Ara 4 "főís VÁSÁRHELYI. 3 lesz ma a Sas msztennében d. e. fél Cieatrieis Lajos főispán elnöklésével a be« Kun Béla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ara 4 "főís VÁSÁRHELYI. 3 lesz ma a Sas msztennében d. e. fél Cieatrieis Lajos főispán elnöklésével a be« Kun Béla."

Átírás

1 Hödin^vásárhely, I9Í4 ugusztus 9 vsárnp Ar 4 "főís X * évfoly"298*- s z á w u VÁSÁRHELYI í S g g t i p o l itik--i 3 lesz Ss sztennében d e fél Cietrieis Ljos főispán elnöklésével be«ktonák csládtgit segélyezése végett és eberbráti kötelességből jöjjön el indenki! ét Hufófttrtí ltniwirti WÜ Tfefefo t 87 fel 2 fhíés, s«á«m»p í«ijíkís nipoko 4 Sűér II t«piip Kun Bél Hősiesség Vidéf* ncgyeáívie 5 K Nyílttá* pettt M M SO flíílr Meghjtottál! zászlót 13 H ő s e l é k e e l ő t t Az rdi háziezred vértnuk szobránál A hivtlos távirtok szerint Észkon és Délen épen ugy, int Keleten egindult hrc A szerbek és oroszok étien tüzelnek ágyúink, fegyvereink s zok viszonozzák hlált, sebeket osztó lövéseket Mí, kik Itthon vgyunk s dicsőség hrcezejéről víszszvárjuk kedveseinket, tlán Jobbn borzdunk ezektől lövé sektől, int zok, kik frksszeet néznek hlálll s in den lövésre uj lövést dnk* Mi értük, ők értünk ggódnk* Lelküket egcélozz z erős krt s visszpttn rról félele A i krtunkt pedig rnyozz eg jótett, it zokért hozunk, kik ve rők htiíftásávl is készek gyr történeleben uj, dicsősé ges lpot nyitni Nehéz npokt élünk Ezekben nehéz npokbn kettőre vn szükség, f&é&ieségre és Msysig&fr fifti&&égpr ktonáknk, kik krddl, puskávl kezükben, önfeláldozó bátorsággl, legfelsőbb prncsr védel ére keltek nezeti becsületnek tlyu&lqr nekünk, kik itthon rdtunk s győzel ek hírét várjuk, kik fegyvereink erejében és vitézségében bízunk A hdt viselő nezet fiink erre kettőre olyn szük sége vn, int kárcsk puskár, töltésre, z ágyur Hősiesség és nyuglo nélkül épen ugy ne lehet cstát nyerni* int fegyver nélkül A ktonák, kik ott állnk ár hrc tüzében, zok tud ják, hogy fé<st & $g z ő legbiztosbb fegyverük, ely életüket egenti, nevükre fényt árszt, nezetüknek dicső séget szerez Akik itthon vnnk, legyen bár z elválás fájó zoknk, bizlukt és nyuglukt elveszteni ne szbd Erős lélekkel várjuk fényes dicsőségek után jobb jövendőnek hjnlhsdását Házlebontás itt Ard város házi ezrede, 33-ík gylogezred tegnp bú csúzott el város közönségétől, A zászló egáldás és z es* kü elhngzás után ktonzenekr gyr Hinuszt játszott? i élyen egrendítő htást tett közönségre Az eskü letétele után B r c Sion ezredes gyújtó beszédet ondott Az ünnepség után, ikor ktonság rendes sorok bn bevonult, egy Zászlólj Szbdság-téren vonult át, ve zényszór ktonák feszesen egállottk, zenekr játszott, k tisztelegtek és eyhjjtottúk SÍ zászlót vértnuk SZOkvu előtt A közönség lelke élyé ből nézte jelenetet és zután hrsányn egéljenezte k tonságot József főherceg lelkesítő beszéde, József főherceg hrctérre utztábn int tudósítónk jelenti lelkesen tüntető töeg üdvözlé sére vsútnál következőket ondott: Az: örö elege járj dt szi* veet erre szeretetteljes üdvöz lésre Szeretetüket gl visze od, hol eg kell hlnunk, h hs ugy Mvánf De egdönthetetlen z reénye, hogy derék gyr csptink ki fogják vivni győ zelet ős ezzel ngy öröet fo gunk szerezni felséges urlkodónk nk, szeretett gg királyunknk Ne búcsúzo ei önöktől ert egingthttln hite és bizl, hogy győzelet fogunk rtni Forrón köszönö ezt z üdvözlést,, elyet sohse fogok elfeledni Éljen 7tirály l Éljen hz!" Dörgő é'jen követte beszédet és h " " "k elársztották virággl főhe f A ktonák csokro kt ío, Tceg kocsijáb vitték, elyen hároszínű gyr zászló lengett A vont fütyült és lssn elin dult A főherceg fehér kendőt lo bogttott z blkból ős közön ség egindultn nézett után Oroszországi ossíráfe és Bécsből jelentik: Az Egyesült-Ál lok elválllt z osztrák és gyr lttvlók védelét Oroszor szágbn Spnyolország peáig szerbek ős oroszok védelét Auszfrióbn ős Mgyrországon Összes rktáron levő árukt 20 százlékkl olcsóbb árbn árusíto Rktáron vn legolcsóbtól legfinobb inőségű áru u selyek, divt szövetek kreppon, grendin, b r o s s é, krton d e l é n e k é s ngy e n n y i s é g ű vászon, zeflrek, függöny, szőnyeg, ppln sztl é s ágyteritők é s inden rőfös szkb vágó kelék Sját érdekében kére t vásárolni szándé kozó közönséget rktáro egtekintésére és ngyobbvásáríás eszközlésbe " V l l l ü O S rőfös és rövid áru kereskedő Kluzáí-u, 5 z udvrbn

2 I9í4 ugusztus" 9 VÁSÁRHELYT REGGELI UJSÁ& II ' l I 1MIW il^l I 1 1 l'i ii M i MI> lm»lmmb«mmm l JM lm l MÜhMUBMB lm l^ ll ö g o t t s z e élénk tüzelést kezdtek, de részint sötétség itt részint pedig zért, ert csolnkok ár essze járnk Dunán, szerb golyók ne tehettek kárt í ktonáinkbn, H Hivtlos távirt érk ug 8 este 9 órkor hzi rodnsd lelkesedése Hivtlos távirt érk ug 8 este 9 órkor Mrosílye ug 8 A hunydvár egy eí roánság ngy lelkesedéssel tett eleget ogósításí prncsnk és száos ro án fitl eber önként jelentkezett z osztrák gyr hderő Zászlój lá A roán intelligenci vezetői dr Rozványí István Jug Miklós, Jngu János, Pírvu József, Pszk Deeter gyr hz iránti rendithetetlen hűségükről szóló nyiltkoztot publikálták elettünk Uj Moldov ug 8 Csend őreinknek és rendőreinknek sikerült z Al-Dunán 3 szerb rélyes fellépése selegességének ngöne vóplt gőzőst feltrtózttniok és el- ijc ehivtlos távirt Érkezett ug 8 este 8 órkor se Fogniok A különitény, e- l e<ag essvs áé jgcei bkiözzt soésgí ttánsáácrs eelshettláergo zktén, y thogy elen lesz e g s z á l l n i * f r n o i Svoyt B é c s i d i p l o á c i i " "et M á r s e h l l körök é r e t e s z e r i n t ez»-' e l h t á r o z á s p á r i s i n y i l v á n i z g t n i fogj / h o l o t t s v á j csendőr főhdngy vezetett, korányt cik s z e r z ő d é s s z e r ű : j o g ' l p j á n e g s z á l l á s csupán s e l e g e s s é g v é d e l é t j e l e n t i egyásután fogllt el Sudi" és Deligrád" ne Roánok és olszok zkltás Morsiágoug 8 Róán k e x e s z t ü l k p j Pés~ vű szeély szálütó gőzösö t e r L Béos loyd b é c s i tudósi-tój h i r t, hogy f r n o i f ő v á r o s b n t r t ó z k o d ó r o á n o k t egy ket és Krjn" nevü von kt áé lt j ánpk, óint t ugynolyn k í é l e t l e n s é g g e l i n z n l t, > o s z t r á k é s gyr hono olsz unkást k i u t s i r ttó hjót, ely tizenegy u«st oo tkttk TFör b nb c, eiz eonrrérsez eáenő gból szályt vitt A hjókon öszlítóhjó elhldt Ruscsuk II kirój} köszönete sjtónk gsságbn Ezek hjók lő szesen 222 szerb lttvló Hivtlos távirt érk ug 8 este szert vittek Szerbiánk 11 órkor A Bolgrí nevü orosz szál volt, kiket átdtk kto és Bécs,, ug 8, ő császári lítóhjón szerb diákok tértek postoli királyi felsége ke vissz hzájukb* gyes volt kifejezést dni élénk ni prncsnokságnk egelégedésének felett h Ój vissz tertök M t ü ü zfis belátásr uttó g kozákokt trtás felett, elyet Ausztri fl péterrdri néet és Mgyrország sjtój Hivtlos távirt Érkezett ug jelenlegi európi < válság foly 8-án este 7 órkor Az orosz htárvonlról ér tnúsít és Berchtoíd gróf Hdgfkövetség plotáját án külügyinisztert felhtlzt kezett jelentés szerint tegnp rr, hogy ezt köztudoásr reggel z orosz lovsság lerobolták g&czíl részen folyttt kísér hozz letei^ hogy területünkre áttör Hivtlos távirt Érkezett ug 8 este 9 őrekor pátií Á Mgyr Távirti Irod jelenti: A péíervárí néet fjgykovetség gyönyörű plotáját teljesen lerobolták A követségi plot, ely egyike volt z orosz főváros leg szebb épületeinek, nerégiben épült Orosz hivtlos körökben zzl próbálják entegetni ezt hlltln brutlitást, hogy Konstntin ngyhercege Néetországon vló átutztábn inzul tálták és z özvegy cárné vontát feltrtózttták Ez z állítás teljesen vlótln* hessen ei» lett reggel & árkor Hivtlos távirt érk ug 8 este hrozr kerüit sor 11 ór hsstárrétőrgróf Tisz István - vísz- ott i ségütk én kozákok sz érkezett Bécsből Budpestre közt * Tisz Budpesten Egyipto L o n d o n b ó l felentik: Alexndriából érkezett jelentés szerint Egyipto selegességi nyi ltkoztot tett TRqsr ktonákbrvnrj Teesvárról kpfök hírt rról ktoni brvúrról, elyet Szeendeiftvl szeben álló sereg néhány bátor ktonáj véghezvitt Égy ott álloásozó ezrednek husz-husz ktonáj háro hdngy vezetése ltt csokokon átkelt Dunán s z éj sötétségének leple ltt elvágt távíróvonlkt s szerb tábori őrsöket eglepve, zokt hrcképtelenné tette A brvú ros kísérlet eredénye távíróvonlk elvágásán és egy hjó álloás elpusztításán kívül integy hrinc szerb egsebe sülése, ivel szeben í ktonáink közül indössze egy őrvezető sérült eg A sérült őrvezető egész Dun prtjáig sját lábán ent ott összeesett, ire bjtársi vállukr vették és átszállították i táborunkb A szerb prtrólrttenrfffc induló esolnkokr szerbek IBcetfőnf népe Sseröi ellen Szlonodból jelentik: Mcedóni ábn áltlános lázdás készül szerbek ellen A korány elren delte inden fegyverképes férfi be vonulását egész Mcedóni terüle tén Orosz nnfció-száliíís szerbeknek Szófiából jdenttík: Szo bton é&el néhány orosz szál A ieink hosszbb tűzhrc után vissz verték é s vissz vo nulásr kényszerűétték kozákokt T i s z Királyról, H i v t l o s t á v i r t érk* ug 8 éfflel l - ó r k o r Tisz unkpárfí körben tegnp este következőket ondott: O felségénél volt és hál Istennek legvirulóbb egészségben, friss festi és szel lei erőben tlált Ő felsége isételten öröét és egelé gedését fejezte ki nezet gtrtás ísuetfc

