Vámosgyörk település időszaki kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vámosgyörk település időszaki kiadványa"

Átírás

1 VÁMOSGYÖRK Vámosgyörk település időszaki kiadványa XX, évfolyam, 3, szám 2009, szeptember 2-7. OLDAL Hivatali hírek 8. OLDAL ~, Vámos települések hírei 9. OLDAL Idősek, de nem öregek 10. OLDAL Egyesületi hírek 11. OLDAL Ovi-világ és a nagyvilág 12. OLDAL Friss nyugdijasok, friss hírek 13. OLDAL Egyházközség, osztályközösség 14. OLDAL Színes hírek 1S.0LDAL Sport TARTALOM

2 2. oldal sze rember HIVATALI HíREK Polgármesteri tájékoztató a képviselő-testület munkájáról A júniusban megjelent szám óta a kővetkezökról tudok beszámolni. A soron következő ülés rendkívüli volt, és június 5-én történt. Elsőként a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás megállapodásának és alapító okiratának módosírására került sor. Tájékoztattam a képviselő- testületet, hogy a települési szilárdhulla - dék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című (KEOP ) pályázaton való részvétel érdekében Abasár, Atkár, Dornoszló, Gyöngyös, Gyöngyöspata, Gyöngyö tatján, Halmajugra, Karácsond, Nagyfuged, Nagyréde, Vámosgyörk és Vécs önkormányzatai februárjában a Trv. már hivatkozott rendelkezése szerint - jogi személyiségű társulás ként - hozták létre a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulást. A Ttv. 17. (1) bekezdése értelmében: "A jogi szernélyiséggel rendelkező társulás kölrségvetési szerv, létrehozásához alapító okirat szükséges." Többéves előkészítés után az Országgyűlés december 15-én fogadta el a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi ev. törvényt (továbbiakban: Kt.). A törvény három fő területen nyújt alapvetően új szabályozást: 1. A kölrségvetési szervek jogállása (alapítása, átalakítása, rnegszüntetése, stb.) 2. A költségverési szervek működése és gazdálkodása 3. A közfeladatnak nem költségverési szervi (hanem gazdálkodó szervezeti) formában való ellátása június l-jéig a helyi önkormányzat, települési és területi kisebbségi önkormányzat, az alapítói jogokat gyakorlo önkormányzati társulás és többcélú kistérségi társulás felülvizsgálja a költségvetési szerveit, melyek működése július l-je után is indokolt, és meg kell hozni a törvényből adódó intézkedéseket. el kell végezni a költségvetési szervek Kt. szerinti besorolását, és rnódosítani kell az alapító okiratokat. Tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a fent említett jogszabályi változás miatt minden intézményünk - Polgármesteri Hivatal, VKL Általános Iskola, Tulipán Napköziotthonos Óvoda, Közösségi Ház és a Vámosgyörk éstérsége Kommunális Szennyvízelvezető Részben Önálló Kölrségvetési Intézmény - alapító okiratát módosítani szükséges. V ámosgyörk Község Önkormányzat kőltségvetési szerv; a Kt. 2. kirnondja, hogya helyi önkormányzat önkormányzati keltségvetési szervet alapíthat, azaz a képviselő-testület által alapított költségvetési szervek önkormányzati költségvetési szervek, rnelyek tevékenységük jellege alapján lehetnek: 1. Közhatalmi költségvetési szervek 2. Közszolgáltató leöltségvetési szervek, ezen belül: - közintézmény - közintézet - vállalkozó közintézet (ilyen költségvetési zervet még nem lehet alapítani) -közüzem A képvi elő-testület által alapított költségvetési szerveket alaptevékenységükhöz gyakorolt fi.mkciójuk zerint is be kell sorolni ez alapján a költségverési zervek lehetnek: 1. önállóan működő ' gazdálkodó költségvetési szen-ek 2. önállóan működő kölrségver i szerve c. A továbbiakban Yámosgy6r - Közseg Önkormányzat Polgárm teri Hivatalat őnallóan rnűködő és gazdálkodó cölrségv - í ZeI"\"- ként javasoljuk besorolni. mível az ö - r- rnányzarok gazdálkodásanak operam - ladatait látja el a költségverés előkészít Ó J. beszámoló benyújrásaig. es rende cezik penzügyi-számviteli zetvezeti ~ _ LAT" - ban pontosan megfogalmazásra ketiilirl alapító, az irányítói és a fe 'gy galma, azok jogkörei. Vámosg Önkormányzat Polgárm reri HP terében mindhárom jogkört után is az önkormányzat sepviseso-resruiete gyakorolja, az irányító, alapiré fdiíli!\'deri szerv képviselője a polgárm er, A 1O'"'<;;Z;lh.iih.-i változások alapján a Pénzügvmíniszrérium tal kiadott útmutatót figyelembe el a Vámosgyörk Közseg Ö gármesteri Hivatal alapító okiratának rnódosítása. A képviselő-testületnek június l-jéig határidős feladata, hogy az általa alapított költségvetési szervek, így a Visontai Kovách László Általános Iskola alapító okiratát is feli.üvizsgálja, és a Kt-nek megfelelő tartalmi követelményeket beépírse az alapító okiratokba, illetve a költségverési szervct jogállásának (Kt. 3; és ) és gazdálkodásuknak megfelelő típusokba sorolja (Kt. 3 é 18. ). Az általános iskolát önállóan működő költségvetési zervkénr javasoljuk besorolni, mivel a pénzügyi gazdasági feladatait az önkormányzat látja el a költségverés elókészítéséról a beszámoló benyújtásáig, és rendelkezik pénzügy i -számviteli szervezeti egységgel. ;\. Kr-ban pontosan megfogalmazásra kerüln az alapirő, az irányítói és a felügyeleti szerv iogalma, azok jogkörei. Az általános isko te' terében mindhárom jogköre eddig ezután i az önkormányzat képviselő-tesgyakorolja. az irányító alapító és fel-, szerv képviselője a polgármester. bálvi változások alapján a PénztigyrrLirulSZlJ:n'umáltal kiadott útmutatót fi- -e ke zült el az általános iskola mlpín:)~ill-acinakmódosítása.. ló-t tülemek a Tulipán Napközioanoocs Óvoda alapító okiratát is felül kell a -t-nek megfelelő tartalmi köverdl:n6[l\1::k beepiresevel az alapító okiratokba, ~ 'et i zervet jogállásának (Kt. gazdálkodásuknak megfeleroha Kt. 3 és 18. ).

3 2009..szcpternber Mi tijság? 3. oldal HIVATALI HíREK Az óvodát önállóan múködő költségvetési szervként javasoljuk besorolni, mivel a pénzügyi, gazdasági feladatait az önkormányzat látja el a költségvetés elókészftésétől a beszámoló benyújtásáig, és rendelkezik pénzügyiszámviteli szervezeti egységgel. A Kt.-ban pontosan megfogalmazásra kerülnek az alapító, az irányítói és a felügyeleti szervek fogalma, azok jogkörei. Az óvoda tekintetében mindhárom jogkört eddig is és ezután is az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja, az irányító alapító és felügyeleti szerv képviselője a polgármester. A jogszabályi változások alapján a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatót 6gyelembe véve készült el az óvoda alapító okiratának módosítása. A képviselő-testületeknek június 1jéig határidős feladata, hogy az általa alapított keltségvetési szervek, így a Közösségi Ház alapító okiratát is felülvizsgálja, és a Kt-nek megfelelő tartalmi köverelrnényeker beépítse az alapító okiratokba, illetve a költségvetési szervet jogállásának (Kt. 3; és ) és gazdálkodásuknak megfelelő típusokba sorolja (Kt. 3 és 18. ). A Közösségi Házat önállóan rnűködó költségvetési szervként javasoljuk besorolni, mivel a pénzügyi, gazdasági feladatait az önkormányzat látja el a keltségvetés elókészírésétől a beszámoló benyújtásáig, és rendelkezik pénzügyi-számviteli szervezeti egységgel. A Kt-ban pontosan megfogalmazásra kerülnek az alapító, az irányítói és a felügyeleti szervek fogalma, azok jogkörei. A Közösségi Ház tekintetében mindhárom jogkört eddig is és ezután is az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja, az irányító alapító és felügyeleti szerv képviselője a polgármester. A jogszabályi változások alapján a Pénzügyminisztériwn által kiadott útmutatót figyelembe véve készült el a Közösségi Ház alapító okiratának módosítása. A Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízelvezetó Részben ÖnáUó Költségvetési Intézményt közszolgáltaró költségvetési szervként kell besorolni a Kr a alapján, mely kimondja, hogy "E törvény alkalmazásában közszolgáltató költségvetési szerv d) közüzem: az alap tevékenysége szerint más költségvetési szerv, illetvé lakosság részére fizikai (technikai) jellegű szolgáltatást, relepülésgazdálkodási, -űzerneltetési, műszaki szolgáltatást, vagy a fogva tartottak foglalkoztatását végző költségvetési szerv; " A Kt.-ban pontosan megfogalmazásra kerülnek az alapító, az irányítói és a felügyeleti szervek fogalma, azok jogkörei. A Vámosgyörk és Térsege Kommunális Szennyvízelvezető Részben Önálló Költségvetési Intézmény tekintetében mindhárom jogkört eddig is és ezután is Vámosgyörk Község Polgármesteri Hivatala gyakorolja, az irányító alapító és felügyeleti szerv képviselője az alapító önkormányzatok képviseló-tesrületei együttesen. A jogszabályi változások alapján a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatót figyelembe véve készült el a V ámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízelvezető Ré zben Önálló Költségvetési Intézmény alapító okiratának módosítása. A kővctkező ülés a munkaterv szerint június 29-én volt. Első napirendként az általános iskola igazgatója számolt be a 2008/2009. évi munkáról. A következőket mondta: A es tanév hármas jubileum jegyében zajlott. A nevelést-oktatást is elsősorban ez a hármas évforduló határozta meg. A szakrendszerű - nem szakrendszerű oktatással és a kulcskompetenciákkal kiegészített pedagógiai programunk szerint dolgoztunk a tanév során az 5. osztályban, de más osztályokban is. Itt elsősorban a kompetenciaalapú oktatásra gondolok. A Visontai Kovách László Általános Iskola tanulóinak létszáma az idei tanévben 134 fő volt. A 2009/2010-es tanévben előreláthatólag 127 fő lesz a tanulóink létszáma (reméljük ennél több). A 18 nyolcadikos (+ 1 fől helyett, akik középiskolában tanulnak tovább, és egy 4. osztályos tanulónk 8 osztályos gímnéziumba megy, 14 első osztályosunk lesz, ebből 1 adácsi tanuló. Középiskolába minden nyolcadikos tanulót felvettek. Gimnáziumban 1, szakközépiskolában 16, szakképző iskolában 2 tanuló folytathatja tanulmányait. A napközisek száma 45 fő volt tanév elején, félévkor 39 fő éstanév végén 35 fő. A napközis rnunkát ebben a tanévben is Kristáf:y Zsoltné tanítónő irányította az 1-3. osztályban. A 4-8. osztályban, a 13 fő nevelői létszámból oldorruk meg a 2. csoport felűgyeletét. (Mé- száromé Prjevar«Zsuzsa, Habók lstvánné ésdr. Molnár G;!uláné a 2. félévben). A következó tanévben valószínű újra két napközis csoporrunk lesz. Intézményünkben a sajátos nevelési igényú tanulók száma 9-ről ll-re növekedett. Rajtuk kívül fejlesztő foglalkozásokat biztosítottunk 4 beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermeknek. A sajátos nevelési igényü tanulók száma jövőre kettővel csökken, de várható 5 újabb BTMN-es gyermek, akiket állami támogatás nélkűl is el kell látni. Hátrányes helyzetű tanulóink száma 31, a veszélyeztetetteké pedig II fő. Amint azt a számok is mutatják, ez az iskola tanulóinak közeli/3-a. Szakköreink (4. osztályban informatika, felső tagozatban angol, 8. osztályban magyar és matematika) a középiskolára való felkészülést, pályaválasztást ill. a számítógép és a 2. idegen nyelv megismerését részesítik előnyben. A szakrendszeni - nem szakrendszerű oktatás rendszerének kialakítását az 5-6. évfolyamon a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 8. -a alapján készült évi ua. törvény előírta, hogy 5-6. osztályban az órai foglalkozások /0-ban nem szak- rendszerű oktatást kell szervezni, Iskolánk 270/0-ban állapította meg ezt a határt. ~újult pedagógiai programunk szerint a_~ev~~ tantárgyak a következők voltak lesznek: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, természetismeret, informatika, ének-zene, vizuális kultúra, technika. Ez a változtatás szeprember l-jétől már megtörtént. Ez alapján tanult az idén az 5. osztály és a következó évben eszerint folyik majd az oktatás a 6. osztályban is. Sajnos, ez a "játszva tanulás" nem olyan alapos tudást ad a tanulóknak, mint a hagyományos volt. Ez a tanév végi belső gondozás alapján a minőségbiztositasi mérésekben látszik, tehát vagy az anyag mennyiségét kell majd csökkenteni, vagy a mérőlapokat a nem szakrendszerű oktatás folytán bekövetkezett kisebb tudáshoz igazítani. A tanulók ugyanis a játékot játéknak veszik, s nem tanulnak úgy, annyit, num egy átlag órára. Az idei tanévben hármas évfordulót ünnepelrünk: 245 éves az iskola V ámosgyörkön, 100 éves az állami oktatás és március 15 -én 15 éves volt a tomatermünk. Kiállításunk a rajzteremben a 100 éves állami iskolát nmtatja be. Sokan megnézték már a két hét alatt 50, 40, és 30 éve végzett egykori diákok, jelenlegi tanulóink, és vendégeink, Szeretnénk, ha minél többen látnák, s ötleteket adnának továbbfejleszréséhez. Ennek érdekében további 2 hétig nyitva tartjuk még, hogy a 45 éves találkozóra érkezők is láthassak, s a nyári napközi be más községből, városból hozzánk érkezők, valamint óvodásaink is. Olvashattak tanulóink az iskola történetéról a kiállításon, a Suli-koktélban, me ly szintén 15 éves, a Mi újság?-ban és a Heves Megyei Hírlapban is. A mögörtünk hagyott tanévben sok jó eredményt értek el tanulóink. A foglalkozások többeknek még legalább két hétig tartottak. Igaz, hogy ez már nem a kötelező, hanem a választható nyári prograrnek közé tartozott. Volt kéthetes nyári napközi hollókői és budapesti állatkerti kirándulással, sportprogrammal, rajzversennyel, filmvetítéssel és kézműves foglalkozással (kb. 40 fől. Az idén is a tanulás, tanítás volt a legfontosabb feladat tanulónak tanárnak egyaránt. Tanulóink azonban sok szervezett programon, (színházlátogatás, három kirándulás) helyi, körzeti, megyei, országos szervezésú tantárgyi és egyéb versenyen, vetélkedőn vehettek részt. Mcgvalósítottuk az úszásoktatást és a nyári napközit. Az előbbi, jövőre Adácson lesz majd, fedett uszodában, az utóbbi pedig az idén már kétheresre bővült. Jelentős szerepet játszott iskolánk életében az idei tanévben is névadónk, Visontai Kovách Lászlo szűletésnapjának és halála évfordulójának megtínneplése koszorúzással egybekötve. Egy nevelő az első félévben, egy másik pedig a második félévben vett részt a "Tanulásirányítás mesterfokon" elnevezésű 120 órás tanfolyamon, mely az 5-6. osztályos nem szakrendszerű oktatásra készítette fel őket.

4 4. oldal Mi újság? szeprember HIVATALI HíREK augusztus 20. Iskolánk tanulói a nevelő-oktató munka / Ács Eszter a Zrinyi Ilona Gordiusz Mateeredményeként sikeresen reljesírerték a tanév marikaverseny megyei fordulóján 5. helyekövetelményeit. A tanulás, tanítás mellett ren- zésr ért el. geteg program zínesítette, bővítette a gyer- / Szintén Ács Eszter a március 24-én Egermekeink tudását. Ezek közül csak néhányat ben rendezett Langwest Országos Tehetemelek ki most. Az iskolarádiós adások és a ségkutató érnet Tanulmányi Verseny megemlékezések jeles történelmi dátumokról írásbeli fordulóján 3., s a szóbeli fordulón, oszrályfőnökök irányításával tették hatéko- Miskolcon is 3. helyezést ért el. Ezzel az nyabbá nevelő-oktató munkánkat, Egy alka- idei tanévben Ő volt iskolánk legeredmélommal jelent meg a Suli-koktélunk Nagyné nyesebb egyéni tanulója. Kladiva Apollónia tanárnőnek köszönherően. / Az idén is jelen voltunk Kálban, a területi Ennek is 15 évre visszamenő története van az alsó tagozatos hangos olvasási versenyen. idei tanévben. Az iskolatörténeti kiállításon Osztályaink két-két legszebben olvasó divalamennyi szám látható és olvashatóríjvácsné ákja képviselhette iskolánkat. név szerint Medve Mária tanárnőnek köszönherően, aki Nagy Kristóf és Szedmák Martin 1. o., az újságot az első 2 évben szerkesztette, s Czimer Petra és Kozsa Luca Darinka 2.0., annak minden számát megőrizte. A tanév so- Majzik Ervin és Steffel Vivien 3.0., illetve rán szavalóversennyel, temetői és templom- Ács Eszter és Varga Lukác 4. osztályos kerti ünnepséggel. futóversennyel emlékez- tanulók. Szép eredményt értek el tanulótunk meg névadónkról. ink, hiszen két városi iskola után mi let- Megrendeztiik az alsós- és felsős rnese- és runk a 3. Helyezettek. versmondó, általános műveltségi és zaktárgyi / Iskolánk elsósegélynyújtó szakkörének versenyeinket, melyekról továbbjutottak ta- legjobbjai a 7. osztályos HorvátbKitti, nulóink a városi, megyei fordulókra. Nagy Beáta, Szécsi Barbara és Tasi Márta, Negyedik alkalommal volt Visontai Ko- valamint a 6. osztályos Buborék Levente vách László ernlékfutás. képviselték intézményünket a területi ver- Részt vettek tanulóink az Idősek Ottho- senyen. A megmérerrerés elméleti fordunának, a Közösségi Háznak, az óvodának a lójában 1. helyezést értek el a versenyen, rendezvényein, a község-ünnepségein, a Vá- Gyöngyösön ezek a tanulók. Köszönjük mosgyörki Vigasságokon, a kistérségi, regio- Kovács Miklósnénak a felkészítést. nális, megyei, városi és községi rendezvénye- / A II. Vámos Települések Országos Vetélken, az 1. Nemzetközi Virág János Énekkari kedőjén, Budapesten 15 község közül 3. Találkozón, a Vámos Települések Országos helyezést ért el a vámosgyörki 7. osztályos Vetélkedőjén, Budapesten. csapat: Farkas Orsolya, Horváth Kitti, Tanulmányi és levelezős versenyeken Lukács Dániel, Nagy Tímea, Hám László tanulóink szintén sikeresen szerepeltek az alpolgármester úr külön jutalmat ajánlott idén is. A legjobbak közülük a következők fel a tanulóknak és felkészítő tanáruknak, voltak: Nagyné Tóth Szilviának. / agy Kristóf 1. osztályos és Ács Eszter, / Gyöngyöstarjánban, a Márton-napi vers-, Kocsis Sándor 4. osztályos tanulók a Szi- mcsernondó és rajzversenyen a következő várván)' gyermeklap által rendezett Mate- tanulók szerepeltek eredményesen : Szedmatika, Természetismeret, Kis nyelvész mák Zoltán 3. osztályos tanuló rajz kateországos tanulmányi versenyen kiváló góriában 2., Ecsegi Erik szintén 3. osztá- (-edménnyel szerepeltek. Iyos tanuló versmondásban 2. lett. Kiilőn díjat kaptak Farkas Bence 1. és Stass Orsolya 4. osztályos tanulők / Szintén külön díjat kapott agy Kristófl. osztályos tanuló a Mátyás királyról elnevezett rajzversenyen. / A markázi kézilabda kupán 5-6. osztályos csapatunk 3. a 7-8. oszrályosaink pedig 4. helyezést értek el. / A Berze Nagy János tiszteletére rendezett gyöngyösi Gyermekkönyvtár mesernondó versenyéri Farkas Orsolya 7. osztályos tanuló 5. lett. / A Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia tanulmányi versenyéri arany fokozatot értek el a következő tanulók: Medve Rita 1. osztályos matematikából és anyanyelvból, Szedmák Martin 1. osztályos matemarikából, Szintén arany minősítést kaptak. Habók Dorina 5. o ztályos természetismeretből és Bárdi Rebeka 6. osztályos tanulók. Ezüst fokozatot szereztek Bári Csenger 1. osztályos tanuló természetismeretból és Bári Vajk 2. osztályos tanuló matemarikából. Farkas Petra 5. osztályos tanuló matemarikából ezüst fokozatot ért el. / Buborék Levente 6. osztályos, Habók Dorina 5-es tanuló a megyei nérner nyelvi szépkiejtési versenyen a másodile korcsoportban 8. helyezettek, Kocsis Sándor 4. osztályos tanuló pedig 6. lett. / Habók Dorina 5. osztályos tanuló a Matek Mester Internetes Versenyen való szerepléséért ernléklapban részesült. / Tóth Balázs 4. osztályos tanuló a fejlesztő foglalkozásokon tanúsítort kitartó munkájáért oklevelet és kőnyvjutalmat kapott. / Rendezvényeinkról, versenyeinkról, szerepléseinkről olvashattak a községűnk lakói is a Heves megyei Hírlapban, a Mi újság?-ban és a Suli-koktélunkban. Köszönjük az önkormányzat, a Közösségi Ház, az SZMK, az iskolaszék, az alapítványi kuratóriurn, kollegáim, dolgozóink egész éves közrernűködését, rnellyel oktató-nevelő munkánkat egítették. Az SZMK-s szülőkről a pedagógusnapra 130 mérer függönyt kaptunk. Ezzel egységesen szép lesz az iskolánk összes tanterrne, folyosója és zsibongója. Köszönjük ezt a segítséget tanulóink, kollégáim nevében is. Külön szeretnék köszőnetet mondani a búcsúzó osztály SZMK-s szülőinek: Karsai Editnek, Bányiczki Dórának, Sótiné Palla Évának segftségükért és ki.ilön is Fodor Ada Lucának az iskolaszékben végzett sokéves munkájáért. 1. osztály: Bár szöveges értékelést kaptak az 1., 2., 3..osztályosok, de ebből is világosan kiolvasható a kitúnó eredménye a következő tanulóknak: Ács Fanni Karina, Baróti Csaba, Bári Csenger Attila, Gyarmati Andrea Dóra, Horváth István, Medve Rita, Nagy Kristóf Gergő,

5 \ 2009.' szcptel:nber Mi újság? 5. oldal HIVATALI HíREK 2. osztály: Czimer Petra, Hornyák Sára, Kozsa Luca Darinka, Kulcsár Vivien. 3. osztály: Hajas Hunor, Szedmák Zoltán, 4. osztály: Ács Eszter, Kocsis Sándor, Stass Orsolya, Varga Lukács, 5. osztály: Habók Dorina, Sóti Dániel, 6. osztály: Buborék Levente, Gyarmati Eszter, Juhász Domonkos, 7. osztály: HorváthKitti., Nagy Tímea, 8. osztály: Varga Tekla. Osztályfőnöki, igazgatói dicséretek alapján nevelőtestületi dicséretben részesültek a kővetkező tanulók, akik szintén könyvjutalmat és oklevelet vehettek át: Ács Eszter 4. osztályos; Horváth Kitti. 7. osztályos tanulók, Gedei Adrienn, Karsai Zsófia, Kátai. Boglárka, Pap Kitti. ésvarga Tekla 8. osztályos tanulők. A diákönkormányzatban végzett sokévi munkájáért könyvjutalomban részesült Fodor Ada Luca és Csikós Roxána. Varga Tekla nevelőtestületi dicséretéért, kirűnő tanulmányi eredrnényeiért, zenei teljesítményeiért megkapta a "Visontai Kovách László Általános Iskola kiváló tanulója" címet is. Igazi partnereink voltak éves rnunkánk során az iskolaszék, az SZMK, az alapítványi kuratórium tagjai, az óvoda (kölcsönös látogatásokkal, ajándékozással), az Idősek Otthona, (ahová a karácsonyi műsorainkat, a farsangi bálunk nyitóráncar is elvittük), tőlük pedig meglúvót és ajándékot kaptunk a családi napra, a 8-os tanulók pedig egy-egy szál szegfűt ballagásukra. A Heves Megyei Gyógypedagógiai Módszertani Központ munkatársai végezték az idén is sajátos nevelési igényű tanulók éves felmérését. A kapcsolat a Gyöngyös Körzete Kistérsége Többcélú Társulással, a logopédiával folytatódott, de a rendezvényeiken való részvételeink által is. Beszámolómar a nevelőtestiilet jelenlévő 12 tagja egyhangúlag elfogadta. Köszönjük az önkormányzat dolgozóinak ésa képviseló-testület tagjainak a tanév során a Visontai Kovách László Általános Iskola nevelő-oktató munkájához nyújtott segítségét. Külön köszőnöm a mindenkori képviselőtesrűletnek, a polgármester úrnak a 15 év alatt nekem személyesen, s rajtam keresztül az iskolának, a tanulóknak, a dolgozóknak nyújtott támogatásukat, s mivel nem pályázok a következő ciklusra, kívánok az utódomnak, a képviseló-testületnek hasonló jó együttműködést, kevesebb adminisztrációt és több felszabadultabb, jó hangulatú önkormányzati ülést és az iskola, a diákok, a nevelők egyben-, itttartását. Mivel a nevelőtestület tagja maradok, továbbra is a közösség hasznos, meghatározó tagja szeretnék lenni, csak egy kissé háttérbe húzódva. Ide kívánkoznak Petőfi Sándor sorai, melyet 1994-ben, az első pályázatomban írtam» Tiszteljétek a közkatonákat, nagyobbak OR) mint a hadvezérek». Második napirendi pontban a Tulipán Óvoda vezetője számolt be a 2008/2009. évi rnunkájáról. A következőket mondta: Az évfolyamán meglévő óvodásaink mellé 19 új kiscsoportos korú gyermeket fogadtunk. Vámosgyörk óvodáskorú lakosságából 2 kisgyermek szülei (Szabó Petra és Fonó Donunik) nem igényelték az óvodai ellátást. Az okt. l-jei és a dec. 31-i statisztikában is 43 gyermek szerepelt. Év közben egy kislány elköltözött, év végén 48 óvodásunk volt. Kettő gyermek J ászárokszállásról jár be szepternberében 13 iskolaérett gyermek kezdi. meg tanulmányait a helyi általános iskolában. Áprilisban megtörtént az új gyermekek beiratkozása. 19 kiscsoportos korú, 1 középsós korú és 1 nagycsoportos korú gyermek kezdi. meg óvodás életét a következő nevelési évben. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 15 gyermek részesűlt, 50%-os téríréskcdvezményben részesült 8 fö, A logopédiai ellátást Szedmák Szilvia logopédus biztosította. 9 óvodás kornmunikációs képességeinek kibontakozását könnyírette meg eredményes munkájíval. A következó nevelési évre szóló szűrővizsgálarot is elvégezte. Tanulási zavar előrejelző szűrővizsgálat eredményének további vizsgálata 5 kisgyermeknél történt meg. Tavasszal 8 óvodást (leendő nagycsoportos korút) kiildtűnk a gyöngyösi Nevelési Tanácsadóba MSSST vizsgájatra, kőzülük 6 fő jelent meg. Vizsgálati eredményükról még nem érkezett tájékoztatás. Az idei nevelési évben is 2 csoportban műkődrunk. A gyermekeket életkor szerinti megosztás ban rendeztuk csoportokba. Ennek rnegfelelóen a kővetkezőképpen alakult a kép: SÜl1Ík (közép-és nagycsoportos korúak), és a Katicák (kiscsoportos korúak), A nevelőrnunkát 4 óvodapedagógus végezte 2 dajka segítő közreműködésével. A harmadik dajka közvetlenül a konyhai feladatokat látta el. Gyóni Isrvánné dajka januárban írt levelében élni kívánt az előrehozott öregségi nyugdíjazásával, melyhez támogatásornat kérte. Mivel az öregségi nyugdíj-jogosultság mind életkori, mind szolgálati. idővel kapcsolatos feltételeivel rendelkezett, ezért természetesen támogatásomról biztosítottam. Így február l-jétól felmentési idejét töltötte, majd június I-jétől rnunkáltatói felmentési idejének töltése van folyamatban januárjában 25 éves munkaviszonya után jogosultságot szerzett a jubileumi jutalomra, melynek értelmében bruttó illemlényének kéthavi őszszege került kifizetésre, Gyóni Istvánné helyére a Védőnői Szolgálat alkalmazásában lévő Iuhászné Pardi Csillát vártuk, árn ő nem kívánt élni a dajkai munkakör lehetőségével. Új munkaerőt konyhai kisegítő címen kerestünk, s Tóth Erzsébet (Várnosgyörk, Rákóczi u. 35 szám alatti la- kos) személyében találtuk meg. Sajnos, őt csak napi 6 órában alkalmazhatjuk, ami újabb nehézségeket jelent számunkra, hiszen a meglévő feladatokat ugyanúgy el kell látnunk, Még nagyobb odafigyelés, még harmonikusabb munkavégzés eredményeképpen lehet csak ezt kikiiszőbőlni. Az vigasztal bennünket, hogy a polgármester úrtól ígéretet kaptunk, miszerint január l-jétól új munkaerónket napi 8 órában alkalmazhatjuk. Farkas Mónika óvodapedagógusunkar március 24-én üzemi baleset érte a gyöngyösi strandon. Helyettesítését a Munkaügyi Központ által kikőzvetített Gere Antónia Anita személyévei oldottuk meg április 1- június 15. kőzőtt. A as nevelési évben silcerült két pályázatot megnyernünk, rnelyek nagy segítséget nyújtottak tárgyi erőforrásaink bóvítésében. Az egyik pályázatot a Heves Megyei Közoktarási alapírvany írta ki, melyen Ft-ot sikerült elnyeműnk kötelezó eszközállomány és felszerelés beszerzésének támogatására (továbbiakban pályázat 1.). A másik páiyázatot a Generali-Providencia Bizrosíró Zrt. hirdette meg Balesetmentes óvodai élet témakörben (továbbiakban pályázat 2.). A megnyert összeg Ft volt. A pénzösszegek hasznosítására nyáron és ősszel került sor (részletesebben a következókben). Az ország gazdasági helyzetének romlásával egyenes arányban romlik az Intézmény pénzügyi helyzete is. A es nevelési évben a Kezoktatási Közalapírvány sajnos már nem hirdetett eszközfejlesztéssel kapcsolatos pájyázatot. Más pályázati lehetőséget nem sikerült találnunlc nyarán tisztasági meszelés re került sor, az idei évben az óvodavezetői iroda és a felllőtt öltöző festése kerűl sorra. Őszre a WC tetők lecserélése is megtörténik. A fa és fém részek teljesen tönkrementek, ezért műanyag vásárlását iktatjuk be. A Katica csoportban szekrénysor készítterésére került sor az óvoda alapítványának számlájára befolyt adó 1%-ból. A szekrénysorba beépíttettünk egy féktető tárolót is, melyhez a pályázat 1. megnyerése segített bennünket. A kötelező eszközjegyzék előírásainak megfelelően a pályázat 1. pénzmaradványaból 2 db homoktakaró fóliát vásároltunk, Szeptember elején került sor az udvari játékok festésére szülói és önkormányzati támogatással. Az óvoda udvarán lévő, a község érdekeit szolgáló szemetes tároló sok problémát okozott számunkra higiéniai és anyagi szempontból egyaránt. A labdák gyakran belepottyan tak a szernétbe, ezáltal koszosak lettek, sőt a száraz akácágak miart tönkre is mentek. Ezért a szíilőkkel közös álláspontra jutva úgy dőntőttunk, SZMK pénz segítségével lefedetjük az Önkormányzat részéről újra vakolt és festett tárolót. Az egyre növekvő kamionforgalom és az útfelújítási munkák elkészülte miatt

6 6. oldal Mi újság? sze rember HIVATALI HíREK Az óvoda folyamatos veszélyforrás lett az óvoda főbe- nem tudtuk. másképp megoldani, így az járata. Ezért használatát minirnális ra csökken- SZMK jobb híján felajánlotta segítségét, s tettük úg)) hogy a kevésbé forgalmas párhuza- megajándékozták az intézményt egy valóban mos Rákóczi utcán nyitottunk kaput a pályá- nagyüzemi használatra gyártott készülékkel, zat 2. anyagi segítségéve!. Ehhez járdaszakaszt A szakmai és informatikai normatívából kellett építeni, autók számára parkelót kiala- laminálót, 29 db törölközőt, fénymásolóba és kítani, kerékpártárolót elhelyezni. Sok-sok nyomtatóba fesréket, szennyes tároló edényt ember összefogására, sok-sok társadalmi vásároltunk. Ezen dolgok beszerzésével eimunkára volt szükség ahhoz, hogy ez a ko- mondhatjuk, hogy sikerült rnegvalősíranunk a moly célmegvalósuljon. Túlmenően az adott 2003-ban elkészült, s aug. 31-ig megprobléma eredményes megoldásán arra is újra valósítandó kötelező eszköz- és felszerelésrávilágított, hogy van még összefogás Vá- jeg)rzékbenfelsoroltakjlakelegettennünk. mosgyörkön. A gyermekek óvodába érkezése, Májusban - megkereső levelünk re válaóvodaból távozása lényegesen nyugodtabb, szolva - az ELEcrROLUX Kft. ajándékozott biztonságosabb körülmények között történik meg bennünket 200 l-es hűtőszekrénnyel. azóta. mely készenlétiként funkcionál. Beszerzését a Minden aprónak mondott segítségnek na- HACCP előírások tették nélkülözhetetlenné. g)'on örül az Óvoda. Hiszen minden problé- Az óvoda dolgozói az előző évekhez hama nagy probléma addig, míg meg nem va- sonlóan igyekeztek plusz bevételeket előtelósul. ilyen tett volt a postaláda felajánlása is rernteni, hiszen a kölrségverés adta lehető- Bódi Zsolt révén, aki a postás néni régi ségek továbbra sem bizonyulnak elégségesnek kérésének tett eleget. az elképzeléseinknek megfelelő progranl- ÁNTsz előírásoknak megfelelően meg- megvalósíráshoz. A nyár folyamán trambulint történt a hornokozók homokcseréje is tavasz- vásárolunk az ovi-tornára járó gyermekek által szal. Az elhasználódott homokot hasznosítot- összegyűjtött befizetésekból. A téli hónapok tuk.. Szülői segítséggel az oviudvar gumilapjai mozgásigényének kielégítéséhez nagyszerű alatti megsüllyedt részeket töltöttük: fel vele. segítséget fog jelenteni. A kántorház új lakót kapott. Mivel több Óvodánk gyermek- és ifjúságvédeln1i tekutyájuk. is van, sikerült megegyezni abban, vékenysége minden óvodapedagógus kiernelt hogy a drótból készült közkerítés felőlük: eső feladata, rnunkájukat a gyermek- és ifjúságvérészét beborírsák. Így sem átlátni, sem az delmi felelős, vagyis Galó Gyuláné koordiállatokkalérintkezni nem lehet. nálja. Gyermekvédelmi tevékenységünk a vé- A kazánház málladozó falát borostyánnal dő, fenyegető, veszedelmet elhárító preventív szerettük: volna befolyatni, hogy esztétikusabb megelőző és koordináló feladat végzését foglegyen, ám az őszi telepítés nem sikerült, a lalja magában. A preventív tevékenység a csanövények nem maradtak meg. lád megismerésével kezdődik, a szociális, gaz- A Vámosgyörki Óvodásokért AJapítvány dasági, egészségügyi és nevelési helyzet feltérszámlájára befolyt adó 1%-ból vásároltunk képezése után a lehetőségekhez és szükségestovábbá 50 db lepedőt és 50 db ágyhuzatot, séghez képestsegítségnyújtás követi. 21 törölközőt a gyermekek részére. Közvetlen partnereinkkel igyekszünk n1í- Karácsony előtt leégett az óvoda egyetlen nél tartalmasabb együttmúködést, pozitív vihasználható porszívója. Mivel beszerzését szonyt kialakítani, illetve fenntartani. Fenntartónkkal és a képviselő-testület tagjaival rendszeres kapcsolatban állunk. Örömeinket, gondjainkat megosztjuk. velük, segítő együnrnúködésükre mindig számíthatunk. Az óvoda és a család kapcsolatrendszerében a program új lehetőségeket tár fel. Az óvoda a néphagyományőrzés és az értékteremtés kezdeményezőjeként újraéleszti a nép, az adott közösség hagyományait, egyben új megvilágításba helyezi a család biztonságadó szerepét, Igyekszik megteremteni az egyensúlyt a családi és az intézményes nevelés között úg)~ hogy kiegészíti, gazdagítja azt. Az óvodában folyó hagyományápolás hatására egyes családoknál olyan szokások jelennek meg, amelyek életmódjukban szcmléletváltást jelentenek: vállalják, magukénalc kezdik vallani a múlt értékeit. A gyerek az együrtlétekből a családi-óvodai egymáshoz tartozás, az együvé tartozás örömét kapja örökül. A családok aktív részvétele során kiderül, minden emberben él a derűs együttlétek, a közős játékok iránti igény. Evente három alkalommal tájékoztató szülői értekezleteket tartunk intézményi szinten és csoportbontásban. A kapcsolattartás legszemélyesebb formájával, a fogadóóra leheróségévcl a szi.ijőknem élnek. Bizonyára azért, mert úgy érzik, találnalc lehetőséget problémáik megbeszélésére a nap folyamán. Az óvoda a szülők részére rnindig nyitott. A szervezett nyílt napok látogatottsága nagyarányú. Ha a szülő nem rnerev nézője a nevelési folyamatnak, hanem gyermekével együtt tevékenykedik, megérzi és megérti az óvónő nevelési törekvéseit. A családlátogatás egy bővíthető együttmúködési forma. Fontos, hogy agyerekeknek nyújtson érzelmi többletet, közös élményeivel maradandó emlékeket, egyben formálja a családok szemléletmódját. Az óvónő a szi.ijőkkel való együttműködés során képes alctivizálni egyes családokat. Például a gyerekcsoport meghívást kap szüretelésre társuk. kertes házába, vag)' dióverésre, kukoricatörésre, társuk szülecésnapi köszöntésére, stb. Egész évben bő programkínálattal álltunk a gyermekek, zülők rendelkezésére. A tavalyi évben bevezetésre kerülő, családokkal még közvetlenebb kapcsolatot elmélyítő közös rendezvények mára hagyománnyá váltak. Az előző beszámolórnban részletesen taglait rendezvénynaptárunkat most nem ismertetern, mert az idei év eseményei szinte megegyeznek az előző évivel. A Visonrai Kovách László Általános Iskola kicmelt partnerintézményünk. Gyermekeink szinte minden esetben itt kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat. A Közösségi Ház két rendezvényének vagyunk aktív részesei. A falukarácsonyon betlehemes játékot adunk elő, a Vigasságokon az évzáró rnűsorrészletével lépünk föl. Cserébe Bódi Zsolt évente néhány alkalommal tartalmas színházi előadást szervez óvodásainknak.

7 2009. szeprember Mi újság? 7. oldal HIVATALI HíREK Sajnos idén nem tudtunk eleget tenni óvodapedagógus hiány miatt a falunapi felkérésnek. Az Idősek Otthona lakóihoz is rendszeresen járunk ünnepelni. Ósszel szüreti rnűsorral, Idősek napi köszöntéssel, karácsony előtt betlehernessel, tavasszal közös húsvéti tojásfesréssel, családi napon val6 részvétellel örvendeztetjük meg az idős embereket. yitrai Ákosné védőnővel rendszeresen tanácskozunk, informál6dunk a gyerekek egészséges testi, lelki fejlődésének követése, segítése érdekében. Az indírványok, bejelentések, javaslatok napirendi pontban elsőként a Gyermekvédelemről szól6 rendelettervezetet ismertette Dr. Dobos Róbert jegyző. A megkapott rendelettervezetet előzőleg megrárgyalta a Szociális Bizottság. Ott is elmondásra került, hogy a régi 7/2003. évi rendeletünket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy annak rendelkezései számos esetben nem felelnek meg a magasabb rendű jogszabályi előírásoknak. Megállapításra került továbbá, hogy a korábbi rendelet jelentős részre a Gyvt. rendelkezési ismétlésének tekinthető. Mindezek figyelembevételével azon területek leszabályozására került sor, amely területek szabályozását a Gyvt. az önkormányzat hatáskörébe utalja. A rendelettervezet melléklete olyan nyomtatványt tartalmaz, mely megkönnyíti az eljárások során az ügyfél és az ügyintéző munkáját. A tankönyvtámogatást az önkormányzat a középiskolásoknak és a főiskolásoknak felvállalja. A következőkben szintén a jegyző úr szólt a köztiszrviselők teljesítmény-követelrnényeinek megtárgyalásáról. Elmondta, hogy a köztiszrviselők teljesítmény-értékelésének alapját képező szempontokat minden évben egy, a képviselő-testület által elfogadott célrendszerrel szükséges megalapozni. A tavalyi évben elfogadott célrendszer képezné az idei célrendszer gerincét. A határozati javaslatban kiemelt céljaink rendszerében az átfog6, a tevékenységi, a funkcionális és az eseti célkitűzések szerepelnek. Voltak apr6bb változások, pl. az átszervezés kapcsán fakadó munkakör-változtatások elvégzése. Ismertettem a testülettel, hogy július 1- jétől a termékek ÁFA-ja 20%-r61 25%-ra emelkedik. Ez az önkormányzati konyhán a térítési díjat is érinti. Véleménye szerint az önkormányzat a szülőktól a térítési díj ÁFAkiilönbözetét a többletbevételünk terhére vállalja át támogatás formájában. Tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a jegyzői hatáskörbe tartozó gyániliat6sági tevékenységet az Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyárnhivatala ellenőrizte. Az átfogó vizsgálat alapján megállapítható, hogy az önkormányzat eleget tett a gyermekvédelmi törvényből fakad6 feladatainak. A településen a veszélyeztetett körülmények között élő kiskorúak megfelelően hozzájumak az önkormányzat által kötelezően biztosítandó gyermekvédelrni ellátásokhoz. A Gyámhivatal a vizsgálat során nem tapa ztalt olyan törvénysértő ügyintézést, vagy olyan súlyos jogszabálysértést, rnulasztást, rnelynek alapján ut6vizsgálat tartása vagy egyéb intézkedés kezdeményezésére lenne szükség. Továbbá vizsgálta még a Szociális és Gyámhivatal a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásával, valarnint közgy6gyellátásra jogosultság megállapítására vonatkozó elsőfokú döntéseket. "A Szociális és gyán1hivatal acélellenőrzés tapasztalatai alapján megállapítja, hogy az önkormányzat jegyzőjének a súlyos mozgás- korlátozott személyek közlekedési támogatásával a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításával kapcsola tos eljárások a 164/1995. (XII.27.) kormányrendelet, valamint az Szt. és a 63/2006. (ill. 27.) kormányrendelet szabályai szerint - példaértékűen - kerültek lefolyratásra." Bejelenrertem, hogy az utcákban a kátyúzás megkezdődött. Továbbiakban ismertettcm, hogy a jegyző úr Írásban megkereste az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalt, a Kossuth L. út 10. sz. alatt működő, önkormányzat által üzemeltetett tálalókonyha működési feltételeinek igazolására vonatkozóan szakvélemény kiadása végett. Az alábbi szakvéleményt adták: "Az egység HACCP rendszerrel rendelkezik, melynek felülvizsgálatát a hatályos jogszabályok alapján rendszeresen elvégzik. A tálaló konyhára a Búzavirág Étterem (Jászárokszállás, Köztársaság tér 5.), érvényes élelmiszerszállító jármű engedéllyel szállítja az ételeket, melegen tartó badellákban. A fekete és fehér edények fertőtlenítőszeres mosogatása a tálalókonyhán bizto ított. Hivatalunk rendszeresen végez hatósági ellenőrzést az egységben. Az egység eleget tesz az Európai Parlament és a Tanács az élelrniszer-higiéniáról szóló 852/2004.jEK rendelet, Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 178/2002jEK rendelet, illerve az élelmiszer-láncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény előírásainak." Továbbra is váram észrevételeiket, javaslataikat! '. Tbma István polgármester Ismét véradás volt községünkben Hirdetmény A Visontai Kovách László utcában, az új lak6övezetben telek eladó. Ára: ,- Ft. A telek nagysága 900 m'. A telken a szenny vízcsonk bent van, ára: ,- Ft. Érdeklődni lehet Vámosgyörk polgármesterénél.

8 8. olda.i" Mi újság? 200~. sze rember VÁMOS TELEPÜLÉSEK HíREI Vámos-napok Vámospéresen A Vámos Települések Szövetsége Ill. országos találkozóját július 3-5-én rendezte Vámospércsen. A vámosgyörki delegáció 37 fővel és az asztalitenisz csapattal vett részt a találkozón! Elsősorban azon emberek kerültek az utazó csapatba, akik a programhoz csatlakoztak, illetve hosszú évek óta segítették az önkormányzati munkát, a falu előrehaladását. A programokhoz csatlakozott a kispályás labdarúgócsapat, az a ztalitenisz csapat, a főzőcsapat, települések bemutatkozása (fuvola). Óriási energiát mozgósított Vámospércs, hogy a rendezvény jól sikerüljön, mindenki jól érezze magát, jól szórakozzon. Reggel az érkezéskor külön-kulön fogadták a településeket. Kapros lepény és pálinka volt felszolgálva. A rendezvény színhclyére a közel 20 település felvonulva érkezett saját zászlaja alatt. A közel 450 km futást, kerékpározást vállalők fogadása után a rendezvény megnyitása következett. Oriási sárrar állítottak fel a rendezők, hogy védjék a résztvevőket az időjárás viszontagságai tól, Ezután elkezdódtek a versenyek. A labdarúgó csapatnak drukkolt a küldöttség, de sajnos, a két győzelem után bronzérem jutott. Az asztaliteniszezók páros II. hellyel gazdagodtak. A főzőverseny résztvevői különdíjban részesültek. A késő délután és az este felhőtlen szórakozással telt. Marót Vili és anova Kulrúr Zenekar, Mc Hawer& Teknő, Balázs Fecó gondoskodott a jó hangulatról. Este utcabálon szórakozrunk, majd tűzijáték után Debrecenbe indulmnk aszálláshelyünkre. Vasárnap istentiszteleten vettünk részt. Meglepő volt a reformárus szertartás közvetlensége, bensőséges hangulata. Az elfogyasztott ebéd után, élményben gazdagon indulrunk haza. Kellemes utazás után mindenki rölrődve, egészségesen érkezett haza. 100 éves a IJászvasút' A Vámosgyörk - Jászapáti vasútvonal megnyitásának 100. évfordulója alkalmából október 3-án nosztalgiavonat indul a két állomás közötti szakaszon. A vonatot hazánk egyetlen, még múkődóképes 302-es sorozatú gőzmozdonya húzza majd, csakúgy, mint egy évszázaddal ezelőtt. Az 5 darab, egyenként 40 fős korabeli kupéból álló szerelvény szernélyzete, a mozdonyvczerő, a jegykezelők és valamennyi vasutas dolgozó korhű egyenrullában végzi a munkáját. Az állomásokon - Vámosgyörk, [ászárokszállás, Iászdózsa, Jászapáti - hagyomány-elevenítő rendezvényekre kerűl sor, várhatóan országosan ismert személyiségek részvételével. A nosztalgiavonaton Ft értékű támogatói jegy ellenében lehet utazni Vámosgyörkön 25 fő vásárolhat e jegyekből A jeles évforduló alkalmából a négy érintett település képeslapot és bélyegsorozatot bocsát ki, melyeket a posta napi bélyegzővel lát el További érdekesség, hogy a nap folyamán tiszteletbeli rnozdonyvezetó oklevél is szerezhető. Rám László információi alapján a szerk.

9 2009. sze..rember Mi újság? 9. oldal IDŐSEK, OE NEM ÖREGEK Napsütés, vidámság az intézményünkben Szabadság ide, szabadság oda, programjaink nem fogynak el soha. Nálunk az élet nem megszokott és hétköznapi, mindig történik valami, ami egy kicsit má sá teszi a napokat. Legyenek azok rendezvények, prograrnek. Így történik ez rnost is: - Június 5. Előadáson vettünk részt a vámosgyörki Közösségi Házban, a Veritas színjátszó csoport bemutatta a "Tanulmánya nőkről" címú darabot. Az előadás vidám perceket szerzett a közönségnek. - Június Győr. Országos pályázat keretében a győ ri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez kapcsolódva, immár ötödik éve a vámosgyörki Idősek Otthona is részese a "Generációk egymás kőzt, egymásért" projektnek, rnelynek célja a generációs kapcsolatok erősítése. Az idősek által készített, kiállításra szánt kézimunkakar korábban elküldtük, melyeket zsűri értékeit, két lakónk különdíjban részesült. A díjazott kézirnunkák az állandó kiállítás részét képezik. A program kétnapos volt, első nap játékos verélkedőn vettünk részt, a "kincses láda" kinyitása némi bonyodalmat okozott, de így is dobogós helyen végeztünk. A következő napon otthonunk énekkara a csoportos ének kategóriában ötven fellépő közül harmadik helyen végzett. Ezen programo kkal egyidőben a két nap alatt folyamatosan ingyenes egészségügyi vizsgálarokon vehettek részt az érdeklődök. Az izgalmakat fokozta, hogy az éjszakát lakóinkkal együtt egy hotelben töltöttük. Büszkék vagyunk arra, hogy Heves megyét ezen az országos rendezvényen intézményünk képviselte. Amíg a lakók egy része Győrben öregbitette hírnevünket, addig az itthon maradt lakóinkkal kisétálrunk a "Révai rencsre". agy szerctettel fogadtak bennünket, a sétakocsikázás felejthetetlen élmény volt. - Június 19. Apákat, nagyapákat köszöntötték hölgy lakótársaik verssel és prózával. - Július 3. Mindenki névnapja. Hatvani citerások, Szalai A~pád és partnere gondoskodott a jó hangulatról. - Július 4. Dolgozói kirándulást szervezrünk melyet a Holdudvar Alapítvány fmanszírozott. Ezen kirándulások célja a kikapcsolódáson túl a dolgozók közötti kapcsolat erősítése. - Július. Idósek kirándulása. agy izgalommal vártuk az autóbuszt és kirándulni indulrunk Szilvásváradra. A természet varázsa erőt adott a nehezen mozgó lakóinknak. Kisvonatoztunk a "Szalajka" völgybe, és volt, aki onnan sétált le megcsodálva a Fáryol-vfzesést, a pisztrángost ésa bazarsorr. - Július 30. Lecsósütőverseny Hagyomány teremtő szándékkal, első alkalommal került megrendezésre intézményünkben a Lecsósütő versen)~ melyre kilenc intézményr hívtunk. meg. Az öt főből álló csapatok - Csányból, Egerből, Gyöngyösről, Parádról, Mátraházáról, Bélapárfalváról, Zaránkról és a hatvani "Szent Kamill" Idősek Otthonából érkeztek. Tettre készen várták az alapanyagok kiosztását, melyet intézményünk biztosított. Az esemény fénypontja az értékelés volt, a zsűri elnökségére egy mesterszakácsot kértünk fel, Baroesi Csaba személyében. További zsűri tagok: Kiss Istvdnné, az Ószirózsák Nyugdíjas Klub vezetője, Szarvas Éva a Hozzátartozók Támogató Közössége részéről. A fantáziadús tálalás, az ízek és a fűszerezés változatossága mindenkit meglepett. A nap végére a bográcsok kiürültek és a reggel még i.iresen korgó, ízletes lecsóra éhező gyomrok megtcltek, mi.ndenki kellemesen elfáradt. - Augusztus 4. Szentkútra "zarándokoltunk". Mint minden évben, most is meghívást kaptunk a rnátraverebélyi kegyhelyre. ahová egy autóbusznyi lakó és dolgozó látogatott el, és vett részt a szentmisén. Feltöltődve, lelkiekben megtisztulva tértünk haza. Utazási költséget a Holdudvar Alapitvány finanszírozta. - Augusztus 19. Államalapító Szerit Istvánra és az újkenyér ünnepére emlékeztünk. az intézmény kultűrcsoportja által előadott színvonalas rnűsorral. Kohnjda Zoltán atya megáldotta az új kenyeret, melyet ezután közösen elfogyasztottunk. Lapzárta utáni programjaink voltak: 12. Alapítványi Bál Jótékonysági bál célja: Az Intézményben élő idős emberek életkörülményeinek minőségi javítása. 16. "Ékes Szó" Vers- és Prózamondó találkozó Csányban. 17. "Színjátszó fesztivál" Füzesabonyban. 25. Szüreti mulatságot szervezünk társintézményekkel. 28. Szakmai előadás dolgozóink részére. "Idős otthoni elhelyezés kritériumai, jogszabályi háttere" mentálhigiénés csoport

10 Hl. oldal Mi újság? szeprember.., ~ EGYESULETI HIREK, ; A Vámosgyörki Polgárőrség hírei Örömmel tudatjuk Őnökkcl, hogy a november 28-án alakult egycsületünk a Heves Megyci Bíróságon bejegyzésre került. Immár teljes törvényi támogatással működünk szeprember 3-án a Faluszépító, Faluvédő Egylet elnöke és a Vámosgyörki Polgárőrség vezetője együnrnűködési megállapodást írt alá, mely szerint a két egyesület együtt fog tevékenykedni telepűlésűnk szépítésén. Ezután teljesen önállóan, de a község érdekeit szem előtt tartva, együttműködve végezzük tevékenységünket. Szerétném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem 'Ibma István polgármester úrnak és Hem László alpolgárrnesrer úrnak a közvetítés ben nyújtott segítségét. Szeprember hónap folyamán szeretnénk községünk önkormányzatával, és a kőrnyező települések polgárőr egyesületeivel is együttműködési mcgallapodast kötni. Az általános iskolával tovább mélyítjük az eddigi sikeres munkankat. Szeptember-október hónapokban rajzverseny lesz meghirdetve, ill. irodalmi pályázat. Erről az iskola pedagógusai a későbbiekben részletesebb tájékoztatást kapnak, rnclyet az érdeklődő tanulóknak tovább tudnak adni. A díjazáshoz már most több cég jelezte felajánlásait, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezeken a versenyeken részt venni. A közlekedési- és bűnmegelőzési- és környezetvédelmi program keretében kisebb-nagyobb oktatásokat fogunk az iskola tanulóinak nyújtani. A rnunkánk iránt fokozottabban érdeklődő diákok zárnára pedig, polgárőr szakkör beindítását is tervezzük az őszi félév folyamán. Október hónapban hagyományteremtő célzattal egy meghívásos polgárőr közlekedési versenyt szerctnénk rendezni, rnellyel GyániIstoan emléke előtt szeretnénk tisztelegni. Erre a versenyre 9 környékbeli település 2-2 fős csapatát tervezzük idén meghívni augusztus 27-én a Faluszépírő, Faluvédő Egylettél támogatásként megkaptuk az Egylet Lada rípusú gépkocsiját, amely a kőzeljövőben esedékes átírast követócn az egyesületiink tulajdonába kerül. Továbbá ígéretet kaptunk az egy let vezerójétől, hogy az összes polgárőr felszerelé t átadják részünkre, mire Önök ezeket a sorokat olvassák erre reményeink szerint már sor is kerül. Itt szeretnénk megköszönni a Falu zépítőfaluvédő Egylet vezetőjének juhász józse! úrnak, hogy a félreértések tisztázasát követóen támogatja egyesületünket, és partnerként fogadta el csaparunkat. Szolgálati időnk alatt történt: - Egyesületűnk a templomi orgona cseréje érdekében indított hangversenysorozatra bérletet vásárolt, ezzel is támogatva az egyházközséget. A Tűzoltó Egyesület bálja - Augusztus 20-i megemlékezés és kenyérszemelés zavartalanságár egyesületünk 3 fővel biztosította. - Szeprember 4-én telepiilésünkre lecsapott vihar által kidöntött fát a szolgálatot teljesítő Szaniszlá [dnos helyi K.,.\<1B-sés i:\jiüls Sandor polgárőr helyszínbiztosítása mellerr a Gyöngyösi Tűzoltóság tűzoltói távolították el a Visontai Kovách László útról, így az nem akadályozta tovább a település forgalmár. Tisztelt Vámosgyörhieh! AV ámosgyörki Polgárőrség tagfelvételt hirdet! Szeretettel várunk mindenkit, aki termi akar községünk közbiztonságáért ésközlekedés-biztonségáért, és vállalja a polgárőrséggel kapcsolatos feladatok teljesítését. Egyesülerünk taglétszáma az alapítása óta eltelt mintegy 10 hónapban közel megduplázódott, dc megnövekedett feladatokat tekintve még így is elég szerény létszámmal rendelkezünk. Mindcn, a jó ügyért tenni kívánó falubélinkte sziikségi.i.kvan! Várjuk továbbá pártoló tagok jelentkezését is, akik anyagilag támogatják egyesületünk rnunkájár. Pártoló tagjaink: Hám Ldszlá, Gedei Zoltdn, FarhasZoltdn, Tóthné Kissjudit, Robdcs Norbert. Az egyesület tagsága nevében kőszönjűk az eddigi támogatóink felajánlásait. - Nyilas Sándor- Lakossági tájékoztató A Faluszépítő, Faluvédő Egylet vezetője tájékoztatja Vámosgyörk lakosságát, hogy az egylet a Polgárörségtől különválva folytatja a munkájir. Tájékoztatja továbbá a vámosgyörkieket, hogy az egylet az ősz folyamán 200 db facsemetér kíván a község területén elültetni. Akik a házuk elé kívánnak fát ültetni, azok igényelhetnek ezekből a csemetékbőljtlhászjózsejto"l, az egylet vczetójéról. A maradék elültetéséhcz a lakosság segítségére lesz szi.ikség. A faültetés időpontjáról még nem szi.ijetett döntés, arról a község hangoshíradójából értesülhernek. Az egylet vezetője kéri a település minden lakóját, hogy falunk szebbé tétele érdekében a háza elótti teri.ijetet, a vízelvezető árkot mindenki tartsa rendben. Lakóhelyünk csinosírása a célja a jövő évre tervezett virágosítási akciónak is. Aki szereme a háza elé virágot, tegye meg tavaszig a szükséges talajelókészítést. Tegyük szebbé együtt V ámosgyörköt! juhász józse! A Faluszépítő, Faluvédó Egylet vezetője Domoszlas Sándor parancsnok koszonti a bál vendégeit.

11 2009. szeprember Mi újság? ll. oldal OVI-VILÁG ÉS A NAGYVILÁG, Uj nevelési év - régi eszmeiség Gyorsan elrepűlt a nevetéstől hangos, lubickolással teli, gazdag gyümölcstermést adó nyár. Idén volt részünk bőven forróságban. A hőségriadó időszakát "dagonyázással", udvari öntőzőkannás zuhanyzással próbáltuk túlélni. A tomboló kánikula idejét így kellemes élményként sikeriilt megőrizni gyermekeink emlékezetében. Július végén aztán végképp elcsendesedett az óvodaudvar. A kis lakók rnindannyian zabadságra" menrek, Átadták az épületet a szorgos kezű dajka néniknek. A felnőtt öltöző és az óvoda vezetői iroda festése valósult meg az első napokban, majd kezdetét vette az alapos, nunden apró játék, használati eszköz tárgy megtisztítása, falak, bútorok lemosása, szónyegek kitakarítása. A fertőtlenítés alól nem húzhatta ki magát egyetlen pici Lego darab sem! Augusztus közepére az ódon épület minden centiméterén érezhetővé vált a tisztaság. A WC-i.iJőkék cseréje ezt az érzetet csak tökéletesítette. Míg a dajka nénik az oviban serénykedtek, addig az óvó nénik gondolataikat rendszerezrék, rneséket, verseket, ötleteket gyűjtögettek, hogy sok-sok értékes, érdekes tevékenységgel lcphessék meg a gyermekeket az új nevelési évben. Vezetői feladatok is akadtak bőven. A nyár folyamán megszületett az Intézményi Minőségirányítási Program első Öt évének értékelése, és az elkövetkezendő öt év Minőségirányítási Programja, Ennyi tennivaló közepette nem csoda, hogy úgy éreztük, olyan rövid volta nyár! Csak remélhetjük, hogy az ősz ismét kegyes lesz hozzánk, és sokáig élvezhetjük majd a kellemesen simogató szellór, a déli órák adta nyugodt, csendes napfényfürdőt. Mennyivel könnyebb így az alig három éves gyermekeknek az új helyzet elfogadása, az új környezer megswkása! A kicsik a Katica csoportban próbálgatják majd nyitogatni "szárnyacskáikat". A családi életből való kilépés utáni szo-cializáció idén 20 kisgyermekre vár a nevelési év során. A csoportot ismétlő gyermekekkel együtt év végére létszámuk 27 fő lesz. A SÜIUkképezik az óvoda tapasztalt magját. 26 középsös és nagy-. csoportos korú gyermek alkotja a csoportot. Láthatjuk, szerencsére nem lesz kisgyermekben hiány. Legfontosabb célunknak tartjuk, hogy számukra gondtalan, felhőtlen kisgyermekéveket biztosítsunk, ami az érzelmek átadásán túlmenően a biztonságos környezet megtererntését is magában foglalja. Az udvar közepén álló kazánház vakolata elkezdett mállani. Egyelőre, jobb lúján, levertük a vakolat egy részét, jövő nyáron pedig újravakolása következik. A tatarozást elsősorban pályázati pénzből szeretnénk megoldani. A Rákóczi utca felöli új bejárat jól funkcionál, a szülők többsége szereti. Ám a drótkeríté lecserélése időszerű, mert gyenge és eszrétikátlan. Ószintén rernélern, hogy megvalósulásáról tavasszal beszámolhatók! A virágoskert hagymás- és évelő növényeinek újrarendezése, szelektálása azonban nem pénzfüggő dolog, ezért az ősz folyamán megvalósítása könnyűszerrel megtörténik, így virágoskertünk ismét díszítő erővel bír majd. A szakmai és informatikai normatíva keretében megigényelhető Ft-os pályázati lehetőséggel éltünk. Így igyekszünk új gyermekasztalokhoz, gyermekágyakhoz, az irodai munka ellátásahoz korszerúbb számítógéphez jutni. Tisztelt Olvasó! Látja, terveink, ötleteink, megújulási törekvéseink a régiek. Kitartásunk, szorgalmunk, igyekezetünk mit sem változik. Ha bármi rnódon képes patronálni bennünket, kérjük, tegye meg. Ha nem áll módjában segítségünkre lenni, hát gondoljon óvodánkra továbbra is szeretettel! Ferenczné Laslea Elika úvodavezetó Új utakra hívavilágjárók A Közösségi Házban az elmúlt télen már nagy sikerrel bemutatkezott fotóvetírés-sorozat, a Világjárók Klubja, ismét új tájak és népek felfedezésére invitálja volt és leendő közönségét. A vetítések csakúgy, Irum eddig, szembaronként lesznek a koraesti órákban a Ház nagytermében. November-decemberben a következő programmal tervezzük képzeletbeli világjárásra csábítani az érdeklődőket: november óra: Etiópia ifj. Endrész György fotói november óra: Törökország Szabó István fotói decemberl2. 16 óra: Görögország Bódi Zsolt fotói A január-márciusi program még nyitott. Nagyon szívesen látunk bárkit, aki kedvet érez ahhoz, hogy levetítse nyaralás, utazás, üzleti út, stb. közben készült fotóit, a világ bármely táján készültek is azok. Bátran lehet jelentkezni, a tavaly kialakult lelkes törzsközönség minden alkalmi "idegenvezetőt" szeretettel éshálásan fogad. Jelentkezni a program szervezőinél (Bódi Zsolrnál a Közösségi Ház telefonszámán: ill. személyesen. és Szabó Istvánnal az címen, ill. személyesen ) lehet decem ber elejéig. Szabó István Klubja

12 12. oldal Mi,., > sag szeprember FRISS NYUGDíJASOK, FRISS HíREK " " Az Oszirózsák Nyugdíjas Klub hírei Habár a kertekben mostanra talán az ősz zenél, e beszámolóban még a nyári eseményekről emlékezek meg. Mindjárt júniusban sor került a névnapok megünneplésére úg)~ ahogyan eddig is szoktuk: dallal, tánccal, vidámsággal, köszöntőkkel. A Falunap is erre az idószakra esett, s e nap rendezvényein is felléptünk músorunkkal. Egy orosz táncot rnutarrunk be nagy sikerrel. Itt kell elmondanom, hogy az Esélyegyenlőségi Minisztériwn egri irodája országos szervezés részeként eg)' szép nyáresti összejövetelt szervezert az egri fői kola előtri téren, s erre az eseményre meghívtak bennünket is. Ott is előadtuk a már emlitett oro z táncot, sőt, a hagyományos,,kalapos" táncunkat is. A rninisztériurn jelenlévő illetékesei és Szil) Nóra músorvezetó-rnodcrátor elismerésüket fejezték ki produkciónkkal kapcsolatban, augusztusban pedig, a Klubvezetói Fórumon a Heves Megyei yugdíjasok Szövetségének elnöke tolmácsolta amegye vezetóinek gratulációját. A sikernek nagyon örülünk, mert a klubunk és Várnosgyörk hírnevét ismét öregbíteni tudtuk hazánkban. Köszönet illeti a klubtagokat, akik a nagy hőségben is derekasan helytállrak. Köszönet azon klubtagoknak is, akik mindig drukkolnak a fellépőknek, és végül- de nem utolsósorban - a hátországnak! Értem ez alatt a családtagokat, akik értőn-féltón ott vannak mindenki rnögörr, mint a színpadon világosítók, a kellékesek. Nélkülük nem lenne előadás. Szatmdriné Marika kézimunkáir bernutatrák Budapcsten. a Láng Múvelódési Házban. Ez is nag)' siker volt, köszönjük, Marika! Hatvanban juniálison vettünk részt. Mészdros Bétával felléprünk az Asszonykárn, adj egy kis kimenőt! CÚ11Ű számmal. Viharos tapsot és ajándékokat kaptunk, és maga a rendezvény is igen jó hangulatú volt. Köszönöm a Közösségi Ház vezetőjének, Bódi Zsoltnak, hogy az idei Falunapon is megrendezte a férjem emlékére kiírt, immár hagyományos u1tiversenyt, és így rnéltóképpen megajándékozhattam a részt- A nyugdíjas klub éneke a templom lépcsőjénaugusztus 20-án Hirdetés Fellépésvalahol) valamikor... vevőket. Ez alkalommal is köszőnerer mondok minden versenyzőnek, aki idejét áldozta arra, hogy Kiss István emlékér tovább őrizhessük. Szólnom kell a nyári vasutasnapokról! Igen, többes számban, mert Budapesten, Gyöngyösön és Miskolcon jártunk, és mindenürt felejtheteden élményekben volt részünk. A Vasutas yugdíjas Klubok Országos Szövetsége rendezvényén Icitüntetést vehetrem át az eddigi tevékenységemért egy szép díszoklevél és 5000 Ft vásárlási utalvány formájában. Meglepődtem és meghatódtam, nagyon jóle ett a figyelmesség. A helyi Idősek Otthona megrendezte az I. Lecsófőző Versenyt, amelyre 9 intézmény nevezett be, és természetesen a lakók főztek. Ezen az eseményen zsűritag voltam eg)' hozzátartozó és egy mcstcrszakács társaságában. Elmondhatom, hogy ilyen jó hangulatú, nyugodt légkőrú, kellemes délelőrtörn még nem volt, annyira jól éreztem magam Csodálatos volt látni, ahogyan dolgoztak a nag)'on idősek, a betegek, és hogy milyen szépen tálaltak! Az ajándékokat olyan illő tisztelettel fogadták, hogy könny szökört a szemembe! Köszönöm az Otthon vezetőinek a meghívást, mert így részese Ichettem e felemelő élménynek. A Holdudvar A1apítvány kuratóriumi tagjaként részt vettem a Haraszu Móníka elnökletével megtartott megbeszélésen, amelyen a szepternberben megrendezésre kerülő alapítványi bállal kapcsolatos tennivalók voltak a terítéken. Ezután Mezőszemere klubtagsága meghívásának tettünk eleget egy kihelyezett klubgyúlésen. Alig múlt el a nyár, máris itt vannak őszi feladataink, de ezekről majd decemberben. Addig is minden hónap első szerdai napján tartjuk a klubnapot, amely napokon mindenkit szeretettel várunk a Közösségi Házba 18órára. KisméHajni klubjjezető Utólag Majális Hölgyeim és Uraim, azaz: Drabosné Zita) Gyarmatiné Mária, Baranyiné Zsuzsa) Gyóni Eszten Galambász Barátaink) Hám Ldszlá, Szabó Ferenc) Domoszlai Sdndor; Lakdcs Aitde, FiaskóGábor,Fehérjános ésijj. S6regiAndrás. A "Szervezői Team" szívből jövő köszönetnyilvánítását fejezi ki önzetlen, odaadá munkájukért, segítségükért! Vámosgyörk önkormányzata a vámos települések közrernűködésével a honvédségről kapott 2 db honvédségi gulyáságyút és 2 db honvédségi sárrar. Hogy a tárgyak ne álljanak 1 évig a,,nagr, rendezvényig", úgy döntöttünk, hogy a gulyás ágyút Ft + AFA, míg a sárrar Ft + ÁFA napi összegért kiadjuk. Az érdeklődók kötelesek a gulyáságyúhoz az útvonalengedélyt kikérni, melyben a KMB-s rendőrünk segítséget nyújt. Jelentkezni és igényt benyújtani Torna István polgármesrernéllehet. -MAIS- -?-

13 Mi *-isá 13. oldal EGYHÁZKÖZSÉG,OSZTÁLYKÖZÖSSÉG Egyházközségünk Elkövetkező események egyházközségünkben: hírei Októberben Minden este \/2 6 óra Hagyományos októberi litánia Okt. 3. du. 3 óra Szülói értekezlet az elsőáldozásra készülők szüleinek a templomban Okt. 23. deo9 óra EMZETI ÜNNEp' szentmise, utána koszorúzás Okt.2S. de.ll óra TEMPLOMUNK BÚCSÚjA, ünnepi szentmise OV.1. de.ll óra Mindenszenrek ünnepe du. 4 óra Halottakért végzett temetői szertartás Nov 2. reggel 7 órahalottak napi szentmise az összes elhunytért és a hősökért Nov. 29. deo II óra Advent első vasárnapja, ünnepi szentmise Dec. 6. deo II óra SzentMiklós ünnepe, ezen a napon a Mikulás Meglátogatja a gyerekeket a templomban. Dec. 24. Dec.2S. Dec. 26. Dec. 27. Dec. 31. éjfél de.ll óra du. 3 óra de.loóra de.ll óra este % 7ó Karácsony vigíliája, éjféli szentmise KARÁCSONY, ünnepi szentmise Karácsonyi szentmise az Idősek Otthonában KARÁCSONY MÁs APJA, ünnepi szentmise Szerit Család Vasárnapja, ünnepi szentrni e Évvégi hálaadás I Allamalapító Szent István királyunk ésaz új kenyér ünnepén A 2009/2010 tanévben a hitoktatás rendje a kővetkező lesz: Óvodások (nagycsoport) : Kedd ' osztály: Kedd _13' ztály: Kedd 13' ; S-6.osztály: Kedd _1S oo 7-8. osztály: Kedd 15 OO _1S 4 ; Osztály találkozó Június első szombatján lassan gyülekeztünk az általános iskola udvarán. A 4S. éves osztálytalálkozóra igyekeztünk, az 1964-ben végzett diákok. Ekkor 20 leány és 14 fiú hagyta maga mögörr az iskolát telve álmokkal, reményekkel, amelyek megvalósításra vártak. Kíváncsian tekintgettünk a kapu felé, mindannyiszor nagy ovációval üdvözölve az érkezőt. Egyszerre volt jelen a gyermekkor és a jelen. Ez ki.ijönösen akkor vált igazzá, amikor osztályfőnőkűnk, Erdélyi tanár néni és Erdélyi tanár bácsi megjelentek a köri.i.nkben, akik a szemünkben nem változtak sokat az évek folyamán. Az iskolában az igazgató úr és az ott levő nevelők szívcsen fogadtak bennünket. Lehetővé tették, hogy az iskola történeti kiállítást is megrekinthessi.i.k. Egyik társunk nagy meglepetésére a kiállított tárgyak közőrt felismerte azt a lernezjátszót, amelyet tanulmányi versenyen nyert, és az iskolának ajándékozott egykoron. A kiállítás megtekintése után az osztályfőnöki óra következett, ahol egyenként számolrunk be az elmúlt évek rörténéseiről, örömteli és fájdalmas eseményeiról. Az egykori nagy létszámú osztályból IS fő jelent meg, néhányan a feleségükkel vagy férji.i.kkel. A gyermekekről, unokákról szóló híradás töltötte el leginkább büszkeséggel az éppen beszámoló "diákot", ezt a tényt a széles mosolyra nyílt szájak, csillogó tekintetek megerősíterték. Azokat a társakat is felemlegerri.i.k, akik va- Iamilyen oknál fogva nem jöttek el a találkozóra. Kezdetét vette a"ki tud Róla?" játék. Sajnos, a 34 diák közül már négyen költöztek el ebből a világból. Rájuk szomorú an emlékeztünk. A helyi temetőben nyugvó két társunk sírjánálleróttuk kegyeletűnket. Később a Művelődési Házban megterített asztaloknál folytattuk a napi programot. Elfogyasztottuk a Lukácsiné (Irénke) által elkészített, választékban és Ízekben gazdag vacsorát. Ezután a jó hangulatú beszélgetés még tartott pár órát, míg a messzebbről érkezőket sürgenu nem kezdte az idő - ideje hazaindulni. Elkezdődött a búcsúzkodás. Eltelt 45 év, s mint a ballagáskor énekeltük, valóban szétszórt a sors bennünket, és teljesült az is, hogy "szívünk egyszer visszahoz, ölelni titeket... " Reméljük, hogy öt év múlva újra találkozunk.»a boldog élet titlia az, hogy az embernek Legyenek sikerei, amelyekre büszke lehet, és Legyenek céljai, amelyek hajtják» - Paltáné Piroska -

14 14. oldal szeptember SZíNES HíREK 20 év a VSE élén! június 26. Ezen a napon a Vámosgyörki Sportegyesület közgyűlést tartott. Új elnököt választott. 'Ibma István 7390 nap után lemondott tisztégéről! Eddig sem akármilyen bravúr volt több beosztásban, státusban, társadalmi megbízatá okban sikeresen helytállni. f(iúúifl~tü!.l 7)áHlC$fJl!c~k $pij"tjtiijit Közmegelégedésre, a helyi sportszerető közvélemény elismerése mellett olyan sikereket értünk el, amelyek felértek "egy 20 ilj~11tit IJltJa~tt küznlelke'jii Ú huszárvágással!" Gondoljunk csak a tekecsapat NB ill-as szereplésére, bll;zq.tl.enliiunluíjm.tt a labdarúgócsapat bajnoki círnére, megye II. a dicső megye 1. oszt. szereplés re. Szóval Gedei Zoltán nem akármilyen örökséget vesz áto Kívánok a leköszönő Toma Istvánnak és az új elnök Gedei Zoltánnak isjó egészséget, sro~ikereket! " A végszó pedig mi is lehetne: HAJRA VAMOSGYORK!!! ~ Égetés helyett komposztáljunk! Az önkormányzat a széles körben elterjedt, ugyanakkor közutálatak örvendő avar - és más "fóldi javak" - égetésének korlátozásával egyidejűleg próbálja a lakosságot komposztálás ra bírni. Mélyen szántó szakmai dokumentumokban, de még a kedvtelésből kornposztálók szélesebb rétegének szánt kiadványokban is találkozharunk a szén-nitrogén egyensúly fogalmával. A komposztálás rejtelmeiben kevéssé járatosaknak bizonyára kínaiul hangzik a dolog. Hogy rémületre ne legyen többé ok, megkértük a szakembert, tegye közérthetévé a kérdést. Nincs még egy olyan állat, ami olyan jól tudná lebontani a szerves huljadékot, rnint a giliszta. A földigiliszta elhalt növényekkel és ásványi anyago kkal táplálkozik. Emésztószerve egy tökéletesen felszerelt kémiai laboratóriumhoz hasonl6: az általuk "termelt" rnorzsalékos talaj a legtermékenyebb földfajta. Az 6riás vörösgiliszta igazi csodagiliszta, ezért is egyre népszerűbb a komposztálók körében. A tömeges hulladéklerakó-bezárásokkal rossz helyzetbe kerűltek a települések. Az előálló konflikrushelyzet elernzésén túl a HUMUSZ (Hulladék Munkaszövetség) megoldási javaslatokkal is előáll. Ezek közül első helyen a házi komposztálást mint klasszikus hulladék-megelőzési módszert említi. Felhívja a figyelmet az W1Íós pályázati lehetőségekre és a közösségi előírásokra is, amelyek reljcsítésével is rosszul állunk, Az Országos Környezervédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség sajtóközleményére reagáló vélemény megállapítja: "a komposztálási technológiák közül a legolcsóbb és leginkább környezetkímélő a házi komposztálás, ami nem csupán kertes házakban múködóképes, hanem társasházak udvarain, lakótelepek, lak6parkok kőztenilereiri is fel lehet állítani kulturált komposztál6kereteket". A fentiekhez kapcsol6dóan tájékoztatom a lakosságot, hogy a Vermekben TILOS mindennemú hulladék lerakása! A sitt és más bontási anyag kihordása is TILOS! Konténer rendelbeté a 37/ es telefonszám on. TomaIstván Toma István(balra), a leköszönő és Gedei Zoltán, az új elnök 2008/2009. évad végeredménye 2008/2009. évad végeredménye Megyei II. osztály Nyugat Megyei II. osztály Nyugat U Zagyvaszántó SE Energia SC Ecséd SK Apci TE Harvan Lokomotív SE Gyöngyöspata KSK Karácsond SE Petőfibányai SK Vámosgyörk SE Zagyvaszánt6 SE Petőfi bányai SE Ecséd SK Hort SK II Vámosgyörk SE Abasár SE Hatvan Lokomotív SE Energia SC Szücsi KSK Heréd LC Gyöngyöstarjáni KSK ll. Gyöngyöspata KSK 34 II II ll. Csányi SE 34 II Apci TE 34 II Hort SK 34 II Gyöngyössolymos SE * 13. Rózsaszentrnárton SC Rózsaszentrnárton SC Boldogi SE Gyöngyöstarjáni KSK Heréd LC Csányi SE Abasár SE Boldogi SE Karácsond SE Szücsi KSK * 18. Gyöngyössolymos SE * " A Szücsi KSK felnőtt csapataról -3 büntetőpont levonva. * A Gyöngyössolymos SE U-19 csapatától-9 büntetóponr levonva. * A Gyöngyössolymos SE felnőn csapatától -3 bűntetőpont levonva.

15 2009. szeprember Mi újság? 15. oldal SPORT Megyei II. osztály Nyugat felnőtt, ifjúsági labdarúgó bajnokság őszi sorsolása. Házi góllövő lista 2009/2010. Ifjúsági Felnőtt 1. forduló: augusztus 15. (szombat) Indulás: óra (ifi) Abasár - Vámosgyörk előtte: ifjúsági óra 2. forduló: augusztus 20. (csütörtök) Vámosgyörk - Heréd előtte: ifjúsági óra 3. forduló: augusztus 22. (szombat) Indulás: óra (ifi) Petőfibánya - Vámosgyörk előtte: ifjúsági óra 4. forduló: augusztus 29. (szombat) Vámosgyörk - ZagyvaszántÓ előtte: ifjúsági óra 5. forduló: szeprember 5. (szombat) Indulás: óra (ifi) Hatvani Lokomotív - Vámosgyörk előtte: ifjúsági óra 6. forduló: Szepternber 12. (szombat) Vámosgyörk - Rózsaszentrnárton előtte: ifjúsági óra 7. forduló: szeprember 16. (szerda) Indulás:13 Oóra (ifi) Csány - Vámosgyörk előtte: ifjúsági óra 8. forduló: szeprember 19. (szombat) V ámosgyörk - Ecséd előtte: ifjúsági óra 9. forduló: szeprember 27. (vasárnap) Indulás: 13 Oóra (ifi) Gyöngyöspata - V ámosgyörk előtte: ifjúsági óra 10. forduló: október 03. (szombat) Vámosgyörk - Gyöngyöstarján előtte: ifjúsági óra ll. forduló: október 10. (szombat) Indulás: 1130óra (ifi) Apc - V ámosgyörk előtte: ifjúsági óra 12. forduló: október 17. (szombat) Vámosgyörk - Boldog előtte: ifjúsági óra 13. forduló: október 25. (vasárnap) Indulás: 1130óra (ifi) Karácsond - Vámosgyörk előtte: ifjúsági óra 14. forduló: október 31. (szombat) Vámosgyörk - Szücsi előtte: ifjúsági óra 15. forduló: november 07. (szombat) Indulás :1000óra (ifi) Energia - V ámosgyörk előtte: ifjúsági óra 16. forduló: november 14. (szornbar) V ámosgyörk - Hort előtte: ifjúsági óra 17. forduló: Szabadnap óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra A pártoló tagok a jegyár feletti összeget felajánlhatják a csapat segítésére hazai rnérkőzéseken jegyszedéskor. Rézmúves László Nyilas Tamás Medve Dávid Rafael István Palla Tibor Fodor Péter Ambrus Dávid Vasadi István Kovács Gábor Lakatos Gábor Gedei Zoltán Gergely Péter Demény István Halász Gábor Szedmák Bence Sznyt Zoltán Tóth János 26 gól 16 gól II gól 7-7 gól 6-6 gól 5-5 gól 3-3 gól 2-2 gól 1 gól Incze Tamás Varga Norbert Nagy Róbert László Tamás Torna Krisztián Varga Zoltán Gedei Zoltán Fodor István Medve Szabolcs Ducsai József Csiba József Sinka József Nagy Krisztián Tóvizi Zoltán Sánta János Csomor Péter 19 gól 16 gól 9 gól 6 gól 5-5 gól 1 gól Megyei II. osztály Nyugat felnőtt, ifjúsági labdarúgó bajnokság tavaszi eredményei Vámosgyörk - Gyöngyössolymos Gól: Incze, Nagy R. Ifjúsági Gól: Medve D. (4), yilas (3), Kovács, Vasadi, Fodor, Rafael Rózsaszentmárton Ifjúsági - Vámosgyörk Gól: Csiba 3-3 gól 2-2 gól 2:0 11:0 Tisztelt vámosgyörki lakosok! Örömmel jelentem, hogy Heves megyében 21-ként Vámosgyörkön is megalakult a JOBBIK Magyarországért Mozgalom és Párt helyi alapszervezete őt taggal. Azóta már bővi.ilt a taglétszám, ami azt jelzi számunkra, hogy van erre igény helyi szintcn is. A politikai célok mellett feladatunknak tekintjük községünk és közösségi életünk javítását és jobbá tételét. Bárki, aki úgy érzi, hogy tudna ebben segíteni és szereme csatlakozni, nyugodtan megteheti. Emellett minden nemű segítséget és ötletet, tervet szívesen veszünk, amivel sikerül elérni célunkar. Tisztelettel: Juhász István elnölt Mi újság? Vámosgyörki Polgármesteri Hivatal időszaki kiadványa ISSN Szerkeszti a szerkeszrőbizonság Főszerkesztő: Szabó István Kiadó: V ámosgyörk Önkormányzat Képviselő-restületc Felelős: Torna István polgármester Tördelés, nyomdai előkészítés: Petrikné Tóth Judit, Atkár 1:1 0:0

16 Mi újság? szeptember A Holdudvar AlapítJJány jótékonysági bátja) 2009.

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Eseménynaptár 2016/2017 SZEPTEMBER 01. Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2013. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben