2. LEHETÉSGES VESZÉLYEK:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. LEHETÉSGES VESZÉLYEK:"

Átírás

1 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1/8 EG 1907/2006 SZÁMÚ UTASÍTÁS SZERINT REINIGER SC koncentrát AEROSOL 1. ANYAG-/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS: Termékinformáció: KERESKEDELMI MEGNEVEZÉS: REINIGER SC koncentrát Iparág: Szerszámgyártás Fő alkalmazási terület: Szerszámkészítés Alkalmazás: Tisztítás Gyártó : buchem: chemie + technik GmbH & Co.KG Albert-Einstein-Str.8, Wermelskirchen Telefon : Telefax : Kapcsolat : Henning Rehse Telefon: Telefax: Segélyhívás : LEHETÉSGES VESZÉLYEK: Veszélymeghatározás: Xn egészségkárosító F+ fokozottan tűzveszélyes Az emberre és a környeztre vonatkozó sajátos veszélyjelzések: R 12 fokozottan tűzveszélyes R 22 lenyelése egészségkárosító R 36/38 szem és bőrirritációt okoz R 41 veszélyes szemkárosító hatású További veszélyek: Folyékony gáz: a kilépő folyadék fagyást okozhat. A gáz nehezebb a levegőnél, ezért a helységben a padló közelében összegyűlik. Osztályozási rendszer: Az osztályos megfelel az aktuális EG besorolásnak, de e mellett kiegészül a szakirodalmi és céges adatokkal 3. ÖSSZETÉTELRE/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK: Kémiai jellemzők: Keverék az alább felsorolt összetevők szerint

2 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 2/8 Összetevők: CAS szám EINECS szám Szimbólum(ok) R-adagok Koncentráció N-metilpirrolidon Xi 36/ % Gamma-butirolakton Xn 22, % Butildiglikolacetát Propán Bután F+ F % 15-20% 15-20% 4. ELSŐSSEGÉLYNYÚJTÁSÍ INTÉZKEDÉSEK: Általános útmutatások : A termékkel szennyeződött ruhaneműt azonnal távolítsuk el. Az érintett személyt a veszélyeztetett területről azonnal vezessük ki és vigyük friss levegőre. Szemkontaktus: A szemet több percen keresztül bő folyó vízzel vagy szemöblítő folyadékkal a nyitott szemhéjrésnél mossuk át. Tartós panaszok esetén orvossal kell konzultálni. Bőrkontaktus: Az érintett bőrfelületet azonnal szappanos vízzel le kell lemosni és leöblíteni. Tartós bőrirritáció esetén vegyük fel a kapcsolatot az orvossal. Fagyás esetén steril kötést alkalmazni. Belégzés: Bőséges friss levegő utánpótlásról kell gondoskodni és biztonság kedvéért keressük fel az orvost. Eszméletvesztés esetén oldalra fektetve szállítsuk a beteget. Lenyelés : A szájat azonnal kiöblíteni és bőséges mennyiségben vizet kell inni. Nem szabad hánytatni és azonnal orvost hívni. Útmutatások orvosok részére: Szimptómák: Veszélyek: fejfájás, szédülés émelygés zsibbadás eszméletvesztés légzészavar tüdő-ödéma veszélye tüdőgyulladás veszélye ZNS-zavarok

3 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 3/8 5. INTÉZKEDÉSEK TŰZ ESETÉN Alkalmas oltószerek: Különleges veszélyeztetettség az anyag, égéstermékei vagy az abból képződő gázok következtében: Különleges védőfelszerelés használta az égés megfékezésekor: Biztonsági okokból nem megfelelő oltóanyag használata miatt: További ajánlások: CO 2, oltópor vagy vízsugár. Nagyobb tüzet vízsugárral vagy alkohollal szemben ellenálló habbal kell megfékezni. Hevítéskor vagy égéskor mérgező gázok keletkezhetnek(co, NOx). A környezeti levegőtől független légzőkészülék és teljes védőruha használata szükséges. Erős vízsugár alkalmazása A veszélyeztetett tartályokat vízsugárral kell hűteni, a gőzök nehezebbek a levegőnél és a padlón szétterülhetnek. Az éghető folyadék úszhat a víz felületén A melegedés nyomásnövekedéshez és a tartályok repedéséhez vezethet. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIÖMLÉS ESETÉN Egyénre vonatkozó elővigyázatossági Légzésvédő készüléket kell használni. intézkedések: Környezetvédelmi intézkedések: Védőfelszerelést kell hordani. A védõfelszereléssel nem rendelkezõ személyeket távol kell tartani. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről. Tűzforrásokat távol kell tartani. Kerülnjük a bőrrel és a szemmel való érintkezést Nem szabad belélegezni a gõzt és az aeroszolt. Meg kell akadályozni az anyag bejutását csatornába, bányákba, pincékbe Élõvizekbe vagy csatornába kerülése esetén értesítsük az illetékes hatóságokat. Mentesítés: Folyadékmegkötõ anyagokkal (homok, kovaföld, savkötõanyag, univerzális kötõanyag, fûrészpor) kell felitatni. A szennyezett anyagot a 13. pontban leírtak szerint hulladékként kell ártalmatlanítani. Biztosítsuk a megfelelõ szellõzést. Kiegészítõ megjegyzés: Nincs

4 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 4/8 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Kezelés: A biztonságos kezelés elõírásai: Tûz- és robbanásvédelmi elõírások: Tárolás: A tárolóedényt jól lezárva kell tartani. Gondoskodni kell a munkahelyen a jó szellõzésrõl / elszívásról. A padló szinten is gondoskodni kell a helyiség jó szellõzésérõl (a gõzök nehezebbek a levegõnél). Kerülni ill. ellenõrizni kell az aeroszol képzõdést. Oldószerekkel szemben ellenálló eszközöket kell használni. A szóróflakonokat nem szabad 50 C fölé melegíteni és erőszakosan kinyitni. (TRG 300, pont 1. bekezdés). A gázok a zárt helységben a levegővel elegyedhetnek és tűzforrás jelenlétében robbanást okozhatnak. Ugyanez vonatkozik az üres, szennyezett tartályokra is. A tűzforrásoktól távol kell maradni, nem szabad dohányozni. Tűz esetén a tartályokat a veszélyeztett területről el kell távolítani. A veszélyeztetett tárolóedényeket vízzel kell hûteni. A gázok nehezebbek a levegőnél. A tároló helyiségekkel és tartályokkal A tárolás hűvös helyen történjen. szembeni követelmények : Oldószerekkel szemben ellenálló, tömör padlót kell készíteni Más anyagokkal való tárolás: Oxidálószerektõl elkülönítve kell tárolni. Gyúlékony szilárd anyagokat ne tároljunk azonos helyen. Öngyulladó és tűzetvivő anyagoktól elkülönítve kell tárolni. További A napsugárzástól és az 50 C fölötti tárolási feltételek: hõmérsékletektõl védeni. 8. AZ EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS Kiegészítõ javaslatok a mûszaki berendezések kialakításához: Nincsenek további adatok lásd 7. pont Alkotórészek munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendõ határértékei: N-metilpirrolidon: MAK: 80 mg/m 2 ; 20 ml/ml Propán: MAK: 1000 ppm; 1800 mg/ml Bután: MAK: 1000 ppm; 2400 mg/ml

5 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 5/8 Egyéni védõfelszerelés Légzésvédelem: Kézvédelem: Szemvédelem: Bőr- és a testvédelem: Higiéniai intézkedések: Nem kellő szellőzés esetén AX szûrővel ellátott légzőkészülék Kesztyû / oldószerekkel szemben ellenálló Jól záró védőszemüveg Oldószerekkel szemben ellenálló védőruházat Élelmiszerektől, italoktól, takarmányoktól távol kell tartani A munkaközi szünetek elõtt, ill. a munka befejezésekor kezet kell mosni. Nem szabad belélegezni a keletkező gázokat / gõzöket / aeroszolokat. Kerüljük a szemmel és a bõrrel történõ érintkezést. Munkavégzés közben nem szabad enni, inni. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: Megjelenés: Szín színtelen/tiszta Halmazállapot aeroszol Szag aminszerû További adatok: Forráspont / forrástartomány: n. a. Olvadáspont / olvadástartomány: n. a. Lobbanáspont (hajtógáz): C Gyulladási hõmérséklet: kb. 400 C Felsõ robbanási határ: 10 térf % Alsó robbanási határ: 1,5 térf % Gõznyomás 20 C-on: hpa Gõznyomás 50 C-on: hpa Sûrûség 20 C-on: 0,6 g/cm 3 Oldhatóság: n. a. Vízben való oldhatóság (hatóanyag) 20 C-on: keverhetõ ph érték 20 C-on: n. a. Viszkozitás, dinamikus n. a. 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG: Kerülendõ körülmények: Hõhatás Repülõ- vagy ütõszikrák Kerüljük az elektrosztatikus feltöltõdést Rendeltetésszerû használatkor nem bomlik Veszélyes reakciók: Levegõvel robbanó gázkeveréket képez Erõs oxidálószerekkel reakcióba lép. Veszélyes bomlástermékek: Szénmonoxid és széndioxid, gyúlékony gázok és gõzök

6 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 6/8 11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK: Akut toxicitás A besorolás szempontjából lényeges LD/LC50 értékek: N-metilpirrolidon LD50 száj 3600 mg/kg patkány LD50 bõr 8000 mg/kg nyúl LC50/4 óra inhaláció > 5,1 mg/lpatkány Butildiglikol-acetát LD50 száj 6500 mg/kg patkány LD50 bõr mg/kg patkány Bõrizgató hatás: Szemirritáló hatás: Túlérzékenységet okozó hatás: Kiegészítõ toxikológiai utalások: Bõrrel való hosszabban tartó és/vagy ismételt érintkezés túlérzékenységhez vezethet Gyengén szemirritáló hatású Érzékenységet okozó hatás nem ismert A termék az EG legutóbbi kiadású, készítményekre vonatkozó, általános besorolási irányelvei szerint a következõ veszélyeket hordozza: egészségkárosító 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK Adatok az eliminációhoz (állandóság és lebonthatóság) Biológiai lebonthatóság: A termék biológiailag könnyen lebontható. Ökotoxikus /akvatikus hatások: Haltoxicitás Leuciscus idus : N-metilpirrolidon LC 50 (96 óra) >4000 mg/l Gamma-butirolakton LC 50 (96 óra) mg/l Butildiglikolacetát LC 50 (48 óra) 102 mg/l Daphnien-toxicitás (akut): N-metilpirrolidon EC/LC 50 (24 óra) >1000 mg/l Gamma-butirolakton EC 50 (24 óra) >500 mg/l Butildiglikolacetát EC 50 (24 óra) 352,6 mg/l Algatoxicitás: N-metilpirrolidon EC/LC 50 (72 óra) >500 mg/l Gamma-butirolakton EC 50 (72 h) 350 mg/l Baktériumtoxicitás: N-metilpirrolidon EC/LC 50 (48 h) >9000 mg/l Egyéb megjegyzések: Általános megjegyzések 1-es vízszennyezési osztály (KBwS besorolás): gyengén vízszennyező hatású

7 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 7/8 13. HULLADÉKKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Termék: A flakont teljesen ki kell üríteni. A helyi hatóságok előírásait figyelembe kell venni. Szennyezett csomagolások: A nyomógázas csomagolások nyomas alatt állnak, nem szabad a flakonokat erőszakosan felnyitni, és 50 C fölé hevíteni. Csak a teljesen kiürített nyomógázas csomagolásokat lehet eldobni. Az üres nyomógázas csomagolásokat nem szabad elégetni. A szennyezett flakonokat nem szabad átlyukasztani, szétvágni, hegesztéssel darabolni. Az újrahasznosításra vagy hasznosításra vonatkozó hatósági/nemzeti előírásokat a csomagolóanyagok esetében mindenkor előnyben kell részesíteni. 14. SZÁLLÍÁSRA VONATKOZÓ ADATOK Közúti fuvarozás ADR/RID ( országhatárokon át/országon belül ): Osztályozás: veszélyes anyag ADR/RID-GGVS/E osztály: 2.1 Kemler szám: - UN-szám: 1950 Veszélyességi cédula: 3 Termékmegjelölés: Nyomógázas csomagolás Tengeri szállítás IMDG/GGVtenger: Osztályozás: veszélyes anyag IMDG/GGVtengeri osztály: 2.1 UN-szám: 1950 Csomagolási csoport: - EmS: F-D, S-U Tengeri szennyezés: nem Helyes technikai név: Aerosols Légiszállítás ICAO-TI und IATA-DGR: Osztályozás: veszélyes anyag ICAO/IATA-osztály: 2.1 UN/ID-szám: 1950 Csomagolási c soport: - Helyes technikai név: aerosols, gyúlékony Postai- és futárszolgálat: Német posta: 1000ccm tartályonként / 10000ccm csomagonként

8 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 8/8 15. ELŐÍRÁSOK Címkézés az EG irányelvei szerint: A termék jelölőbetűje és veszélyességi megnevezése: Veszélyjelzõ alkotórész(ek) a feliratozáshoz: A terméket az EG rányelvek/veszélyes anyagok rendelete alapján kell besorolni és jelöléssel ellátni. Xn egészségkárosító F+ fokozottan tûzveszélyes Szénhidrogén keverék R-tételek: R 12 Fokozottan tűzveszélyes R 22 Lenyelve egészségkárosító R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású R 41 Komoly szemkárosító S-tételek: S 7/9 A tárolóedény légmentesen lezárva és jól szellõztethetõ hűvös helyen tartandó. S 16 Gyújtóforrásoktól távol tartandó, nem szabad dohányozni S 25 Kerülni kell a szemmel való érintkezést S 33 A sztatikus feltöltõdés ellen Nemzeti elõírások: Műszaki útmutató levegõ: Osztály: S 41 III Arány %-ban: 100 Viz veszélyeztetési osztály: WGK 1 (KwBS-besorolás) enyhén vízszennyező védekezni kell A robbanási és égési gázokat nem szabad belélegezni 16. EGYÉB ADATOK A közölt adatok ismereteink mai állásán alapulnak, azonban nem jelentenek garanciát termékeink tulajdonságaira vonatkozólag és szerzõdéses jogviszonyt nem jelentenek. Az adatlapot kiállító terület: Rehse GbR Felvilágosítást adó munkatárs: Henning Rehse, tel: 02196/3933,

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1/6

BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1/6 BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP 1/6 93/112/EWG és 91/155/EWG SZÁMÚ IRÁNYELVEK SZERINT Forgalmazó: Forgalmazó: Kard és Társai Kft. (1124 Budapest, Vércse köz 2/a) 1. ANYAG-/GYÁRTÁS /GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS:

Részletesebben

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása

1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. A veszély meghatározása Biztonsági adatlap oldalszám: 1/6 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

EK-Biztonsági adatlap 91/155/EGK irányelve alapján

EK-Biztonsági adatlap 91/155/EGK irányelve alapján 1 Az anyag/készítmény és a vállalkozás azonosítása Adatok a termékről Kereskedelmi név: PINGO Erős Vax 250 ml Anyag/Készítmény felhasználási területe: külső tisztítószer, polírozó szer, korrózióvédő Gyártó/

Részletesebben

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani.

Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása. Az etiketten található használati utasítást betartani. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Termék kereskedelmi neve Isocera Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Interflon Fin Clean All

Interflon Fin Clean All Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Interflon Fin Clean All 1. Az anyag/előállítás valamint a cég/vállalat azonosítása - A termékkel kapcsolatos anyagok: - Anyag/készítmény használata: Víz-alapú

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint GLYKOSOL N. Termék kódja: 11386-0003

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint GLYKOSOL N. Termék kódja: 11386-0003 Oldal 1 -tól/-től 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C

Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C Biztonsági Adatlap - 1907/2006( XII.18) EK ISO 11014-1 szerint Oldal: 1/7 Revízió: 1 Tangit PVC-C 1. A készítmény neve Tangit PVC-C 1.1 Felhasználása: PVC cső ragasztó. 1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA Henkelstr.

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP Az 1907/2006 számú EU szabályozás szerint PARDNER 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév PARDNER Termékkód (UVP) 06419135 Alkalmazás Gyomirtó szer Társaság Bayer Hungária Kft. Bayer CropScience

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RETUSJAVÍTÓ TOLL JUHAR

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint RETUSJAVÍTÓ TOLL JUHAR 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089010104 MSDS-Identcode : 10014775 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

PATINA 1K MATT LAKK. 2.2 Címkézési elemek Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: R- mondat(ok): R 10

PATINA 1K MATT LAKK. 2.2 Címkézési elemek Az emberek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk: R- mondat(ok): R 10 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1 A készítmény azonosítása: KTSA 0759 1.2 A készítmény felhasználása: Színtelen lakk 1.3 Gyártó cég neve: MAGYAR-LAKK Festékgyártó és Kereskedelmi Kft. cím:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. A magyar változat kiállításának kelte: 2011. 08. 25. 1.2. A termék felhasználása: berendezések, eszközök fertőtlenítésére

BIZTONSÁGI ADATLAP. A magyar változat kiállításának kelte: 2011. 08. 25. 1.2. A termék felhasználása: berendezések, eszközök fertőtlenítésére 1/8 BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2011. 08. 25. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító (a keverék neve): 1.2. A termék felhasználása: berendezések,

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 91/155/EGK szerint. A nyomtatás kelte 08.05.2007 Az átdolgozás kelte 07.05.2007

Biztonsági adatlap. 91/155/EGK szerint. A nyomtatás kelte 08.05.2007 Az átdolgozás kelte 07.05.2007 oldalszám: 1/6 * 1 A készítmény neve A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Aktiválószer fogászati mintázó anyaghoz Gyártó/szállító: eraeus Kulzer Gmb Grüner Weg 11, D-63450 anau Tel.:

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján. Kiadás dátuma: 2015. 02. 17. Verzió száma 1 Felülvizsgálva: 2015. 02. 17.

Biztonsági Adatlap. Készült a 1907/2006/EK, 31. cikk alapján. Kiadás dátuma: 2015. 02. 17. Verzió száma 1 Felülvizsgálva: 2015. 02. 17. Oldal: 1 / 8 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítója - 1.1. Az anyag/készítmény azonosítása - Kereskedelmi megnevezés: Putoline Coolant NF - Moped 91 kódszám: 570055-1.2. Az anyag/készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAPOT

BIZTONSÁGI ADATLAPOT Oldal 1 -től 7 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Anyag-csoport : Az anyag vagy a készítmény azonosítása Motorolaj Motoröl 5W-30 (S-SDB) Engine oil 5W-30 Huile moteur 5W-30 ()

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 91/155/EGK jelű EU-irányelv szerint Átdolgozás kelte: 2014.06.06. Nyomtatás kelte: 25.09.14 1. oldal a 8-ból

Biztonsági adatlap a 91/155/EGK jelű EU-irányelv szerint Átdolgozás kelte: 2014.06.06. Nyomtatás kelte: 25.09.14 1. oldal a 8-ból Átdolgozás kelte: 2014.06.06. Nyomtatás kelte: 25.09.14 1. oldal a 8-ból 1 Az anyag, ill. a keverék és a vállalat megnevezése 1.1 Termékazonosító 1.2. Az anyag vagy keverék fontos, azonosított felhasználásai

Részletesebben

MESTER Purhab 750 ml, 500 ml, 300 ml

MESTER Purhab 750 ml, 500 ml, 300 ml (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) oldal 1 / 9 Verziószám: 2013/01 A biztonsági adatlap elkészítésének kelte: 2013. július 1. Felülvizsgálat kelte: - Az előző verzió hatályon kívül helyezésének

Részletesebben

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585

Biztonsági adatlap. az 1907/2006/EK rendelet szerint 11584 / 11585 FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta Nyomtatás dátuma: 12.12.2013 11584 / 11585 Oldal 1 -tól/-től 21 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító FINOSILIN PLUS Szilikonpaszta

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EK. rendelet előírásainak megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EK. rendelet előírásainak megfelelően A kiállítás kelte: 2014.09.04. BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EK. rendelet előírásainak megfelelően 1. Az anyag /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Készítmény neve: OrbayMULTI

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Kereskedelmi megnevezés: ENEDUR 2K Acryl ärter 25 lang Cikkszám: 12780 Anyag/készítmény használata

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE

BIZTONSÁGI ADATLAP POLI-FARBE Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2012. 11. 29. Oldal: 1/13 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint Kiállítás kelte: 2010.06.04. Felülvizsgálva: 2010.06.04.

1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint Kiállítás kelte: 2010.06.04. Felülvizsgálva: 2010.06.04. BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006/EK (REACH) rendelet szerint Kiállítás kelte: 2010.06.04. 1. Készítmény neve: Verschnitt 50E 820509 Alkalmazási terület: Nyomtatás Gyártó cég neve: Michael Huber München GmbH

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAPOT

BIZTONSÁGI ADATLAPOT Oldal 1 -től 7 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Anyag-csoport : Az anyag vagy a készítmény azonosítása Motorolaj Motor Oil SAE 10W-40 (S-SDB) Engine Oil SAE 10W-40 (S-SDB) Huile

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAPOT

BIZTONSÁGI ADATLAPOT Oldal 1 -tól 7 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállakozás azonosítása Anyag-csoport : Az anyag vagy a készítmény azonosítása Motorolaj Motor Oil SAE 5W-30 Long life (S-SDB) Engine oil SAE 5W-30 Long

Részletesebben

B i z t o n s á g i a d a t l a p

B i z t o n s á g i a d a t l a p REOKORR padlóbevonati rendszerek B i z t o n s á g i a d a t l a p 1. ANYAG/GYÁRTÁS- ÉS CÉGMEGJELÖLÉS Kereskedelmi megnevezés REOKORR -BASIC betonfesték, REOKORR -NORMAL műgyanta padlóbevonat, REOKORR

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint SZIVÁRGÁS KERESŐ PLUS 400ML

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint SZIVÁRGÁS KERESŐ PLUS 400ML 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Termék kereskedelmi neve : Termék kódja : 089027 MSDS-Identcode : 10014495 Társaság : Würth Szereléstechnika Kft. 2040 Budaörs,

Részletesebben

Érvényes 2011. november 16-tól Oldal 6/1

Érvényes 2011. november 16-tól Oldal 6/1 TÜV NORD Umweltschutz GmbH and Co. KG Biztonságtechnikai adatlap Érvényes 2011. november 16-tól Oldal 6/1 1. Anyag/Elkészítés és Cégazonosítás: Kereskedelmi megnevezés: KD-CHECK PR-2 Art.: 9907.1 Alkalmazási

Részletesebben

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.

HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115. HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01. HUSZÁR OD PACK. Verzió 2 / H Felülvizsgálat dátuma: 2010.01.06 102000002115 A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: HUSZÁR OD Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 2008.01.10 102000011563 DECIS MEGA Verzió

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1/7. oldal BIZTONSÁGI ADATLAP A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 04. 12. Aktualizálás kelte: 2010. 04. 26. 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: THERMOTON N

Részletesebben