezik, melynek pótlására új szereplık jelennek meg az információs piacon, akiknél pótlólagos, egyéni, információs bázisok készülnek. Ez a megoldás társadalmi szinten költségesebb, és sérül az információhoz való egyenlı hozzáférés elve. A minıség fogalma a statisztikában megfelel az általános minıségfogalomnak: A minıség nem más, mint a szolgáltatás, illetve a termék azon tulajdonsága, illetve jellegzetessége, hogy milyen mértékben felel meg a megrendelı, a felhasználó deklarált vagy feltételezett elvárásainak. (ISO , 3.1) A minıség felhasználásra való alkalmasság, és tükröznie kell a termék, jelen esetben a statisztikai adat, minden olyan tulajdonságát, melynek alapján a felhasználó dönthet a termék minıségérıl. Kezdetben a statisztika minıségét a statisztikai adat pontosságával azonosították. Késıbb, az 1970-es 80-as években ez a fogalom fokozatosan bıvült, a statisztikusok további összetevıket azonosítottak. Napjainkra az egyes statisztikai hivatalok, az Eurostat, és több más nemzetközi szervezet statisztikai egysége lényegében ugyanazokra az összetevıkre bontotta a minıséget: relevancia, pontosság, idıszerőség, közlés idıbeli pontossága, összehasonlíthatóság, koherencia, hozzáférhetıség, érthetıség. (SZÉP VIGH 2004) A relevancia azt jelenti, hogy tartalmát tekintve a statisztikai adat kielégíti-e a felhasználói igényeket. T. DALENIUS (1985) a releváns hivatalos statisztikáról írott cikkében a következı meghatározást adja: A releváns statisztika nem más, mint egy valódi probléma statisztikai problémává való átalakítása, melynek megoldása hozzájárul a valós probléma megoldásához. Releváns statisztika elıállításához ismernünk kell a felhasználókat, igényeiket, az adott szakterületet. A felhasználók lehetnek nemzetközi szervezetek, az EU intézményei, országos és regionális intézmények, vállalatok, civil szervezetek, oktatók, kutatók, a média képviselıi, állampolgárok, továbbá a statisztikai szolgálaton belüli felhasználók. De a felhasználói igények változnak, és a statisztika elıállítása idıigényes, ezért tulajdonképpen az igények elırejelzésére van szükség. További probléma, hogy ha a felhasználók egyáltalán megfogalmazzák igényeiket, azt jellemzıen saját szaknyelvükön teszik. Ezeket az igényeket a statisztikusoknak le kell fordítani statisztikai terminológiára: meg kell fogalmazni a statisztikai koncepciót, a változókat, a megfelelı kérdést a kérdıíven. A közgazdasági, társadalmi fogalmak, jelenségek lefordítása mérhetı statisztikai mutatókra nem 14

3 SZÉP K.: A STATISZTIKA VÁLTOZÓ SZEREPE, VÁLTOZÓ MINİSÉGI IGÉNYEK mindig egyszerő, gondoljunk csak a versenyképesség, globalizáció, szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kérdéseire. Az utóbbi években az is felmerült, hogy a statisztikának nemcsak megfogalmazott igényeknek kell megfelelni, hanem proaktívnak kell lenni, azaz mérni és közölni mutatókat, ezzel felhívni a figyelmet bizonyos jelenségekre, utólag megteremtve az igényeket. A pontosság annak mértéke, hogy a statisztikai adat mennyire közelíti meg a valódi, de ismeretlen sokasági értéket. A kettı eltérése a statisztikai hiba, amely magában foglalja az egész statisztikai munkafolyamat alatt keletkezı hibákat a koncepció kialakításától az eredmények közléséig. A teljes hiba modellje még elméletileg sem áll rendelkezésre, az egyes hibafajták nehezen különíthetık el és még nehezebben mérhetık. Véletlen minták esetén a mintavételi hiba becsülhetı, de a nem mintavételi hibák nemválaszolásból, regiszter minıségébıl, mérési problémákból eredı hibák ennél nagyobbak is lehetnek. A legnehezebb mérni a koncepcióalkotásnál elkövetett hibákat. Az idıszerőség azt az idıtartamot jelöli, ami a jelenség felmerülése (referencia idı, vagy idıszak vége) és a statisztikai adat közzététele között eltelik. (Például a havi fogyasztói árindex a hónap vége után hány nappal jelenik meg.) Az idıbeli pontosság az elıre bejelentett közlési idıpont betartását jelenti. A gyors adatszolgáltatás mérsékli a pontosság követelményének betarthatóságát, hiszen a késve érkezı adatok nem vehetık figyelembe, kevesebb információ áll rendelkezésre, nincs idı elvégezni bizonyos ellenırzéseket. A felhasználók bizonyos köre bizonyos célokra elınyben részesíti az idıszerőséget a pontossággal szemben. Ezért néhány fontos mutatónál a statisztika publikál elızetes adatokat is, amit késıbb, tervezett revízió keretében pontosítanak. Tipikusan ilyen a GDP. A hozzáférhetıséget a tájékoztatási csatornák sokfélesége, a felhasználók hozzáférési terhei, azaz a költségek, és az idıráfordítás jellemzi, amíg a szükséges statisztikához hozzájutnak. A KSH a hozzáférhetıség érdekében tette ingyenessé adatbázisai használatát a honlapon és fejleszti metaadatbázisát. Felhasználói oldalról az okszerő használathoz szükség van statisztikai kultúrára, ebben van kulcsszerepük a felsıoktatási intézményeknek. Az érthetıséget a felhasználók rendelkezésére bocsátott metaadatok segítik, azzal a céllal, hogy a felhasználók megfelelıen értelmezzék és használják az adatokat. A KSH-ban most készül egy átfogó meta-adatrendszer, mely 2008 évben már elérhetı lesz. Ezen keresztül a felhasználók tájékozódhatnak a használt fogalmakról, módszerekrıl, adatminıségrıl. Az összehasonlíthatóság elsısorban idıben és térben merül fel. Akkor tekintünk két adatot összehasonlíthatónak, ha az adatokban mutatkozó különbség a valós értékek különbségét mutatja, és nem az alkalmazott fogalmak, mérési módszerek különbözıségébıl adódik. Az összehasonlíthatóságnak kiemelt jelentısége van az EU és más nemzetközi szervezetek minıségi megközelítésében, melyek maguk nem végeznek felméréseket, hanem a tagországok statisztikai információit hasznosítják. Ezt a célt szolgálják a nemzetközi standard fogalmak, osztályozások, ajánlott módszerek. A földrajzi összehasonlíthatóság két különbözı megközelítésen alapulhat: egyrészt ha a számot egy standardhoz hasonlítjuk, ami lehet európai norma vagy egy kitüntetett ország adata. A másik megközelítés, ha több 15

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 országból van adatunk, akkor az összes lehetséges páros összehasonlítást elvégezzük, és végül összesítjük az eredményeket. Meg kell említeni az ÉLTETİ KÖVES SCHULZ indexet, melyet ma az EU használ az árszínvonalak nemzetközi összehasonlításakor, a vásárlóerı-paritás (PPP) számításakor. Az Európai Unióba való belépésünk elıfeltételeként a magyar statisztika átalakításra került, az EU statisztikára vonatkozó elıírásai, standardjai ma nálunk érvényesek, ezeknek megfelelünk. Ezzel javult az unión belüli összehasonlíthatóság, de csorbult a Magyarországra vonatkozó adatok idıbeli összehasonlíthatósága. Az idıbeli összehasonlíthatóság sokszor a relevancia érdekében is csorbul. Ennek leszünk tanúi a következı években az új tevékenység szerinti osztályozási rendszer (TEÁOR 08) bevezetésekor. Az új osztályozási rendszer pl. nagyobb részletezettséggel tartalmazza az egyre nagyobb súlyú szolgáltatásokat, ez segíti releváns információk elıállítását, de a gazdasági tevékenységek belsı átcsoportosításával csökkenti az idıbeli összehasonlíthatóságot. A koherencia, az utolsóként említésre kerülı minıségi összetevı, azt biztosítja, hogy a különbözı felhasználási célokból vagy különbözı forrásokból elıállított adatok kombinálhatók legyenek. Például a munkatermelékenység számlálójának és nevezıjének ágazati lefedettsége azonos, mindkét adat ugyanarra az aggregációs szintre vonatkozik. A felhasználóknak szükségük van az adatminıségre vonatkozó információra, hogy az adott célra való felhasználhatóságról dönthessenek. Az adatminıségre vonatkozó információkat az u.n. minıségjelentés tartalmazza, mely a fent ismertetett összetevık mentén jellemzi az adatminıséget. Az Eurostat egyre több adatszolgáltatásunk mellé kér részletes minıségjelentést. Az új, 2008-ban elérhetıvé váló metarendszerben a KSH is tájékoztatni fogja felhasználóit az adatminıségrıl. Az adatok minısége elsısorban az elıállításuknál alkalmazott eljárásoktól, módszerektıl függ. A tömegjelenségek esetében a matematikai statisztikai eszköztár, a tudományos módszerek megbízható hátteret biztosítanak. Egyre nı azoknak a területeknek a szerepe, ahol más típusú módszereket kell alkalmazni, például egyes esetekben döntı jelentıségő az egyes tételek besorolása, öszszevont tételek elemeinek nem statisztikai alapú elkülönítése (pl. EDP jelentés, nemzeti számlák reformja). Hasonlóképpen az EU-ban a statisztikai mutatók bıvülı körére közvetlen intézkedések épülnek (például EMU-ba belépés maastrichti kritériumai, EDP jelentés). Ez megnövelte a veszélyhelyzetet, és erısebb, már nemcsak a termék minıségére, hanem a háttérben zajló folyamatokra, a statisztikát elıállító intézményekre, a jogi környezetre vonatkozó garanciákat is szükségessé tett. Az európai statisztika Gyakorlati Kódexe Az EU legmagasabb statisztikai döntéshozó szerve, a Statisztikai Programbizottság (SPC) 2005 februárjában elfogadta az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexét, s ezt a Bizottság május 25-én ajánlásban tette közzé (Recom- 16

