SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények"

Átírás

1 SZÉP KATALIN * A statisztika változó szerepe, változó minıségi igények Changing Role of Statistics, New Quality Requirements The demand for statistics has increased in the last years: reliable, high quality statistics is needed for the development and monitoring of the implementation of community s policies. In more and more cases concrete economic and political consequences/decisions are linked to the concrete value of an indicator, like Maastricht criteria or prerequisites for regional development programs. This increases importance and responsibility of statistics consequently the need for guarantee of quality. The European Statistics Code of Practice provides a solid background for this since European statistics has to be relevant, accurate, based on international standards to assure comparability, easy to access, understandable, and for this accompanied by metadata. Quality should be monitored, and reported for users. On the other part statistical literacy of the members of society has to be increased, the education system has an important role here. A statisztika feladata, változó szerepe A statisztikai törvény (1993. évi XLVI. tv.) szerint: A statisztika feladata és célja, hogy valósághő, tárgyilagos képet adjon a társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok és a környezet állapotáról és változásairól az államhatalmi és közigazgatási szervek, valamint a társadalom szervezetei és tagjai számára. Az utóbbi évtizedekben jelentısen megnıtt a statisztika iránti igény mind az államigazgatás, mind a társadalom részérıl. A társadalom részérıl megnıtt a statisztika iránti igény, hiszen a demokráciában az állampolgároknak saját gazdasági és politikai döntéseik megalapozására megbízható, érthetı, hozzáférhetı statisztikákat igényelnek. Az EU közös politikáinak kialakításához, végrehajtásához összehasonlítható, jó minıségő statisztikára van szükség, ezért jelentıs standardizálási munka folyik, és a konkrét adatgyőjtések standard elemeit EU-szintő jogszabályokban írják elı. Sıt, egyre bıvül az a jelenség, hogy statisztikai mutatókhoz konkrét gazdasági, pénzügyi döntések kötıdnek, pl. EMU, támogatási programok kritériumai. Ez növeli a statisztika jelentıségét, de egyben felelısségét is. Megnıtt a minıségi garancia iránti igény, és ez az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében formalizálódott. A globalizációval megnıtt az igény az országokon és integrációkon túlnyúló jelenségek mérésére, ilyen problémák kezelésére, pl. demográfiai, élelmezési, környezeti jelenségek, s ez hasonló szintő statisztikai együttmőködést igényel. A nagy tömegő adathoz való hozzáférés nem feltétlen növeli az informáltságot, hiszen az adott konkrét célhoz szükséges, releváns információ, mérıszám, azaz indikátor megtalálása vagy kialakítása szakismeretet, tájékozottságot * Központi Statisztikai Hivatal, Statisztikai kutatási és módszertani fıosztály, fıosztályvezetı. 13

2 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 igényel. Egyre szélesebb körben jelölik ki a célokat, mérik a teljesítményt különbözı indikátorokkal. Az indikátorok kialakításában, szolgáltatásában kiemelkedı szerep jut a statisztikának. A továbbiakban a statisztikai adatok minıségérıl, az európai statisztika gyakorlati kódexérıl, végül az indikátorokról lesz szó bıvebben. A statisztikai adatok minısége A hivatalos statisztika feladata, hogy megfelelı minıségő, megbízható statisztikai információval lássa el a felhasználókat. Ha a felhasználók nem bíznak a statisztikai adatokban, nem használják azokat, akkor a döntéseknél információhiány keletkezik, melynek pótlására új szereplık jelennek meg az információs piacon, akiknél pótlólagos, egyéni, információs bázisok készülnek. Ez a megoldás társadalmi szinten költségesebb, és sérül az információhoz való egyenlı hozzáférés elve. A minıség fogalma a statisztikában megfelel az általános minıségfogalomnak: A minıség nem más, mint a szolgáltatás, illetve a termék azon tulajdonsága, illetve jellegzetessége, hogy milyen mértékben felel meg a megrendelı, a felhasználó deklarált vagy feltételezett elvárásainak. (ISO , 3.1) A minıség felhasználásra való alkalmasság, és tükröznie kell a termék, jelen esetben a statisztikai adat, minden olyan tulajdonságát, melynek alapján a felhasználó dönthet a termék minıségérıl. Kezdetben a statisztika minıségét a statisztikai adat pontosságával azonosították. Késıbb, az 1970-es 80-as években ez a fogalom fokozatosan bıvült, a statisztikusok további összetevıket azonosítottak. Napjainkra az egyes statisztikai hivatalok, az Eurostat, és több más nemzetközi szervezet statisztikai egysége lényegében ugyanazokra az összetevıkre bontotta a minıséget: relevancia, pontosság, idıszerőség, közlés idıbeli pontossága, összehasonlíthatóság, koherencia, hozzáférhetıség, érthetıség. (SZÉP VIGH 2004) A relevancia azt jelenti, hogy tartalmát tekintve a statisztikai adat kielégíti-e a felhasználói igényeket. T. DALENIUS (1985) a releváns hivatalos statisztikáról írott cikkében a következı meghatározást adja: A releváns statisztika nem más, mint egy valódi probléma statisztikai problémává való átalakítása, melynek megoldása hozzájárul a valós probléma megoldásához. Releváns statisztika elıállításához ismernünk kell a felhasználókat, igényeiket, az adott szakterületet. A felhasználók lehetnek nemzetközi szervezetek, az EU intézményei, országos és regionális intézmények, vállalatok, civil szervezetek, oktatók, kutatók, a média képviselıi, állampolgárok, továbbá a statisztikai szolgálaton belüli felhasználók. De a felhasználói igények változnak, és a statisztika elıállítása idıigényes, ezért tulajdonképpen az igények elırejelzésére van szükség. További probléma, hogy ha a felhasználók egyáltalán megfogalmazzák igényeiket, azt jellemzıen saját szaknyelvükön teszik. Ezeket az igényeket a statisztikusoknak le kell fordítani statisztikai terminológiára: meg kell fogalmazni a statisztikai koncepciót, a változókat, a megfelelı kérdést a kérdıíven. A közgazdasági, társadalmi fogalmak, jelenségek lefordítása mérhetı statisztikai mutatókra nem 14

3 SZÉP K.: A STATISZTIKA VÁLTOZÓ SZEREPE, VÁLTOZÓ MINİSÉGI IGÉNYEK mindig egyszerő, gondoljunk csak a versenyképesség, globalizáció, szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kérdéseire. Az utóbbi években az is felmerült, hogy a statisztikának nemcsak megfogalmazott igényeknek kell megfelelni, hanem proaktívnak kell lenni, azaz mérni és közölni mutatókat, ezzel felhívni a figyelmet bizonyos jelenségekre, utólag megteremtve az igényeket. A pontosság annak mértéke, hogy a statisztikai adat mennyire közelíti meg a valódi, de ismeretlen sokasági értéket. A kettı eltérése a statisztikai hiba, amely magában foglalja az egész statisztikai munkafolyamat alatt keletkezı hibákat a koncepció kialakításától az eredmények közléséig. A teljes hiba modellje még elméletileg sem áll rendelkezésre, az egyes hibafajták nehezen különíthetık el és még nehezebben mérhetık. Véletlen minták esetén a mintavételi hiba becsülhetı, de a nem mintavételi hibák nemválaszolásból, regiszter minıségébıl, mérési problémákból eredı hibák ennél nagyobbak is lehetnek. A legnehezebb mérni a koncepcióalkotásnál elkövetett hibákat. Az idıszerőség azt az idıtartamot jelöli, ami a jelenség felmerülése (referencia idı, vagy idıszak vége) és a statisztikai adat közzététele között eltelik. (Például a havi fogyasztói árindex a hónap vége után hány nappal jelenik meg.) Az idıbeli pontosság az elıre bejelentett közlési idıpont betartását jelenti. A gyors adatszolgáltatás mérsékli a pontosság követelményének betarthatóságát, hiszen a késve érkezı adatok nem vehetık figyelembe, kevesebb információ áll rendelkezésre, nincs idı elvégezni bizonyos ellenırzéseket. A felhasználók bizonyos köre bizonyos célokra elınyben részesíti az idıszerőséget a pontossággal szemben. Ezért néhány fontos mutatónál a statisztika publikál elızetes adatokat is, amit késıbb, tervezett revízió keretében pontosítanak. Tipikusan ilyen a GDP. A hozzáférhetıséget a tájékoztatási csatornák sokfélesége, a felhasználók hozzáférési terhei, azaz a költségek, és az idıráfordítás jellemzi, amíg a szükséges statisztikához hozzájutnak. A KSH a hozzáférhetıség érdekében tette ingyenessé adatbázisai használatát a honlapon és fejleszti metaadatbázisát. Felhasználói oldalról az okszerő használathoz szükség van statisztikai kultúrára, ebben van kulcsszerepük a felsıoktatási intézményeknek. Az érthetıséget a felhasználók rendelkezésére bocsátott metaadatok segítik, azzal a céllal, hogy a felhasználók megfelelıen értelmezzék és használják az adatokat. A KSH-ban most készül egy átfogó meta-adatrendszer, mely 2008 évben már elérhetı lesz. Ezen keresztül a felhasználók tájékozódhatnak a használt fogalmakról, módszerekrıl, adatminıségrıl. Az összehasonlíthatóság elsısorban idıben és térben merül fel. Akkor tekintünk két adatot összehasonlíthatónak, ha az adatokban mutatkozó különbség a valós értékek különbségét mutatja, és nem az alkalmazott fogalmak, mérési módszerek különbözıségébıl adódik. Az összehasonlíthatóságnak kiemelt jelentısége van az EU és más nemzetközi szervezetek minıségi megközelítésében, melyek maguk nem végeznek felméréseket, hanem a tagországok statisztikai információit hasznosítják. Ezt a célt szolgálják a nemzetközi standard fogalmak, osztályozások, ajánlott módszerek. A földrajzi összehasonlíthatóság két különbözı megközelítésen alapulhat: egyrészt ha a számot egy standardhoz hasonlítjuk, ami lehet európai norma vagy egy kitüntetett ország adata. A másik megközelítés, ha több 15

4 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 országból van adatunk, akkor az összes lehetséges páros összehasonlítást elvégezzük, és végül összesítjük az eredményeket. Meg kell említeni az ÉLTETİ KÖVES SCHULZ indexet, melyet ma az EU használ az árszínvonalak nemzetközi összehasonlításakor, a vásárlóerı-paritás (PPP) számításakor. Az Európai Unióba való belépésünk elıfeltételeként a magyar statisztika átalakításra került, az EU statisztikára vonatkozó elıírásai, standardjai ma nálunk érvényesek, ezeknek megfelelünk. Ezzel javult az unión belüli összehasonlíthatóság, de csorbult a Magyarországra vonatkozó adatok idıbeli összehasonlíthatósága. Az idıbeli összehasonlíthatóság sokszor a relevancia érdekében is csorbul. Ennek leszünk tanúi a következı években az új tevékenység szerinti osztályozási rendszer (TEÁOR 08) bevezetésekor. Az új osztályozási rendszer pl. nagyobb részletezettséggel tartalmazza az egyre nagyobb súlyú szolgáltatásokat, ez segíti releváns információk elıállítását, de a gazdasági tevékenységek belsı átcsoportosításával csökkenti az idıbeli összehasonlíthatóságot. A koherencia, az utolsóként említésre kerülı minıségi összetevı, azt biztosítja, hogy a különbözı felhasználási célokból vagy különbözı forrásokból elıállított adatok kombinálhatók legyenek. Például a munkatermelékenység számlálójának és nevezıjének ágazati lefedettsége azonos, mindkét adat ugyanarra az aggregációs szintre vonatkozik. A felhasználóknak szükségük van az adatminıségre vonatkozó információra, hogy az adott célra való felhasználhatóságról dönthessenek. Az adatminıségre vonatkozó információkat az u.n. minıségjelentés tartalmazza, mely a fent ismertetett összetevık mentén jellemzi az adatminıséget. Az Eurostat egyre több adatszolgáltatásunk mellé kér részletes minıségjelentést. Az új, 2008-ban elérhetıvé váló metarendszerben a KSH is tájékoztatni fogja felhasználóit az adatminıségrıl. Az adatok minısége elsısorban az elıállításuknál alkalmazott eljárásoktól, módszerektıl függ. A tömegjelenségek esetében a matematikai statisztikai eszköztár, a tudományos módszerek megbízható hátteret biztosítanak. Egyre nı azoknak a területeknek a szerepe, ahol más típusú módszereket kell alkalmazni, például egyes esetekben döntı jelentıségő az egyes tételek besorolása, öszszevont tételek elemeinek nem statisztikai alapú elkülönítése (pl. EDP jelentés, nemzeti számlák reformja). Hasonlóképpen az EU-ban a statisztikai mutatók bıvülı körére közvetlen intézkedések épülnek (például EMU-ba belépés maastrichti kritériumai, EDP jelentés). Ez megnövelte a veszélyhelyzetet, és erısebb, már nemcsak a termék minıségére, hanem a háttérben zajló folyamatokra, a statisztikát elıállító intézményekre, a jogi környezetre vonatkozó garanciákat is szükségessé tett. Az európai statisztika Gyakorlati Kódexe Az EU legmagasabb statisztikai döntéshozó szerve, a Statisztikai Programbizottság (SPC) 2005 februárjában elfogadta az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexét, s ezt a Bizottság május 25-én ajánlásban tette közzé (Recom- 16

5 SZÉP K.: A STATISZTIKA VÁLTOZÓ SZEREPE, VÁLTOZÓ MINİSÉGI IGÉNYEK mendation of the Commission on the Independence, Integrity and Accountability of the National and Community Statistical Authorities COM(2005) 217). A Gyakorlati Kódex 15 elvet fogalmaz meg, melyek az intézményi környezetre, a statisztikai folyamatokra és a statisztikai termékek minıségére vonatkoznak (1. táblázat). Az elvek pontosabb, részletesebb értelmezése érdekében az elvekhez kapcsolódóan 2-7 jellemzı ismérvet is megfogalmaz. Az egész anyagra jellemzı, hogy az átláthatóság növelése egy általános cél, ami a megbízhatóságot erısíti. (SZILÁGYI 2006, Gyakorlati Kódex 2007) 1. táblázat A Gyakorlati Kódex elveinek struktúrája Intézményi környezet Statisztikai folyamatok Statisztikai termékek 1. Szakmai függetlenség 2. Adatgyőjtésre való felhatalmazás 3. Megfelelı források 4. Minıség iránti elkötelezettség 5. Adatok bizalmas kezelése 6. Pártatlanság és objektivitás 7. Megalapozott módszertan 8. Megfelelı statisztikai eljárások 9. Adatszolgáltatók terheinek csökkentése 10. Költséghatékonyság 11. Relevancia 12. Pontosság és megbízhatóság 13. Gyorsaság és idıbeli pontosság 14. Koherencia és összehasonlíthatóság 15. Hozzáférhetıség és érthetıség A kódex elveinek megfelelıen való mőködés minden statisztikai hivatal elfogadott célja, és megvalósulásának mértékét rendszeresen ellenırzik. Már a év végére minden statisztikai hivatal egy egységes kérdıív alapján önértékelést hajtott végre, melynek zárójelentése 2006 májusában készült el és 2007 években szakértıi felülvizsgálatra került sor az EU minden tagországának statisztikai hivatalában. A jelentések az Eurostat honlapjának minıség fejezetében olvashatók (http://epp.eurostat.ec.europa.eu). A KSH az önértékelési kérdıívet és a felülvizsgálati jelentést saját honlapján is hozzáférhetıvé tette (http://www.ksh.hu/). Az értékelések eredményei alapján kidolgozott fejlesztési tervek megvalósulásáról rendszeresen jelentést kell írni. Mivel a kódex az egész európai statisztikai rendszerre vonatkozik, így a hivatalos statisztikai szolgálat más szerveire is, ezért a megvalósulást itt is ellenırizni kell, hasonló eszközök alkalmazásával, de ez már a nemzeti statisztikai hivatalok feladata. Végül az összefoglaló jelentés az EU Tanácsa, Parlamentje és Bizottsága elé kerül majd. A Gyakorlati Kódex a statisztikai munka minıségét és a statisztika iránti bizalom erısödését hivatott szolgálni. Erre a bizalomra szükség van, hiszen a statisztikai mutatószámokból képzett indikátorok egyre szélesebb körben kerülnek alkalmazásra, továbbá a globalizációval, a jelenségek bonyolultabbá, szemrevételezéssel kevésbé megfigyelhe- 17

6 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 tıvé válásával a statisztikai adatok valóságtartalma egyre kevésbé ellenırizhetık tapasztalati alapon. Indikátorok A vizsgált jelenséget sok esetben nem tudjuk közvetlenül mérni, ilyenkor jellemzı indikátorokat használunk. Az indikátorok különleges tulajdonságokkal, dimenziókkal rendelkezı változók, amelyek a jellemezni kívánt jelenséggel kapcsolatban állnak. (HAVASI 2007). Itt nem térünk ki a téma részletes tárgyalására, csak néhány tipikus példát említünk. Jellemzı, hogy a politikai célkitőzésekhez indikátorokat választanak, és ezek alakulásán keresztül mérik a megvalósulás sikerét. Ilyen például az ENSZ millenniumi célkitőzéseihez rendelt millenniumi indikátorok köre (SZILÁGYI 2007), vagy az EU-ban a lisszaboni célkitőzésekhez rendelt strukturális és fenntartható fejlıdés indikátorok (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/) köre (HALMAI 2006.). Másik tipikus alkalmazási terület az információsőrítés. A felhasználók számára rendelkezésre álló statisztikai adattömegben nehéz a tájékozódás, az információk válogatása, egymás mellé illesztése. Ezért gyakorlat az, hogy megállapodások születnek a releváns indikátorok körérıl, s azok népszerősítésével, közérthetıségének növelésével igyekeznek az általános informáltságot növelni. Ezt a kezdeményezést karolta fel az OECD, s a témában szervezett kutatások és világfórum konferenciákon túl széleskörő szervezıtevékenységet is folytat. Ebbe a munkába kapcsolódott be az OECD vezetı statisztikusának felkérésére a KSH az MTA Gazdaság- és Jogtudományok osztályával együttmőködésben, hogy országunkban is kialakításra kerüljön a társadalom haladásának mérésére szolgáló indikátorrendszer. További sőrítést jelent a több indikátorból valamilyen konkrét célra konkrét modell segítségével összeállított kompozit indikátor-képzés. Természetesen felmerült az indikátorok kérdése az Unió és a tagországok statisztikai hivatalai elnökeinek szeptemberében Budapesten tartott konferenciáján (93. DGINS) is, melynek témája a globalizáció volt 1. A globalizáció társadalmi, gazdasági és környezeti vonatkozásai szorosan összefüggnek. A globalizáció és a környezet nem tárgyalható önmagában, hanem a gazdasági és társadalmi statisztikával együtt, a környezeti globalizáció számos eleme ezekbıl következik. A statisztikusok feladata kulcsindikátorok fejlesztése figyelemfelhívás politika és statisztika együttmőködése az indikátorok fejlesztésében. Faragó Tibor és Éri Vilma elıadásukban az indikátorok szerepét illusztrálta három példával. A három példa közös elemei: Elıször egy globális jelenséget mérı indikátor kifejlesztése és mérése, mely alkalmas a figyelemfelhívásra (figyelemfelhívó indikátor). Ez lehetıvé teszi a hatást kiváltó emberi tevékenységek behatárolását, a fıbb összefüggések tudományos vizsgálatát (tudományos vizsgálat). Ha mindehhez politikai elhatározás és nemzetközi összefogás társul 1 Az anyagok elérhetık a oldalon, DGINS címszó alatt. 18

7 SZÉP K.: A STATISZTIKA VÁLTOZÓ SZEREPE, VÁLTOZÓ MINİSÉGI IGÉNYEK a kiváltó emberi tevékenység korlátozására (politikai elhatározás), és ezek a célok jó mérhetı indikátorokkal közelíthetık (megvalósító indikátor), megvan a reális esély a sikerre. Ezek az elemek az ózonréteget károsító anyagok csökkenı fogyasztása ill. kiváltása példáján: 1960-as években észlelt ózonréteg vékonyodás és növekvı UV-sugárzás; 1985-ös Bécsi konvenció elvi egyetértés, Montreal Protocol konkrét célok: -20% 1994, -50% Az ózonréteg vastagságát jellemzı mérések idısora alapján a réteg vékonyodása leállt, a vastagodás megindulása valószínősíthetı. A biológiai diverzitás csökkenése és a széndioxid felhalmozódása esetén még korábbi fázisoknál tartunk. (FARAGÓ ÉRI 2007) Az indikátorok kijelölése és használata statisztikai módszertani problémákat is felvet, ennek szentelte decemberi ülését az MTA Statisztikai Bizottsága. Ha egy jelenség közvetlenül nem mérhetı látens változó -, akkor megkeressük azokat a mérhetı jellemzıket, amik ezzel kapcsolatban állnak. Ezek lehetnek a jelenség egyes tulajdonságai, vagy a jelenséget kiváltó okok, a jelenséggel kölcsönhatásban lévı változók, vagy a jelenség következményei. Mielıtt indikátort választunk, célszerő ezeket a kapcsolatokat feltárni, minél pontosabban megismerni. A szociológiában nagy hagyománya van a látens változós modelleknek (FÜSTÖS 1991), összefoglaló munkák is megjelentek (FÜSTÖS MESZÉNA SIMONNÉ 1997) és újabb eredmények is születnek (HAJDU 2003, HAJDU 2004). Nyilvánvaló, hogy arra törekszünk, hogy a jelenséggel legszorosabb kapcsolatban álló indikátort válasszuk. De az is nagyon fontos, hogy ismerjük a kapcsolatokat, hiszen az indikátor kiválasztása után ez az indikátor elıtérbe kerülhet, és felerısödhetnek azok a kapcsolatok, amelyek nem a jelenséghez kötıdnek. Egy indikátor más háttérösszefüggések hatására is változhat, anélkül, hogy maga a jellemezni kívánt jelenség változott volna. Például egy országban az egészségügyi ellátás színvonalának jellemzésére a rendelıintézetben várakozók számát választották (vagyis megfelelıen szervezett az ellátás, ha nem várnak túl sokan), mire a rendelıintézet külön várópavilont állított fel, s így az indikátor az ellátás gyorsaságától függetlenül javult. Hasonlóképpen, ha két, a jelenséghez kapcsolódó indikátor között szoros negatív korreláció van, célszerő mind a kettıt figyelembe venni, különben egymás rovására javíthatók, anélkül, hogy magára a jelenségre hatásuk lenne. Gyakori eset, hogy valamely intézkedés valamely jelenségre gyakorolt hatását indikátorok változásán kívánják lemérni. Itt is felmerülnek statisztikai módszertani problémák. Ugyanis ezek nem beállított kísérletek ilyenekre számos okból nem kerülhet sor, ahol a ceteris paribus feltétel teljesülne. Nem mindig egyszerő feladat egy intézkedésnek a vizsgált jelenségre gyakorolt közvetlen hatását egyéb tényezıktıl elkülönítetten kimutatni, azaz összehasonlítani azzal a feltételezett esettel, ha az intézkedés nem történt volna meg. Alapvetı kérdés pl. a megfelelı kontroll csoportokat azonosítani, ehhez és a hatás méréséhez szükséges megfelelı statisztikai adatokat biztosítani. Bár az intézkedések, támogatások, programok teljesítményméréshez indikátorok kijelölése igen általános, a hatásvizsgálatok módszertani kérdéseivel a nemzetközi irodalomban már gyakran találkozunk, a hazai szakirodalom ezekkel a kérdésekkel csak elvétve foglalkozik (KÉZDI 2004.). 19

8 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA, 2007 A nem megfelelı indikátorok kiválasztása, illetve a módszertanilag nem megalapozott hatásmérés az indikátorokból való kiábránduláshoz, bizalomvesztéshez, egy potenciálisan jelentıs eszköz elvetéséhez vezethet, ami erıs kockázati tényezı. Összefoglalás A statisztika szerepe a változó felhasználói igények valamint a tükrözni kívánt valóság (globalizáció, nem tárgyiasult jelenségek szerepének növekedése) változásai következtében változik. Az elıadás elsı részében a változó felhasználói igények következtében változó minıségi követelményekrıl volt szó, amennyiben gyorsabban van szükség információra, szélesebb összehasonlítási körre van szükség, a demokráciában szélesedik az információval ellátandó döntéshozók köre, így a pontosság követelménye egyéb összetevıkkel bıvül. Az új felhasználási területeken a minıségi garancia iránti igény még nagyobb jelentıségő, és nemcsak magára az adatra és a mögöttes folyamatokra, hanem az adatelıállító intézményre is kiterjed. Ezeket a követelményeket megfogalmazó Gyakorlati kódex és az ellenırzési mechanizmus került bemutatásra. Végül egy dinamikusan bıvülı terület, az indikátorok kialakítása és használata témakörbıl emeltem ki néhány kérdést, ahol kulcsszerepe van a statisztikának és a megfelelı gyakorlat kialakítása érdekében további módszertani kutatásokra, fejlesztésekre van szükség. Hivatkozások DALENIUS, T. (1985: Relevant Official Statistics. Some Reflections on Conceptual and Operational Issues. Journal of Official Statistics. Vol. 1. No. 1, FARAGÓ TIBOR ÉRI VILMA (2007): Globalisation and environment targets and tools for measuring progress. Elıadás a 93. DGINS konferencián, Budapest. FÜSTÖS LÁSZLÓ (1991): Látens változós modellek. Társadalomkutatási módszertani tanulmányok III. OMIKK TÁRKI Budapest, o. FÜSTÖS LÁSZLÓ MESZÉNA GYÖRGY SIMONNÉ MOSOLYGÓ NÓRA (1997): Térstatisztika. Aula Kiadó BKE Budapest, o. HALMAI PÉTER (2006): Európa esélye: a Lisszaboni stratégia. Az integrált strukturális reformok hatásai Magyar Tudomány, 9. szám iif.hu/06sze/04.html HAVASI ÉVA (2007): Az indikátorok, indikátorrendszerek jellemzıi és statisztikai követelményei. Statisztikai Szemle 85. évf. 8. szám o. HAJDU OTTO (2003): A kovarianciastruktúra-modellek illeszkedésvizsgálata. Statisztikai Szemle 81. évfolyam, 5-6. szám o. 20

9 SZÉP K.: A STATISZTIKA VÁLTOZÓ SZEREPE, VÁLTOZÓ MINİSÉGI IGÉNYEK HAJDU OTTO (2004): Diagnostics of the error factor covariances. Hungarian Statistical Review 82. évfolyam Special number 9. (Statisztikai Szemle angol nyelvő száma) o. KÉZDI GÁBOR (2004): Az aktív foglalkoztatáspolitikai programok hatásvizsgálatának módszertani kérdései. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek, 2004/2. SZILÁGYI GYÖRGY (2005): Gyakorlati Kódex az európai statisztikában. Statisztikai Szemle, 83. évfolyam, szám, old. SZILÁGYI GYÖRGY (2007): Az ENSZ millenniumi célkitőzései és a statisztika. Statisztikai Szemle, 85. évfolyam, 5. szám, old. SZÉP KATALIN VIGH JUDIT (2004): A minıség a hivatalos statisztikában. Statisztikai Szemle, 82. évfolyam, 8. szám, old. Az európai statisztika gyakorlati kódexe. (2007): Statisztikai Szemle 85. évfolyam, szám old. A Statisztikai Szemle hivatkozott cikkei letölthetık a folyóirat honlapjáról, mely a ksh.hu honlapon keresztül a folyóiratok között érhetı el. 21

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály

FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten. KvVM Stratégiai Fıosztály FEJLESZTÉSI politika és FENNTARTHATÓSÁGI politika kapcsolata globális, EU és hazai szinten KvVM Stratégiai Fıosztály Történeti áttekintés - globális szinten Fejlesztési együttmőködés 1944 Bretton Woods

Részletesebben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben

Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Az ÚMFT és OP-k értékelésének rendszere, a monitoring bizottságok és az indikátorok szerepe az értékelésben Dr. Tétényi Tamás a közgazdaságtudomány kandidátusa. A stratégiai és i Fıosztály vezetıje, Nemzeti

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA

Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ConseilUE PUBLIC Brüsszel, D006234/02 Tervezet: ABIZOTTSÁGHATÁROZATA ( ) aco 2 4kibocsátásáthelyezéskockázatánakjelentısmértékbenkitettágazatokés alágazatoklistájánaka2003/87/ekeurópaiparlamentiéstanácsiirányelvszerinti

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Az EU-7. Keretprogram küszöbén

Az EU-7. Keretprogram küszöbén EU-s pályázatok a bíráló szemszögébıl Az EU-7. Keretprogram küszöbén Budapest,. Dr. Jánosi László egyetemi docens SzIE, Gépészmérnöki Kar Általános megjegyzések A pályázat beadása EPSS szigorú határidı

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől?

Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől? Miért különböznek az előzetes adatok a véglegestől? Dr. Vukovich Gabriella elnök Állami Számvevőszék Államadósság és gazdasági növekedés konferencia 2012. május 15. 1 Miről lesz szó? Az előzetes és végleges

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

A kvantitatív kutatás folyamata

A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív stratégia keretében zajló kutatómunka teljes ívét a következı szakaszokra lehet osztani: 1. Tájékozódás 2. Tervezés 3. Elıvizsgálat (Pilot vizsgálat) 4. Adatgyőjtés

Részletesebben

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Statisztikai A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: Statisztikai Szemle A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: DR. BAGÓ ESZTER, DR. BELYÓ PÁL, DR. FAZEKAS KÁROLY, DR. HARCSA ISTVÁN, DR. JÓZAN PÉTER, DR. KARSAI GÁBOR,

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter

Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon. Bagó Eszter Aktuális témák a nemzetközi statisztikai fórumokon Bagó Eszter SNA 2008 Külkereskedelmi statisztika A Stiglitz jelentés utóélete Európa 2020 SNA 2008 Az ENSZ Statisztikai Bizottsága februári ülésén elfogadta

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál

Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál Komplex szervezetfejlesztés megvalósítása Tab Város Önkormányzatánál A polgármesteri hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı mutatószámok bevezetése Szervezeti szintő

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 04

KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 04 KÖRNYEZETÁLLAPOT-ÉRTÉKELÉS III. 04 2009.10.20. Környezetmérnöki Tanszék dr. Torma András /andras.torma@audi.hu/ Tartalom 1. Mátrix-módszerek 2. Indikátor módszer alapjai 3. Teljesítményindikátorok jellemzıi,

Részletesebben

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Az Európai Unió fontos kérdésként kezeli a közigazgatás minıségfejlesztését. A fejlesztési programok

Részletesebben

Az európai statisztika gyakorlati kódexe

Az európai statisztika gyakorlati kódexe Az európai statisztika gyakorlati kódexe A Statisztikai Szemle olvasóinak tájékoztatása érdekében folyóiratunk teljes terjedelmében közli Az európai statisztika gyakorlati kódexe c. dokumentumot. A Gyakorlati

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE INNOVÁCIÓS STRATÉGIAI PROGRAMJA A Konzorcium megbízásából készítette: MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Laser Consult Mőszaki-Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2003 Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában

Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában Adat-felülvizsgálati politika a nemzeti számlák gyakorlatában Szabó Péter peter.szabo@ksh.hu 1 Összefoglaló Az adat-felülvizsgálat fogalma, típusai A hazai gyakorlat Az európai gyakorlat Főbb üzenetek

Részletesebben

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata.

5. A vezetıi dönt. ntéshozatal. A döntéselmélet tárgya. A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, vizsgálata. 5. A vezetıi dönt ntéshozatal A döntéselmélet tárgya A racionális viselkedés feltételei megszervezésének, megnyilvánulásának, logikai, matematikai és, empirikus vizsgálata. 1 A döntéselmélet rendeltetése

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:...

II. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési és Stratégiai Terv (2007-2013) által támogatott fejlesztési irányok... 194 A horizontális politikák:... Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 BEVEZETÉS... 7 A TERÜLETI ALAPON SZERVEZETT GAZDASÁG STRUKTÚRÁJA... 15 1. Bevezetés... 15 2. A területi rendszerő gazdaság irányításának alapjai... 16 3. A területi

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

A statisztikai rendszer korszerűsítése

A statisztikai rendszer korszerűsítése Migráció és integráció Magyarországon A statisztikai rendszer korszerűsítése Gárdos Éva Szakmai főtanácsadó 2010. május 17. Transznacionalizmus és integráció Migráció Magyarországon a második évezred első

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Internet of Things 2

Internet of Things 2 Az Internet jövıje Internet of Things Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2009.09.29. Internet of Things 2 2009.09.29. Internet of Things 3 2009.09.29. Internet of Things 4 2009.09.29. Internet of Things

Részletesebben

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I

Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I P7_TA-PROV(2013)0116 Az uniós repülıtereken a földi kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások és a 96/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2013. április 16-i jogalkotási

Részletesebben

Monitoring gyakorlati szempontok

Monitoring gyakorlati szempontok 1 MIKE URBAN Városi lefolyás modellezése Monitoring gyakorlati szempontok Készült az projekt keretében, a DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával 1 Monitoring gyakorlati szempontok Bevezetés A monitoring

Részletesebben

A populáció meghatározása

A populáció meghatározása A mintavétel Mi a minta? Minden kutatásban alapvetı lépés annak eldöntése, hogy hány személyt vonjunk be a vizsgálatba, és hogyan válasszuk ki ıket ezek a mintavétellel kapcsolatos alapvetı problémák.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG MONITOROZÁSI, ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

GYERMEKSZEGÉNYSÉG MONITOROZÁSI, ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSÁNAK A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGBÍZÁSA ALAPJÁN GYERMEKSZEGÉNYSÉG MONITOROZÁSI, ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁSÁNAK KIALAKÍTÁSÁRA JAVASLAT Készítette: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 10. Tel/fax: 06/23 530-312

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

A nemzetközi statisztikai élet utóbbi két évtizedét bízvást nevezhetjük a kodifikáció

A nemzetközi statisztikai élet utóbbi két évtizedét bízvást nevezhetjük a kodifikáció GYAKORLATI KÓDEX AZ EURÓPAI STATISZTIKÁBAN DR. SZILÁGYI GYÖRGY Az Európai Unió Statisztikai Programbizottsága 2005 februárjában elfogadta Az európai statisztika gyakorlati kódexét, avval a céllal, hogy

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság IDEIGLENES 2006/2105(INI) 19.7.2006 JELENTÉSTERVEZET A fogyatékkal élık helyzete a kibıvült Európai Unióban: az Európai Akcióterv 2006-2007

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek!

MÉRNÖK-SZÓTÁR. számítógépes program rendszer. magyar-angol-német-orosz és más nyelvek. Mérnökök által összeállított szakmai szótárak, szakembereknek! MÉRNÖK-SZÓTÁR számítógépes program rendszer - Többnyelvő szakszótárak - Építıipari szakszótár - Gépipari szakszótár - Vasúti szakszótár - Nyelvi választék: magyar-angol-német-orosz és más nyelvek - Általános

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése

Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése BME Prezentáció Budapest, 2000. A téma aktualitása Magyarország energiapazarló az energiahatékonyság jó üzlet új szolgáltatások jelentek meg a piacon

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

A NEMZETI ÉS KÖZÖSSÉGI STATISZTIKAI SZERVEZETEK SZÁMÁRA

A NEMZETI ÉS KÖZÖSSÉGI STATISZTIKAI SZERVEZETEK SZÁMÁRA A NEMZETI ÉS KÖZÖSSÉGI STATISZTIKAI SZERVEZETEK SZÁMÁRA Az Az Európai Európai Statisztikai Statisztikai Rendszer Rendszer Bizottsága Bizottsága által által elfogadva elfogadva 2011. 2011. szeptember szeptember

Részletesebben

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID Szociológiai Szemle 2002/2. 28-58. Bukodi Erzsébet KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI IDİBEN * Bevezetés A különbözı társadalmi csoportok

Részletesebben

Az államháztartási szakfeladatok rendje Dr. Hafiek Andrea

Az államháztartási szakfeladatok rendje Dr. Hafiek Andrea Az államháztartási szakfeladatok rendje 2010 Dr. Hafiek Andrea Jogi szabályozás keretei 1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 2. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.

Részletesebben