Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében 2014- ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok"

Átírás

1 Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok 2014 februárjában az iskola tanulói körében igény- és elégedettségvizsgálatot végeztem. A kutatás megtervezésekor arra törekedtem, hogy a mintavétel reprezentatív legyen, vagyis a szakközépiskolás tanulók 394 fős populációjának legalább 50 %-a részt vegyen benne, így a mintát 199 főben határoztam meg (1. táblázat). 1. táblázat: A kérdőívet kitöltők száma az iskola diákjainak létszáma a a kérdőívet kitöltők a szakközépiskolai szakközépiskolai osztályokban (fő) száma (fő) diákok hány %-a ,507% A felmérésben résztvevő tanulók aránya évfolyamonként meghaladta a 40%-ot (2. táblázat). 2. táblázat: A kérdőívet kitöltők százalékos megoszlása évfolyamonként évfolyam a kérdőívet kitöltötte (fő) a teljes évfolyam hány %-a ,518% ,086% ,03% ,235% ,913% A vizsgálatba bevont tanulók viszonylag magas száma miatt a kérdőívet online formában szerkesztettem meg és a kiválasztott tanulóknak az iskola informatika szaktantermében biztosítottam lehetőséget a kitöltésre. A kitöltés kb. 15 percet vett igénybe, melynek során minden tanuló számára biztosított volt az anonimitás, a beérkezett válaszokon nem jelent meg a kitöltő névtelenségét felfedő egyetlen személyes adat sem. A kérdőív (1. sz. függelék) három nagyobb témakört jár körbe, s egyaránt tartalmaz zárt, nyitott és feleletválasztós (fokozatot vizsgáló) kérdéseket. Az igények felmérésénél a nyitott kérdések alkalmazását azért tartottam fontosnak, hogy a tanulók ne az általam felállított hipotézisek mentén gondolkodjanak, hanem saját véleményüknek adhassanak hangot. A skálakérdéseknél 6-fokú skálát alkalmaztam, hogy pozitív vagy negatív irányban állásfoglalásra kényszerítsem a válaszolókat. 1

2 1. Iskolai környezet Az iskolai környezettel kapcsolatban hat állítást fogalmaztam meg, melyekről a diákok egy hatfokú skála segítségével dönthették el, mennyire tartják igaznak, értenek vele egyet (1. ábra). Az 1-es jelentése: nem igaz, nem értek vele egyet; a 6-os jelentése: igaz, egyet értek vele. 1. ábra: Az iskolai környezet értékelése Iskolai környezet (az értékelés 6-fokú skálán történt) Elégedett vagyok az iskola tisztaságával (3,7185) Elégedett vagyok a termek dekorációjával (3,3115) Elégedett vagyok a folyosó dekorációjával (3,3316) Elégedett vagyok az iskola technikai felszereltségével (3,3366) Az iskolának biztonságos, védett környezete van (3,0251) Az iskolában biztonságban érzem magam (4,0050) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 A válaszokból kiderül, hogy a tanulók az iskola dekorációjával nem elégedettek. A diákok válaszaiból egyértelműen kitűnik az is, hogy az iskolában alapvetően biztonságban érzik magukat, ám annak környékét már nem tartják biztonságosnak, védettnek. Bár a tanév elejétől iskolánkban is teljesít szolgálatot iskolarendőr és az elmúlt években megnőtt a rendőri jelenlét a környéken (az iskola melletti utcában egy rendőrőrs is található), úgy tűnik ez mégsem elég megnyugtató a tanulóknak. 2

3 2. A tanulókhoz való viszonyulás A pedagógusok tanulókhoz való viszonyulásával kapcsolatban négy állítást értékeltek a tanulók egy hatfokú skálán (2. ábra). 2. ábra: A tanulókhoz való viszonyulás A tanulókhoz való viszonyulás (az értékelés 6-fokú skálán történt) Tanáraim tiszteletben tartják a jogaimat (4,1005) Tanáraim a problémámat komolyan veszik (3,8341) Tanáraim segítőkészek velem (4,1557) Tanáraim törődnek azzal, ha nem úgy teljesítek az iskolában, ahogy tudnék (3,8291) 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 A tanulói válaszokból kiderül, hogy a tanárok általában tiszteletben tartják a diákok jogait és segítőkészek velük. Viszont a tanulók megítélése szerint a problémájukat már kevésbé veszik komolyan, és teljesítményükkel szemben nem kellő érdeklődést mutatnak. 3

4 3. Oktató-nevelő munka A tanárok oktató-nevelő munkáját nyolc állítás kapcsán értékelték a diákok (3. ábra). Összehasonlítva a többi értékkel szembetűnő, hogy ennél a témakörnél adták tanulóink a legalacsonyabb pontokat. 3. ábra: Oktató-nevelő munka Oktató-nevelő munka (az értékelés 6-fokú skálán történt) Elégedett vagyok tanáraim oktatási módszereivel (3,5527) Elégedett vagyok tanáraim felkészültségével (4,1507) Tanáraimnak sikerült felkelteni az érdeklődésemet a tanulás iránt (3,0954) A tanárok pontosan kezdik az órát (3,2713) A tanárok pontosan fejezik be az órát (3,8793) Tanáraim a feladatok kijelölésekor figyelembe veszik a képességeimet (3,2110) Tanáraim felzárkóztató foglalkozásokat tartanak, amenniyben lemaradtam a tananyaggal (2,9798) Tanáraim segítenek kibontakoztatn a tehetségemet (2,8241) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Az itt született eredmény több ponton összhangban van a kérdőíven szereplő nyitott kérdésekre adott válaszokkal. A tanulók többször hangot adtak annak a véleményüknek, hogy tanáraik túl gyorsan vagy csak egy megközelítésből magyaráznak és nem törekszenek egy újabb megértési mód felvázolására. A diákok úgy érzik, hogy a pedagógusok ritkán differenciálnak és ezért a tanulók egy része gyakran nem tudja követni az órát, és amennyiben új magyarázatot kér, ugyanazt hallja újra. 4

5 Az adatok elemzésekor még két dologra fel kell hívni a figyelmet: a diákok a felzárkóztatás, korrepetálás és a tehetséggondozás terén adtak hangot elégedetlenségüknek. Úgy vélem, ezen a területen mindenképpen fontos lenne a tanulók újbóli, célzott kikérdezése, hiszen csaknem minden tantárgyból tartunk felzárkóztató foglalkozásokat. A probléma megoldásához fontos lenne tudni, hogy miért érzik úgy tanulóink, hogy az általunk nyújtott felzárkóztató foglalkozások nem jelentenek számukra segítséget. Talán az általános iskolából vagy a kollégiumokból ismert tanulószoba jelentene erre a problémára megoldást amikor délutánonként egy tanár segít az aznapi tananyag megértésében, elmélyítésében. A másik kritikát a tehetséggondozás terén fogalmazták meg a diákok az egész felmérésben erre adták a legalacsonyabb értékelést. Iskolánkban a tanulók elsősorban magyar nyelvből, magyar irodalomból, angol nyelvből, szakmai tárgyakból és sportban vesznek rész versenyeken. Más területen, mint például a hangszeres zene, tánc vagy képzőművészetek terén nincs lehetőségük a tanulóknak az iskola falain belül foglalkozásokon részt venni és tehetségüket kibontakoztatni. 4. Tanulók értékelése A tanulók értékelésével kapcsolatban megfogalmazott állítások elemzésénél kiderül, hogy a tanulók többé-kevésbé ismerik a tanárok értékelési szempontjait és közel azonos arányban megfelelőnek tartják munkájuk értékelését (4. ábra). 4. ábra: Tanulók értékelése Tanulók értékelése (az értékelés 6-fokú skálán történt) A tanárok értékelési szempontjait ismerem (3,7537) A tanárok objektiven (elfogultság nélkül) értékelnek (3,3969) Megfelelőnek tartom a munkám értékelését (3,7487) A tanárok legalább 1 héttel a megíratás előtt bejelentik a témazáró dolgozatokat (4,6432) A tanárok 15 munkanapon belül kijavítják a dolgozatokat (3,4170) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5

6 A válaszokból az is kitűnik, hogy nagy arányban teljesül a diákok azon elvárása, hogy a tanárok egy héttel korábban jelentsék be a témazáró dolgozatok megíratását. A házirend másik pontjának betartását már lazább fegyelem jellemzi a pedagógusok részéről, miszerint javítsák ki a dolgozatokat 15 munkanapon belül. Úgy gondolom, hogy ez a magatartás nem jó üzenetet hordoz a diákok felé. Ha pontos, precíz munkát várunk el tőlük, akkor kiemelten fontos a példamutatás a mi részünkről, hiszen sok esetben a megfelelő családi minta híján a pedagógus az egyetlen követendő példa a diákok számára. 5. Kapcsolattartás a diákok és a tanárok között A tanulók és a tanárok közötti kapcsolattartás kapcsán arra voltam kíváncsi, hogy a diákok hogy ítélik meg a két fél közötti kommunikációt. Mennyire érzik a tanulóink, hogy a tanárok meghallgatják őket és véleményt nyilváníthatnak az őket érintő kérdésekben (5. ábra). 5. ábra: Kapcsolattartás a diákok és a tanárok között Kacsolattartás a diákok és a tanárok között (Az értékelés 6-fokú skálán történt) Mindig fordulhatok a tanáraimhoz, ha szükségét érzem (pl. kérdésem, problémám van) (4,1206) Úgy érzem, hangot tudok adni véleményemnek a tanulókat érintő kérdésekben (3,5678) Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak a diákokat érintő döntések előkészítésébe (3,5376) 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 A vizsgálat arra világított rá, hogy bár a diákok úgy érzik, nyugodtan fordulhatnak a pedagógusokhoz problémájukkal vagy kérdésükkel, ám véleményükre már nem kíváncsiak. Ahogy a kérdőív egy másik részén megfogalmazták, iskolánkban a tanárok nem kezelik a diákokat egyenrangú félként, akiknek építőjellegű ötleteik vagy véleményük lehet. 6

7 6. Iskolai programok Iskolánkban visszatérő probléma, hogy a diákoknak szervezett programok egy része nem nyeri el a tetszésüket, ezért unottan és csalódottan vesznek részt rajtuk. Az iskolai programok tekintetében a vizsgálatban arra vonatkozóan gyűjtöttem adatokat, hogy a tanulók a programok mennyiségével és tartalmával mennyire elégedettek (6. ábra). 6. ábra: Iskolai programok Iskolai programok (az értékelés 6-fokú skálán történt) Elegendő sportprogramot szerveznek az iskolában (3,4120) Elegendő kulturális programot szerveznek az iskolában (3,5628) Az iskolában szervezett programokat érdekesnek találom (3,0050) 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 A válaszok megerősítették azt a hipotézisemet, mely szerint a tanulók a felkínált programok mennyiségével részben elégedettek, ám azok témáját nem találják érdekesnek. A vizsgálat második részében a tanulók lehetőséget kaptak véleményük és igényeik megfogalmazására, mely támpontként szolgálhat az elkövetkezendő iskolai programok összeállításánál. 7. Felkészítés a továbbtanulásra, a munka világára Egy 2013-as adat szerint az iskolánkban végzett tanulók nagy része (81 %-a) az érettségi vizsgát követően folytatja a tanulást. Diákjaink 54 %-a OKJ-s képzést választ, míg 27 %-uk felsőoktatási intézményben tanul tovább. Fontos azonban megemlíteni, hogy a tanulóink közel ötöde a munkaerőpiacra kerül. A vizsgálat tervezésekor elengedhetetlennek tartottam, hogy az idei tanévben végző diákokat megkérdezzem, mennyire készíti fel intézményünk őket a továbbtanulásra és a munka világára. A vizsgálat továbbtanulásra, ill. a munka világára való felkészítésre vonatkozó részét csak a mintában szereplő és az idei tanévben érettségi vizsgát tevő diákok töltötték ki, összesen 40 7

8 fő. Ennek oka, hogy a célzott felkészítés az utolsó évfolyamon történik, így az alsóbb évfolyamok tanulóinak válaszai torzíthatták volna a vizsgálat eredményét. Az adatokból kiderül, hogy a pedagógusok még mindig elsődlegesen a továbbtanulásra és kevésbé a munkavállalói szerepre készítik fel a tanulókat (7. ábra). 7. ábra: Felkészítés a továbbtanulásra, a munka világára Felkészítés a továbbtanulásra / a munka világára (az értékelés 6-fokú skálán történt) A tanáraim felkészítenek a továbbtanulásra (4,00) Az iskolában megfelelő tájékoztatást kapok a továbbtanulási lehetőségekről (4,1) Az iskolában megfelelő segítséget kapok a továbbtanulási jelentkezéshez (4,00) Az iskola felkészít a munkakeresésre (pl. önéletrajz és motivációs levél írása, álláskeresési és tárgyalási technikák elsajátítása) (3,475) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 Úgy vélem, e terület vizsgálatával a következőkben kiemelten kell foglalkoznunk és a már végzett diákjaink körében is felmérést kell végeznünk, ők hogyan látják fél- vagy egy év távlatából az itt kapott segítséget. Az így kapott adatokból nyert információkat pedig be lehet építeni a következő tanév pályaorientációs óráinak tematikájába. Meggyőződésem, hogy az iskolák közötti beiskolázási versenyben fontos érv lehet a nyolcadikos diákok és szüleik felé, hogy intézményünk az elballagott diákjainak szisztematikus pályakövetését végzi és érettségi utáni tapasztalataikat beépíti a pályaorientációs foglalkozásaiba, ezzel is növelve esélyüket a munkaerőpiacon. 8

9 8. Tanulói igények A tanulói igények vizsgálatánál nyitott kérdéseket alkalmaztam, így kívántam a válaszadókat saját véleményük megfogalmazására rábírni. Az adatok kiértékelésekor két dolog volt azonnal szembetűnő: az egyik, hogy tanulóink nincsenek hozzászokva véleményük szabad kinyilvánításához. Bár megválaszolták a kérdéseket, de több esetben azok mellé oda nem illő, obszcén megjegyzéseket tettek. Véleményem szerint ez azt tükrözi (ezt később, a kitöltés után szóban is megerősítették), hogy nem hiszik el, hogy a felmérést követően bármi is változhat. Úgy vélik, hogy az e fajta vizsgálat nyomán semmilyen javulás nem történhet. Azt gondolom, a másik válaszadói attitűd is ugyanerre a problémára vezethető vissza. A tanulók nagy arányban adták a feltett kérdésekre a nem tudom választ. Ez a közömbös magatartás is gyökerezhet abból a feltételezésből, hogy a vizsgálat nem hozhat változást. Úgy vélem, hogy a szervezeti kultúra fejlesztésével ez a válaszadói attitűd a diákok és a pedagógusok (!) körében is visszaszorítható Mit vársz el a tanáraidtól, miben nyújtsanak segítséget? Erre a kérdésre a válaszok 15 tárgykörből érkeztek (8. ábra) (2. sz. függelék), és a diákok közel fele a tanulással kapcsolatban vár segítséget a tanáraitól. E kategóriába soroltam a nem érthető anyagrészek újbóli elmagyarázását, a felzárkóztatást, valamint a hatékony tanulási technikák megismertetését. A mindenben, semmiben és a nem tudom válaszok viszonylag magas aránya számomra megint arról árulkodik, hogy a tanulók vagy nem tanulták meg megfogalmazni elvárásaikat, és ezért egy számukra egyszerű, de a vizsgálatot végző szempontjából nehezen értelmezhető választ adnak. Vagy ahogy már korábban is említettem, nem hiszik el, hogy a válaszaikkal bármilyen változást is előidézhetnek. 9

10 8. ábra: Mit vársz el tanáraidtól, miben nyújtsanak segítséget? Mit vársz el a tanáraidtól, miben nyújtsanak segítséget? nem tudom a továbbtanulásra való felkészülésben 1,88% bizosítson javítási lehetőséget 1,88% 0,49% 2,35% 0,49% 1,88% tanulásban (felzárkózásban, hatékonyság növelésében, új tanulási technikák elsajátításában) 1,42% 8,36% adjanak több információt az érettségiről 8,83% 6,51% 1,42% tegye elérhetővé digitális formában az érettségi tételeket és az órai anyagokat mindenben 9,75% semmiben 2,81% 2,35% 49,57% egyéni képességek felmérésében, fejlesztésében - a tehetség kibontakoztatásában személyes problémák kezelésében telefonfeltöltés az előítéletesség kezelésében gyakorlati tudás elsajátításában iskolai problémák kezelésében egyéni célok megtalálásában és megvalósításában A skálakérdéseknél a legalacsonyabb értéket elért terület fejlesztése, nevezetesen a segítségnyújtás a tanulók tehetségének felismerésében és kibontakoztatásában itt is megjelenik igényként. Ebből az adatból arra következtetek, hogy a tanulóink között sokan 10

11 vannak, akik a képzőművészet valamely ága iránt érdeklődnek és abban érzik magukat tehetségesnek, de az iskola ettől eltérő profilja miatt nem tudják kibontakoztatni tehetségüket. Számukra megoldás lehet a tanév során egy-egy tematikus délután szervezése, mely témájában illeszkedik az érdeklődési körükhöz Mit gondolsz, miben kellene a tanároknak változniuk, fejlődniük? A diákok 12,5%-ának véleménye szerint a tanárok munkához való hozzáállásán kell változtatni, 11,16%-uk a tanároktól hatékonyabb fegyelmezést vár el, míg 10,71 %-a módszertani felkészültségüket javítaná (9. ábra) (3. sz. függelék). 9. ábra: Miben kellene a tanároknak változniuk, fejlődniük? 14,00% 12,00% 10,00% 9,82% Miben kellene a tanároknak változniuk, fejlődniük? 12,05% 11,16% 10,71% 12,50% nem tudom pontosan ismertessék a követelményeket legyenek toleránsabbak a nem érettségi tárgyak követelménye legyen alacsonyabb semmiben legyenek empatikusabbak 8,48% legyenek határozottabbak 8,00% legyenek türelmesebbek jobban fegyelmezzenek 6,00% 6,25% 5,80% legyenek kedvesebbek időben javítsák ki a dolgozatot 4,00% 2,00% 1,34% 0,45% 2,68% 3,57% 3,13% 2,68% 1,79% 0,89% 4,46% 2,23% javuljon a módszertani felkészültségük, magyarázzanak érthetőbben legyenek segítőkészebbek javuljon a munkához való hozzáállásuk legyenek objektívek értékeléskor tekintsék a diákokat egyenrangú félnek figyeljenek jobban a diákokra 0,00% differenciáljanak órán Úgy vélem sokatmondó az a tény, hogy a diákok a tanárok munkamorálján változtatnának első helyen. A gyakran kiégés jeleit mutató, nehezen motiválható pedagógusok nem tudnak energiát sugározni, amiből hátrahagyva az otthoni problémákat a tanulók is 11

12 feltöltődhetnének. A maga is nehezen motiválható, unott tanár nem tudja a diákokat fásultságukból felrázni és nem tud számukra követendő példát nyújtani. A tanulók a tanórákon átveszik a tanárok viselkedését, visszatükrözik azt és így a már gyakran otthonról is ismert rossz példa rögzül bennük az iskolában is. Sokszor találkozom már tinédzser korban is életunt, munkájában vagy a tanulásban örömet nem lelő diákokkal, akik számára a pontosan és jól végzett munka nem jelent örömforrást, extra energiaforrást Mit tartasz az iskola erősségének? (Mi az, amiben ez az iskola igazán jó?) A minőségfejlesztés kulcsfontosságú mozzanata a külső és a belső helyzet felmérése, melyhez jól használható az ún. SWOT-analízis. Az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek szisztematikus áttekintése segítséget nyújt a szervezetnek, hogy meghatározza azon tulajdonságait, melyekre építhet ill. melyeket kell javítania. Ezen túlmenően a külső tényezők közül fontos feltérképezni, mely külső tényezők segíthetik és akadályozhatják célja megvalósításában a szervezetet. A vizsgálat megtervezésekor fontosnak tartottam, hogy a diákok által erősségnek és gyengeségnek ítélt tényezőket is felmérjük, ezzel növelve a minőségfejlesztő munka validitását. Erősségként a diákok 25,85 %-a az iskolai nyelvoktatást/kéttannyelvű oktatást jelölte meg, ami összehasonlítva más válaszokkal kimagasló eredménynek mondható (10. ábra) (4. sz. függelék). Úgy vélem, ez egy egyértelmű visszajelzés, hogy az iskolánkban nagy hagyományokkal rendelkező kéttannyelvű oktatás még mindig a húzóágak közé tartozik, hiszen az általában átlagos képességű tanulóink a két tanítási nyelvű osztályok elvégzése után nyelvvizsgát szereznek (érettségi eredményeiktől függően közép- vagy felsőfokú C típusút angol nyelvből). A válaszadók 17,56%-a a szakmai képzést tartja intézményünk másik húzóágának. E két tényező kiemelése részben egybecseng a tanári kar által is erősségként megfogalmazott tényezőkkel. Érdekes viszont látni, hogy a tanulók 13,66%-a szerint nincs olyan terület, melyben intézményünk kiemelkedő lenne, 12,2%-uk pedig a nem tudom választ adta. 12

13 10. ábra: Mit tartasz az iskola erősségének (mi az, amiben ez az iskola igazán jó)? 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 3,41% 2,93% 2,44% 1,95% 0,49% 0,98% 0,49% 0,98% 13,66% 12,20% 25,85% 0,98% Erősségek 17,56% 1,95% 0,49% 9,76% 1,95% 0,98% 0,98% biológia büfé felszereltség informatika iskolai programok könyvtár matematika multikulturális környezet nem tudom nincs nincs rasszizmus nyelvoktatás/kéttannyelvű oktatás sport szakkörök szakmai képzés tanárok tisztaság történelem versenyeredmények 8.4. Mit tartasz az iskola gyengeségének? (Mi az, ami ebben az iskolában nem jó?) Az iskola gyengeségeit a tanulók válaszai alapján 20 kategóriába soroltam (11. ábra) (5. sz. függelék). A diákok 15,55%-a a nem tudom választ adta, míg közel ugyanennyien (15,13%) az oktatás minőségét jelölték meg gyenge területként. Kimagaslik még az adatok közül 12,18%-kal a tanárok elmarasztalása, miszerint nem tudnak fegyelmezni és emiatt sok a rendbontó tanuló az iskolában. Ha mindezekhez hozzászámítjuk, hogy a válaszadók 4,62%-a nem elégedett a tanárok munkához való hozzáállásával, akkor azt látjuk, hogy minden harmadik diák elégedetlen a pedagógusok teljesítményével. Ez elgondolkodtató adat, és mindenképpen a tanári munka átgondolását kívánja meg mind a szaktanároktól, mind a vezetőségtől. 13

14 11. ábra: Mit tartasz az iskola gyengeségének? Mi az, ami ebben az iskolában igazán jó? 18,00% a tanárok nem tudják fegyelmezni a diákokat, ezért sok a rendbontó tanuló 16,00% 15,13% 15,55% sok a gyenge képességű, motiválatlan tanuló a mosdók tisztasága 14,00% a tájékoztatás nem megfelelő sok diák dohányzik az iskolában 12,18% gyenge az oktatás 12,00% az udvar állapota rossz 10,00% elavult, kopott, hiányos az iskola felszerelése nem vonzó a környék rossz az iskola épületének állaga 8,00% 6,00% 7,56% 7,14% 6,30% 5,88% elavult, hiányos az iskola dekorációja kevés diákcsereprogram van szalagavatók helyszíne nem megfelelő nincs közösségi élet 4,00% 4,20% 3,36% 4,62% 4,62% 3,78% nem tudom nincs gyengesége 2,00% 0,00% 1,68% 0,84% 0,84% 0,84% 0,42% Az iskola gyengeségei 2,10% 2,10% 0,84% nem megfelelő a tanárok munkához való hozzáállása nem megfelelő az órarend összeállítása multikulturális környezet menza 8.5. Mit gondolsz, mitől lehetne jobb ez az iskola? A válaszok igen változatosak (12. ábra) (6. sz. függelék): a diákok 9,32%-a több iskolán kívüli szabadidős programon szeretne részt venni, 7,2%-uk az iskolai felszereléseket újíttatná 14

15 fel, hogy javuljon a diákok komfortérzete (pl. akasztókat a WC-be), 4,24%-uk a tanítás utáni közösségi élet fellendítését szeretnék elérni (pl. egy klubszoba kialakításával). 12. ábra: Mit gondolsz, mitől lehetne jobb ez az iskola? 20,00% nem tudom hatékonyabb fegyelmezés 18,00% 18,22% dohányzás visszaszorítása, szigorúbb bűntetése szigorúbb felvételi követelmények kevesebb szakmai tantárgy 16,00% a rendbontó diákok eltanácsolása az érettségi tárgyakból több felkészülési lehetőség több, igényesebb dekoráció 14,00% több iskolai szervezésű verseny ne legyen multikulturális az iskola 12,00% javuljon a tanárok munkához való hozzáállása több iskolán kívüli szabadidős program több, jobb felszerelés 10,00% javuljon a tisztaság iskolaépület felújítása 8,00% 6,00% 8,05% 9,32% 7,20% 7,20% későbbi órakezdés minden jó így több nyelvóra több diákcsere udvar felújítása, fejlesztése tanítás utáni közösségi életfellendítése 4,00% 5,09% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 3,81% 3,39% ökoiskola kialakítása biztonság javítása neveljen az életre több szakmai tárgy oktatása 2,00% 0,00% 2,12% 1,70% 1,70% 2,12% 1,70% 1,70% 1,69% 1,27% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,42% 0,85% 0,85% 0,42% 0,85% Mitől lehetne jobb az iskola? legyen dohányzásra kijelölt hely semmitől sem lenne jobb legyen a szünetekben zene/iskolarádió legyen iskolai buli A tanulók magas hányada a pedagógusok munkájához szervesen kapcsolódó változásokat fogalmazott meg: 8,05%-uk szigorúbb felvételi követelményekben látja az iskola javulásának lehetőségét, míg 7,2%-uk a tanári hozzáállást, 5,09%-uk a hatékonyabb fegyelmezést, 4,24%- 15

16 uk a dohányzás visszaszorítását, 2,12%-uk a rendbontó tanulók eltanácsolását jelöli meg az intézmény javulásának kulcsaként. Mint azt a korábbi kérdéseknél is tapasztaltuk, a nem tudom választ ennél a kérdésnél is kiemelkedően magas számban adták a diákok. Intézményünk diákjai hozzászoktak az utóbbi években, hogy az esetek többségében a problémákkal kapcsolatban nem kellett saját javaslatot tenniük a megoldásra vonatkozóan, a problémamegoldásban való részvételük kimerült a készen kapott megoldás kritizálásában. Éppen ezért tartottam fontosnak, hogy a kérdőíven szerepeljen a fenti kérdés. Ez a nyitott kérdés lehetőséget adott a tanulóknak, hogy szabadon megfogalmazzák, mitől éreznék magukat jobban az iskolában. 9. Tanulók általános közérzete és az intézményt újraválasztási hajlandósága A kérdőív végén két kérdést fogalmaztam meg, melyek arról adnak pontos képet, hogy érzik magukat diákjaink az iskolában és újra ezt az iskolát választanák-e? Míg az előbbi kérdésre a tanulók 71%-a válaszolt igennel (13. ábra) vagyis jól érzik magukat az iskolában, addig az utóbbi kérdésre a válaszadók csupán 51%-a adott pozitív választ (14. ábra). 13. ábra: Jól érzed magad az iskolában? Jól érzed magad az iskolában? nem 29% igen 71% Tehát a megkérdezett diákok csaknem fele nem választaná újra intézményünket. 16

17 14. ábra Újra ezt az iskolát választanád? Újra ezt az iskolát választanád? nem 49% igen 51% Mivel a kérdőív nem vizsgálta az okokat miért nem választanák újra diákjaink az intézményünket így erről információval nem rendelkezem. Úgy gondolom, a következőkben elvégzendő partneri igényeket és elégedettséget mérő vizsgálat során mindenképpen fontos lesz az okokra is rákérdezni. 10. Fejlesztési utak, lehetőségek Úgy vélem, fontos felismerni, hogy egyszerre nem lehet minden több esetben évtizedes problémára azonnal megoldást találni. Még e tanév elvégzendő feladatának tartom egy felmérés elvégzését a tanári karban, melynek fókuszában annak feltérképezése áll, milyen típusú feladatokban vennének részt szívesen az egyes pedagógusok (pl. iskolai marketing, tanári teljesítmény mérése-értékelése, iskolai mérések tervezése, elvégzése és az adatok kiértékelése stb.), valamint milyen többlettudással rendelkeznek az egyes pedagógusok, melyeket korábbi munkahelyeiken szereztek, s melyet eddig itt az intézményünkben nem tudtak hasznosítani (pl. valaki rendezvényszervezőként dolgozott korábban). Következő lépésként a vezetőségnek kell néhány területet kijelölnie, melyeken már rövidtávon is javulást tudunk elérni. Az idei tanévben általam végzett vizsgálatok, valamint a törvényi változások alapján az alábbi területeket tartom a következő tanévben fejlesztésre alkalmasnak (részletesen a 7. sz. függelékben található): 17

18 1. tanári teljesítmény mérése és értékelés egy iskolai szinten egységes mérési és értékelési rendszer kidolgozása és bevezetése, mely összhangban áll a pedagógus életpálya-modell elvárásaival és a minősítő vizsgával; 2. szorosabb kapcsolat, hatékonyabb kommunikáció kialakítása az iskolai diákönkormányzat tagjaival a tanulók körében évente elvégzendő igény- és elégedettségvizsgálat eredményeinek beépítése az éves munkatervbe; 3. a pedagógusok körében igény- és elégedettségvizsgálat elvégzése; 4. mérés-értékelési csoport létrehozása (feladata a tanulói teljesítmények elemzése, tendencia meghatározása); 5. módszertani csoport létrehozása (feladata új módszerek kipróbálás és az iskolában történő bevezetésük támogatása). Elengedhetetlenek tartom középtávon (1,5-2 éven belül) egy iskolai módszertani csoport és egy mérés-értékelési csoport felállítását is. Míg az előbbi például a differenciált és a kooperatív oktatás területén új módszerek elsajátításában nyújtana segítséget a pedagógusoknak, addig az utóbbi egy adatbázist hozna létre, mely tartalmazza a kötelező méréseken túl iskolánk házi méréseinek (kisvizsgák, kisérettségik) eredményeit. A csoport feladatai közé tartozna az adatbázis kezelésén túl, az abban szereplő adatok elemzése, a vezetőség számára információk szolgáltatása, melyek alapján a pedagógusok tantárgyi fejlesztési tervek készíthetnek el. Kiemelten fontosnak tartom továbbá, hogy e két munkacsoport hosszabb távon (2-2,5 éven belül) párbeszédet kezdjen egymással és az addigra már felhalmozott tapasztalatukat felhasználva speciálisan az intézményünk diákjainak igényei alapján egy módszertani továbbképzési anyagot állítsanak össze, mely segítséget nyújt az intézmény összes pedagógusának, hogy a különböző méréseken (országos kompetenciamérés, érettségi vizsgák) diákjaink teljesítménye javuljon. Továbbá fontosnak tartom középtávon, hogy az iskola hozzon létre egy adatbázist, melyben azon végzett OKJ-s tanulók adatai találhatóak (természetesen önkéntes jelentkezés után), akik a tanulmányaik során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak valamely szakmai tárgyból. Megbízhatóságuk, munkához való hozzáállásuk és precizitásuk alapján az adatbázisba kerüléssel egy időben ún. Bókays ajánlólevelet kapnának. Ezzel párhuzamosan az iskola külső partnerei (pl. fogászati rendelőintézetek, fogorvosok, fogtechnikusok) között is népszerűsíteni kell ezt a szolgáltatást, hogy minél szélesebb körben váljon ismertté. E kezdeményezés célja, hogy azok a partnereink, akik korábban már meg voltak elégedve tanulóinkkal, közvetlenül az iskolai ajánlólevéllel rendelkező volt diákjainkat kereshessék meg állásajánlataikkal. Később 18

19 a rendszert tovább lehetne fejleszteni és a munkáltatók már maguk is helyezhetnének el benne hirdetéseket. Fontos, hogy ez egy ellenőrzött fórum, ahol a korábbi és jelenlegi partnereink egymásra találhatnak. A fent vázolt fejlesztések jól illeszkednek a Comenius 2000 program I. és II. intézményi modelljébe. A partnerközpontú működés kialakítását követően, az egyes folyamatok tudatos áttekintésével és tervezésével párhuzamosan történik a szervezeti kultúra fejlesztése, egyik célként megjelölve a tanulószervezetté válást. 19

20 11. Függelékek 1. sz. függelék Tanulói igény- és elégedettségmérés Kedves Diákunk! Biztosan előfordult már, hogy szívesen elmondtad volna a véleményedet az iskoláddal kapcsolatban, de nem találtad meg a megfelelő fórumot. Az iskola tanárainak fontos, hogy megismerjük, mivel vagy elégedett és mit szeretnél javítani. Kérünk, segítsd a munkánkat és töltsd ki az alábbi kérdőívet! A kérdőív anonim, kitöltése kb percet vesz igénybe. Köszönjük a munkádat! A Tanári kar SZEMÉLYES ADATOK 1. Melyik évfolyamba jársz? [] 9 [] 10 [] 11 [] 12 [] Milyen osztályba jársz? [] 4 éves humán [] 5 éves kéttannyelvű [] 5 éves nyelvi előkészítő 3. Korábban tanultál már másik középiskolában? [] igen [] nem TANULÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA 4. Kérünk, az alábbi kijelentéseket értékeld egy 6-fokú skálán! (1 nem igaz, nem értek vele egyet; 6 igaz, egyet értek vele) 4.1. Iskolai környezet Elégedett vagyok az iskola tisztaságával Elégedett vagyok a termek dekorációjával Elégedett vagyok a folyosó dekorációjával Elégedett vagyok az iskola technikai felszereltségével (számítógép, szemléltető eszközök stb.) Az iskolának biztonságos, védett környezete van Az iskolában biztonságban érzem magam A tanulókhoz való viszonyulás Tanáraim tiszteletben tartják jogaimat Tanáraim a problémámat komolyan veszik. 20

21 Tanáraim segítőkészek velem Tanáraim törődnek azzal, ha nem úgy teljesítek az iskolában, ahogy tudnék Oktató-nevelő munka Elégedett vagyok tanáraim oktatási módszereivel Elégedett vagyok tanáraim felkészültségével Tanáraimnak sikerült felkelteni az érdeklődésemet a tanulás iránt A tanárok pontosan kezdik az órát A tanárok pontosan fejezik be az órát Tanáraim a feladatok kijelölésekor figyelembe veszik a képességeimet Tanáraim felzárkóztató foglalkozást tartanak, amennyiben lemaradtam a tananyaggal Tanáraim segítenek kibontakoztatni a tehetségemet Tanulók értékelése A tanárok értékelési szempontjait ismerem A tanárok objektíven (elfogultság nélkül) értékelnek Megfelelőnek tartom a munkám értékelését A tanárok legalább 1 héttel a megíratás előtt bejelentik a témazáró dolgozatot A tanárok 15 munkanapon belül kijavítják a dolgozatokat Kapcsolattartás a diákok és a tanárok között Mindig fordulhatok a tanáraimhoz, ha szükségét érzem (pl. kérdésem vagy problémám van) Úgy érzem, hangot tudok adni a véleményemnek a tanulókat érintő kérdésekben Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak a diákokat érintő döntések előkészítésébe Iskolai programok Elegendő sportprogramot szerveznek az iskolában Elegendő kulturális programot szerveznek az iskolában Az iskolában szervezett programokat érdekesnek találom. 21

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Intézményünk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója:

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók!

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók! Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2401 Dunaújváros, Bercsényi u. 2. Telefon/fax: 06 25/412-247 OM azonosító: 030188 E-mail: szki@banki-duj.sulinet.hu Honlap: www.banki-duj.sulinet.hu

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2013-2014-es tanévre Szakközépiskola 01 KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉP (német) (1 osztály 34 fő) 02 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola )

Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) Különös közzétételi lista ( Gyárvárosi és Szabadhegyi Főigazgatóság, Szabadhegyi Magyar-Német Általános Iskola, Szabadhegyi Magyar-Német Középiskola ) 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Kecskeméti Katona József Gimnázium Becsület és dicsőség az érdemesnek! 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 3. Telefon: 76/481-583 www.kjg.hu OM azonosító: 027944 A 2016-2017. tanévben

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó!

FENNTARTÓI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG KÉRDİÍV. Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív. A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések. Tisztelt Fenntartó! Fenntartói igény és elégedettségi kérdőív A JNSZ TISZK re vonatkozó kérdések Tisztelt Fenntartó! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a JNSZ TISZK fenntartóinak a TISZK mint intézmény, önálló

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola FELVÉTELI a 2015-2016-os tanévre TANDÍJ NINCS! Szakközépiskola Összesen 6 osztály 204 tanuló, ebből 2 osztály turizmus szakirány érettségi

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12

SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER. Copyright SME 2 Konzorcium 1/12 LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓ TRANSZFER SZÜKSÉGLETELEMZÉS AZ OLASZ ÉS MAGYAR FELMÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

Tanuló szervezet feladatok és lehetőségek, aktualizálás

Tanuló szervezet feladatok és lehetőségek, aktualizálás Tanuló szervezet feladatok és lehetőségek, aktualizálás Intézményfejlesztés úton a tanuló szervezet felé A dokumentumban szerepelnek a késő tavaszi megyei konferenciákon bemutatott feladatok és határidők.

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Nagy Mózes Elméleti Líceum Közvéleménykutatási eredmények. IX-XII. osztály Összesen: 321 válaszadó Kézdivásárhely, 2009. december

Nagy Mózes Elméleti Líceum Közvéleménykutatási eredmények. IX-XII. osztály Összesen: 321 válaszadó Kézdivásárhely, 2009. december Nagy Mózes Elméleti Líceum Közvéleménykutatási eredmények IX-XII. osztály Összesen: 321 válaszadó Kézdivásárhely, 2009. december Miért választotta iskolánkat? 300 250 200 150 100 50 0 Mert jó híre van

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola Intézményi Tanácsának ülésén 2o14. augusztus 25-én.

Jegyzőkönyv. Készült: a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola Intézményi Tanácsának ülésén 2o14. augusztus 25-én. Jegyzőkönyv Készült: a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola Intézményi Tanácsának ülésén 2o14. augusztus 25-én. Jelenlévők: jelenléti ív szerint határozatképes létszámban, a jelenléti ív mellékelve

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM TÁMOP-4.1.1./A-10/2/KMR - 2010-0013 A PPKE MENEDZSMENTJÉNEK KÖZPONTI FEJLESZTÉSE DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETŐ RENDSZER BESZÁMOLÓ a Pázmány Péter Katolikus Egyetem TÁMOP 4.1.1.

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium

Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium Feladatterv (2011/2012. tanév): Kollégium KIEMELT FELADAT MEGNEVEZÉSE Felkészítő foglalkozások Az AJTP foglalkozási egység TEVÉKENYSÉG Felzárkóztató foglalkozások magyarból és matematikából Idegen nyelvi

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium minőségirányítási programjának értékelése 2008/2009-es tanév

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium minőségirányítási programjának értékelése 2008/2009-es tanév A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium minőségirányítási programjának értékelése 2008/2009-es tanév Intézményünkben 2002 óta létezik kiépített minőségirányítási munka, melyet a Comenius I. modell alapján

Részletesebben