5 SZÉP K.: A STATISZTIKA VÁLTOZÓ SZEREPE, VÁLTOZÓ MINİSÉGI IGÉNYEK mendation of the Commission on the Independence, Integrity and Accountability of the National and Community Statistical Authorities COM(2005) 217). A Gyakorlati Kódex 15 elvet fogalmaz meg, melyek az intézményi környezetre, a statisztikai folyamatokra és a statisztikai termékek minıségére vonatkoznak (1. táblázat). Az elvek pontosabb, részletesebb értelmezése érdekében az elvekhez kapcsolódóan 2-7 jellemzı ismérvet is megfogalmaz. Az egész anyagra jellemzı, hogy az átláthatóság növelése egy általános cél, ami a megbízhatóságot erısíti. (SZILÁGYI 2006, Gyakorlati Kódex 2007) 1. táblázat A Gyakorlati Kódex elveinek struktúrája Intézményi környezet Statisztikai folyamatok Statisztikai termékek 1. Szakmai függetlenség 2. Adatgyőjtésre való felhatalmazás 3. Megfelelı források 4. Minıség iránti elkötelezettség 5. Adatok bizalmas kezelése 6. Pártatlanság és objektivitás 7. Megalapozott módszertan 8. Megfelelı statisztikai eljárások 9. Adatszolgáltatók terheinek csökkentése 10. Költséghatékonyság 11. Relevancia 12. Pontosság és megbízhatóság 13. Gyorsaság és idıbeli pontosság 14. Koherencia és összehasonlíthatóság 15. Hozzáférhetıség és érthetıség A kódex elveinek megfelelıen való mőködés minden statisztikai hivatal elfogadott célja, és megvalósulásának mértékét rendszeresen ellenırzik. Már a év végére minden statisztikai hivatal egy egységes kérdıív alapján önértékelést hajtott végre, melynek zárójelentése 2006 májusában készült el és 2007 években szakértıi felülvizsgálatra került sor az EU minden tagországának statisztikai hivatalában. A jelentések az Eurostat honlapjának minıség fejezetében olvashatók (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). A KSH az önértékelési kérdıívet és a felülvizsgálati jelentést saját honlapján is hozzáférhetıvé tette (http://www.ksh.hu/). Az értékelések eredményei alapján kidolgozott fejlesztési tervek megvalósulásáról rendszeresen jelentést kell írni. Mivel a kódex az egész európai statisztikai rendszerre vonatkozik, így a hivatalos statisztikai szolgálat más szerveire is, ezért a megvalósulást itt is ellenırizni kell, hasonló eszközök alkalmazásával, de ez már a nemzeti statisztikai hivatalok feladata. Végül az összefoglaló jelentés az EU Tanácsa, Parlamentje és Bizottsága elé kerül majd. A Gyakorlati Kódex a statisztikai munka minıségét és a statisztika iránti bizalom erısödését hivatott szolgálni. Erre a bizalomra szükség van, hiszen a statisztikai mutatószámokból képzett indikátorok egyre szélesebb körben kerülnek alkalmazásra, továbbá a globalizációval, a jelenségek bonyolultabbá, szemrevételezéssel kevésbé megfigyelhe- 17

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 tıvé válásával a statisztikai adatok valóságtartalma egyre kevésbé ellenırizhetık tapasztalati alapon. Indikátorok A vizsgált jelenséget sok esetben nem tudjuk közvetlenül mérni, ilyenkor jellemzı indikátorokat használunk. Az indikátorok különleges tulajdonságokkal, dimenziókkal rendelkezı változók, amelyek a jellemezni kívánt jelenséggel kapcsolatban állnak. (HAVASI 2007). Itt nem térünk ki a téma részletes tárgyalására, csak néhány tipikus példát említünk. Jellemzı, hogy a politikai célkitőzésekhez indikátorokat választanak, és ezek alakulásán keresztül mérik a megvalósulás sikerét. Ilyen például az ENSZ millenniumi célkitőzéseihez rendelt millenniumi indikátorok köre (SZILÁGYI 2007), vagy az EU-ban a lisszaboni célkitőzésekhez rendelt strukturális és fenntartható fejlıdés indikátorok (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) köre (HALMAI 2006.). Másik tipikus alkalmazási terület az információsőrítés. A felhasználók számára rendelkezésre álló statisztikai adattömegben nehéz a tájékozódás, az információk válogatása, egymás mellé illesztése. Ezért gyakorlat az, hogy megállapodások születnek a releváns indikátorok körérıl, s azok népszerősítésével, közérthetıségének növelésével igyekeznek az általános informáltságot növelni. Ezt a kezdeményezést karolta fel az OECD, s a témában szervezett kutatások és világfórum konferenciákon túl széleskörő szervezıtevékenységet is folytat. Ebbe a munkába kapcsolódott be az OECD vezetı statisztikusának felkérésére a KSH az MTA Gazdaság- és Jogtudományok osztályával együttmőködésben, hogy országunkban is kialakításra kerüljön a társadalom haladásának mérésére szolgáló indikátorrendszer. További sőrítést jelent a több indikátorból valamilyen konkrét célra konkrét modell segítségével összeállított kompozit indikátor-képzés. Természetesen felmerült az indikátorok kérdése az Unió és a tagországok statisztikai hivatalai elnökeinek szeptemberében Budapesten tartott konferenciáján (93. DGINS) is, melynek témája a globalizáció volt 1. A globalizáció társadalmi, gazdasági és környezeti vonatkozásai szorosan összefüggnek. A globalizáció és a környezet nem tárgyalható önmagában, hanem a gazdasági és társadalmi statisztikával együtt, a környezeti globalizáció számos eleme ezekbıl következik. A statisztikusok feladata kulcsindikátorok fejlesztése figyelemfelhívás politika és statisztika együttmőködése az indikátorok fejlesztésében. Faragó Tibor és Éri Vilma elıadásukban az indikátorok szerepét illusztrálta három példával. A három példa közös elemei: Elıször egy globális jelenséget mérı indikátor kifejlesztése és mérése, mely alkalmas a figyelemfelhívásra (figyelemfelhívó indikátor). Ez lehetıvé teszi a hatást kiváltó emberi tevékenységek behatárolását, a fıbb összefüggések tudományos vizsgálatát (tudományos vizsgálat). Ha mindehhez politikai elhatározás és nemzetközi összefogás társul 1 Az anyagok elérhetık a oldalon, DGINS címszó alatt. 18

7 SZÉP K.: A STATISZTIKA VÁLTOZÓ SZEREPE, VÁLTOZÓ MINİSÉGI IGÉNYEK a kiváltó emberi tevékenység korlátozására (politikai elhatározás), és ezek a célok jó mérhetı indikátorokkal közelíthetık (megvalósító indikátor), megvan a reális esély a sikerre. Ezek az elemek az ózonréteget károsító anyagok csökkenı fogyasztása ill. kiváltása példáján: 1960-as években észlelt ózonréteg vékonyodás és növekvı UV-sugárzás; 1985-ös Bécsi konvenció elvi egyetértés, Montreal Protocol konkrét célok: -20% 1994, -50% Az ózonréteg vastagságát jellemzı mérések idısora alapján a réteg vékonyodása leállt, a vastagodás megindulása valószínősíthetı. A biológiai diverzitás csökkenése és a széndioxid felhalmozódása esetén még korábbi fázisoknál tartunk. (FARAGÓ ÉRI 2007) Az indikátorok kijelölése és használata statisztikai módszertani problémákat is felvet, ennek szentelte decemberi ülését az MTA Statisztikai Bizottsága. Ha egy jelenség közvetlenül nem mérhetı látens változó -, akkor megkeressük azokat a mérhetı jellemzıket, amik ezzel kapcsolatban állnak. Ezek lehetnek a jelenség egyes tulajdonságai, vagy a jelenséget kiváltó okok, a jelenséggel kölcsönhatásban lévı változók, vagy a jelenség következményei. Mielıtt indikátort választunk, célszerő ezeket a kapcsolatokat feltárni, minél pontosabban megismerni. A szociológiában nagy hagyománya van a látens változós modelleknek (FÜSTÖS 1991), összefoglaló munkák is megjelentek (FÜSTÖS MESZÉNA SIMONNÉ 1997) és újabb eredmények is születnek (HAJDU 2003, HAJDU 2004). Nyilvánvaló, hogy arra törekszünk, hogy a jelenséggel legszorosabb kapcsolatban álló indikátort válasszuk. De az is nagyon fontos, hogy ismerjük a kapcsolatokat, hiszen az indikátor kiválasztása után ez az indikátor elıtérbe kerülhet, és felerısödhetnek azok a kapcsolatok, amelyek nem a jelenséghez kötıdnek. Egy indikátor más háttérösszefüggések hatására is változhat, anélkül, hogy maga a jellemezni kívánt jelenség változott volna. Például egy országban az egészségügyi ellátás színvonalának jellemzésére a rendelıintézetben várakozók számát választották (vagyis megfelelıen szervezett az ellátás, ha nem várnak túl sokan), mire a rendelıintézet külön várópavilont állított fel, s így az indikátor az ellátás gyorsaságától függetlenül javult. Hasonlóképpen, ha két, a jelenséghez kapcsolódó indikátor között szoros negatív korreláció van, célszerő mind a kettıt figyelembe venni, különben egymás rovására javíthatók, anélkül, hogy magára a jelenségre hatásuk lenne. Gyakori eset, hogy valamely intézkedés valamely jelenségre gyakorolt hatását indikátorok változásán kívánják lemérni. Itt is felmerülnek statisztikai módszertani problémák. Ugyanis ezek nem beállított kísérletek ilyenekre számos okból nem kerülhet sor, ahol a ceteris paribus feltétel teljesülne. Nem mindig egyszerő feladat egy intézkedésnek a vizsgált jelenségre gyakorolt közvetlen hatását egyéb tényezıktıl elkülönítetten kimutatni, azaz összehasonlítani azzal a feltételezett esettel, ha az intézkedés nem történt volna meg. Alapvetı kérdés pl. a megfelelı kontroll csoportokat azonosítani, ehhez és a hatás méréséhez szükséges megfelelı statisztikai adatokat biztosítani. Bár az intézkedések, támogatások, programok teljesítményméréshez indikátorok kijelölése igen általános, a hatásvizsgálatok módszertani kérdéseivel a nemzetközi irodalomban már gyakran találkozunk, a hazai szakirodalom ezekkel a kérdésekkel csak elvétve foglalkozik (KÉZDI 2004.). 19

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 A nem megfelelı indikátorok kiválasztása, illetve a módszertanilag nem megalapozott hatásmérés az indikátorokból való kiábránduláshoz, bizalomvesztéshez, egy potenciálisan jelentıs eszköz elvetéséhez vezethet, ami erıs kockázati tényezı. Összefoglalás A statisztika szerepe a változó felhasználói igények valamint a tükrözni kívánt valóság (globalizáció, nem tárgyiasult jelenségek szerepének növekedése) változásai következtében változik. Az elıadás elsı részében a változó felhasználói igények következtében változó minıségi követelményekrıl volt szó, amennyiben gyorsabban van szükség információra, szélesebb összehasonlítási körre van szükség, a demokráciában szélesedik az információval ellátandó döntéshozók köre, így a pontosság követelménye egyéb összetevıkkel bıvül. Az új felhasználási területeken a minıségi garancia iránti igény még nagyobb jelentıségő, és nemcsak magára az adatra és a mögöttes folyamatokra, hanem az adatelıállító intézményre is kiterjed. Ezeket a követelményeket megfogalmazó Gyakorlati kódex és az ellenırzési mechanizmus került bemutatásra. Végül egy dinamikusan bıvülı terület, az indikátorok kialakítása és használata témakörbıl emeltem ki néhány kérdést, ahol kulcsszerepe van a statisztikának és a megfelelı gyakorlat kialakítása érdekében további módszertani kutatásokra, fejlesztésekre van szükség. Hivatkozások DALENIUS, T. (1985: Relevant Official Statistics. Some Reflections on Conceptual and Operational Issues. Journal of Official Statistics. Vol. 1. No. 1, FARAGÓ TIBOR ÉRI VILMA (2007): Globalisation and environment targets and tools for measuring progress. Elıadás a 93. DGINS konferencián, Budapest. FÜSTÖS LÁSZLÓ (1991): Látens változós modellek. Társadalomkutatási módszertani tanulmányok III. OMIKK TÁRKI Budapest, o. FÜSTÖS LÁSZLÓ MESZÉNA GYÖRGY SIMONNÉ MOSOLYGÓ NÓRA (1997): Térstatisztika. Aula Kiadó BKE Budapest, o. HALMAI PÉTER (2006): Európa esélye: a Lisszaboni stratégia. Az integrált strukturális reformok hatásai Magyar Tudomány, 9. szám iif.hu/06sze/04.html HAVASI ÉVA (2007): Az indikátorok, indikátorrendszerek jellemzıi és statisztikai követelményei. Statisztikai Szemle 85. évf. 8. szám o. HAJDU OTTO (2003): A kovarianciastruktúra-modellek illeszkedésvizsgálata. Statisztikai Szemle 81. évfolyam, 5-6. szám o. 20

9 SZÉP K.: A STATISZTIKA VÁLTOZÓ SZEREPE, VÁLTOZÓ MINİSÉGI IGÉNYEK HAJDU OTTO (2004): Diagnostics of the error factor covariances. Hungarian Statistical Review 82. évfolyam Special number 9. (Statisztikai Szemle angol nyelvő száma) o. KÉZDI GÁBOR (2004): Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálatának módszertani kérdései. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, 2004/2. SZILÁGYI GYÖRGY (2005): Gyakorlati Kódex az európai statisztikában. Statisztikai Szemle, 83. évfolyam, szám, old. SZILÁGYI GYÖRGY (2007): Az ENSZ millenniumi célkitőzései és a statisztika. Statisztikai Szemle, 85. évfolyam, 5. szám, old. SZÉP KATALIN VIGH JUDIT (2004): A minıség a hivatalos statisztikában. Statisztikai Szemle, 82. évfolyam, 8. szám, old. Az európai statisztika gyakorlati kódexe. (2007): Statisztikai Szemle 85. évfolyam, szám old. A Statisztikai Szemle hivatkozott cikkei letölthetık a folyóirat honlapjáról, mely a ksh.hu honlapon keresztül a folyóiratok között érhetı el. 21

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László

Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében Dr. Palkovics László Az EJMSz küldetése A mérnökszakma társadalmi presztízsének emelése a középfokú

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community

(Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing Political Community A szélesebb európai szomszédság helyi dimenziói: politikai közösség kialakítása a határon átnyúló együttmőködések gyakorlata és párbeszéd révén (Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Developing

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC 22000 Certifications Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység.

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái -

A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - A Múzeumok és Látogatók Alapítvány felnıttképzési programjai konferenciái és mőhelymunkái - Az Alapítvány A Múzeumok és Látogatók Alapítvány 2004. januárjában azzal az alapvetı célkitőzéssel jött létre,

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok

A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Szakkiadó Verlag Dashöfer 1147 Budapest Jávorka Ádám u. 56. A társaság alapításával kapcsolatos feladatok Copyright Verlag Dashöfer Kezdeti lépések a társasági szerzıdésig A korlátolt felelısségő társaság

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Szép Katalin MST Gazdaságstatisztikai Szakosztálya 2010. május 18.

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Szép Katalin MST Gazdaságstatisztikai Szakosztálya 2010. május 18. Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon Szép Katalin MST Gazdaságstatisztikai Szakosztálya 2010. május 18. Idézett fórumok ENSZ Statisztikai Bizottsága 2010. február 41. ülésszak http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission.htm

Részletesebben

Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában

Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában Szabó Péter peter.szabo@ksh.hu 1 Összefoglaló Az adat-felülvizsgálat fogalma, típusai A hazai gyakorlat Az európai gyakorlat Főbb üzenetek

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

Az információ a hétköznapi használati eszköz

Az információ a hétköznapi használati eszköz Az információ a hétköznapi használati eszköz Budapest, 2006.10.08 Zubonyai Tibor (tibor.zubonyai@ibssa.org) (www.ibssa.hu) Ennek a cikknek a megírását egy korábbi az IBSSA magazinban megjelent (Business

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

EMLÉKEZTETİ a VOP Monitoring Bizottság 2008. június 17-i ülésérıl. (2008.06.17. 14 óra, Danubius Hotel Helia)

EMLÉKEZTETİ a VOP Monitoring Bizottság 2008. június 17-i ülésérıl. (2008.06.17. 14 óra, Danubius Hotel Helia) EMLÉKEZTETİ a VOP Monitoring Bizottság 2008. június 17-i ülésérıl (2008.06.17. 14 óra, Danubius Hotel Helia) Kullmann Ádám (VOP MB elnök, KIH NFÜ) köszöntötte a résztvevıket, és ismertette az ülés tervezett

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19.

Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással. HOUG konferencia, 2007 április 19. Szolgáltatási szint és performancia menedzsment a PerformanceVisor alkalmazással Szabó Balázs HOUG konferencia, 2007 április 19. Mirıl lesz szó NETvisor Kft bemutatása Szolgáltatási szint alapjai Performancia

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Elektronikus számla a felhőből

Elektronikus számla a felhőből All rights reserved N-Ware Informatikai és Tanácsadó Kft. Elektronikus számla a felhőből Péter Zsolt N-Ware Kft. DOCUWORLD Elektronikus számlázás Konferencia 2012. január 26. Miről lesz szó? E-számla a

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

A statisztikai rendszer korszerűsítése

A statisztikai rendszer korszerűsítése Migráció és integráció Magyarországon A statisztikai rendszer korszerűsítése Gárdos Éva Szakmai főtanácsadó 2010. május 17. Transznacionalizmus és integráció Migráció Magyarországon a második évezred első

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás

Hosszabb távon ebben a felsıoktatás ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓBAN Képzések a termálturizmus területén szakirányok, vállalkozók képzése, mesteriskolák, konferenciák Dr. Várhelyi Tamás, PhD. CMC Fıiskolai

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé

Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Továbblépés a TQM felıl a LEAN menedzsment bevezetése felé Dr. Németh Balázs 2008. Március 27. Mőködési kiválóság szintjei Best Practice Hibátlan Folyamatok A legjobb gyakorlat Mások által is követésre

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Statisztikai változók Adatok megtekintése Matematikai alapok és valószínőségszámítás Statisztikai változók Adatok megtekintése Statisztikai változók A statisztikai elemzések során a vizsgálati, vagy megfigyelési egységeket különbözı jellemzık

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok innováci teljesítm. ziesedése. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok innováci teljesítm. ziesedése. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A hazai kis- és középvállalatok esélyei a nemzetköziesedı tudásgazdaságok korában A kis- és s középvk pvállalatok innováci ciós teljesítm tménye és nemzetköziesed ziesedése

Részletesebben

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12.

Gazsó József. A munkahelyi egészségtervrıl. Budapest, 2010. március 12. Gazsó József Kiss Judit A munkahelyi egészségtervrıl Budapest, 2010. március 12. Az egészség meghatározása így és így A jó egészség elsısorban nem az egészségügyi szolgálaton vagy az orvoson múlik. Egészségi

Részletesebben

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai

A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programok A Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. évi programjai 2009. december Országos Igazgatói Értekezlet Geopolitikai Tanács Alapítvány 2009. november 23. az

Részletesebben

Az Ökobank projekt tanulságai

Az Ökobank projekt tanulságai Az Ökobank projekt tanulságai Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért Bemutatkozás A Tanácsadók a Fenntartható Fejlıdésért (TFF) egyesület 2001- ben alakult. Célunk a szervezetfejlesztıi tudást ötvözni a

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008

Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Vállalkozás Statisztikai Adatbázis 1995-2008 Hungarian Corporate Statistics Database AZ ADATBÁZIS LEÍRÁSA Budapest, 2010 Adatbázis ECOSTAT Softwerleírás DATASECTION-OPMI 1 BEVEZETÉS A hitelezési kockázatok

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász Energetikai pályázatok 2010-2011. Elıadás társszerzı: Sarusi-Kiss József közgazdász Gyakorlat: tanácsadó és technológia szállító cégek vezetıje, tulajdonosa, széles hazai és nemzetközi projektmenedzsment

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment

1. elıadás. Információelmélet Információ technológia Információ menedzsment http://vigzoltan.hu 1. elıadás A számítógépes információ rendszerk tudománya, amely tartalmazza az alábbiakat: Elméleti összefüggések Szemlélet Módszertant a tervezéshez, fejlesztéshez üzemeltetéshez Tartalmazza

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz Szakmai önéletrajz Személyes adatok, elérhetıségek Név: Makó Ágnes E-mail cím: agnes.mako@gvi.hu Születési dátum: 1983. november 18. Mobiltelefonszám: 06 (70) 236 2959 Tanulmányok Szakmai gyakorlat 2008-tól

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése

CRM ügyfélkapcsolatok kezelése CRM ügyfélkapcsolatok kezelése Horváth Bianka Vállalkozásmenedzsment Intézet Óbudai Egyetem Miért van szükség CRMrendszerre? A cégek túlnyomó többségének ma már van legalább számlázóprogramja, vagy akár

Részletesebben

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései

Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Programok, intézmények, képzési szintek: az iskolaszerkezet kérdései Vitaindító a Struktúrák és folyamatok szekcióban Lannert Judit VII. Országos Nevelésügyi Kongresszus Budapest, 2008. augusztus 26. Az

Részletesebben

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI

Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A STATISZTIKA ÉS S JÖVŐKUTATJ KUTATÁS S AKTUÁLIS TUDOMÁNYOS KÉRDK RDÉSEI Magyar Tudomány Ünnepe 2012.11.19. Tóthné Szita Klára regszita@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem, GTK VRGI A z előadás az OTKA K 76870

Részletesebben

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész

Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Együttmőködési rendszerek, csoporttevékenység támogatása 2. rész Gaul Géza 2008 Széchenyi István Egyetem 1 Tartalom Bevezetés A csoportmunka természete A technikák áttekintése Üzenetkezelés Konferencia

Részletesebben

Társadalmi és gazdasági indikátorrendszer kialakítása

Társadalmi és gazdasági indikátorrendszer kialakítása Társadalmi és gazdasági indikátorrendszer kialakítása Gábos András TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. gabos@tarki.hu 2013. október 29. ÁROP 1.1.10-2011-2011-0001 A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Az EU kohéziós politikája

Az EU kohéziós politikája Az EU kohéziós politikája Dr. Szabó Zsolt Koordinációs Irányító Hatóság Mirıl lesz szó? Mirıl lesz szó? 1. Az EU regionális politikája Célok, alapelvek, eszközök 2. Egyéb támogatások az NFÜ kezelésében

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS SZAKÉRTİI TANULMÁNY

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS SZAKÉRTİI TANULMÁNY InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

P39. EPBD Buildings Platform: Általános célkitőzések és tevékenységek Jelen kiadvány a P00 aktualizált változata. [Általános információ]

P39. EPBD Buildings Platform: Általános célkitőzések és tevékenységek Jelen kiadvány a P00 aktualizált változata. [Általános információ] [Általános információ] P39 0 1 0 5-2 0 0 7 Peter Wouters BBRI, Belgium Dick van Dijk TNO, The Netherlands www.buildingsplatform.eu Az EPBD Buildings Platform megvalósítását az INIVE EEIG (International

Részletesebben

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban

A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban A nyitott koordináció módszerének tapasztalatai Magyarországon és a régióban Lannert Judit prezentációja Mőhelybeszélgetés 2009. február 19. Tempus Közalapítvány 1 A nyitott koordináció módszere A nyitott

Részletesebben

MÉRNI A MÉRHETETLENT!

MÉRNI A MÉRHETETLENT! MÉRNI A MÉRHETETLENT! Avagy hogyan állapítható meg egy képzés gazdasági eredménye? Durugy András ügyvezetı 2007. május 16. Képzés, fejlesztés Szakmai képzések Magatartás fejlesztése Ismeretbıvítés Szemléletváltás

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens

Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens IKT trendek A konvergencia következményei Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája (szolgáltatási

Részletesebben

Jelen van: a mellékelt jelenléti iv szerint összesen 43fö (taglétszám összesen fizetı és nem fizetı 76 fö, 56,6%) tehát a közgyülés határozatképes.

Jelen van: a mellékelt jelenléti iv szerint összesen 43fö (taglétszám összesen fizetı és nem fizetı 76 fö, 56,6%) tehát a közgyülés határozatképes. ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR KALOCSA MISKEI ÚT 21 6300 Készült a 2013.05.24-i közgyülésen. JEGYZÖKÖNYV Jelen van: a mellékelt jelenléti iv szerint összesen 43fö (taglétszám összesen fizetı és nem fizetı

Részletesebben