KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI NONPROFIT KFT ÉVI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI"

Átírás

1 KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI NONPROFIT KFT Budapest, Csömöri út A KÉZMŐ FİVÁROSI KÉZMŐIPARI NONPROFIT KFT ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E Budapest, 2011.március 16. dr. Csereklyei Dániel ügyvezetı igazgató

2 - 2-1./ A közhasznú szervezet alapadatai Cégnév: KÉZMŐ Fıvárosi Kézmőipari Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság Rövidített cégnév: KÉZMŐ Nonprofit Kft. Székhely: 1147 Budapest, Csömöri út Képviselı: dr. Csereklyei Dániel vezérigazgató Felügyelı Bizottság tagjai: Surján Márta Fülöp Attila Tokaji Józsefné Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Bejegyzés napja : július 14. Bejegyzı végzés száma : Cg /5 Közhasznúsági fokozat: közhasznú A KÉZMŐ Fıvárosi Kézmőipari Közhasznú Társaság átalakulással jött létre, a Fıvárosi Kézmőipari Zártkörően Mőködı Részvénytársaság általános jogutódjaként, határozatlan idıre. Az átalakulásról hozott döntés idıpontja december 19. napja volt. A KÉZMŐ KHT a cégbírósági bejegyzı végzést követıen, április 1. napján kezdte meg mőködését július 14. napjától a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 365. (3) bekezdése alapján a társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként folytatja tevékenységét, közhasznú minısítését megırizve. Közhasznú tevékenységének /Kszt. 4.. (1) bekezdés a)/ célja: Kszt. 26. c.) 17.) rehabilitációs foglalkoztatás A KÉZMŐ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a Ptk (1) bekezdésének, a Kszt. 4.. (1) bekezdésének és 26. b.) és c.) pontjának felhatalmazása alapján a következı: Fıtevékenység: 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) Egyéb jelentıs tevékenységek:

3 Egyéb bútor gyártása 14.1 Ruházat gyártása Táskafélék, szíjazat gyártása Lábbeli gyártás Csomagolóeszköz gyártása Sportszer gyártása 22.2 Mőanyag termék gyártása 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 9. -a alapján pályázatot hirdetett a nyílt munkaerıpiacon nem foglalkoztatható megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatását vállaló munkaadók részére védett szervezeti szerzıdés megkötésére és rehabilitációs költségtámogatásra. A KÉZMŐ Kht. benyújtotta pályázatát, amelyet a Minisztérium kedvezıen bírált el és megkötésre került a /2006.-SZMM számú Védett Szervezeti Szerzıdés évben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal a / /4410 számú szerzıdés alapján, legfeljebb fı (munkajogi létszám) megváltozott munkaképességő dolgozó foglalkoztatásához, vissza nem térítendı támogatásként legfeljebb eft rehabilitációs költségtámogatást ítélt meg. Az eft jóváhagyott támogatást a KÉZMŐ Nonprofit Kft. teljes egészében megigényelte. A évi elvileg támogatható költségek összege eft volt, amelybıl e Ft-ot nem állt módunkban megigényelni, mivel a jóváhagyott keret eft. A támogatást a Védett Szervezeti Szerzıdésben meghatározott költségekre, utófinanszírozás keretében, havi rendszerességgel kapta a KÉZMŐ Nonprofit Kft. A rehabilitációs költségtámogatás évre vonatkozó felhasználását a Magyar Államkincstárhoz és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz benyújtott elszámolással egyezıen az 1.sz. mellékelt táblázat tartalmazza. 3./ évben pénzügyileg teljesült egyéb támogatások A 2. pontban felsorolt támogatásokon felül a KÉZMŐ Nonprofit Kft. egyéb támogatásban nem részesült költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl. 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

4 év eft év eft Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen Saját tıke Ebbıl: jegyzett tıke Céltartalék Rövid lejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen Bevételek és aktivált saját teljesítmények összesen Költségek és ráfordítások összesen Adózás elıtti eredmény társasági adó adózott eredmény Ebbıl: - közhasznú tevékenység vállalkozási tevékenység Társasági adó KFT adózott eredménye / A cél szerinti juttatások kimutatása A KÉZMŐ Nonprofit Kft évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat. 6./ Egyéb juttatások A KÉZMŐ Nonprofit Kft évben egyéb juttatásokat nem nyújtott.

5 - 5-7./ A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása A KÉZMŐ Nonprofit Kft.-nél Felügyelı Bizottság ellenırzi a társaság ügyvezetését, részükre összesen e Ft tiszteletdíj került kifizetésre. A vezetı tisztségviselık (ügyvezetı igazgatók,) részére évben összesen e Ft járandóság került elszámolásra, ebbıl felmentési idıre elszámolt bér e Ft, prémium e Ft. Az elızı ügyvezetı részére 24 e Ft saját tulajdonú gépkocsi költségtérítés és 1 e Ft napidíj is kifizetésre került, valamint 6 e Ft étkezési utalvány juttatásban részesült. Egyéb juttatásban, kedvezményben a vezetı tisztségviselık nem részesültek. 8./ A KÉZMŐ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója A KÉZMŐ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységi köre a rehabilitációs foglalkoztatás, amelynek maradéktalanul eleget tett. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. a foglalkozási rehabilitációs tevékenységét három éves idıtartamra elkészített szakmai program alapján folytatja, amelynek értékelését évente rendszeresen elvégzi. A szakmai programban megfogalmazott elsıdleges célunk a munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévı megváltozott munkaképességő, illetve fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelelı munkahelyi környezetben történı foglalkoztatása. Elıbbiekben megfogalmazott céloknak megfelelıen legfontosabb feladatnak tekintjük olyan munkahelyek létrehozását és fenntartását, amelyek megfelelı munkavégzési lehetıséget nyújtanak, a megváltozott munkaképességő emberek és az intézményi jogviszonyban élık számára, akiknek az elhelyezkedési esélyeik jelentısen korlátozottak. A rehabilitációs szakmai programban megvalósuló feladatokkal komplex szolgáltatást biztosítunk, amelyek ennek a speciális munkavállalási csoport szükségleteihez igazodnak. Alapelvünk a nyitottság, rugalmasság, személyesség, partnerség, folyamatosság és az együttmőködés. Tiszteletben tartjuk a foglalkoztatás során a munkavállalók személyiségi jogait, emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. földrajzilag az ország 18 megyéjében, 87 telephellyel rendelkezik, amelybıl 52 telepen szociális foglalkoztatást szervezünk ben bıvítettük a telepek számát, olyan üzemeket hoztunk létre ahol tartósan munkanélküli és megváltozott munkaképességőek embereknek biztosítottunk

6 - 6 - munka lehetıséget. Ezek az üzemek Pálfa (2010.február 15-tıl indult), Encs (2010 április 1-tıl indult), Tamási (2010. szeptember 22-én indult).a szociális foglalkoztatók számát is bıvítettük. Ezeket a szociális foglalkoztatókat Andornaktályán (2010. szeptember 1-tıl indult), és Magyarbánhegyesen (2010. november 1-tıl indult) hoztunk létre. A KÉZMŐ Nonprofit Kft évi átlagos statisztikai állományi létszáma fı, amelybıl a megváltozott munkaképességő dolgozó száma fı, ez 71,2 %- os arány. A megváltozott munkaképességő dolgozók közül 1635 fı szociális foglalkoztatásban, azon belül is fejlesztı - felkészítı foglalkoztatásban vesz részt, ez 38,6 %-os arány az összlétszámhoz viszonyítva, a megváltozott munkaképességő létszámhoz viszonyítva 54,3 %-os arány. Kimutatás a megváltozott munkaképességő munkavállalók egészségkárosodásáról 2010.XII.31 tényleges létszám alapján megnevezés fı MKCS % ÖEK % 629 MKCS % 586 ÖEK 79 %-t meghaladó 79 ÖEK %/Rny/Reh.nem.jav 285 Látás fogyatékos,vak 9 Szem.fejl.zavara alapján - 26 fogy.támogatás Súlyos értelmi fogyatékos Siket, súlyos halláskárosult 69 Súlyos mozgáskorlátozott 33 ÖEK % rehabra jav. 95 ÖEK,Mkcs 40% rehab jav. 232 összesen A KÉZMŐ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló megváltozott munkaképességő munkatársak 39,9%-a súlyos fogyatékossággal élı, az egészségkárosodottak aránya 59,1%, a megváltozott munkaképességő dolgozói összlétszámhoz viszonyítva. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a megváltozott munkaképességő dolgozó képessége önmagához viszonyítva folyamatosan fejlıdjön, a dolgozók egészségi állapotának és képességeinek megfelelı munkát biztosítsunk, hogy a társadalom hasznos tagjának érezzék magukat. Ez nem könnyő feladat, mivel a megváltozott munkaképességő, illetve fogyatékos emberek munkaerı-piaci helyzete lényegesen rosszabb, mint a társadalom többi tagjáé. Rossz munkaerı-piaci pozíciójukat jelentısen befolyásolják az olyan társadalmi hátrányok, mint az alacsony iskolázottság. Az intézményi jogviszonyban élı emberek közös jellemzıje: állapotuk, munkavégzı képességük leépülése, csak a munkavégzı képesség helyreállítása, újjáépítése után képesek tartós és folyamatos munkavégzésre.

7 - 7 - Kimutatás a megváltozott munkaképességő munkavállalók által betöltött munkakörökrıl ágazatközi besorolásuk szerint 2010.XII.31-i tényleges létszám alapján. Ágazatközi besorolás megnevezés Fı Szakmunkás 151 Betanított munkás Segédmunkás 761 Középfokú végzettségő 108 Felsıfokú végzettségő 16 összesen A Kézmő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott megváltozott munkaképességő dolgozók közül a szakmunkások aránya 4,7%, betanított munkások aránya 67,9%, segédmunkásként dolgozik a megváltozott munkaképességő munkavállalók 23,6%-a, középfokú végzettségő munkakörben dolgozik megváltozott munkaképességő dolgozók 3,3%-a, illetve felsıfokú végzettséget igénylı munkakörben dolgozik 0,5%. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. már a munkaviszony létesítését megelızıen felméri a leendı munkavállalók egészségi állapotát és meghatározza az általuk végezhetı munka jellegét, valamint a munkavégzés során betartandó fizikai korlátokat. A felmérés szakszerősége és hatékonysága érdekében saját foglalkozás-egészségügyi szolgálatot mőködtetünk minden telephelyen, melynek keretében a foglalkozási rehabilitáció területén nagy tapasztalattal rendelkezı, a KÉZMŐ Nonprofit Kft-nél végzendı munkafolyamatokat és munkakörülményeket ismerı szakorvosok tevékenykednek. A foglalkozás-egészségügyi szakorvosok feladatai közé tartozik a munkavállalók egészséges életmódra nevelése is. A munkavállaló egészségi állapotának és képzettségének leginkább megfelelı munka, valamint az eredményes rehabilitáció érdekében a munkába állást követıen a megváltozott munkaképességő munkavállalóink részére személyes rehabilitációs terv készül, melyben az eljáró rehabilitációs munkatárs a munkavállalóval közösen állapítja meg a hasznosítható munkavégzı képesség jellemzıit, a munkavállaló érdeklıdési területét, a rehabilitációt szolgáló segítı szolgáltatások körét, valamint az elérendı rövid és hosszú távú célokat. A rehabilitációs munkatárs folyamatosan figyelemmel kíséri a személyes rehabilitációs tervben meghatározott feladatok végrehajtását és évente legalább egy alkalommal a megváltozott munkaképességő munkavállalóval közösen értékelik azt. A fı célkitőzés a teljes rehabilitáció, a nyílt munkaerıpiacra történı kilépés. Ez természetesen nem minden munkavállaló esetén tekinthetı reális célnak, különös tekintettel a súlyos értelmi fogyatékosokra. A teljes mértékben rehabilitálható megváltozott munkaképességő dolgozók kapcsán ugyanakkor a tranzitfoglalkoztatás tekinthetı a rehabilitációs folyamat kívánatos eredményének.

8 - 8 - KÉZMŐ Nonprofit Kft. mint külsı foglalkoztató részt vesz a szociális foglalkoztatás során a fejlesztı - felkészítı foglalkozásban. A foglalkoztatást, szociális foglalkoztatási engedély alapján, az adott szociális intézménnyel közösen elkészített foglalkoztatási szakmai programban meghatározott fejlesztési program alapján szervezzük. Az intézményi jogviszonyban álló személy fejlesztı-felkészítı foglalkoztatása az ellátott egyéni adottságait figyelembe vevı foglalkoztatási terv alapján történik. A foglalkoztatási terv elkészítésérıl, az abban foglalt feladatok teljesítésérıl és a foglalkoztatási terv évente legalább egy alkalommal történı felülvizsgálatáról a szociális intézmény vezetıjével közösen gondoskodunk. A foglalkoztatási terv felülvizsgálata során a foglalkoztatott ellátott fizikai-, mentális állapotának, készségeinek, jártasságának, munkavégzı képességének értékelése történik meg meghatározva a további feladatokat. A fejlesztı-felkészítı foglalkoztatásban résztvevı dolgozók részére szervezett fejlesztı program során célunk, a munkavégzés fontosságának hangsúlyozása, alapvetı szakismeretek elsajátíttatása, munkafolyamatok betanítása, képessé tétel az önálló munkavégzésre, a mindennapi munkavégzéshez nélkülözhetetlen gyakorlati tudásszint megszerzése. A fejlesztı programokban 111 fı segítı és 24 fı koordinátor vesz részt, akik irányítják és szervezik a konkrét munkavégzést a szociális foglalkoztatókban. Az egyéni foglalkoztatási terv végrehajtása révén lehetıvé válik a fejlesztıfelkészítı foglalkoztatásból más foglalkoztatási formába történı átlépés. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. arra törekszik, hogy a településen, vagy vonzás körzetében rehabilitációs célú foglalkoztatókat, üzemeket hozzon létre ben Regöly, Rákóczi u. 5 szám alatti üzemben bıvítettük ily módon a foglalkoztatást. Ezekben a termelı üzemekben csak megváltozott munkaképességő embereket foglalkoztatunk, így lehetıséget biztosítunk a védett foglalkoztatásban történı tovább lépésre. A foglalkozási rehabilitáció elısegítése érdekében térítésmentes segítı szolgáltatást biztosítunk a megváltozott munkaképességő dolgozók részére, ezek: munkatanácsadás, jogi tanácsadás és szociális ügyintézés. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. Rehabilitációs Bizottságot mőködtet, amely éves munkaterv alapján tevékenykedik. A bizottság meghatározza a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásához kapcsolódó idıszerő feladatokat ben 1 fı rehabilitációs megbízottat és 5 fı rehabilitációs munkatársat alkalmaztunk. A KÉZMŐ Nonprofit Kft. a munkahelyi körülmények javítására törekszik egyrészt a konkrét munkavégzés fizikai feltételeinek kedvezıbbé tételével, másrészt a munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghozatala

9 - 9 - során a megváltozott munkaképességő munkavállalók érdekeinek minél teljesebb körő figyelembe vételével. A KÉZMŐ Nonprofit Kft ben is arra törekedett, hogy a megváltozott munkaképességő munkavállalók egészségi állapotuknak, illetve fogyatékosságuknak megfelelı környezetben történı foglalkoztatása megvalósuljon. A megváltozott munkaképességőek foglalkoztatásának ellenırzése folyamatosan történik a szociális és gyámhivatalok részérıl ben 9 telepünkön, a helyszínen ellenırizték a szociális foglalkoztatást. Az ellenırzések alapvetıen rendben találták a szociális foglalkoztatást, sehol nem került visszavonásra a szociális foglalkoztatási engedély, nem került sor bírság kiszabására. A KÉZMŐ Nonprofit Kft évben gazdasági és pénzügyi egyensúlyát megtartotta, a évi mőködés feltételei a csökkenı támogatás miatt az elızı évekhez képest sokkal bizonytalanabbak. A gazdasági eredmények elérése mellett fı célunk a hátrányos helyzető munkavállalói csoportok esélyegyenlıségének biztosítása a foglalkoztatás valamennyi területén és olyan munkahelyi légkör megteremtése, amely elfogadja a másságot és mindenki számára biztosítja az emberi méltóság megırzését.

10 Tartalomjegyzék 1./ A közhasznú szervezet alapadatai 2./ Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3./ évben pénzügyileg teljesült támogatások 4./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5./ A cél szerinti juttatások kimutatása 6./ Egyéb juttatások 7./ A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, összegének kimutatása 8./ A KÉZMŐ Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója 9./ A KÉZMŐ Nonprofit Kft. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, közhasznú eredménykimutatás, kiegészítı melléklet)

11 1. számú melléklet A KÉZMŐ Nonprofit Kft. munkáltató ig tartó rehabilitációs költségtámogatással érintett idıszaka munkaviszony keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó támogatási igény részletezése Költségek megnevezése Munka-bér és járulékai Munka-ruha és egyéni védıeszköz költségei Megváltozott munkaképességő munkavállalók Munkába járás költségei Munkás-szállítás költségei Munka-eszköz költségei Munka-alkalmassági viszgálat költségei Segítı személy munka-bér és járuléka Szállítás költsége Közvetlen anyag, energia költsége Irányításmunkaszervezés-, ügyviteli tevék. Munkabér és járuléka Irányításügyviteli tevék. Üzemel-tetési költségei adatok Ft-ban aa ab ac ad ae af b c d e f g 1. Anyagjellegő ráfordítások összesen Anyagköltség összesen Közvetlen anyagköltség Közvetett anyagköltség Energia költség Személygépkocsik üzemanyaga Tehergépkocsik üzemanyaga Nyomtatvány költség Irodaszerek Számítástechnikai anyagok Munkaruha Igénybe vett szolgáltatás összesen Idegen váll-ban végzett fenntartás Telephelyek közötti szállítási költség Munkásszállítás költsége Raktár bérleti díj Fogyaszt. nem kötött ig.szolg.ir.ügyv Targoncahasználati díj Egyéb szolgáltatás összesen Biztosítási díjak Személyi jellegő ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Munkába járással kapcsolatos költségtérítés Foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás Bérjárulék összesen TB járulék Költségek összesen: Tárolás, információ feldolgozás költsége Összesen

12 sz.melléklet A KÉZMŐ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA év adatok eft-ban Sorszám Elızı év(ek) A tétel megnevezése Elızı év helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( sor) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás 8. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 10. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel ( sor) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( sorok) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( sorok) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás ( sor) G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény ( sor) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( sor) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (1-13. sor)

13 2.sz.melléklet TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév 32. A. Személyi jellegő ráfordítások ( sor) Bérköltség Ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE 8.számú melléklet KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

Részletesebben

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI

KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 1147. Budapest, Csömöri út 50-60. A KÉZMŰ FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E BUDAPEST, 2010. MÁRCIUS 16. Paulik

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig

Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés 2009. 01.01-tól 2009.12.31-ig Nyíregyháza, 2010. február 28. Balogh Zoltán

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület

V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros- Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló utca 7. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolója 2010. év 1 V2 Baráti

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés 2009.02.26-ai döntése értelmében a Társaság nonprofit korlátolt felelısségő társaságként

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2008.12.31.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2008.12.31. FİKEFE Kht. 1145 Bp. Laky A. u. 41-49. Adószám: 10934029-2-42 Cégjegyzés: 01-14-000674 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2008.12.31. Keltezés: 2009. április 17. Szili Károly ügyvezetı igazgató - 1 - A FİKEFE REHABILITÁCIÓS

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE A Fıvárosi Közgyőlés Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2014.

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

1.1. Mérleg... 2. 1.2. Eredmény kimutatás... 2. 1.3. Tájékoztató adatok... 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás... 4

1.1. Mérleg... 2. 1.2. Eredmény kimutatás... 2. 1.3. Tájékoztató adatok... 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás... 4 www.szimbiozis.net Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 3527 Miskolc, Augusztus 20 u. 12. Adószám: 18432930-1-0-5 Cégbír. Bejegyzési szám: 8. Pk. 1619 / 1999

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u. 1. 19722083-2-42 19722083-9499-529-01 60968 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u. 1. 19722083-2-42 19722083-9499-529-01 60968 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szervezet neve: Székhely: Adószám: Statisztikai számjel: Lajstromszám: Rádiós Segélyhívó Országos Egyesület 1089 Budapest, Elnök u. 1. 19722083-2-42 19722083-9499-529-01 60968 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

1201 Budapest, Török Flóris u. 257. Tel/Fax:283-01-94. Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010.

1201 Budapest, Török Flóris u. 257. Tel/Fax:283-01-94. Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. 1201 Budapest, Török Flóris u. 257. Tel/Fax:283-01-94 Anyaoltalmazó Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009. Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. Az Anyaoltalmazó

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa 2010. szeptember 16-i ülésére 10. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása beszámolója a 2006-2010.

Részletesebben