Hazánk. politikai vitanap zajlott a Parlamentben.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hazánk. politikai vitanap zajlott a Parlamentben."

Átírás

1 K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs Parlamenti vitanap az õszödi beszéd árnyékában Egy éve hangzott el a választások után a hírhedt õszödi beszéd, egy éve tette le párttársai elõtt a néhány nappal még az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének tisztességbõl, úri becsületbõl leckét adó Gyurcsány Ferenc az ájtatosság álarcát. S bár miként a király új ruhájáról szóló Andresen/mesében, azóta hiába dicsérik K Ö Z É L E T Õszöd után, pontosabban a 2006-os országgyûlési választások után Magyarországon új, a rendszerváltoztatással megteremtett demokratikus berendezkedésünktõl fájdalmasan idegen, és ijesztõ korszak vette kezdetét, melyben a hatalomgyakorlás ismérvei: a hazugság, a csalás, a szélhámos tolvajlás. Idegen, hiszen a nemzet hihetetlen áldozatokat hozott azért, hogy egyszer és mindenkorra magunk mögött tudhassuk a lélekölõ, társadalmat nyomorító hazugság rendszerét, és ijesztõ, mert az aljas hazudozáson, csaláson kapott politikus, nemcsak hogy párttársai jóvoltából miniszterelnök lett, de még a leleplezõ beszéd nyilvánosságra kerülése után ma is az. szemfényvesztõ, mézesmázos szavakkal az udvaroncok a király pompázatos új ruháját, a nép egyre pontosabban látja a király põreségét, mégis megérte kártékony kormánya az elsõ születésnapját. S ez több, mint elgondolkodtató. Június 14-én a Egyéves az õszödi beszéd címmel az ellenzék kezdeményezésére politikai vitanap zajlott a Parlamentben. Lanczendorfer Erzsébet a Kereszténydemokrata Néppárt képviselõje beszédét egy idézettel kezdte: minden ország támasza s talpköve / A tiszta erkölcs, mely / Ha megvész Róma ledûl, / s. rabigába görbed figyelmeztette és figyelmezteti Berzsenyi Dániel magyar honfitársait a Magyarokhoz címû versében. A kereszténydemokraták 63 éves történelmük során a közéleti tiszta erkölcsöt mindig is prioritásként kezelték. Barankovics István, az európai gyökerekbõl táplálkozó modern magyar kereszténydemokrata politizálás atyja kereken 60 évvel ezelõtt így fogalmazott: A keresztény világnézet számunkra emberközpontú politikát jelöl ki, a teljesebb embereszmény megvalósulásán munkálkodunk, másrészt a közéletben standard erkölcsi mércét adunk. Mi is, ma is ezt valljuk. Abban is hiszünk, hogy a jó szándékú nem hívõknek is a kereszténység vállalható erkölcsi és kulturális érték, a maga gazdasági és társadalmi következményeivel. A hitvalló keresztény emberektõl gyakorta és szívesen kérik számon a keresztény szeretetet olyanok, akik nem tudják, hogy a keresztény szeretet nincs önmagában, hanem csak az igazsággal együtt létezik. Folytatás a 2. oldalon A kormány egy évének értékelése Mindazt, ami Magyarország gazdaságával történt, a miniszterelnök és a kormánypárti politikusok konok tudatossággal követték el. 4-5.oldal Négyszeresére nõtt az ország adóssága Ha minden hitelt összeadunk, a nyolcvanas évek végi húszmilliárd dollárral szemben most nyolcvanmilliárd dollárra rúg hazánk összes tartozása. Ebbõl egy állampolgárra a csecsemõket és az aggastyánokat is beleértve egymillió-hatszázezer forint jut. 8. oldal Tényekkel szemben nincsenek érvek És tudja, Gyurcsány úr, a legvérlázítóbb ebben az egészben: az, hogy miközben az országot tönkretették és az embereket elszegényítették, addig az önök klientúrája, nómenklatúrája hogy Szili Katalin elnökasszony klasszikus kifejezését használjam, az off-shore bárók multimilliárdosok lettek. 9. oldal

2 2 Folytatás az 1. oldalról Ezért egy kereszténydemokratának hitébõl fakadó kötelessége minden körülmények között képviselni az evangéliumi erkölcshöz igazodó igazságot. Hogyan? Nem hallgatja el, mert, mint Babits mondja: Vétkesek közt cinkos, aki néma. Világosan, egyértelmûen fogalmazza meg az igazságot Igenléstek legyen: Igen, tagadástok: Nem szentírási útmutatás szerint és bátran, mert a Bátorság sarkalatos erénye nélkül nincs keresztény élet ezt VI. Pál pápa mondta. Ezen elvek fényében kereszténydemokrata véleményünket világosan fogalmazzuk meg az egy éve elhangzott öszödi beszédrõl. Egy év! Kis idõ? Nagy idõ? A mennyországból kevés, a pokolból iszonyúan sok idõ. És Magyarországon az õszödi beszéd nyomán amit az eredeti formájában ismét elolvastam elindult a pokol. Szükségszerûen! Ugyanis az aljas szándékból a hatalom megtartása céljából másfél éven keresztül elkövetett hazugságokat, a kampányban pedig az emberek tudatos becsapását, félrevezetését a magyar társadalom ép erkölcsi érzékkel bíró többsége nem nyelte le. A hatalom pedig félni kezdett ettõl az ép erkölcsi érzékkel bíró többségtõl. Tiltakozásukat alkalomadtán durván megtorolták, lásd: október 23. Elszabadult a pokol, elszabadította Gyurcsány Ferenc! Ez az igazság! Az õszödi beszéd a hazugság szinonimája lett. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök erkölcsileg lenullázta magát nemcsak Magyarországon, hanem az erkölcsi normák szerint mûködõ demokráciákban is, az egész világon. És azóta szégyenkezik minden jóérzésû magyar az egész világon. A miniszterelnöki hazugság leleplezõdése máig és a jövõben is ható, súlyos erkölcsi válságot okozott, okoz, mely megbénítja az ország egészséges mûködését. Tetszenek tudni: Róma ledûl, s rabigába görbed. Ez az igazság! A másfél éves hazugság, a kampányban pedig egy egész nemzet tudatos becsapása nem menthetõ. A miniszterelnöknek a leleplezõdésekor törpe, szánalmas és a helyzetét csak súlyosbító kísérlete volt az erkölcs relativizálása, a közelmúltban pedig a hazugságnak erényként, úgynevezett szenvedélyes igazságbeszédként való bemutatása. A hazugság semmivel nem indokolható, soha nem válik igazsággá, az erkölcs pedig nem relatív, nincsenek válfajai, mint azt felfedezni vélte a politikai és hétköznapi erkölcs formájában Gyurcsány Ferenc. Most miként hallottuk már odavetemednek, hogy átírják a nem cicerói stílussal elmondott beszédet. Ettõl azonban a miniszterelnök még trágár, nagyon trágár marad. Az eredeti szöveg átírása, meghamisítása pedig egy újabb hazugság lesz. Ez az igazság! A mai áldatlan állapotokért, a pokolért Gyurcsány Ferenc a felelõs! Ebben a felelõsségben osztoznak a bizalmi szavazáson az erkölcstelenséget hitelesítõ szocialista és szabaddemokrata képviselõtársaink is. Tisztelt kormánypárti Képviselõtársaim! Még mindig nem késõ ez alól a nyomasztó lelki teher alól kiszállni! Ha nem a kereszténydemokratákra, akkor Ciceróra, a római államférfira és szónokra hallgassanak, aki szerint az erkölcsi rossz soha nem válik a nép javára. Mert amint az igazságtalanság, a hazugság szükségszerûen a társadalomban háborúskodáshoz vezet, a társadalmi békét csak és kizárólag az igazság szülheti meg. Erre lenne szüksége ma az agyonnyomorgatott magyar embereknek. Kérem, segítsenek nekik! Köszönöm szépen! zárta e kéréssel beszédét Lanczendorfer Erzsébet. Még mindig érvényesek a köztársasági elnök szeptemberi szavai Sólyom László, az õszödi beszédre elõször reagálva úgy fogalmazott, hogy a nyilvánosságra került beszéd nem tartalmazott új információt. De mást is mondott. Idézzük fel pontosan Sólyom László szavait a beszéd kiszivárgásának másnapján. A nyilvánosságra került miniszterelnöki beszéd tartalmi szempontból nem jelentett újdonságot. A választási kampány és az utána meghozott kormányzati intézkedések közötti ellentmondásról már augusztus elején kijelentettem: az alapkérdés az, hogy milyen eszközök engedhetõk meg a politikai célok eléréséhez. Ha polgárjogot nyer, hogy a jó cél bármilyen módszert szentesít így például a választási ígéretek semmire sem köteleznek, akkor a demokrácia hitelvesztése fenyeget. Az utóbbi órákban sokféle címen cselekvésre hívták föl a köztársasági elnököt. Tisztázni kívánom, hogy a köztársasági elnöknek az Alkotmány erre a helyzetre nem ad közjogi beavatkozási lehetõséget. Fontos hangsúlyozni, hogy a miniszterelnök és a Kormány nem a köztársasági elnöknek felelõs, hanem az Országgyûlésnek. Csak az Országgyûlési képviselõk többsége vonhatja meg a bizalmat a miniszterelnöktõl és egyúttal a Kormánytól. Az Országgyûlést a köztársasági elnök csak akkor oszlathatja fel, ha az Országgyûlés tizenkét hónapon belül legalább négy alkalommal megvonja a bizalmat a Kormánytól, vagy ha a Kormány megbízatása megszûnik, és a köztársasági elnök által a miniszterelnöknek javasolt személyt negyven napon belül nem választja meg az Országgyûlés. A most kialakult helyzet újdonsága, hogy a demokrácia morális alapjainak kérdése minden korábbinál élesebben lett a közbeszéd fõ témája. Ebben a vitában a köztársasági elnöknek kötelessége tisztázó szándékkal megszólalnia. A demokrácia és az alkotmányos jogállam mûködése nem korlátozódhat a jogszabályok betartására. Alapvetõ erkölcsi normák betartása is szükséges. Ezen alapul a politikába, és végsõ soron a demokráciába vetett bizalom. A felelõs döntés lehetõségét veszítik el az állampolgárok, ha a nyilvánosság elõtt elhangzó tényállítások, ígéretek, programok nyilvánvalóan nem felelnek meg az igazságnak, a valódi szándékoknak. A tegnapi hír morális válságot okozott Magyarországon. A miniszterelnök reakciói ezt a válságot fokozták, mert személyes felelõsségét összemosta az utóbbi tizenhat év politikájának értékelésével. Semmilyen cél nem igazolhatja, hogy bárki a demokráciába vetett bizalmat kockáztassa, még kevésbé, hogy ezt tudatosan, sõt büszkén tegye. Ennek nyilvános elismerését várom a kormányfõtõl. Sólyom László

3 A hazugság nem vész el, csak átalakul Rubovszky György, a KDNP vezérszónoka felszólalásában kijelentette, a vitanap nem úgy alakul, ahogyan azt szerették volna, úgy gondolták ugyanis, hogy a kormánypártok súlyához illõ komolysággal foglalkoznak majd a témával. Nem hittem volna, hogy egyes kormánypárti képviselõk, olyan otromba viccet engednek meg maguknak, hogy egy alternatív, soha sehol el nem hangzott beszédet olvasnak fel majd az országgyûlés színe elõtt hangsúlyozta a KDNP frakcióvezetõhelyettese. Mint mondta, nem volt szerencsés a miniszterelnök részérõl a szöveg átírása, mert akárhogy is csûricsavarja a szavakat, mit sem változtat Nagyotmondással nem lehet pótolni a hiányzó jövõképet Bizonyára ismét a szenvedélyes igazságvágy kerítette hatalmába a kormányfõt, amikor is a vitanapon felolvasta az õszödi beszéd átírt káromkodásoktól, trágárságoktól megfosztott, politikai céljainak megfelelõen meghamisított immáron a nagy nyilvánosság elõtt is vállalhatónak gondolt változatát. Ezt követõen támadásba lendült, s az ellenzékhez intézte szavait: Önöket nem a beszédem érdekli, hanem én. Meg szeretnének buktatni. Meg a kormányomat. Meg elsöpörni az egész baloldalt. Szerintem egyik sem fog sikerülni közölte. Kijelentését követõen azon véleményének adott hangot, hogy az ellenzék túszul ejtette az õszödi beszédet, s ezáltal Magyarországot is. ama tényen, hogy a szocialista frakció és annak miniszterelnöke a 2006-os választásokat csalárd módon nyerte meg. Mindkét beszédbõl kiderül, hogy a hatalom megtartása érdekében éveken át hazudtak, s mindent elkövettek azért, hogy az igazság nehogy kiderüljön. Rubovszky György helyeselte az elõtte szóló Eörsi Mátyás azon kijelentését, mely szerint az õszödi beszédet Gyurcsány Ferencnek nyilvánosság elõtt kellett volna elõadnia, csupán azzal egészítette ki a gondolatot, hogy nemcsak nyilvánosan, de egy hónappal a választások elõtt kellett volna a miniszterelnöknek, a másfél évig nem csináltunk semmit, hazudtunk éjjel, nappal kezdetû mondatokat elmondania. Akkor ugyanis most nem lennének ilyen problémái az országnak, és nem lenne vitanap sem jegyezte meg. A KDNP frakcióvezetõ-helyettese szerint a legrosszabb az, hogy a beszéddel nem zárult le a hazugság korszaka, hiszen azóta is minden úgy megy tovább, mint korábban, 2006 májusában. Lukács Tamás, a KDNP másik vezérszónoka a gondolatmenetet folytatva hangsúlyozta: nem a szembenézésrõl, hanem a hatalomhoz való görcsös ragaszkodásról szól a beszéd, amelynek nyilvánosságra kerülése a hazugság új korszakának kezdetét jelenti. Lukács Tamás frakcióvezetõ-helyettes szerint az õszödi beszédbõl egyértelmûen kiderült, hogy a zsákmányszerzõk megállapodtak az elorzandó javak elosztásáról, s a lebukást követõen e megállapodásukat bizalmi szavazás formájában szentesítették. A hatalom megtartása érdekében semmitõl sem riadtak, s riadnak vissza ma sem, ami nem csoda, hisz számukra a hatalom egyetlen célja a már említett zsákmányszerzés. Folytatás az 4. oldalon 3

4 Folytatás az 3. oldalról A politikus a hazugság fejedelmeként beszélt a miniszterelnökrõl, és bírálta azokat az újságírókat, akik dicsérték Medgyessy Péter volt miniszterelnököt, az õ megpuccsolását, majd a puccsistát ünnepelve magyarázták az õszödi beszédet és a megszorítások szükséges voltát. A képviselõ hiányolta, hogy az újraírt beszédbõl kimaradtak az újságírók meggyõzésérõl szóló sorok. Bár mint mondta, bizonyára nem véletlen a feledékenység, hiszen Gyurcsány Ferenc rendületlenül járja az esti televíziós mûsorokat, ahol is ezek a vezetõ publicisták lakáj módon kérdeznek alá mondókájának. A frakcióvezetõ-helyettes feltette a kérdést: mikor éljük meg azt a napot, amikor a politika nem egy személyrõl, hanem az ország dolgairól szól? Az elévülési idõn túli kormányzat mikor néz szembe önmagával, és az ország valós helyzetével? Lukács Tamás felszólalásának folytatásában rávilágított arra, hogy a miniszterelnök tökéletesen érzéketlen az emberek sorsát illetõen, s utalva a kettõs állampolgárság körüli népszavazásra kijelentette, Gyurcsány Ferenc nemcsak a határon belül, de a határon kívül élõ magyarokat is elárulta. A képviselõ kitért a reformnak nevezett átgondolatlan pénzbehajtásban rejlõ hazugságokra is. Megítélése szerint még Dél-Amerikában sincs olyan ország, ahol az efféle intézkedéseket reformoknak neveznék, minta hogyan olyan tisztességes politika sincs, amely az emberek életével játszó kísérletezést eltûrné, megengedné. Mint mondta, a miniszterelnök saját gyengeségét, hatalomhoz való beteges ragaszkodását sorszerûként állítja be, s az igazságosságra hivatkozva folyamatosan sarcolja a rendszerváltozás veszteseit, miközben a nyertesek akik közé maga és kormányzata tartozik elõjogait változatlanul fenntartja. Nem láthatjuk a jövõt, ugyanis a kormánynak nincs jövõképe, s ezt lendületesnek tûnõ nagyotmondással nem lehet pótolni. Lukács Tamás a népszavazásról szólva kifejtette: A népszavazással új rendszerváltást hirdetünk, velünk vannak az eddigi vesztesek, jobb- és baloldalon egyaránt. Számunkra nem csak egyes kiváltságos csoportok, hanem mindenki jóléte fontos. A kormánypártoknak pedig e helyrõl csak azt üzenem, nem kell félni a népszavazástól, a demokrácia intézményétõl nem kell félni, nem fog fájni mondta végezetül. KDNP: a nagy rendszerek pénzére fáj a kormány foga A kormány elsõ évének értékelése Gyurcsány Ferenc hosszan és szenvedélyesen beszélt kormányának teljesítményérõl, a miniszterelnök a kompromiszszumkészségben már odáig jutott, hogy a költségvetés áldatlan állapotának elõidézésért önnön és kormányának felelõsségét részben vállalja. Hargitai János, a KDNP egyik vezérszónoka a kormány egyéves tevékenységét értékelõ politikai vitanapon emlékeztetett arra, hogy az Orbán-kormány költségvetési szempontból rendkívül kiegyensúlyozott négy évet jelentett, s õk képviselõként gyakran éppen a költségvetési szigor miatt kerültek saját kormányukkal konfliktushelyzetbe. A képviselõ nem titkolta: 2002-ben látva az újonnan alakuló kormány összetételét, élén egy közgazdász miniszterelnökkel, a maga részérõl úgy gondolta, ha a szocialistáknak nincs is viziójuk arra vonatkozóan, hogy milyen irányba akarják vinni az országot, de legalább a napi szintû kormányzással nem lesz különösebb baj. Ám rövid idõn belül kiderült, tévedett, a szocialisták az operatív, napi kormányzásban is csõdöt mondtak. Gyurcsány Ferencnek hatalomra jutását követõen döntenie kellett arról, hogyan tovább. Nincsen arról szó, hogy az adott helyzetben a szocialisták ne tudták volna, mit kellett tenniük, vagy arról, hogy tévedtek volna. Mindazt, ami Magyarország gazdaságával történt, a miniszterelnök és a kormánypárti politikusok konok tudatossággal követték el hangsúlyozta a képviselõ. Az ország, a lakosság érdekében, Gyurcsány Ferencnek korrekciókat kellett volna végrehajtania, még akkor is, ha ez a választási gyõzelembe kerül. Be kellett volna vallania, hogy rossz pályán van az ország, de nem ezt tette, számára fontosabb volt saját és pártja hatalmának átmentése. Ez a szomorú valóság. Ahhoz az orcátlansághoz is volt bátorságuk tette hozzá, hogy beígérve az adócsökkentést, törvényekben rögzítsenek egy ötéves adócsökkentési programot. A dolog bevált. A választópolgárok újabb négy évre bizalmat szavaztak. Ám a választások után nem sokkal kiderült, hogy 11,6 százalékra sikerült feltornázniuk az államháztartási hiányt - erre mondta Õszödön a miniszterelnök, hogy ekkora böszmeséget még nem követtek el Európa egyetlen országában sem s ígéreteikbõl semmi sem igaz. Hargitai János hangsúlyozta, tagadhatatlan, hogy az Orbán-kormány alatt Magyarország egy versenyképes ország volt. Hogy az unióhoz egyidejûleg csatlakozott tíz ország közül Magyarország minden mutatót illetõen az élen járt. Ma fordított a helyzet, minden szempontból sereghajtók vagyunk jegyezte meg a képviselõ. Mint mondta, hiába próbálják a kormánypártok elhitetni, egyre többen tudják, nincs itt semmiféle reformláz, legfeljebb a kormány lázas igyekezete látszik, amint a megszorításokat próbálja reformgúnyába csomagolva eladni az embereknek. Gyakran hangoztatja a miniszterelnök, hogy az ország rossz útra tévedt. Ez nem igaz, nem az ország, hanem a kormány tévedt rossz útra, s az ország csupán elszenvedõje a kormány tudatos szélhámosságának. Mint ahogyan annak elhitetésével is hiába próbálkozik a miniszterelnök mostanában, hogy a nem létezõ reformokat az ellenzékkel könnyebben, nélkülük nehezebben, de sikeresen végre fogják hajtani. Nem fog sikerülni. A kormány ugyanis nem százegynehány parlamenti képviselõvel, hanem az ország tízmillió lakosával nem tudja elhitetni azt, hogy azok az intézkedések, melyeket a kormány maga sem lát át, helyesek és szükségesek jelentette ki Hargitai János. A képviselõ az önkormányzatok, szólva hangsúlyozta, a kormány sunyi és alkotmányellenes módon próbálja becsempészni az országba a dán modellt. A miniszterelnök vidéki boldogságot, kistelepülési jólétet hirdet, de valójában kormányával, s a koalíciós pártokkal egyetértésben alkotmányellenesen pénzügyi kényszer alkalmazásával felszámolják a kis falvak önkormányzati jogait. A hatalmon lévõk pontosan tudják, hogy amit tesznek, törvénytelen. Hargitai János kormányértékelõ beszédének végén megismételte, az ország ellenében nem 4

5 lehet reformokat végrehajtani. Mint mondta, az emberek átlátják, hogy ez a kormány milyen sokszor csapta be a nemzetet, tudják, hogy most is ezt teszi. Tudják, hogy a kormányon lévõk pusztán azért, mert náluk van a kasszakulcs, viszszaélnek hatalmukkal, alkotmányellenesen átszabják az ország térképét, tapossák el a kistelepüléseket. De ezenközben azt is tudják, hogy a kormányzati reformõrület kudarcra van ítélve mondta a képviselõ végezetül. A KDNP másik vezérszónoka, Soltész Miklós megjegyezte, a kormány egyéves tevékenységét reklámozó, drága, szép színes kiadványban található hibajegyzék önmagáért beszél. Egyértelmûvé teszi, hogy a kormány még egy ilyen kiadvány kifogástalan, hibátlan megjelentetésére is képtelen. A reformokról szólva kijelentette: a kormány intézkedései a szegényeket sújtják. Õket érinti az áfa, a gyógyszerárak, az utazási költségek emelése, a tandíj bevezetése és az iskolabezárások is. Öt év rossz kormányzása következtében az ország, pontosabban a kormány megduplázta az államadóságát, sereghajtók lettünk a térségben. A képviselõ úgy látja, bármit tesznek a szocialisták és a szabaddemokraták a kormányzás területén, arról utóbb rendre kiderül, hogy hibás, rossz irányba vivõ intézkedés. A képviselõ vitatta a teljesítményértékelõ kiadvány azon állítását, hogy a vizitdíj bevezetését követõen eredmény lenne az orvosoknál csökkenõ betegforgalom. A számok másfajta értelmezése ugyanis szerinte arra figyelmeztet, fontos orvosbeteg találkozások maradnak el, s ennek a jövõben súlyos következményei lesznek. Mint ahogy Soltész Miklós olvasatában az sem számít sikernek: ha a szegények kiszorulnak a rendszerbõl, ha az átgondolatlanul bevezetett volumenkorlát miatt mûtétek tolódnak el, s hosszú várólisták alakulnak ki. Mekkora többletköltségekkel jár majd, ha a betegek még betegebbek lesznek, ha hónapokra kiesnek a munkából, miközben mûtétre várnak? tette fel e kérdést, majd hozzátette: erre természetesen a kormányoldaltól nem kapunk választ. A képviselõ szerint az egészségügyi reformnak nevezett intézkedés kapcsán látható, rövid idõn belül több tucat kórház megy majd csõdbe, a kormány ugyanis három év alatt mintegy 250 milliárd forintot akar kivonni az egészségügybõl. A képviselõ hangsúlyozta, a vizitdíj bevezetésének indokolt voltát magyarázó, a semmi sincs ingyen kezdetû mondatok ismételgetésekor a kormányon lévõk elfelejtenek beszámolni arról, hogy az emberek az egészségügyi ellátásért járulékokat fizetnek, s e járulékokat a kormány 3 százalékkal felemelte. Mint mondta, a kormány a potyautasokról is elõszeretettel beszél, ezért megragadva az alkalmat szeretné felhívni az államigazgatásban tevékenykedõk figyelmét arra a tényre, hogy az úgynevezett potyautasok legnagyobb része az államigazgatásból kerül ki. De nem azért, mert a dolgozók nem fizetnek járulékokat, hanem azért mert az államigazgatási szervek egyszerûen nem fizetik meg munkatársaik után a járulékokat. Arra is kiért, hogy a potyautasok egy jelentõs hányadáról már most kiderült, hogy rendelkeznek biztosítással, s teljesítik fizetési kötelezettségeiket, csak errõl hiányos nyilvántartása miatt az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak nincs tudomása. A képviselõ arra a könnyen tetten érhetõ ellentmondásra is emlékeztetett, hogy miközben a kormány Legyen jobb a gyermekeknek címmel 25 éves programot tár a parlament elé, aközben a fõvárosban veszélyeztetve a gyermekek egészségügyi ellátásának biztonságát bezáratja a Budai Gyermekkórházat, és Schöpf- Merei Anyavédelmi Centrumot. Arról sem találni adatokat, hogy a több ezer orvos és szakápoló elbocsátása sok milliárd forintba kerül, nem szólva arról a felbecsülhetetlen veszteségrõl, a közvagyon és egyéni erõfeszítések eltékozlásáról, amely a kimûvelt, felkészült, szakmájukat magas színvonalon ûzõ szakemberek külföldre távozásával, más területre irányításával éri az országot. Gyakorlatilag ingyen jutatjuk az uniót jól képzett sz6akemberekhez. Soltész Miklós a gyógyszerkassza, pontosabban az 1700 gyógyszer olcsóbbá válásának sikersztoriként beállítása mellett sem ment el szó nélkül, emlékeztetett arra, hogy a kormányzati beszámolóból kimaradt az az információ, hogy az elmúlt esztendõben átlagosan 17,5 százalékkal emelkedett a gyógyszerek ára, s mellesleg a korábban letagadott dobozdíj is bevezetésre került. Nem szól a fáma a közgyógyellátás megszigorításáról sem. A szociálpolitika, a nyugdíjasok ellátása terén bekövetkezett változásokról sem szó esik. Például arról, hogy a Ratkókorszak szülöttei 8-10 százalékkal alacsonyabb nyugdíjat kapnak majd, mint a most nyugdíjba vonulók. A képviselõ egyúttal korrigálta a miniszterelnöki tévedést, amikor is a magyar és a szlovák nyugdíjak összehasonlításakor azt állította, hogy Magyarországon az átlagnyugdíj nyolcvanezer forint, holott csak Ft a januári emelés után. A rokkantnyugdíjasok felülvizsgálata kapcsán a képviselõ arra szeretett volna választ kapni, a kormány hogyan akarja a csökkent munkaképességû embereket visszavezetni a munka világába, amikor 400 ezer egészséges ember foglalkoztatását sem tudja megoldani. Áfa-emelés, tandíj, a idõsek otthonában, és más bentlakásos intézményekben a térítési díjak drasztikus megemelése. Az energiaárak elszabadításával egyidejûleg az ártámogatás csökkentése, a családtámogatási, otthonteremtési támogatások szétverése, a nyugdíjak elinflálása, az utazási támogatások csökkentése, a jegyárak jóval infláció feletti drágítása, vizit-, doboz-, és kórházi napidíj, járulék és adóemelések, elbocsátások. Szegényeket, nyugdíjasokat, közalkalmazottakat, orvosokat, pedagógusokat, gyermekeket nevelõ családokat sújtó intézkedések sokasága. Ez a Gyurcsánykormány egy évének dicsõ mérlege sorolta végezetül a képviselõ. 5

6 6 Jövõnk a gyermek A családi típusú jövedelemadózás ésszerûsége, igazságossága Az adórendszerek keletkezése idején többnyire csak a háztartásfõnek volt jövedelemszerzõ tevékenysége, ezért az adózás családi típusú volt, hiszen háztartások adóztak jövedelmeik után. (Érdemes megjegyezni, hogy Mill is következetesen a háztartások jövedelmérõl beszél, amikor a Principles of political economy címû könyvében az adóztatást tárgyalja.) A XX. század elején bomlottak fel a többgenerációs családok, s a század második felében kezdett általánossá válni a kétkeresõs családmodell. A nem mezõgazdaságból vagy mezõgazdasági jellegû tevékenységbõl élõ háztartásokban csak a második világháború után vált általánossá a nõi foglalkoztatottság. E jelenséggel összefüggõen változott a családok gyermekvállalási stratégiája is. A családok tényleges jövedelmi helyzete és a jövedelmek közötti egyszerû lineáris kapcsolat napjainkra sokkal bonyolultabbá vált a munkaerõpiaci és demográfiai folyamatok következtében. A történeti változásokat csak részben követték az adórendszerek változásai. Az anyasági juttatások és a családi pótlék mellett az adórendszer a családpolitika fontos eszköze. Az adókedvezmények a társadalmi igazságosság egyik fajtáját képviselik, ha figyelembe veszik a teherviselõ képesség szintjét az adó mértékének megállapításakor. Az adókedvezmények kialakulása szempontjából meghatározó, hogy a családpolitika formálódásának idõszakában a múlt század elsõ felében az egykeresõs családfenntartói modell volt az általános, azaz a férj gondoskodott feleségérõl és a háztartásában élõ gyermekeirõl. Az adókedvezmények tekintetében ezért két irányban jelentkeznek különbözõ kedvezmények: a) azon kedvezmények, amelyek figyelembe veszik a házaspár egyik tagjának eltartotti helyzetét, b) azon kedvezmények, amelyek az eltartott gyermekekre vonatkozóan járnak. Az elkülönült adófizetõk kezelésére kétféle rendszer képzelhetõ el. Az egyik a személyi jövedelemadó, amely alapértelmezésben teljes mértékben eltekint az adófizetõ családi állapotától és családfenntartói kötelezettségétõl, ám ebben a körben is szóba jöhet az a lehetõség, hogy az egyik házasfél átadhatja adókedvezményét a másiknak, vagy az eltartott családtag után adókedvezményt lehet igénybe venni. A másik megoldási mód a splitting (megosztás), amelynek az a lényege, hogy a házaspár jövedelmeit összeadják, majd valamilyen kulcs szerint (például fele-fele arányban) újraosztják a felek között. E rendszer elvileg más eltartott családtagokra is kiterjeszthetõ. Az újraelosztás módja országonként eltérõ lehet, attól függõen, hogy milyen összeghatárig érvényesíthetõ a jövedelmek újraelosztása, illetõleg milyen arányban osztható meg a jövedelem a házastársak között. A két rendszer közötti alapvetõ különbség az, hogy a személyi jövedelemadózás szorgalmazza és támogatja mindkét fél jövedelemszerzését, hiszen nem veszi figyelembe a másik fél által megszerzett jövedelmet az adófizetési kötelezettség megállapításakor. Az említett kétféle megközelítés egyszersmind az adózás egyik alapkérdését is felveti. Ha ugyanis az egyént tekintjük az adózás alapegységének, akkor a jövedelem termelõje, míg ha a család vagy a háztartás az adózás alapegysége, akkor a fogyasztási egység kerül elõtérbe. A személyi jövedelemadó alapvetõen a kétkeresõs gyermektelen családot kedvezményezi. Míg az egyéni adózásban minden személy adóalanynak tekintendõ, a splitting rendszerben a mûködési mechanizmus összetettebb, Franciaországban családi kvóciens mûködik. A francia rendszerben a splitting speciális formája valósul meg. A splitting alapelve az mint említettük, hogy a házastársak jövedelmét összeadják, majd adózás elõtt részekre osztják. Ennek két lehetséges megoldása van: az egyszerûbb az, amikor elõre meghatározott arányban a két házasfél között osztják meg a jövedelmet, míg a másik lehetõség alkalmazásakor ez mûködik Franciaországban a részekre osztásban figyelembe veszik a gyermeket vagy gyermekeket is. Franciaországban tehát nem a jövedelemkeresõk vagy a potenciális jövedelemkeresõ házastársak, hanem a fogyasztási egység, azaz a család szerint veszik figyelembe a családi jövedelmet az adózás szempontjából. Sinn a relatíve magas francia termékenységben döntõ szerepet tulajdonít a francia családpolitikának ezen belül is a családi adózásnak. Gyermekekhez kapcsolódó adókedvezmény nem minden évben volt az adórendszerben. A családi pótlék változásai is meglehetõsen hektikusak az elmúlt tizenöt esztendõben. A viták kereszttüzében a családi adókedvezmény szerepe volt. Érdemes megvizsgálnunk azt, hogy egy gyermekes, vagy gyermektelen

7 háztartás adóterhelése hogyan változik. A számítások alapjául a következõ megfontolást választottuk: tekintsük a létminimumot, melyet minden háztartás számára alapvetõen fontos elérni. így azzal a feltevéssel élve, hogy egy 2 személyes gyermektelen háztartás megteremti maga számára a létminimumot, mint jövedelmet, hasonlóan egy 2 gyermekbõl és 2 felnõttbõl álló háztartás lét minimumát is vizsgáltuk. A vizsgálat sajnálatos módon 2000 és 2004 évek közötti idõszakra korlátozódik, 1996 és 1999 között a KSH nem készített létminimum-számításokat, a korábbi számítások viszont más módszertannal készültek, így az adatok nem összehasonlíthatóak. A számítás módszertana a következõ: a 2 fõs, gyermektelen háztartás mindkét tagja keresõ, és egyenlõ keresettel rendelkeznek. Kiszámítva az egyes keresetek jövedelemadó terhelését évente és összegezve a háztartásra. A gyermekes háztartás esetében két különbözõ eset képezte vizsgálat tárgyát. Az egyik esetben csak az egyik fél folytat jövedelemszerzõ tevékenységet, a háztartás másik tagja a gyermekeket neveli. Másik esetben mindkét felnõtt jövedelemszerzõ tevékenységet folytat és azonos jövedelemmel rendelkezik. Az elsõ esetben a létminimum megszerzéséhez szükséges bruttó jövedelmet kiszámítása történik. A létminimum összegét csökkentve a családi pótlék öszszegével, a jövedelem számításánál figyelembe véve a gyermekek után járó adókedvezményt. A második esetben a családi pótlékkal csökkentett létminimumot osztva kettõvel képezte az egyes keresõk számára a szükséges nettó bért. Az adatok egyértelmûen mutatják azt, hogy a gyermektelen háztartás adóterhelése nagymértékben kisebb, mint a kétkeresõs gyermekes háztartásé, és döntõ mértékben kisebb, mint az egykeresõs gyermekes háztartásé. Az adatok az adókedvezmény szerepét új megvilágításba helyezik. Amennyiben a létminimumot mint szükséges jövedelmi pozíciót tekintjük kiinduló pontnak, megállapíthatjuk, hogy hazánk jövedelemadó rendszerének tehermegoszlása aránytalan, a gyermekes háztartásokat magasabb jövedelem megszerzésére kényszeríti, majd e jövedelmeket adóteherrel sújtja. Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy hazánk jelenlegi jövedelemadó rendszere rendkívül méltánytalanul bánik a gyermeket vállaló, fiatal munkajövedelemmel rendelkezõ, családokkal. Ezen változtatnunk kell. Ezért javasoljuk a választható családi jövedelemadó rendszer bevezetését. A gyermeknevelés költségeinek négy fontos forrása van. A gyermekek fogyasztása, a gyermeknevelésre fordított háztartási munka, az anya, illetve a szülõ kiesõ folyó jövedelme és az anya, szülõk humántõke vesztesége, amely egy alacsonyabb életpályajövedelemben mutatkozik meg. Összességében megállapítható, hogy a gyermeknevelési támogatások e költségeket még részlegesen sem kompenzálják. Az idevonatkozó számítások szerint a gyermekeik humán tõkéjébe intenzíven invesztáló családok (azaz akiknek gyermekei magas közteherviselõ képességgel rendelkeznek) még részlegesen sem kapnak e költségek után megfelelõ kompenzációt. A szakirodalomban 2 németországi példa is elemzésre került, melyben egyetemben kimutatták a szociális rendszerek pozitív, illetve negatív hatását a születésekre. Schwarz tanulmánya szerint amikor a Saar-vidék 1957-ben újra csatlakozott Németországhoz a korábbi francia megszállás alól, jelentõs mértékben csökkent a termékenység. Ennek oka a korábbi nagyvonalú francia családtámogatási rendszer felváltása a jóval szûkösebb német rendszerre volt. Büttner tanulmánya szerint egészen a hetvenes évek közepéig a két német állam termékenységi adatai igen közel álltak egymáshoz. Ekkor az egykori NDK nagyvonalú népesedéspolitikai intézkedéseket vezetett be, ennek hatására emelkedtek a termékenységi ráták, a szülések egy része ugyan elõre hozott szülés volt, de Büttner szerint az intézkedéscsomag mindenképpen megemelte a születési rátákat. A kilencvenes évek után pedig a néhai NDK területén jórészt a nyugati területek fogyasztói társadalmának beáramlása, de a családtámogatási rendszer szolgáltatásainak csökkenése okán is drámaian lecsökkentek a születési ráták. Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy szükséges a gyermeknevelés költségeivel kapcsolatos társadalmi tehervállalás újragondolása, javasoljuk a gyermek egyes iskolai szakaszainak lezárultát követõ kompenzációs mechanizmus kidolgozását. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány kuratóriumának elnöke, a KDNP alelnöke 7

Hazánk. A Gyurcsány-kormány története a kudarcok története. Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz KDNP közös listáján Európai Parlamentbe

Hazánk. A Gyurcsány-kormány története a kudarcok története. Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz KDNP közös listáján Európai Parlamentbe K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Költõi felütéssel: hogyan is kezdõdött minden? Miként lett az Orvostovábbképzõ Egyetem patológus docensébõl, népjóléti miniszterbõl külpolitikus?

Részletesebben

Hazánk. különbséget mutatnak. Ezen országokban a II. világháború után az emberek társadalombiztosítási

Hazánk. különbséget mutatnak. Ezen országokban a II. világháború után az emberek társadalombiztosítási K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja A Kereszténydemokrata Néppárt elismerése Tíz év utáni visszatérés az Európai Néppártba Az Európai Néppárton belül Adenauer, Schuman, és de

Részletesebben

Hazánk. Bajnai Gordonnak le kell mondania! Magyarország semmit sem felejtett el. Mikor fognak csökkenni a lakossági energiaárak?

Hazánk. Bajnai Gordonnak le kell mondania! Magyarország semmit sem felejtett el. Mikor fognak csökkenni a lakossági energiaárak? K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Bajnai Gordonnak le kell mondania! Az európai parlamenti választást értékelõ kormányfõi felszólalásra reagálva Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata

Részletesebben

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk

Hazánk. Barátaim! Sokan vagyunk szerte Magyarországon, Találkozzunk ezeken a hasábokon, tudassuk K E R E S Z T É N Y S É G É S K Ö Z É L E T Kereszténydemokrata lap Semjén Zsolt Lectori Salutem! 2007. február Szívünkhöz közel álló, szép szó ennek a lapnak a címe:. Barankovics Istvánnak, pártunk alapítójának,

Részletesebben

Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele

Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csak a nemzeti kockázatközösség elfogadható Hét, az egészségügy több-biztosítós modelljének kialakításában részt vevõ külföldi biztosítótársaság

Részletesebben

Hazánk. összehúzódzkodás, hanem éppen a növekedés, az összefogás, a teljes nemzeti egységre való törekvés mutatott rá Orbán Viktor.

Hazánk. összehúzódzkodás, hanem éppen a növekedés, az összefogás, a teljes nemzeti egységre való törekvés mutatott rá Orbán Viktor. K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja K Ö Z É L E T Az ország lelke és az egyház Új társadalmi egyezségekre van szükség Hét éve annak, hogy az Országgyûlés egykori felsõházában,

Részletesebben

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja K Ö Z É L E T A társadalomnak joga van az önvédelemre Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke Tüntetéseken innen, tüntetéseken túl A társadalom

Részletesebben

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csúcsról csúcsra bukdácsol a kisebbségi kormány K Ö Z É L E T A Kereszténydemokrata Néppárt a válság legyõzésének útját a foglalkoztatást növelõ,

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

Hazánk. Ha a jogtiprás gyakorlattá válik, akkor senki sincs biztonságban. Csapás a nyugdíjasokra. Konferencia a szabad vasárnapról

Hazánk. Ha a jogtiprás gyakorlattá válik, akkor senki sincs biztonságban. Csapás a nyugdíjasokra. Konferencia a szabad vasárnapról K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Ha a jogtiprás gyakorlattá válik, akkor senki sincs biztonságban Hatvan évvel ezelõtt, 1948. június 3-án kezdõdött a pócspetri ügy, amelynek

Részletesebben

A szociálpolitikai kommunikáció éve

A szociálpolitikai kommunikáció éve LAKNER ZOLTÁN A szociálpolitikai kommunikáció éve A következõ tanulmányban 2004 szociálpolitikai tárgyú politikai vitáinak elemzésére teszek kísérletet. Azt vizsgálom, hogy a pártok által elõvezetett témák

Részletesebben

www.latokor.hu Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Dr.Vukovich Gabriella Mráz Ágoston Sámuel

www.latokor.hu Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Dr.Vukovich Gabriella Mráz Ágoston Sámuel www.latokor.hu S z a k m a i t a n á c s a d ó : Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán Dr.Vukovich Gabriella K u t a t á s v e z e t õ : Mráz Ágoston Sámuel Nézõpont Intézet, Budapest 1126 Budapest, Fodor utca 11.

Részletesebben

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút

dugódíj ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT BEDUGULVA: Esélyek és és lehetőségek Mozgástér Hullámvasút Esélyek és és lehetőségek 2007 8 9. szám ÖN K O R K É P ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Ára: 1090 Ft tizenhetedik évfolyam, 162. szám Mozgástér Hullámvasút 5. oldal 11. oldal Közlekedési beruházásokról döntött

Részletesebben

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében

AZÁNK. Egy közülünk: aláírásgyűjtés az emberi élet védelmében KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. MÁRCIUS Az IKSZ részvételével zajlott a fiatal gazdák konferenciája Ugyanakkor nem egy hitbuzgalmi kezdeményezés indult szögezte le a KDNP

Részletesebben

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel

balközép Politikai évadnyitót tartott az MSZP Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Folyamatosan úszunk szemben az árral beszélgetés Ujhelyi István alelnökkel Őszi ülésszak biztonságban vannak-e a képviselők? Politikai évadnyitót tartott az MSZP Magyar Szocialista Párt Országgyűlési Képviselőcsoport

Részletesebben

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2010 12. szám ÖN K O R K É P huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu FAGYPONT ALATT Semmiből sem lesz kevesebb

Részletesebben

Elég volt a többletterhekbõl

Elég volt a többletterhekbõl Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap elsõ hetében II. évfolyam 3. szám, 2008. március Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szeged,

Részletesebben

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor

A keresztény erőknek együtt kell működniük a keresztény társadalmi rend képviseletekor KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. DECEMBER Horvátországban is győztek a keresztény európai értékek A Kereszténydemokrata Néppárt Országos választmánya december 14-i ülésén

Részletesebben

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek 2 0 0 8 3. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 167. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET CSAPDAHELYZET

Részletesebben

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014.

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2010. október 19-én, kedden 10 óra 40 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

Részletesebben

2012.06.18. hétfő. Nemcsak a tanév, egy korszak is lezárult az oktatásban. Vidékrombolás, Csöbörék 'zűrös ügyeivel' Félidős bizonyítvány: elégtelen

2012.06.18. hétfő. Nemcsak a tanév, egy korszak is lezárult az oktatásban. Vidékrombolás, Csöbörék 'zűrös ügyeivel' Félidős bizonyítvány: elégtelen 2012.06.18. hétfő Nemcsak a tanév, egy korszak is lezárult az oktatásban Vidékrombolás, Csöbörék 'zűrös ügyeivel' Félidős bizonyítvány: elégtelen Egy demokrata emlékére, aki nem akart alattvaló lenni Távoznia

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

Segélyek vagy munka? Beszélgetés Gúr Nándorral. Véget ért a parlamenti ülésszak. Titkok és hazugságok... 2008/június

Segélyek vagy munka? Beszélgetés Gúr Nándorral. Véget ért a parlamenti ülésszak. Titkok és hazugságok... 2008/június XV. évfolyam 6. szám Magyar Szocialista Párt és országgyűlési képviselőcsoportja www.mszp.hu balközép 2008/június Segélyek vagy munka? Beszélgetés Gúr Nándorral Véget ért a parlamenti ülésszak Nyáron kéthetente

Részletesebben

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában MESTERHÁZY GURMAI STETTER SZABÓ MARINOVIC KLEVA SEHNALOVA DEMETER SILOVIC LEAKOVIC SCHMÖGNEROVÁ LOKAR REISIG KORÓZS JAVORNIK ALFÖLDI SZEKERES A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában Az Európai

Részletesebben

Név:... Város:... Ir. szám:... Cím:...

Név:... Város:... Ir. szám:... Cím:... Rendelje meg most az Ufit! Név:... Város:... Ir. szám:... Cím:... A megrendelőlapot az alábbi címek valamelyikére kérjük eljuttatni: Ufi, 1462 Budapest, Pf.: 536. Tel./Fax: 1-266-6590, Tel.: 411-1348 Az

Részletesebben

Ingyenes közéleti lap. Mindenkit megfigyelhet a háttérhatalom. Nincsenek titkaink a világhálón. A jövőt nem lehet megállítani

Ingyenes közéleti lap. Mindenkit megfigyelhet a háttérhatalom. Nincsenek titkaink a világhálón. A jövőt nem lehet megállítani HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-december Veszélyben a termőföld, veszélyben az ország Az az ország, amelyik elveszti földje felett az önrendelkezést, önálló állami létét veszélyezteti gazdasági

Részletesebben

balközép Boldog Új Évet Kívánunk! 2009 végére lesz főpolgármester-jelöltünk! Munka és válság Határmenti feszültségek 2008/november december

balközép Boldog Új Évet Kívánunk! 2009 végére lesz főpolgármester-jelöltünk! Munka és válság Határmenti feszültségek 2008/november december XV. évfolyam 10. szám Magyar Szocialista Párt és Országgyűlési Képviselőcsoportja www.mszp.hu balközép Boldog Új Évet Kívánunk! 2009 végére lesz főpolgármester-jelöltünk! Beszélgetés Molnár Zsolttal, a

Részletesebben

A jövő stratégiája. Kórházi krétakör 15 2011. A közéletünk. a közérzetünk 4

A jövő stratégiája. Kórházi krétakör 15 2011. A közéletünk. a közérzetünk 4 2011. 1 2. szám huszonegyedik évfolyam, 201 202. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu A jövő stratégiája Az Európai Parlament plenáris ülése február 17-én fogadta el a Duna Régió

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESZUSA

KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESZUSA KÖZSZOLGÁLATI SZAKSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE VIII. KONGRESZUSA A KSZSZ SZÖVETSÉGI TANÁCSÁNAK BESZÁMOLÓJA A 2009 2013. KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁRÓL BUDAPEST, 2013. MÁJUS 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldal BEVEZETŐ 4. I.

Részletesebben