Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj és Széntechnológia Intézeti Tanszék 8201 Veszprém, Pf.: 158.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj és Széntechnológia Intézeti Tanszék 8201 Veszprém, Pf.: 158."

Átírás

1 övényolajok minőségi jellemzőinek meghatározása közeli infravörös spektroszkópia ( IR) alkalmazásával Application of near infrared ( IR) spectroscopy for the determination of vegetable oil quality properties Fülöp András, Krár Márton, Hancsók Jenő Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj és Széntechnológia Intézeti Tanszék 8201 Veszprém, Pf.: 158. Summary Due to the carbon-dioxide emission problem and the scant amount of the available energy sources, an increasing vegetable oil demand is expected in the area of transportation fuels. Hence a fast, simple and reliable analytical technique is needed to determine the chemical and physical properties of vegetable oils. In general these properties are determined by the ASTM methods. However, these methods are often expensive, time consuming and some of them require sample preparation. The advantages of the NIR technique are the shorter analysis time, the non-destructive nature of the method, no sample pre-treatment is needed and chemical and physical properties can also be predicted. This study shows that near infrared spectroscopy is a reliable technique to determine the concentration of oleic acid, which is one of the most important key fatty acid (FA), the acid number, the iodine value and the viscosity at 40 C of sunflower and rapeseed oils. To establish the chemometric model, a calibration set of 36 rapeseed oil samples and 47 sunflower oil samples were used and 51 oil samples were used for external validation. For calibration and validation the properties of the samples were determined with the appropriate ASTM methods. The near infrared transmittance spectrums of the samples were acquired using a BRUKER- MPA spectrometer with the aid of the OPUS software in the wave number range of cm -1 with a resolution of 2 cm -1. For the better accuracy each spectrum was recorded two times. To develop and optimize the calibration models partial least squares (PLS) method was used in cross-validation mode. The results of the experiments confirmed that NIR spectroscopy is sufficiently accurate for estimating the properties of vegetable oils even if the calibration set consists of relatively few calibration samples. Bevezetés Kutatásaink során a növényolajok minőségi jellemzőinek közeli infravörös spektroszkópiával történő meghatározását vizsgáltuk. Célunk volt a növényolajok savszámának, jódszámának a 40 Con mért viszkozitásának és a zsírsavösszetétel egyik fő komponensének, az olajsav koncentrációjának a meghatározása. Az olajsav a zsírsavösszetétel egyik egyszeresen telítetlen komponense, amelynek mennyisége nagymértékben befolyásolja a növényolajból az átészterezés során nyert biodízel minőségi jellemzőit (cetánszm, hideg oldali tulajdonságok, stb.) [1]. A közeli infravörös spektroszkópia (NIR) egy jól kidolgozott analitikai módszer, amely az anyagok elektromágneses-sugárzás abszorpcióján alapul a cm -1 hullámszám tartományban. Ez a módszer alkalmas összetett komponensű rendszerek (benzinek, gázolajok, növényolajok, stb) fizikai és kémiai tulajdonságainak gyors, roncsolásmentes meghatározására különösebb mintaelőkészítés alkalmazása nélkül [2]. Hátránya, hogy az ismeretlen minták tulajdonságainak meghatározásához kalibrációs modellt kell készíteni egy gondosan kiválasztott, megfelelő mintaszámú kalibrációs mintasor segítségével.

2 A NIR spektrum tartományában egy komponensnek jellemzően több hullámszám értéknél van abszorbanciája, valamint egy hullámszám értéknél a vizsgált minta több komponensének is van elnyelése. Ezért a kalibrációnál a minták spektruma és a minták referencia adatai közötti korreláció felderítése és modellezése rendkívül összetett feladat [3]. Ennek megoldására az egyik legjobban alkalmazható, az OPUS által is használt módszer a részleges legkisebb négyzetek módszere (PLS). A módszer a teljes spektrumból kiválasztja azokat a sávokat, ahol a kalibrációs mintasereg adott tulajdonságának elnyelése a legvalószínűbb, majd létrehoz egy, a kiválasztott sávokon értelmezett kalibrációs modellt. A jobb korreláció érdekében a spektrumokon több fajta spektrumkezelési módszer alkalmazható (alapjel eltolódás, stb), amelyek kiemelik a spektrumok információ tartalmát anélkül, hogy torzítanák azokat. A kapott kalibrációs modellek jóságának számszerűsítésére két értéket, a hibanégyzetet (RMSE: Root Mean Squared Error) és a determinációs koefficienst (R 2 ) használjuk. A hibanégyzet a modellel számított és a tényleges értékek közötti különbségek négyzetösszegének négyzetgyöke elosztva a minták számával. Segítségével ki tudjuk választani az egy tulajdonságra kapott kalibrációs modellek közül a legjobbat. Minél jobban közelít a hibanégyzet értéke a nullához, a modellünk annál pontosabb. A determinációs koefficiens (R 2 ) azt fejezi ki, hogy az egyik változó változásai várhatóan milyen mértékben járnak a másik változó változásaival, vagyis mennyire lehet az egyik változóból a másikat előre jelezni. Minél jobban megközelítik a modellel számított értékek a tényleges értékeket, az R 2 értéke annál jobban közelíti a 100%-ot. Felhasznált kísérleti anyagok és módszerek övényolaj minták A vizsgálat során 134 különböző típusú repceolaj és napraforgóolaj minta állt rendelkezésünkre. A 134 mintából 83 mintát a kalibrációhoz és 51 mintát a külső validáláshoz referenciaként használtunk fel a kalibrációs modellek jóságának ellenőrzésére. A minták, savszámát, jódszámát, viszkozitását és zsírsavösszetételét az MSZ EN ISO szabványok szerinti módszerekkel határoztuk meg. Spektrumok felvétele A NIR elemzéshez egy, a BRUKER cég által gyártott MPA típusú közeli infravörös spektrométert használtunk. Ez az OPUS vezérlő és kiértékelő szoftvert tartalmazza. Minden minta abszorbancia spektrumát cm -1 hullámszám tartományban 2 cm -1 -es felbontással vettük fel transzmissziós módban (1. ábra). A mintánkénti mérések száma 32 volt. A nyers spektrumokon ezután kétfajta spektrumkezelési módszert alkalmaztunk. Az alapjel eltolódás kiküszöbölésére alapjel korrekciót (Baseline correction), a mérési zajok csökkentésére pedig az úgynevezett Smooth funkciót használtuk. Az így kapott spektrumok a 2. ábrán láthatók. A kalibrációs eljárás során a kalibrációs modellek optimalizálásánál a szoftver további transzformációs módszereket alkalmazhat. Abszorbancia Abszorbancia 1. Ábra A minták nyers spektrumai 2. Ábra A minták transzformált spektrumai

3 Az ábrákon látható, hogy a spektrumkezelés után a spektrumok sokkal egységesebbek lettek. Természetesen, ha a kalibráló sor mintáin valamilyen spektrumkezelési módszert alkalmazunk, akkor a további minták (külső validálás mintái, ismeretlen minták) spektrumain is végre kell hajtani ugyanazt a transzformációt. Kalibráció A kalibráció során 36 repce és 47 napraforgó növényolaj mintát használtunk, amelyek spektrumait a pontosság érdekében kétszer vettük fel. A kalibrációs modellekhez az OPUS program a részleges legkisebb négyzetek módszerét alkalmazza (PLS: Partial Least Squares) keresztvalidálási (Crossvalidation) módban. Esetünkben egy adott tulajdonságra készítendő kalibrációnál ez a következőt jelenti: a kalibráció kezdetén a program a 83 ismert tulajdonságú kalibráló mintából egyet kivesz a kalibrációs mintasorból, amelyet validálásra használ. A maradék 82 mintából kalibrációs modellt készít, amellyel aztán meghatározza az egy kihagyott minta adott tulajdonságát. A következő lépésben az előzőleg kivett mintát visszahelyezi a kalibrációs sorba, és helyette kiválaszt egy másik mintát, amelyet ugyancsak kihagy a kalibrációból és validálásra használ. Az algoritmusnak akkor van vége, amikor a kalibrációs sor minden egyes mintája egyszer szerepelt, mint validáló minta. A keresztvalidálás során a kalibráló sor minden eleméről kapunk egy, az adott tulajdonságra vonatkozó, kalibrációs modellel meghatározott értéket. Ennek, és a kalibráló minták adott tulajdonságára vonatkozó tényleges értékeinek ismeretében a hibanégyzet (RMSECV: Root Mean Squared Error of Cross Validation) és a determinációs (R 2 ) koefficiens segítségével a kalibrációs modellünk jósága értékelhető. Egy adott tulajdonságra kapott kalibrációs modell modell-optimalizálással tovább tökéletesíthető. Ennek során a program az adott tulajdonságra kalibrációs modelleket készít keresztvalidálással különböző spektrum kezelési módszerek alkalmazásával eltérő hullámszám tartományokban. A kapott modellek közül kiválaszthatjuk azt az egyet, amelyik az adott tulajdonság meghatározásánál a legjobb közelítést adja, vagyis amelynél a hibanégyzet (RMSECV) értéke a legkisebb. Eredmények Kalibrációs eredmények A 3-6. ábrákon a kalibráció eredményei láthatók az olajsav koncentrációra, a savszámra, a jódszámra, a viszkozitásra (40 C-on). Az ábrákon az adott tulajdonság kalibrációs modell által számított értékeit ábrázoltuk a tényleges értékek függvényében. Az ábrákon a modellek jóságát az mutatja, hogy a keresztvalidálási eljárás során számított értékek (pontok) mennyire közelítik a tényleges értékeket (egyenes vonal). A kalibráció során talált gyenge referencia adatú mintákat kivettük a kalibrációs mintasorból. 3. Ábra Az olajsav számított koncentrációja a tényleges koncentráció függvényében Savszám számított értéke, mgkoh/g 4. Ábra A savszám számított értéke a tényleges érték függvényében

4 Jódszám számított értéke, gi2/100g 5. Ábra A jódszám számított értéke a tényleges érték függvényében kalibrációs modelleket a kalibrációs sorban nem szereplő, ismert tulajdonságú növényolaj mintákkal teszteljük. Ennek eredményeként a minták jellemzőinek tényleges, és a kalibrációs modellekkel kapott számított értékeinek összehasonlításával, a hibanégyzet (RMSEP: Root Mean Squared Error of Prediction) és a determinációs koefficiens (R 2 ) kiszámításával következtethetünk a módszerek jóságára. A külső validálást 51 különböző típusú repce- és napraforgóolaj mintával végeztük. Ezek spektrumait ugyanolyan beállításokkal vettük fel, mint a kalibrációhoz használt spektrumokat és ezeken is végre hajtottuk a két spektrumkezelési módszert (Baseline correction, Smooth). A kísérlet eredményei a 2. táblázatban láthatók. 6. Ábra A 40 0 C-on mért viszkozitás számított értéke a tényleges érték függvényében Az egyes jellemzőkre az optimalizálás után kapott RMSECV és R 2, értékeket az 1. táblázatban foglaltuk össze. A táblázatban feltüntettük az optimalizációs eljárásnál, az egyes tulajdonságok esetében alkalmazott spektrumkezelési módszereket is. Jellemző RMSECV R 2, % Módszer Olajsav 0,566 99,2 2. Der. a Savszám 0,129 99,52 MSC b Jódszám 0,684 99,67 1. Der.+MSC Viszkozitás 0,117 99,71 MSC a : Secund Derivate b : Multiplicative Scattering Correction 1. táblázat A kalibráció eredményei A kalibráció eredményei alapján megállapítottuk, hogy megfelelően pontos modelleket kaptunk a tulajdonságok meghatározásához. Külső validálás eredményei A külső validálás (external validation) azt jelenti, hogy az egyes tulajdonságokra kapott Jellemző RMSEP R 2, % Olajsav 1,092 99,89 Savszám 0,639 91,47 Jódszám 1,494 99,57 Viszkozitás 0,239 99,59 2. táblázat A külső validálás eredményei A külső validálás eredményei azt mutatják, hogy megfelelően pontos közelítést kaptunk mind a négy jellemző meghatározásához, azonban a savszám meghatározásánál kapott eredmények kissé elmaradnak a többitől. Ennek az az oka, hogy a külső validálásnál alkalmazott minták savszámai 0,2 és 1,1 között változott, amely intervallum nem terjed ki a kalibráció teljes tartományára (0,3-11,4 mgkoh/g). A külső validálásra használt 51 minta savszámainak tartományában tehát a kalibrációs modellünk kevésbé pontos. Ennek javítására egy szűkebb tartományban elvégzett kalibrációt hajtottunk végre, amelynek eredményeképpen a hibanégyzetre 0,075 értéket a determinációs koefficiensre 98,75 %-ot kaptunk. Azonban ezzel feladnánk a széles tartományú meghatározhatóságot, ezért inkább elfogadtunk egy szűkebb tartományban felmerülő pontatlanságot a szélesebb tartományú meghatározhatóság érdekében. Egyébként a determinációs koefficiens

5 91,47 %-os értéke még mindig kielégítően jó közelítésnek számít. Összefoglalás Az eredmények alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy a NIR módszer jól alkalmazható növényolajok zsírsavösszetételének főbb komponens koncentrációinak, és egyéb fizikai-kémiai jellemzőinek meghatározásánál. Előnyei, hogy a mérés és kiértékelés gyors (1-3 perc) és olcsó, nincs szükség a minták időigényes és drága előkészítésére, az analízis roncsolásmentes és több fizikai-kémiai tulajdonság határozható meg egyszerre. Példaként megemlítjük, hogy növényolajoknál a zsírsav-metilészter összetételének gázkromatográfiás módszerrel való meghatározásakor, mérés előtt el kell végezni a minták átészterezését, és csak ezután lehet elvégezni az elemzést. Ehhez nagytisztaságú hidrogén és levegő szükséges, és az elemzés átlagban 30 percet vesz igénybe. NIR módszer esetében közvetlenül a növényolaj minták közeli infravörös spektrumát vesszük fel, és az előzőleg elvégzett kalibráció segítségével tudjuk becsülni a minták fizikai és kémiai tulajdonságait. Hátránya, hogy a meghatározáshoz kalibrációs modellt kell készíteni ismert tulajdonságú, gondosan összeválogatott mintákból álló kalibrációs sor segítségével. A jelen közleményünkben csupán négy növényolaj minőségi jellemző NIR módszerrel történő meghatározását mutattuk be. Ezen kívül azonban még számos növényolaj minőségi jellemző (teljes zsírsavösszetétel, sűrűség, stb), benzin minőségi jellemző (összetétel, oktánszám, kéntartalom, stb) és gázolaj minőségi jellemző (összetétel, cetánszám, CFPP, stb) NIR módszerrel történő meghatározását is folyamatosan vizsgáljuk. Irodalmi hivatkozások [1] Hancsók, J., Veszprémi Egyetemi Kiadó, (ISBN ), Veszprém (2004) [2] Kwan Su Kim, Si Hyung Park, Myoung Gun Choung, Young Seok Jang, Journal of Crop Science and Biotechnology, 10, 15 20, (2007) [3] Baptista, P., Felizardo, P., Menezes, J.C., Neiva Correia, J., Analytica Chimica Acta, 607(2) , (2008)

Bevezetés 1. Ábra A minták nyers spektrumai Felhasznált anyagok és módszerek

Bevezetés 1. Ábra A minták nyers spektrumai Felhasznált anyagok és módszerek Közeli infravörös spektroszkópiában (NIR) alkalmazott kalibrációs modellek összehasonlítása növényolajok minőségi jellemzőinek meghatározására Comparison of calibration models based on near infrared spectroscopy

Részletesebben

Különböző szerkezetű porfirin származékok anti-hiv-1 aktivitásának modellezése

Különböző szerkezetű porfirin származékok anti-hiv-1 aktivitásának modellezése Magyar Kémiai Folyóirat - Közlemények 71 Különböző szerkezetű porfirin származékok anti-hiv-1 aktivitásának modellezése VAYÚR Rozália, HÉBERGER Károly és JAKUS Judit MTA Kémiai Kutatóközpont, Kémiai Intézet,

Részletesebben

3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5

3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5 Motorhajtóanyagok előállítása triglicerid tartalmú gázolajokból Fuel production from triglycerides containing gas oils Tóth Csaba, Kasza Tamás, Kovács Sándor, Baladincz Péter, Hancsók Jenő Pannon Egyetem,

Részletesebben

Az analitikai teljesítőképesség javítása kísérleti és numerikus eljárásokkal a lézer indukált plazma spektrometriában

Az analitikai teljesítőképesség javítása kísérleti és numerikus eljárásokkal a lézer indukált plazma spektrometriában 50 Magyar Kémiai Folyóirat - Közlemények Az analitikai teljesítőképesség javítása kísérleti és numerikus eljárásokkal a lézer indukált plazma spektrometriában JEDLINSZKI Nikoletta a, METZINGER Anikó b

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Journal of Food Investigations Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Tartalomból: Magyarország Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Programja A standardizáció elõnyei a

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban

SZAKDOLGOZAT. Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT Statisztikai módszerek bemutatása az akusztikai kutatásokban Kádas Dániel Péter Villamosmérnöki főiskolai szak Távközlési

Részletesebben

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 49-60. VÍZKÉMIAI PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA A DUNÁNTÚLI- KÖZÉPHEGYSÉGBEN 1 KOVÁCS JÓZSEF-KONCZ DÁVID

KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 2005. pp. 49-60. VÍZKÉMIAI PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA A DUNÁNTÚLI- KÖZÉPHEGYSÉGBEN 1 KOVÁCS JÓZSEF-KONCZ DÁVID KARSZTFEJLŐDÉS X. Szombathely, 005. pp. 4960. VÍZKÉMIAI PARAMÉTEREK VIZSGÁLATA A DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉGBEN 1 KOVÁCS JÓZSEFKONCZ DÁVID ELTE Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Élelmiszerminőség - Élelmiszerbiztonság Journal of Food Investigations Food Quality Food Safety Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Lebensmittelqualität Lebensmittelsicherheit

Részletesebben

ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN

ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN DOI: 10.12663/PsyHung.1.2013.1.2.4 ROBUSZTUS LINEÁRIS REGRESSZIÓ ALKALMAZÁSA PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSEKBEN Takács Szabolcs 1 Smohai Máté 2 1 Károli Gáspár Református Egyetem és Budapest Főváros Kormányhivatala

Részletesebben

Elválasztási módszerek validálása

Elválasztási módszerek validálása Elválasztási módszerek validálása Oktatási segédanyag műszeres analitika gyakorlathoz Összeállította: Gáspár Attila Szükséges előismeret:! kapilláris elektroforézis (pl. Műszeres analitika gyakorlat részeként),

Részletesebben

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 63 Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására ÁLLÓ Anita, 1 GADÁR László, 2 FÖLDÉNYI Rita 1

Részletesebben

Zsírsavak meghatározása élelmiszerekben

Zsírsavak meghatározása élelmiszerekben Zsírsavak meghatározása élelmiszerekben Készítette: Dudás Vajk Géza Témavezető: Dr. Fekete Jenő Budapest Tartalom 1. Bevezetés:... 3 2. Irodalom áttekintése... 4 2.1 Gázkromatográfia... 4 2.1.1Gázkromatográfia

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN KALIBRÁCIÓ A kalibráció folyamata során a műszer válaszjele és a mérendő koncentrációja közötti összefüggést határozzuk meg. A kísérletileg meghatározott

Részletesebben

Összefoglaló. Abstract. Bevezetés

Összefoglaló. Abstract. Bevezetés A talaj mechanikai összetételének meghatározása különböző módszerekkel Hernádi Hilda 1 Makó András 1 Kucsera Sándor 2 Szabóné Kele Gabriella 2 Sisák István 1 1 Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi

Részletesebben

Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel

Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel Lukácsi Katinka V. évf. Vegyész MSc szakos hallgató diplomamunka Témavezető: Borbélyné dr. Varga Mária egyetemi

Részletesebben

Módszer a talaj szerves-c-tartalmának gyors helyszíni meghatározására

Módszer a talaj szerves-c-tartalmának gyors helyszíni meghatározására AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 52 (2003) 3 4 409 426 Módszer a talaj szerves-c-tartalmának gyors helyszíni meghatározására TÓTH TIBOR és SZABÓ BRIGITTA MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest és SzIE

Részletesebben

Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben

Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS, MINÔSÉGFEJLESZTÉS Eredeti közlemény Új minôségfejlesztési módszer a magyar egészségügyben S IX SIGMA A RADIOLÓGIÁBAN Dévai Tünde, Pálinszki András, Balázs György, Doros Attila BEVEZETÉS

Részletesebben

Beköszöntő. Winkler András

Beköszöntő. Winkler András Beköszöntő Winkler András Szeretném megköszönni a Faipari Tudományos Egyesület közgyűlésének, hogy a FATE elnökének választott. Még hallgató koromban lettem az egyesület tagja, évfolyamtársaimmal együtt,

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN Dr. Tamás János, tamas@fs2.date.hu Lénárt Csaba, lenart@fs2.date.hu Debreceni Agrártudományi Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék

Részletesebben

A DGPS-TECHNIKA ALKALMAZÁSA BARLANGBEJÁ- RATOK HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA

A DGPS-TECHNIKA ALKALMAZÁSA BARLANGBEJÁ- RATOK HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA KARSZTFEJLŐDÉS XVI. Szombathely, 2011. pp. 315-327. A DGPS-TECHNIKA ALKALMAZÁSA BARLANGBEJÁ- RATOK HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA TARSOLY PÉTER Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar, Geomatikai Intézet,

Részletesebben

Az őszi búza felhasználhatósága a vizuális és mikrobiológiai Fusarium fertőzöttség-, valamint a toxinvizsgálatok alapján

Az őszi búza felhasználhatósága a vizuális és mikrobiológiai Fusarium fertőzöttség-, valamint a toxinvizsgálatok alapján Az őszi búza felhasználhatósága a vizuális és mikrobiológiai Fusarium fertőzöttség-, valamint a toxinvizsgálatok alapján Veres Edina 1 Borbély Mária Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi

Részletesebben

MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN ALAPULÓ MÓDSZER ELEKTROMECHANIKUS AKTUÁTOR HIBADIAGNOSZTIKÁJÁRA

MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN ALAPULÓ MÓDSZER ELEKTROMECHANIKUS AKTUÁTOR HIBADIAGNOSZTIKÁJÁRA Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) sz. pp. 225-240. MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁN ALAPULÓ MÓDSZER ELEKTROMECHANIKUS AKTUÁTOR HIBADIAGNOSZTIKÁJÁRA Füvesi Viktor 1, Kovács Ernő 2 1 Tudományos

Részletesebben

Vizuális burok alapú 3D rekonstrukció fényforrás

Vizuális burok alapú 3D rekonstrukció fényforrás Vizuális burok alapú 3D rekonstrukció fényforrás képek használatával hajlított rugó idomok méréséhez Kátai-Urbán Gábor 1, Megyesi Zoltán 2 1 Kecskeméti Főiskola, GAMF Kar, Informatika Tanszék katai-urban.gabor@gamf.kefo.hu

Részletesebben

Regressziós modellek becslése és tesztelése Excel-parancsfájl segítségével (szoftverismertetés)*

Regressziós modellek becslése és tesztelése Excel-parancsfájl segítségével (szoftverismertetés)* Regressziós modellek becslése és tesztelése Excel-parancsfájl segítségével (szoftverismertetés)* Kehl Dániel, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanársegéde E-mail: kehld@ktk.pte.hu Dr. Sipos Béla, a Pécsi

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

Távmonitorozásra is alkalmas pitvari fibrilláció detektálási módszer

Távmonitorozásra is alkalmas pitvari fibrilláció detektálási módszer Távmonitorozásra is alkalmas pitvari fibrilláció detektálási módszer Tuboly Gergely, Prof. Dr. Kozmann György, Dr. Vassányi István Pannon Egyetem Egészségügyi Informatikai Kutató-Fejlesztő Központ A pitvarfibrilláció

Részletesebben

Összetett minták belső részleteinek elemzése prompt-gamma aktivációs analízissel

Összetett minták belső részleteinek elemzése prompt-gamma aktivációs analízissel Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 79 Összetett minták belső részleteinek elemzése prompt-gamma aktivációs analízissel RÉVAY zseir, BELGYA Tamás, SZENTMIKLÓSI László, KIS Zoltán MTA Izotópkutató

Részletesebben

Szimmetrikus stabil eloszlások paramétereinek egy robusztus becslési eljárása és alkalmazása

Szimmetrikus stabil eloszlások paramétereinek egy robusztus becslési eljárása és alkalmazása MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Szimmetrikus stabil eloszlások paramétereinek egy robusztus becslési eljárása és alkalmazása doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Csendes Csilla

Részletesebben