3 EíiM Bosporíis Törökország z orosz flott kö zelsége itt Bosporst és Dr dnellákot elzárt (Hivtlos) Ez hír bizonyltj zt z eddig egcáfolíld rdi értesülé sünket hogy NéetországTörökor szággl ktoni egyezényt kötött ohedánkt ktonáskodásr, ásrészt ngy hdiszolgálttásokt és dót követelnek, Isztip és Kocsn egész környékéről Bulgáriáb enekül szerb urlo lá került ohedán nép Az BoszoBszági Eekete-iengeri hjűtf így egésfogóbn ve és ne vehet jészt', yérmzésben A Mgyrországnk írják % A bácsegyei Csntvér község lelkes közönsége jó követendő példávl járt elő Július 27-én indenkit egelőzve, hetven eber önként jelentkezett ^ne zetőrnek**, hogy behívott pol w- rt te gárok védtelen csládfáir őr S^ftcMl jvhsntik ködjenek A nezetőrség szer SzsrbihiMos foráibn kér vezéseért Dávid Sándor, köz désitotszstt bolgár korányhoz, ség érdees bíráj eliserést» vcstíkíknnőkig hogy üven érdeel IktfgároMcl fedelek olett Isse hjjíndő sigl sx&vejtéget felujiíni é» Szerht érdekében bizonyos szokjáki foki trt Szcdb&i ezen MkináJkoxás zonbn : eredéyfele rdt Ez visszutlás < leg ridegebb frosábntörténtelynek kjmücezlélmn szei^ ibeískes köfistc«t legngyobb bizonyságot sze rezhették e vontkozólg, hogy SzrsbiEi éo Bulgári utl egyáslét teljesen elváltk Szerbi legutóbbi kudrcánk ÍSriénete kövotkező Ax elúlthőt szcbtjánmsben Fitor kisfáh/ gához késetté spsssfltow bolgár követeti «ks rendmvöt szsvé^csséggel fogdóit és OHBBO kéxfew hogy közvetítse knrinánfánfrl ct sserb kívánságokt A s»»k Mte% rr késto sj S&vflfc hogy utzzék i Szófiáb és ott szeélyesen Srjon közbe szerb 3bc»^^,8«^ tefi5'fi«á^l^ érdeké Kiviteli tillo A gyr inisztériu z osztrák koránynyl egyetért ve rendeletet dott ki, elyben különböző cikkek kivitelét ál tlábn és Szerbiáb vló át vitelét egtiltj A kiviteli ti llo kiterjed gbonneüekre, rizsre, Őszire, szlt fő zelékre és főzelékkonzervekre, friss és elkészített husneűekre, álltokr, szén^ szl és szecskár, f, cél, vs és bronzdrótokr és 77 ' pontbn, fesoroíti egyjébidkkjckjr^ i C^OTtsIkov Bttkjári szerbii követe ásnp elráutzott Szófiáb dóíopjezteíte Szerbi kívánsőgtrít A bolgár korány legrötfidebb idö oltói döntött szerb behjtások felett és egyhngúlg zokt ehitcsftolt tárgylások r ciklíkrojsk nyuvánltoti fittől szerb korányt írásbn SstesiíeíteCsprssikov bolgár kö vei pedig ég se utzott tez* álkiámyéks, Misbe,, S z o K ő l ^ Bulgáxls, óvárosából Az egész bolgáp^-szer^^'híiőríerülett «szó szoros értelében vlósággl el vn ársztv szerb ktonszökevényekkel, kik zt hjrí hozták ide, hogy szerb tá borbn sirlsk viszonyok Ngy z ínség, ert élele nincsen, de necsk bevonult ktonság, hne polgárnép is éhezik A csptoknk nincs elegendő lősze rük, lovk száár nincs tkr ány A szerb seregek felvonulás csup kpkodás A tisztek és legénység között egyránt ngy z elkeseredés Arr száítnk szerb táborbn, hogy két héten belül végbe fog eni <t döntő üt közet Senki se búnk győzeíeben, ert szerb csptok z élelezés hiány itt éppen ne lelkesednek háborúért A szerb-török békeszerződés el lenére szerb korány ős köz igzgtási htóságok hódított snh t^tó^k tónyssriök 'i'ííí* <<es: árverés* Kendfttvfili liíézmésefe i polgári peres IgfekSsn A korány háború ese tére szóló kivételes íntézkedédésekről lkotott törvényben nyert felhtlzás lpján rendeleteit dott ki, elyben polgári peres és ne peres eljárás tekintetében rendkívüli hitééxáéséket léptet életbe* A rendelet értelében po* r «fél vgy nnk tör vénye* képviselője, h ktoni szoígámtot telfesst, vgy hdicélokr irányuló szolgált r lklzttott, ne trtozik * bíróság előtt egfejenní, i l letve z bíróság, ely előtt z ügy folytbn vn, z el járást hivtlból felfüggeszteni köteles, h csk fél g z eljárás folyttását ne kéri Hogy fél ktoni szolgáltot tejesít, zt ő g, de helyette ás is, kézbesítő pedig hi vtlból bejelenteni trtozik Rendes perben z kdály be állt előtt bedott felebbvítelí feíső bírósági elintézését ez rendelet ne gátolj Az eljárás felfüggesztésével inden htáridő folyás eg szkd és htáridő felfüg gesztés egszűnésétől egészen újból kezd folyni Az eljárás felfüggesztés trt ltt bár ely féí részéről véghez vitt perbeli cselekény z ellenféllel szeben htálytln Méltány lást érdelő esetekben bíró ság z összes körülények fi gyelebe vételével z eljárás felfüggesztését egszüntetheti Végrehjtási árverést J9Í4 ugusztus hó 5-étől kezdve inisztériu ujbb intézke déséig zország egész terüle tén ingtlnr sei esetben se, ingór pedig csk kkor lehet fognsítní, h zt árve rést z Í88Í: LX t-c- Í04 szkszánk esetében, vgy z összes körülények szorgs élttásávl ás esetben bí róság drenáeíte A bíróság ne rendelheti el zonbn in gókr z árverést, h«kellő ered ényt ne^várht Ktoni szolgáltot teljesítő egyén eően cskis ófy végre hjtási cselekényeket lehet fo gntosítni, elyek követeíés biztosításár szbtnk de szoros zárt és átszállítást fognsítní vgy végrehj tást szenvedőtől lefogllt do log' birtokát bári ás ódon elvonni ne fehet K vég rehjtás ár folytbn vn bíróság biztosításon tuí enő végrehtási lépéseket hi vtlból is felfüggeszteni trtó: f e l e s é g, f e l : v ^ y feenö ágbeli rokon & törvénytelen gyerek jvár egáílpítofí trtás^ továbbá sgolgiktí szerződésből Sr--ytó térvc^n3se~ Zőgzdsági és ipri unkvi szonyt ís eredő követelés kielégítésére irányuló végrehj tásr ezt szkszt ne le het lklzni H ne peres eljárásbn, ídetérve, csődeljárást ís, k toni f szolgáltot teljesítő egyén vn érdekelve, z illetőre néz ve z ísereűen helyen trtóz kodó szeélyekre vontkozó eljárás lklzndó A kivételes rendelkezés h tály kiterjed z egész ország, területére, "''» n 1HMSBB A bnkok képviselői tnácsko zást trtottk, elyen ujbb eg állpodást létesítettek tkrékbe tétek kifizetésére és folyószálviszonybn levő ügyfelek hitel igé nyeinek ellátásár nézve A egál lpodás lényege, int hlljuk, z hogy bnkok tényleges szük ségletet, különösen pedig z üze ek fentrtásár elengedhetetlenül szükséges összeget továbbr is fo lyósítni fogják, betevőknek pe dig betéteknek leglább 10 szá zlékát, legfeljebb zonbn 5000 koronát, továbbr is folyősitni fog nk A ortóriu eghosszbbítá sát illetőleg bnkok óhj z, hogy se turövid, se hdhosszu o rtóriu ne legyen Minthogy «kereskedeli érdektestiuetek szintén középtrt o rtóriu fenntrtás ellett hogy korány, int bevvtott helyen beszélték, október elsejéig, de legkésőbb október 15-ig terjedő ortói'iuot fog elrendelni fl pupirpéiiz biztosság Visszélések ppippéstzváltásál Már utltunk rr, hogy többfé léi ppírpénz elértéktelenedését is hirdetik és főként tájékozt' lnbb, hiszékenyebb néppel sze ben ilyfopőn lelketlen visszélése ket űznek, ennyiben ppírpénzt jávi értékén lul váltják be A korány sürgős rendeletben felhív t közigzgtási htóságok fi gyelét erre körülényre, vásíb, ezeket tegyék közhírré, hogy z kl- közönségnek Ilyen gonosz tévedésbe ejtésévei ásnk kárt okos, gánk pedig Jogtln hsz-' not szersz cslási leűvet, él^és eljárás b&ntetőtőténp <ren-' delkexése lá esik Utlnunk keiizonbn <^^6Ayki^úxf' éíéseknek egy ásik neétoiskfc r ugynis, hogy káíhány helyen egyszerűen egtgdfáti á ppírpénz felváltását, zzl Mfogássl, J t o ^ nkses ÜSS*tópé^űti A legtöbb esetben hogy ez csk hitvány kifogás ée csk i szolgát hogy váltópénz zel, ércpőnzzel vló fizetősre köté- leztessék z iüeiő é» OQE Így begyolő ércpénz isét csk kivonssék frgtdobóx Ezí okózzs" xis rendkívüli éhezhető isqpénzhiányt i rövidesen ftlrtetefln dílpo-' tokr fog ^vezetví Minden józnul gondolkozó v ős száító ebernek' tudni ke&' hogy «bwie&fcnek leglább M^iiibel^ ^tékufe éw *re*»í ^e&st&t rés' nic^el pénzeknek,, A legngyobb oktlnság fehóit ezeknek, z ércpánzeknek ppfcrpénzzel szeben^'vjó"^' előnyben részesítése és felhlozás, í*v góloból viő kivonás Aki ezt teszi z necsk *tfvkflrk'«fc*<fcí végeredőnyőbení sját ágánűc is árt ert következényem z üyenr ostob ős icémnv^doksoltln e^árást Ípp'íxK&& eg ki ezt z eljárást követte A' ppirpőnzk felváltásánk külön böző é s bárely okból vló eg-' tgdásábn htáeozc^ti&wényxe-! gé» yilváiisil! : f 1 í 5 l H r,^ ^/S I P O * ' "- ''',, y kttylj A helybeli Iprtestület vsárnp dl e 9 órár tnácster ébe z iprtestület tgjk eg- hívj, hogy háborúb beszólított ktonák itthon rdt csládtg- jóink segélyezési ódját egbe széljük és cstlkozzunk ugyncsk: ezügyben s ezen npon fél 11 órkor Ss ngyterében trtn dó ngygyűléshez Miért is rr kérjük z iprtestület tgjit inél száosbbn egjelenni szivesked- jenek Bsziekttek z Iprtestület elnöksége Rendkívüli kidásink, 25, és 26 rendkivüu kidásinkt, d tuk tegnpi nyon telve uj, ere deti eseényekkei Ezeket szár ákt közönségünk figyelébe cnánljuki snssrt z bbn elondott érdekes esnényeket rendes lpisőteihesjük

4 1914 ugusztus 9» 41 Tegnp délelőtti rendkívüli kidá sunkbn közölt eseények ciei: Frnci repülőgépek Berlin felett Mi történik Belgrád előtt Bob vető repülőgépek Lázongás Ujszerbiábn A ortóriu eg hosszbbítás Pofozkodnk szerb főhdiszálláson Az osztrák-gyr hdsereg győzele z orosz htá ron Délutáni kidásinkbői ezeket tudhtj eg z olvsd: Csptink Bukovinánál visszverték z oro szokt Tisz királynál Koron tnács Bukrestben, Krkkótól észkr újr kikpott uszk El pusztult ngol hdihjó stb Eljegyzés L e n c s e )enő ok leveles tnitó tegnp trtott eljegy zését T o r n y i József gzdálko dó és neje C s n k i Lidi nevelt unokájávl, S z b ó Mrgitkávl Meghívás A ró kth nő egylet t válsztányi és rendes tgjit szeretettel felkére, hogy behívott ktonák szükségben lévő csládtgjink segélyezése tárgyá bn htározás céljából f- hő 10én hétfőn délután, 3 ókor, Szt Antl-utci ró kth eeletes iskol tnácsterében trtndó rendkívüli közgyűlésen inél szá osbbn résztvenni szíveskedje nek Tisztelettel: Bitt Jánosné elnök Gyász Gyászlp tudtj ve lünk szoorú hírt hogy W i l hei Máé, Wilhei Mór fkereskedő neje f hó 7-én d e 8 ór kor eghlt Teetése f hő 9-én d e 9 órkor lesz Szbdság téri gyászháztól Férjén kívül két fi gyászolj Béke porir! Egy kör ktonák cslád jáért A Glb-utci olvsókör délután 2 órkor gyűlést trt, elyre inden hzfit és honleányt eghív Isertetni fogj z elnök ség, hogy i válságos időben i kötelessége inden hzfi nk Mindenkinek részt kell venni gyr becsület és hz védebnében: kik hbobn vn nk, életűket vérüket i pedig inden feleslegünket djuk hz oltárár Az elnökség Ujbb segélykérőik Hovto vább hldunk, elfogy z kis készlet > tt hrcb vonuló k tonák hgytk csládjik fenírtásr ős igy ne csod, h se gélykérők állndón szporodnk M ujbb 27 szegény jelentkezett kiknek férje hrctéren teljesít kötelességet s ők itthon ngy cs láddl inség előtt állnk, h eg élhetésükre, leglább kenyérre segétyt ne kopnk Szár helyett hust vágott Kovács Károly 21 éves béres P, Kis knre tnyáján végezte kötetelességót A kukoric földön szö> rt vágott de ugy látszik ne n gyon vigyázott vgy ngyon heve sen dolgozott, ert szár helyett lábáb szldt srló A legény ekkor ijedt eg ikor vért ki szökni látt Sántitv igyekezett tnyáb, hol látták, hogy fiu ély sebet vágott gán s rögtőn orvoshoz vitték Eriedlnder Pál orvos bekötötte sebet véleénye szerint fiu egy pár hét úlv veheti kezébe újr srlót, de reélhetőleg kkor jobbn vigyáz testi egészségére Cruso dzsungel dráábn Egy rendkívüli Izgls és gyö nyörűen kidolgozott filet utt nk be vsárnp ugusztus 9-én z Urániábn, elynek z leg ngyobb nevezetességei Cruso, világhírű tenorist Játszó benne főszerepet Egy ásik körülény is érdekessé pet z, hogy ebben, játszott uíoij r Ey Destinu álltszeliditőnő kit ztán kedvenc leópárdj száttépett H ég ost tekintetbe veszszük, hogy z igzgtóság jöve dele tekintélyes részét vásár helyi bevonultk cslódtgjink segélyesésére dj, hisszük, hogy indenki igyekezni fog nees célr szánt összeghez belépti dijá vl hozzájárulni Kérele A Vöröskeresztegy let felkéri indzokt, kik ápoló női vgy egyébb szolgáltr jelent keztek, hogy délután h órkor polgári leányiskolábn egje lenni szíveskedjenek A kerületi unkásbiztositó pénztárnk i száunkbn kö zétett felhívásár ezúttl is felhív juk unkdók figyelét és zt jóindultukb jánljuk Egyben fi gyeleztetjük ktoni szolgált r bevonult tgok csládtgjit, hogy törvényes feltételek ellett továbbr is igényelhetik pénztár tól z orvosi gyógykezelést és gyógyszereket Kinevezés A polgárester Ivánk Zsigondot városi dó hivtlhoz npidijsnk kinevezte Beszüntetett hjójárt A be lügyinisztériu értesítette vá rost hogy Cunrd Mgyr Ae riki hjóstársság Norddeutscher Loyd és Hburg Aerik Linie" hjójárüti ideiglenesen szü netelnek Kérele Szendrey Mihály színigzgtó társult tgji szá ár kedvezényes fürdő jegye ket kér várostól Meghívás A- Külső Szörhőti Olvsókör tgji tisztelettel eghi vtnk vsárnp délután 2 órkor bevonult kotonők itthon rdt csládfpfninik segélyezése ügyé ben trtndó gyűlésre T ó t h Sán dor lelnök Érdedijt kpnk Az 191Ó évi dóbehjtás közül kifejtett te vékenység egjutlzás képen Fehérvőry Bertln v tnácsnok, Tolny János v dőtiszt Ceglédy József, Sztáry Ire, Pércsi Jó zsef v dóvégrehjtők érdedijf fognk kpni A város száláj A Hihri Tűzif Árusitő R T z eddig szál lított 33 vggon tűzifáról szőlő szálát egküldte városnk Elődás jótékony célr o zibn M vsárnp délután 4 és 6 órkor zőnhelyárkkl és este fél 9 órkor rendes helyárkkl ngy elődás lesz z Urániábn szenzációs űsorrl Hvs z Uráni gilis igzgtój, dcár nnk, hogy z elődások eddigi szünetelése tetees nygi káro kt okozott neki, nees áldozt készséggel feljánlott, hogy i összes elődások jövedelé nek egy tekintélyes részét behivottk itthonrdt csládtgjink segélyezésére dj így holnpi elődást nnál is inkább jánljuk közönség figyelébe, ert olcsó pénzért necsk igzi űélvezet ben részesülnek, hne egyúttl jótékonyságot is gykorolnk Az éleliszer uzsor ellen Az éleliszerek, és egyéb elsőrn gú szükségleti cikkek eldásánál egyes lelketlen uzsorások hely zetet kihsználv közönség ki zsákányolásár törhetnek Ennek eggátlásár belügyinisztériu rendeletet küldött városhoz, elyet legközelebb közhírré fognk tenni s ez legszigorúbb intézkedé sekkel veszi elejét további visz- Beterjesztett kiuttás A július hvábn kidott iprengedé lyek és iprigzolványokról szóló kiuttást teljesztették be A 48 Bercsényi kör gyűjtést indit bevonultk csládjink se gélyezésére Az dkozásr ez uton is felhívj z elnökség körtgjit és környéken lkókt Az doányokt kör helyiségében bárikor átveszik A szegedi enetrend Sze gedpályudvrról indul: Bu dpestre délután 8 ór 07 perckor Igzolvány keli Teesvárr délelőtt 7 ér 58 perckor Igzolvány kell Félegyhőzőr délután 3 ór 37 perckor Igzolvány ne kell Kikindár délután 3 ór 28 perckor Igzolvány ne kell Sseged-Rókusról indul: Ngyvárdr este 10 ór 03 perckor Igzolvány kell Orosházár délután 3 ór 40 perc kor Igzolvány ne kell Szbd kár reggel 6 ór 07 perckor Ig zolvány ne kell Délután 4 ór 31 perckor Igzolvány ne kelt Tlált tárgy A polgáres teri hivtlbn z dótárgylások lklávl vlki otthgyott egy fekete npernyőt A tuljdonos, h jelentkezik, ugynott átveheti el vesztett ernyőjét U r á n i vsárnp ug 9-én d u 4 és 6 órkor Zón este fél 9 órkor rendes helyárk Jöfffl? BÉÉ bevonultk csládtgjink segélyezésére Műsor 1 hét hegység tenn 2 Bikvidl Szevillábn 3 Bohóc és Pridonn 4 6 Dzsonpel i!?én drá 3 felvcnusfn Schíllinger E J, kor Kiss Ire egyh pénzt Í5 kor Blogh Sándor Telek Andor Strusz Adolfné Tornyi János kor KrdoskutíkPós János gyűjtése 6J8& kon Az doányok ég egyre folynk és hisszük, hogy ég fokozottbb értékben fognk tovább folyni Hisszük, hogy városunk közönsége, eleg együttérzéssel fogj teljesíteni történele ee legszebb pol gári kötelességét Bízvást reéljük, hogy legn gyobb eredénnyel fog végződni segitő kció s ne rdnk szoorissághn zok cs ládji, kik éti&s iffstt" nyájsk kűsös kincsó ért, hzáért hrcol' nk Fenyeget sertésvész 8 7 Pufi ideges 8, A rvsz foxi A jőtékonycélr dkozik indenki W ezen elődást lá togtj, ert z igzgtóság bevétel er-wészét bevonul tk csldáíci^jlnk zésére dj 7olf Eűfe z H kell, szeélyesen gyö ködnek eg segélytkérök ál-! tl elődott tényekről, hogy indenki kpjon, kinek szük sége vn rá, de viszont jogtl nul senki ne húzzon hszont! nees doányokból A h tóság ellett társdlunk ís teljesíti kötelességét Városunk, inden rendű és rngú egyé-' nei egy szívvel és lélekkel te szik gukévá ezt nees kciót, s egyásután küldik be doányikt szávevő- séghez Az elúlt npon befolyt do ányok következők: Görög keleti egyház 300 kori N Krdos József 200 kor K Szűcs Tás 40 kor Doby Ire 30 kor Szbó Ktlin 30 kor Vetró Antl 25 kor özvü Borotvás Sándorné, Schiller) Györgyné, Springer Gáspár segélye doánfoft Az nees társdli k ció, ely behívott ktonák csládtgjink felkrolás cél jából egindult, egyre szélesebb eberben folyik A városi h tóság is indent egtesz, hogy segítő kció letörülje szen vedők szeeiből könnyet A kerületenként eglkított segítő bízottságok ár eg kezdték űködésüket, s in denütt legngyobb lelki iseretességgel és últú- tfór te vn zárv A sok bjhoz jön ég z gzdsági bj, ely egyfor án sujt gzdgot szegényt: Hetekkel ezelőtt ár több vészes udvrt állpítottk eg s zót ez szá 8-r szpo rodott Miniszteri intézkedések sze rint h 20 vészes udvr lesz, kkor z egész várost lezárják, M ég csk vészes udv rokról ne lehet picr ser tést hjtni és így pici forglo fentrthtó Vnnk lelkiiseretlen e berek, kik beteg sertést vgy beteg sertések közül fertő zött sertést ís képesek picr hjtni és ott zt eldni s-'ésf zú különben is könnyen terjedt sertésvészt ngyon elő ozdítják Lelkiisereti köte lessége pedig indenkinek, hogy h ár neki kár vn, roe igyekezzék xnásnk is kárt

5 3ffi4 tigtgszfs 9 lkossá okozni és fertőzött udvrból rése ne kérdje, hogy ki vgyok, ti tnács - város gát hogy indkét híreszte neveet el kell hllgtno sertést picr ne hjtson s s inti Minek köszönhete szeren lés teljesen vlótln ezáttl fertőzést és pic csét, szólt közben Msniello félig közönséget, hogy z ily szédelgő teljes lezárását ne ozdíts türeletlenül, félig kíváncsin cslók áításink hitelt ne djon, elő Azért jötte ide hogy önt fi söt tudoásár jutó eseteket h ldéktlnul htóságnál jelentse A sertésvész ellen értékle gyeleztesse Vájjon ire? kérdé Msni fel, hogy cslók törvény teljes tes, inkább soványbb táplá szigor szerint egbünteihetők le lássl, tiszt, szárz jó heíy- ello gyenek Hogy önt veszély fenyegeti lyel, egészséges táplálékkl le Hvásárhely város tnácsánk Msniello oly ozdultot tett, het legsikeresebben védekez ely eglepetést árult el 1914 ugusztus hő 8-án trtott ülé ni S D W Vsárnp délután Peleskei nótá rius, este 1848 Hdk utj Aj béri Hétfő nincs elődás Kedd Tündérlki lányok B bérlet Szerd Buksi uj operetté Gbérlet Csütörtök Buksi uj operettéábérlet Péntek Mtyólkodlo Zón Szobt Mozi király, uj ope retté B-bérlet, Vsárnp d u Aldár ne szár gyerek operett este ozikirály uj operetté G-bériet (i A közönség áltlános érdeklődöse folytán jövő heti űsort csup újdonságokból állítttott össze Az újdonságok sorrendje következő kedden 11-én Tundériki lányok, bpesti vígszínház legngyobb sikert rtott vígjáték Szerdán 12-én Buksi, király színház operetté újdonság Csütörtök 13-án ugynz Pénteken 14-én zón elődási új donság Mtyó lkodlo bpesti nezeti színház ngy sikert rtott népies prszt vígjáték Szob ton 15-én Mozi király, király színház legngyobb sláger operettje Vsárnp délután népies gyerek elődássl Aldár ne szár, vígszínház gyerek drbji kö zött legngyobb sikert rtott éne kes bohózt újdonság, este Buksi Cskugyn ne hitte voln, hogy ég hölgyek részéről Is ily gyöngéd figyeleben részesültek, fe leié Msniello észrevehető gúnnyl Gúnyolódni éltózttik, szólt hölgy egy kissé élesen de ez vissz ne riszt enge ttól, hogy önt ne figyeleztesse, z uí elyen hld veszély örvé nyébe vezet Msniello eglepetve tekintett z idegen signorár, ki ily sját ságos beszédet hngozttott A ki népének szolgálni kr, nnk ne szbd veszélyektől visszridni Egész Nápoly iseri önnek hősies bátorságát, feleié signor, ne is oly veszélyt értek én, ely z ön életét fenyegeti, hne oly veszélyt, ely önnek becsületét készül egtádni Folyt köv Tnügy Szeged sz kir város kereskedeli Iskoláj iskoli értesítés séből Juhász Mihály polgárester ucsuszo Kedves testvéreinek, rokonink és Iserőseinek kiktől gyors elutzáso itt ne köszönhette el ezúton on dok isten hozádot: KŰKIGZ Péter Esései Stei» üfáf 767 Ltos!8t2Ujást keres Csrz Ljos Jelentkezni lehet VL ker Klpk-u 1 sz ltt, 751 jéres tny? Mátvís-Utc 63 szá lá ken rétik 758 Fejes Perec tnyáján szientáli bik fodeztetésre vn engedélyezve 759 A Görhe útfélen Szofcol lo ellett egy bognárűhely hszonbérbe kidó 779 Kton lád olcsón kphtó Ferenc Jó zsef sugrt 60 sz ltt 778 KÍStnyáS kerestetik, jelentkezni lehet V 771 Szeged sz kir város fiu és női ker Nyárf-n 12 sz ltt felső kereskedeli iskolájábn z Két tnyás béres kerestetik Petőö-u IS tnévre vló beirtkozá sz lá sok szepteber hő 5-ig eszközöl 31 holfl fölo Htrongyoson-459 tny szá tetnek ltt árendáb vgy felesbe kidó, érte Mindkét intézet osztályi eg kezni lehet VH ker Réz-u 10 szá ltt 780 nyílnk A fiu iskol lsó osztályá A ártély feketehli dűlőben 20 hold bn felvétetnek gináziu, reál föld feliből vgy árendáb kidó, érte lehet III ker Hjnl-u 28 szá vgy polgári iskol negyedik osz kezni lt Konc Jánosnál 760 tályát, leányiskol lsó osz Özv Kgy Jőzsínénk 9 hold földje -ík tályáb polgári vgy felsőbb dűlő Gyűlőlposbn kerttel, lkd és gz leányiskol negyedik osztályát si dsági épületekkel együtt hosszbb idő özv Lázár Istvánná, tljdonát képező kerrel végzett tnulók re hszonbérbe kidó Bővebbet I ker és hsználtbn lévő, szikáncs és tön761 Mindkét intézet 3 évfolyánk Lázár-u 2 cos blo dűlőkben fekvő 112 és 132 ^ezerszáz négyszögöles hold kiterjedésű elvégezése után tnulók érettségi Bng Máté brci réten jó kszálót oszt tny földjeit, rjt levő épület és be- bizonyítványt nyernek pénzért Venni krók helyszínen jelentnházásivl együtt, kár külön-külön, 750 Tndíj indkét intézet inden kezzenek csősznél «kár pedig együtt is, z 1914 ókt hé 1vtől kezdve, hosszbb, vgy rövidebb Mő- osztályábn 200 koron, felvétet? ÖZV Kütovy Mlhálynénk frídréten 41 bold földje több évre ís hszonbér,«e» hszonbérbodj Bővebb femtágosttás díj 30 koron, ás díj nincs A és fél lddé Bővebbet Köcyves-u 7 szá : nyerhető Tiszonbérbedó lkásán bári tnulók odernül berendezett i$$ kor Andrássy-ut 28 szá ltt 15 ltt 725 tnári felügyelet ltt álló fiu és Klstnyás és tnyásbéres kerestetik Her leányinternátusokbn is elhelyez ceg István sóstoprtl tyáiár Jelent hetők kezni lehet ugynott ' 729 A egkeresések Szeged váro Hszonbérbe kidó z erzsébeti útfélen si felső hereskedeei iskol Buzi Gábor féle főidből U és hárone igzgtóságához intézkedek, gyed hold Tudkozódni lehet Blogh I 728 ki z érdeklődőknek készséggel rénél Lázr-u, 16 A porticií csé, d felvilágosítást 459 GénéSZ ki fűtést is elvállj állndó l 't klzásr felvétetik Hekeslo trjvávgy ros: t ű REGÉNY A nápolyi vérfürdőé Regén, z olsz zsrnokság korszkából Bocsásd be! szólt Msníelpillntnyi gondolkodás után A nezetőr távozott s után indjárt egy sudár teretű, feke tébe öltözött nő jelent eg kü szöbön Beszélni kr vele signor? kérőé Msniello Signor igenlóleg bólintott fejé vel Legyen - szíves ebbe szobá b lépni, ondd Msniello s ki nyitó ellékszob jtját A signork előre ent Msniel lo pedig követte A int egyedül voltk, signo r így szóllt efp [írdefénf A kir iniszterelnök 5878 M, E 1914 sz, rendeletébői v tnács rról szerzett tudoást- hogy egyest lelketlen üzérek zt hitet teriesztik nép között, iszerint ozgósítás ezéíjir átvett lovk ár fejében dott utlványt z áll ne fogj beváltni, ások pedig egyenesen zt híresz telik, hogy ppir-pénz érté két el fogj veszteni, s indezt zért teszik, hogy ugy lőárutlvőnyokt, vlint ppir-pénzt is tévultr vezetett egyénektől po to áron össze vásárolhssák 42 hold föld kutsi útfélen ez iskolá vl szeben elyen elyben 21 hold lu cernás vn hszonbérbe vgy felesbe ki dó, értekezni lehet Zsoldos-u 9 sz ltt Jkó Jánossl ÖOld föld szegvári uton ötödik ki lóéternél felesbe vgy hrdából kidó, értekezni Djnich-n 2 sz 775 Konáncson ásodik dűlőbe 52 hold föld felesbe vgy áredáb iddó, értekezni lehet Gyuli-n 37 sz ltt 776 KntVŐlffy dűlőben 25 hold föld hrdá ból kidó, értekezni lehet Dání-u 43) s ltt 782 Gsoorkányl pusztszélen 24 hold föld tnyávl tkránnyl hszonbérbe kidó, értekezni lehet IV kér Berzsenyi-u Egy olnár állndó lklzásr zonnl felvétetik Elekeslo újváros 765 Mindenesnek egy lányt vgy idősebb szssonyt leesések Ferenc József tgf^ut Szűcs MfizesneV kksszék prton le vő 60 hold földje árendáb vgy felesbe kidó, esetleg kisebb részletekben is Ugynod egy gulyásnk vló tnyás ke restetik, értekezni'lehet Zsoldos-u 39 sz ltt Cslád éh kptárrl együtt olcsóért eldó VI ker Béldy-n í 737 Féher bbot lpost vgy göbölyűt t vlyit 18, ujt 20 kor jó rgyrsjtot 110 koronáért vesze ázsánként Udvr helyi zöldség pic í Árendáb kidó földeákszéli htáron 17 hold föld rjtlevő épület és tkránynetiekkel együtt, értekezni lehet V1L ker Bjz-utc 30 szá 512 VII ker PÜSPŐk-U- 27 sz ház eldó' eset leg egész udvrrl és kerttel árendáb kidó, október elsején át is vehető 616 A kói útfélen szikáncsi álloás el lett 42 hold föld hszonbérbe kidó Jó tny épületekkel és rtézi kúttl, érte kezni lehet Zrinyi-u 29 szá ltt 718 Szálló Lídiánk Póshlo dűlőben le vő földje feliből kidó, értekezni lehet ugynott 724 Tnyás kerestetik Ppp Mózes gorzsi tnyájár Jelentkezni lehet I kex Pálfi-u 4 sz ltt 728 k CSOOfkányl rossz teplo közelében Fődesi Ljos féle tny 18 hűld földdel hszonbérbe vgy fűiből kidó Tudko zódni lehet Csoorkányi-n 70 Vrg Istvánnál 780 Mindenféle gzdsági eszkőzök, Jószágok és 8 öles szl kzl eldó Róni-u 11 sz ltt K Tóth Sándornál 742 A Cslcstérl dűlőben Kristó Ferenc szoszédságábn, 7 hold föld árendáb kidó, értekezni lehet Mihály-utc 67 szá ltt Jf3 A nnsztszéil dűlőben Füvesi Jánosnk 21 hold földje kszonbérbe vgy feliből kidó, értekezni lehet Vjd-u 18 sz ltt 747 Csnád egyében, Püspökielén Mihály Istvánnk 162 száú ház, Kopáncson 18-ik dűlőben Török Sándor szoszédsá gábn egy kis hold földje örök áron el dó, értekezni lehet fenti sz ltt, 456 Önkéntes árverés Muzsik Itvánnál Puszt 925 szá ltt ugusztus hó 26-án reggel 8 órkor in denféle gzdsági eszközök önkéntes árverésen eldtnk 768 liiie A prdicsonk ost vn flegngyobb cukortrtl igy legjobb ost befőzni, első rendű szép jól érett Prdicso kphtó npi áron Defr? Ire flkertésznél Szegedi sug ut 5 sz vill Mielőtt berukkol ktonánk ne fölejtse el gát lefény képeztetni kedves hozzátrtozói részére z Enyveshát üzletben 1 L ür M É R i t t 40 drb igen szép, Mjtiszt válsztási nglic lc lett kidóvá téve Igzgtóság 763 illitlíí leányok zonnli Weisz Fi sébe felvétetnek belépéssel Márton ős borkereskedőwo

6 é VAsARHELYl*WEBGteLI UJSáO li foitel Ujbbn szeély forglnt további intézkedésig kö vetkező helyi vontok ís bo nyolítják le t Oresláz felöl Mádoz -vásúrl-lyre ér* kezik & ér& &0 p e r c hssr r^el ine l* itl Szögest felé 5 érb2 perekor, Szeggedf é&w9i?m érkezik S űre B3 perékor re&$of» Szegosű-Sféksss felöl Hédezö-Vásár ff e ly főié sesdul 3 őr 4- perekéi* déíssiám* Hód eze* Vásárhelyre ér kezik 4 ór 40 perckor, innen indul 4 ór 53 perckor Oros házár E rovtbn közlőitekért ne felelősséget szerkesztőség Felhívás A h vásárhelyi kerületi unkásbíztosító pénztár un kdó tgjíkoz Az áltlános ozgósítás rendkívül súlyos helyzetbe jut ttt hvásárhelyí kerületi unkásbíztosító pénztárt Az egészséges, ngyobb heti Járu lékot fizető tgok ktoni szol gáltr hívttk be, betegek, és behívottk csládtgji itthon rdtk A pénztár segélyzésí kötelezettsége en nélfogv lig csökkent, íg bevételei ngy értékben lepdtk Súlyosbítj ég helyzetet ílz körülény, hogy két pénztári orvos és háro pénz tári tisztviselő ktoni szolgá ltr szintén behívtott s így z orvosi dínísztrczíó le bonyolítás ' ís ngy gondot okoz vezetőségnek Bizlol fordulunk tehát pénztárunk unkdó tgji hoz is felkérjük őket, isze rint súlyos helyzetünkön zzl könyítsenek, hogy esedé kes járulékikét reisdklvfíil állpotok trt ltt ideu iosszómás és pénztsosztstíö ogjsenéséesek Bevárás eveikül pénzsárhttz beküldobti s&lveskedfonek s ezáltl lehetővé tegyék, hogy beteg tgok fenkdás nélkül jussnk z őket egillető segélyezéshez Megjegyezzük, hogy or tóriu ne terjed ki pénz tári járulékokr és hogy ezek z 1907: XIX t cz 46 - lpján ost ís közigzgtási uton közdók útjár behjt htók Hódezővásárhely, J9Í4 u gusztus hó 7«én S>8itn Dezső s k- Kesn Jőzsof e k Igggxti ttftt z ü g y v é d irodáját Zrínyi-utc 6 szá lól Ferenc Jözsef-sugárut 8 sz lá (Kovács József téglgyáros uj eeletes házáb) h e l y e z t e át Kidó nyodtuljdonos : Kun Bél Pici-árk Buz Árp Kukoric Szlonn Sertés Zsir VI sz válll Értesítés Üátiinez6-vásáriielyl ksrfiietl EiitóásMz- tosltá pénztár , sz Nyilt-tér*) Vásárhelyen i i jo íejís íilis i n eldó Szent István-u 55 sz ltt 741 dózó polgdrokhoz Az dók behjtásár vonlköze) (örvény háború trt lít is érvényben vn A htóságok zon bn ezen törvény rendelkezéseit lehető legkivételesebben kívánják lklzni, ert tudtábn vnnk nnk hogy háborít, több cs lád eltrtóját hdb*szólított kik hz iránti nees, de ne héz kötelességeit becsületes telje sítése céljából sok esetben, sze génységben hgyn hátr cs ládjik, bevonultk ezredeikhez Ezek honfiuk ezek testvére ink vérrel áldoznk hzánk de hogy ezen nehéz kötelezettségeik teíjesitése ltt szegénységben rdt csládjik sors feletti g godluk eloszlttssák z áll és város vlint polgárság kö telessége ezen cslódok létfentrtásáről gondoskodni A város htóság ezt érzi, s ezen kötelességének eleget kivn tenni, de ehez pénz kell, iért is zzl kérdéssel fordul lkos ugusztus 9 sághoz, hogy zok, Jtik hdb ne vonultk, teljesítsék hzáfiüi kötelességeiket leglább oly ódon, hogy z előző évi lpon z 1914 évi összes dóikt fizessék be / évi u gusztus 15-ig, ert htóság is csk z esetben lehet képes egfelelni eberbráti kötelessé gének Az egész város közönsége látt, hogy gyr kton ozgó sítás egész ideje lít ily nyu godtságot, önbizlt, s önfelál dozó hzszeretetet tnusiíoft, ne lehet kétség ziránt, hogy ezen testvéreink golyók záporábn és hlálegvetéssel fogják kötelessé geiket teljesíteni Az idehz rdt polgároknk is erkölcsi kö telességük hz oltárár áldó zíikt eghozni leglább oly érvben, hogy dóikt előlegez zék, s ódot nyújtsnk rr, hogy htóság segélyre szo ruló keresetképísien csládokt nélkülözésektől lehetőségig eg enthesse Hődező- Vásárhely 1914 ug 3-án Frgó tnácsnok t ü t ü Felhívás város közönségéhez! Értesíttetik lkosság, hogy z ezüst, nikkel és réz váltópénz elrej tése, vissztrtás, inthogy ez ál tl indennpi szükségletek be szerzése ngy nehézségekbe ütkö zik s z áltlános drágságot ég fokozz, szigorún tilos Viszont ppírpénzt, int törvényes fizetési eszközt, indenki elfogdni köteles, nnk visszutsítás tilos, zt közönség egyébként is legngyobb nyugodtsággl fogdhtj el, ert inden egyes bnkjegynek z zt kibocsátó bnkbn ugynnnyi ér tékű rny, illetve érc fedezete vn Hődező-Vásárhely th város t nácsánk 1914 évi ugusztus 5-én trtolt üléséből J u h á s s M i h á l y kir tnácsos, polgárester C s é p l é s h e z!: ngyobb vételnél 1 ngy üveg kitűnő sör c s k 20 fillér 1 1 kolósi törköly 120 HL 1 1 rdi szilv pálitík lfio 1 1 kitünő u i 120 továbbá inden fjt édes és sját ÍŐZŐSÜ qyüöics pálinkák ngyon elő nyös árbn szerezhetők be itlérésében Szentesi-u 68 Telefon sz É r t e s í t é s Tisztelettel értesíte n é uri közön séget, hogy osó és vsló intézeteet Szent Antl-u 8 sz lá Vrg Dezső é száros ur házib helyezte át, hol elvál llok osást és vslást Tisztelettel 702 Gogán AtMné Városunk díszét, virágát, egész ifjúságát s unkábn edzett férfíít hrctérre szólított legfőbb Hdúr hívó szó zt s Hz becsületének, biztonságánk és jövőjének védel e Százi eg ezrei csládoknk rdtk itthon árván, kenyérkereső nélkül, csládok, elyeknek egyedüli gyáolítój z volt, kí elent, h o g y fitr! é l e i é n e k ár w e t é s é v e í, pi* s k é r é s i e k hu 3ásáv3 tegyen t n ú b i z o n y s á g é t z e z e r - é v e s, KiS^ssá u l i u i t i ^ i p r v i t é z s é g r ő i, Isi e l e n t, lso y g- n y u g l " nte, t l á n é l e t é n e k fesál»il ás á r á n b i z t o s í t s z i t t h o n - r e i i k n y u g l á t, é l e t é t Mgsztos és szent, de egyszersind elodázhttln és elháríthttln kötelességévé vált város inden olyn lko sánk, kinek Mindenhtó kegyele nygi jvkt jutttott, hogy sürgősen segítségére siessen z elhgytottknk ÜL n e z e t i iseesiilet s h z f i s s á? é r z é s e kowetesi incsnyájunktől g o n d o s k o d á s t r r á B, nogy ne Begyen v á r o s f l i k o s S t t egyetlen f e l e s é g, e g y e t í e n t^^reh egyetlen e l g g o t t szülő, kinek b á n t á t, k e s e r ű s é g é t é g nélkü l ö z é s is t e t é z z e A városi tnács g htáskörében egtesz inden lehetőt segélyre szorulók táogtás tekintetében, de előre láthtólg jogosult igényeknek olyn töegével fogunk szebeállní, ely rendelkezésre álló erőforrásokt okvetlenü túlhldj E város lkosságánk nees érzületébe, hzfis áldozt készségébe vetett bizlol kérünk zért indenkit, siessen doányit letenni Hz szent oltárár, indnyájunkért küzdő, dicső hrcosok csládjink felsegítésére Elfogdunk ugy készpénzbeli, int terészetbeni, ruházt, éleliszer, stb doányokt, előbbiek közvetlenül város házipénztáráb fizetendők be, utóbbik pedig krásí hiv tlbn dndók át Polgártársk! A tornyosuló vészfelhők zt uttják, hogy Hzánk lét és nelét hrcát fogj egvívni! Minden igz gyr ebernek kötelessége áldoztot hozni zért, hogy kik e szent hrcot fogják egküzdeni, csládjikért vló ggó dás gondjitól entesítve, könnyebbült szívvel, célozott izok kl vihessék didlr fegyvereinket Isten áldás legyen e város inden lkosán I Éljen királyi Éljen Hzi Kelt Kvásárhely város tnácsánk Í9Í4 éví július hó 3t-én trtott üléséböl SMsz ERftMüf

7 t9í4 ugusztus 7- Én FISÉIT VÁSÁRHELYI REGOELB 7 ÚJSÁG Mli Ház gorzsi 232 hold földbirtok eldó, vgy hszonbérbe kidó A birtok jókrbn levő gzdsági épületekkel és bővizű rtézi kúttl vn felszerelve Fel tételek egtudhtók tuljdonosnál I Zrínyi-utc 3 szá ltt 402 árverés Néh Dr Müller Ferenc féle Zrinyi-u 6 et ház 387 négyszögöl telekkel folyó évi ugusztus hő 22-én délelőtt 9 órkor önkéntes blről árverésen eldtik443 l e g j o b b 3eget i n ő s é g ű lehet kpni reggelenkint 7 órkor drbos n$g i Andrássy-utc 1T szá, Orovec féle gázbn sját késrftőnyü ebédlő hájő 7 W\ szobák és szlon berendezések Ngywálszték festett bátorokbn Réz és vs /bútorok Gyerekkocsi és ágyk SzlOB lukszus dolgok ngy válsztékbn Feltét ven bizlo olcsó árk szolid kiszolgálás ísdveg látogtást kér T^T' Tisztelettel SZOLGA ULR flrtlül Telefon 104, l e g o l c s ó b b á r b n B l s s Horovltznál e l s ő r e n d ű I íf Ugynott éz vn eldó, kilój 1^0 fil lér 746 r s z e r e z h e t ő E l d ő bfrtofc Csongrád egyűben Szenteshez 10 kt távolr közvetlen üut ellett 188 hold pri szántó föld, ngy gyüölcsös kert tel, jő ivóvízzel, kitűnő krbn levő fun dus instruetussl, 20 hold kész lucernássl, kedvező fizetési feltételek ellett örökáron eldó Prcellázásr is ngyon lkls Esetleg hszonbérbe is kidó értekezni lehet esetleg 'levélben Is Szentesen Bocs* k t l gx be J ó z s e f Szbó Fácán-utc 27 ) f ü e r e s k e d ő i i é l sz* i s e r t is L é z á r - 6= s z ó i legjobb, legolcsóbb ^63 legtágsbb teiöfed«%riyg #ö*á&ó, vtarú, fgyálló «jetnxoi fngrfi x bruíxrxfutk 5SKOLC3 Bösefcfe H v Ö á g o s í i á s t ÁRMINNAL 4s* fiffiű'es költségvetés «^lslsí^í-^«et'"íí8 Ufe Rűtx Oldk biti és nl okozó hlt rf, egszünteti * fájdlt _ M vinöttoím«á08eji )6 hátán ptoorscr él kp- iik eílen Oyí*(i vsyér él tktt twtrtrijy (S-L KitiinSori int cei zfintefl száj wjy gyoért^ «e2«bfet J* bíiso iribiíkgilhrfájtól7si^5ss»' dtt «*et, twyt, orbán- Lj & Szeged Joki-o 4 sz* i EáüruStúk, pipere és szőnedolgok, structohk s legkényesebb ruhák is íeltünő szé pen, vegyileg tisztítttnk eglepő olcsó árkon J é s s e f L u c z vegyüszütő és kelefestőnél, Szent Antlib 6 sete ltt özv, Serfi Efteé üzleténél A unkák jó hirnevü iprtelepeen szegedi készülnek érefedénv* TTTIIÍÉ 1 tesz Hsználtot grtiiliwri _ i3s2? SL^ff? *»- * & «***, P«, KscSt, tüske stb MnSvések krtrnkufns, képződényei vtonte^rtk ew, férőt <,-l! 0tc smrtíráb Ngybn* Tfebyer é Setts, KoAáietrter Utódi, Rdiovit 1 tírocneriékbn Budpesten kphtó Ahol dc hskt fndeqfiok kbzvefienfiu Tkterry A Őrngyl (ffógyrrtárábök Pregrd, BoUtsoh ellett el Lkrn-o* 9 JÓEB sgát ( 486 fiy«n iviázsfiő kerestetik* ü előny, nüködöttés óvdékkl ben részesül Török M és tánst göz749 óbn Rárósi-üt Undenesnek "gy leányt fitl Í8 BMUUU ion keresek M elentkeznl Lánc-ctc tíj üzásszonyk jánlkozik Idősebb gzdáboz óringéit, vgy hvi bérért Ghn kidób 'M feeekési lpoozv érenfion 41 dáb kidó Megtudhtó V ker: Kirolyi610 utc 49 szá ltt bszosbecbe kfsde csooreí3űő _ jen 61 és féi hom föm jó ty épülettel Bzöllős ér gyíbnölcsös kw*iol Ugynott jó inőségű gyenszén n«,yobb nnyiségben eldó, értókex letiet V ker Btriyi-tt íf sz ltt 688 Stlnberger Izlüork «Vjhá bárietéts íeles tnyást keres ugynott egy jő 6 öles góréj eldó * Szerecse-nte 2 szánni báz eldó elyben igen tó forgls tlethelység vn eseösg lkássl együtt, zonnl kidó, jil tt irt is 4ttsfceg leset EBuy vee utc 8 szá ffsl BSzslás VH iw Ersekén S4 s hts szbd késből éld«, értekezni lehet ErBek-u 20 sz ltt 51S üídító IVtestJtséds, 24 Olsz e l d á s Zsoldos-ut 23 sczáu ház eldó Értesítést d Miklovicz Ljos tnító Lévy-utccri iskol 850 E l d ó kereskedőnél Fer i r páncson 9-ik dűlőben 17 hold földié bnyávl eldó vgy ánodábn kt 6 T 591 H ú z I Törők Ferenesk» Pnsztszéien 14 Ko- FSfizlöt és iprtelep: Szeged, nyis ftrinb áwsuitjtxk 807 kosáivtj, 5 sz» ESrényf Zsákok, üejoib rtshfi 23 txkmk Antl Hvásárbdy 48* J Má viszonyok között Ire f ö l d A Hódi örökösöknek Kutsi-utfélen Jké János féle 29 hold földjük eldó esetleg hszonbérbe is kidó Értekezni ehet SsnlntelMte* ffitt 43M Irének rárósi ntféleu n 11-ik kilóéternél 50 M tele tm kidó és Hunydi-u 8 sz biz eldő, esetleg két részletben is 660 Lkás kidó Oldlkosár-utc 1 sz ltt egy 3 szobás udvri lkás noveber hó 1-ére kidó Bővebbet villos városi irod 31 MH MŰ Tégláson febsbzwáltt kidó, értekezni I ker ífcrenc József sugár-nt 81) szá ltttehetkiss Sándor rl 679 Eldő TSffy klöfi Rostás örökösöknek pusztszélen Rostás Mártou szoszédsá gábn szbdkézből 50 hold földjük t nyávl esetleg kétrészbe is Értekezni lehet Tárkány S, kocsigytirtovsi Dj nich u Mczslk Jőzsefnsk * kntsi útfélen 7 hold földje eldó, vgy árendáb is kidó, egy hrdfél öles deszk góré eldó értekezni lehet StenOstvá ntc 84 szá ltt 600 FKűeliíS Borsi Wáriánk fttrbuásí dűlőben egy nyoási földje eldő, érte- keznl Nyárf-u 29 sz ltt 525 Hszonbérbe kidó 80 hold föld nyo ás szélen kói és ráet közt levtf dűlőben Értekezni lehet Hl-tér 4 sz 648 { ker- Mlhály-utc 43 száú ház szbd kézből eldő, értekezni lehet fenti szá ltt 6tt ÍV< Dóján Jőzsefénk Soi nyoáw dzást iskol szoszédsgábán levő 1 nyoási földje hszonbérbe kidó Ugyn' ott hsznált gzdsági eszközök eldók Értekezni lehet L ker Zsoldos-u 14 sz ltt, 871

8 r :í-ft' EJ : A ff Á l t l á n o s n e g b í z h t ó n k isert l e g o l c s ó b b bevásárlási' f o r r á s i Keény Hpirí! ÉlfhÉM! e é n y é egngyobbított iu^fít A yybrqb tenés litt olcsón szbott z s á k á r i in bői 10 drbfeíon íeíöli vétejnél 51 8 százlék fetis ifck ' y e r 0 r e s berendezett é s ú j o n n n oerendeett,utogén heggesstővel nyklánczok, őrlánczok krkötők, füflfhfc Itrlk és kstosgyorfik, tejtékplpák zseb, fli, ébreszti és ing 6rákr» MlnflenTszehezTlá szeüvegek, * lepgyobb válsztókbn kpbtflk- Újvároson Vásárhely ngyérdeű közönségét vn szerencsé értesíteni, hogy Bán Blázs újvárosi Gsoorkányl-utC 39- sz- itléré üzletét egve sze é s átvesze rt legfinobb itlokkl 4 n» Htoti g v» ete Borok ktvtwve &rk&tt ár 78 fiűérwt kejmtve Borit Ir» Xárolytél, híres CSejrrád Bugást ptce- é s tfft*»<m»<»ie0wv? i s felszerelt Arny, ezüst órák! Legdivtosbb ékszerek I v e n d é g l ő Iro Ljos vegftgffo,fcoorfeteyl-ti- 9 *«Sőzsd, ponyv én ssl&készltő Ki r s részei, felszerelési cikkek é s beszéiőgápleezekbeíu n KÜGBÖ" rtási páítoík w í f l l w, 20 fíhértsl, JegbflhnWtt fino sörök, Ízletes p konyh Sziyes pártfogást kér kiváló tisztelettel U o v á k I V 1 grklsrtfábél ss«t3s be M l ííuml 13 stíihjl n p l i é i ü I -7 rktár HüdráSSf-lííCCI 6 SZ lií, hol á r h o s s z ú évek ó t fennáll Á l l n d ó ngy válsztékú rktár, v l ó b n elsőrendű, legfinobb é s kíprókáít külföldi v r r ó g é p e k, kerékpárok é s b e s z é l ő g é p e k b e n é s ezen g é p e k ViPTÉlÉBSl ílillílilsil lllfofíol í fy 7) ~'Z Telefon 135 S i n g e r A r n o l d örős éítizerész 23 év ötc fenölld Alrössy-oíc 6 szá ltti Qrietőben KodvezS jpfezlst fizetési feltételekf!f Arnyt, e z ü s t ö t v e s s e & é s b e c s e r é l e d! Ékszereket ölesén és gyorsn jvítok! I! O p á k i v i t á s & é vt 2 é v i j 6 1 á l 1 á» t v á l l l o k!!! K e é n y tdjto g^pltmros tjk ' nizsi és Petőfi srok, g ni* K í & p olcsó árbn ár 10 koronától kezdve Síi* kovoltp legjobb lllllí: P á s z t o r fgiiííféps&eí n teetéstietótseíében^sí kítegnn- k«lkgj«wb«fc bánlío «Ae»S>irtás SJUls t t r á e k e, i n d e n ] Jeg$3íseb> nnkfál ts jánltot Wkér l ffy>t&^sy nyúlszőr klpokt trtok rktáron ugyxststé 'iesssn noil phé k&étfy y d i v t klpokt tá&ii^l ^ fg fj flhtz éf$ Mtit tusp'-t»hítttífei«t é s ás legdivtosbb forár vló át lkítását A Ml kipsk ipjüb Mssl tódololcfitátoszeslmts TtsíiStei Pásztor Intws wtoá ' : r ett ifié: S i i e i f Ire léte áruvl szereitflfel A gsű közönpétc részére legfóbb jnteéssgtt sját BERTALAN I klp Qzkstett isét egnyitott é s rt ngy int ttbn volt emknkík,'f{j?és»ett l ^ l P í n d e n g f t s j r t t á & Vn szerencsé ngyérdeű k8z5nség b tudoásár hozni, hogy régi jő hirnevü tjen enitk'tefisl é p ^ n u k á k, j i p É S i p t l f ü z l e t 827 i fel hold földje több é v r e bswbérhe tiny épületekkel, kerttel esetleg örök eldó, értekezni leket pio é s vspokou HL k«r- DstfnteJi-u, 72 u ltt, 600 F8hSr ÖtJOt toposi gv göbölyűt 18, koron, j ó gyrsjtot 100 koronáért vesze isnként, udvrhelyi ssöldség piwcz hold fslij» ptwrtszélen tehből kidó, értekesni lettet FttMu József segártst 4? snárn ltt 720 ' ' ' ffj, Oskovics Fereeez klpos ester teetkejsé^ "válllt k ő s z é n csépléshez ngydr- bos porentes b á n y árbn leg olcsóbbn nál kphtó* P o l l i k B é n eí e r,, Kálly-ntci Jőkl-nte S t int Rőfös és divtár üzleteet és teetkezéseéi egngyobmtott, TELEFOÜ 88 kphtók:: Oreek szá Njfy flfrké rmáirát, «rni é g eddig ne létezett poutoe é s lelkösnjeretes kiszolgálás ellett olosá érekhn ngyéwtewft közönség részére bocsáftj Keresrtek, ugy Pirfg ít vek 20 koronától kezdve feljebb Megtekinthető vőtelkényszer uáücül 90 k r é k / M r o k 296 TELEFOÜ 88 é s László Legfobbn fefzerelt Jvító k e r é k p á r teeréssenél, űhely* á i k í r é s s e k Andrássy-utc Í5 szá, urságház, Ker&párok, vrrógfépekre és gr ofonokr, z zokhoz szükséges lktrészekbői ngyrktár A világhírű Pwoh** kerékpárok egyede képviseíete, Mielőtt kerékpárt, vgy vrrógépet vesz, rktáro okvetlen egtekintse Kerékpárok''' éláöál" és 'zok ' jví tás jótállás ellett- ezkozdltetik Villos világítás berendezési válllt!»/fv fjr^* Eldás rtóetfízctésre ís Költségvetés dijtlnl 109

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai

II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai II. Az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai 3/2005. (II. 25.) AB határozat 607 A MA GYAR KÖZ TÁR SA SÁG NE VÉ BEN! 3/2005. (II. 25.) AB határozat Az Al kot

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

Ara 4 ffuér. VÁSÁRHELYI

Ara 4 ffuér. VÁSÁRHELYI Hódmezővásárhely, I9Í4 ugusztus 7 péfiték X* évfolym 213* szám Ar 4 ffuér VÁSÁRHELYI FOg o t l é m p o l i t i k i n p i l p Sserkcstfig Udéftfvtl KoM«fk-tér Telefon: 87 ejrjrcs i t á m ár 2 flflét, vsárnp

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal

178. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 19., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1911, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 19., szerda 178. szám Ára: 1911, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CLIX. tv. A vi szont biz to sí tók ról... 13226 2007: CLX. tv. A szabálysértésekrõl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben