Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében 2014- ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok"

Átírás

1 Beszámoló a Bókay János Humán Szakközépiskola tanulói körében ben végzett igény- és elégedettségvizsgálatról, fejlesztési javaslatok 2014 februárjában az iskola tanulói körében igény- és elégedettségvizsgálatot végeztem. A kutatás megtervezésekor arra törekedtem, hogy a mintavétel reprezentatív legyen, vagyis a szakközépiskolás tanulók 394 fős populációjának legalább 50 %-a részt vegyen benne, így a mintát 199 főben határoztam meg (1. táblázat). 1. táblázat: A kérdőívet kitöltők száma az iskola diákjainak létszáma a a kérdőívet kitöltők a szakközépiskolai szakközépiskolai osztályokban (fő) száma (fő) diákok hány %-a ,507% A felmérésben résztvevő tanulók aránya évfolyamonként meghaladta a 40%-ot (2. táblázat). 2. táblázat: A kérdőívet kitöltők százalékos megoszlása évfolyamonként évfolyam a kérdőívet kitöltötte (fő) a teljes évfolyam hány %-a ,518% ,086% ,03% ,235% ,913% A vizsgálatba bevont tanulók viszonylag magas száma miatt a kérdőívet online formában szerkesztettem meg és a kiválasztott tanulóknak az iskola informatika szaktantermében biztosítottam lehetőséget a kitöltésre. A kitöltés kb. 15 percet vett igénybe, melynek során minden tanuló számára biztosított volt az anonimitás, a beérkezett válaszokon nem jelent meg a kitöltő névtelenségét felfedő egyetlen személyes adat sem. A kérdőív (1. sz. függelék) három nagyobb témakört jár körbe, s egyaránt tartalmaz zárt, nyitott és feleletválasztós (fokozatot vizsgáló) kérdéseket. Az igények felmérésénél a nyitott kérdések alkalmazását azért tartottam fontosnak, hogy a tanulók ne az általam felállított hipotézisek mentén gondolkodjanak, hanem saját véleményüknek adhassanak hangot. A skálakérdéseknél 6-fokú skálát alkalmaztam, hogy pozitív vagy negatív irányban állásfoglalásra kényszerítsem a válaszolókat. 1

2 1. Iskolai környezet Az iskolai környezettel kapcsolatban hat állítást fogalmaztam meg, melyekről a diákok egy hatfokú skála segítségével dönthették el, mennyire tartják igaznak, értenek vele egyet (1. ábra). Az 1-es jelentése: nem igaz, nem értek vele egyet; a 6-os jelentése: igaz, egyet értek vele. 1. ábra: Az iskolai környezet értékelése Iskolai környezet (az értékelés 6-fokú skálán történt) Elégedett vagyok az iskola tisztaságával (3,7185) Elégedett vagyok a termek dekorációjával (3,3115) Elégedett vagyok a folyosó dekorációjával (3,3316) Elégedett vagyok az iskola technikai felszereltségével (3,3366) Az iskolának biztonságos, védett környezete van (3,0251) Az iskolában biztonságban érzem magam (4,0050) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 A válaszokból kiderül, hogy a tanulók az iskola dekorációjával nem elégedettek. A diákok válaszaiból egyértelműen kitűnik az is, hogy az iskolában alapvetően biztonságban érzik magukat, ám annak környékét már nem tartják biztonságosnak, védettnek. Bár a tanév elejétől iskolánkban is teljesít szolgálatot iskolarendőr és az elmúlt években megnőtt a rendőri jelenlét a környéken (az iskola melletti utcában egy rendőrőrs is található), úgy tűnik ez mégsem elég megnyugtató a tanulóknak. 2

3 2. A tanulókhoz való viszonyulás A pedagógusok tanulókhoz való viszonyulásával kapcsolatban négy állítást értékeltek a tanulók egy hatfokú skálán (2. ábra). 2. ábra: A tanulókhoz való viszonyulás A tanulókhoz való viszonyulás (az értékelés 6-fokú skálán történt) Tanáraim tiszteletben tartják a jogaimat (4,1005) Tanáraim a problémámat komolyan veszik (3,8341) Tanáraim segítőkészek velem (4,1557) Tanáraim törődnek azzal, ha nem úgy teljesítek az iskolában, ahogy tudnék (3,8291) 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 A tanulói válaszokból kiderül, hogy a tanárok általában tiszteletben tartják a diákok jogait és segítőkészek velük. Viszont a tanulók megítélése szerint a problémájukat már kevésbé veszik komolyan, és teljesítményükkel szemben nem kellő érdeklődést mutatnak. 3

4 3. Oktató-nevelő munka A tanárok oktató-nevelő munkáját nyolc állítás kapcsán értékelték a diákok (3. ábra). Összehasonlítva a többi értékkel szembetűnő, hogy ennél a témakörnél adták tanulóink a legalacsonyabb pontokat. 3. ábra: Oktató-nevelő munka Oktató-nevelő munka (az értékelés 6-fokú skálán történt) Elégedett vagyok tanáraim oktatási módszereivel (3,5527) Elégedett vagyok tanáraim felkészültségével (4,1507) Tanáraimnak sikerült felkelteni az érdeklődésemet a tanulás iránt (3,0954) A tanárok pontosan kezdik az órát (3,2713) A tanárok pontosan fejezik be az órát (3,8793) Tanáraim a feladatok kijelölésekor figyelembe veszik a képességeimet (3,2110) Tanáraim felzárkóztató foglalkozásokat tartanak, amenniyben lemaradtam a tananyaggal (2,9798) Tanáraim segítenek kibontakoztatn a tehetségemet (2,8241) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Az itt született eredmény több ponton összhangban van a kérdőíven szereplő nyitott kérdésekre adott válaszokkal. A tanulók többször hangot adtak annak a véleményüknek, hogy tanáraik túl gyorsan vagy csak egy megközelítésből magyaráznak és nem törekszenek egy újabb megértési mód felvázolására. A diákok úgy érzik, hogy a pedagógusok ritkán differenciálnak és ezért a tanulók egy része gyakran nem tudja követni az órát, és amennyiben új magyarázatot kér, ugyanazt hallja újra. 4

5 Az adatok elemzésekor még két dologra fel kell hívni a figyelmet: a diákok a felzárkóztatás, korrepetálás és a tehetséggondozás terén adtak hangot elégedetlenségüknek. Úgy vélem, ezen a területen mindenképpen fontos lenne a tanulók újbóli, célzott kikérdezése, hiszen csaknem minden tantárgyból tartunk felzárkóztató foglalkozásokat. A probléma megoldásához fontos lenne tudni, hogy miért érzik úgy tanulóink, hogy az általunk nyújtott felzárkóztató foglalkozások nem jelentenek számukra segítséget. Talán az általános iskolából vagy a kollégiumokból ismert tanulószoba jelentene erre a problémára megoldást amikor délutánonként egy tanár segít az aznapi tananyag megértésében, elmélyítésében. A másik kritikát a tehetséggondozás terén fogalmazták meg a diákok az egész felmérésben erre adták a legalacsonyabb értékelést. Iskolánkban a tanulók elsősorban magyar nyelvből, magyar irodalomból, angol nyelvből, szakmai tárgyakból és sportban vesznek rész versenyeken. Más területen, mint például a hangszeres zene, tánc vagy képzőművészetek terén nincs lehetőségük a tanulóknak az iskola falain belül foglalkozásokon részt venni és tehetségüket kibontakoztatni. 4. Tanulók értékelése A tanulók értékelésével kapcsolatban megfogalmazott állítások elemzésénél kiderül, hogy a tanulók többé-kevésbé ismerik a tanárok értékelési szempontjait és közel azonos arányban megfelelőnek tartják munkájuk értékelését (4. ábra). 4. ábra: Tanulók értékelése Tanulók értékelése (az értékelés 6-fokú skálán történt) A tanárok értékelési szempontjait ismerem (3,7537) A tanárok objektiven (elfogultság nélkül) értékelnek (3,3969) Megfelelőnek tartom a munkám értékelését (3,7487) A tanárok legalább 1 héttel a megíratás előtt bejelentik a témazáró dolgozatokat (4,6432) A tanárok 15 munkanapon belül kijavítják a dolgozatokat (3,4170) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5

6 A válaszokból az is kitűnik, hogy nagy arányban teljesül a diákok azon elvárása, hogy a tanárok egy héttel korábban jelentsék be a témazáró dolgozatok megíratását. A házirend másik pontjának betartását már lazább fegyelem jellemzi a pedagógusok részéről, miszerint javítsák ki a dolgozatokat 15 munkanapon belül. Úgy gondolom, hogy ez a magatartás nem jó üzenetet hordoz a diákok felé. Ha pontos, precíz munkát várunk el tőlük, akkor kiemelten fontos a példamutatás a mi részünkről, hiszen sok esetben a megfelelő családi minta híján a pedagógus az egyetlen követendő példa a diákok számára. 5. Kapcsolattartás a diákok és a tanárok között A tanulók és a tanárok közötti kapcsolattartás kapcsán arra voltam kíváncsi, hogy a diákok hogy ítélik meg a két fél közötti kommunikációt. Mennyire érzik a tanulóink, hogy a tanárok meghallgatják őket és véleményt nyilváníthatnak az őket érintő kérdésekben (5. ábra). 5. ábra: Kapcsolattartás a diákok és a tanárok között Kacsolattartás a diákok és a tanárok között (Az értékelés 6-fokú skálán történt) Mindig fordulhatok a tanáraimhoz, ha szükségét érzem (pl. kérdésem, problémám van) (4,1206) Úgy érzem, hangot tudok adni véleményemnek a tanulókat érintő kérdésekben (3,5678) Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak a diákokat érintő döntések előkészítésébe (3,5376) 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 A vizsgálat arra világított rá, hogy bár a diákok úgy érzik, nyugodtan fordulhatnak a pedagógusokhoz problémájukkal vagy kérdésükkel, ám véleményükre már nem kíváncsiak. Ahogy a kérdőív egy másik részén megfogalmazták, iskolánkban a tanárok nem kezelik a diákokat egyenrangú félként, akiknek építőjellegű ötleteik vagy véleményük lehet. 6

7 6. Iskolai programok Iskolánkban visszatérő probléma, hogy a diákoknak szervezett programok egy része nem nyeri el a tetszésüket, ezért unottan és csalódottan vesznek részt rajtuk. Az iskolai programok tekintetében a vizsgálatban arra vonatkozóan gyűjtöttem adatokat, hogy a tanulók a programok mennyiségével és tartalmával mennyire elégedettek (6. ábra). 6. ábra: Iskolai programok Iskolai programok (az értékelés 6-fokú skálán történt) Elegendő sportprogramot szerveznek az iskolában (3,4120) Elegendő kulturális programot szerveznek az iskolában (3,5628) Az iskolában szervezett programokat érdekesnek találom (3,0050) 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 A válaszok megerősítették azt a hipotézisemet, mely szerint a tanulók a felkínált programok mennyiségével részben elégedettek, ám azok témáját nem találják érdekesnek. A vizsgálat második részében a tanulók lehetőséget kaptak véleményük és igényeik megfogalmazására, mely támpontként szolgálhat az elkövetkezendő iskolai programok összeállításánál. 7. Felkészítés a továbbtanulásra, a munka világára Egy 2013-as adat szerint az iskolánkban végzett tanulók nagy része (81 %-a) az érettségi vizsgát követően folytatja a tanulást. Diákjaink 54 %-a OKJ-s képzést választ, míg 27 %-uk felsőoktatási intézményben tanul tovább. Fontos azonban megemlíteni, hogy a tanulóink közel ötöde a munkaerőpiacra kerül. A vizsgálat tervezésekor elengedhetetlennek tartottam, hogy az idei tanévben végző diákokat megkérdezzem, mennyire készíti fel intézményünk őket a továbbtanulásra és a munka világára. A vizsgálat továbbtanulásra, ill. a munka világára való felkészítésre vonatkozó részét csak a mintában szereplő és az idei tanévben érettségi vizsgát tevő diákok töltötték ki, összesen 40 7

8 fő. Ennek oka, hogy a célzott felkészítés az utolsó évfolyamon történik, így az alsóbb évfolyamok tanulóinak válaszai torzíthatták volna a vizsgálat eredményét. Az adatokból kiderül, hogy a pedagógusok még mindig elsődlegesen a továbbtanulásra és kevésbé a munkavállalói szerepre készítik fel a tanulókat (7. ábra). 7. ábra: Felkészítés a továbbtanulásra, a munka világára Felkészítés a továbbtanulásra / a munka világára (az értékelés 6-fokú skálán történt) A tanáraim felkészítenek a továbbtanulásra (4,00) Az iskolában megfelelő tájékoztatást kapok a továbbtanulási lehetőségekről (4,1) Az iskolában megfelelő segítséget kapok a továbbtanulási jelentkezéshez (4,00) Az iskola felkészít a munkakeresésre (pl. önéletrajz és motivációs levél írása, álláskeresési és tárgyalási technikák elsajátítása) (3,475) 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 Úgy vélem, e terület vizsgálatával a következőkben kiemelten kell foglalkoznunk és a már végzett diákjaink körében is felmérést kell végeznünk, ők hogyan látják fél- vagy egy év távlatából az itt kapott segítséget. Az így kapott adatokból nyert információkat pedig be lehet építeni a következő tanév pályaorientációs óráinak tematikájába. Meggyőződésem, hogy az iskolák közötti beiskolázási versenyben fontos érv lehet a nyolcadikos diákok és szüleik felé, hogy intézményünk az elballagott diákjainak szisztematikus pályakövetését végzi és érettségi utáni tapasztalataikat beépíti a pályaorientációs foglalkozásaiba, ezzel is növelve esélyüket a munkaerőpiacon. 8

9 8. Tanulói igények A tanulói igények vizsgálatánál nyitott kérdéseket alkalmaztam, így kívántam a válaszadókat saját véleményük megfogalmazására rábírni. Az adatok kiértékelésekor két dolog volt azonnal szembetűnő: az egyik, hogy tanulóink nincsenek hozzászokva véleményük szabad kinyilvánításához. Bár megválaszolták a kérdéseket, de több esetben azok mellé oda nem illő, obszcén megjegyzéseket tettek. Véleményem szerint ez azt tükrözi (ezt később, a kitöltés után szóban is megerősítették), hogy nem hiszik el, hogy a felmérést követően bármi is változhat. Úgy vélik, hogy az e fajta vizsgálat nyomán semmilyen javulás nem történhet. Azt gondolom, a másik válaszadói attitűd is ugyanerre a problémára vezethető vissza. A tanulók nagy arányban adták a feltett kérdésekre a nem tudom választ. Ez a közömbös magatartás is gyökerezhet abból a feltételezésből, hogy a vizsgálat nem hozhat változást. Úgy vélem, hogy a szervezeti kultúra fejlesztésével ez a válaszadói attitűd a diákok és a pedagógusok (!) körében is visszaszorítható Mit vársz el a tanáraidtól, miben nyújtsanak segítséget? Erre a kérdésre a válaszok 15 tárgykörből érkeztek (8. ábra) (2. sz. függelék), és a diákok közel fele a tanulással kapcsolatban vár segítséget a tanáraitól. E kategóriába soroltam a nem érthető anyagrészek újbóli elmagyarázását, a felzárkóztatást, valamint a hatékony tanulási technikák megismertetését. A mindenben, semmiben és a nem tudom válaszok viszonylag magas aránya számomra megint arról árulkodik, hogy a tanulók vagy nem tanulták meg megfogalmazni elvárásaikat, és ezért egy számukra egyszerű, de a vizsgálatot végző szempontjából nehezen értelmezhető választ adnak. Vagy ahogy már korábban is említettem, nem hiszik el, hogy a válaszaikkal bármilyen változást is előidézhetnek. 9

10 8. ábra: Mit vársz el tanáraidtól, miben nyújtsanak segítséget? Mit vársz el a tanáraidtól, miben nyújtsanak segítséget? nem tudom a továbbtanulásra való felkészülésben 1,88% bizosítson javítási lehetőséget 1,88% 0,49% 2,35% 0,49% 1,88% tanulásban (felzárkózásban, hatékonyság növelésében, új tanulási technikák elsajátításában) 1,42% 8,36% adjanak több információt az érettségiről 8,83% 6,51% 1,42% tegye elérhetővé digitális formában az érettségi tételeket és az órai anyagokat mindenben 9,75% semmiben 2,81% 2,35% 49,57% egyéni képességek felmérésében, fejlesztésében - a tehetség kibontakoztatásában személyes problémák kezelésében telefonfeltöltés az előítéletesség kezelésében gyakorlati tudás elsajátításában iskolai problémák kezelésében egyéni célok megtalálásában és megvalósításában A skálakérdéseknél a legalacsonyabb értéket elért terület fejlesztése, nevezetesen a segítségnyújtás a tanulók tehetségének felismerésében és kibontakoztatásában itt is megjelenik igényként. Ebből az adatból arra következtetek, hogy a tanulóink között sokan 10

11 vannak, akik a képzőművészet valamely ága iránt érdeklődnek és abban érzik magukat tehetségesnek, de az iskola ettől eltérő profilja miatt nem tudják kibontakoztatni tehetségüket. Számukra megoldás lehet a tanév során egy-egy tematikus délután szervezése, mely témájában illeszkedik az érdeklődési körükhöz Mit gondolsz, miben kellene a tanároknak változniuk, fejlődniük? A diákok 12,5%-ának véleménye szerint a tanárok munkához való hozzáállásán kell változtatni, 11,16%-uk a tanároktól hatékonyabb fegyelmezést vár el, míg 10,71 %-a módszertani felkészültségüket javítaná (9. ábra) (3. sz. függelék). 9. ábra: Miben kellene a tanároknak változniuk, fejlődniük? 14,00% 12,00% 10,00% 9,82% Miben kellene a tanároknak változniuk, fejlődniük? 12,05% 11,16% 10,71% 12,50% nem tudom pontosan ismertessék a követelményeket legyenek toleránsabbak a nem érettségi tárgyak követelménye legyen alacsonyabb semmiben legyenek empatikusabbak 8,48% legyenek határozottabbak 8,00% legyenek türelmesebbek jobban fegyelmezzenek 6,00% 6,25% 5,80% legyenek kedvesebbek időben javítsák ki a dolgozatot 4,00% 2,00% 1,34% 0,45% 2,68% 3,57% 3,13% 2,68% 1,79% 0,89% 4,46% 2,23% javuljon a módszertani felkészültségük, magyarázzanak érthetőbben legyenek segítőkészebbek javuljon a munkához való hozzáállásuk legyenek objektívek értékeléskor tekintsék a diákokat egyenrangú félnek figyeljenek jobban a diákokra 0,00% differenciáljanak órán Úgy vélem sokatmondó az a tény, hogy a diákok a tanárok munkamorálján változtatnának első helyen. A gyakran kiégés jeleit mutató, nehezen motiválható pedagógusok nem tudnak energiát sugározni, amiből hátrahagyva az otthoni problémákat a tanulók is 11

12 feltöltődhetnének. A maga is nehezen motiválható, unott tanár nem tudja a diákokat fásultságukból felrázni és nem tud számukra követendő példát nyújtani. A tanulók a tanórákon átveszik a tanárok viselkedését, visszatükrözik azt és így a már gyakran otthonról is ismert rossz példa rögzül bennük az iskolában is. Sokszor találkozom már tinédzser korban is életunt, munkájában vagy a tanulásban örömet nem lelő diákokkal, akik számára a pontosan és jól végzett munka nem jelent örömforrást, extra energiaforrást Mit tartasz az iskola erősségének? (Mi az, amiben ez az iskola igazán jó?) A minőségfejlesztés kulcsfontosságú mozzanata a külső és a belső helyzet felmérése, melyhez jól használható az ún. SWOT-analízis. Az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek szisztematikus áttekintése segítséget nyújt a szervezetnek, hogy meghatározza azon tulajdonságait, melyekre építhet ill. melyeket kell javítania. Ezen túlmenően a külső tényezők közül fontos feltérképezni, mely külső tényezők segíthetik és akadályozhatják célja megvalósításában a szervezetet. A vizsgálat megtervezésekor fontosnak tartottam, hogy a diákok által erősségnek és gyengeségnek ítélt tényezőket is felmérjük, ezzel növelve a minőségfejlesztő munka validitását. Erősségként a diákok 25,85 %-a az iskolai nyelvoktatást/kéttannyelvű oktatást jelölte meg, ami összehasonlítva más válaszokkal kimagasló eredménynek mondható (10. ábra) (4. sz. függelék). Úgy vélem, ez egy egyértelmű visszajelzés, hogy az iskolánkban nagy hagyományokkal rendelkező kéttannyelvű oktatás még mindig a húzóágak közé tartozik, hiszen az általában átlagos képességű tanulóink a két tanítási nyelvű osztályok elvégzése után nyelvvizsgát szereznek (érettségi eredményeiktől függően közép- vagy felsőfokú C típusút angol nyelvből). A válaszadók 17,56%-a a szakmai képzést tartja intézményünk másik húzóágának. E két tényező kiemelése részben egybecseng a tanári kar által is erősségként megfogalmazott tényezőkkel. Érdekes viszont látni, hogy a tanulók 13,66%-a szerint nincs olyan terület, melyben intézményünk kiemelkedő lenne, 12,2%-uk pedig a nem tudom választ adta. 12

13 10. ábra: Mit tartasz az iskola erősségének (mi az, amiben ez az iskola igazán jó)? 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 3,41% 2,93% 2,44% 1,95% 0,49% 0,98% 0,49% 0,98% 13,66% 12,20% 25,85% 0,98% Erősségek 17,56% 1,95% 0,49% 9,76% 1,95% 0,98% 0,98% biológia büfé felszereltség informatika iskolai programok könyvtár matematika multikulturális környezet nem tudom nincs nincs rasszizmus nyelvoktatás/kéttannyelvű oktatás sport szakkörök szakmai képzés tanárok tisztaság történelem versenyeredmények 8.4. Mit tartasz az iskola gyengeségének? (Mi az, ami ebben az iskolában nem jó?) Az iskola gyengeségeit a tanulók válaszai alapján 20 kategóriába soroltam (11. ábra) (5. sz. függelék). A diákok 15,55%-a a nem tudom választ adta, míg közel ugyanennyien (15,13%) az oktatás minőségét jelölték meg gyenge területként. Kimagaslik még az adatok közül 12,18%-kal a tanárok elmarasztalása, miszerint nem tudnak fegyelmezni és emiatt sok a rendbontó tanuló az iskolában. Ha mindezekhez hozzászámítjuk, hogy a válaszadók 4,62%-a nem elégedett a tanárok munkához való hozzáállásával, akkor azt látjuk, hogy minden harmadik diák elégedetlen a pedagógusok teljesítményével. Ez elgondolkodtató adat, és mindenképpen a tanári munka átgondolását kívánja meg mind a szaktanároktól, mind a vezetőségtől. 13

14 11. ábra: Mit tartasz az iskola gyengeségének? Mi az, ami ebben az iskolában igazán jó? 18,00% a tanárok nem tudják fegyelmezni a diákokat, ezért sok a rendbontó tanuló 16,00% 15,13% 15,55% sok a gyenge képességű, motiválatlan tanuló a mosdók tisztasága 14,00% a tájékoztatás nem megfelelő sok diák dohányzik az iskolában 12,18% gyenge az oktatás 12,00% az udvar állapota rossz 10,00% elavult, kopott, hiányos az iskola felszerelése nem vonzó a környék rossz az iskola épületének állaga 8,00% 6,00% 7,56% 7,14% 6,30% 5,88% elavult, hiányos az iskola dekorációja kevés diákcsereprogram van szalagavatók helyszíne nem megfelelő nincs közösségi élet 4,00% 4,20% 3,36% 4,62% 4,62% 3,78% nem tudom nincs gyengesége 2,00% 0,00% 1,68% 0,84% 0,84% 0,84% 0,42% Az iskola gyengeségei 2,10% 2,10% 0,84% nem megfelelő a tanárok munkához való hozzáállása nem megfelelő az órarend összeállítása multikulturális környezet menza 8.5. Mit gondolsz, mitől lehetne jobb ez az iskola? A válaszok igen változatosak (12. ábra) (6. sz. függelék): a diákok 9,32%-a több iskolán kívüli szabadidős programon szeretne részt venni, 7,2%-uk az iskolai felszereléseket újíttatná 14

15 fel, hogy javuljon a diákok komfortérzete (pl. akasztókat a WC-be), 4,24%-uk a tanítás utáni közösségi élet fellendítését szeretnék elérni (pl. egy klubszoba kialakításával). 12. ábra: Mit gondolsz, mitől lehetne jobb ez az iskola? 20,00% nem tudom hatékonyabb fegyelmezés 18,00% 18,22% dohányzás visszaszorítása, szigorúbb bűntetése szigorúbb felvételi követelmények kevesebb szakmai tantárgy 16,00% a rendbontó diákok eltanácsolása az érettségi tárgyakból több felkészülési lehetőség több, igényesebb dekoráció 14,00% több iskolai szervezésű verseny ne legyen multikulturális az iskola 12,00% javuljon a tanárok munkához való hozzáállása több iskolán kívüli szabadidős program több, jobb felszerelés 10,00% javuljon a tisztaság iskolaépület felújítása 8,00% 6,00% 8,05% 9,32% 7,20% 7,20% későbbi órakezdés minden jó így több nyelvóra több diákcsere udvar felújítása, fejlesztése tanítás utáni közösségi életfellendítése 4,00% 5,09% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 3,81% 3,39% ökoiskola kialakítása biztonság javítása neveljen az életre több szakmai tárgy oktatása 2,00% 0,00% 2,12% 1,70% 1,70% 2,12% 1,70% 1,70% 1,69% 1,27% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 0,42% 0,85% 0,85% 0,42% 0,85% Mitől lehetne jobb az iskola? legyen dohányzásra kijelölt hely semmitől sem lenne jobb legyen a szünetekben zene/iskolarádió legyen iskolai buli A tanulók magas hányada a pedagógusok munkájához szervesen kapcsolódó változásokat fogalmazott meg: 8,05%-uk szigorúbb felvételi követelményekben látja az iskola javulásának lehetőségét, míg 7,2%-uk a tanári hozzáállást, 5,09%-uk a hatékonyabb fegyelmezést, 4,24%- 15

16 uk a dohányzás visszaszorítását, 2,12%-uk a rendbontó tanulók eltanácsolását jelöli meg az intézmény javulásának kulcsaként. Mint azt a korábbi kérdéseknél is tapasztaltuk, a nem tudom választ ennél a kérdésnél is kiemelkedően magas számban adták a diákok. Intézményünk diákjai hozzászoktak az utóbbi években, hogy az esetek többségében a problémákkal kapcsolatban nem kellett saját javaslatot tenniük a megoldásra vonatkozóan, a problémamegoldásban való részvételük kimerült a készen kapott megoldás kritizálásában. Éppen ezért tartottam fontosnak, hogy a kérdőíven szerepeljen a fenti kérdés. Ez a nyitott kérdés lehetőséget adott a tanulóknak, hogy szabadon megfogalmazzák, mitől éreznék magukat jobban az iskolában. 9. Tanulók általános közérzete és az intézményt újraválasztási hajlandósága A kérdőív végén két kérdést fogalmaztam meg, melyek arról adnak pontos képet, hogy érzik magukat diákjaink az iskolában és újra ezt az iskolát választanák-e? Míg az előbbi kérdésre a tanulók 71%-a válaszolt igennel (13. ábra) vagyis jól érzik magukat az iskolában, addig az utóbbi kérdésre a válaszadók csupán 51%-a adott pozitív választ (14. ábra). 13. ábra: Jól érzed magad az iskolában? Jól érzed magad az iskolában? nem 29% igen 71% Tehát a megkérdezett diákok csaknem fele nem választaná újra intézményünket. 16

17 14. ábra Újra ezt az iskolát választanád? Újra ezt az iskolát választanád? nem 49% igen 51% Mivel a kérdőív nem vizsgálta az okokat miért nem választanák újra diákjaink az intézményünket így erről információval nem rendelkezem. Úgy gondolom, a következőkben elvégzendő partneri igényeket és elégedettséget mérő vizsgálat során mindenképpen fontos lesz az okokra is rákérdezni. 10. Fejlesztési utak, lehetőségek Úgy vélem, fontos felismerni, hogy egyszerre nem lehet minden több esetben évtizedes problémára azonnal megoldást találni. Még e tanév elvégzendő feladatának tartom egy felmérés elvégzését a tanári karban, melynek fókuszában annak feltérképezése áll, milyen típusú feladatokban vennének részt szívesen az egyes pedagógusok (pl. iskolai marketing, tanári teljesítmény mérése-értékelése, iskolai mérések tervezése, elvégzése és az adatok kiértékelése stb.), valamint milyen többlettudással rendelkeznek az egyes pedagógusok, melyeket korábbi munkahelyeiken szereztek, s melyet eddig itt az intézményünkben nem tudtak hasznosítani (pl. valaki rendezvényszervezőként dolgozott korábban). Következő lépésként a vezetőségnek kell néhány területet kijelölnie, melyeken már rövidtávon is javulást tudunk elérni. Az idei tanévben általam végzett vizsgálatok, valamint a törvényi változások alapján az alábbi területeket tartom a következő tanévben fejlesztésre alkalmasnak (részletesen a 7. sz. függelékben található): 17

18 1. tanári teljesítmény mérése és értékelés egy iskolai szinten egységes mérési és értékelési rendszer kidolgozása és bevezetése, mely összhangban áll a pedagógus életpálya-modell elvárásaival és a minősítő vizsgával; 2. szorosabb kapcsolat, hatékonyabb kommunikáció kialakítása az iskolai diákönkormányzat tagjaival a tanulók körében évente elvégzendő igény- és elégedettségvizsgálat eredményeinek beépítése az éves munkatervbe; 3. a pedagógusok körében igény- és elégedettségvizsgálat elvégzése; 4. mérés-értékelési csoport létrehozása (feladata a tanulói teljesítmények elemzése, tendencia meghatározása); 5. módszertani csoport létrehozása (feladata új módszerek kipróbálás és az iskolában történő bevezetésük támogatása). Elengedhetetlenek tartom középtávon (1,5-2 éven belül) egy iskolai módszertani csoport és egy mérés-értékelési csoport felállítását is. Míg az előbbi például a differenciált és a kooperatív oktatás területén új módszerek elsajátításában nyújtana segítséget a pedagógusoknak, addig az utóbbi egy adatbázist hozna létre, mely tartalmazza a kötelező méréseken túl iskolánk házi méréseinek (kisvizsgák, kisérettségik) eredményeit. A csoport feladatai közé tartozna az adatbázis kezelésén túl, az abban szereplő adatok elemzése, a vezetőség számára információk szolgáltatása, melyek alapján a pedagógusok tantárgyi fejlesztési tervek készíthetnek el. Kiemelten fontosnak tartom továbbá, hogy e két munkacsoport hosszabb távon (2-2,5 éven belül) párbeszédet kezdjen egymással és az addigra már felhalmozott tapasztalatukat felhasználva speciálisan az intézményünk diákjainak igényei alapján egy módszertani továbbképzési anyagot állítsanak össze, mely segítséget nyújt az intézmény összes pedagógusának, hogy a különböző méréseken (országos kompetenciamérés, érettségi vizsgák) diákjaink teljesítménye javuljon. Továbbá fontosnak tartom középtávon, hogy az iskola hozzon létre egy adatbázist, melyben azon végzett OKJ-s tanulók adatai találhatóak (természetesen önkéntes jelentkezés után), akik a tanulmányaik során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak valamely szakmai tárgyból. Megbízhatóságuk, munkához való hozzáállásuk és precizitásuk alapján az adatbázisba kerüléssel egy időben ún. Bókays ajánlólevelet kapnának. Ezzel párhuzamosan az iskola külső partnerei (pl. fogászati rendelőintézetek, fogorvosok, fogtechnikusok) között is népszerűsíteni kell ezt a szolgáltatást, hogy minél szélesebb körben váljon ismertté. E kezdeményezés célja, hogy azok a partnereink, akik korábban már meg voltak elégedve tanulóinkkal, közvetlenül az iskolai ajánlólevéllel rendelkező volt diákjainkat kereshessék meg állásajánlataikkal. Később 18

19 a rendszert tovább lehetne fejleszteni és a munkáltatók már maguk is helyezhetnének el benne hirdetéseket. Fontos, hogy ez egy ellenőrzött fórum, ahol a korábbi és jelenlegi partnereink egymásra találhatnak. A fent vázolt fejlesztések jól illeszkednek a Comenius 2000 program I. és II. intézményi modelljébe. A partnerközpontú működés kialakítását követően, az egyes folyamatok tudatos áttekintésével és tervezésével párhuzamosan történik a szervezeti kultúra fejlesztése, egyik célként megjelölve a tanulószervezetté válást. 19

20 11. Függelékek 1. sz. függelék Tanulói igény- és elégedettségmérés Kedves Diákunk! Biztosan előfordult már, hogy szívesen elmondtad volna a véleményedet az iskoláddal kapcsolatban, de nem találtad meg a megfelelő fórumot. Az iskola tanárainak fontos, hogy megismerjük, mivel vagy elégedett és mit szeretnél javítani. Kérünk, segítsd a munkánkat és töltsd ki az alábbi kérdőívet! A kérdőív anonim, kitöltése kb percet vesz igénybe. Köszönjük a munkádat! A Tanári kar SZEMÉLYES ADATOK 1. Melyik évfolyamba jársz? [] 9 [] 10 [] 11 [] 12 [] Milyen osztályba jársz? [] 4 éves humán [] 5 éves kéttannyelvű [] 5 éves nyelvi előkészítő 3. Korábban tanultál már másik középiskolában? [] igen [] nem TANULÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA 4. Kérünk, az alábbi kijelentéseket értékeld egy 6-fokú skálán! (1 nem igaz, nem értek vele egyet; 6 igaz, egyet értek vele) 4.1. Iskolai környezet Elégedett vagyok az iskola tisztaságával Elégedett vagyok a termek dekorációjával Elégedett vagyok a folyosó dekorációjával Elégedett vagyok az iskola technikai felszereltségével (számítógép, szemléltető eszközök stb.) Az iskolának biztonságos, védett környezete van Az iskolában biztonságban érzem magam A tanulókhoz való viszonyulás Tanáraim tiszteletben tartják jogaimat Tanáraim a problémámat komolyan veszik. 20

21 Tanáraim segítőkészek velem Tanáraim törődnek azzal, ha nem úgy teljesítek az iskolában, ahogy tudnék Oktató-nevelő munka Elégedett vagyok tanáraim oktatási módszereivel Elégedett vagyok tanáraim felkészültségével Tanáraimnak sikerült felkelteni az érdeklődésemet a tanulás iránt A tanárok pontosan kezdik az órát A tanárok pontosan fejezik be az órát Tanáraim a feladatok kijelölésekor figyelembe veszik a képességeimet Tanáraim felzárkóztató foglalkozást tartanak, amennyiben lemaradtam a tananyaggal Tanáraim segítenek kibontakoztatni a tehetségemet Tanulók értékelése A tanárok értékelési szempontjait ismerem A tanárok objektíven (elfogultság nélkül) értékelnek Megfelelőnek tartom a munkám értékelését A tanárok legalább 1 héttel a megíratás előtt bejelentik a témazáró dolgozatot A tanárok 15 munkanapon belül kijavítják a dolgozatokat Kapcsolattartás a diákok és a tanárok között Mindig fordulhatok a tanáraimhoz, ha szükségét érzem (pl. kérdésem vagy problémám van) Úgy érzem, hangot tudok adni a véleményemnek a tanulókat érintő kérdésekben Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak a diákokat érintő döntések előkészítésébe Iskolai programok Elegendő sportprogramot szerveznek az iskolában Elegendő kulturális programot szerveznek az iskolában Az iskolában szervezett programokat érdekesnek találom. 21

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május

Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés. 2010. május Tanulói és szülői igény- és elégedettség - mérés 2010. május Szülői igény és elégedettség - mérés I. A tanítás-nevelés minősége 4,02 1. Az iskolában magas színvonalú oktató-nevelő munka 3,78 folyik 2.

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási beszámoló a szülők és a tanulók körében végzett partneri mérésekről 2009/2010 TARTALOMJEGYZÉK SZÜLŐK... 3 1. A kérdőívek kiosztásának és kitöltésének sikeressége...

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Intézményértékelés összehasonlítása és szemszögéből Képet készítette: adam44 Készítette: Bozóki Judit és minőségbiztosítási

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I

P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS P Á L Y A V Á L A S Z T Á S I T E V É K E N Y S É G, P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KESZTHELY 2 0 1 1-2 0 1 2 Készítette:

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

Hallgatói értékelés az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolában folytato tanítási gyakorlatról

Hallgatói értékelés az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolában folytato tanítási gyakorlatról Hallgatói értékelés az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolában folytato tanítási gyakorlatról 2/211-es tanév 46 megkérdezett V. éves egyetemi hallgató 1. A gyakorlati képzés milyen mértékben egészítette

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola

Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény. Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola Tagintézmény megnevezése: Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy- Vízügyi Tagintézmény Különös Közzétételi Lista Szakközépiskola 11. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009

A képzett szakemberekért. SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A képzett szakemberekért SZFP II. Hazai Peer Review 2009 A külsk lső értékelés s módszertana m III.1.. előad adás Szakképz pzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Képzési beszámoló június - július

Képzési beszámoló június - július 2014. június - július Képzési beszámoló A TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 azonosítószámú A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése című kiemelt projekt keretén belül megvalósuló Pályaorientációs

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli

AZ ISKOLA ADATAI NYÍLT FÓRUMAINK. FONTOS DÁTUMOK Jelentkezés az iskolánkban a felvételi eljárást megelőző írásbeli AZ ISKOLA ADATAI Postacímünk: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, 4029 Debrecen, Csengő u. 4. E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu Web-oldal: www.kossuth-gimn.unideb.hu

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A 2002/2003-AS TANÉVBEN SZERVEZETT

A 2002/2003-AS TANÉVBEN SZERVEZETT A 22/23-AS TANÉVBEN SZERVEZETT PRÓBAÉRETTSÉGI SZAKMAI TANULSÁGAI OKI Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ Budapest, 24. március A 22/23-AS TANÉVBEN SZERVEZETT PRÓBAÉRETTSÉGI SZAKMAI TANULSÁGAI Köszönetnyilvánítás

Részletesebben

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30.

T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben. Tata 2014.01.30. T.E.S.I. Stratégia 2020 fejlesztési lehetőségek az iskolai testnevelésben Tata 204.0.30. Stratégia Nemzetközi és hazai helyzetelemzésen alapszik Rövid és középtávú konkrét beavatkozások 204-2020- as időszakra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Tájékoztató az emelt szintű érettségi felkészítésről

Tájékoztató az emelt szintű érettségi felkészítésről Tájékoztató az emelt szintű érettségi felkészítésről 10. évfolyam Összeállította: Csajági Sándor igh. Érettségi Kétszintű érettségi: Középszint Kötelező 5 tantárgy Szakképző évfolyam feltétele Felsőfokú

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR)

AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV JANUÁR) AZ ÓVODA ÉS AZ ISKOLA KÖZÖTTI ÁTMENET (SZÜLŐI KÉRDŐÍV 2011. JANUÁR) Összeállította: Ladányiné Sütő Tünde Budapest 2011. január 1 Az óvoda iskola átmenet tapasztalatai 2010/2011. Elégedettségi mérést az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben