éss a nyelvi tényezt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "éss a nyelvi tényezt"

Átírás

1 Sajátos Nevelési Igény, éss a szociális, kulturális/ lis/éss vagy nyelvi tényezt nyezők összefüggései

2 A sajátos nevelési igény nyű tanulói i csoportok meghatároz rozása a nemzetközi zi szakirodalomban

3 Az ISCED 97 (International( Stansdard Classification of Education: : az oktatás s nemzetközi zi szabvány szerinti osztályoz lyozása) definíci ciója szerint Az a tanuló sajátos nevelési igény nyű (SNI), aki az iskolai tantervi követelmk vetelményeket csak iskolai többletszolgt bbletszolgáltatás, -támogatás segíts tségével tudja teljesíteni. teni. A támogatt mogatás lehet: Személyi (gyógypedag gypedagógus, gus, kisebb csoportlétsz tszám, asszisztens) Dologi (akadálymentes lymentesítés, s, speciális eszközök) k) Pénzügyi

4 Az OECD szerint (The Classification of Educational Programs for SEN students, OECD, 2002) Az SNI- gyermekek/tanulók k háromh kategóri riátt alkotnak: A kategória: ria: szabvány orvosi kritériumok riumok szerint példp ldául vakok, gyengánl nlátók,, siketek, nagyothallók, kevéss ssé vagy súlyosabbans értelmi fogyatékosok, halmozottan fogyatékosok. Szenzoros, motoros vagy neurológiai defektusokhoz kapcsolódnak. B kategória ria: olyan tanulók, akiknek tanulási nehézs zségei sem az A,, sem a B kategóri riához vezető tényezőknek nem tulajdoníthat thatók. Például tanulási zavarok, magatartási problémák éss tanulási nehézs zségek állnak a hátth ttérben. C kategória: ria: olyan tanulók, akiknél l a probléma elsődlegesen szociális, kulturális lis és/vagy nyelvi tényezt nyezőkbőll következikk

5 Az SNI magyarországi gi értelmezése nem igazodik az európai országok gokéhoz: nem terjed ki a szociális, kulturális lis és/vagy nyelvi hátrányos helyzetre, így a gyermekek/fiatalok ezen részer többletszolgáltatásokban nem vagy csak korlátozott módonm részesr szesül (Gordosné,, 2004).

6 Hazánkban a sajátos nevelési igény nyű tanuló fogalmát a közoktatk zoktatásróll szóló 1993-ban kiadott többszörösensen módosm dosított LXXIX. törvt rvény 121. (29) bekezdése így határozza meg: Sajátos nevelési igény nyű gyermek, tanuló: : az a gyermek, tanuló,, aki a szakért rtői éss rehabilitáci ciós bizottság g szakvélem leménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyat dfogyatékos, autista, több fogyatékoss kosságg együttes előfordul fordulása esetén halmozottan fogyatékos; pszichés s fejlődés s zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan éss súlyosans akadályozott (pl. diszlexia, diszgráfia fia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus vagy kórosk aktivitászavar).

7 A magyar kategóriarendszer tehát t az OECD tanulási éss beilleszkedési si nehézs zségekkel rendelkező tanulói i csoportját t részbenr az organikusan fogyatékos, részbenr pedig a hátrányos helyzetű kategóri riával vegyíti, ezáltal egy laza éss könnyenk átjárható definíci cióss alapot biztosít t a fogyatékoss kosság, a hátrányos helyzet éss a tanulási nehézs zségek fogalmai között. k A problémára ra az OECD 2005-ben végzett, v MéltM ltányosságg az oktatásban nemzetközi zi összehasonlító tematikus vizsgálata is felhívta a figyelmet (Equity in Education,, 2005 )

8 A nemzetközi zi szakirodalom az elmúlt lt évtizedekben egyre nagyobb figyelmet szentelt az iskolák mikrovilágában végbemenv gbemenő minőségi folyamatoknak. Az 1966-os egye sült államokbeli Coleman- jelentés (Coleman,, 1966) volt az első olyan nagy hatású kutatás, amely megpróbálta a tanulói i teljesítm tménykülönbségek mögöttm meghúzódó iskolán n belüli li tényezt nyezőket is feltárni. Az elkövetkez vetkező évtizedek kutatásai, valamint a PISA- felvétel eredményei is arra engednek következtetni, hogy a tanulási eredményekben kimutatható különbségek a tanulási környezettel, k ezen belül l is elsősorban sorban a tanárok minőségével és a tanulói i csoportok társadalmit összetételével állhatnak össze függésben

9 Magyarországon gon a tanulók k tanulmányi nyi teljesítm tménybeli különbsk nbségeit kiugróan magas mértm rtékben magyarázza a szülők iskolai végzettsv gzettsége, ge, az iskolák k tanulói társadalmának összetételetele (Knowledge and Skills for Life,, 2001). Azaz a családi hátth ttérr hatása.

10 Számos vizsgálat (többek közöttk a PISA-kutat kutatások) nyomán n tudjuk, hogy a szocioökon konómiai státus tus meghatároz rozó jelentőségű a gyerekek iskolai esélyeit illetően, en, tovább bbá hogy a szülők (elsősorban sorban az anya) iskolázotts zottsága a gyerek sikerességének egyik legfőbb indikátora. Éppen ezért, ahhoz, hogy a leszakadó családokhoz az iskola megtalálja lja a megfelelő utat, nem elég g a szociológiai mutatók k ismerete; szüks kségg van a gyerekek hátterh tterében rejtező családi értékvilág megismerésére re is.

11 Az iskolának értenie kell tehát, t, hogy az elhanyagolt vagy zaklatott gyerek hátterh tterében álló,, elégtelen gtelenül teljesítő szülő nem felelőtlen éss alkalmatlan, hanem maga is segíts tségre szorul. Tudnia kell, hogy a roma kisgyerek azért késik, k mert a környezetk rnyezetében senki nem működikm időpontok szerint, s a családban nincs is óra. Tudnia kell, hogy a szegény, iskolázatlan szülő számonk monkéréstőll tartva, félelemmelf telve megy fel az iskolába, az iskolától érkező kezdeményez nyezésekben veszélyt érez, éss azokra védekezéssel reagál. Az iskolának mindezt értenie kell, s a hátrh trányos helyzetű gyerekek és családok megnyerése érdekében el kell jutnia a megismerésen sen alapuló befogadó pedagógi giáig. ig.

12 Az oktatási egyenlőtlens tlenségek legszembetűnőbben bben a tanulói teljesítm tményekben érhetőkk tetten. Az oktatás eredményess nyessége, társadalmilagt és területileg igen egyenlőtlen tlenüll oszlik el. A területi különbsk nbségeket ugyan nagymért rtékben szociokulturális lis tényezők magyarázz zzák, vizsgálatuk ugyanakkor nem érdektelen

13 Középfokú továbbtanulási arányok iskolakategóriák és településkategóriák szerint, 2005 (%) Forrás: KIFIR évi adatbázisa

14 A szakiskolában éss a középiskolk piskolában megjelenő diákok szociokulturális lis háttere közöttk szakadék tátong. tong. A szakiskolások sok édesanyjánaknak kevesebb mint egyharmada érettségizett, a középiskolásoknáll 70% fölöttif az arány. A családok nagy részer nagyon szegény. Ha elfogadjuk, hogy mélyszegm lyszegénységben élő honfitársaink a lakosság g nagyjából l 7%-át t teszik ki, akkor a demográfiai viszonyokat ismerve a szakiskolákba kba járókj k közelk fele tartozik ebbe a kategóri riába. Nincstelenség, kilátástalans stalanságg veszi őket körül. k Rendkívül l sokan közülükk k falvakból járnak be a városiv iskolába, annak anyagi és egyéb b terheit kénytelenekk vállalni. v

15 A szakiskolába került diákok közelk fele márm év végénn is megbukott legalább egyszer az általános iskolában, tanulmányi nyi átlaguk a készségtárgyakat leszámítva tantárgyank rgyankéntnt is 3,00 alatt marad. Mintegy a diákok feléről nyilatkoztak úgy az iskolák, k, hogy velük k a kilencedikes tananyagot elkezdeni sem lehet (Mártonfi,, 2004). Nagyon sokan kerülnek kényszerválasztáss révénr n ebbe az iskolatípusba, illetve ezen belül l az adott szakmacsoportra, szakmára. Az iskolához, tanuláshoz, képzk pzéshez való viszonyuk, motiválts ltságuk ebből l is adódóan an alacsony.

16 Nyelvi tényezt nyezők összefüggései

17 A roma gyermekek gyenge teljesítm tményéneknek az iskolában nagyon összetett. Az egyik főf ok, hogy a romáknak idegen világ g az oktatási nyelv a többst bbségi társadalomt kultúrájának azon ismerete, ami segíten tené őket az iskolában. Azok a viselkedés magatartási normák, amik a többst bbségnek természetes az a roma gyereknek ismeretlen. A roma gyermekek számára nagy akadály a nyelvi nehézs zségek leküzd zdése.

18 A kétnyelvk tnyelvű családokn doknáll végzettv kutatás bebizonyította, hogy a romani nyelv milyen nagy jelentőségű a szocializáci cióban. A nyelvvel közvetítiktik a közössk sségg kultúráját, t, az identitást. Amikor a gyermek bekerül l az iskolába, ezeket az értékeket semmibe nézik. n Fontos lenne, az iskolák részéről, hogy minél l többt roma származ rmazású pedagógust gust alkalmazzon. Minden pedagógus gus világn gnézete és értékrendszere oly módonm legyen objektív, fogadja el, tolerálja lja az övétőll eltérő kultúrát. t.

19 Nem elutasítani tani kell, hanem segíts tségüll kell hívni ezeket a roma közössk sségre jellemző értékeket. Az óvodában a beszoktatás időszak szakában, az iskola megkezdés s előtt létrejönne egy kommunikáci cióss rendszer a szülő éss az iskola részr széről. Minden családnak szüks kségg lenne egy mentorra. A gyerek nem érezni idegen világban magát, nem érezné azt, hogy össze van zavarodva.

20 Ha a kölcsk lcsönöss bizalom megvan, akkor és csak akkor kell felépíteni egy olyan fajta integrálódást, ahol a saját értékeket megtartva, teljes jogú polgárai lehetnek a társadalomnak. Ahhoz, hogy ez létrejl trejöjjön az oktatási rendszer oly módúm reformja szüks kséges, mely által alkalmas, hozzáé áértő szakemberek, pedagógusok gusok végezhetnv gezhetnék lelkiismeretesen a munkájukat. /Galyasn/ Galyasné, Szakdolgozat ELTE-BTK 2003/

21 Életpálya-építéss mint lehetséges eszköz éss célc

22 Az életpálya-építési kompetencia meghatároz rozásakor mindenképpen le kell szögezni, hogy ez a fogalom nemcsak a pályaorientp lyaorientációtt jelenti, hanem az egyén képességétt arra, hogy reális önismerete alapján n tisztában legyen szellemi éss fizikai erőss sségeivel éss gyengeségeivel; geivel; különböző távú célokat tudjon maga elé tűzni, éss a célhozc vezető utat képes legyen operatív szakaszokra bontani; közvetlen tetteit képesk legyen céljainakc alárendelni, illetve a céljainakc és érdeklődésének megfelelő egyéni tanulási utakat kijelölni; lni; az egész életen átt tartó tanulás s egyéni folyamatában tudja saját t tetteit és teljesítm tményét reflektív módon értékelni; képes legyen a megkezdett utak szüks kségg szerinti korrekciójára; ra; tudjon jój döntéseket hozni.

23 A fejlesztés s a nemzetközi zi tapasztalatokat felhasználva lva a jelenlegi munkaerő-piaci tanácsad csadásbansban éss az egyes intézm zményi műhelyekbenm márm r jólj l bevált tapasztalatokra támaszkodik. t Kiemelt célja, c hogy az egyének kezdettől l fogva (óvoda,( iskola) megkapják az egész életen átt tartó segítő tanácsad csadáss lehetőségét. t. Ennek jegyében egyrészt eszközöket, ket, módszereketm ad a pedagógusok gusok kezébe, másrm srésztszt a diákok sok-sok modellért rtékű helyzetben való részvétel során n szerezhetik meg azokat a képessk pességeket, praktikus munkaerő-piaci ismereteket, amelyek nélkn lkül nem tudják k hatékonyan tervezni saját életpályájukat (Gönczöl Vass,, 2005).

24 Az integrált nevelés s emberi mivoltunk örökk szánd ndékátt fejezi ki; az egységre gre való törekvést. Ez az egység úgy tud megvalósulni, ha a befogadó jó szívvel kinyitja kapuját, a belépő személy pedig saját t maga is óhajtja a fogadást. Ha ezek a szánd ndékok találkoznak, lkoznak, utána következikk a közösk út feltételeinek teleinek éss módszereinekm megteremtése. Ilyen értelemben minden gyermek integrálhat lható,, ha az igényeinek megfelelő feltételek telek rendelkezésre állnak. Az integráci cióra való alkalmasság eszerint elsősorban sorban a fogadó környezet tulajdonsága, nem pedig az akadályozott gyermeké. A minőségelv gelvű munka végzv gzésére az iskolai folyamat valamennyi terület leténn meg kell felelni az intézm zményeknek annak érdekében, hogy ott gyermekcentrikus, partnerközpont zpontú, állandóan megújulni képesk munka folyjék. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívülk l az iskolák inkluzivitásra (befogadásra) való nyitottságát t sem. NéhányN országban márm úgynevezett inklúzi ziós index fémjelzif egy-egy intézm zmény minőségét.

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Szakképzés és lemorzsolódás

Szakképzés és lemorzsolódás 4 Szakképzés és lemorzsolódás [Liskó Ilona] A szakiskolai képzés fejlesztése döntően meghatározza, milyen esélyei lesznek hosszú távon a hátrányos helyzetű tanulóknak. Magyarországon a rendszerváltás óta

Részletesebben

Cigány gyerekek az általános iskolákban

Cigány gyerekek az általános iskolákban OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Havas Gábor Kemény István Liskó Ilona Cigány gyerekek az általános iskolákban No. 231 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Havas Gábor Kemény

Részletesebben

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete

Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Az európai oktatási és képzési rendszerek szerkezete Magyarország 2009/10-es kiadás European Commission AZ EURÓPAI OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI RENDSZEREK SZERKEZETE MAGYARORSZÁG 2009/10 Összeállította: Juhász

Részletesebben

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja

1. A kutatás bemutatása. 1.1. A kutatás célja MAGYAR VALÓSÁG ANDL HELGA KÓRÓDI MIKLÓS SZŰCS NORBERT VÉG ZOLTÁN ÁKOS Regisztráció, körzethatár, előnyben részesítés A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának biztosítása a beiskolázás

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben

A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben A pedagógusok, szülők együttműködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfejlesztésben GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz

Részletesebben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben

Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben Esélyegyenlőségi jó gyakorlatok 2011-ben 2 Tartalom Sokszínű Szervezet TOP 10 díj Sokszínű Szervezet TOP 10 díjazottak Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására 5 7 17 Sokszínű

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI

HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI MAGYAR PEDAGÓGIA 107. évf. 4. szám 321 355. (2007) HOSSZMETSZETI FELMÉRÉSEK ISKOLAI KONTEXTUSBAN AZ ELSŐ ÁTFOGÓ MAGYAR ISKOLAI LONGITUDINÁLIS KUTATÁSI PROGRAM ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI KERETEI Csapó Benő

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP

A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A MEGVÁLTOZOTT PEDAGÓGUS GUS SZEREP A TÉMA AKTUALITÁSA sok a bizonytalan frusztrált pedagógus gus megváltozott szerep és s tekintélyforr lyforrás időszak tanárszerep tekintélyforrás XIX.sz. XX.sz. eleje

Részletesebben

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés

Mire jó a tanoda?* Fejes József Balázs. Bevezetés Fejes József Balázs Mire jó a tanoda?* Az ezredfordulót követően számos tanoda kezdte meg működését hazánkban a hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése érdekében. A főként

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben