VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ NAPOK TRAGIKUS TÖRTÉNETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ NAPOK TRAGIKUS TÖRTÉNETE"

Átírás

1 VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ NAPOK TRAGIKUS TÖRTÉNETE GRÓF TISZA ISTVÁN HARCA A HÁBORÚ ELLEN. ELMÉLKEDÉSEK A VILÁGHÁBORÚRÓL. II. KÖTET. A VILÁGHÁBORÚ ELŐZMÉNYEI A SARAJEVÓI GYILKOSSÁGTÓL A VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSÉIG. ÍRTA IVÁGI ISTVÁN A SOPRONI BÁNYA- ÉS ERDŐ MÉRNÖKI FŐISKOLA NYILV. RENDES TANÁRA, A VILÁGHÁBORÚBAN Á ZOMBORI VOLT CS. ÉS KIR. 23-IK GYALOGEZRED TARTALÉKOS TISZTJE KAPHATÓ: MAHR ÁRPÁD KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN SOPRON, 1928 VITÉZ TÓTH ALAJOS KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZETE

2 Ajánlom e művemet Nagyméltóságú gróf Klebelsberg Kunó közoktatásügyi miniszter urnák, a magyar kultúra nagy építőjének, gróf Tisza István munkatársának.

3 Bevezetés június hó 28-án délelőtt, egynéhány perccel 11 óra előtt, a szerb vidovdan napján, egy fanatikus fiatal szerb diák, a sarajevói helyi hatóságok hihetetlen naivitá r ít kihasználva revolverlövésekkel meggyilkolta a monarchi; volt trónörökösét Ferenc Ferdinándot és nejét Hohenberg Zsófia hercegnőt. Ez az esemény megindította a történelmi lavinát, amely maga alá temetett országokat, nemzeteket ugyanakkor, mikor új országok keletkeztek, amelyek már évszázadok előtt elveszítették állami önállóságukat. Nem felelne meg a valóságnak, ha azt állítanám, hogy az évi nagy tragédia a trónörökös halála miatt folyt le, mert hiszen a rendelkezésre álló adatok igazolják, hogy 1914 nyarán Európában olyan villamos feszültség uralkodott, amely bármilyen más politikai esemény folytán kisült volna. De azért a trónörökös sorsa már azért is rendkívül tragikus, mert egy olyan nemzetnek a fia ölte meg, amely nemzetet a trializmus segítségével akart megbékíteni é:s lekötni. Viszont megfordítva a trónörökös a magyar nemzeti és állami törekvésekkel szemben ellenséges idegenkedéssel viseltetett, pedig halála után éppen a magyar nemzet fiai véreztek legtöbbet, azért, hogy a halálát megboszulják. Már évekkel a halála előtt sötét hírek keringtek a magyar közvéleményben, hogy a trónörökös ellensége a magyar nemzet állami önállóságának, amit hivatalosan és félhivatalosan cáfoltak meg olyanok is, akik tudták, hogy a cáfolatok nem fedik a valóságot. A nagy világégés után azonban olyan adatok kerültek nyilvánosságra, amelyekből mindenki kiveheti a volt trónörökös valódi képét, mely kép nélkül ez a művem nem volna tökéletes és éppen azért megdönthetetlen tények felsorolásával meg akarom mutatni a volt trónörökösnek a magyar nemzettel szemben való valódi állásfoglalását június 12. és 13-án zajlott le II. Vilmos császár Konopíschti látogatása, mikor a császár és a volt trónörökös

4 4 között politikai eszmecsere folyt le, mely alkalommal Magyarország is szóba került. Ezekről az eszmecserékről II. Vilmos a melléje beosztott német diplomatának beszámolt, aki erről a német birodalmi kancellárnak jelentést tett. Treutler német követ június 14-i jelentését a Deutsche Politik 1920 május 14-i száma nyilvánosságra hozta és ez a jelentés igazán minden kétséget kizáróan mutatja be a volt trónörökös állásfoglalását a magyar nemzettel szemben. A jelentésben a kövei Magyarországról a következőt jelenti:... A beszélgetés aztán kizárólag Magyarországra terelődött és ekkor a trónörökös még durvábban és igen ért hetően fejezte ki az ellenszenvét. A trónörökös a magyar viszonyokat egész anachronistikusnak és középkorúaknak minősítette. Magyarország egyes családok bajvívótere, az oligarchikus államforma pedig nem jelent mást, mint az ösz szes nem magyar elemeknek elnyomatását, pedig ezek az összlakosságnak több mint 50%-át képezik. A magyarok számát mindig helytelenül ítélték meg, a valóságban a számuk talán 25 millió. Egész mellékes, hogy hívják azt az embert, aki élén van, mert minden magyar többé-kevésbbé arra törekszik, hogy Ausztria és az összmonarchia rovására előnyökhöz jusson. A trónörökös jól tudja, hogy a császárnak igen jó a benyomása Tiszáról. Ez azonban nem egészen helyes, mert a trónörökös szerint Tisza tettei nem felelnek meg Tisza szavainak. A valóságban Tisza már Magyarország diktátora és az a törekvése, hogy Bécsben is azzá váljék. Már most. reszket Bécs, ha Tisza útra kel és mindenki hason fekszik, ha Bécsben kiszáll. Emellett az az aggodalmas, hogy Tisza nyíltan bevallotta, hogy az önálló magyar hadsereget tartja elérendő eszménynek!... Őfelsége a trónörököst félbeszakította és megmondta neki, hogy természetesen rosszalja, ha azt hallja, hogy Tisza engedetlen és hogyha a Monarchia súlypontját Ausztria rovására áthelyezni törekszik, őfelsége' azonban Tiszát igen erőteljes és ritka embernek tartja és nem ajánlja, hogy a fedélzetről kihajítsák, hanem vasököl alatt kell őt tartani és a megbecsülendő tulajdonságait ki kell használni... Azt hiszem ehhez a jelentéshez nem kell bővebb kommentár, de azért mégis csodálatos, hogy Szent István koronájának várományosa 1914 júniusában a magyar birodalom magyarjainak számát 2.5 millióra becsüli június 27-én a trónörökös fogadta a bosnyák tartománygyűlés elnökségét, miközben kifogásolta, hogy a bosnyákok egyes dolgok miatt Pestre mennek és azt ajánlotta, hogy for-

5 5 dúljanak Bécshez. Eközben olyan éles kifejezésekkel szidta a magyarokat, hogy a jelenlevő kormányzó Potiorek táborszernagy a bosnyák politikusoktól egyenkint a szavukat vette, hogy nem fogják kihasználni a trónörökösnek a kirohanását Magyarország ellen. (Stanojevics: Die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand. 43. oldal). 24 órával később gyászlobogókat lengetett a szél egész Nagy-Magyarországon és a kemény magyar öklök felháborodással emelkedtek az ég felé és követelték a büntetést!... Hát van-e nemzet, amelynek történetében annyi tragikum van, mint a magyaréban? 1923 december 30-án és 1924 január 1-én a Neues Wiener Journal nyilvánosságra hozta a trónörökös katonai irodája vezetőjének, Brosch alezredesnek a memorandumát, amely tartalmazta mindazokat az intézkedéseket, amelyeket I. Ferenc József halála után a trónörökös életbe akart léptetni. Az első intézkedés az lett volna, hogy elodázzák a trónörökösnek magyar királlyá való megkoronázását. Ezen idő alatt az volt tervbe véve, hogy megváltoztatják az évi kiegyezést olyan módon, hogy Magyarország elveszítette volna állami önállóságát. Ha pedig Magyarország ehhez jószántából hozzá nem járul, akkor erőszakkal léptek volna fel és akkor nemcsak a 67-es kiegyezést változtatták volna meg, hanem az egész Monarchiát radikálisan átalakították volna. A magyar fegyveres ellentállást pedig ürügynek akarták felhasználni abból a célból, hogy jelentsék ki, miszerint a magyar nép a felkelés folytán megsértette az alkotmányt, miáltal Magyarország eljátszotta összes előjogait. Megszűnt volna a magyar minisztérium, az országház, a magyar honvédség stb. Magyarországot olyan tartománnyá fokozták volna le, mint Horvátország és Csehország, amely országokban az administratió és iskolaügy terén volt bizonyos autonómia. Magyarország a követeit a birodalmi parlamentbe küldte volna! A memorandum szerint a Monarchia neve is megváltozott volna és Osztrák császársággá alakult volna át és így a budai koronázás is végleg elmaradt volna. Olvasván ezeket az előkészületeket, amelyeknek az lett volna a céljuk, hogy megsemmisítsék az ezeréves Magyarország önállóságát, nekünk magyaroknak hálát kell adnunk a sorsnak, amely nem engedte meg, hogy I. Ferenc József között többszöri súlyos betegségének áldozatul essen, mert ez

6 6 hazánk önállóságát legsúlyosabb válságba sodorta volna. A sors azonban Brosch ezredessel szemben igen kegyes volt, mert megengedte neki, hogy mint egy tiroli császárvadász ezrednek parancsnoka mindjárt a háború elején elessen és így nem volt neki alkalma látni és átélni a magyar nemzet viselkedését a 4 éves világégés alatt és nem kellett szégyenkeznie amiatt, hogy milyen qualifikálhatatlan bűntényhez nyújtott volna segédkezet. Természetes, hogy Brosch ezredes memoranduma nagyon kellemetlenül érintett bizonyos köröket, melyek most azt hangoztatják, hogy ez a memorandum csak Brosch magánszereplésének tulajdonítható és nem fedte volna a trónörökös felfogását. Erre azonban azt válaszolom, hogyha csak ez az egy esemény volna ismeretes a volt trónörökös magyarellenes működéséről, akkor talán ezt a kifogást el lehetne fogadni; miután azonban még igen sok más esetből is nyilvánvalóra vált a trónörökös magyarellenes viselkedése, azért a Brosch-féle memorandumot egy igen fontos okmánynak tartom, amely megvilágítja a trónörökös gondolatvilágát, annál is inkább, miután el sem képzelhető, hogy egy ilyen rettenetes memorandum megszerkesztését Brosch el merte volna vállalni, ha erre a trónörököstől megbízatást nem kap. Gróf Tisza István is nagyon érezte, hogy Magyarország felé milyen szelek fújdogálnak a Belvederéből, mert mikor 1911-ben Czernin gróf a trónörökös megbízásából azt kérte tőle, hogy jelentse ki előtte, miszerint nem készülődik harcra a trónörökös ellen, akkor gróf Tisza a következőt mondta: Erre nem hatalmazhatom fel önt, én kész lennék akár a királyom ellen is küzdeni, ha az alkotmányt bántaná. Czernin gróf (Emlékeim Tisza István grófról 8-9. old.). Vajjon hogyan szólt volna gróf Tisza válasza, ha akkor tudja, hogy milyen memorandumok készültek I. Ferenc József halálára! Köztudomású dolog volt, hogy a volt trónörökös milyen feneketlenül gyűlölte Schönaich tábornokot a monarchia volt, igen talpraesett hadügyminiszterét. Ezt a tábornokot a trónörökös beteg gyűlölettel üldözte és pedig olyannyira, hogy az kénytelen volt a hadügyi tárcától megválni. Akkoriban ez a gyűlölet érthetetlen volt, ma azonban tudjuk, hogy a trónörökös azért üldözte Schönaich tábornokot, mert ez egy alkalommal a magyarok mellett szállt síkra, ami elegendő volt arra, hogy magára vonja a trónörökös engesztelhetetlen gyűlöletét. Szeps

7 7 Gyula a kiváló osztrák publicista a Neues Wiener Journal hasábjain elmondja, hogyan történt az összekoccanás a trónörökös és Schönaich között. Schönaich tudniillik a magyar véderő körüli harc idejében kihallgatáson jelentkezett a trónörökösnél és arra kérte őt, hogy járuljon hozzá azokhoz a minimális engedményekhez, amelyeket Schönaich a magyaroknak adni akart. A trónörökös ezeket az engedményeket a legridegebben visszautasította és Schönaichnak a következőket mondta Magyarországi programom rövid! Szükségem lesz egy második Haynaura! Ilyen kirohanás a tetőtől talpig katonásan és becsületesen gondolkodó Schönaich tábornokot is felbőszítette és a legteljesebb tisztelettel jelentette a trónörökösnek, hogy ne adja az Isten, de ha az az eset következnék be, hogy a magyar hadseregnek Magyarország ellen kell vonulnia, akkor a hadsereg meg fogja tenni a kötelességét, azonban előre bejelenti, hogy a hadseregben egy hóhért sem fog találni aki vállalná Haynau szerepét! Schönaichnak ez a bátor és férfias válasza a végletekig felbőszítette a volt trónörököst és ettől a pillanattól kezdve halálosan gyűlölte ezt a kiváló katonát, míg végre el tudta távolítani a hivatalából. Igazán nagyon nehezen érthető meg, hogy Magyarország jövendő uralkodója milyen hidegvérrel akarta megújítani Haynau megvetésre méltó szereplését és így igazán szánalmasak Kristóffy volt darabont belügyminiszter erőlködései, mikor a volt trónörököst magyar barátnak akarja feltüntetni. Ma biztosan kevesen tudják, hogy a Hajdú Dorogi görög katholikus püspökség felállításánál a magyar kormány milyen nehéz harcot vívott. Ezt a püspökséget tulajdonképpen azért állították fel, hogy megmentsék a görög katholikus magyarokat az eloláhosodástól, miután ennek a püspökségnek a felállítása előtt sok ezer magyar anyanyelvű görög katholikus hivő, kénytelen volt vallási életét román nyelven leélni. Ma tudjuk, hogy miért kellett a magyar kormánynak harcolni, mert a trónörökös azt akarta, hogy a püspökség élére román ember kerüljön és éppen ezt akarta a magyar kormány megakadályozni. Ez alkalommal a trónörökös levelet írt gróf Scapinelli pápai nunciusnak, amely levél igazolja, hogy a trónörökös indulatai fölött nem tudott uralkodni. A levélben a nunciusnak a következőket írja: Biztos, hogy engedelmes és jó fia vagyok a római

8 8 egyháznak, azonban nem vagyok erre tekintettel és attól sem idegenkedem, hogy a szent atyával a kötelékeket felbontsam, ha arról van szó, hogy azoknak a népeknek az elemi jogai biztosíttassanak, mely népek sorsát intézni, ha Isten úgy akarja, egyszer én leszek hivatva... (Margutti: Vom alten Kaiser 135. oldal.) íratott pedig ez a levél azért, mert a pápa a magyar kormány jelöltjei közül, tehát magyar embert nevezett ki, hajdudorogi püspöknek. Ezek az előbb felsorolt tények mindazt mutatják, hogy a volt trónörökös beteges gyűlölettel viseltetett a magyar állameszme iránt és azért jellemének igazi megvilágítására idézem Margutti tábornok élményeit Ferenc Ferdinánddal, mikor nála 1895-ben dandár vezérkari tiszti minőségben teljesített szolgálatot. Margutti elmondja, hogy 1895 júliusában a trónörökös előtte vacsoránál kifejtette az ő programmját, mely abból állott, hogy a Monarchiát apró federalistikus államokra fogja bontani, miközben Margutti megjegyzi, hogy a trónörökös Magyarországot több részre gondolta osztani, azonban a magyar nyelvű federalistikus Magyarország határait valamivel jobban kitolta volna a nemzetiségi vidékek felé, mint ahogy ezt a trianoni béke tette. Mikor aztán Margutti közbevetette, hogy az új államrendet miképpen gondolja keresztülvinni, akkor a trónörökös sötét pillantásokkal azt válaszolta, ha máskép nem megy a dolog, akf<or erőszakkal. (Margutti Vom alten Kaiser oldal). Bizonyos körök Marguttit az igazmondása miatt támadják, azonban ha figyelembe vesszük, hogy az ő általa szolgált tények mennyire megfelelnek más oldalról nyert információknak Margutti adatainak hitelességében nem lehet okunk kételkedni és azért szó szerint idézem Margutti jellemzését a volt trónörökösről, amely így szól: A Duna Monarchia belső politikájáról az volt a sziklaszilárd meggyőződése, hogy ez az állam a magyarok miatt tönkre fog menni, ha alapos változás nem következik be. Ezért a magyarokat a megátalkodottsággal határos vak elfogultsággal gyűlölte és folyton a legkülönbözőbb eszközökön gondolkodott, amelyekkel a jövőben a politikai hatalmukat megakarta törni, hogy abban az esetben, ha a kormányzást átveszi, az államot más alapokra tudja fektetni. Aki pedig még mindig kételkedik abban, hogy Margutti a trónörököst jól jellemezte, annak ajánlom, hogy olvassa el dr. Victor Russ reichsrati képviselőnek Ferenc Ferdinánddal

9 9 lefolytatott beszélgetését, amelyet a Neues Wiener Journal 1925 december 10-iki számában hoz Russ feljegyzései szerint. Ezekben a feljegyzésekben elmondja Russ, hogy 1895 augusztusában Mendelben, Tirolban, felkereste a trónörököst, mert ez az óhaját fejezte ki, hogy vele beszélni akar. A találkozásnál a következő párbeszéd folyt le, miközben először Plenner és Windischgrätz miniszterelnökről volt szó. A főherceg Plennerről a következőképpen nyilatkozott: Plenner mint osztrák, mint politikus és mint szónok egyaránt kitűnő Most a magyar kiegyezés megújításának nézünk elébe Minden szomorúság, ami a Monarchiában van az 1867-iki kiegyezéstől veszi eredetét, és azért a kiegyezést más alapokra kell fektetni; arra kérem, hogy a beszélgetésünket szigorúan bizalmasnak tekintse. Én ellensége vagyok a ki egyezésnek és azéçt kérem önt, hogy miként lehetne azon változtatásokat eszközölni Dr. Lueger csak azért tetszik nekem, mert ő őszintén hangoztatja ezt a kívánságot. Russ: Kereken ki kell jelentenem, hogy kizártnak tartom azt, hogy a magyar kiegyezés lényeges alapjain változás történjen, kivéve egyes gazdasági helyesbítéseket. Trónörökös: A viszony Magyarországhoz így nem maradhat és a császár ott mindent el kell hogy tűrjön. A királyhűségnek sokszori hangoztatása csak phrazis, mert a forradalom meg van szervezve és az minden pillanatban ki is törhet. Elég hosszú ideig szolgáltam Magyarországon, hogy ne tudnám azt, miszerint nemcsak a magyar honvédség, hanem a magyarországi sorezredek is megbízhatatlanok Csak nemrég jelentette egy magyarországi hadtestparancsok, hogy a hadtestét csak három napig tarthatja vissza Russ. Kinek jelentette ezt? Trónörökös: Az apámnak! A magyarok, ahogy ezt a történelemből tudom a Habsburgház ellen mindig ellenséget hívtak be az országba Én ezt nem fogom megengedni! Én nem fogok erre az alkotmányra megesküdni!.. Ezt először meg kell változtatni! Nem kell mást tenni, mind az összes nem magyarokhoz egy kiálltványt kibocsátani, hisz azok óriási többségben vannak! Hol vannak a valódi magyarok a nagy Alföldet kivéve?... Russ: Az Istenért, császári felség, hisz ez polgárháborút jelentene. Trónörökös: Igen, Magyarország legyen olyan tartomány mint a többi! A császári házra nagy szégyen, hogy a császári hadsereg három zászlóalja abban segédkezett, hogy annak a Kossuthnak a fiát, aki a császárt detronizálta, képviselővé választotta. Az én jó nagybátyám, Albrecht, túl korán meghalt,...

10 10 mert akkor keresztül vittem volna egy változtatást!... Eddig azonban csak a házi ezredeknél tudtam valamit elérni! De őfelsége és a hadügyminiszter részére memorandumon dolgozom!... További szerencsétlenség a katonai territoriális rendszer is! Russ: Ezt a rendszert takarékossági és mozgósítási szempontok miatt a hadügyminiszter vezette be. Trónörökös: Tudom azt, hogy ez a mozgósításnál négy napot jelent, azonban ennél a politikai hátrányok még sokkal nagyobbak! Russ: Biztosíthatom császári fenségedet arról, hogy az elhangzott kijelentései után, ilyen módón beláthatatlan zavarok törnének ki a Monarchiában és azért királyi fenségedet annak az egész nemzetnek a nevében, amely nemzetnek képviselőjét hallani akarta, arra kérem alázattal, hogy ilyen gondolatoknak és felfogásoknak helyet ne adjon!. Az hiszem, hogy ez a párbeszéd többet jelent, mint Krystóffy könyvének 100 oldala és ezek után biztos, hogy Margutti jellemzése a volt trónörökösről igen helytálló és Marguttit egész igazságtalanul támadják emiatt! Az eddigieket alapul véve megállapíthatom azt, hogy ma, - mikor a trianoni béke olyan borzasztóan megnyomorította a nemzetet, mindig bántani fog ez a gondolat is, hogy abban az esetben, ha a sors trónra emeli a volt trónörököst, a magyar nemzet talán még nehezebb megpróbáltatáson ment volna keresztül, mint amilyenen a trianoni béke folytán keresztül ment! Nekünk magyaroknak, nagy okunk volt, hogy bizalmatlanok legyünk a trónörökössel szemben, azonban ennek dacára csak megvetéssel utasítjuk vissza azt a beállítást, amely beállításban a külföld egy része a trónörökössel foglalkozik. Így Northcliff lord jobb keze, Heinrich, Wickham Steed (Through Thirty Years) című kétkötetes munkájában foglalkozik a világháború előzményeivel és az első kötetnek 367. oldalán azt állítja, hogy neki 1913 májusában Masaryk bizalmasan elmondta, miszerint a trónörökös paralyzisben szenved és nem beszámítható többé. Hogy Masaryk ilyesvalamit állított, azon nem csodálkozom többé amióta emlékirataiban olvastam, hogy ő a cseheknek Szibérián való visszavonulását, ami pedig nem volt egyéb mint minden mozgatható értéktárgynak az ellopása, dicsőséges haditénynek minősíti. Azonban Masaryk állításához a következőket jegyzem meg: Mikor a cseh állam létrejött, akkor ő fogadta a cseh legio-

11 11 náriusokat és állítólag figyelmeztette őket, hogy ne féljenek és ne lopjanak! Én ehhez hozzáteszem, akár milyen nehezemre is esik, mert hiszen diák koromban Bécsben én is lelkesedtem Masaryk ragyogó parlamenti beszédein, hogy Masaryk Tamás te meg ne hazudj! Még egy ember van, aki a volt trónörökössel foglalkozik minden okmányszerű bizonyíték nélkül, ez pedig E. Denis a párisi Sorbonne elhalt tanára, aki 1915-ben kiadta a La grande Serbie című munkáját, amelyben a trónörökösről igen épületes dolgok olvashatók. A bokrétából bemutatok egy néhány virágot, hogy mindenki láthassa, hogy egy egyetemi tanár, akinek az igazság utáni vágy kellene, hogy legyen minden munkálkodásnak az irányítója, milyen eszközökkel dolgozik. Így a munkájának 226. oldalán például így ír: Bécsben általában azt mesélték, hogy a trónörököst a dühöngő őrültség környékezi és hogy rajta többször az őrültség jelei mutatkoztak!.... Az egészsége már bizonyos idő óta megrendült! Titokban, hirtelen harag-kitörésekről beszéltek, melyek a környezetét is veszélyeztették. Azt állították, hogy a császár*) az ilyen haragos kitörés után elájult és az ájulás egy óráig is eltartott. Egy hajtóvadászaton a trónörökös vadászati felvigyázóját megölték Ez az ember egy nem közönséges elhibázott lövésnek volt az áldozata, amely egy olyan embertől származott, aki ugyan mérsékelt gavallér volt, de kitűnő vadász hírében állott!... Hohenberg hercegnő levertségét is észre vették, aki mind jobban visszahúzódott a világtól. Az udvari pletykát nagyon nehéz ellenőrizni és hosszú ideig azt hittem, hogy nem adhatok reá semmit. Ma azonban nyilvános vallomások, amelyek jól értesült forrásokból származnak és amelyek megcáfolva nem lettek, igazolják, hogy Ferenc Ferdinánd a dühöngő őrültségnek volt a jelöltje. Az őrülési esetek ugyanis a Habsburgok között nagyon gyakoriak. A trónörökös halála rövid időn belül várható volt! Ezek azok az okmányszerű bizonyítékok, amelyek alapján Denis, a Sorbonne tanára, a volt trónörököst őrültnek nyilvánítja. Igazán a Sorbonnet nem lehet irigyelni az ilyen tanarokért és Denis semmivel sem áll magasabb erkölcsi piedestálon, mint azok az egyének, akik az orosz szovjet kormány okmányaiban fordulnak elő, mely okmányokat, ma az egész világon ismert Raffalovits és Davidov titkos pénzügyi tanácsosok írták alá. *) T. i. I. Ferenc József. (A szerző.)

12 12 A világháború lezajlása és a Monarchia felbomlása után a volt trónörökös személye egész irodalom központjává vált, amely azt akarja bizonyítani, hogy a trónörökös halála volt az oka a Monarchia felbomlásának. Életben maradása esetén ugyanis letörte volna, a magyar suprematiót és gróf Tisza István hatalmát és a trializmus, azután a federalizmus segítségével a Monarchia további létét biztosította volna, mint ahogy ezt Schüssler rostocki egyetemi tanár Österreich und das deutsche Schicksal cimű munkájában bizonyítani véli. Ezt a munkát és a többi federalistikus író munkáit vizsgálgatva, igazat kell adnom azoknak, akik azt állítják, hogyha a történetírók csak a történeti tények kritikai vizsgálatánál maradnak és nem vesznek figyelembe nemzeti, néprajzi, földrajzi, hadászati szempontokat, akkor a kép, amit festenek, csak torzkép lehet. Nézzük már most meg, hogy a trialismus, amelyet a néhai trónörökös meg akart teremteni, valóban orvossága lett volna-e a Monarchiának? Mi is az a trializmus? Trializmus alatt értendő az a törekvés, amely oda irányult, hogy a Monarchia délszláv területei egyesítessenek egy államba, amely állam olyan jogokkal bírna, mint Magyarország a dualismus alatt és így a Monarchia tulajdonképpen három államalakulatból állana közös külügyi és hadügyi képviselettel. Ez a terv igen szépen hangzik a papíron, mert így könnyű az összes délszláv területeket egy kalap alá vonni! Ha azonban ez a valóságban megtörtént volna, csak akkor kezdődött volna meg az igazi harc! Tudniillik az új délszláv alakulatnak szerb nemzetiségű alattvalói a trializmust csak átmeneti állapotnak tekintették, végleges állapot náluk csak az lett volna, ha az új délszláv állam elszakad a Monarchiától és Szerbiához csatlakozik, az uralkodást pedig itt is a Karagyorgyeyics dinasztia vette volna át. Aki csak egy kissé kinyitotta a szemét, Boszniában és Hercegovinában, az láthatta, hogy ott minden tízéves gyerek tudta, hogy a trializmus az egy igen alkalmas eszköz arra, hogy Petar király minél hamarább Boszniában is uralkodjék. A trialisztikus államformát, csak a horvátok és szlovének vették komolyan, de ők is igen hamar kénytelenek lettek volna a legerélyesebb eszközökkel fel-

13 13 lépni az új államalakulat szerbsége ellen hogy megakadályozzák a Szerbiához való csatlakozást. Vagyis olyan eszközöket kellett volna az új délszláv államban alkalmazni, mint amilyen eszközöket a dualisztikus Monarchia alkalmazott a szerbek ellen. A trializmus tehát a dualizmussal szemben semmiféle előnyt a Monarchia részére nem jelentett! Aki pedig azt állítja, hogy a trializmust úgy lehetett volna megoldani, hogy a szerb királysággal hozzák valamiféle nexusba, annak azt felelem, hogy akkor egyetlen egy élő szerbnek lelkületét nem ismeri, mert egész Szerbiában egyetlen egy szerbet sem lehetett volna találni, aki belenyugodott volna abba, hogy a Karagyorgyevies-dynasztia alárendelje magát a Habsburgoknak. Most az a kérdés, hogy a kis Szerbia, miért lett olyan veszedelmes a Monarchiára nézve, dacára, hogy ez nagyhatalmi pozítiót foglalt el Európában. Erre a kérdésre az a válasz, hogy a Monarchia tehetetlen külpolitikája volt az oka annak, hogy Szerbia veszedelmes lehetett a Monarchiára, mert ez a tehetetlen politika a szószoros értelmében nagyra növesztette Szerbiát, miáltal a Monarchia délszlávjai nagy része a hős Szerbiát eszményképnek tartotta. Sándor király meggyilkolása előtt is meg volt Szerbia és azokban az években a Monarchia délszlávjai egyáltalában nem lelkesedtek Szerbiáért, sőt ellenkezőleg, operett-országnak tartották! Csak mikor a Karagyorgyevicsek léptek újból trónra, akkor kezdődött meg a tervszerű izgatás a Monarchia délszláv területein és csak azóta kezdték a Monarchiában élő délszlávok Szerbiát ideálnak tekinteni. Ez az idealizálás valóságos glorifikációvá alakultát, mikor 1908-ban, az annexiós válság idején a kis Szerbia olyan bátran állást foglalt a Monarchia ellen és ezt a Monarchia az egész világ gúnykacaja között tűrte, ahelyett, hogy lecsapott volna Szerbiára, ahogy ezt minden más állam megtette volna. A Szerbia iránti rajongás a Monarchia délszlávjaiban a paroxismusig fokozódott akkor, amikor a Monarchia egyenesen esztelen politikája megengedte, hogy Szerbia 1912-ben megtámadhassa Törökországot és azután másodszor megengedte, hogy a harmadik balkáni háború idején Szerbia, Görögország és Románia megnyomorítsák Bulgáriát, a Monarchia természetes szövetségesét. így aztán Szerbia a háború után kétszer olyan

14 14 nagy lett, mint amilyen volt a háború előtt. Mindenki, aki 1913 nyarát Sarajevoban átélte, láthatta azt a paroxismust, amely a szerb körökben uralkodott és mindenki érezte, hogy milyen vészes hatással van a Monarchia gyengesége a közvéleményre nyarán követte el a Monarchia politikája azt a többé jóvá nem tehető hibát, hogy nem avatkozott be Bulgária oldalán a háborúba és nem törte le Szerbiát olyan módon, hogy Macedóniát és a Moravától keletre eső részeket nem csatolta Bulgáriához, mely így mint balkáni nagyhatalom árgusz szemekkel leste volna a kis Szerbia minden megmozdulását; de a romániai Dobrudzsa miatti aspirációi folytán, nagyon sakkba tartotta volna Románia Erdélyre való étvágyát is! Ez az új kis Szerbia soha többé nem gyakorolt volna vonzó erőt a Monarchia délszlávjaira. így azonban nem lehet csodálkozni azon, hogy a Monarchia elbukott, hiszen a szószoros értelemben maga segítette elő Szerbia nagyranövését, miközben Bethmann Hollwegnak, a világtörténelem legnaivabb külpolitikai antitalentumának a tanácsaira hallgatott. Hogy pedig a volt trónörökös a federalizmus segítségével sem tudta volna megoldani a cseh-német ellentétet erőszak nélkül, az is tény, hiszen Kramar és Klofacs sohasem egyeztek volna bele abba, hogy Csehország területéből külön Német- Csehország kihasíttassék. Hogy pedig az állítólagosán elnyomott csehek harca a népek szabadságáért miként festett, kiviláglik abból, hogy a bekövetkezett összeomlás után, mikor alkalom lett volna a nemzetek közötti békét létrehozni, a csehek az új köztársaságukban a nemzetiségekkel szemben a legerőszakosabb elnyomó politikát űzik és pl. a hozzájuk közel álló tótokkal szemben is az úgynevezett pittsburgi egyezményt egyszerűen felrúgták! A bevezetésem végén végre foglalkozom a különösen német részről (Schüssler) elhangzott azon állítással, hogy a volt trónörökösre azért néztek a magyar szent korona országainak nemzetiségei olyan nagy bizalommal, mert ő megszabadította volna őket a magyar elnyomatástól. Ezzel a kérdéssel foglalkozván erőltetnem kell magamat, hogy a végletekig ne legyek kíméletlen! Mert ma a nagy összeomlás után csak magnetizáltan figyelni és foglalkozni a magyar nemzetiségek háború előtti állítólagos nyomorúságos helyzetével és nem észrevenni, hogy tulajdonképpen mi történik a nemzeti kisebbségekkel az új-utód

15 15 államokban és hogy milyen ázsiai állapotok uralkodnak azokban éppen ezen a téren, az olyan nagyfokú hamisság és gonoszság, hogy ezt csak megvetéssel olvashatja a kutató/ Hát az ilyen egyéneknek azt ajánlom, hogy utazzanak le szerb Macedóniába, hogy lássák miként vonult a macedón és albán nép a hegyek közé és az erdőkbe és mikép folytat élet-ha ál harcot azok ellen a szerbek ellen, akik a világháború előtt azt hazudtak, hogy az ázsiai magyarok és a Monarchia szoldateszkája velük Magyarországon és Bosznia ban miként erőszakoskodik. Hát Boszniában, ahol elég hegy és megközelíthetetlen erdőség van, miért nem volt egyetlen egy komitácsi vagy bandavezér, aki harcolt volna a nép elnyomatása ellen? Ebből aztán következik, hogy micsoda borzalmak uralkodhatnak Macedóniában, hogy a lakosság kénytelen ahhoz a végső eszközhöz folyamodni, hogy vadállatok módjára erdőkben és barlangokban tanyázik és bosszútól lihegve azt hangoztatja jelszó gyanánt, ha látsz egy szerbet azt gyilkold meg, mert ez a legszentebb kötelességed! Akiknek pedig még ez sem elég az utazzon Zágrábba a régi magyar uralom gonoszságának állítólagos központjába, ahol a magyar erőszak dacára az utcán megveretés veszedelme nélkül magyarul nem is lehetett beszélni, és ahol az ázsiai magyar gonoszság dacára volt tartományi felelős kormány, tartománygyülés és meg volt a horvátok legszentebb méltósága, a banuszi méltóság! Ha azután a német urak megérkeztek Zágrábba, akkor érdeklődjenek, hová lettek, mind ezek az intézmények és akkor válaszul azt fogják kapni, hogy ezt mind azok a szerbek törülték el, ak k évekig az egész világ ítélő széke előtt azt hangoztatták, hogy milyen erőszakosak a magyarok Horvátországban. Befejezésül felhívom a német egyetemi tanárok figyelmét még arra is, hogy a magyarok szedték-e el az erdélyi szászok iskoláit, erdeit, vagyonát és vajjon a magyarok tették-e a szászokat földönfutókká és páriákká. így mi végre magyarok is elvárhatjuk már egyszer, hogy az erdélyi szászok nem fognak a nagy német nemzet között izgatni ellenünk, ahogy ezt tették az összeomlás előtt, amire koronatanú nem kisebb ember, mint Hans, Heinz Ewers hírneves író, aki férfiasan bevallotta, hogy magyarországi helytelen felfogását, az erdélyi szász diákság körében szerezte.

16 I. FEJEZET. A Sarajevoi merénylet előzményei. A merénylet lefolyása. A merénylet kulisszatitkai. Az 1914 június 28-án Sarajevoban leadott lövések egy igen rendszeres munkának voltak utolsó akkordjai és azért el kell mondanom, hogyan jött létre, Boszniában az a légkör, amelyből aztán a gyilkos lövések kiváltották a zivatart. Munkám első kötetében elmondtam, Karagyorgyevics Péter trónraléptével, hogyan alakult ki Szerbiában egy új világnézet, amely azt tűzte ki célul, hogy a Monarchiát szétrobbantsa és megszerezze a Monarchia jugoszláv területét. Ott elmondtam, hogyan folyt az izgatás Boszniában, mikor aztán az annexió 1908 októberében roppant lesújtóan hatott a szerbekre, akik azt hitték, hogy az agitátiójuk révén, Bosznia az ölükbe fog hullani. A szerbek azonban nem csüggedtek és az annexió kihirdetésének napján a szerb külügyminiszter dr. Milovan Jovanovics, azután Pasics összejöttek a belgrádi polgármesterrel, hogy megbeszéljék a helyzetet állítólag azzal a célzattal, hogy megnyugtassák a szerb közvéleményt és hogy egy népgyűlést hívjanak össze, amely tiltakozna az annexió ellen. (S. Stanojevics: Die Ermordung des Erzherzog Franz Ferdinand. 47. oldal). Másnap a belgrádi városházán valóban 20 előkelő polgár össze is jött és Braníszlav Nusícs ajánlatára megalakítják a Narodna Obrana (Nemzeti védelem) című egyesületet, amelynek az volt a célja, hogy védje a szerb érdekeket Boszniában és Hercegovinában. S. Stanojevics a könyvének 49-ík oldalán azt állítja, hogy a Narodna Obrana nyilvános egyesület volt és egyáltalában nem voltak olyan céljai, mint amilyen célokat a Monarchia erre az egyesületre ráfogott, azonban Stanojevics elég őszinte, hogy bevallja, miszerint ennek az egyesületnek mégis az volt a célja, hogy Szerbiában előkészítse a lelkeket azokra az eseményekre, amelyeket már

17 17 előre meg lehetett jósolni. Stanojevics állításával szemben a bosnyák bíróságok olyan tényeket hoztak [nyilvánosságra a Narodna Obrana -ról, amelyek igenis igazolják, hogy ez az egyesület forradalmasító egyesület volt. Így 1914 július 7-én a bosnyák csendőrség letartóztatta Zavidovicsiben Trifko Krstanovics nevű péket, mert abba a gyanúba keveredett, hogy ő is a trónörökös elleni összeesküvők közé tartozik. A vizsgálat azonban kimutatta, hogy ő a gyilkosságban részt nem vett: azonban vallomásából, amelyet 1914 július 19-én tett, látható a Narodna Obrana egész működése. Vallomásában elmondja, hogy 1908 őszén Szerbiába gyalogolt ki és az annexió kihirdetése Belgrádban érte. Miután munkát kapni nem tudott, a Monarchia konzulátusára sietett, hogy ^issza tudjon jönni Boszniába. Mikor azonban a konzulátus épületéből kilépett egy szerb csendőr letartóztatta és elvezette egy rendőrőrszobára, ahonnan a Zöld koszorú nevű vendéglőbe kisérték, ahol Voja Tankosics nevű szerb őrnagynak mutatták be. Később egy irodába vezették, ahol őt Milan Pribicsevics beírta a komitéba. Másfél hónap múlva a komité tagjai Csuprijába mentek, ahol a bombavetést gyakorolták, miközben kéthetenkínt Milan Pribícsevícs és Bozsó Jankovics tábornok a Narodna Obrana elnöke a kiképzésüket megtekintették márciusában a komitét feloszlatták és ő Sabacba került, ahol egy Bozsó Milánovics nevezetű kereskedő szolgálatába lépett, aki a sabaci Narodna Obrana -nak volt elnöke. Itt Krstanovics a küldönc szerepét játszotta a más városokban meglevő Narodna Obrana -k között ben Milánovicstól névjegyet kapott, amelyre egy koponya volt rajzolva és rá volt írva, hogy Krstanovics a N. O. bizalmasa. Mint ilyen később azt a parancsot kapta, hogy egy a bjelinai járásban élő szerb tartalékos tisztet gyilkoljon meg, mert az volt a gyanú, hogy az Szerbia részére veszedelmes ember októberében Krsztanovics otthagyta gazdáját és Belgrádba ment, ahol Jankovics tábornok letartóztatta, mert megtagadta az engedelmességet és így különböző börtönökben fetrengett, míg végre kiszabadult és a bosnyák határon keresztül Boszniába toloncolták. (Diplomatische Aktenstücke zur Vorgeschichte des Krieges II. kötet 89. oldal 5-ik melléklet). Ez az érdekes vallomás igazolja, hogy a N. O. egyáltalában nem volt olyan ártatlan társaság, ahogy ezt Stanojevics a világgal

18 18 el akarja hitetni. A N. O. rövid egy-két év múlva, miután az annexio elismerése után átszervezték, a Monarchia délszláv területein igen sok tagot számlált és mindenhol fiókegyesületek keletkeztek, amelyek természetesen terjesztették a propagandát a szerbiai központ irányítása szerint. Hogy pedig Boszniában miként ment a N. O. taggyűjtése, ezt egy klasszikus vallomás igazolja. Tudniillik 1913-ban egy kémkedési üggyel kapcsolatban letartóztattak egy Jovó Jaglicsics nevű egyént, aki aztán elmondotta, miként került a N. O. közé. Ő 1912 szeptemberében Focsán (Dél Kelet Bosznia) találkozott Petar Klarics nevű marhaellenőrrel, aki tudtul adta neki, hogy vele fontos közölni valója van. Miután ők mind a ketten szerbek és Szerbia érdekében nagy dolgokat kell hogy csináljanak, azért jöjjön hozzá az irodájába. Mikor Jaglicsics nála megjelent, akkor Klarics a következőket mondta neki: Jovan, valamit el akarok neked mondani, azonban még nem ismerlek eléggé és félek, hogy el fogsz árulni. De dacára ennek, mégis elmondom a dolgot és na van szived hozzá, hát árulj el! Testvér, Szerbiában van a Narodna Obrana című egyesület. Ebbe igen sok embernek be kell lépnie. Boszniában és a Monarchiában már nagyon sokan be is léptek az egyesületbe. Vannak közöttük gazdag és intelligens emberek is, ha ezek meg tudják tenni, miért ne tegyük mi is ezt, hogy valamivel hozzájáruljunk az ügyhöz! Jaglicsics erre megkérdezte, hogy a N. O.-nak milyenek a céljai, mire Klarics a következőt válaszolta: Te például Kalinovikba mégy (a monarchia hegyi tüzéreinek lövő iskolája volt ott) és jelented nekem, hogy ott mi az újság, mennyi a katonaság, hány ágyú és mennyi muníció van ott. Azt is jelented, hogy ki jön és ki megy el Kalinovikból. Titkos chiffre kulcsunk van és ha hű maradsz hozzánk, te is megkapod a titkos kulcsot! Később elmondta még Klarics, hogy Kovilyacsa fürdőben Todorovics szerb határkapitánnyal jön majd össze, aki őt bombavetésre tanítja. Erre Jaglicsics megkérdezte, hogy minek tanulja meg ő a bombavetést, mire az volt a válasz, hogy ha bekövetkezik az idő, akkor a Szerbiából kapott bombákkal a levegőbe fogják röpíteni a munícióraktárakat és más fontos tárgyakat Boszniában. Azt is bevallotta Klarics, hogy már felfogadta azokat az embereket, akik a távírda és telefonoszlopokat le fogják dönteni. Továbbá azt a felvilágosítást is adta Klarics, hogy a Ν. O. tagjainak kötelessége rávenni a Monarchia katonáit

19 19 szökésre és bandákat is kell szervezni és végül elárulta, hogy 1912 szeptemberében Sarajevoban a sarajevoi prosvjeta nevű szerb kultúregyesület ünnepélyén egy szerbiai deputáciő is résztvett, amellyel egy szerb őrnagy is megérkezett, aki az Európa szállodában feleskette az új tagokat. (D. A. Z. V. D. K. II. 1914, 95. oldal, 6. melléklet). Ez a vallomás bizonyítja, hogy a N. O. mennyire el volt terjedve a monarchia délszláv területein és hogy mennyire igazuk volt azoknak, akik a Prosvjeta szerb egyesületet hazaáruló egyesületnek tartották; ellene azonban soha semmit tenni nem lehetett, mert a bécsi közös pénzügyminisztériumnak volt dédelgetett nebántsvirtíga. A világháborúban aztán megismertük a N. O. egész szervezetét, amelynek központja Belgrádban volt, elnöke pedig az ismert szerb tábornok Bozsó Jankovics. A N. 0. a Szerbiát övező országokat különböző részekre osztotta. így volt a keleti rész, amely Bulgáriát foglalta magában, a déli rész Macedóniával és Törökországgal foglalkozott, míg a nyugati és északi szektor Boszniát és Magyarországot foglalta magában. Minden szektor fővárosában (Sarajevo, Zágráb, Újvidék) titkos választmányok működtek és minden szektorban több osztály volt. Volt a kultur-osztály, amely a nép felvilágosítását tűzte ki céljául; aztán volt a lovagi osztály, amely a testnevelést intézte. Volt egy titkos osztály, amely szervezte a merényleteket és komitácsíkat és végül volt még a vándor madár-osztály. A lovagi osztály vadászklubbokra, lovagló- és torna-egyesületre tezokolokra) és bombavető egyesületekre tagozódott. A titkos osztály belső és külső alosztályokra tagozódott. A belső osztálynak az volt a feladata, hogy ellenőrizze azokat az embereket, akik a szerb radikális párt ellen voltak és esetleg eltegyék őket az útból. A gyilkosságokat és a terrort Hajdúk jelszó alatt a belső osztályban egy külön csoport ellenőrizte, mely csoportnak tagjai papok, tanítók és bírók voltak. Ez a banda hasonlóan működött mint az amerikai clu-clux-clan. A külső külügyi alosztályhoz neves politikusok tartoztak. Ilyen nagyszabású szervezkedés segítségével a N.O. a Monarchia összes délszlávjai körében nagyon nagy szerephez jutott, különösen akkor, mikor Szerbiában megalakult még egy második titkos társulat az Ujedínjenje ili szmrt a Fekete kéz... A fekete kéz működése tulajdonképen Sándor király meggyilkolásával veszi kezdetét, aki

20 20 ugyanis a későbbi fekete kéz tagjainak esett áldozatul. A királyi pár legyilkolása után t. i. ez a gyilkos banda nem oszlott szét, hanem a tagok szorosan összetartottak és államot alkottak a szerb államban. Ellenőrizték a szerb hivatalos politikát, hogy megfelel-e az valóban a szerb nemzeti ideáloknak. Az annexió után a szerbek észrevették, hogy a bolgárok török Macedóniát a maguk pártjára édesgetik. Akkor ez a a gyilkos társaság a szerb kormánynak azt az ajánlatot tette, hogy ők Szerbia érdekében megindítják Törökországban az agitációt. A szerb kormány azonban akkortájt inkább Bosznia felé gravitált és ajánlatukat nem fogadta kedvezően. Erre ez a társaság, amelynek tagjai túlnyomó részben a királygyilkosságban résztvettek és akik között olyanok is voltak, akik a halott Drága királynén becstelen merényletet követtek el és a holttestet az ablakon keresztül az udvarra dobták, hasonló érzelmű emberekkel egyesülve 1911-ben megalakítják hivatalosan az Ujedinjenje ili szmrt nevű titkos társaságot, amelynek már 1911-ben megvoltak az alapszabályai, amelyek azt írták elő, hogy az idegen járom alatt élő szerbeket fel kell szabadítani. Ennek a titkos társaságnak vezetői Dragutin Dimitrijevics alezredes és Voja Tankocics őrnagy voltak, akik később Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolását is intézték. A titkos társaság tagjai közé majdnem az összes szerb politikusok és magas rangú tisztek beléptek és azért működtek titokban, hogy a hivatalos szerb politikát ne hozzák zavarba. Azonban a N. O.-val összekötetésben voltak, amin nem is lehet csodálkozni, mert hiszen többen közülök mind a két társulatnak tagjai voltak. A N. 0. ennek az új társulatnak támogatását élvezte és igazán csodával határos, hogy a háború előtt a Monarchia erről az új terrorisztikus egyesületről tudomást egyáltalán nem szerzett. A N. O. megalakulása után nemsokára megkezdődtek a merényletek a Monarchia jugoszláv területein. Így 1910 június 15-én Sarajevoban Bogdan Zserajics nevű diák többször rálőtt Varesanin báró katonai kormányzóra; a lövések nem találtak, mire Zserajics öngyilkos lett. Ezt a merényletet akkor mindenki elítélte, miután Varesanin báró közkedveltségnek örvendett, de azért a belgrádi Politika című napilap 1910 aug. 18-án I. Ferenc József születésnapja alkalmával vezércikkben megemlékezik a merényletről és azt nagy nemzeti tettnek

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

SZKA211_08. A szarajevói merénylet

SZKA211_08. A szarajevói merénylet SZKA211_08 A szarajevói merénylet tanulói a szarajevói merénylet 11. évfolyam 75 8/1 Mi történt Szarajevóban? Páros feladatlap Válaszoljatok a szalagcímek alapján a következő kérdésekre! Hogyan halt meg

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Kelemen Attila Ármin. Így működik MARKÓ BÉLA. Groos Zselyke illusztrációival

Kelemen Attila Ármin. Így működik MARKÓ BÉLA. Groos Zselyke illusztrációival Kelemen Attila Ármin Így működik MARKÓ BÉLA Groos Zselyke illusztrációival 3 Milyennek értékeli a romániai magyar értelmiségiek 89 utáni teljesítményét? - - - az értelmiségi, aki a saját közösségével valamiféle

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten

Az 1918 elõtti Magyarország közismerten Párhuzamok és különbségek Az 1918 elõtti Magyarország közismerten soknemzetiségû, sokvallású és többkultúrájú ország volt. Ez gazdasági elõnyökkel, szellemi pezsgéssel, de komoly társadalmi-politikai feszültségekkel

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek"

A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek GALAMBOS SÁNDOR A Kárpátok lejtőin komoly dolgok készülődnek" (Egy német város lapjai a magyar szabadságharcról) Nyíregyháza és Iserlohn német város között napjainkban élénk testvérvárosi kapcsolat áll

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI.

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. Számtalanszor előfordul hírlapoknál és folyóiratoknál, hogy téves adatok (dátumok, számok stb.) kerülnek a címlapokra és impresszumokba, amelyek

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA

VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA VETTE AZ Ő NÉPÉT GOBBY FEHÉR GYULA Csonka András tudta, hogy az ő családja Békésb ől származik. Azt is tudta az édesanyjától, hogy Pósa Jánosék anyai ágon rokonaik. De nem volt biztos benne, hogy Dankóék

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno

AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno AZ 1848-49-ES MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI RICHARD PRAŽÁK Masaryk Egyetem, Brno VISSZHANGJA Az európai forradalmak sorozata 1848-ban már január 12-én, a szicíliai Palermóban

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Jászi Oszkár. Európa veszélyeztetett zónája, mint a világháború tulajdonképpeni oka.

Jászi Oszkár. Európa veszélyeztetett zónája, mint a világháború tulajdonképpeni oka. Jászi Oszkár Európa veszélyeztetett zónája, mint a világháború tulajdonképpeni oka. Az osztrák-magyar monarchia problémája az uj európai rend megalkotásának archimedesi pontjává vált. A háború logikája

Részletesebben

Read also: György Dalos What does it mean, disclosure? Samuel Abrahám A trace of metaphysics? On the allegations against Milan Kundera

Read also: György Dalos What does it mean, disclosure? Samuel Abrahám A trace of metaphysics? On the allegations against Milan Kundera Miroslav Balastík Kundera és a bársonyos forradalom lezárulása (Prága) A történelem hihetetlen fintora: egy író, aki megpróbált eltűnni a művei mögött, hogy saját biográfiája ne zavarja meg a szereplői

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41

JEREMIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE 41 IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2011. OKTÓBER 23. VASÁRNAP HAMAR ZOLTÁN Jismáél megöli a helytartót és híveit 41,1 A hetedik hónapban Jismáél, Netanjá fia, Elisámá unokája,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16.

Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása. Gödöllő, 2013. szeptember 16. Győri Enikő, a Külügyminisztérium EU ügyekért felelős államtitkárának előadása Gödöllő, 2013. szeptember 16. Tisztelt Konzul Hölgyek és Urak! Én is szeretettel köszöntöm Önöket. Keleti nyitásról és globális

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

JELENKOR Amikor a tények magukért beszélnek Zog, miért futamodtál meg?

JELENKOR Amikor a tények magukért beszélnek Zog, miért futamodtál meg? JELENKOR Amikor a tények magukért beszélnek Zog, miért futamodtál meg? Talán az a kérdés, hogy Ahmet Zog albán király miért hagyta el országát, amikor 1939 áprilisában a fasiszta Itália elfoglalta Albániát,

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE

A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE PARÁDI JÓZSEF A NYUGATI RENDVÉDELEM HATÁSA A XIX-XX. SZÁZADI MAGYAR RENDVÉDELEMRE XI. Rendvédelemtörténeti Tudományos Konferencia, Budapest, 1998. szeptember. 22-25. A magyar rendvédelemtörténet gyarapodó

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007. 1. A mintáról Kárpátalja

Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007. 1. A mintáról Kárpátalja Molnár Eleonóra Orosz Ildikó KÁRPÁT PANEL KÁRPÁTALJA GYORSJELENTÉS 2007 1. A mintáról Kárpátalja Kárpátalján a Kárpát Panel kutatás keretében 350 fős mintát vettünk a háztartások szintjén többlépcsős véletlen

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. nagy fala

A Biblia gyermekeknek bemutatja. nagy fala A Biblia gyermekeknek bemutatja Nehémiás nagy fala Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben