Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII. 15.) rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII. 15.) rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól"

Átírás

1 Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII. 15.) rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kihirdetve: december 15. Kifüggesztve: december december 31. Józan Judit Jegyző Megbízásából: Dr. Kelemen Henrietta aljegyző

2 2 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 32. (3) bekezdésében, 37. (1) bekezdés d) pontjában, 37/A (3) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c) pontjában és a (9) bekezdésében, 45 -ának (1)-(2) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 50. (3) bekezdése, 58/B (2) bekezdése, 92. (2) bekezdés f) pontjában, 132. (4) bekezdés a)- c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: Egyes ellátások igénybevételére vonatkozó közös szabályok 1. (1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet az ellátást igénylő vagy a törvényes képviselő terjesztheti elő elsősorban formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál. (2) A kérelemhez mellékelni kell az Szt.-ben meghatározottakon túl a kérelmező és a családja lakásfenntartási támogatás esetében háztartás jövedelemigazolását az alábbiak szerint: a) rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem, vagy álláskereséséi járadék, álláskeresési segély vagy vállalkozói járadék összegének igazolása, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem beadásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagának igazolását, melyhez csatolni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé benyújtott adóbevallást, valamint a vállalkozó nyilatkozatát a tárgyévi havi nettó átlagjövedelemről, c) GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás, felemelt családi pótlék összegét igazoló havi szelvény vagy banki átutalás, és megállapító határozat, d) a megelőző havi öregségi-, rokkantsági-, özvegyi nyugdíjszelvény és az éves összesítő, e) tartásdíj igazolása: bírói végzés + folyósítást igazoló havi szelvény vagy banki átutalás, ennek hiányában a tartásra kötelezett nyilatkozata a tartásdíj mértékéről 2 tanú igazolásával, f) a gyermek elhelyezése és tartása tárgyában hozott bírósági ítélet, végzés vagy a gyámhivatalnál készült jegyzőkönyv, gyámság alá helyezett gyermek esetén a gyámkirendelő határozat, g) a fizetett tartásdíjat megállapító végzés, és amennyiben a munkáltatói igazolás nem tartalmazza a levonás összegét, a kifizetést igazoló szelvény vagy banki átutalás, h) munkanélküli esetén, ha ellátásban részesül a megállapító határozatot, ha ellátásban nem részesül abban az esetben nyilatkozat az elmúlt hónap jövedelméről, egyúttal a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben vagy vállalkozói járadékban nem részesül. (3) A megállapított támogatás folyósításáról a lakásfenntartási támogatást kivéve- elsősorban házipénztár útján kell gondoskodni, vagy az ügyfél folyószámlájára történő utalással, az

3 3 ügyfél kérelmének megfelelően, kivételes esetben postán is utalható a támogatás idős kor, elhúzódó betegség, külterületi lakóhely esetén. (4) Házastársától külön él az, aki a személyi adat és lakcímnyilvántartás szerint külön lakcímen lakik. (5) Vélelmezés: A vitatott személy havi vélelmezett jövedelme a család vagy háztartás által lakott lakás és a tulajdonában álló vagyontárgyak 1 főre jutó együttes havi fenntartási költségének háromszorosa. (6) Fenntartási költség vizsgálata esetén legalább 1 havi, legfeljebb 6 havi igazolás benyújtására kötelezhető a kérelmező. (7) A temetési segély, átmeneti segély, átmeneti segély formájában nyújtott kamatmentes kölcsön iránti kérelemhez mellékelni kell a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot. Lakásfenntartási támogatás 2. (1) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 251%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával, azzal, hogy a fogyasztási egység arányszámaként az Szt. 38. (2a)-(2c) bekezdéseiben foglaltakat kell érteni. (2) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani, melynek egy hónapra jutó összege Ft. (3) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket minden év március 01-től május 31-ig, illetve október 01-től december 31-ig lehet benyújtani. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében az elismert lakásnagyságra az Szt. 38. (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, valamint az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege: 425 Ft. (5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. számú függeléke szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, a kérelemhez mellékelni kell a rendelet 2. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot. (6) A lakásfenntartási támogatás elsősorban természetbeni juttatásként kerül kifizetésre a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltató számlájára történő átutalással vagy a kérelmező által lakott lakás bérleti díjának kiegyenlítésére. Átmeneti segély 3. (1) Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Átmeneti segély évente egy alkalommal adható a jövedelemre való tekintet nélkül.

4 4 (3) Az átmeneti segély alkalmankénti összege nem lehet kisebb Ft-nál, de nem haladhatja meg a Ft-ot. (4) Az átmeneti segély természetbeni juttatásként szociális célú vásárlási utalvány formájában is adható. (5) A szociális célú vásárlási utalvány ellenértékének megtérítésére az önkormányzat felelősséget vállal. Az utalványok beváltására az abban közreműködő üzletekkel az önkormányzat megállapodást köt. A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély 4. (1) Az átmeneti segély évente egy alkalommal a nyugdíjminimum háromszorosának öszszegéig terjedő mértékű kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, ha a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet hátrányai más módon nem küszöbölhetők ki. (2) A kamatmentes kölcsön legfeljebb 12 havi törlesztésre nyújtható. A havi törlesztő részletet minden hónap 15. napjáig kell megfizetni. (3) Kamatmentes kölcsön, csak annak a két megfelelő készfizető kezest állító személynek adható, akinek családjában, az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladja, de nem éri el annak 200% -át, egyedül élő személy esetében meghaladja annak 150%- át, de nem éri el annak 200%-át. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában megfelelő készfizető kezes az a határozatlan időre szóló munkaviszonyban álló, vagy nyugdíj ellátásban részesülő tizennyolcadik életévét betöltött személy, akinek havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át meghaladja. Nem tekinthető megfelelő készfizető kezesnek az a személy, aki a korábban vele kötött kamatmentes kölcsönszerződést megszegte. (5) A kamatmentes kölcsönszerződés megszűnését követő hat hónapon belül újabb kamatmentes kölcsön nem igényelhető, illetve a kölcsönszerződést megszegő adós részére újabb kölcsön a szerződésszegéstől számított két éven belül nem folyósítható. (6) A kamatmentes kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély iránti kérelmet házasságban élő személyek esetén mindkét házastársnak kell előterjesztenie, élettársi kapcsolatban lévő személyek esetén a feleknek nyilatkozniuk kell, hogy élettársak, és a kölcsön iránti kérelmet mindkettőjüknek alá kell írni. (7) A kölcsön folyósításáról szóló határozatban mindkét házastársat, élettársat egyetemleges adóstársként kell feltüntetni. (8) Ha az adósnak 3 havinál több hátraléka van, kétszer fel kell szólítani annak rendezésére. A felszólítás eredménytelensége esetén intézkedni kell a szerződés felbontásáról és kezdeményezni a hátralék behajtását. (9) A kölcsönszerződés megkötésének határideje a döntéstől számított 30 nap. Temetési segély 5. (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) A temetési segély összege: a) Ft, feltéve, ha kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) Ft, feltéve, ha kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, c) Ft, feltéve, ha kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. (3) A temetési segély összege egyedül élő személy esetén:

5 5 a) Ft, feltéve, ha kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, b) Ft, feltéve, ha kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, c) Ft, feltéve, ha kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. (4) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül kell előterjeszteni a halotti anyakönyvi kivonattal és a kérelmező nevére kiállított temetési költségekről szóló számlával együtt. Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély 6. Az Szt. 37. (1) bekezdés d) pontjában foglaltakra tekintettel rendszeres szociális segélyre való jogosultságot kell megállapítani annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki a) legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodottnak minősül, vagy munkaképességcsökkenésének mértéke legalább 40 %-os, b) közfoglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton 12 hónapon belül legalább két alkalommal nem alkalmas minősítést kapott, c) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rendszeres orvosi kezelés alatt áll és erről orvosi szakvéleményt csatol. 7. A 6. szerinti rendszeres szociális segély iránti kérelemhez mellékelni kell a) a 6. a) pont szerinti esetben orvosszakértői szerv által kiadott, az egészségkárosodás vagy a munkaképesség-csökkenés mértékét tartalmazó, érvényes szakhatósági állásfoglalás vagy szakértői vélemény másolatát, b) a 6. b) pont szerinti esetben a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményét tartalmazó szakvélemény másolatát, c) a 6. c) pont szerinti esetben a kezelést végző szakorvos által kiállított igazolást a rendszeres orvosi kezelés fennállásáról. 7. (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodott személynek nem minősülő személy (a továbbiakban: jogosult) együttműködésre kijelölt szerve a Felső- Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálata (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) (2) A jogosult köteles: a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Családsegítő Szolgálatnál nyilvántartásba vetetni magát, b) a nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül beilleszkedését segítő programban való részvételről írásban megállapodást kötni a Családsegítő Szolgálattal, c) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, d) folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítő Szolgálat által kijelölt családgondozóval és minden hónap 1-15-ig a Családsegítő Szolgálatnál a nyilvántartás aláírása végett megjelenni. (3) A beilleszkedést segítő program típusai: a) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozások, az élethelyzet romlásának elkerülését célzó programok, b) önismereti, személyiségfejlesztő, képességfejlesztő foglalkozások, kommunikációs és

6 6 konfliktuskezelési készségek fejlesztésére irányuló foglalkozások, c) társadalmi integráció elősegítése, d) oktatásban, képzésben való részvétel elősegítése, e) munkavégzésre történő felkészülést segítő és álláskeresésre irányuló csoportfoglalkozások. (4) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a jogosult a) a Családsegítő Szolgálatnál határidőben nem jelenik meg nyilvántartásba vétel céljából, b) nem köt meg határidőben írásbeli megállapodást a beilleszkedési programban való részvételről a Családsegítő Szolgálattal, c) a beilleszkedést segítő programban foglaltakat nem vagy nem határidőben teljesíti, d) nem vesz részt a közreműködésével ellátható feladatok végrehajtásában, e) havonta a nyilvántartás aláírása végett nem jelenik meg Családsegítő Szolgálatnál és távollétének okát elfogadható indokkal nem igazolja. (5) A Családsegítő Szolgálat az együttműködési kötelezettség megszegését öt napon belül írásban jelzi a jegyzőnek. Aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételei 8. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy a jogosultság egyéb feltételeként köteles az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartására, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására az alábbiak szerint: a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan udvarán a lakóházban egy-egy db. szeméttároló edény elhelyezésére és rendeltetésszerű használatára, ürítésének biztosítására a szemétszállítást végző szolgáltató céggel kötött szerződés alapján a külterületen lakókat kivéve, b) a lakóházhoz tartozó udvar, kert rendben tartására, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét és lom eltávolítására, c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatára művelésére, d) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozására, tisztán tartására, szemét - és gyommentesítésére, e) a lakás, lakóház rendeltetésszerű használatára az alábbiak szerint: ea) eb) a lakás folyamatos tisztán tartására, takarítása, vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerű használatára, rendszeres takarítására, fertőtlenítésére, f) az ingatlan valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésér, g) az állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartására. (2) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek betartását az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal bevonásával ellenőrzi.

7 Köztemetés 9. A köztemetés módjára a helyben szokásos legolcsóbb temetkezési módot kell választani, melynek összege: Ft 7 Közgyógyellátás 10. Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot lehet megállapítani azon szociálisan rászorult személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át. Szociálpolitikai Kerekasztal 11. A Képviselő-testület Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai: a) Kunszentmiklós város polgármestere, aki az ülést vezeti, b) Emberi Erőforrás Bizottság elnöke, c) Mozgáskorlátozottak Egyesületének képviselője, d) Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ( a továbbiakban: Intézmény) intézményvezetője, e) Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálat ágazatvezetője f) Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kunszentmiklósi Kirendeltségének kirendeltség-vezetője. A térítési díj elengedésének, mérséklésének szabályai 12. (1) Az Intézmény intézményvezetője írásbeli kérelemre a személyi térítési díjat elengedheti, ha a) a térítési díj fizetésére kötelezett hajléktalan, b) az étkeztetést igénybevevő 65 éven felüli egyedül élő, súlyosan fogyatékos személy. (2) Az Intézmény intézményvezetője írásbeli kérelemre a személyi térítési díjat 30%-kal mérsékelheti, ha a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben vagy emelt öszszegű családi pótlékban részesül. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet január 2. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti: a) Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.25.) önkormányzati b) Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (I.29.) önkormányzati c) Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009. (II.19.) önkormányzati d) Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (III.5.) önkormányzati

8 8 f) Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009. (IX.2.) önkormányzati g) Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I. 29.) önkormányzati h) Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (III. 26.) önkormányzati i) Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. (V. 28.) önkormányzati j) Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének13/2010. (VIII. 27.) önkormányzati k) Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I. 27.) önkormányzati l) Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (III. 18.) önkormányzati rendeletének 10/2011. (III. 18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 9. (1)-(3) bekezdése. m) Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2008. (IV.23) önkormányzati n) Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2011. (X. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2008. (IV.23.) önkormányzati szóló 25/2011. (VII. 25.) önkormányzati. Bődi Szabolcs polgármester Dr. Kelemen Henrietta aljegyző 1. melléklet a 35/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT 1.) Az ellátást igénylő neve:

9 ) A bejelentett lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe:... 3.) Az igénylővel együtt élő közeli hozzátartozók száma:..fő. (Közeli hozzátartozó: a) a házastárs, az élettárs b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt, d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.) 4.) A 3.) pontban szereplő személyek adatai: a) Név Születési idő Anyja neve b) c) d) e) f) g)

10 5.) Jövedelmi adatok Ft-ban 10 A jövedelmek típusai Kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme jövedelme a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. A havi nettó jövedelem összesen (1 + 8) Egy főre jutó havi nettó jövedelem.ft/hó. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek Kunszentmiklós,... Aláírás

11 11 TÁJÉKOZTATÓ Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van; Közeli hozzátartozó: e) a házastárs, az élettárs f) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, g) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amenynyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt, h) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa.) Jövedelemre vonatkozó adatok Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat. Kereső tevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik - például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem. Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési támogatást, a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az előző két rovatban nem tüntethetők fel. Ha a jövedelemből munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett összegét kell a kérelemben szerepeltetni. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a minimálbér 50 %-át nem haladja meg, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.. A havi jövedelem kiszámításakor - rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap - nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

12 12 2. melléklet a 35/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT 1.) Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:... 2.) A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:... 3.) Az igénylővel közös háztartásban élők száma:..fő. (Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.) 4.) A 3.) pontban szereplő személyek adatai: a) b) c) d) e) f) g) Név Születési idő Anyja neve TAJ száma 5.) Jövedelmi adatok Ft-ban A jövedelmek típusai Kérelmező Együtt élők jövedelme jövedelme a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyer-

13 13 mektartásdíj stb.) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 9. A havi nettó jövedelem összesen (1 + 8) Fogyasztási egység:.. Fogyasztási egységre főre jutó havi nettó jövedelem.ft/hó. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek Kunszentmiklós,. aláírás TÁJÉKOZTATÓ Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van; Háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. Jövedelemre vonatkozó adatok Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, a rokkantsági nyugdíjat, a mezőgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegű juttatásokat. Kereső tevékenységből származó jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, amely munkavégzésből származik - például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem. Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési támogatást, a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az előző két rovatban nem tüntethetők fel. Ha a jövedelemből munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett összegét kell a kérelemben szerepeltetni. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a

14 14 fogyatékossági támogatást, továbbá a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a minimálbér 50 %-át nem haladja meg, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.. A havi jövedelem kiszámításakor - rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap - nem rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. A jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

15 15 1. függelék KÉRELEM lakásfenntartási támogatás megállapításához normatív jogcím - helyi jogcím KÉRELMEZŐ ADATAI Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely címe:... Tartózkodási helye:... Lakáshasználati jogcíme: tulajdonos önkormányzati lakás bérlő - haszonélvező - bérlő - társbérlő - albérlő A lakás (lakrész) alapterülete: m 2 TAJ száma: Családi állapot: Kérem, hogy a támogatás összegét.. közüzemhez.. fogyasztói számra utalni szíveskedjenek. Az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi rendelkezésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszem. Kérem, hogy a részemre megállapított lakásfenntartási támogatást a (pénzintézet megnevezése) (folyószámlaszám) számú folyószámlára, ennek hiányában az alábbi postacímre 6090 Kunszentmiklós, átutalni szíveskedjék. Hozzájárulok, hogy a kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mód évi LXIII. tv-ben előírtaknak, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék.

16 16 NYILATKOZAT Alulírott. (szül.:..) Kunszentmiklós,... szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakásomban előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék: - került felszerelésre - nem került felszerelésre. (A megfelelő részt alá kell húzni!) Az előrefizetős készülék : - áramfogyasztást mér - gázfogyasztást mér. (A megfelelő részt alá kell húzni!) Az előrefizetős készülék azonosító száma: - áramfogyasztást mérő készüléknél - gázfogyasztást mérő készüléknél Kunszentmiklós,. aláírás HIVATAL TÖLTI KI! Összes jövedelem: Lakásnagyság: Elismert kiadás: Támogatás összege: Fogyasztási egységre jutó jövedelem: Elismert lakásnagyság: x 450 Ft / 425 Ft =. Ft. A kérelemhez csatolandó mellékletek: - rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem, vagy álláskereséséi járadék, álláskeresési segély vagy vállalkozói járadék összegének igazolása, - a nem rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem beadásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagának igazolását,

17 17 melyhez csatolni kell a NAV felé benyújtott adóbevallást, valamint a vállalkozó nyilatkozatát a tárgyévi havi nettó átlagjövedelemről, - GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás, felemelt családi pótlék összegét igazoló havi szelvény vagy banki átutalás, és megállapító határozat, - a megelőző havi öregségi-, rokkantsági-, özvegyi nyugdíjszelvény és az éves összesítő, - tartásdíj igazolása: bírói végzés + folyósítást igazoló havi szelvény vagy banki átutalás, ennek hiányában a tartásra kötelezett nyilatkozata a tartásdíj mértékéről 2 tanú igazolásával, - a gyermek elhelyezése és tartása tárgyában hozott bírósági ítélet, végzés vagy a gyámhivatalnál készült jegyzőkönyv, gyámság alá helyezett gyermek esetén a gyámkirendelő határozat, - a fizetett tartásdíjat megállapító végzés, és amennyiben a munkáltatói igazolás nem tartalmazza a levonás összegét, a kifizetést igazoló szelvény vagy banki átutalás, - tanköteles koron túli, nappali tagozatos képzésben részesülő gyermek esetén iskolalátogatási bizonyítványt, - munkanélküli esetén, ha ellátásban részesül a megállapító határozatot, ha ellátásban nem részesül abban az esetben nyilatkozat az elmúlt hónap jövedelméről, egyúttal a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben vagy vállalkozói járadékban nem részesül, - lakáshasználatot megosztó bírói végzés, - lakás nagyságát igazoló hiteles irat pld.: tulajdoni lap, adásvételi szerződés, bérleti-, albérleti szerződés, stb. - elmúlt havi kiadás költségeit igazoló csekkszelvény vagy banki átutalás, - a közüzemi szolgáltató által kiállított (gáz vagy villany) elmúlt havi számla.

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (VII. 25.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet száma: 4/2008. (VII.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2004.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) önkormányzati rendelete T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról A szociális

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Bihartorda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010 (VI. 10.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. 2 AZ ATKÁRI

Részletesebben

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális, gyermekvédelmi ellátások, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról Felgyő

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Biharkeresztes

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászfelsőszentgyörgy Községi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról*

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Képviselő-testületének 9/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E egyes szociális ellátásokról* Zsámbék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 112-6/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról Cserszegtomaj Község

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. (1)Fejezet ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 1.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

3. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

3. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 3. napirendi pont Tárgy: A helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-93/2013. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 31/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel

Részletesebben