FÉSZEKHAGYÓ VAJDASÁGIAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉSZEKHAGYÓ VAJDASÁGIAK"

Átírás

1 FÉSZEKHAGYÓ VAJDASÁGIAK

2 MTT Könyvtár 4. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványsorozata A kiadványért felel a MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić utca 2/I. FÉSZEKHAGYÓ VAJDASÁGIAK Jubileumi kiadvány Szerkesztette Gábrityné dr. Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa Grafikai szerkesztő és borítólap Csernik Attila Tördelés Csernik Előd Korrektúra Tripolszki Zsuzsa Nyomda VERZAL, Újvidék Szabadka, 2001

3 FÉSZEKHAGYÓ VAJDASÁGIAK Tanulmányok, kutatások, statisztikák Szerkesztette Gábrityné dr. Molnár Irén és Mirnics Zsuzsa MTT Könyvtár 4.

4 A Magyarságkutató Tudományos Társaság e könyvével ad hírt munkájáról fennállásának tizedik évfordulóján.

5 TARTALOM Bevezető gondolatok Szirmai Károly: Elvándorol az erdő... 7 Mirnics Károly: Betelepítések, kitelepítések és vándormozgalmak... 9 Dr. Szalma József: Migráció, kisebbségi jogok, nemzetközi jogszabályok Dr. Saša Kicošev: Népszámlálási statisztikai mutatók (A vajdasági magyarság területi megoszlása és létszámának változása a XX. század folyamán) Bogdán József: Maradj velünk! Gábrityné Dr. Molnár Irén: A jugoszláviai magyarok vándormozgalmának okai és méretei T. Mirnics Zsuzsanna: Hazától hazáig (A Vajdaságban és Magyarországon tanuló vajdasági magyar egyetemi hallgatók életkilátásai és migrációs szándékai) Dr. Sági Zoltán: Délvidéki lelkiállapot Surányi Zoltán: Kényszerpálya (vagy) az Ígéret Földje? (Vajdasági magyar újságírók kényszerpályán a XX. század utolsó évtizedében) Dr. Franyó Zsuzsanna: Rekviem eltávozott színművészeink középnemzedékéért Dr. Tóth Pál Péter: Jugoszláviából Magyarországra Papp Árpád: A vajdasági magyar áttelepülők sorsa az anyaországban Mészáros Zoltán: Hogyan találta fel magát a magyar értelmiség között, Törökkanizsán Melléklet Vándormozgalmak számokban Tudományos élet Szervezeti tevékenység A tanulmányok szerzőiről Sadržaj Contents

6 Könyvünk támogatói: az Illyés Közalapítvány a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi Konferencia) a Tartományi Kisebbségi Titkárság a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság a Szabadkai Polgármesteri Hivatal

7 Fészekhagyó vajdaságiak Bevezető gondolatok Elvándorol az erdő (részlet) Mozdulatlanul álltam, és hallgatóztam. Éreztem, hogy alattam ébren van és nesztelenül lélegzik az erdő. Majd napnyugat felé néztem, ahová pásztásan elhúzódott a köd, s láttam, hogy ereszkedik le a hegyoldalakról csendben, könnyű felhőgomolyba takarózva az erdő, s hogy menetelnek végtelen hosszú sorban, szállongó felhőrongyokba fogózva a messzi országúton a fák. Leszálltam a tetőről, völgyekben bujdostam, elhagyott utakon bolyongtam. Az egyik keresztúton összetalálkoztam a menetelő fákkal. Hová készültök? szólítottam meg őket. Elmegyünk innen messzire, tengereken túlra válaszolta az egyik vénbütykös fa. Elfáradt, megrokkant már a ti lábatok ahhoz, miért hagynátok itt a földet? Nem kellünk mi már neki, kiásnak belőle, kiszaggatják gyökereinket, kemény fejszecsapások irtják, pusztítják a régi erdőt. El fogtok pusztulni a nagy úton, gyönyörű szálfáitokat tengerviharok verik majd szerte, és sós víz ringatta, halott törzsetek alá idegen sírt fövenyez a zöld szemű mélység. De a fiatal életvágyakat mégis áttutajozza a tenger, s a messzi vizekbe néző, magas partokon gyökeret eresztve újból fölsorakoznak a régi szálfák. Kevesen lesztek, szellőbújta lombjaitok susogását az idegen fák értetlenül hallgatják, elnyel benneteket a tenger, a bajaitokban, szétszórtan, kinek mondjátok majd: testvér? 7

8 Bevezető gondolatok De beszédre figyelő lombjaink megtanulják az új erdőtenger végtelenbe is elhallatszó zúgását, s nem lesznek többé árvák. De elárvul az itteni hegyoldalakon a lombbeszéd, mert nem lesz, aki a régi magot elvesse, és fává növelje. Mondjad, mit ér, ha annyi darabka föld sem akad, amibe a fák gyökerüket betapossák? kérdi az egyik. S mondd, ki tehet róla, ha az élet fába kívánkozik, és lenni akar? mondta a másik. S mondjátok, mit ér kérdeztem tőlük, ha magatokban meghaltok, hogy másokban éljetek? De akkor már fölszedelőzködtek és elindultak. Hát mégis elmentek, ha a szívetek meghasad is belé? szóltam utánuk. Ha szívünk meghasad is belé válaszolta egy görnyedt hátú, nagyon vén fa. Hosszan utánuk néztem, amint egyenként eltűntek a messzeségben. Azóta éjjelenként gyakran kijárok, végigbarangolom a völgyeket, utakon bolyongok, melyeket mindenki elhagyott, vagy megállok a kopasz hegytetőn, s elnézem, hogy szakadozik föl a mélyedésekből a köd. Sokszor úgy érzem, hogy százezer elhagyott sír feküszik alattam, olyan nagy csend van azóta a hegyoldalakon. Szirmai Károly 8

9 Fészekhagyó vajdaságiak Betelepítések, kitelepítések és vándormozgalmak MIRNICS KÁROLY Az emberek a legsúlyosabb hibákat és a legnagyobb kegyetlenkedéseket akkor követik el, amikor félretéve lelkiismeretüket elkezdenek hivatkozni a hazára. Rabindranath Tagore Én a világot úgy fogom fel, hogy abban a népek nem a területhódításban, hanem az egyetemes és saját nemzeti kultúra gyarapításában kell, hogy versenyezzenek. Goce Delcsev Történelmi előzmények 1 Az antant hatalmak győzelme és területrabló békediktátuma feldarabolta az Osztrák-Magyar Monarchiát. A délszláv népek egyesülésével (1918) létrejött a Szerb Horvát Szlovén Királyság, majd később (1929) a Jugoszláv Királyság. Az egyesülés a mai Vajdaság területét hangsúlyozottan az SZHSZ Királysághoz (Jugoszláviához), és nem Szerbiához csatolta. Az utódállam véget vetett a magyar bevándorlásnak a vajdasági városokba. Pedig ekkor már Vajdaság jelentős része ismét magyar többségű volt, s szórványmagyarság jellege is megváltozott: kialakultak a sűrűn és tömbben lakott magyar települések és területek. A jellegében monarchofasiszta és nacionalista utódállam ezt az állapotot kezdettől fogva nem fogadta el. Tagadta e vidéknek a feudalizmusból örökségbe kapott többnemzetiségű és multikulturális jellegét 1 A -tal jelölt részeken a szerző, a könyv terjedelméhez igazodva és a szerkesztők kérésére, a tanulmányt rövidítette (szerk.) 9

10 Mirnics Károly Ősi földön, de kisebbségben ( ) A tanulmány végén található 1. és 2. táblázat bemutatja a magyarság teljes számát a Kárpát-medencében, Vajdaságban, Muravidéken és Horvátországban a különböző népszámlálások adatai alapján között. A két táblázat adataiból kitűnik, hogy a Kárpát-medencében élő magyaroknak korábban 5%-a, utóbb pedig 3%-a, az anyaországon kívüliek 15%-a élt az egykori Jugoszláviában Az államszervezés joga, az államalkotás önkényei, az államalkotó nép szerepe a gazdasági élet, az oktatás és kultúra megszervezésében, a külső- és belső vándormozgalom, az elfelejtett-eltemetett etnikai eredet élesztgetése-ébresztgetése, az önkényes névelemzésen alapuló intézkedések, a népszámlálási hamisítások (revíziók), a pontatlan utasítások és meghamisított adatok nem nyújtanak lehetőséget még ma sem a két világháború közötti állapot szakszerűen pontos feltérképezéséhez. A két világháború között a magyar kisebbséggel szemben semmilyen tolerancia nem volt. Ez határozta meg azoknak a sorsát, akik kötődtek a magyar kisebbséghez a szülőföldön. A szolgasorban élő magyar néppel fizettették meg a magyar főúri osztály és felelőtlen arisztokrácia bűneit. Mivel a szolgasorsból mindenki csak menekülne, így a nemzetiségi elnyomásban lévő népről (nemzetiségről) rendkívül nehéz pontos adatokat gyűjteni, demográfiai helyzetéről megbízható képet alkotni. Ez a megállapítás egyetlen nemzeti kisebbség demográfiai helyzetére sem vonatkozik annyira, mint a vajdasági magyar kisebbség állapotára a két világháború között. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a Jugoszláv Királyság sohasem hozott nyilvánosságra olyan adatokat, amelyekből megtudható lenne a vajdasági magyarság természetes népmozgalma, pedig csak ezeknek az adatoknak a segítségével lehetne ellenőrizni a népszámlálási adatok hitelességét is. A nyers mutatószámok és a lélekszám alakulása ily módon a mai napig megmagyarázatlan marad. Mindenekelőtt ismeretlen a természetes szaporodás, a születési és halálozási arányszám alakulása. Csupán becslésekbe bocsátkozhatunk. Ismeretes számunkra a jugoszláviai magyarság korösszetétele 1921-ből. Ennek segítségével 10

11 Betelepítések, kitelepítések és vándormozgalmak megállapítható, hogy a jugoszláviai-vajdasági magyarság születési arányszáma az említett időpontot megelőző időszakban ezrelék lehetett. Ez a magas születési ezrelék, tekintettel a magyarság fiatal korösszetételére lehetővé tette a magyar népesség bőséges újratermelődését (a 0 5 éves korcsoportba tartozott a népesség 10,3%-a; a 6 11 éves korcsoportba 14,7%-a; a éves korcsoportba 7,4%-a; a éves korcsoportba 6,6%-a; a éves korcsoportba 6,3%-a; a évesbe 7,0%-a; a évesbe 38,5%-a és a 60 éves és idősebb korcsoportba csak 9,2%). A bőséges újratermelődés megállapítható még a halálozási arányszám pontos ismeretének hiányában is. Bár a születési ezrelék minden bizonnyal a két világháború között folyamatosan csökkenhetett, a gyors természetes szaporodás ténye nem vitatható. Alapul véve a hasonló korösszetételű népesség természetes szaporodását és átvetítve azt a vajdasági magyarság korösszetételére, elmondható, hogy az közötti időszakban a magyarság száma megnőhetett volna több mint félmillióra is, ha nincsenek a már említett nagy kivándorlási és elköltözési mozgalmak, amelyek során a magyarság jelentős része szétszóródott, s végül asszimilálódott más népekbe. E tanulmánynak nem célja II. világháború előtti és alatti időszak demográfiai helyzetének elemzése. A háború emberáldozatai, a háború utáni véres megtorlások magától értetődően csökkentették a jugoszláviai-vajdasági magyarság számát, és később sorsdöntően befolyásolták önmagához való viszonyulását. A meghasonlottság nyomasztó érzésétől soha többé nem tudott teljesen megszabadulni. Gyökeret vert benne a kisebbségrendűség, meggyengült önbecsülése, bátorsága. Így van ez évtizedek óta. Népességpolitikai célok a két világháború között (betelepítések) A szerb értelmiség nagy s főként nacionalista része a szerb államiság kezdetétől napjainkig pánszláv álláspontra helyezkedik Magyarországgal kapcsolatban. A magyarok ugyanis 896 óta állítólag a szerb-orosz közvetlen kapcsolatok akadályát jelentik. Másrészt a szerb értelmiség nagy része (s a nagyobb része na- 11

12 Mirnics Károly cionalista) amikor jugoszlávot mond, szerbet ért rajta. A szerb az a piemonti tengely, amely minden délszlávot képes egyesíteni magában, s így oldódik fel jugoszlávvá. A szerb demográfusok sem mentesek a szerb szemléletű pánszlávizmustól. Amikor területeket délszlávosítanak, szerbesítést értenek rajta. A két világháború között Vajdaságban a magyar és a német népesség együttesen többséget alkotott az államalkotó szerb néppel szemben. Jugoszlávia létrejöttével a szerbek elsőrendű feladatnak tartották Vajdaság népességi-etnikai viszonyainak és arányainak megváltoztatását az államalkotó nép javára, s ezt délszláv nacionalizációként fogalmazták meg. A folyamat már 1920-ban megkezdődött. Az államapparátust teljesen délszlávosították, az elégedetlenkedő magyarok vagy önként mentek el (kényszerhelyzetbe hozták őket), vagy elüldözték őket. A szerb népesség államilag szervezetten kezdett betelepedni. Ez kezdetben mégsem volt olyan nagyarányú, hogy belátható időn belül létrehozta volna az abszolút szerb többséget, holott egyedül ez az egyetlen, átfogó etnikai és megbízható biztosítéka 2 a határ menti területek tartós birtokbavételének írja Vladan Jojkić. Mint a többi szerb demográfusnak, Vladan Jojkićnak is az volt a meglátása, hogy a volt dél-magyarországi (vajdasági) szerbség önerőből képtelen létrehozni az ún. ubique (mindenütt jelenlévő) szerb többséget. Belátható időn belül nem lehet számítani a nemzetiségek depopulációjára, elköltözésére, asszimilációjára. Ebből azt a következtetést vonta le, s a politikusoknak is azt javasolta, hogy a tartós célhoz vezető utat a Vajdaság nem délszláv népességének a szerb többség általi majorizációjával kell elérni, s ezért nagy tömegű szerb betelepítést kell végrehajtani Ó-Szerbia más részeiből Vajdaság területére (idézett mű, 112. oldal). Vladan Jojkić azok közé a polgári gondolkodású szakemberek közé tartozott, akik Vajdaság kolonizációját nem parancsra képzelték el, hanem a betelepülők szabad akaratából. A betelepítést olyan folyamatként képzelte el, amely a polgárok szabad akaratából jön majd létre, és nem állami erőszakkal. A szerb állam feladata csupán az kell, legyen, hogy intézkedéseivel segítse a vidék gazda- 2 Vladan Jojkić Nacionalizacija Bačke i Banata, Novi Sad, 1931, a 112. old. 12

13 Betelepítések, kitelepítések és vándormozgalmak sági felvirágzását, mindenekelőtt a mezőgazdaság jövedelmezőségét. Vajdaságnak szerb Amerikává kell válnia, mely vonzza a szerb népességet. Véleménye szerint a szerb népesség gazdasági előnyökhöz való juttatásával aránylag rövid időn belül elérhető lesz a szerb népesség dominanciája is. Számításai szerint Vajdaságba tíz év alatt szerbet kellene áttelepíteni az ország déli részeiből, mert csakis így érhető el mindenütt szerb többség (idézett mű 78. oldal). A délszlávosítást-elszerbesítést fokozatosan kell végrehajtani valamennyi közigazgatási egységben és helységben. Beismerte, hogy nevetséges volt az állam részéről az a politikai geometria, ahogyan a Dunai Bánság létrehozásával megnövelték és kimutatták a délszlávok 57%-os többségét. Valójában Vajdaságnak (Bácskának és Bánátnak) csupán 9 közigazgatási egységében volt délszláv többség; az összes népesség alig egynegyede, Bácska és Bánát nemzetiségi népességének egy hetede élt délszláv többségű területeken. A népesség nagyobbik része (1921-ben lélek) olyan városokban és járásokban lakott, ahol a délszláv népesség kisebbségben volt ( nem szerb lélekkel szemben fő, vagyis lélekkel kevesebb, mint a manipulációval kimutatott). Szerinte indokolt az aggodalom, hogy a magyarok és a németek felfelé ívelő természetes népmozgalmát nem törte meg az új állam emiatt ugyanis tíz év múlva a különbség már lélekre nőhet; figyelembe véve a magyarok és németek természetes szaporodását is ( fő) pedig már lélekre. Az egykori népességpolitikai irodalomban szerepelnek más, szerényebb betelepítési elképzelések is. Dr. Nikola Milutinović, a Matica srpska főtitkára például a 30-as években csupán szerb betelepítése mellett szállt síkra. Vladan Jojkić könyve tartalmazza a délszlávosításelszerbesítés ütemtervét is ( oldal). Az említett fejezet politikai jelentőségű. Jojkić könyvének ebben a fejezetében kidolgozta a betelepítés stratégiáját Vajdaságban. Meghatározta, hol, milyen számarányban és milyen taktikával kell elérni a több, mint félszeres szerb többséget. Húsz évvel később, a II. világháború után ezen az elven és Vasa Čubrilović utasításai szerint hajtották végre a betelepítéseket, vagyis Vajdaság kolonizációját. 13

14 Mirnics Károly Népességpolitikai eszközök a két világháború között Vladan Jojkić könyvében felhasználta az akkori demográfiai ismereteket. (Más kérdés, hogy a népességtudományt milyen célokra és politikai etika szolgálatába állította.) A könyvében ismertetett etnikai viszonyokra vonatkozó népességpolitikai alapelvei ma is elevenen hatnak, mert a történelem folyamán többször is bebizonyosodott, hogy már rövid távon is eredménnyel járnak. Vladan Jojkić az elszerbesítés következő eszközeit sorolja fel: 1. elsődleges és leglényegesebb szerepű eszköz a tömeges majorizáció, a szerb népesség többségének elérése, amely nélkül nem hathat egyetlen más népességpolitikai módszer sem; 2. először a városok lakosságának elszerbesítése, majd a falvaké; 3. asszimilációs helyzet előidézése, az asszimilációt elősegítő politikai közhangulat megteremtése a társadalmi élet minden területén; 4. a csökkenő természetes népmozgalom ösztönzése a nemzetiségek esetében. Jojkić szerint már e sorrend felcserélése is fölösleges bonyodalmakat idéz elő a nemzetiségi népességpolitikában; nem kívánatos erőszakot szülhet. Lehetséges, hogy első pillanatra e sorrend megváltoztatása látszólag gyorsabb eredményekkel is kecsegtetne, ám ha a valóságban kipróbálják, csak eltávolít a céltól. A történelem e tekintetben is Jojkićot igazolta. Az általa meghatározott elvek következetes betartása lehetővé tette az újabb és legújabb kori népességi folyamatok és politikai célok összhangját Vajdaságban. Tömeges betelepítés és majorizáció a szerb népességi többség szolgálatában a két világháború között Mivel a szerbek természetes szaporodása jóval kisebb volt, mint a nemzetiségeké (idézett mű 91. oldal), s ezért a távoli jövőben a kulturáltabb németekkel és magyarokkal szemben asszimi- 14

15 Betelepítések, kitelepítések és vándormozgalmak lációs csapdába kerülhettek volna, Jojkić szerint ezen csupán külső tényező változtathat: Vajdaságba be kell telepíteni Szerbia középső és déli részeiből nagyszámú szerbet. Csak látszólag lehetne megoldani a problémát oly módon, hogy a szerbek teljes évi természetes szaporulatát ( lélek) Vajdaságba irányítsák. Jojkić nem tudott elképzelni olyan eredményes és sikerrel kecsegtető állami intervenciót, amellyel ez kivitelezhető lett volna. Szerinte az állami intervenció az akkori, adott helyzetben nem volt képes nagy tömegeket mozgásba hozni, noha ez lett volna a legjobb megoldás. Szerinte a szerb állam közvetlen beavatkozással nem tud megoldani semmit a népességi folyamatokban. Az államapparátust, katonaságot, rendőrséget könnyű elszerbesíteni, a bürokratizációnak lehet nagy méreteket adni, de mégsem jár eredménnyel. Az ilyen jellegű változásokat természetesen ki lehet mutatni a népszámlálási adatokban (pl. nagyobb hadsereg állomásoztatása a Vajdaságban), ez azonban csak látszatjavulás. Az állam képtelen nagy paraszttömegek vándormozgalmának parancsszóval való irányítására. Jojkić bármennyire is nacionalista volt, megvolt benne bizonyos polgári intézmények tisztelete és egy minimális tudományos becsület is. Kalandor megoldásokat nem javasolt, bár ezt akkor többen is követelték. Szerinte az agrárnépesség többletének esetleges betelepítése Vajdaságba állami költségen egyáltalában nem jöhet számításba. Ennek a költségei nagyok és jogi akadályokba ütköznek (idézett mű 92. oldal). Számításai szerint, ha parasztcsaládot telepítenének be Vajdaságba, és mindegyik családnak csak 5 hektár földet juttatnának a legszükségesebb épületekkel együtt, az államnak ez mintegy milliárd (akkori) dinárjába kerülne. Nem volt olyan állam, amely ekkora pénzeszközt tudott volna fordítani ilyen célokra. Ugyanakkor éppen ott, ahol a délszlávosító-elszerbesítő kolonizáció szükségessé tette volna, nem volt nagy kiterjedésű földterület. Nyilvánvaló tehát, hogy a teljes majorizációhoz, a szerb népességi többség hatékony létrehozásához a két világháború között nem voltak meg a feltételek. Ha nem következik be a II. világháború, a kolonizáció feltételei később sem lettek volna meg. A nemzetiségek és etnikumok között évszázadokig is fenn- 15

16 Mirnics Károly maradhatott volna egy viszonylagos egyensúly, létüket nem fenyegette volna asszimilációs veszély; ezt már az átlagos, tesséklássék demokrácia követelményei is lehetetlenné tették volna. Bár egyre erősödött az agresszív nacionalizmus, amely igyekezett minden társadalmi folyamatot hatása alá vonni, az európai hagyományokon nem tehették túl magukat. E tekintetben bizonyos mértéktartás mutatkozott az akkori polgári politikusok egy részénél. Később e tekintetben is nagyobb szakadék keletkezett a valóság és lehetőség között. A szabad akaratú beköltözés és letelepedés a majorizáció szolgálatában a két világháború között Vladan Jojkić politikusként esküdt ellensége volt Vajdaság politikai autonómiájának, híve volt viszont a szigorúan központosított államhatalomnak. Annál érdekesebb számunkra, amit tudósként írt. Szerinte a döntő számarányú majorizáció nélkülözhetetlen velejárója és előfeltétele a kisebbségek asszimilációjának: sorrendben az első a szerb népességi többség biztosítása. Mivel ez az asszimilációnak nélkülözhetetlen feltétele és nem következménye, csak akkor remélhető tőle eredmény, ha a majorizáció teljes és ubique vagyis minden településre kiterjed. Vladan Jojkić a gazdasági és társadalmi folyamatok tekintetében független, az egyes ember szabad akaratából történő betelepülésének volt a híve. Az eldélszlávosítás legfontosabb kérdése Bácskában és Bánátban: hogyan elérni sikeresen, hogy a lakosság minél nagyobb számban, önként jelentkezzen átköltözésre Vajdaságba az ország többi részeiből (idézett mű, 93. oldal). Ez a felfogás, nem vitás, polgári nacionalista jellegű, ugyanakkor tisztel bizonyos polgári demokratikus intézményeket is. A történelmi fejlődés és a népesség fejlődése szempontjából nem olyan kártékony, mint amilyen az államhatalom sürgettető erejére támaszkodó későbbi nacionalizmus. Az ilyen elképzelésű majorizáció, amelyre Vladan Jojkić támaszkodott, a természeti adottságokra és a gazdaság fejlesztésére alapoz. Alapja a magán- és kollektív, valamint állami-gazdasági vállalkozás fejlesztése. A gazdaságpolitikának vonzóvá kell tennie a vidéket az ingázó, lebegő szabad munkaerő 16

17 Betelepítések, kitelepítések és vándormozgalmak számára. Iparosítani és urbanizálni kell Vajdaságot, serkenteni a beruházásokat. Nemcsak az ún. passzív vidékek, az iparilag és mezőgazdaságilag fejletlen és lemaradt területek népességét kell mozgásba hozni: Vajdaságba kell csalogatni a legvállalkozóbb szellemű és leggazdagabb tőkéseket, iparosokat, hogy az előbbi csoportnak munkát adhassanak. Vajdaság így magához vonzhatja azokat a szerb nemzetiségű rétegeket, amelyek magasabb életszínvonalra vágynak. Elképzelése szerint Vajdaságnak gazdasági előnyöket kell juttatni, s akkor a vidék gazdasági ereje vonzó lesz a szerb népesség számára. Így természetes úton, állami erőszak nélkül elérhető a délszláv-szerb többség (idézett mű, 96. oldal). Az államhatalom közigazgatási, jogi és pénzügyi eszközökkel ösztönözze Vajdaság fejlődését. Különben évtizedekig, sőt évszázadokig is várhatunk az eldélszlávosodásra (idézett mű, 97. oldal). Gazdasági téren mindenekelőtt a mezőgazdaságot kell jövedelmezővé tenni (idézett mű, 97. oldal), jövedelmező felvásárlási árakat kell megállapítani, serkentő hitelpolitikát alkalmazni. Az adópolitika legyen ösztönző. Az iparfejlesztés nagymértékben megváltoztathatja Vajdaság nemzetiségi összetételét a szerbek javára. Az úthálózat kiépítése ugyancsak fontos, mert lehetővé teszi a népesség diszlokációját, s ezen belül a szerbek mindenütt való jelenlétét, és nemzetiségi népesség szétszórását. A közúti és vasúti áru- és utasforgalom összekapcsolása Belgráddal nagyobb hatású lehet, mint az államnyelv kötelező tanulása és a használatára vonatkozó hatósági határozatok. Nagy jelentősége van Bácska és Bánát kulturális fejlesztésének. A elszerbesítő iskolaközpontokat a nemzetiségek által lakott helyiségekbe kell helyezni. A beruházások Vajdaság gazdag, nagynépességű és gazdaságilag fejlett vidékein sokkal jobban kifizetődnek, mint a gazdaságilag fejletlen és ritkán lakott helyiségeiben, mert lehetővé válna a fejletlen vidékek fölösleges agrárnépességének átirányítása és a népesség keveredése. Következtetésként megállapítja: e gazdag vidékek elszlávosítása előnyt kell, hogy élvezzen, elsőrendű állami feladat kell, legyen a vázolt, nem agresszív eszközök segítségével (idézett mű, 101. oldal). 17

18 Mirnics Károly A városok eldélszlávositásának-elszerbesítésének előnyben részesítése a két világháború között Mivel a városok gazdasági és forgalmi csomópontok, vonzóerejük a népesség vándormozgalmára nagy. A városok fejlesztése lerövidítheti (idézett mű, 101. oldal) a nemzeti kisebbségek majorizációját, mert mindenekelőtt a szerb népességet fogják magukhoz vonzani más országrészekből Vajdaság területére. A városok eldélszlávosítása-elszerbesítése és a népesség keveredése a majorizáció, a szerb népességi többség elérésének legkívánatosabb eszköze, amely néhány évtized alatt eredményt fog felmutatni. Ennek példája Újvidék lehet valamennyi többi vajdasági város számára. Szerb állami keretben, szerb etnikai háttérrel a városokba irányuló bevándorlás elsősorban szerb jellegzetességeket kaphat. Jojkić e megállapításai is helytállóknak bizonyultak a mai napig. Javaslataiból kevés valósult meg a két világháború között. Ellenkezőleg Vajdaság gazdasága hátráltatott helyzetbe került. A gazdaság fejlesztése helyett az államhatalom erőszakos eszközei kaptak teret. Nekik köszönhetően a két világháború között csupán szerbet lehetett letelepíteni Vajdaságban a kívánatosnak mondott helyett. Az asszimiláció a két világháború között Jojkić könyvében megemlíti, hogy a népességpolitikát elemi erővel vonzza az asszimiláció gondolata és eszközei. Azok állítja, akik nem mélyültek el a társadalmi folyamatok elemzésében, könnyen azt hiszik, hogy a nem délszlávok asszimilációja a leghatékonyabb eszköze az eldélszlávosításnak (idézett mű 83. oldal). Ez érthető, ha figyelembe vesszük az asszimiláció kettős hatását a népesség etnikai összetételére. Az asszimiláció nemcsak erősíti és növeli az államalkotó nép számát, hanem ugyanakkor csökkenti azon nemzetiségi népességek számát, amelyeket magába olvaszt. Az asszimiláció eszméjét csábítóvá teszi, hogy elevenen él még az emlékezetben a magyarok államalkotó sikere a történelmi Magyarország népeinek beolvasztásában. Majdnem általános az a téves meggyőződés, hogy ezt a magya- 18

19 Betelepítések, kitelepítések és vándormozgalmak rok erőszakos államhatalmi (jogi) és adminisztratív eszközökkel érték el, s ezeket bármely más államhatalom is használhatja hasonló helyzetben (idézett mű, 83. oldal). Könnyen felfogható, hogy sokak számára, akik látják, hogy Bácskában és Bánátban milyen nagy szükség van a délszláv-szerb népesség számszerű növelésére, a nem délszláv népességek erőszakos beolvasztása úgy tűnhet, mint a legmegfelelőbb és legeredményesebb eszköz. Jojkić rámutat, hogy ez a felfogás alapjában véve téves, nem járható út, és nem vezetne eredményhez. Mert, maradjunk csak a magyar példánál a nem magyarok beolvasztása a történelmi Magyarországon nem történt a magyar államhatalom erőszakos és kényszerítő intézkedései következtében, hanem észrevétlenül, természetes folyamatként. Természetes folyamat volt ez az államhatalmi intézkedések bevezetése előtt is, és később is az maradt, egészen az újabb időkig, amikor is a magyarok megkísérelték erőszakos úton meggyorsítani a nem magyar népek beolvadását. Értelmetlen volt részükről ez az eljárás, amely annyi nyugtalanságot és rosszvért szült az ország polgárai között. Ez végül is megbosszulta magát a magyarokon, ez volt az állampolitikájuk legnagyobb hibája. A hiba annál nagyobb és következményeiben végzetesebb volt, mivel az erőszakos beolvasztás szükségtelen és fölösleges. Az asszimiláció törvényszerűségei szerint a népek etnikai átalakulása a tudattól függetlenül történik, független társadalmi, kulturális és pszichológiai tényezők hatására, nem pedig az asszimilálódó nép saját akarata szerint, még kevésbé az államalkotó nép szándéka és erőszakos intézkedései hatására. Bizonyos feltételek nélkül (ezek a közös faj, közös kulturális értékek, különösen pedig a közös vallás és hit) nem lehetséges tömeges asszimiláció (csak a kisebb etnikai szigetek vesznek el elkerülhetetlenül az idegen tengerben). Az asszimilációnál azonban a legfontosabb az uralkodó nép számbeli fölényének és nemzeti tekintélyének aktív és hódító szerepe, a legfőbb hátráltató passzív tényező pedig vele szemben a védekező kisebbség nemzeti tudatának ellenálló képessége (idézett mű, oldal). A továbbiakban leírja ezt a folyamatot. Az asszimiláció úgy megy végbe, hogy az államalkotó nemzet társadalmi és gazdasági tekintélye rendkívüli vonzó hatást gyakorol a kisebbségi cso- 19

20 Mirnics Károly portok fiatal nemzedékére, amely közvetlen társadalmi kapcsolatba kerül a közös környezetben a többséggel. Ezzel ellentétesen hat a kisebbségi szülő és előző nemzedék nemzeti tudata. A hagyományápoló tényező és értékek erejétől függ a fiatal nemzedékek ellenálló képessége az elnemzetlenítéssel szemben. Az államalkotó nép vonzereje és a kisebbségi népesség nemzetiségi közösségi tudata és hagyományápoló ereje közötti harc az ifjú nemzedékek még kialakulatlan szellemi életében és érzelemvilágában állandóan megütközik. E két ellentétes tényező megütközésétől és egyensúlyának megbomlásától függ, hogyan alakul nemzetiségi hovatartozásuk. Ha túlsúlyba kerül az államalkotó nemzet hatása, akkor a nemzeti átalakulás folyamata fokozatosan bekövetkezik. Az első nemzedékben meggyengül vagy elvész a nemzetiségi tudat, a következő nemzedékben már eltűnik teljesen a nemzetiségi nyelvismeret és a nemzetiségi hovatartozás megjelölése. Ha azonban az államalkotó néppel való kapcsolat rendkívüli vonzóerejű (az államalkotó nép nagy és nagyon korszerű civilizációs értékek hordozója), a nemzetiségek kulturális intézményei és szellemi értékei pedig gyengék, vagyis ha a nemzetiség a kor civilizációs és kulturális követelményeinek hatása alá kerül, ez esetben az asszimiláció bekövetkezhet egyetlen nemzedék leforgása alatt is. Az asszimiláció legerősebb hatása elsősorban a széles néprétegek társadalmi, gazdasági és mindennapi szellemi életében, kialakuló kapcsolataiban, érintkezésében és közlekedésében (az új vonzásközpontok irányában) jelentkezik, s csak utóbb nyilvánul meg és érezteti a hatását a tanügyben, sajtóban, írott szóban, irodalomban, művészetben és egyéb szellemi értékekben, mert csak kevés számú emberre hatnak (főleg a felsőbb társadalmi rétegekre és az elitre). Jojkić szerint túlértékelik az iskola és az államnyelv kötelező tanulása hatását a széles néptömegek asszimilációjában. Úgy tűnhet írja, hogy a nemzetiségi népesség jövőjének szempontjából az anyanyelvű tanügy és egyáltalán az anyanyelvhasználat megőrzése a leglényegesebb. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a nemzetiségi tudat és érzés nem gyermekkorban, hanem ifjúkorban alakul ki véglegesen; ekkor pedig már domináns szerephez jut a társadalmi közhangulat, a mindennapi kör- 20

KISEBBSÉGI LÉTJELENSÉGEK. Vajdasági szórvány- és szociolingvisztikai kutatások

KISEBBSÉGI LÉTJELENSÉGEK. Vajdasági szórvány- és szociolingvisztikai kutatások KISEBBSÉGI LÉTJELENSÉGEK Vajdasági szórvány- és szociolingvisztikai kutatások MTT Könyvtár 7. A Magyarságkutató Tudományos Társaság sorozata A kiadványért felel az MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić

Részletesebben

TÉRFOGLALÓ. Ifjúsági szerep- és közösségvállalás

TÉRFOGLALÓ. Ifjúsági szerep- és közösségvállalás TÉRFOGLALÓ Ifjúsági szerep- és közösségvállalás MTT Könyvtár 6. A Magyarságkutató Tudományos Társaság sorozata Felelős szerkesztő Gábrityné dr. Molnár Irén, az MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić

Részletesebben

Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon

Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon Kisebbségpolitika, kisebbségi érdekérvényesítés Magyarországon Jegyzet Összeállította Koller Inez 2008. május 6. 1 Tartalom 1. Etnikai struktúra Magyarországon 2. Kisebbségelméleti fogalmak, megközelítések

Részletesebben

Iskolakultúra-könyvek 8.

Iskolakultúra-könyvek 8. ROMÁK ÉS OKTATÁS Iskolakultúra-könyvek 8. Sorozatszerkesztő Géczi János Szerkesztő Andor Mihály ROMÁK ÉS OKTATÁS iskolakultúra Iskolakultúra, Pécs, 2001 A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Részletesebben

Menekülõ önazonosság-tudat a Vajdaságban

Menekülõ önazonosság-tudat a Vajdaságban Menekülõ önazonosság-tudat a Vajdaságban A Vajdaságban élõ magyarság jövõképét és önazonosság-tudatát befolyásoló demográfiai tényezõk 1918 és 2001 között Minden romlás kezdete abban az iskolai nevelésben

Részletesebben

A DÉLI VÉGEKEN. Előszó

A DÉLI VÉGEKEN. Előszó Előszó Az a földrajzi tájegység, amelyet Vajdaságnak/Délvidéknek neveznek, az egyik legősibb magyar településterület. Belgrád Nándorfehérvár néven magyar végvár volt hosszú évszázadokon keresztül. Sok

Részletesebben

HOLNAPLÁTÓK. Ifjúsági közérzetmérleg

HOLNAPLÁTÓK. Ifjúsági közérzetmérleg HOLNAPLÁTÓK Ifjúsági közérzetmérleg MTT Könyvtár 5. A Magyarságkutató Tudományos Társaság sorozata A kiadványért felel az MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić utca 2/I. HOLNAPLÁTÓK Ifjúsági közérzetmérleg

Részletesebben

KÖZÉRZETI BARANGOLÓ. Műhely- és előadás-tanulmányok

KÖZÉRZETI BARANGOLÓ. Műhely- és előadás-tanulmányok KÖZÉRZETI BARANGOLÓ Műhely- és előadás-tanulmányok MTT Könyvtár 11. A Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadványa Felelős szerkesztő Gábrity dr. Molnár Irén, az MTT elnöke MTT, Szabadka, Branislav Nušić

Részletesebben

EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN

EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN Kovács K. Zoltán EMBERI SZEMÉLY A KOLLEKTÍV IPARI TÁRSADALOMBAN A személyiség alakulása a mai Magyarországon Az ember személyisége különböző természetű terhekkel, feszültségekkel küzd minden társadalmi

Részletesebben

Magyarok a Vajdaságban írta Bozóki Antal az ÁRGUS Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület elnöke

Magyarok a Vajdaságban írta Bozóki Antal az ÁRGUS Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület elnöke www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas Magyarok a Vajdaságban írta Bozóki Antal az ÁRGUS Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület elnöke AKTUÁLIS HELYZETKÉP

Részletesebben

CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN

CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN Pusko Gábor Jelen munkámban a Dél-Gömör egyik központi településén, Tornalján

Részletesebben

KORUNK XXXVII.ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 1978. AUGUSZTUS

KORUNK XXXVII.ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 1978. AUGUSZTUS KORUNK XXXVII.ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 1978. AUGUSZTUS * * * Elvszerű tisztázás 625 VITA LÁSZLÓ A közepes fejlettség irányában 629 VASILE ZAHARIA A tisztatermelés kérdései (Herédi Gusztáv fordítása) 634 A KAPCSOLATTÖRTÉNET

Részletesebben

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet 3. Füzet 1. Füzet (2000.): I. Budakalászi Fórum - civil szervezetek adatai 2. Füzet (2001.): I. Budakalászi Fórum - 2000. június 2-4 3. Füzet (2002.): II. Budakalászi Fórum - 2001. június 21-23 1 Szerkesztette:

Részletesebben

A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG

A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Nógrádiné Kiss Magdolna A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG Doktori (PhD)

Részletesebben

A kultúraközvetítés gyakorlata a Vajdaságban, Szerbia felkészültsége az EU csatlakozásra

A kultúraközvetítés gyakorlata a Vajdaságban, Szerbia felkészültsége az EU csatlakozásra Európai Uniós szakmai-közéleti konferencia, Előadás: 2006. február 25-én, a Tóthfalusi Konferenciaközpontban Gábrity Molnár Irén: A kultúraközvetítés gyakorlata a Vajdaságban, Szerbia felkészültsége az

Részletesebben

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére

Doktori értekezés. Ruzsicska Yvette. A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Doktori értekezés Ruzsicska Yvette A gyermekvállalási szokások megváltozása, különös tekintettel a nők reproduktív korának extrém elejére és végére Konzulens: Prof.Emer.Dr. Herczeg János DSc. Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Identitás - szélzúgásban írta Sz. Dévai Judit Elektronikus megjelenítés: ÖKÖEK Szerkesztőség

Identitás - szélzúgásban írta Sz. Dévai Judit Elektronikus megjelenítés: ÖKÖEK Szerkesztőség www.hunsor.se/bzsatudositasai FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas Identitás - szélzúgásban írta Sz. Dévai Judit Elektronikus megjelenítés: ÖKÖEK Szerkesztőség Nemzeti történelemismeret,

Részletesebben

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Csernyi Gabriella Multikulturalizmus? A kárpátaljai magyar kisebbség kulturális helyzete a multikulturalizmus tükrében Szeged, 2010. Csernyi Gabriella Multikulturalizmus?

Részletesebben

1.400.000 1.200.000. Szerbek Magyarok Horvátok Szlovákok Montenegrói Románok Cigányok Ruszinok Németek Jugoszláv Nem válaszolt 1.000.000 800.

1.400.000 1.200.000. Szerbek Magyarok Horvátok Szlovákok Montenegrói Románok Cigányok Ruszinok Németek Jugoszláv Nem válaszolt 1.000.000 800. Az interetnikus konfliktusokról Vajdaságban 10 évvel a délszláv háború után (Gábrity Molnár Irén 1 ) Bevezető elméleti alapok Ernest Gellner a nacionalizmuskutató azt vallotta, hogy a hatalmon levő politikai

Részletesebben

KORUNK XXXIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

KORUNK XXXIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM KORUNK XXXIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 1974. JÚNIUS A SZOCIALISTA MŰVELŐDÉSI ÉS NEVELÉSI TANÁCS HAVI LAPJA * * * Egységünk jegyében 725 DUMITRU V. FIROIU Az államhatalom jellege az 1944. augusztus 23. 1945.

Részletesebben

XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS

XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS XL. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1981. MÁJUS * * * Hatvan év szolgálat 337 GALL JÁNOS A forradalmi párt létrejöttének és szerepének kérdéséhez 341 MARŢIAN NICIU A nemzetközi viszonyok a Román Kommunista Párt felfogásában

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

I. ÉVFOLYAM 2. 2 KEDVES OLVASÓ!

I. ÉVFOLYAM 2. 2 KEDVES OLVASÓ! Mediterrán és Balkán Fórum I. ÉVFOLYAM 2. 2. SZÁM Köszöntő 2007. június 18. 1 KEDVES OLVASÓ! A PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (KMBTK) által útjára indított Mediterrán és Balkán Fórum

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft EURÓPA TAVASZA -1848-1849 NEMZETRŐL, TÖRTÉNELEMRŐL: KOSÁRY DOMOKOS, FEJTŐ FERENC, KOVÁCS LÁSZLÓ A

Részletesebben

Kettős állampolgárság

Kettős állampolgárság 2003. július 8. (Magyar Szó-Publicisztika) Kettős állampolgárság Jogi akadálya nincs annak, hogy a vajdasági magyarság megkapja a magyar állampolgárságot. Ezt egyfelõl Zoran Zivkovic szerb miniszterelnök

Részletesebben

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata I. évfolyam 1. szám 2008/1.

Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata I. évfolyam 1. szám 2008/1. Közép-Európai Közlemények Történészek, geográfusok és regionalisták folyóirata I. évfolyam 1. szám 2008/1. Közép-Európai Közlemények Történészek, regionalisták és geográfusok folyóirata ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

2010.2 NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT T Á R S A D A L O M T Ö R T É N E L E M M Û V E L Ô D É S 2010.2 TUDOMÁNYOS SZEMLE NEMZETISÉGPOLITIKA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT BEVEZETÉS: Egry Gábor: Nemzetiségpolitikák a két világháború között ÁLLAM-

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAK Levelező Tagozat Európai Tanulmányok Szakirány A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS A TRIANONI ÁLLAMOK SZÉTHULLÁSA Magyarország

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

LÉTÜNK TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA. XXXIII. évfolyam, 2003. 1-2. szám FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK

LÉTÜNK TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA. XXXIII. évfolyam, 2003. 1-2. szám FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK LÉTÜNK TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA XXXIII. évfolyam, 2003. 1-2. szám FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK KIADJA A FORUM KÖNYVKIADÓ Fő- és felelős szerkesztő: Fehér Kálmán A szerkesztőbizottság tagjai: Csehák Kálmán

Részletesebben