JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2012. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2012. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE"

Átírás

1 JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2012. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Jászszentandrás Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, 2011.évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 77. -ában, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) sz. Kormányrendeletben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) sz. rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: jóváhagyja E Ft bevétellel E Ft kiadással E Ft pénzmaradvánnyal (2)Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3)Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3/1., 3/2., 3/3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat a szociálpolitikai juttatások kimutatását a 4 számú melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásait a 5.,6,. és 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (1)A képviselőtestület az önkormányzat évi létszámát, Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, pénzmaradvány-kimutatását, 8., számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat helyi és gépjárműadó hátralékát a 12 számú melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi / 14

2 (3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (5) Az önkormányzat körjegyzője a pénzmaradványnak a évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. 4. Az önkormányzat a december 31-ei állapot szerinti vagyonát 11. számú melléklet, valamint 11/a. sz. melléklet szerinti vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján E Ft-ban állapítja meg. 5. (1) Az önkormányzatnak államadóság és állam által nyújtott hitelállománya nincs. (2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatása a 14. számú melléklet szerint. 6. Az önkormányzat éves összefoglaló ellenőrzési jelentését, valamint a független könyvvizsgálói jelentést a 16 számú melléklet szerint hagyja jóvá. 7. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2011 évi költségvetésről szóló 2/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet és az ezt módosító 8/2011. (VIII.29.), 1/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet, illetve az Önkormányzat 2010 évi költségvetési zárszámadásáról szóló 4/2011. (V.02.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Kelt: Jászszentandrás Önkormányzata Képviselőtestületének 2012.április 26-i ülésén. Banka Ferenc sk. polgármester Márkus Erika sk. körjegyző A kivonat hiteléül: Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésre került hó nap Márkus Erika körjegyző 2 / 14

3 2. számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzat évi bevételeinek részletezése Normatív hozzájárulások és normatív támogatások évre Ft-ban Megnevezés Összeg Ft 1. Települési önkormányzatok feladatai Körjegyzőség működésére Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális alapszolgáltatás feladatai Közoktatási hozzájárulások Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 0 Összesen (1-8 sor) Normatív kötött felhasználású és központosított támogatások évre Ft-ban Megnevezés Összeg Ft 1. Egyes szociális feladatok támogatása: Foglalkoztatást helyettesítő támogatások ( 18fő, 80%) Rendszeres szociális segély ( 6fő, 90%) Egészségkárosodottak szociális segélye ( 2 fő, 90 %) Időskorúak járadéka ( 3 fő 90 %) Ápolási díj ( 13 fő 75 %) Lakásfenntartási támogatás ( 92 fő 90 %) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: Pedagógus továbbképzés ( 19 fő ) Osztályfőnöki pótlék ( 9 fő ) Gyógypedagógiai pótlék ( 1 fő ) Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen: / 14

4 Jászszentandrás Önkormányzat Évi bevételeinek részletezése 2/A melléklet ezer Ft-ban Megnevezés eredeti ei. mód.ei. teljesítés 1. Állami támogatások: - Normatív támogatások Normatív kötött felh. áll.tám Működési célú központosított tám Fejlesztési célú központosított tám Egyéb központi támogatások Előző évi költségvetési kieg., visszatérítések Állami támogatások összesen: Önkormányzat sajátos működési bevételei 2. Helyi adók: - Magánszemélyek kommunális adója lakás x 5000 Ft - Idegenforgalmi adó tartózkodás után éjszaka x 350 Ft - Üdülők után építményadó m2 x 500 Ft - Iparűzési adó Idegenforgalmi adó épület után Helyi adók összesen: Átengedett központi adók: - SZJA helyben maradó része 8 % SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: Egyéb sajátos bevételek: - Talajterhelési díj Pótlék, bírság Önkormányzati lakások lakbér bevétele Önkormányzati egyéb ingatlanok bérleti díja Andrástermál Kft bérleti díj Egyéb sajátos bevételek Egyéb sajátos bevétel összesen: Sajátos működési bevételei összesen: (2+3+4) / 14

5 5. Intézményi működési bevételek: - Igazgatási szolgáltatási díj Árú- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Intézményi ellátási díjak: - gyermekétkeztetés szociális étkeztetés szociális gondozás néptánc oktatásra befizetés Bérleti díjak: - földbérlet sírhely megváltás művelődési ház bérleti díj Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevételek Kiszámlázott áfa és visszatérülés Egyéb bevétel Intézményi működési bevétel összesen: Átvett pénzeszközök működési célra: - Jászivány oktatás támogatása Jásziványtól körjegyzőségnek Társulástól oktatás finanszírozására TB finanszírozás védőnő, isk eü Mozgáskorlátozottak támogatására Elk.állami pénzalapoktól közfoglalk.tám MVH Iskolatej tám KSH-tól Körj-nek népszámlálásra M-i Önk-tól parlagfűmentesítésre Pénzbeli gyermekvéd. Kedvezmény Nemzeti Sportintézet tám Regio-Kom-tól átv. pe Működési átvett pénzeszköz összesen: Egyéb működési bevételek: - Pénzmaradvány működési célra Egyéb működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek: - Pénzmaradvány felhalmozási célra Lakosságtól útaszfaltozásra Lakosságtól csatornázásra Szülői Szervezettől sportcs. öltöző felúj-ra Jász-Szó Alapítv-tól Szent I. szoborra Ingatlan értékesítés / 14

6 Felhalmozási bevétel összesen: Önkorm. és intézm. bevételek mindösszesen: Jászszentandrás-Jászivány Körjegyzőség bevételei: - Saját bevétel: Jásziványtól átvett pénzeszköz KSH-tól népszámlálásra Önk-tól intézményfinanszírozás Előző évi költségv-i kiegészítések Pénzmaradvány működési célra Összesen: számú melléklet SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ÉVI TELJESÍTETT KIADÁSAI ezer Ft-ban Megnevezés er.előir. mód.ei. teljesítés 1.)Munkanélküliek ellátása: - Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ) Egészségkárosodottak szociális segélye ) Időskorúak járadéka ) Normatív lakásfenntartási támogatás ) Helyi lakásfenntartási támogatás ) Ápolási díj ) Átmeneti segély ) Temetési segély ) Köztemetés ) Közgyógyellátás méltányossági ) Szociális étkezés ) Gyermekvédelmi kedvezmény / 14

7 13.) Mozgáskorlátozottak közlekedési tám ) Gyermekétkeztetés (gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, 3 vagy több gyermekesek) 15.) BURSA ösztöndíj ) Tanulók tankönyv támogatása ált. iskola, középisk., felsőoktatás, általános iskola ingyenes tankönyv 17.) Karácsonyi utalvány, mikuláscsomag ) Iskolatej ) Közműfejlesztési támogatás ) Szemétszállítási- és csatornadíj tartozások Szociális juttatások összesen: számú melléket Jászszentandrás Önkormányzat felhalmozási kiadásai eredeti ei. mód.ei. teljesítés 1. 3 út tervezése (pályázathoz) Útépítés (Petőfi, Székely, AdyE.) Útépítés (Napsugár út) József A út parkoló építése Közvilágítás korszerűsítés Intézményeknél számítógépek cseréje es út mellett buszforduló kiépítése Szent István szobor + talapzat Térfigyelő kamerák / számítógép, szünetmentes, router / 10. Földterület vásárlás /camping mellett/ Községrendezési terv / 14

8 12. Fénymásoló iskolába Fűkasza vásárlás Felhalmozási kiadások összesen: számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzata évi felújítási feladatai ezer Ft-ban ered ei. mód. ei. Teljesítés 1. Járdák aszfaltozása Iskola pellet-fűtés kialakítás Rákóczi út 79. /Waldorf/ épület tetőcsere Művelődési ház nyílászáró, parketta csere pályázat Pince klub kialakítás szociális ellátáshoz Községháza ablakcsere,lapostető kivált, szigetelés Fecskeház ajtó,ablakcsere befejezés Iskola tornaterem lapostető kiváltása Tornaterem vizesblokk átépítés Térfigyelő felújítás Dudás út felújítás Salakos pálya felújítás isk Felújítás összesen: számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzat hitel, kölcsön és felhalmozási célú pénzeszközátadása feladatonként / 14

9 ezer Ft-ban ered.ei. mód.ei. teljesítés 1. Csatorna hitel törlesztés Andrástermál csúszda hitel,kamat Andrástermál KFT járda aszfaltozás Mártírok út 21 apartmanház szigetelés, külső jav Hitel, kölcsön kiadás összesen: Első lakáshoz jutók támogatása Fogacsi kápolna felújítására Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: számú melléklet Jászszentandrás Önkormányzat évi önálló és részben önálló intézménye létszámadatainak teljesítése Ered.ei. mód. Ei. teljesítés Községi Önkormányzat: Igazgatás: - polgármester Szociális ellátás: - tanyagondnok házi gondozó Védőnői szolgálat - védőnő Művelődési Ház és Könyvtár: - könyvtáros takarító Gazdasági feladatok - 1 fő karbantartó,parkgondozó fő közcélú foglalkoztatott Községi Önkormányzat összesen: 11 fő Jászszentandrás-Jászivány Körjegyzőség: 9 / 14

10 - körjegyző ügyintéző, ügykezelő Körjegyzőség Összesen: 12 fő Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Iskola: - pedagógus technikai dolgozó Óvoda: - óvodapedagógus dajka Általános Iskola és Óvoda összesen: 27 fő fő prémiumévek programban Mindösszesen: 50 fő számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai évi teljesítése Ezer Ft-ban bevétel kiadás évben nem volt. 11/a.sz.melléklet Az önkormányzat és intézményei december 31.-i állapot szerinti vagyonkimutatása Épületek: 1./ Polgármesteri Hivatal Rákóczi út / Házasságkötő terem Rákóczi út / Tűzoltó őrszoba Rákóczi út / Ravatalozó Mártírok út / 14

11 5./ Szolgálati lakás Akácfa út 4. 6./ Szolgálati lakás /rendőr/ Rákóczi út / Szolgálati lakás Rákóczi út 94/1. 8./ Bérlakás, / fecskeház / Rákóczi út / Idősek Otthona Rákóczi út / Orvosi rendelő Rákóczi út / Általános iskola Mártírok út / Általános iskola Rákóczi út / Általános iskola / régi pártház/ Mártírok út / Művelődési Ház Rákóczi út / Óvoda Rákóczi út / Tornaterem Mártírok út / Napközi konyha Mártírok út / Régi iskola ép.,park, Mártírok út / Épület /MINTA/ Mártírok út 6/1. Képzőművészeti alkotások állománya: 1./ Kopjafa 2./ Harangláb 3./ I. Világháborús emlékmű 4./ II. Világháborús emlékmű 5./ Szentandrás Apostol szobor 6./ Országzászló 7./ Szent István mellszobra 1.oldal Építmények : 1./ Szeméttelep 2./ Sportpálya, öltöző 3./ Mélyfúrású kút 4./ Urnafal 5./ Park építés, ivókút 6./ Szelektív, hulladék gyűjtő 7./ Vízhálózat rekonstrukció, 8./ Buszmegállók 9./ Kézilabdapálya felújítás 10./ Közvilágítás Utak, járdák építése, felújítása: 1./ Aba N. út 2./ Ady Endre út 3./ Akácfa út 4./ Alkotmány út 5./ Autóbusz forduló Rákóczi út 11 / 14

12 6./ Bartók B. út 7./ Bem út 8./ Dudás út felúj. / 767 hrsz., járda,/ 9./ Felszabadulás út 10./ Felsőtanyai út 11./ Gárdonyi út 12./ Haladás út 13./ Hunyadi út 14./ Jász út 15./ József A. út 16./ Kossuth út /járda 131 hrsz./ 17./ Lenin út 18./ Mártírok út 19./ Mártírok út / kis piac aszfalt./ 20./ Mártírok út / járda / 21./ Napsugár út építése 22./ Petőfi út 23./ Posta út 24./ Posta út / járda /758.hrsz./ 25./ Rákóczi út / járda / 26./ Rózsa út 27./ Széchenyi út 28./ Székely M. út 29./ Váci M. út 30./ Zrínyi út 2.oldal Telkek, erdő, egyéb : Hrsz.: 1./ Takarék szöv. melletti telek 2 2./ Csordajárás dögkút erdő 025/8 3./ Gyógyszertár mögötti telek 436/2 4./ Telekrész Rózsa út / Tanyahely Kertész út 013/19 6./ Szántó 095/119 7./ Szántó 095/66 8./ Csordajárás úton erdő 025/19 9./ Beépitetl. terület Hunyadi út 1113/22 10./ Beépítetl. terület Felszabad. útnál / Szántó 099/ / Régi csárda telek, emlékpark 13./ Rozmaring ut. csat / Földterületek vásárl. 270 Gépek, berendezések: 1./ Térfigyelő felúj. Járművek : 12 / 14

13 1./ Ford 2./ Yamaha motor 3./ IFA tűzoltóautó 4./ Volkswagen Crafter Kombi Részesedések: 1./ ELMIB részvény 2./ Andrástermál Kft részesedés 3./ Jászközmű Kft részesedés Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök : 1./ Strand, Vízmű : épületek, építmények, volt gyógyszertár+melléképület, gépek, berendezések, 2./ Jászközmű KFT.: Szennyvíz csatorna beruházás / pótmunka / Szennyvíz csatorna beruházás 13. sz. melléklet JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA Több éves kihatással járó felhalmozási és dologi kiadásai Felhalmozási kiadások: A 71 milliós hitel az év folyamán kifizetésre került. ezer Ft-ban 71 millió kölcsön kiadásai: Összesen Tőke Kamat Andrástermál csúzda hitel törlesztés kezességvállalás ezer Ft-ban 13 / 14

14 Összesen sz.mell. Jászszentandrás Önkormányzat képviselőtestülete által nyújtott közvetett támogatások évben a.) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: - b.) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön ök elengedésének összege: - c.) Helyi adónak, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összeg: - d.) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: e.) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege: - 14 / 14

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft

- működési célú hitel felvétel 21 215 ezer Ft - fejlesztési célú hitel felvétel 278 601 ezer Ft Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011.(II.24.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.11.) évi rendeletének módosításáról Kerekegyháza

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 330-001. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LENGYELTÓTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1.sz.melléklet CÍMREND 2011.ÉVBEN 1) ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI 1/a. Hivatali igazgatás feladatai 1/b. Önkormányzati

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-15. mellékletekben foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013.(IV...) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013.(IV...) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(IV...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraszele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat /2008(II.) sz. Rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a M agyar

Részletesebben

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal 1. számú melléklet Címrend Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2009. (XII.18.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (I.30.) rendelet a 1.. Fonyód Város

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Cigánd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben