Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 22.) KT. számú R E N D E L E T E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 22.) KT. számú R E N D E L E T E"

Átírás

1 Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 22.) KT. számú R E N D E L E T E A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A PÉNZBELI ÉS A TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOKRÓL Csabacsűd Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bek. a.) pontjában foglalt kizárólagos hatáskörben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (továbbiakban: Sztv (3) bekezdése alapján az egyes pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.. (1) A rendelet célja, hogy a képviselő-testület eleget tegyen az Sztv. által előírt szabályozási kötelezettségének és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítsa az egyes ellátásokra való jogosultság feltételeit, az eljárás és az ellenőrzés rendjét. (2) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek. A rendelet hatálya 2.. (1) A rendelet hatálya Csabacsűd Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyekre, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóság által

2 menekültként elismert személyekre, a hajléktalan Csabacsűdön tartózkodó személyekre továbbá az Sztv. 3..-ában bekezdésben megnevezett személyekre Eljárási szabályok 3.. (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátások igénylése iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. (2) 1 A kérelemhez mellékelni kell az igénylő, és a vele közös háztartásban életvitelszerűen együttlakók az igényelt támogatástól függően- jövedelmi, a lakhatás feltételeit igazoló, valamint a költségekről szóló dokumentumokat, igazolásokat, számlákat, szerződéseket. (3) 1 Amennyiben az ellátásra való jogosultság elbírálásához vagyonnyilatkozat is szükséges, azt a R. 1.sz. mellélete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. (4) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli szociális ellátások hivatalból is megállapíthatók, ha a támogatni kívánt személy azt elfogadja. (5) A támogatás megállapítását kezdeményezheti a polgármester, a települési képviselő, a jegyző, a családgondozó, a védőnő, a háziorvos és az intézményvezetők. (6) A kérelem elbírálása előtt a (2) és (3) bekezdésben meghatározott igazolásokat be kell szerezni a támogatni kívánt személytől. (7) Az Sztv. 5..-a (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettséget a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, valamint a Körös-szögi Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézményének Csabacsűd Nagyközség illetékességi területén közreműködő családgondozója és intézményvezető-helyettese látja el. (8) A szociális igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv adatot kérhet a polgárok adatit és lakcímét nyilvántartó szervtől, valamint az ingatlanügyi hatóságtól a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából. 4.. A jogosultság megállapításánál az Sztv ában, valamint a PT. Kr. 3..-ában foglaltak az irányadóak. 1 Módosította a 4/2009.(IV.1.) KT rendelet 1. -a

3 (1) Amennyiben a szociális hatáskör gyakorlója indokoltnak tartja, a kérelem elbírálása előtt környezettanulmány lefolytatását rendelheti el. (2) 1 A környezettanulmányt a Polgármesteri Hivatal ügyintézője folytatja le a 2. számú melléklet szerinti Környezettanulmány felhasználásával. (3) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás megállapításáról, valamint megszüntetéséről határozatban kell dönteni. A megállapító határozatban rendelkezni kell a kifizetés ill. a folyósítás idejéről, helyéről, módjáról. (4) A hiányosan benyújtott kérelmek esetén az ügyintéző a kérelmezőt egyszer hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben a kérelmező a hiánypótlásnak nem tesz eleget a polgármester a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályai szerint jár el. (5) 2 A rendszeres ellátásokat tárgyhónapot követő 5. napig, a nem rendszeres ellátásokat a megállapítástól számított 3 munkanapon belül kell a jogosultak részére kifizetni. A megállapított rendszeres ellátás terhére indokolt esetben havonta egy alkalommal a hónap 15. napját követően a polgármester a R ának (3) bekezdése b) pontjában felsorolt különös méltánylást igénylő esetekben előleg kifizetését engedélyezheti. Az előleg összege nem lehet több, mint a megállapított ellátás 50%-a. Előleg folyósítása iránti kérelmet a Képviselőtestületnek címezve a szociális ügyintézőnél lehet benyújtani. (6) A rendszeres szociális ellátásban részesülő a jogosultság megállapításának feltételeit érintő tényeket, körülményeket annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél bejelenteni. (7) A pénzbeni és természetbeni ellátások folyósításának tartama alatt bekövetkezett változások esetén a PT. Kr ai az irányadók. 6.. (1) E rendelet alapján szociális rászorultságtól függő rendszeres ellátásban egyféle jogcímen részesíthető egy személy. 1 Módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet1. -a 2 A bekezdés utolsó mondatát módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 2. -a - 4

4 (2) Nem részesíthető rendszeres szociális ellátásban a kérelmező ha a.) a környezettanulmány alkalmával megállapítást nyer, hogy a család nem a bevallott jövedelmi viszonyainak megfelelő körülmények között él, b.) a környezettanulmány lefolytatásához nem járult hozzá. 7.. (1) Amennyiben az ellátásban részesülő az e rendelet 5.. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti és a meghatározott feltételek hiányában az ellátást jogosulatlanul, rosszhiszeműen veszi igénybe, köteles a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvényben meghatározottak szerint a támogatást visszafizetni. (2) Ha a jegyző a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el az Sztv ának (4) bekezdése szerint jogosult eljárni. (3) Ha a polgármester a hatáskörébe átadott ellátás megtérítését rendeli el az Sztv ának (5) bekezdése szerint jogosult eljárni. (4) A (3) (4) bekezdés alkalmazása során méltánylást érdemlő esetnek a R ának (3) bekezdése b) pontjában felsorolt esetek tekinthetők. 8.. A pénzbeli ellátások felülvizsgálatának tekintetében az Sztv ának (4) (8) bekezdése alapján kell eljárni. 9.. A polgármester negyedévenként tájékoztatja a testületet az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. II. fejezet Szociális rászorultságtól függő pénzbeni ellátások Időskorúak járadéka 10.. (1) Az időskorúak járadékának megállapításával, felülvizsgálatával és megszüntetetésével kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja az Sztv. 32/B-32/D -a alapján a PT. Kr ában rögzített rendelkezések figyelembevételével.

5 -5- (2) 1 Az időskorúak járadéka iránti kérelmet e rendelet 3.számú mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani. (3) Ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy három hónapnál hosszabb ideig részesül időkorúak járadékában, a jegyző erről a tényről értesíti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy lakóhelye szerinti illetékes területi idegenrendészeti hatóságot. Aktív korúak ellátása (1) Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja az Sztv /G -ában foglalt feltételeknek megfelelően, valamint a PT.Kr.9. -ának (4)-(7) bekezdésének figyelembe vételével. (2) Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet e rendelet 4. sz. mellékletét képező formanyomtatványon, melyhez a PT.Kr ában rögzített okiratokat kell csatolni. A csatolandó vagyonnyilatkozat formáját e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (3) Az aktív korúak ellátásának megállapításáról a PT.kr.17. -ában foglalt határozatban kell rendelkezni. (4) Az ellátások formái: a) rendelkezésre állási támogatás b) rendszeres szociális segély. (5) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Sztv. 37/F. -ában meghatározott esetekben. (6) A jogellenesen munkát végző aktív korúak ellátottak jogosultságát, Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szarvasi Kirendeltsége a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozata alapján, a jogerőre emelkedést következő hónap első napjától egy hónapra felfüggeszti. (7) Ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy három hónapnál hosszabb ideig részesül aktív korúk ellátásában, a jegyző erről a tényről értesíti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy lakóhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságot. 1 Módosította a 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 3. -a 2 Módosította a 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4. -a -6-

6 Aktív korúak ellátásra jogosultak közfoglalkoztatása A R ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) 1 Az önkormányzat évente febr. 15-ig, az Sztv. 37 -ának (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja Közfoglalkoztatási Tervét. Az elfogadott tervet az Sztv ának (4) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezésekor módosítja. (2) 2 Az önkormányzat az Sztv ának(3) bekezdésében megjelölt aktív korúak ellátásra jogosult személyek részére a Sztv ában rögzített feltételei alapján legalább 90 munkanap időtartamú közfoglalkoztatást szervez. (3) 2 A foglalkoztatás megszervezéséről az (1) bekezdésben szereplő Közfoglalkoztatási terv ütemezése szerint a polgármester gondoskodik, az Sztv ában foglaltak figyelembe vételével. (4) 2 Az aktív korúak szociális ellátására jogosult személyek jogait és kötelezettségeit külön megállapodásban kell rögzíteni. A megállapodást a polgármester köti meg. (5. számú melléklet) Rendelkezésre állási támogatás 12/A.. 3 (1) Az a személy akinek az Sztv ának figyelembe vételével az aktív korúak ellátására való jogosultságát kivéve az Sztv. 37/B. -ában foglalt személyekhatározatban megállapították, amikor a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben, vagy távolléti díjban nem részesül, vagy b) olyan képzésben vesz részt, amelyhez A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló1991. évi IV. törvény szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg, rendelkezésre állási támogatás illeti meg. (2) A rendelkezésre állási támogatásról - melynek havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege - az (1) bekezdésben szereplő, a jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell. 1 Módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 3. -a 2 Módosította a 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 4. -a 3 Beépítette a 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. -a

7 -7- Rendszeres szociális segély 12/B.. 1 A R. 12/B. -ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) 2 Azok az aktív korúak szociális ellátására jogosult személyek, a) akiknek jogosultságát az Sztv. 37/B. -a (1)-(2) bekezdése alapján állapították meg, illetve b) Sztv ának (1) bekezdésében foglaltak teljesítése alól családtag időszakos ápolására tekintettel, vagy a felkínált munkavégzésre egészségügyi alkalmatlanság miatt, vagy önálló munkavégzésre, munkafolyamat elsajátítására alkalmatlanság miatt orvosi igazolás alapján mentesülnek, rendszeres szociális segélyre jogosultak. Az együttműködési kötelezettséget az a) pont esetében az Sztv. 37/B -ának (4) bekezdése figyelembevételével, a b) pont esetében a feltétel megszűnését követő hónap első napjától elő kell írni. A megszűnés hónapjára - amennyiben az aktív korúak ellátásra való jogosultság továbbra is fennáll - rendszeres szociális segély jár. (2) Az aktív korúak szociális ellátására jogosult személy részére abban az esetben állapítható meg rendszeres szociális segély, ha vállalja az együttműködést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata intézményével a PT.Kr.17. -ában foglaltak alapján. (3) A rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel az Sztv. 37/C. -ának (4) bekezdése alapján is köthető együttműködési megállapodás (4) Az (2) bekezdésben szereplő aktív korúak szociális ellátására jogosult személy az együttműködés keretében: a) a kérelme beadását követő értesítésre a kézhezvételtő számított 5 munkanapon belül a polgármesternél megjelenni, b) Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálatánál nyilvántartásba vetetni magát c) akadályoztatása esetén- amennyiben az akadályoztatás nem neki felróható ok miatt következett be, köteles az akadályoztatást követő 5 napon belül hitelt érdemlően igazolni a mulasztás okát. Betegség esetén a háziorvos igazolását kell csatolni. d) Szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programokban részt venni. 1 Beépítette a 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 5. -a 2 Módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 4. -a

8 -8- (5) A beilleszkedést segítő programok típusai: - a kirendeltséggel való kapcsolattartás - oktatás, képzésben való részvétel - életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson való részvétel - munkavégzés felkészítésre való foglalkozás, (munkahelykeresést segítő technikák) (6) Az egyénre szabott programot Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálatának családgondozója állítja össze. (7) Ha a szociális segélyben részesülő személy e rendelet (3)-(5) bekezdésében szabályozott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, Körös-szögi Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Intézményének családgondozója értesíti a jegyzőt. (8) Az együttműködés súlyos, vagy két éven belül történő ismételt megszegése esetén a rendszeres szociális segélyre való jogosultságát, a rendszeres szociális segély folyósításával egyidejűleg meg kell szüntetni. Az együttműködés súlyos megszegésének kell tekinteni az Sztv. 37/F. -ában foglaltakon túl, ha az együttműködési felhívásra meg nem jelent személy, az akadályoztatásról, a távolmaradás okáról szóló igazolást a felhívás kézhezvételétől, illetve munkakezdésre megjelölt naptól számított 3 napon belül nem mutatja be. Lakásfenntartási támogatás 13.. (1) 1 A lakásfenntartási támogatással kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja az Sztv ának (1)-(8) bekezdéseiben, valamint az Sztv ában foglaltak alapján. (2) 2 A kérelem mellé csatolni kell a R. 6. számú mellékletét képező jövedelem-nyilatkozatot, valamint a kérelmező 7.számú mellékletben foglalt nyilatkozatát. (3) A támogatás folyósításának tartama alatt bekövetkező változások, vagy a jogosult halála esetén a PT. Kr a alapján kell eljárni. 1 Módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 5. -a 2 Módosította a 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 6. -a

9 -9- Ápolási díj 14.. (1) Ápolási díjat állapít meg a.) a jegyző az Sztv /A. -aiban rögzített feltételek teljesülése esetén, b) 1 A települési önkormányzat képviselő -testülete annak a hozzátartozónak, (hozzátartozó a Ptk b.) pontjában megjelölt személy) kivéve jegyes aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülállók esetén 150%-át nem haladja meg. (2) Amennyiben az ápolt, és az ápolást végző személy nem egy lakásban lakik, az ellátás megállapítása előtt vizsgálni kell, hogy az ápolást végző személy vállalt kötelezettségének eleget tud-e tenni. (3) 2 Az ápolási díj iránti kérelmet e rendelet 8. számú mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kórházi zárójelentés, illetve a szakorvosi vélemény alapján a háziorvos által kiállított szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy az ápolt önmagát folyamatosan ellátni nem tudja, folyamatos és tartós felügyeletre szorul. Amennyiben az ápolásra szoruló személy óvoda, közoktatási-, felsőoktatási intézmény látogatója, illetve nappali ellátást nyújtó szociális intézményt vesz igénybe, csatolandó a 9.számú mellékleten az intézményvezető igazolása. (4) A kórházi zárójelentés, ill. szakvélemény nem lehet régebbi három hónapnál. (5) 3 A háziorvos a rendelet 10.számú mellékletét képező formanyomtatványon adja ki az igazolást és szakvéleményt az ápolási díj megállapításához. (6) 4 Az ápolási díj megállapítása előtt a szociális ügyintéző a helyszínen ellenőrzi, és környezettanulmányban rögzíti, hogy az ápolási kötelezettség teljesíthető. Az ápolási díj megállapítását követően jelzésre, illetve alkalomszerűen ellenőrzi, és környezettanulmányban rögzíti az ápolási kötelezettség teljesítését. Az ápolási kötelezettség ellenőrzését az ápolási díj megállapításáról szóló határozatnak tartalmazni kell. (7) Az (1) bekezdés b) pontja alapján megállapított ápolási díj összege, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. (8) 5 Az e rendelet alapján megállapított ápolási díjra való jogosultság feltételeit két évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat lefolytatásakor e rendelet 10.számú mellékletét képező formanyomtatványon kell a háziorvosi igazolást benyújtani. 1 Módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 7. -a 2 Módosította a 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 7. -a 3 Módosította a 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 8. -a 4 Módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 8. -a 5 Módosította a 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 9. -a

10 -10- (9) A megállapításra és megszüntetésre kerülő ápolási díjra vonatkozóan az Sztv /B - ának, 44. -ának rendelkezéseit, a PT. Kr ának rendelkezéseit, valamint az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (10) Ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy három hónapnál hosszabb ideig részesül az Sztv. 42/B. -a ápolási díjban, a jegyző erről a tényről értesíti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy lakóhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságot. Átmeneti segély 15.. (1) Átmeneti segélyben részesíthetők azok a családok, személyek akik létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, ezért anyagi segítségre szorulnak és a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedül élők esetén a 150%-át nem haladja meg. (2) 1 Az átmeneti segély iránti kérelemet a 11.számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani és csatolni kell a kérelmező jövedelemnyilatkozatát (6.számú melléklet), a jövedelemigazolásokkal együtt. (3) a) Különösen indokolt, méltánylást érdemlő esetben az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemtől le lehet tekinteni. b) Különösen indokolt, méltánylást érdemlő esetnek tekinthető: - a család ingatlanát ért elemi kár - haláleset a családban - munkanélkülivé válás a családban - közüzemi számlák elszámolásakor jelentkező magas költség - beteg gyermek, idős családtag rendszeres utaztatása c) 2 fűtőanyag-, élelem-, illetve gyógyszerhiány, közüzemi tartozás miatt krízis helyzetbe került személyek, családok esetében a polgármester jogosult azonnali természetbeni, illetve pénzbeni átmeneti támogatást nyújtani a kérelmezőnek, legfeljebb 5.000,-Ft értékben. Döntéséről a polgármester a képviselő-testület következő ülésén beszámol. d) 2 a c) pontban foglalt támogatás megállapításához krízis helyzetnek minősül, ha a kérelmezőnek, nincs a birtokában legalább - egy hétre való fűtőanyag és a napi legmagasabb hőmérséklet nem éri el a 15 C -ot, - három napra elegendő élelmiszer - két hétre elegendő gyógyszer, -a közüzemi szolgáltatás visszakapcsolásához elegendő készpénz 1 Módosította a 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 10. -a 2 Beépítette a 15/2010. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1..a

11 (4) 1 Átmeneti segély adható: a) egyszeri (eseti alkalommal), évente legfeljebb háromszor, vagy b) meghatározott (tartós) időre, évente legfeljebb egyszer (5) 2 Átmeneti segély nyújtható még: a.) gyógyszertámogatásként, b.) nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként, c.) gyógyászati segédeszköz megvásárlásához, d.) közüzemi számlák kiegyenlítéséhez (6) A (5) bek. a.) b.) c.) pontban meghatározott támogatás azoknak a személyeknek adható, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egye-egy betegség miatt a magas kiadást nem képesek megfizetni, és közgyógyellátásra nem jogosultak, ill. az adott esetben nem érvényesíthető. (7) A (5) bek. a.) b.) c.) pontjában meghatározott támogatás igényeléséhez csatolni kell a kezelőorvos által kiállított és a gyógyszerész által beárazott gyógyszerköltségről, gyógyászati segédeszközökről, ill. szolgáltatásról szóló igazolást, vagy számlát. (8) Amennyiben az átmeneti segély iránti kérelem rendkívüli gyógyszersegély megállapítására irányul, a kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. Az átmeneti segély összege (1) Az egy év során nyújtott átmeneti segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (2) A lakhatási támogatásban részesülők esetében az egy év során nyújtott átmeneti segély összege nem haladhatja meg (1) bekezdésben meghatározott összeg 50%-át Módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 9. -a 2 Módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 10. -a 3 Módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 11. -a 4 Hatályon kívül helyezte a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 12. -a - 12-

12 Temetési segély 21.. (1) 1 Temetési segély nyújtható annak a csabacsűdi lakóhellyel rendelkező állampolgárnak, aki a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, és a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát. A temetési segély iránti kérelemhez (13.számú melléklet) csatolni kell az e rendelet szerinti jövedelemnyilatkozatot és jövedelemigazolásokat. Az elbíráláskor a PT.Kr. 32 -ában, valamint 33 -ában foglaltak szerint kell eljárni. 1 (2) Temetési segélyre jövedelemi határtól függetlenül jogosult az a csabacsűdi lakóhellyel rendelkező állampolgár, aki elhunyt csabacsűdi állampolgár eltemetéséről gondoskodott. Az (1) bekezdésben rögzítettek szerint kell eljárni, azzal, hogy ebben az esetben elegendő a halálozás tényének igazolása, valamint a temetési számlák bemutatása. (3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 20%-át nem haladhatja meg, kivéve ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának létfenntartását veszélyezteti. (4) 2 A temetési segély összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotása előtt határozatban állapítja meg. (5) 3 A temetési segéllyel kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások 22.. (1) Az e rendelet 12..-ában foglalt rendszeres szociális segélyt, - amennyiben a családban a segély megállapítását megelőző időszakban támogatás megállapítására került sor közüzemi számlák, illetve gyermek térítési díjának elmaradása miatt, - az Sztv ának (2) bekezdésében rögzített feltételek fennállása esetén, az ott rögzített mértékben, természetbeni juttatásként kell nyújtani. A természetbeni juttatás formája: élelmiszer, tankönyv, térítési díj kifizetése, étkezési utalvány. (2) Az e rendelet 15. -ában foglalt feltételek alapján megállapított pénzbeni segély helyett az ellátás élelmiszer-, ruha-, tüzelő vásárlási utalvány formájában is biztosítható. 1 Az utolsó két mondatot módosította a 4/2009.(IV.1.) KT rendelet 12. -a 2 Módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 13. -a 3 Módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 14. -a -13-

13 Köztemetés 23.. (1) A köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja az Sztv a, valamint 63/2006. (III.26.) Korm. rendelet 34. -a alapján. (2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az Sztv a (3) bekezdése b) pontjában foglalt eltemettetésre köteles személy, részben, vagy egészben mentesíthető köztemetés költségeinek megtérítése alól. Különösen méltánylást érdemlő esetnek a R ának (3) bekezdése b) pontjában felsorolt esetek tekinthetők. Közgyógyellátási igazolvány 24.. (1) A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére az Sztv ai, valamint a 63/2006. (III.26.) Korm. rendelet a alapján közgyógyellátási igazolvány állítható ki. (2) 1 A jegyző méltányosságból közgyógyellátási igazolvány kiállítását rendelheti el azon rászorult személy részére a) a havi igazolt rendszeres gyógyító ellátás költsége oly mértékben megnövekedett, hogy ezáltal létfenntartása bizonytalanná vált, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élők esetén a 200%-át, továbbá b) a havi igazolt rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. (3) 2 A közgyógyellátás iránti kérelmet e rendelet 14.számú mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a rendszeres gyógyító ellátásokról szóló háziorvosi igazolást. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 25.. (1) 3 A jegyző az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát annak a személynek állapítja meg, aki megfelel az Sztv a (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek..a jogosultság megállapítása iránti kérelmet e rendelet 15.számú mellékletét képező formanyomtatványon, a PT.Kr.50. -a szerint csatolandó iratokkal kell benyújtani. (2) A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére más jogcímen valóban nem jogosult. 1 Módosította a 38/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet 15. -a 2 Módosította a 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 13. -a 3 Az utolsó mondatot módosította a 4/2009.(IV.1.) önkormányzati rendelet 14. -a

14 (3) Az (1) bekezdések alapján kiadott igazolásokról a jegyző nyilvántartást vezet és teljesíti bejelentési kötelezettségét az egészségbiztosítási szerv felé. IV. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 26.. (1) Az Sztv. valamint e rendelet alapján megállapított pénzbeli ellátások célnak megfelelő felhasználásának ellenőrzését a többször módosított A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben előírt hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályai alapján a Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézői végzik. (2) Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzések során elsősorban a lakásfenntartási támogatás célnak megfelelő felhasználására, valamint a rendszeres szociális segély feltételeinek vizsgálatára kell kitérni. (3) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultság feltételei nem állnak fenn, ill. a jogosult kötelezettségét nem teljesíti az ellátás folyósítását meg kell szüntetni, és a támogatás visszafizetéséről kell intézkedni. (4) Az e rendelet hatálybalépése előtt, a 13/2003. (VII.8.) KT. számú rendelettel hatályon kívül helyezett 4/1997. (V.1.) KT. számú rendelet 9.. (2) (3) bekezdései alapján bejegyzett hagyatéki tehet fenntartásáról, ill. részben, vagy egészben történő törléséről egyedi elbírálás alapján, az ellátás megszűnését követően dönt a képviselő-testület (1) E rendelet március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A hatálybalépéssel egyidejűleg a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított, 14/2006. (IV.30.) KT. számú rendelet, valamint a 14/2006. (VI.30.) KT. számú rendeletet módosító 29/2006. (XII. 15.) KT. számú, a 12/2007. (V.25.) KT. rendelet, és a 28/2007. (XII.29.) KT. rendelet hatályukat vesztik. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben meghatározottak szerint intézkedik. Csabacsűd, február 12. Frankó János sk. polgármester Kasikné Csík Zsuzsanna sk. jegyző Kihirdetve: február 22. Egységes szerkezetbe foglalva: 2010.október 1. Csabacsűd,2010.október 1. Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző 1. számú melléklet 1

15 Vagyonnyilatkozat I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona A. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak Gépjármű: ' a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft sz. mellékletet módosította 4/2009.(IV.1)KT rendelet 15. -ának (1)bekezdése b) tehergépjármű, autóbusz:... típus... rendszám

16 a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 2.számú melléklet

17 Környezettanulmány Név:... Lakcím: Csabacsüd, Nevezett és vele közös háztartásban élők adatai: Név Rokoni kapcsolat Szül.ideje Családi állapot Foglalk. Havi jövedelem Egy főre jutó jövedelem:. Kérelmező munkahelye:... Hozzátartozó munkahelye:.. 2.Külön háztartásban élő hozzátartozói: Név Rokoni kapcsolat Szül.év Pontos cím Foglalk. Csal.áll.hány fő eltart.gondosk. Havi jöv. 3. Egyéb jövedelem, ellátás, juttatás:. Saját vagy bérelt mezőgazdasági ingatlan:.. Állatállomány:.. 4. Lakásviszonya: A lakásban milyen minőségben lakik: tulajdonos, tulajdonos rokona, albérlő egyéb:. A lakás szobáinak száma:.. Saját ház esetén annak állapota:, Értéke:..

18 -2-5. Lakáskörülmények: (komfort fokozat, berendezés, felszerelés) 6. Általános szociális helyzet: (élelmezés, ruházat, rezsi, törlesztő részlet, kölcsön).. 7. Egészségi állapot, munkaképes-e: igen nem Csökkent munkaképességű: állandóan időlegesen, idős kora, egészségi állapota miatt. Közgyógyellátásban részesül-e: igen nem Van-e tartási szerződése: igen - nem 8. Egyéb az ügy elbíráláshoz szükséges vagy felhasználható adatok, tények, megállapítások: Csabacsüd,. ügyfél aláírása a környezattanulmányt készítő aláírása

19 3.számú melléklet KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... Telefonszám (nem kötelező megadni):... Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri):... A folyószámlát vezető pénzintézet neve: A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 3. A házastárs/élettárs személyi adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... II. Jövedelmi adatok: Jövedelem típusa Kérelmező Házastárs/élettár s havi jövedelme (forint) Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás Keresőtevékenységből származó jövedelem Egyéb jövedelem Összesen

20 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy *- kérelmező: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), *- házastárs/élettárs: életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), - a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: kérelmező aláírása... kérelmező házastársának/élettársának aláírása * Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás! I.

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:..

K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:.. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:.... Születési neve:.. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához

Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához Nyilatkozat a rendszeres szociális segély felülvizsgálatához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára

KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM rendszeres szociális segély megállapítására/felülvizsgálatára 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1 melléklet a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1 melléklet a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelem

Rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelem Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Ügyfélfogadási idő: Polgármesteri Hivatala Hétfő: 13.30-17.30 Szociális és Egészségügyi Főosztály Szociális Osztálya Szerda: 08.00-16.00 Péntek: 08.00-11.30

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához

Adatlap. az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 2/A számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Adatlap az időskorúak járadékának hivatalból történő megállapításához 1. Személyi adatok 1.1. [A HATÓSÁG TÖLTI KI] 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Anyja

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Neve:. Születési neve. Születési hely, év, hó, nap:...

IGÉNYLŐ LAP A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) Neve:. Születési neve. Születési hely, év, hó, nap:... IGÉNYLŐ LAP A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve Születési hely,

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez. KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására

2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez. KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására 2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem Aktív korúak ellátásának megállapítására. 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok:

Kérelem Aktív korúak ellátásának megállapítására. 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: V.sz.melléklet Kérelem Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:..

Részletesebben

Kérelem. a rendszeres szociális segély megállapítására

Kérelem. a rendszeres szociális segély megállapítására Kérelem a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak rendszeres szociális segélyének megállapítására

KÉRELEM aktív korúak rendszeres szociális segélyének megállapítására Érkezett:.. Szignó:. 0535 I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak rendszeres szociális segélyének megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára

Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára I. Személyi adatok Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Telefon: (06-28) 581-025

TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Telefon: (06-28) 581-025 TURA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1. Telefon: (06-28) 581-025 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak

Részletesebben

Kérelem települési támogatás megállapítására

Kérelem települési támogatás megállapítására B ü r ü s E n d r ő c G y ö n g y ö s m e l l é k K é t ú j f a l u * K i s d o b s z a S z ö r é n y T e k l a f a l u V á r a d Z á d o r Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 7975 Kétújfalu, József

Részletesebben

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok Kérelem az aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:...... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. Személyes adatok

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. Személyes adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

K é r e l e m lakásfenntartási támogatás igényléséhez

K é r e l e m lakásfenntartási támogatás igényléséhez K é r e l e m lakásfenntartási támogatás igényléséhez I. Személyi adatok a) Igénylő: Szem. Igazolvány száma:... Neve (nőknél leánykori is):... Születési ideje, helye:... Anyja neve:... Állampolgársága:...

Részletesebben

Aggtelek, Jósvafő, Teresztenye Községek Körjegyzősége 3759 Aggtelek, Kossuth út 8. Telefon: 48/503-208 FAX: 48/503-209

Aggtelek, Jósvafő, Teresztenye Községek Körjegyzősége 3759 Aggtelek, Kossuth út 8. Telefon: 48/503-208 FAX: 48/503-209 Aggtelek, Jósvafő, Teresztenye Községek Körjegyzősége 3759 Aggtelek, Kossuth út 8. Telefon: 48/503-208 FAX: 48/503-209 Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési helye, ideje (év,

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására. Neve:... Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:.

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ MB 07 10-37/B Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya KÉRELEM AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési (leánykori) neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Tiszabezdédi Közös önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltsége 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. Telefon/Fax: 06-45/

Tiszabezdédi Közös önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltsége 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. Telefon/Fax: 06-45/ Tiszabezdédi Közös önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltsége 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. Telefon/Fax: 06-45/433-110 Kérelem aktív korúak ellátásának felülvizsgálatára 3. számú melléklet

Részletesebben

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:...

Települési támogatás kérelem. Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító jele:... Gomba Község Polgármestere részére Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Települési támogatás kérelem Név... születési név:... születési hely:... születési idő... anyja neve;...adóazonosító

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor...

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM. Igénylő neve:... Születéskori név:.. Születési hely, idő Anyja neve. TAJ száma: Betöltött életkor... 4. melléklet az 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS IRÁNTI KÉRELEM Igénylő neve:.... Születéskori név:.. Születési hely, idő:...... Anyja neve:........ TAJ száma: Betöltött

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

Kérelem. a települési támogatás (lakhatási támogatás) megállapításához

Kérelem. a települési támogatás (lakhatási támogatás) megállapításához Kérelem a települési támogatás (lakhatási támogatás) megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: A támogatást igénylő neve:... Születési neve:... Születési helye, ideje:...

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásait,(pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE Az igényelt támogatás formája: *A megfelelő rész aláhúzandó - eseti önkormányzati segély általános eseti önkormányzati segély gyógyszersegély temetési segély -

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ Tisztelt Ügyfelünk! A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény. 54.. (1) bekezdése

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

KÉRELEM. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához I. SZEMÉLYI ADATOK 1. Kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. oldal Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL HATÓSÁGI OSZTÁLY Érdi Járási Hivatal tölti ki: Érkezett:.... No.:. Átvevő aláírása:... Ügyfélfogadás helye és rendje: Hétfő: 13.00-18.30 Szerda: 8.00-12.00

Részletesebben

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására Átvettem: 2011.... Szignó:... KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására

K É R E L E M. Lakhatási támogatás megállapítására 1. számú melléklet K É R E L E M Lakhatási támogatás megállapítására I. Személyi adatok: 1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok: Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Lakóhelye:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Tiszabezdédi Közös önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltsége 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. Telefon/Fax: 06-45/

Tiszabezdédi Közös önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltsége 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. Telefon/Fax: 06-45/ Tiszabezdédi Közös önkormányzati Hivatal Tiszaszentmártoni Kirendeltsége 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 30. Telefon/Fax: 06-45/433-110 Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet

Részletesebben

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Szociális tűzifa támogatás igénylése

Szociális tűzifa támogatás igénylése Átvétel: Szignó: Szociális tűzifa támogatás igénylése Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon, házas, bejegyzett

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg,

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a rászorultsága annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:...

KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához. 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születés helye, ideje:... Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu rendelethez 1. melléklet a 14/2013. (XII. 23.) önkormányzati KÉRELEM önkormányzati segély megállapításához

Részletesebben

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve:

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításhoz

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításhoz Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításhoz A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő

Részletesebben

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására

K É R E L E M a rendszeres szociális segély megállapítására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális- és Egészségügyi Ágazat Szociális Iroda 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 3. 1751 Bp., Pf. 85. (1)-278-0914 Honlap: www.csepel.hu

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben