2. sz. módosítás. Irattári példány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. sz. módosítás. Irattári példány"

Átírás

1 2. sz. módosítás Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 14/2010. /XII. 16./ számú önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Irattári példány Kapják: 1./ Katona Imre polgármester 2./ Dr. Endre Mónika jegyző Ballószög 3./ Sebestyén Tünde Családsegítő Szolgálat családgondozója Ballószög 4./ Taskóné Kis Andrea vezető tanácsos Ballószög 5./ Nagy Krisztina vezető tanácsos Ballószög 6./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét 7./ Községi Könyvtár Ballószög 8./ Ballószög Község honlap 9./ Irattár Egységes szerkezetbe foglalva július hó

2 2 Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 14/2010. /XII. 16./ számú önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) kapott egyes felhatalmazások alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Ballószög Község közigazgatási területén a) a ballószögi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, b) a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, e) a hajléktalan személyekre. (2) A rendelet hatálya az átmeneti segély szociális ellátás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed: a) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó és Ballószög Községben ellátást kérő állampolgáraira és b) Ballószög Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező, de ellátást kérő magyar állampolgárokra, ha az intézkedés elmulasztása életüket, testi épségüket veszélyezteti. (3) A rendelet hatálya kiterjed Ballószög Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b) az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. II. A szociális gondoskodás rendszere 2. Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

3 3 a) pénzben- és természetbeni ellátások nyújtásával; b) személyes gondoskodást biztosító alapszolgáltatásoknak részben önállóan, részben társulás keretében a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Intézmény ) által történő ellátásával valósítja meg. III. A pénzbeli szociális ellátások formái Aktív korúak ellátása 3. (1) Az aktív korúak ellátásainak megállapítására az Szt aiban foglaltak az irányadók. (2) Az önkormányzat az aktívkorúak foglalkoztatása érdekében az önkormányzatnál és közfeladatot ellátó intézményeknél felmerülő feladat ellátási igények alapján megszervezi a közfoglalkoztatást. 4. (1) Az Szt. 37./B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) együttműködik. (2) A Családsegítő Szolgálat az (3) bekezdés szerinti személy részére a szociális helyzethez és mentális állapothoz igazodó, beilleszkedést segítő programot szervez. (3) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) álláskeresési technikák elsajátítása, b) pszichológiai tanácsadás, c) életvezetési tanácsadás, d) mentálhigiénés tanácsadás, e) szociális tanácsadás, f) egyéni gondozáson való részvétel, g) csoport szociális munkában való részvétel. (4) A Családsegítő Szolgálat az együttműködésre kötelezett személlyel a beilleszkedést segítő programban való részvételről megállapodást köt. (5) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az együttműködésre kötelezett személy a) jelentkezési kötelezettségének a Családsegítő Szolgálatnál nem tesz eleget, b) a számára előírt beilleszkedést segítő programban, illetve az azt rögzítő megállapodásban foglaltakat nem teljesíti. (6) A Családsegítő Szolgálat haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot, ha az együttműködésre kötelezett személy az együttműködési kötelezettségét megszegi.

4 4 Az ápolási díj 5. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 6. (1) A súlyosan fogyatékos személy vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végző személy ápolási díjának megállapítására az Szt /A. -ának, valamint 44. -ának szabályai az irányadók. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak is, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi, ha az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot, egyedülálló esetében a nyugdíjminimum 150 %-át, és az ápoló, valamint családja vagyonnal nem rendelkezik. 7. (1) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon ide nem értve a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 27. (1) bekezdésében foglalt esetet nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. (2) Az Intézmény házigondozója, a Polgármesteri hivatal megkeresésére, az ápolási kötelezettség teljesítését ellenőrzi. Az ápolási kötelezettségről a házigondozó a megkereséstől számított 15 napon belül, az (1) bekezdésben foglalt szempontok figyelembe vételével részletes véleményt küld a Polgármesteri Hivatal részére, melyben javaslatot tesz az ápolási díj megszüntetésére vagy továbbfolyósítására. 8. Az ápolási díj összege a) az Szt. 41. (1) bekezdésében foglalt esetben a nyugdíjminimum 100 %-a, b) az Szt. 43/A. (1) bekezdésében foglalt esetben a nyugdíjminimum 130 %-a, c) a rendelet 6. (2) bekezdése esetében a nyugdíjminimum 80 %-a Lakásfenntartási támogatás 9. 1 A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására az Szt. 38. (1)-(4) bekezdésének, (6)-(8) bekezdésének, valamint 39. -ának szabályai az irányadók / Módosította a 11/2011./IX.1./ sz. rendelet 1. -a

5 (1) Az önkormányzat a 9. szerinti normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult személyek részére a (2)-(4) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételek alapján önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg. (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 3.000,- Ft/hó, melyet egy évre kell megállapítani. A támogatás iránti kérelem benyújtása folyamatos. (7) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. (8) A támogatás formái: a) közüzemi és egyéb szolgáltatási díj támogatásának esetében havonta egy összegben a szolgáltató szervezet számlájára történő átutalással; b) egyéb egyedi jellegű lakhatást szolgáló kiadás fedezetének biztosítása a kérelmező kezéhez történő folyósítással; c) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletének a pénzintézet részére történő átutalással. (9) 7. (10) A helyi lakásfenntartási támogatást nem lehet megállapítani, illetőleg a megállapított támogatást meg kell szüntetni annak a személynek, aki a részére megállapított adósságkezelési szolgáltatásra tekintettel lakásfenntartási támogatásban részesül az Szt. 38. (5) bekezdése alapján / Módosította a 11/2011./IX.1./ sz. rendelet 2. -a 3./ Hatályon kívül helyezte a 11/2012./VI.27./ sz. rendelet 1. -a 4./ Hatályon kívül helyezte a 11/2012./VI.27./ sz. rendelet 1. -a 5./ Hatályon kívül helyezte a 11/2012./VI.27./ sz. rendelet 1. -a 6./ Hatályon kívül helyezte a 11/2012./VI.27./ sz. rendelet 1. -a 7./ Hatályon kívül helyezte a 11/2012./VI.27. / sz. rendelet 1. -a

6 6 Az átmeneti segély 11. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Az (1) bekezdés alapján átmeneti segély nyújtható különösen a) a családot ért elemi kár esetén, b) ha családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal rendelkező személy él, c) három vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos esetében, d) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő kérelmező esetében, e) ha a kérelmező hajléktalan, f) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül büntetésvégrehajtási intézetből szabadult, g) ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült, h) a kérelmező gyógyszerköltségeihez, amennyiben közgyógyellátásban nem részesül, i) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén, ha a szolgáltatás díja a nyugdíjminimum 30 %-át meghaladja, j) fűtési szezonban két alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából, amennyiben a kérelmező lakásfenntartási támogatásban nem részesül. (3) Nem állapítható meg az átmeneti segély a) ha a család egy főre jutó havi jövedelme aa) a nyugdíjminimum 100 %-át, ab) egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, illetve ha a családban magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, a nyugdíjminimum 150 %-át, b) ha a családban kizárólag nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy él, és az egy főre jutó havi jövedelem ba) a nyugdíjminimum 150 %-át, bb) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 200 %-át meghaladja, c) ha a család az e rendeletben szabályozott egyes rendkívüli élethelyzetekre vonatkozóan a helyi gyermekvédelmi rendelet alapján már részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban vagy arra jogosult, d) ha a környezettanulmány során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemigazolások adatai nem valósak, illetőleg a kérelmező vagyoni és lakhatási körülményeit tekintve anyagi veszélyeztetettsége, vagy életének és testi épségének veszélyeztetettsége nem állapítható meg.

7 7 12. (1) Az átmeneti segély összege a 11. (2) bekezdés a) a) pontja esetén családonként legfeljebb a nyugdíjminimum 400 %-a, b) egyéb pontjaiban és külön nem nevesített eseteiben háztartásonként legfeljebb a nyugdíjminimum 100 %-a lehet. 13. (1) Az átmeneti segély természetbeni juttatásként is megállapítható. A természetbeni juttatás olyan nem pénzbeli juttatás, amely a kérelmezőnek a rendkívüli élethelyzetre, valamint a létfenntartási problémákra átmeneti segítséget nyújt. (2) A természetbeni juttatás formái különösen a) élelmiszerjuttatás, b) élelmiszerutalvány, c) vásárlási utalvány, d) tűzelőutalvány. (3) Az Önkormányzat a természetbeni juttatás megállapításakor meghatározhatja az utalványok beváltására kijelölt kereskedelmi üzletek, illetve az utalvány ellenében szolgáltatható árucikkek körét. 14. Az átmeneti segély iránti kérelem benyújtásakor a) a hajléktalanság tényét hajléktalan személyeket ellátó intézmény igazolásával, b) a büntetés-végrehajtási intézet elhagyását az intézet igazolásával, c) a kórházi kezelést az érintett egészségügyi intézmény igazolásával, d) a gyógyszerköltséget a gyógyszertár igazolásával, e) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét az érintett egészségügyi szolgáltató igazolásával, f) a fűtés költségeit gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolásával, vagy számlával, g) egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag kifizetését igazoló számlával kell bizonyítani. Temetési segély 15. (1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Az (1) bekezdés alapján a család létfenntartását veszélyezteti, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át nem haladja meg. 16. (1) Nem lehet temetési segélyt megállapítani, a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 15. (2) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja,

8 8 b) ha a kérelmező vagy családja részére a haláleset miatt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás vagy átmeneti segély került megállapításra, c) ha az elhalt személy a (2)bekezdésben foglalt kivétellel - életbiztosítással rendelkezett, és hozzátartozója jogosult a biztosítási összeg felvételére, d) ha a környezettanulmány során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemigazolások adatai nem valósak, illetőleg a kérelmező vagyoni körülményeit tekintve anyagi veszélyeztetettsége nem állapítható meg, e) ha a kérelmet a temetést követő 90 napon túl nyújtották be, f) ha a kérelmező a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. g) ha a kérelmező az elhalt személlyel korábban eltartási szerződést kötött. h) ha az eltemettetésre kötelezett az elhalt személlyel korábban életjáradéki, öröklési, vagy tartási szerződést kötött. (2) Ha az elhalt személy életbiztosítással rendelkezett és a biztosító által fizetendő összeg nem éri el a temetési költségek 33 %-át, a temetési segély megállapítható. Az életbiztosítás összegét a segély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek hitelt érdemlően bizonyítania kell. 17. (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. (2) Ha a haláleset nem Ballószög Község illetékességi területén történt, a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított segély összegét - vagy a kérelem elutasításának tényét -, illetve határozat számát a Polgármesteri Hivatal a számlákra rávezeti. (4) Az (1) bekezdés szerinti számlákat a kérelmező nyilatkozata is pótolhatja. Amennyiben a segélyt megállapítják, a számlák utólagos bemutatására kell kötelezni az ügyfelet. 18. A temetési segély összege Ft. IV. Természetben nyújtott szociális ellátások 19. Az e rendeletben szabályozott pénzbeli segélyformák helyett, vagy mellett nyújtható természetbeni segélyeken túl az önkormányzat köztemetést rendelhet el, illetve közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg.

9 9 Köztemetés 20. (1) A polgármester Ballószög közigazgatási területén bekövetkezett haláleset esetén - a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) Az Önkormányzat a) temetési költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja szerinti megtérítési kötelezettség alól az Szt. 17. (4) bekezdés a) pontjában foglalt szabályok alkalmazásával - részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. (4) A köztemetés módjára a helyben szokásos legolcsóbb temetkezési módozatot kell választani. Közgyógyellátás 21. Az Szt. 50. (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak, a) aki esetében a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja a nyugdíjminimum 10 %-át, b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át. V. Eljárási rendelkezések 22. (1) Az aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, az átmeneti és temetési segély, valamint a természetben nyújtott szociális ellátások (a továbbiakban: szociális ellátások) megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. (2) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket Ballószög Község Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) lehet benyújtani. A kérelemnek az Szt., illetve e rendelet eltérő rendelkezése hiányában tartalmaznia kell az Szt ában meghatározott adatokat, illetve nem foglalkoztatott aktív korúak ellátása esetében a kérelmező iskolai végzettségét és szakképzettségét. (3) A Polgármesteri Hivatal a szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet készít.

10 10 (4) A szociális ellátás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy lakásban együtt élő közeli hozzátartozók jövedelmének igazolását, melynek a) havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében a kérelem beadását megelőző havi jövedelmet, b) az egyéb, rendszeresen nem mérhető jövedelmek esetében a kérelem beadását megelőző 12 havi jövedelmet kell tartalmaznia. (5) A mezőgazdasági kistermelésből, illetve más szezonjellegű tevékenységből származó jövedelmek vizsgálata esetén az eljáró szerv a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérhet. Ebben az esetben a kérelmező és közeli hozzátartozóinak jövedelmi viszonyairól írásbeli nyilatkozatot kell kérni. (6) Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapítására irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell az e rendelet szerint méltányosság gyakorlására lehetőséget adó körülmények fennállásának hitelt érdemlő (pl. egészségi állapot háziorvos által történő, stb.) igazolását. (7) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. 23. (1) Az e rendeletben szabályozott egyes ellátások megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása során azon kérelmező, illetve családtagja esetében, akinek jövedelmét készfizető kezesség alapján bekövetkezett letiltás terheli, jövedelemként a letiltott összeggel csökkentett nettó jövedelmet kell figyelembe venni. (2) Az (1) bekezdés szerinti szabályt az alábbi ellátások esetében lehet alkalmazni: a) 8 b) átmeneti segély, c) méltányossági alapon nyújtott közgyógyellátás d) temetési segély. Méltányosság gyakorlása 24. (1) Az e rendeletben meghatározott ellátási formák különös méltánylást érdemlő esetekben megállapíthatók, ha az egy főre jutó jövedelem a támogatás megállapításához irányadó értékhatárt legfeljebb 2000 Ft-tal meghaladta, illetve a lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladta / Hatályon kívül helyezte a 11/2012./VI.27./ sz. rendelet 2. -a

11 11 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő eset, ha a) a kérelmező vagy családtagja súlyos mozgáskorlátozott, b) a kérelmező vagy családtagja súlyos látás vagy halláskárosult, c) a kérelmező vagy családtagja munkaképesség-csökkenése a 100 %-ot, vagy egészségkárosodása a 80 %-ot eléri, d) a kérelmező és a családjában élők mindegyike nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, e) a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek. 25. (1) A szociális ellátásra irányuló döntés előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi. (2) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során, ha e rendelet másként nem rendelkezik, tájékozódik a kérelmező szociális helyzetéről az egyes szociális ellátási forma odaítéléséhez szükséges szempontok szerint, továbbá, a) ha a kérelem vagy annak mellékletei hiányosak, hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet, aki annak 15 napon belül köteles eleget tenni, b) a jövedelem igazolásának hiánya esetén megkeresi a területileg illetékes APEH igazgatóságot a kérelem beadását megelőző évi személyi jövedelemadó-alap közlése céljából, c) egy évre visszamenően összesíti a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozók részére az önkormányzat által korábban megállapított és folyósított szociális ellátásokat, illetve más pénzbeni vagy természetbeni ellátásokat, d) amennyiben a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók szociális helyzetére vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, de azok felülvizsgálata indokolt, a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt készít a kérelmező lakásán, e) a d) pont szerinti környezettanulmány felvételét a Polgármesteri Hivatal mellőzi, ha a kérelmező lakásán már korábban, de maximum 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően környezettanulmányt készítettek és az az eljárás során rendelkezésre áll. (3) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. 26. (1) Első fokon a polgármester dönt a) a méltányossági alapon nyújtott ápolási díjról, b) a lakásfenntartási támogatásról, c) az átmeneti segélyről, d) a temetési segélyről, e) a köztemetés megtéríttetéséről, továbbá az az alóli részben vagy egészben történő mentesítésről.

12 12 (2) Első fokon a jegyző dönt a) az aktív korúak ellátásáról b) az időskorúak járadékáról, c) az Szt /A -a szerinti ápolási díjról, d) a közgyógyellátásról. (3) A kérelmező a polgármester által hozott elsőfokú döntés ellen Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, a jegyző által hozott elsőfokú döntés ellen a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához címzett, de az elsőfokú hatósághoz, a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül benyújtott fellebbezéssel élhet. (4) A másodfokú döntés ellen jogszabálysértés esetén a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz lehet fordulni. (5) A szociális ellátást megállapító határozatnak tartalmaznia kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 71. -ában foglaltakat, továbbá, ha a rendelet másként nem rendelkezik a) a megállapított szociális ellátás formáját, mértékét, rendszeresen folyósítandó ellátás esetén a folyósítás időtartamát, annak kezdetét, a szociális ellátás igénybevételének módját, felhívást a jogosulatlanul igénybevett szociális ellátás jogkövetkezményeiről, valamint a kérelmező bejelentési kötelezettségéről; b) hajléktalan személy esetén azt a címet, melyre a jogosult a szociális ellátás folyósítását kérte. (6) Az e rendeletben foglalt ellátások tekintetében az eljárás során hatósági szerződés nem köthető. Az ellátás biztosításának módja 27. (1) A szociális ellátást a Polgármesteri Hivatal folyósítja. (2) Ha a szociális ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata. (3) A megállapított időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt és az ápolási díjat utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. (4) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A nyilvántartás 28. (1) A jegyző az e rendelet szerinti szociális ellátások megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az Szt 18. -ában meghatározott adatokat tartalmazza.

13 13 (2) Az (1) bekezdésben szabályozott nyilvántartásból csak a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek, az igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények részére eseti megkeresésük alapján szolgáltathatók adatok. (3) Ha törvény másként nem rendelkezik, a nyilvántartásból a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével - a szolgálati időre jogosító ellátások kivételével - törölni kell az adott személyre vonatozó adatokat. (4) Az évi III. tv. felhatalmazása alapján nyilvántartást vezető szervek a nyilvántartásban kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathatnak. (5) Az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII., valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvények rendelkezései az irányadóak. Az eljárás során e rendelet alkalmazásában szociális hatáskört gyakorló szerv adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából. 29. (1) A szociális támogatásra jogosult, illetve az azt kérelmező, a kérelem benyújtása és annak jogerős elbírálása között, továbbá a rendszeresen folyósítandó ellátások esetén, a folyósítás időtartama alatt, a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt. (2) A jogosult (1) bekezdés szerinti bejelentését a jegyző felvezeti a 28. -ban jelzett nyilvántartásba. (3) A Polgármesteri Hivatal a rendszeresen folyósított szociális ellátás időtartama alatt a 28. szerinti nyilvántartást folyamatosan figyelemmel kíséri és a jogosultság feltételeinek változása alapján kezdeményezi a szociális ellátás megszüntetését vagy módosítását. A jogosulatlanul felvett szociális ellátás visszafizetése 30. (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. (1)-(5) bekezdésének rendelkezései az irányadók. A megtérítés méltányosságból való elengedésére, csökkentésére, illetve a részletekben történő fizetésre a polgármester hatáskörében levő ellátások esetében is az Szt. 17. (4) bekezdés a)-b) pontja szerinti szabályokat kell alkalmazni.

14 14 VI. Szociális szolgáltatások Szociális társulás keretében ellátott alapszolgáltatások 31. (1) Ballószög Község Önkormányzata társulás (Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás) keretében biztosítja az alábbi alapszolgáltatásokat: a.)étkeztetés b.) családsegítés, c.) támogató szolgálat, d.) házi segítségnyújtás, e.) nappali ellátás, f.) gyermekjóléti szolgáltatás. (2) Az önkormányzat önállóan tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. Étkeztetés 32. (1) Az étkeztetés szolgáltatás célja, azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről való gondoskodás, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségügyi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Kora miatt szociálisan rászorultnak tekinthető a 65. életévét betöltött egyedülálló, valamint a 70 éven felüli családban élő kérelmező, amennyiben e tekintetben nem képes önmagát ellátni. (3) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: erősen legyengült, fekvő beteg, stb. (4) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság, pszichiátriai állapot. (5) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: olyan szenvedélybeteg, ami miatt képtelen az ellátás biztosítására.

15 15 (6) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. Családsegítés 33. (1) A családsegítő szolgálat a Szt. rendelkezései szerinti általános segítő szolgáltatást nyújt. (2) A megelőző tevékenységek körében a szolgálat figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló, az egyén és a család életében jelentkező probléma okait és a jelzőrendszer tagjaként jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé. (3) Az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében a szolgálat: a) tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, b) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, c) segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében, d) meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében, e) családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. (4) A szolgálat továbbá elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményei az önkormányzatnál az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését, új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek Szt-ben meghatározott vagy más speciális ellátását. Támogató szolgálat 34. A támogató szolgáltatás a fogyatékos személyek érdekében, lakókörnyezetükben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása réven. A szolgáltatás az ellátási területen élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed, igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik.

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III. 01.) rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.4.) számú önkormányzati rendelete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006.(XI.27.) rendelete A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Drávatamási Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Biharkeresztes

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testület 6/2008.(09.19.) számú a szociális ellátásokról szóló rendelete egységes szerkezetben Sződ Község Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szátok község Önkormányzat Képviselő testületének 14 / 2013 (XI.17.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. Szátok Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) képviselő - testülete (továbbiakban:

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe szedve)

(Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003.(VIII.12.) rendelete a szociális ellátásokról (A 3/2004.(II.17.), 9/2004.(VI.25.),17/2004.(XII.21.) 9/2005.(VII.1.),17/2005.(X.14.),3/2006.(II.27.),7/2006.(V.19.)

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6/2009. (III. 27.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6/2009. (III. 27.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (III. 27.) önkormányzati RENDELETE jelenlegi szabályozás A pénzben és természetben nytott szociális ellátásokról módosítási javaslat A szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati

Részletesebben