magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság"

Átírás

1 17. szám 126. évfolyam augusztus 12. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 33/2011. (VIII. 12. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az előterjesztések rendjéről. 34/2011. (VIII. 12. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az F. 1., F. 2. és E. 1. utasítások módosításainak hatályba léptetéséről. TARTALOM Oldal Megállapodás a Kollektív szerződés módosítására. Egyéb közlemények: Belépési engedély érvénytelenítése Oldal /2011. (VIII. 12. MÁV Ért. 17.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág mérésügyi tevékenységéről Utasítások 33/2011. (VIII. 12. MÁV ÉRT. 17.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs Az ELőTERjEszTÉsEk REndjÉRőL. 1.0 Az UTAsíTÁs célja Az utasítás célja a MÁV Zrt. Elnök-vezérigazgatói Értekezletén és a MÁV Zrt. Igazgatósága által megtárgyalásra kerülő, illetve a Tulajdonosi Jogok Gyakorlónak hatáskörébe tartozó előterjesztések egységes rendjének, tartalmi és formai követelményeinek meghatározása. 2.0 HATÁLy És felelősség MEGHATÁROzÁsA Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. előterjesztést benyújtó szervezeti egységeinek vezetőire és munkavállalóira. A MÁV Zrt. többségi tulajdonú gazdasági társaságok részére iránymutatásként szolgál az utasítást azzal, hogy ennek betartása a MÁV Zrt. döntéshozó testületeinél kezdeményezett tulajdonosi döntéshozatal során követendő. 3.0 fogalmak MEGHATÁROzÁsA Előterjesztés: Az adott tárgyban a döntéshozatalt megalapozó, döntési javaslatot tartalmazó dokumentum. Tájékoztató: A tudomásulvételen túl egyéb döntési javaslatot nem tartalmazó és nem igénylő dokumentum. Elektronikus dokumentum: Minden számítógépen tárolható formátumban megküldött dokumentum. Döntési hatáskör: Az Alapító Okiratban és az MSZSZ részét képező Döntési és Hatásköri Listában (a továbbiakban: DHL), illetve jogszabályban rögzítettek szerinti végső döntésre felhatalmazott személyt (pl. Elnök-vezérigazgatót) vagy testületet (pl. Igazgatóságot) megillető jogosultság.

2 1050 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám Előterjesztő: Az Elnök-vezérigazgató döntési hatáskörébe tartozó előterjesztés esetében a vezérigazgató-helyettesek vagy Elnök-vezérigazgatóhoz tartozó szervezeti egységek vezetői, Igazgatósági előterjesztés esetében az Elnök-vezérigazgató. A MÁV Zrt. többségi tulajdonú gazdasági társaságok Tulajdonosi döntést közvetlenül kezdeményezhetnek, a formai és tartalmi követelmények betartása mellett. Felelős szervezeti egység vezető: Az adott tárgyban a Működési és Szervezeti Szabályzat (a továbbiakban: MSzSz) szerint illetékes szervezet irányítója, vagy a MÁV Zrt. többségi tulajdonú társaságának vezető tisztségviselője, illetve testületi vezetés esetén operatív vezetője. Közreműködő: a tárgyban érintett és az előterjesztés készítésébe bevont szervezeti egység, illetve a MÁV Zrt. többségi tulajdonú társasága. Véleményezők: vezérigazgató-helyettesek, illetve a vezérigazgató-helyettesek által kijelölt szervezeti egységek, valamint közvetlenül az Elnök-vezérigazgatóhoz tartozó szervezeti egységek vezetői. Szignót adó szervezet: a vezető jogtanácsos és a kontrolling igazgató. Elnök-vezérigazgatói Értekezletre meghívottak: Az MSZSZ I. kötet 6. fejezetében meghatározottak szerinti állandó résztvevők, eseti meghívottak (kiemelt többségi tulajdonú társaságok vezérigazgatói, ügyvezető igazgatói, az előterjesztést készítő szervezeti egység vezetője, az előterjesztés készítője) 4.0 Az UTAsíTÁs LEíRÁsA 4.1. Az előterjesztésekkel és tájékoztatókkal (együtt: előterjesztések) kapcsolatos eljárási követelmények Az üzleti titkot tartalmazó előterjesztések készítésénél a MÁV Zrt. üzleti titok és belső használatra készült dokumentumainak védelmi szabályzatáról szóló 10/2008. (III. 21. MÁV Ért. 8.) VIG számú utasításban, valamint a MÁV Zrt. Titokvédelmi szabályzatáról szóló 19/2011. (V.20. MÁV Ért. 11.) EVIG számú utasításban foglaltakat is figyelembe kell venni. Az Elnök-vezérigazgató a hatáskörébe tartozó ügyekben főszabályként az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten megtárgyalt előterjesztés alapján dönt Véleményeztetés folyamata és szabályai A megtárgyalandó előterjesztéseket a munkaszervezetek közreműködésével előzetesen véleményeztetni kell. Az anyagot az előterjesztés készítője a véleményezőknek elektronikusan küldi meg. A vezérigazgató-helyettesek saját területükön, szakmai szempontok figyelembevételével osztják tovább a véleményezésre az előterjesztéseket. Minden esetben véleményeztetni kell az előterjesztést azzal a szervezeti egységgel, amelynek a részére a határozati javaslat szerint feladat kerül meghatározásra. Az eltérő véleményt szóban is ismertetni kell az előterjesztés tárgyalásakor. A véleményezésre 3 munkanapot kell biztosítani. Amennyiben a megadott határidőkön belül a véleményezésre felkért szakterülettől nem érkezik elektronikus úton megküldött vélemény, az nem akadályozza a döntéshozatali folyamatot. A véleményeztetési folyamatot követően a vélemények értékelését és feldolgozását követően szükség esetén átdolgozott előterjesztéseket a Vezető Jogtanácsos és a Kontrolling Igazgató szignóval látja el. A szignók megadására 2 munkanapot kell biztosítani, egyúttal a szignózáshoz a Vezető Jogtanácsos részére az előterjesztés korrektúrázott, az előterjesztő által oldalanként szignóval ellátott változatát is meg kell küldeni. Véleményeztetés alól ideértve a jogi és kontrolling szignó beszerzését is előzetesen Elnök-vezérigazgató felmentést adhat, amit az előterjesztő kizárólag írásban kérhet meg, indoklás megjelölésével. A felmentés-kérelem formanyomtatványát jelen utasítás 1.sz. melléklete tartalmazza napirendre történő felvétel szabályai Az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet napirendjére abban az esetben vehető fel előterjesztés, amennyiben iktatószámmal ellátott, az előterjesztők által aláírt, oldalanként szignált, jogi és kontrolling szignóval ellátott anyag (kivéve 4.2. pont utolsó bekezdés), nyomtatott formában, 2 (1 eredeti, 1 másolat) példányban, a Kabinet titkárságán, az ülés napját megelőző legkésőbb 6. naptári nap, 12 óráig leadásra kerül. Az előterjesztéseket egyidejűleg a Kabinet vezetője vagy felhatalmazottja részére elektronikus dokumentumként is meg kell küldeni. Az elektronikus verziók azonossága kizárólag az előterjesztő felelőssége. A vezérigazgató-helyettesek, valamint közvetlenül az Elnök-vezérigazgató alá tartozó szervezeti egységek vezetői kérhetik az előterjesztés Elnök-vezérigazgató Értekezleten történő megtárgyalása alóli felmentését. Az előterjesztés Elnök-vezérigazgatói értekezleten történő megtárgyalása alóli felmentésre csak kivételesen, az Elnök-vezérigazgató előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. A felmentést írásban, indoklással kell megkérni. A felmentés-kérelem formanyomtatványát jelen utasítás

3 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklete tartalmazza. Az előterjesztésnek ebben az esetben is meg kell felelnie a tartalmi és formai követelményeknek. Az Elnök-vezérigazgató saját hatáskörébe tartozó bármely ügyben dönthet Értekezleten kívül Előterjesztések tárgyalásának ütemezése Az Igazgatóság és a Tulajdonosi Jogok Gyakorlójának döntési hatáskörébe tartozó előterjesztések Elnök-vezérigazgatói értekezleten történő megtárgyalására legkésőbb az Igazgatóság ülését megelőző héten kell sort keríteni. Ettől való eltérést indokolt esetben az Elnökvezérigazgató engedélyezheti. Az Igazgatóság által megtárgyalandó előterjesztések benyújtására az Elnök-vezérigazgatói értekezleten hozott határozatban rögzítettek szerint kerülhet sor. Az Igazgatósági ülés napirendjére abban az esetben vehető fel előterjesztés, amennyiben a szervezet saját iktatószámával ellátott, az előterjesztők által aláírt, oldalanként szignált, jogi és kontrolling szignóval ellátott anyag, nyomtatott formában, 6 (1 eredeti, 5 másolat) példányban az ülés napját megelőző legkésőbb 6. naptári nap 12 óráig az Igazgatóság Titkárának leadásra kerül. Az előterjesztéseket az Igazgatóság titkára részére elektronikus dokumentumként is meg kell küldeni Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei Az Elnök-vezérigazgatói értekezlet és az Igazgatósági ülés előterjesztései formai-alaki követelmények szempontjából megegyeznek, beleértve a címlapokon szereplő aláírási, szignózási kötelezettségeket, amely szerint bármely aláírás hiánya kizárja az előterjeszthetőséget. Az előterjesztéseknek maradéktalanul meg kell, hogy feleljenek a jelen utasításban foglaltaknak. Amennyiben az összeállított anyag a tartalmi és formai követelményeknek nem tesz eleget, a Kabinet a szükséges kiegészítés, átdolgozás céljából visszaküldi azt az előterjesztésért felelős szervezeti egység vezetőjének. Az előterjesztéseket a döntési hatáskör függvényében jelen utasítás 2. sz. mellékletében található MINTA ELŐTERJESZTÉS szerinti tartalommal és szerkezeti felépítéssel kell elkészíteni. A Tulajdonosi Jogok Gyakorlójának hatáskörébe tartozó, döntést igénylő kérdésekben a továbbítandó előterjesztés az Igazgatósági határozatnak megfelelő tartalommal készül, tartalmazza az Igazgatóság határozatát is. Tulajdonosi Jogok Gyakorlója felé továbbítandó előterjesztéseket az Igazgatósági döntést követő 3 napon belül kell a Kabinet titkárságán leadni 3 példányban, oldalanként szignózva, egyidejűleg elektronikus dokumentumként is meg kell küldeni. Nagy adatmennyiséget tartalmazó mellékleteket digitális adathordozón (CD, DVD) is lehet csatolni jegyzőkönyv, határozatok rögzítése, nyilvántartása Az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten és az Igazgatóság ülésén hozott határozatokat külön irat rögzíti. Az Elnökvezérigazgatói Értekezleten született határozatok számozása, ülésenként újra kezdődő folyamatos számozással és a határozat meghozatalának dátumának rögzítésével történik. Az Igazgatósági határozatok számozása naptári évenként folyamatos számozással és a határozat meghozatalának dátumának rögzítésével történik. Az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten kívüli előterjesztésekről hozott határozatok a normál határozatoknak megfelelően, külön iratban kerülnek rögzítésre az Elnöki Kabinetnél. Ezekben az esetekben a határozat fejlécében utalni kell arra, hogy a határozat az Elnök-vezérigazgatói Értekezleten kívül került meghozatalra. Az Elnök-vezérigazgatói Értekezletről hangfelvétel és emlékeztető is készül. Az Elnök-vezérigazgatói és Igazgatósági határozatokat 3 munkanap alatt készíti el az Elnök-vezérigazgatói Kabinet az előterjesztést készítő szervezet közreműködésével. Az elfogadott Igazgatósági határozatokat valamint az Elnök-vezérigazgatói Értekezletről készült emlékeztetőt és határozatokat a Kabinet valamennyi érdekeltnek elektronikusan hozzáférhetővé teszi, a határozatokról és azok teljesítéséről elektronikus nyilvántartást vezet. Az előterjesztést készítő szervezeti egység vezetője a meghozott határozatról és a feladatról köteles a döntést követően haladéktalanul tájékoztatni annak a szervezeti egységnek a vezetőjét, amelynek a döntéssel feladatot határoztak meg, köteles továbbá a feladat végrehajtásában közreműködni Az Elnök-vezérigazgatói és az Igazgatósági, valamint Tulajdonosi jogok Gyakorlója által hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése Az Elnök-vezérigazgatói, az Igazgatósági és a Tulajdonosi Jogok Gyakorlója által hozott határozatok végrehajtásáról a Kabinet a döntéshozók igényei szerint, de legalább félévente beszámolót készít.

4 1052 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám A határozatok elektronikus nyilvántartása a Sharepoint rendszerben történik. A szervezeti egységek kijelölt kapcsolattartói a Teljesítés megjegyzés rovatban havonta rögzítik a feladat teljesítésének státuszát, a megtett intézkedéseket, és javaslatot tesznek a teljesítés elfogadására. Amennyiben a feladat nem teljesült határidőre, a felelős szervezeti egység vezetőjének ésszerű időben, de legkésőbb a határidő napján a 3. sz. melléklet szerinti adatlapon indokolnia kell az elmaradást, és javaslatot kell tennie Elnök-vezérigazgató úr részére a határidő módosítására, indokolt esetben a feladat módosítására vagy törlésére. A javaslatokat Elnök-vezérigazgatói hatáskörben az Elnök-vezérigazgató fogadhatja el. Igazgatósági és Tulajdonosi Jogok Gyakorlója által meghatározott határidők esetében Elnök-vezérigazgató kezdeményezheti a módosítást az illetékes döntéshozó felé. Az előterjesztések rendjéről szóló utasítás szerinti munkavégzésnek kiemelt hangsúlyt kell kapnia valamennyi érintett munkavállaló teljesítményének értékelésénél Az előterjesztések és a kapcsolódó határozatok ügyvitele Az előterjesztőnek a MÁV Rt. Ügyviteli utasítása [24/2003. (XII.19.) VIG sz. utasítás (MÁV Ért. 51.) A.3-utasítás (3.sz. módosítás 41/2008./MÁV Ért. 31./Jog )] rendelkezéseivel összhangban gondoskodnia kell arról, hogy az előterjesztés (módosításaival és kiegészítéseivel együtt), az azt tárgyaló Elnök-vezérigazgatói értekezlet emlékeztetője, valamint a kapcsolódó határozat(ok) az előterjesztés tárgykörére vonatkozó irattári tételszám alatt legalább minden naptári év végén központi iktatószámos ügyiratba elhelyezésre és megfelelően irattározásra kerüljön. A központi iktatószámos ügyiratok felfektetésére sor kerülhet tárgykörönként vagy időszakonként is HIVATkOzÁsOk, MódOsíTÁsOk, HATÁ- LyOn kívül HELyEzÉsEk A jelen utasításban foglaltak alkalmazása során a jogszabályi előírásokon és az Alapító mindenkori határozatain túlmenően a MÁV Zrt. mindenkor hatályos Alapító Okiratát, Működési és Szervezeti Szabályzatát, valamint az alábbi utasítások előírásait kell figyelembe venni: 23/2007. (MÁV. Ért. 29.) Jog Vezérigazgatói utasítás: A normatív utasítások kiadásának szabályozásáról; 10/2008. (MÁV. Ért. 8.) Biztonság Vezérigazgatói utasítás: A MÁV Zrt. üzleti titok és belső használatra készült dokumentumainak védelmi szabályzatáról; 13/2008. (MÁV. Ért. 10.) Portfolió-gazdálkodási Ig. Vezérigazgatói utasítás: A MÁV Zrt. Portfoliókezelési Szabályzatának kiadása; (24/2010. (MÁV. Ért. 13.) Portfólió-gazd. - Elnök-vezérigazgatói utasítás) 19/2011. (V.20. MÁV Ért. 11.) Biztonság EVIG utasítás: A MÁV Zrt. Titokvédelmi szabályzatáról. A jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg az előterjesztések tartalmi és formai követelményeiről szóló 39/2010. sz. (MÁV Ért 9.) VIG utasítás hatályát veszti HATÁLybA LÉpTETÉs Ezen utasítás a közzététel napján lép hatályba. Az Alapító Okirat jelen utasítás hatályba lépését követő változása esetén amennyiben a változás csak az utasításban szereplő hivatkozást vagy egyéb adminisztratív kérdést érint, de az utasításban meghatározottak a módosuló Alapító Okirat rendelkezései szerint is kétséget kizáró módon értelmezhetők az utasítást külön módosítás hiányában is, az értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni MELLÉkLETEk 1. sz. melléklet: Előzetes véleményeztetés alóli / Elnökvezérigazgatói értekezleten történő tárgyalása alóli felmentés kérelem MINTA 2. sz. melléklet: Az Elnök-vezérigazgatói Értekezlet/Igazgatósági/Felügyelő Bizottsági/Tulajdonosi Joggyakorlói MINTA előterjesztés 3. sz. melléklet: Adatlap az Elnök-vezérigazgatói és az Igazgatósági határozatok végrehajtásának határidőre történő teljesítéséről Szarvas Ferenc s.k. elnök-vezérigazgató

5 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. mellélklet

6 1054 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 2. sz melléklet

7 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1055

8 1056 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám

9 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1057

10 1058 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám

11 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1059

12 1060 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám

13 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1061

14 1062 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám

15 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1063

16 1064 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám

17 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1065

18 1066 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám

19 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1067

20 1068 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 3. sz. melléklet

21 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője /2011. (VIII. 12. MÁV ÉRT. 17.) EVIG számú ELnök-VEzÉRIGAzGATóI UTAsíTÁs Az f. 1., f. 2. És E. 1. UTAsíTÁsOk MódOsíTÁsAInAk HATÁLybA LÉpTETÉsÉRőL. A GySEV Zrt. egyes vonalain telepített új INDUSI vonatbefolyásoló berendezés miatt az új, illetve módosított előírásokat tartalmazó F.1. sz. Jelzési Utasítás 1. sz., F.2. sz. Forgalmi Utasítás 2. sz. és az E.1. sz. Utasítás 4. sz. módosítását augusztus 29-én 0óra 00perctől hatályba léptetem. A hivatkozott utasítások módosításait a hatályba léptetéssel egyidejűleg cserélhető lapokkal kell végrehajtani az alábbiak szerint: Az F.1. sz. Jelzési Utasításban ki kell cserélni a 69., 70., 71., 72., 73., 74. oldalakat és be kell helyezni egy új 74a. oldalt. Az F.2. sz. Forgalmi Utasításban ki kell cserélni a 41., 42., 149., 150., 151., 152., 153. oldalakat. Az E.1. sz. Utasításba új 2/b mellékletként be kell helyezni a 114a., 114b., 114c. oldalakat. A módosításokat a hivatkozott utasítások Pótlékok és módosítások előjegyzése című oldalon a módosítások közzétételét tartalmazó MÁV Értesítő számával az alábbiak szerint kell előjegyezni: Az F.1. sz. Jelzési Utasításban 1. tételszámmal 1. sz. módosításként. Az F.2. sz. Forgalmi Utasításban 2. tételszámmal 2. sz. módosításként. Az E.1. sz. Utasításban 4. tételszámmal 4. sz. módosításként Szarvas Ferenc s.k. elnök-vezérigazgató 6/2011. (VIII. 12. MÁV ÉRT. 17.) IÁVIGH számú InfRAsTRUkTúRA ÁLTALÁnOs VEzÉRIGAzGATó-HELyETTEsI UTAsíTÁs A MÁV zrt. pályavasúti üzletág MÉRÉsüGyI TEVÉkEnysÉGÉRőL Az UTAsíTÁs célja Az utasítás célja, hogy meghatározza a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág szervezeti egységeinek mérésügyi tevékenységére vonatkozó feladatait, a használatban lévő mérőeszközök ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat. 2.0 HATÁLy És felelősség MEGHATÁROzÁsA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág valamennyi szervezetére, feladatára, tevékenységére, továbbá az általa végzett mérési tevékenységre. 2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág vezetője a felelős. 3.0 fogalom MEGHATÁROzÁs 3.1 Mérőeszköz Mérések elvégzésére alkalmas technikai eszköz, melynek mérési pontosságot és megbízhatóságot jellemző tulajdonságai ismertek és ellenőrizhetőek. 3.2 Etalon Olyan mérőeszköz, amely egy mérendő mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, továbbá amelyből a mértékegység értéke átszármaztatható a használati etalonokra. 3.3 nemzetközi etalon Nemzetközi megállapodással elfogadott etalon az adott mennyiség többi etalonjának tulajdonított érték meghatározására.

22 1070 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám 3.4 nemzeti etalon Nemzeti határozattal elismert etalon, az adott mennyiség többi etalonjának tulajdonított érték meghatározására az országon belül. A nemzeti etalon visszavezethető a nemzetközi etalonra. 3.5 Referencia etalon Adott helyen vagy szervezetnél rendelkezésre álló etalonok közül a legjobb metrológiai jellemzőjű etalon, amelyre azon a helyen a méréseket visszavezetik. A használati etalonnak érvényes kalibrálási bizonyítványnyal kell rendelkeznie, mely rögzíti a nemzeti etalonra való visszavezetettségét. 3.6 Használati etalon Mértékek, mérőeszközök vagy anyagminták kalibrálására vagy ellenőrzésére rendszeresen használt, a referencia etalonnal kalibrált etalon. A használati etalonnak érvényes kalibrálási bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, mely rögzíti a referencia etalonra való visszavezetettségét. A használati etalonnak pontosabbnak kell lennie a vele ellenőrzött mérőeszköznél. 3.7 joghatással járó mérés A mérés eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel. Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni. 3.8 Hitelesítés A mérőeszköz-hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja (részletesen: 4.3 pont). 3.9 kalibrálás Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható az öszszefüggés egy mérőeszköz vagy egy mérőrendszer értékmutatása, illetve egy mértéknek vagy anyagmintának tulajdonított érték és a mérendő mennyiség etalonnal reprodukált megfelelő értéke között (részletesen: 4.4 pont) pontosítás Az a technológiai eljárás, amelynek során a mérőeszköz értékhelyes működését helyreállítják Mérésügyi hatóság A mindenkor hatályos jogszabályban kijelölt mérésügyi hatóság. (Jelen utasítás hatálybalépésekor kijelölt mérésügyi hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH)) kötelező hitelesítésű mérőeszköz (kh): Olyan mérőeszköz, amelynek hitelesítését a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról, illetve annak módosításai előírja kötelező kalibrálású mérőeszköz (kk): Joghatással járó mérések végzésére használt, vagy más mérőeszköz, amelynek kalibrálása és/vagy rendszeres újrakalibrálása elő van írva Tájékoztató jellegű mérőeszköz (TM): A mérőeszközök azon köre, melyekkel tájékoztató jellegű méréseket végeznek. Nem kötelező hitelesítésű (KH) és nem kötelező kalibrálású mérőeszközök (KK). Az ilyen besorolású mérőeszközzel joghatással járó mérés nem végezhető. 4.0 Az UTAsíTÁs LEíRÁsA 4.1 Mérésügyi szervezet Elvi irányítási szint A Pályavasúti Üzletágnál kialakított tanúsított minőségirányítási rendszer működtetésével és fejlesztésével összhangban a Fejlesztési Főosztály irányítja és felügyeli a mérőeszközök kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos adminisztrációs és bizonylatolási tevékenységet, a kalibrálási és hitelesítési folyamatokat, továbbá koordinálja a Pályavasúti Területi Központokban dolgozó mérésügyi megbízottak és mérésügyi felelősök munkáját. Szükség szerint szúrópróbaszerű ellenőrzést végez, támogatást nyújt a mérőeszköz nyilvántartások helyes vezetésében. A Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Főosztály, illetve Pályalétesítményi Főosztály saját szak-

23 17. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1071 területükre vonatkozóan irányítják és felügyelik az új mérési eljárások és technológiák kidolgozását, új mérőeszközök beszerzését, esetleges kifejlesztését Operatív irányítási szint Távközlő-, Erősáramú- és biztosítóberendezési központ A Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési szakterület (továbbiakban: TEB szakterület) mérésügyi tevékenységgel kapcsolatos teendőinek előkészítését, koordinálását és a központosítottan elvégzendő feladatok végrehajtását a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Távközlő-, Erősáramú- és Biztosítóberendezési Központ (továbbiakban: TEB Központ) Minőségbiztosítási és Méréstechnikai Osztálya végzi az alábbiak szerint: Koordinálja a mérőeszközök beszerzésének előkészítését, MÁV Zrt.-n belüli kölcsönzését, továbbá a felhasználó TEB szakterület szervezeti egységeinek megbízása alapján javaslatot tesz a beszerzésekre, illetve megbízás alapján intézi a MÁV Zrt.-n kívüli szervektől történő kölcsönzést, lízingelést. Szükség esetén helyszíni mérésügyi műszaki ellenőrzést végez. TEB szakterületen kizárólagos joggal végzi a mérőeszközök: - minőségi átvételét, - hitelesíttetését (a vágány-fékberendezések és azok erőforrásainak mérőeszközei, a mechanikai műhelyek mérőeszközei, valamint a villamos alfogyasztás-mérők kivételével), - kalibrál(tat)ását, - javít(tat)ását, - felesleges példányai értékesítésének és selejtezésének engedélyezését. Kezeli a TEB szakterület használati etalonjait, és szükség szerint kezdeményezi azok továbbfejlesztését. Meghatározott időközönként a mérésügyi hatósággal vagy más akkreditált szervezettel elvégezteti a rábízott használati etalonok nemzeti etalonokról történő leszármaztatását. A Pályavasúti Területi Központok megrendelése alapján elvégezteti a törvényben előírt mérőeszközök hitelesítését, illetve kalibráltatja azon mérőeszközöket, melyek saját hatáskörű kalibrációja nem lehetséges. Az érvényes jogszabályokkal összhangban működteti a TEB Központ akkreditált Kalibráló Laboratóriumát. A kalibrálásra, pontosításra a felhasználó Pályavasúti Területi Központok megrendelése alapján kerülhet sor. A gyártatni tervezett speciális mérőeszközök műszaki dokumentációját kivitelezés előtt véleményezi, a prototípust minősíti. Figyelemmel kíséri a mérésüggyel, mérőeszközökkel kapcsolatos jogszabályokat, folyóiratokat. Kapcsolatot tart a mérőeszközgyártó, forgalmazó, javító cégekkel, a MÁV Zrt. más szakszolgálatokhoz tartozó mérésügyi részlegeivel, laboratóriumaival. Szükség szerint kezdeményezi a TEB szakterület TEB Központ akkreditált Kalibráló Laboratórium műszaki, szervezeti fejlesztését. Esetenkénti megbízás alapján mérésügyi kérdésekben szakvéleményt ad a MÁV Zrt. más szakszolgálatainak. Elemzéseivel és javaslataival elősegíti a szakszolgálat területén az egységes mérőeszközpark kialakítását Operatív irányítási szint pályalétesítményi központ A pályalétesítményi szakterület mérésügyi tevékenységgel kapcsolatos teendőinek előkészítését, koordinálását és a hálózati szinten elvégzendő feladatok végrehajtását a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pályalétesítményi Központ (továbbiakban: PLK) végzi az alábbiak szerint: A Pályalétesítményi Főosztály elvi irányítása mellett koordinálja, felügyeli, meghatározott esetekben végzi a hálózati pálya- és híddiagnosztikai és mérési tevékenységeket. Elvégzi a mérési rendszerekhez kapcsolódó karbantartási, felújítási és beruházási feladatokat. Koordinálja és szervezi a szakterület térinformatikai tevékenységét. Elvégzi a mérőeszközök, műszerek és szoftverek használatának oktatását, betanítását. Részt vesz a korszerű mérőeszközök, műszerek és szoftverek kifejlesztésében, tesztelésében. Közreműködik a pálya- és híddiagnosztikai műszerek beszerzésében, fejlesztésében, kiválasztásában. Negyedévente ellenőrzi a pályalétesítményi szakterület mérőeszközeivel kapcsolatos tevékenységet a szakaszmérnökségeken Operatív irányítási szint pályavasúti Területi központ A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pályavasúti Területi Központok osztályain és/vagy alosztályain megbízással, kapcsolt munkakörben dolgozó mérésügyi megbízottak mérésügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatai: A hatályos szabályozások figyelembevételével a végrehajtási egységekhez tartozó mérőeszközök nyilvántartása. Közreműködik a tervszerű mérőeszköz hitelesíttetési, kalibrálási, kalibráltatási folyamatában. Felügyeli a végrehajtási egysége mérőeszköz nyilvántartásának aktualizáltságát. Hitelesítési-, kalibrálási terv készítése a joghatással járó mérésekhez tartozó mérőeszközökre. Kapcsolattartás a hitelesítést, kalibrálást végző szervezetekkel. Mérőeszközök vizsgálati idő szerinti bejelentése a hitelesítést, kalibrálást végző szervezetekhez. Javaslattétel a nem javítható mérőeszközök pótlására, közreműködés a selejtezési folyamatban.

24 1072 A MÁV Zrt. Értesítője 17. szám Kapcsolattartás a mérésügyi felelősökkel. Beszámolás a minőségügyi koordinátor felé Végrehajtási szint pályavasúti Területi központ A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág Pályavasúti Területi Központ végrehajtási egységein megbízással, kapcsolt munkakörben dolgozó mérésügyi felelősök mérésügyi tevékenységgel kapcsolatos feladatai: A mérőeszközök kezelésére, alkalmazására és ellenőrzésére vonatkozó szabályzókban rögzítettek alkalmazása és betartatása a végrehajtási egységen. Szervezeti egysége mérőeszköz nyilvántartásának aktualizálása. Végrehajtási egységen a mérőeszközök használatának ellenőrzése. Mérőeszközök átadása a használó számára. Mérőeszközök állapotának, használatra való alkalmasságának előírás szerinti rendszeres ellenőrzése. Sérült, illetve nem használható mérőeszközök visszavonása, jelölése és elkülönítése. Beszámolás a mérésügyi megbízott felé. 4.2 A mérések elvégzésének, a mérőeszközök használatának fontosabb szabályai A mérési eredmények helyességéért a mérést végző dolgozó a felelős. Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal ellenőrzött (kalibrált) mérőeszközzel kell végezni. A távközlő-, erősáramú- és biztosítóberendezésekkel, valamint a vasúti pályával és tartozékaival, műtárgyakkal kapcsolatos méréseket az érvényes technológiai előírásoknak, illetve a szakmai követelményeknek eleget téve kell végrehajtani, mindenkor ügyelve a közlekedés-, élet- és vagyonbiztonság megőrzésére. A mérőeszközöket gondosan kell ápolni, tárolni, szállítani, rendeltetésszerűen kell használni, biztosítva a pontos leolvasás lehetőségét. Használat előtt meg kell győződni a mérőeszköz használhatóságáról. Ha a mérőeszköz valamely méréstechnikai tulajdonsága megváltozott, vagy rendeltetésszerű működése kétségessé vált, akkor használaton kívül kell helyezni, javítást és/vagy soron kívüli hitelesítést/kalibrációt kell kezdeményezni. A joghatással járó mérésekhez használt mérőeszközöket javítás után minden esetben újra kell hitelesíttetni vagy kalibráltatni. A mérőeszköz meghibásodása esetén, vagy ha kétely merül fel a mérőeszköz pontossága tekintetében, a mérés folytatását fel kell függeszteni és értesíteni kell az adott szervezeti egység mérésügyi felelősét. A természetes elhasználódás és/vagy sérülés miatt használhatatlanná vagy elavulttá vált mérőeszközöket selejtezni kell. A selejtezési folyamat során a mindenkor hatályos MÁV Zrt. Döntési és Hatásköri Listája alapján kell eljárni. A mérésügyi tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet a Pályavasúti Üzletág mindenkor hatályos MF Mérő és megfigyelő eszközök kezelése c. folyamatszabályozása szabályozza. 4.3 Hitelesítés Hitelesíteni kötelező hitelesítésű mérőeszközt (KH) kell. A hitelesítés során a mérésügyi hatóság azt vizsgálja, hogy adott mérőeszköz megfelel-e a mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítéséről a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról, illetve annak módosításai rendelkeznek. A hitelesítési bizonyítvány hatósági dokumentum, és meghatározott időtartamig érvényes. A hitelesítés négyéves vagy azt meghaladó hatálya azon a napon jár le, amelyik nap a hatály záró évének utolsó napja. A hitelesítés négy évet el nem érő hatálya a hitelesítés napjától számított azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel. A mérőeszköz hitelesítése függetlenül attól, hogy a mérőeszközt használták-e vagy sem hatályát veszti, ha a hitelesítésben meghatározott időtartam eltelt, a hitelesítési törvényes tanúsító jelet eltávolították, vagy megsérült, illetőleg a hitelesítési bizonyítvány elveszett, vagy azt megváltoztatták, a hitelesítési törvényes tanúsító jelet vagy bizonyítványt érvénytelenítették, a mérőeszközön javítást vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai jellemzőit befolyásolhatta, a helyhez kötött mérőeszközt áthelyezték. A hitelesítés bizonylatait a soron következő hitelesítésig meg kell őrizni. 4.4 kalibrálás A kalibrálás nem hatósági tevékenység, azonban a viszszavezetettséget a nemzeti etalonra igazolni szükséges. A kötelező kalibrálású mérőeszközök (KK) kalibrálása történhet házilag MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág saját szervezetén belül illetve külső akkreditált kalibráló laboratóriumban. A TEB szakterület mérőeszközeinek kalibrálása házon belül a TEB Központ akkreditált Kalibráló Laboratóriumában történik. A házon belüli kalibrálás csak abban az esetben végez-

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1. I. fejezet. Általános rendelkezések. A törvény hatálya. Mérésügy 3 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési - valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a

Részletesebben

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyről 1 1991. évi XLV. törvény 1 Az Országgyűlés a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása, a mérési valamint ennek révén mind a kutatási és fejlesztési, mind a gyártási, mind

Részletesebben

14. szám 125. évfolyam 2010. április 30. TARTALOM

14. szám 125. évfolyam 2010. április 30. TARTALOM 14. szám 125. évfolyam 2010. április 30. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2010. (IV. 30. MÁV Ért. 14.) EVIG számú utasítás a normatív utasítások kiadásának

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10.

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10. Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék Szemán László Telefon: 30/229-2587 E-mail: lszeman@metalcontrol.hu Előadások letölthetőek:

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 128. évfolyam 2013. október 4. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 47/2013. (X. 04. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. TARTALOM 9. szám 122. évfolyam 2007. március 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 7/2007. (III. 2. MÁV Ért. 9.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az előterjesztések

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció

Mester Példány. Integrált Irányítási Rendszer Dokumentáció 1081 Budapest, Népszínház u. 57. I/8. Hatálybaléptetés időpontja: Készítette:.... Ács Lajos cégvezető - minőségügyi vezető Ellenőrizte és Jóváhagyta:.... Ácsné Cseh Ildikó cégtulajdonos Figyelem! Az, a

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012.

Nemesbikk Község Önkormányzata. Beszerzési szabályzata a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre. Érvényes: 2012. a a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre Érvényes: 2012. május 03 tól Tartalomjegyzék I. fejezet A beszerzési szabályzat célja, hatálya... 3 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek...

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015.

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015. A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.16. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Miskolci

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 126. évfolyam 2011. szeptember 30. Utasítások 38/2011. (IX. 30. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vevőminősítésre és kinnlévőség-kezelésre a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS Dunaújváros 2016 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1

Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Berendezések és épületek karbantartása MF 14.B1 Készítette: Vattai Éva Rita Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Várvölgyi

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 1. szám 128. évfolyam 2013. január 11. Utasítások 1/2013. (I. 11. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az előterjesztések rendjéről. 2/2013. (I. 11. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs

Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés megkötésének folyamata Catomio Andrea, VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Területi Iroda Információs nap magyar partnerek részére Pécs, 2011.június 23. Tartalom

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3.

TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. TAPOLCAI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI NONPROFIT KFT. 8300 TAPOLCA, ADY E. U.1-3. PANASZBEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SZ-22 KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: HÁRSFA GYULÁNÉ ÁPOLÁSI IGAZGATÓ A DOKUMENTÁCIÓ KÓDJA:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben