História Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "História 1984-04. Created by XMLmind XSL-FO Converter."

Átírás

1 História

2 História Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve.

3 Tartalom Enni vagy politizálni? Lucullus Képek Besúgók a költõrõl. Így jelentettek 1848-ban Képek Milyen vagy, Magyarország? Képek A királyné Magyarországon. Erzsébet királyné kultusza Képek A nagyvárosi bûnözés kezdetei II. rész Képek Miniszterelnök illegalitásban. Barcza György emlékei Kállay Miklósról Égõ Budapest. Budapest bombázása, Képek A németek szerepe a magyar zsidók elpusztításában Képek Plébános a gettóban Képek Szegényes csodafegyverek. ( Me-210 nehézvadászgép, 152 mm-es sorozatvetõ, kézi rakétavetõ) Képek A Debreceni Vásár. Paál Jób interjúja Petru Grozával 1945-ben Képek Világháborús repeszek Ünnepnap Futbóliában, avagy hajrá magyarok! Az május 23-i MagyarországAnglia válogatott labdarúgó mérkõzésrõl Képek Romantikus õstörténet. Horvát Istvánról Képek Zrínyi és Ortelius Képek iii

4

5 1. Enni vagy politizálni? Lucullus FIGYELŐ FIGYELŐ KERTÉSZ István Enni vagy politizálni? Lucullus Napjaink jóléti társadalmaiban gyakori aggodalom, hogy az életszínvonal emelkedése, az evilági élvezetek lehetősége elfordítja az emberek figyelmét a közélet kérdéseitől. Kevesen tudják, hogy a lakomáiról és gasztronómiai élvezetekről híressé vált Lucullus életformája nem más, mint menekülés a politikai csalódások mezejéről. (A szerk.) Lucullus különösképpen szerencsés volt élete végén: meghalt, mielőtt a nagy változás bekövetkezett, amelyet a végzet a polgárháborúkkal hozott a köztársaságra, és akkor távozott az élők sorából, amikor hazájában, ha zűrzavarosak voltak is az állapotok, de a szabadság még nem veszett oda írta a Kr. u. 2. század elején Plutarkhosz, a Párhuzamos életrajzok szerzője, az ókor legismertebb ínyencéről. (Fordította: Máthé Elek.) De miért tartotta Plutarkhosz szerencsésnek Lucullust idejében bekövetkezett halála miatt? Hiszen jót enni akkor is lehetett, amikor a szabadság már odaveszett. Sőt, a húsosfazék sokszor jelentett kárpótlást a politikai döntésekből kizárt emberek számára. A szolgaság ideje Plutarkhosz itt a köztársaság sírját megásó császárkorra gondolt még inkább kedvezett az élvezetek hajszolóinak. Más persze a helyzet akkor, ha valakinél az asztal élvezeteinek túlhajtott szeretete nem beteges falánkság, hanem egy tudatosan vállalt magatartásforma része.a Hannibált legyőző Scipio (kb. Kr. e ) vidéki birtokára visszavonulva tiltakozott a sikereire féltékeny senatusi oligarchia áskálódásai ellen. Később a filozófus Seneca koplalva fejezte ki utálatát őrült neveltje, Nero császár iránt. Lucullus másképp mutatta ki megvetését kora politikai viszonyaival szemben: ő evett. A politikus Lucius Licinius Lucullus Kr. e. 117 körül született a Liciniusok ősi plebejus nemzetségéből, amely sok kiváló férfiúval ajándékozta meg Rómát. Többek között e nemzetség egyik ágának szülötte volt a Spartacust legyőző Marcus Crassus is. De amíg Crassus a Kr. e. 1. század politikai új hullám -ának híve volt, amelyik az ősi konzervatív arisztokrata nemzetségek vezető szerepének aláásásával végső soron a principatus, a köztársasági formák közé bújtatott monarchikus hatalom kialakítását készítette elő, addig Lucullus eszményképe az évszázaddal korábbi, a válságoktól még meg nem rendített Róma volt, ahol a születési arisztokrácia vezetése még vitathatatlan volt. Az a Róma, amelyről Lucullus barátja, Cicero, nem kis nosztalgiával és részrehajlással állapította meg:,,...a senatus királyok, népek és nemzetek kikötője, és menedéke volt; magistratusaink és hadvezéreink pedig abból az egy dologból kívánták a legnagyobb dicsőséget megszerezni, hogyha a provinciákat, hogyha a szövetségeseket méltányossággal és lelkiismeretességgel megvédelmezték; ezt tehát inkább lehetett a földkerekség feletti atyai gondviselésnek, mint uralomnak nevezni. (A kötelességek II. 8, ) Ez a Róma viszont ekkorra már visszavonhatatlanul a múlté lett. A tartományok római adószedők piócahadától nyögtek. A nemsokára Lucullus időleges fennhatósága alá kerülő Asia provincia lakóinak szomorú állapotát így festi Plutarkhosz: Az adóbérlők és az uzsorások kifosztották és rabszolgasorba döntötték a népet. Arra kényszerítették a családokat, hogy eladják derék fiaikat, ártatlan leányaikat, a városokat pedig, hogy áruba bocsássák a fogadalmi ajándékokat, képeiket és az istenek szobrait. A tartománylakók vérén felhízott vállalkozók és pénzemberek alkották a lovagrendet, mely a legnagyobb veszélyt jelentette a római arisztokrácia politikai hatalmára. Ők támogatták a Kr. e század fordulóján Marius arisztokrácia elleni fellépését, és ha érdekeik úgy kívánták, pártolták a köznép társadalmi harcát is, mint például Gaius Gracchus (Kr. e ) idején. Nem véletlenül sújtott le elsősorban őrájuk és öletett meg több ezret közülük Sulla, a Kr. e. 82-től 79-ig egyeduralmat gyakorló diktátor, hogy ennek révén visszaállíthassa a konzervatív születési arisztokrácia vezető szerepét az államban. Lucullus Sulla párthíve volt. Az ő oldalán harcolt Marius fegyvertársai ellen, és olyan tekintélyt vívott ki politikai és hadvezéri bölcsessége, valamint műveltsége révén, hogy a diktátor őt jelölte ki fia gyámjává, és neki adta át rendszerezésre emlékiratait. Sulla 78-ban bekövetkezett halála után Lucullus arra törekedett, hogy 1

6 példaképe politikai intézkedései fennmaradjanak. 74-re consullá választották. Ekkor jött híre annak, hogy a pontoszi király ismét Róma ellen szállt hadba. VI. Mithridatész megtámadta nyugati szomszédját, Bithüniát, amelyet uralkodója végrendeletében Rómára hagyott. Miután az odaküldött római hadat szétverte, a pontoszi sereg benyomult Asia provinciába is. Lucullus nyomban Kis-Ázsiába vonult, hogy leszámoljon Mithridatésszel. A katona Lucullus hadjárata sikert sikerre halmozott. Először a polgári lakosság körében uralkodó Róma-ellenes hangulatot kívánta eloszlatni. Az ősök szellemében akart eljárni, amikor az adószedőket és uzsorásokat, mint a lakosságot élelmükből kifosztó hárpiákat kiűzte. Lucullust nemcsak azok a népek szerették meg, amelyek jóakaratát élvezték, hanem más provinciák is vágyódtak utána, és szerencséseknek mondták azokat, akik ilyen kormányzót kaptak. Egészen természetes persze, hogy a római pénzemberek akik a sullai rend gyengülésével egyre hangosabbak lettek Rómában kígyót-békát kiabáltak Lucullusra, és igyekeztek őt a nép előtt befeketíteni. A katonák sem örültek annak, hogy vezérük nem engedélyezte a korlátlan rablást az elfoglalt városokban. A háborús sikerek azonban egyelőre megvédték Lucullust az intrikáktól. Ez a másfélszáz évvel korábbi hannibáli háború arisztokrata hőseihez méltó hadvezér, aki egyaránt magáénak mondhatta a józan megfontoltságot és a vakmerőséget, ügyes hadvezetéssel kiűzte Mithridatészt Asia provinciából, majd tovább üldözte Bithünián és Galatián át egészen Pontoszig. A pontoszi király apósához, az arméniai II. Tigranészhez menekült. II. Tigranész ekkor nagy területeket tartott uralma alatt a Tigris, az Euphratész és az Araxész felső folyásánál, a mai Örmény és Azerbajdzsán SZSZK földjén. Az ókorban ezt a vidéket Kis- és Nagy-Arméniának (Armenia Mikra, illetve Megalé) nevezték. Nagy-Arménia délnyugati szélén állt e birodalom új fővárosa, Tigranokerta. Itt támadta meg Kr. e. 69-ben mindössze 15 ezer főnyi hadával a mintegy hússzoros erőfölényben levő ellenséget Lucullus, és merész, gyors rajtaütéssel mindkét királyt, Mithridatészt és Tigranészt is megfutamította. De ezt a kiváló hadvezért, a tartományok népének nagylelkű támogatóját, hadi sikerei teljében fosztotta meg a fővezéri hatalomtól elégedetlenkedő katonáinak lázongása és igazságos intézkedései miatt felháborodó politikai ellenfeleinek intrikája. Kr. e. 66-ban Pompeiusnak kellett átadnia seregeit, hogy így más arassa le a győzelem általa megérlelt kalászát. Az ínyenc A hazájába kényszerűségből visszatérő Lucullus belátta, hogy az általa elképzelt Róma és a valóság között áthidalhatatlan az ellentét. Ekkorra már Sulla legtöbb intézkedését hatályon kívül helyezték, a senatus tekintélye lehanyatlott, és azok népszerűsége nőtt meg, akik mint Pompeius és Caesar a saját politikai hatalmukat kívánták megvalósítani. Keveredjen kalandor összeesküvésbe, mint Catilina, vagy zúdítson újabb polgárháborút Itáliára, mint tette azt az általa olyannyira megvetett Marius? Ha már nem élhetett kedve szerint kora politikai viszonyai között, hát kialakított saját maga számára egy külön világot, amelyben legalább énje egyik részét vállalhatta. Már az felért egy tiltakozással, hogy a hadvezérnek és politikusnak egyaránt bevált államférfi teljesen kiszakadt a közéletből. Amikor pedig híre ment, hogy ideje nagy részét gasztronómiai élvezetek rafinált kimunkálásának szenteli, ez már egyenesen arculcsapásként érte ellenfeleit. Amikor a beteg Pompeiusnak orvosa fenyőmadár fogyasztását ajánlotta és biztatta, hogy kérjen néhányat Lucullustól, Pompeius dühösen hárította el a javaslatot: Mit? Hát Pompeius ne éljen, ha Lucullus nem ínyenckedik? A kövérre hizlalt madarak és a vidéki birtokainak tavaiban nyüzsgő halak gyógyírt jelentettek Lucullus számára nemcsak a politika, de a magánélet sebeiért is. Házasságai ugyanis igen rosszul sikerültek. Első felesége, Clodia, abba a gyanúba keveredett, hogy egyebek között még saját fivérével, Appius Clodiusszal is megcsalta férjét. Lucullus ugyan elvált tőle, de a következő választott a szigorú erkölcsi elveiről nevezetes ifjabb Porcius Cato nővére sem volt sokkal különb elődjénél. Ki csodálkozhat mindezek után azon, hogy Lucullus beletemetkezett az asztal örömeibe? Egyszer több napon át görögöket látott vendégül, akik kényelmetlenül érezték magukat, mivel oly sokat költött a tiszteletükre rendezett fényes lakomára. A házigazda azonban megnyugtatta őket: Ez valóban értetek is van, görög barátaim, de sokkal inkább Lucullusért. Máskor nem fogadott vendéget, ezért házvezető szolgája szerény, egyfogásos vacsorát szolgáltatott fel neki. Lucullus felfortyanva utasította rendre szolgáját a szegényes étel miatt. Hát nem tudod mondta neki, hogy Lucullus ma Lucullusnál vacsorázik? Mit evett? 2

7 Hogy milyen finomságok kerültek Lucullus asztalára, azt csak elképzelhetjük azon receptek alapján, amelyek a koracsászárkori dúsgazdag ínyenc, Marcus Gavius Apicius elveszett, de az ókorban gyakran idézett műveiből ismertek. Halász Zoltán: Gasztronómiai kalandozások Európában (Bp. 1980) c. könyvéből idézünk néhány ínycsiklandó apiciusi receptet. Malacsült Apicius módra: Végy egy tisztított malacot, csontozd ki. Tyúkhúsból, továbbá fenyőmadár, fügerigó húsából és saját belsőségeiből készíts vagdalékot. Adj hozzá hurkát, kimagozott datolyát, mazsolát, csigahúst, mályvaleveleket, céklát, zellert, fejeshagymát, főtt spárgát, koriandert, egészben borsot és fenyőmagot. Az egészet dolgozd össze alaposan 15 tojással és megborsozott garummal, s töltsd meg vele a malacot. Ezután az állatot varrd össze, süsd meg a kemencében. Tálalás előtt a malac hátát vágd fel, s öntözd meg a következő mártással: borsot és rutát törj össze mozsárban, adj hozzá garumot, mustot, mézet, némi olajat, főzd fel, s liszttel habard be. Tengeri harcsa Apicius módján: Pikkelyezd le a halat, tisztítsd meg alaposan, majd főzd olaj, garum, bor, hagyma, koriander vegyülékében. Eközben dörzsölj szét feketeborsot olajjal, adj hozzá ecetet, bort, sűrített mustot. Tedd egy másik fazékba, főzd, amíg felforr, habard be liszttel, s hígítsd erős húslevessel. Ebben a mártásban forrósítsd meg a főtt halat, majd szórd meg borssal. Az ecetet esetleg elhagyhatod. A nagy műgonddal kimunkált, de aligha a mi szájízünknek megfelelő receptek elmaradhatatlan alkotórésze volt a rómaiak legnépszerűbb ételízesítője, a garum.* Ez az eredetileg görög földön elterjedt pikáns halmártás a Kr. e. 1. századra a római konyha legkedveltebb specialitása lett. A garumhoz különféle halakat használtak fel, attól függően, hogy egy egyszerű háztartás, avagy egy ínyenc konyha igényeit akarták kielégíteni. A szegényebbek kicsiny és más célra alig alkalmas halak, mint tengeri sügér vagy makréla, míg a gazdagok tonhal, tok vagy muréna húsát dolgozták, illetve dolgoztatták fel. A garum a következőképp készült: a halak beleit és az egészen apró halakat vagy halszeleteket besózták, 2-3 hónapig napra kitett edényben erjesztették, közben gyakran megkeverték, végül az így nyert folyadékot rostán átcsurgatták. Helyi ízlésnek megfelelően olykor még fűszereket is tettek az elkészült szószba. Egy kevesebb időt igénylő eljárás során a halmasszát erősen sós lével és forralt gyümölcsborral nyílt lángon felfőzték, majd a pikáns levet többször átszűrték. Valamennyi közül legkedveltebb a hispániai véres vagy fekete garum volt, melynél a foltos makréla vagy tonhal zsigereit, vérét és egyéb nedveit egy edényben sóval összekeverték, 2 hónapig a napon tartották, majd az erjedt folyadékot átszűrték. * A politikai élettől teljesen visszavonult Lucullus körülbelül 60 évesen halt meg. Még időben ahhoz, hogy ne kelljen megérnie a köztársaság bukását. És Plutarkhosz szavaival élve: különösképpen szerencsésen is, hiszen így elkerülte elvbarátainak véres végzetét. (Közülük Cicero a proscriptiól áldozata lett és levágott feje Róma fórumát keltett iszonyatot, míg Cato önként dől kardjába.) Lucullus szerencsésebb volt: neki természetes halál jutott. Halála előtt megőrülése azonban azt bizonyítja, hogy a gyomor örömei mégsem kárpótolhatták ez a felelősségét érző embert a közélet sikereiért. * Vö. Keltész István: Lakoma a császárkori Rómában c. írásával. História, 1979/1. 1. szám 2. Képek 3

8 4

9 1. Besúgók a költõrõl. Így jelentettek 1848-ban SARLÓS Béla Besúgók a költőről Így jelentettek 1848-ban A Batthyány-kormány rendőri osztályát a minisztérium megszervezése idején, tehát 1848 májusában állították fel. Az országos hatáskörű szerv vezetője Perczel Mór Tolna megyei képviselő, a későbbi honvédtábornok lett. A rendőri osztálynak nemcsak saját alkalmazottai voltak, hanem kültagjai is, ma úgy mondanánk, bizalmi egyének, akik jelentéseiket az osztályra juttatták el, s szigorúan titkosan kezelt besúgási díjaikat is onnan kapták meg. Az osztály közvetlenül a miniszternek volt alárendelve, tőle kapta az utasításokat és neki küldte meg jelentéseit. Különös, hogy a rendőri osztály részben megmaradt iratanyagának önálló feldolgozása még nem történt meg. Talán része van ebben annak a felfogásnak, mely szerint az évi forradalom első felelős magyar kormányáról nem illik megírni, hogy jól működő titkosrendőrsége volt. Mert az osztály tagjai, különösen kültagjai, titkosrendőrök voltak, akik nem viseltek egyenruhát, és elsősorban politikai jellegű ügyekkel foglalkoztak. Lehet, hogy az olvasó kiábrándul az első felelős magyar kormányból, pedig helytelenül teszi, hiszen a Batthyány-kormány is kormány volt, kormányoznia kellett, s a 19. század közepén a világon sehol nem létezett olyan kormány, melynek titkos-, vagy politikai rendőrsége ne lett volna. E rendőrségek működésében sem lehet nagy különbségeket találni, hiszen az ügyek politikai jellege már eleve meghatározta, hogy az agent provocateurségtől a szándékos zavarkeltésig, súlyosabb esetekben a fizikai bántalmazásig, minden eszközt igénybe vettek a különböző országok politikai rendőrségei. Dicséretére legyen mondva a Batthyány-kormány politikai rendőrségének, hogy ez utóbbival nem éltek. A fizikai bántalmazás módszere továbbra is az autonóm megyei karhatalom privilégiuma maradt, de nem a politikai ügyekben, hiszen ezekben a rendőri osztály illetékessége az egész országra kiterjedt. A márciusi fiatalok elégedetlenek voltak a Batthyány-kormány működésével. A kormány tagjai ugyanis Kossuth kivételével a liberális nemesség nagyobb részével együtt szentül hitték, hogy az udvar s a kamarilla beletörődött az áprilisi törvényekkel radikálisan megváltozott állapotokba és tiszteletben fogja tartani az országnak a birodalmon belüli igen nagyfokú önállóságát, amely egyedül a külügyek intézésére nem terjedt ki, s nem tisztázta a hadsereg ügyét. Petőfi és a hasonlóképpen gondolkodó radikális társai viszont arról voltak meggyőződve, hogy az áprilisi törvények királyi szentesítése csupán politikai manőver, s amint a Monarchia katonailag megerősödik, úrrá lesz az olaszországi helyzeten, azonnal visszavonja a magyar önállóság javára tett, s mindig csak rövid átmeneti állapotnak tekintett intézkedéseit. Leveti nehezen viselt politikai álarcát, s ha kell, katonai eszközökkel veti vissza az országot az 1848 előtti alárendelt helyzetébe. A politikai rendőrség vezetője, Perczel Mór által május 16-án, reggel 6 órakor a belügyminiszter, Szemere Bertalan részére készített összefoglaló napi jelentés a következőket tartalmazza: A forradalmi csarnokban [a Pilvax kávéházban] tegnap alkony felé ismét gyűlés tartatott, egy pár fiatal ismét kitört a ministérium ellen. De lehúzattak a szószékről és lezajoztattak. Sőt egy»somogyi polgártárs«, ki reggel nálam volt, és utána felszólamlott elhatározott helyeslése mellett a többségnek, Pálfy, Petőfi ellen kikelve, ezeket honárulóknak nyilvánítá, kik büntetést érdemelnek és a ministérium istápolására inté a népet. Szóval itt már mindaz, mit Minister úrnak és nem annyira Republikánus, mint hóbortos és demagóg emberekre nézve mondék, néhány jó hazafiak és barátim közbenlépése által is nagy hamar kiteljesült. S ez oldalról most már béke lesz. Perczel Mór, mint politikai rendőrfőnök, teljesen eleget tett volna kötelességének, ha Petőfi lehurrogására, sőt hazaáruló voltának kikiabálására ad utasítást. De Perczelnek ennyi nem volt elég, Petőfit le kellett húzni, le kellett rángatni a szószékről. Tumultuózus jelenetnek kellett tehát lezajlania a Pilvaxban, ott, ahol a márciusi forradalmi tervet kidolgozták. A rendkívül érzékeny Petőfit nyilván mélységesen felkavarta és felháborította ez a jelenet. Talán ez is egyik oka június 11-én írott keserű nyilatkozatának: Egyike vagyok a leggyűlöltebb embereknek. De mi szüksége volt Perczelnek erre a dühödt féktelenségre? Az május 15-i, Petőfi által kezdeményezett népgyűlésen hangzottak el a költő nagy tetszést aratott híres szavai: Én a minisztériumra nem a hazát, de egymagamat, sőt a kutyámat sem bíznám. A miniszterek nem csináltak ügyet ebből a híres, de nem egészen objektív kirohanásból. Pedig az évi sajtótörvény büntető rendelkezésébe ütközött: a minisztérium elleni, hivatali működésével kapcsolatos rágalmazást foglalt magában. 5

10 Deák azonban nagyon jól tudta, hogy egy esetleges sajtóperben Petőfit biztosan felmentenék, hiszen Vörösmarty, Irinyi, Egressy, sőt maga Petőfi is tagja volt az esküdtszéknek. Nemhiába jajdult fel egy másik ügy kapcsán Ghyczy Kálmán a Honvédelmi Bizottmánynak küldött összefoglaló jelentésében: miután a sajtó vétségek feletti bíráskodást szabályozó ministeri rendelet szerént a közvádlók és a bűnvizsgáló bíró a törvényhatóságokban a kormánynak minden befolyása nélkül választattak, a magyar Jürynél függetlenebb Európában alig létezik és így [a Táncsics elleni] netalán megindítandó közkeresetnek eredményéről most főképp kezeskedni semmi esetre sem lehet. A sors iróniája, hogy július 20-án Perczel Mór lényegében Petőfiéhez hasonló indok, a kormány erélytelensége miatt mondott le miniszteri osztályfőnöki beosztásáról, a politikai rendőrség vezetéséről, és hónapokig a kormány ellenzéke maradt. Csak a Honvédelmi Bizottmány megalakulása után vállalta a honvédtábornoki kinevezést. Perczel Mór utóda az osztály vezetésében Hajnik Pál lett. Petőfi személyével Hajnik egy alkalommal foglalkozott: augusztus 27-i, Szemere Bertalan számára készített jelentésében. Először Dobos György rendőri segéd jelentését idézte, mely Petőfinek az Egyenlőségi Társulat augusztus 27-i ülésén tett előterjesztésével foglalkozik. A téma megint ugyanaz, mint májusban volt, a kormány erélyességének kérdése. Petőfi indítványozta, hogy Egressy Gábornak a táborba tett jegyzeteit és észrevételeit, melyekből az árulás kitetszend, minél több példányban a Társulat nyomassa ki. Ez közakarattal elfogadtatott. Hajnik Dobos jelentésére a következő írásbeli észrevételeket tette: Petőfinek azon indítványát illetőleg, miszerint Egressy Gábornak jegyzetei, melyekből árulást bizonyít, kinyomatni határoztattak, részemről a szükséges lépéseket megteendem. Nem lehet álladalmunk érdekében tűrni, hogy ismét általánosságban támadtassék meg árulási váddal az egész katonaság. A katonaságot illetőleg azonban meg kell vallani, hogy Pesten mindenütt nagy levertség mutatkozik. Úgy látszik, általános a meggyőződés a tisztek árulása felől. Hajnik megjegyzései teljesen alaptalanok voltak. Egressy jegyzetei nem általános, hanem konkrét vádakat tartalmaztak. De a kormány és magasrangú beosztott tisztviselői meg voltak győződve és nem is alaptalanul arról, hogy a magyar ezredekben szolgáló osztrák katonatisztek az első adódó alkalommal hazaszöknek, és a katonaság tisztek nélkül marad. Annyi magyar tisztje pedig, amennyi a hadjárat további menetéhez szükséges lett volna, távolról sem volt a születőben levő magyar hadseregnek. Egressy Gábor jegyzetei egyébként a délvidéki harcokra vonatkoztak, ahol Szenttamás másodszori ostrománál az osztrák tisztikar magatartása annyira gyanús volt, annyira a szerb felkelőknek kedvezett, hogy az ország nem alap nélkül tartott a katonai árulástól. Hajnik Pál nem végzett rossz munkát: Egressy Gábor feljegyzései ekkor, 1848 nyarán és kora őszén nem jelentek meg nyomtatásban. Hajniknak ezt igazán nem volt nehéz elérnie: a nyomdák számára megfelelő kormánymegbízások kilátásba helyezése, illetve megtagadása, esetleges megvonása elégséges volt ahhoz, hogy ne akadjon Pesten nyomdász, aki Egressy jegyzeteinek kinyomtatására vállalkozott volna. Láttuk: a magyar radikális fiatalok és az Egyenlőségi Társulat tagjai Petőfi kivételével naivan politizáltak. Nem gondoltak arra, hogy szüntelen rendőri felügyelet alatt állanak, hogy minden nyilvánosan, vagy üléseiken elhangzó szó másnap reggel már a belügyminiszter asztalán fekszik írásba foglalva, s ez nagymértékben megkönnyíti az ellenük irányuló kormánypolitikát. 2. Képek 6

11 7

12 8

13 1. Milyen vagy, Magyarország?... SZABÓ Miklós Milyen vagy, Magyarország?... Mind több eszmecsere folyik különböző szinteken, akadémiai fórumokon, publicisztikában, agitációs tanácskozásokon nemzeti-történeti tudatunk zavarairól, ellentmondásosságáról, nemzeti jellemünkről. A vitatkozók számára talán nem minden tanulság nélküli az alábbi esettanulmány. (A szerk.) Allegro moderato con affetto január végén zenés darab bemutatója volt a Városi ma Erkel Színházban. Színre került a Hamburgi menyasszony, operett 3 felvonásban. Pekár Gyula: A kölcsönkért kastély c. vígjátéka nyomán írta Kulinyi Ernő, zenéjét szerzette Vincze Zsigmond. (Pekár Gyula vígjátékát pár év múlva filmre vitték) azonban ez is, akár zenés elődje, szinte nyomtalanul tűnt el a feledés homályában.) A meglehetősen gyenge operett nem érdemelné meg, hogy bármilyen formában emlékezés essék róla de egy tagadhatatlanul jól sikerült, fülbemászó melódiájú dala olyan önálló életre kelt (s utóéletet élt), ami indokolja a majd két emberöltővel későbbi sine ira et studio vizsgálódást. Hiszen e dal s szerzői története a szó legszorosabb értelmében vett tragikomédia. A Hamburgi menyasszony szövegkönyvének a szereplőket felsoroló oldala Karinthy-paródiára emlékeztet. Csak úgy nyüzsögnek a grófok, mutatóba bárók, népség; inasok, cigányok, s mindenütt csak úgy űzik a fényt. Choltai Choltay Ábris gróf [mondd: Csoltai szól az utasítás] Choltai Choltay Bálint gróf, a fia Choltai Choltay Kristóf gróf, az unokaöccse Choltai Choltay Juczi grófnő, a húga Charlotte báróné (ejtsd: Sárlott) Gróf Dennewitz Báró Clausewitz [E fényes névsor után szerénykedik] Werner Hermann, hamburgi nagykereskedő s Werner Lottika, a leánya; történik az 1830-as években, az I. felvonás a Baden-Baden-i Kursalonban, a II. és III. felvonás a boldogremetei Choltay kastélyban. A műfaj szabályait tökéletesen ismerő, rutinos librettista, színházi rovatvezető, színikritikus Kulinyi Ernő az első felvonásban exponálja a történetet, az operett összes szükséges kellékei és sallangjai felvonultatásával. Megtudjuk, hogy a koldusszegény, ám dacosan rátarti Bálint gróf beleszeret a dúsgazdag Werner Lottiba, akiről természetesen nem is sejti a hozományában dagadozó pénzeszsákokat. Feleségül venné, hazavinné ha volna hova. Ám az ősi kastélyba nem mehet, mert azt egy haragos labanc ősanya a másik ágnak juttatta. Ekkor tűnik fel deus ex machina a könnyelműen gazdag, de bolondosan jószívű unokaöcs, aki nagyúri gesztussal megoldja a reménytelennek tűnő helyzetet. Kölcsönadja a kastélyt, s ezzel minden akadály elhárul a diadalmas szerelem útjából. Az összes bonyodalmat és félreértést végképp rendező, s így mindenre boldogságot árasztó finálé ugyan csak a harmadik felvonás végén köszönt be, de a közönség már az első szünetre is elégedett megnyugvással kelhetett fel. Ezt biztosította az első felvonást záró nagyjelenet: Bálint: Itt a kezem, Lotika!... Maga még nem ismer engem... majd odahaza... Werner: Lotti!... már itt a delizsánsz! Most már úgyis késő! Bálint: Nem késő, Werner papa! Egyszerűen megfordítjuk a kocsi rúdját és nem megyünk Északnak, hanem Keletnek: szép Magyarországba... Werner: Madjar ország?!... Hol az a Madjar ország?... Ja, das Hussarenland! Hát maga aztat láttál?... Bálint: Hát hogyne láttam volna?! Hiszen ott születtem! 9

14 Az én hazám Magyarország! (Dal) Hol szőke sellő, lenge szellő játszik a Tiszán. Ott él egy nép, legendák népe, ott az én hazám! Az ősi Kárpát őrzi álmát s hű Csaba vezér, ki csillagoknak égi útján vissza-visszatér. Hogy jön, szívünk visszavárja, s hogy felzeng a trombitája 132 (Refr.) Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagyvilág! Ha szól a zeneszó, látom ragyogó szép orcád! Táltos paripákon odaszállunk, hazahív fű, fa, lomb, virág. Úgy hí a hegedű, vár egy gyönyörű szép ország! 133 Lotti: Apám, apám, jöjj! Csak ide vágyom én, ez a föld, ez a világ csupa fény! Tündérek földje már! Werner: A delizsánsz! Lotti: A delizsánsz! 134 Werner: Allsden, hols der Kakukk! gema nach Magyarország! 135 Lotti: (Dal) Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország gyönyörűbb, mint a nagyvilág! Ha zeng a zeneszó, vár egy gyönyörű szép ország! 136 Összes: Táltos paripákon oda szállunk, haza hí fű, fa, lomb, virág. Úgy hí a hegedű, vár egy gyönyörű szép ország! Függöny Allegro con fuoco. A Hamburgi menyasszony nem lett kasszasiker. Pedig Vincze Zsigmond tehetséges és jól képzett muzsikus volt, s a darab fő zenei témája, ismétlődő motívuma, a Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország valóban fülbemászó, jól sikerült melódia. Ez az egy dallam azonban kevés volt életben tartani a még operettmércével mérve is gyenge történetet. Nem tudni, kinek támadt az az ötlete, hogy némi irredentizmussal talán nagyobb sikerre lehetne vinni a darabot. Mindenesetre igen tanulságos az Országos Színészegyesület Irodalmi és Színészeti Ügynöksége által kiadott, kézírásról sokszorosított szövegkönyv-rendezőpéldány. Ebből jól követhető, hogy az első felvonás eredetileg 134 rendezői jelenetre volt osztva s ezen belül a zárókép így alakult: 132 Mindenki feláll 133 Lotti középre jő 134 Werner Lotti Bálint 10

15 Lotti a hol's der Kakukk után lejön a lépcsőn, megáll, ott kezdi piano az éneket. És itt az eredeti rendezés két további utasítással bővül: (135) A tempo, hogy Lotti elénekelte, az összes lampionok elalszanak, fehér világítás el csak zöld refl. elöl egész személyzet mind szembe a közönséggel, egy lépést előre kinyújtva jobb kezet. Hátul ugyanakkor háttér fel tabló látszik (136) Nagy-Magyarország térképe zöld homályos tónusban csak erős határokkal, felette egy sok színes villanykörtével világított magyar korona, melyet jobbról-balról két lebegő szárnyas angyal tart, bal sarok jobb sarok egy-egy kuruc vitéz nemzeti lobogóval, középen egy sarlós parasztlány kévét nyújt át egy magyar parasztnak, aki kaszájára támaszkodva felfelé néz Függöny [Tisztelet adassék az ismeretlen rendezőnek, aki e példányban kék ceruzával módosított javított. A 135. és 136. utasítást gorombán kihúzta.] Moderato studioso. Aki mai szemmel, mai beidegződésekkel olvassa a dal szövegét, elcsodálkozik. Hogy lehetett ezt irredenta jelképpé átértelmezni? Az első négy sor bárhogyan forgatva gyanún felül áll, még a legendák népe kifejezés se több patetikus ömlengésnél. A következő sor Az ősi Kárpát őrzi álmát sem támaszt mostani olvasójában különösebb gyanút, hiszen mai, sovén nacionalizmussal igazán nem vádolható földrajzi-történelmi-politikai sőt meteorológiai frazeológiánk is rendszeresen említi a Kárpátok védelmében elhelyezkedő országunkat. A kor embere számára azonban, különösen az utána következő Csaba vezér Hadak útja utalással meglehetősen egyértelmű jelképrendszerbe illeszkedett. Másfél évvel a trianoni békeszerződés után melynek az június 13-i Clemenceau-jegyzékben már lényegében megnevezett határairól Kun Béla válasza is megállapította, hogy a Tanácsköztársaság nem áll ugyan a területi integritás alapján, de a jegyzékben megvont határok elfogadhatatlanok nem volt kétséges, mire célzott, még ha nem is mondta ki nyíltan a később szavalókórusok által felkapott jelszót: Csonka-Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország! A refrén viszont ismét teljesen ártatlan. A táltos paripa korunkban kissé hamisan cseng, de e nyolc sor a darab kontextusában nem erőltetett, még akkor sem, ha egy mai szövegíró ugyanerre az alaptémára és ugyanerre a zenére biztosan más szöveget írna. Hacsak a rutinos újságíró-librettista Kulinyi Ernő nem érezte úgy, hogyha nagyon finoman is, de lehetőséget kell adni némi nemzetieskedés -re, mert az ébredő országban neki és a zeneszerzőnek ez nem árt. Ugorjunk előre 17 évet ben Budapesten a zsidótörvény elleni kétségbeesett utóvédharcok egyik argumentumaként megjelent egy puhafedelű nyomtatvány. Címlapja: ÍTÉLJETEK! Néhány kiragadott lap a magyar zsidó életközösség könyvéből Bevezetőjéből egy orientáló mondat: E lapokon a zsidó vallásban született személyek nevei álló betűkkel vannak nyomtatva, míg a többiek dűlt betűkkel. S a 62. oldalon egy néhány soros kotta: Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország... Vincze Zsigmond-Kulinyi Ernő [álló szedéssel]. Allegro pericoloso. A Hamburgi menyasszony még így se lett sikerdarab. De az a fülbemászó melódia a legfeljebb kétértelmű, de semmi esetre sem uszító szöveggel kezdett elterjedni. Énekelték falun és városon, itthon és a határokon túl, ahol a szöveg tényleg sajátos csengést kapott. A Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország megkezdte kétes karrierjét. Amit persze a hozzá tapadó hamis képzetek csak erősítettek, s nemsokára piros-fehér-zöld lobogónkká vált... A csehek újabb brutális eljárása tartja izgalomban a Felső-Dunántúlt. Schőberl Henrik 21 éves fiatalember, aki nem tudott munkához jutni, elhatározta, hogy a Felvidéken próbál szerencsét. Unokaöccsével, Schőberl Gusztávval együtt útlevelet szereztek és a pozsonyi vonatra ültek. Schőberl Henrik magával vitte kedvenc mandolinját és kottáit is. A cseh vámosok a határon megtalálták a»szép vagy, gyönyörű vagy Magyarországa 11

BRYAN CARTLEDGE TRIANON

BRYAN CARTLEDGE TRIANON BRYAN CARTLEDGE TRIANON egy angol szemével OFFICINA KIADÓ Copyright: Bryan Cartledge Eredeti kiadás: Haus Publishing Ltd, 2009 70 Cadogan Place London SW IX 9AH www.hauspublishing.com A mű eredeti címe:

Részletesebben

História 1985-01. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1985-01. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1985-01 História 1985-01 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA

EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA EGY ÉVSZÁZADOS PER A GÖRGEY-KÉRDÉS TEGNAP ÉS MA ANTALL JÓZSEF Élet-halál kérdéseket érintő vádak, bűnné nőtt hibák tódulnak agyunkba, ha nevét kiejtjük. Ócsárló és elismerő szavak, igazságtalan vádak és

Részletesebben

Szülıföldünk nagyjai a múlt századfordulón

Szülıföldünk nagyjai a múlt századfordulón Szülıföldünk nagyjai a múlt századfordulón Tudomány és kultúra az Osztrák-Magyar Monarchiában c. kárpát-medencei nyári egyetem Burgenland, 2008. július 9-16. Kiadó: Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány,

Részletesebben

Magyar Irodalmi Hírlevél

Magyar Irodalmi Hírlevél Magyar Irodalmi Hírlevél MAGYAR TITKOK:Dalárda Vajta Dénes: Miért van szükség egy civil mozgalomra, amely a magyar nyelv természetéről feltárt felismeréseket terjeszti? MADÁCH IMRE :(1823-1864) Siklósi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András

MAGYARORSZÁG A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848. Gergely András 13 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A NEMZETI ÉBREDÉS KORA 1790-1848 Gergely András GERGELY ANDRÁS A nemzeti ébredés kora 1790-1848 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta: Gergely András Főszerkesztő:

Részletesebben

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED

D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED D ó k a K l á r a TISZA LAJOS ÉS SZEGED Az 1879-es szegedi árvíznek és az utána megindult újjáépítésnek napjainkban már kisebb könyvtárra való irodalma van, és a levéltári iratanyag is roppant gazdag.

Részletesebben

Kiadóhivatal: 82 Osmond Terrace Norwood South Australia 5067 Print Post Approved: PP539444/0012

Kiadóhivatal: 82 Osmond Terrace Norwood South Australia 5067 Print Post Approved: PP539444/0012 45 Évf. 2012 Március Kiadóhivatal: 82 Osmond Terrace Norwood South Australia 5067 Print Post Approved: PP539444/0012 Nemzeti dal Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy

Részletesebben

STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI: D r ILLYEFALVI L LAJOS

STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI: D r ILLYEFALVI L LAJOS STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK SZERKESZTI: D r ILLYEFALVI L LAJOS 1 ' -i"^ BUDAPEST SZEREPE MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETÉBEN ÍRTA BALLA ANTAL BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HÁZINYOMDÁJA Bevezetés. A nagyvárosok történeti szerepe

Részletesebben

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában

36. Magyarország a napóleoni háborúk korában 36. Magyarország a napóleoni háborúk korában A hosszú háborúk egész Európában gazdasági fellendülést hoztak. Emelkedtek a gabonaárak, és a fejlődésben csak 1815 után következett be visszaesés. Mivel a

Részletesebben

História 1992-09. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1992-09. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1992-09 História 1992-09 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1999-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1999-03 História 1999-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A DUALIZMUS KORA 1867-1914. Kozári Monika

MAGYARORSZÁG A DUALIZMUS KORA 1867-1914. Kozári Monika 16 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E A DUALIZMUS KORA 1867-1914 Kozári Monika KOZÁRI MONIKA A dualizmus kora 1867-1914 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ írta: Kozári Monika Főszerkesztő: Romsics Ignác

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

Retkes Tamás: A katonai akadémiától a bitóig. Szálasi Ferenc élete Javított kiadás

Retkes Tamás: A katonai akadémiától a bitóig. Szálasi Ferenc élete Javított kiadás 1 Retkes Tamás: A katonai akadémiától a bitóig Szálasi Ferenc élete Javított kiadás 2 Mártírjaink emlékének. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyek országa. (Máté evangéliuma)

Részletesebben

Fedák Sári mint a nemzeti hadsereg katonája, Kacsóh Pongrác operettjében, a János vitézben. A darabot 1903-ban, a Király Színházban mutatták be

Fedák Sári mint a nemzeti hadsereg katonája, Kacsóh Pongrác operettjében, a János vitézben. A darabot 1903-ban, a Király Színházban mutatták be Fedák Sári mint a nemzeti hadsereg katonája, Kacsóh Pongrác operettjében, a János vitézben. A darabot 1903-ban, a Király Színházban mutatták be Lipp Tamás Függőleges veszedelmek történelmünk csapdái (1849-1914)

Részletesebben

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 2015. április Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1 Hírlétra BALETT TANFOLYAM Balett tanfolyamot indít a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár óvodás és iskolás korú gyermekek részére. Toborzó és bemutató foglalkozásra

Részletesebben

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték

Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték Galambos László Száznyolcvan évvel ezelőtt született Tisza Kálmán: Érdemeit vízbe írták, hibáit kőbe vésték A kissé átfogalmazott, Gratz Gusztávtól átvett, de Shakespearetől kölcsönzött gondolat fejezi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Czirok Ferenc rajza

Tartalomjegyzék. Czirok Ferenc rajza Tartalomjegyzék Filemon Béla: Egy régi-új médium arcvonásai...1 Horváth Ödön: Szilvavirágzás...2 Már semmi sincs anélkül...2 Talány...2 Czirok Ferenc: Szakadék szélén...3 Filemon Béla: A kiegyezést követő

Részletesebben

A SZABADSÁG EGYETLEN NEVE Nemzeti ünnepünkre

A SZABADSÁG EGYETLEN NEVE Nemzeti ünnepünkre POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIII. évf. 3. szám (33. Jahrg. Nr. 3) Az európai magyar katolikusok lapja 2001. március CSERHÁTI FERENC (München): A SZABADSÁG EGYETLEN NEVE Nemzeti ünnepünkre Nemzeti ünnepek

Részletesebben

Szálasi Ferenc a pszichohistória tükrében

Szálasi Ferenc a pszichohistória tükrében Politikatörténet Malkovics Tibor Szálasi Ferenc a pszichohistória tükrében 1. Szálasi testvér 1 Szálasi Ferenc a magyar történelem 20. századi szakaszának, és minden bizonnyal Közép-Kelet-Európa történelmének

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

Múltról a máról. Sztálin, Dimitrov és Renner 1945 tavaszán

Múltról a máról. Sztálin, Dimitrov és Renner 1945 tavaszán XXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. MÁJUS JÜNIUS MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 1,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN Múltról a máról Hatvan éve fejezõdött

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012.

XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. XII. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 31. 2012. Kiss Ern (Simon M. Veronika festménye) (A kép magántulajdonban van) A Ferenc József forrás színezett nyomat (Budáné Bocsor Ágnes ajándéka) A Nagyvendéglő kávézója képeslap,

Részletesebben

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen)

A pap válasza: Ámen. (= Úgy legyen) f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XVII. év fo lyam 195. szám A Fővárosi

Részletesebben

A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE

A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE ZALAI GYŰJTEMÉNY 43. A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg, 1998 Szerkesztette MOLNÁR ANDRÁS Számítógépes szedés és tördelés

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

Neveléstörténet 11. témakör: A magyar reformkor pedagógiája Háttéranyag

Neveléstörténet 11. témakör: A magyar reformkor pedagógiája Háttéranyag Molnár Ildikó: Eötvös József a kultúrpolitikus és az irodalmár A nevelés megjelenése a Nővérek című regényében Bevezető Eötvös József a reformkor, az abszolutizmus és a kiegyezés korának egyik kiemelkedő

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT VÁSÁRHELYI MIKLÓS: ÁLMOK VÁROSA, FIUME GÖNCZ ÁRPÁD BESZÉDE VELENCÉBEN

KÖZÉP-EURÓPA 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT VÁSÁRHELYI MIKLÓS: ÁLMOK VÁROSA, FIUME GÖNCZ ÁRPÁD BESZÉDE VELENCÉBEN AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER MÁSODIK ÉVFOLYAM 1991. 3. KÖZÉP-EURÓPA 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT VÁSÁRHELYI MIKLÓS: ÁLMOK VÁROSA, FIUME GÖNCZ ÁRPÁD BESZÉDE VELENCÉBEN 4 TARTALOM

Részletesebben

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1989-03. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1989-03 História 1989-03 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben