2. sz. módosítás. Irattári példány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. sz. módosítás. Irattári példány"

Átírás

1 2. sz. módosítás Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 14/2010. /XII. 16./ számú önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Irattári példány Kapják: 1./ Katona Imre polgármester 2./ Dr. Endre Mónika jegyző Ballószög 3./ Sebestyén Tünde Családsegítő Szolgálat családgondozója Ballószög 4./ Taskóné Kis Andrea vezető tanácsos Ballószög 5./ Nagy Krisztina vezető tanácsos Ballószög 6./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét 7./ Községi Könyvtár Ballószög 8./ Ballószög Község honlap 9./ Irattár Egységes szerkezetbe foglalva július hó

2 2 Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 14/2010. /XII. 16./ számú önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) kapott egyes felhatalmazások alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Ballószög Község közigazgatási területén a) a ballószögi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, b) a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, e) a hajléktalan személyekre. (2) A rendelet hatálya az átmeneti segély szociális ellátás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed: a) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó és Ballószög Községben ellátást kérő állampolgáraira és b) Ballószög Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező, de ellátást kérő magyar állampolgárokra, ha az intézkedés elmulasztása életüket, testi épségüket veszélyezteti. (3) A rendelet hatálya kiterjed Ballószög Község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, valamint b) az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott, jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. II. A szociális gondoskodás rendszere 2. Az önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését

3 3 a) pénzben- és természetbeni ellátások nyújtásával; b) személyes gondoskodást biztosító alapszolgáltatásoknak részben önállóan, részben társulás keretében a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Intézmény ) által történő ellátásával valósítja meg. III. A pénzbeli szociális ellátások formái Aktív korúak ellátása 3. (1) Az aktív korúak ellátásainak megállapítására az Szt aiban foglaltak az irányadók. (2) Az önkormányzat az aktívkorúak foglalkoztatása érdekében az önkormányzatnál és közfeladatot ellátó intézményeknél felmerülő feladat ellátási igények alapján megszervezi a közfoglalkoztatást. 4. (1) Az Szt. 37./B. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) együttműködik. (2) A Családsegítő Szolgálat az (3) bekezdés szerinti személy részére a szociális helyzethez és mentális állapothoz igazodó, beilleszkedést segítő programot szervez. (3) A beilleszkedést segítő programok típusai: a) álláskeresési technikák elsajátítása, b) pszichológiai tanácsadás, c) életvezetési tanácsadás, d) mentálhigiénés tanácsadás, e) szociális tanácsadás, f) egyéni gondozáson való részvétel, g) csoport szociális munkában való részvétel. (4) A Családsegítő Szolgálat az együttműködésre kötelezett személlyel a beilleszkedést segítő programban való részvételről megállapodást köt. (5) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az együttműködésre kötelezett személy a) jelentkezési kötelezettségének a Családsegítő Szolgálatnál nem tesz eleget, b) a számára előírt beilleszkedést segítő programban, illetve az azt rögzítő megállapodásban foglaltakat nem teljesíti. (6) A Családsegítő Szolgálat haladéktalanul értesíti az Önkormányzatot, ha az együttműködésre kötelezett személy az együttműködési kötelezettségét megszegi.

4 4 Az ápolási díj 5. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 6. (1) A súlyosan fogyatékos személy vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végző személy ápolási díjának megállapítására az Szt /A. -ának, valamint 44. -ának szabályai az irányadók. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak is, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi, ha az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimumot, egyedülálló esetében a nyugdíjminimum 150 %-át, és az ápoló, valamint családja vagyonnal nem rendelkezik. 7. (1) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon ide nem értve a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 27. (1) bekezdésében foglalt esetet nem gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről, az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet kialakulásának megelőzéséről. (2) Az Intézmény házigondozója, a Polgármesteri hivatal megkeresésére, az ápolási kötelezettség teljesítését ellenőrzi. Az ápolási kötelezettségről a házigondozó a megkereséstől számított 15 napon belül, az (1) bekezdésben foglalt szempontok figyelembe vételével részletes véleményt küld a Polgármesteri Hivatal részére, melyben javaslatot tesz az ápolási díj megszüntetésére vagy továbbfolyósítására. 8. Az ápolási díj összege a) az Szt. 41. (1) bekezdésében foglalt esetben a nyugdíjminimum 100 %-a, b) az Szt. 43/A. (1) bekezdésében foglalt esetben a nyugdíjminimum 130 %-a, c) a rendelet 6. (2) bekezdése esetében a nyugdíjminimum 80 %-a Lakásfenntartási támogatás 9. 1 A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására az Szt. 38. (1)-(4) bekezdésének, (6)-(8) bekezdésének, valamint 39. -ának szabályai az irányadók / Módosította a 11/2011./IX.1./ sz. rendelet 1. -a

5 (1) Az önkormányzat a 9. szerinti normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult személyek részére a (2)-(4) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételek alapján önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást állapít meg. (2) 3 (3) 4 (4) 5 (5) 6 (6) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 3.000,- Ft/hó, melyet egy évre kell megállapítani. A támogatás iránti kérelem benyújtása folyamatos. (7) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. (8) A támogatás formái: a) közüzemi és egyéb szolgáltatási díj támogatásának esetében havonta egy összegben a szolgáltató szervezet számlájára történő átutalással; b) egyéb egyedi jellegű lakhatást szolgáló kiadás fedezetének biztosítása a kérelmező kezéhez történő folyósítással; c) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletének a pénzintézet részére történő átutalással. (9) 7. (10) A helyi lakásfenntartási támogatást nem lehet megállapítani, illetőleg a megállapított támogatást meg kell szüntetni annak a személynek, aki a részére megállapított adósságkezelési szolgáltatásra tekintettel lakásfenntartási támogatásban részesül az Szt. 38. (5) bekezdése alapján / Módosította a 11/2011./IX.1./ sz. rendelet 2. -a 3./ Hatályon kívül helyezte a 11/2012./VI.27./ sz. rendelet 1. -a 4./ Hatályon kívül helyezte a 11/2012./VI.27./ sz. rendelet 1. -a 5./ Hatályon kívül helyezte a 11/2012./VI.27./ sz. rendelet 1. -a 6./ Hatályon kívül helyezte a 11/2012./VI.27./ sz. rendelet 1. -a 7./ Hatályon kívül helyezte a 11/2012./VI.27. / sz. rendelet 1. -a

6 6 Az átmeneti segély 11. (1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt. Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) Az (1) bekezdés alapján átmeneti segély nyújtható különösen a) a családot ért elemi kár esetén, b) ha családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal rendelkező személy él, c) három vagy több gyermeket nevelő nagycsaládos esetében, d) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő kérelmező esetében, e) ha a kérelmező hajléktalan, f) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül büntetésvégrehajtási intézetből szabadult, g) ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült, h) a kérelmező gyógyszerköltségeihez, amennyiben közgyógyellátásban nem részesül, i) az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén, ha a szolgáltatás díja a nyugdíjminimum 30 %-át meghaladja, j) fűtési szezonban két alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából, amennyiben a kérelmező lakásfenntartási támogatásban nem részesül. (3) Nem állapítható meg az átmeneti segély a) ha a család egy főre jutó havi jövedelme aa) a nyugdíjminimum 100 %-át, ab) egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, illetve ha a családban magasabb összegű családi pótlékkal rendelkező személy él, a nyugdíjminimum 150 %-át, b) ha a családban kizárólag nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy él, és az egy főre jutó havi jövedelem ba) a nyugdíjminimum 150 %-át, bb) egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 200 %-át meghaladja, c) ha a család az e rendeletben szabályozott egyes rendkívüli élethelyzetekre vonatkozóan a helyi gyermekvédelmi rendelet alapján már részesült rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban vagy arra jogosult, d) ha a környezettanulmány során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemigazolások adatai nem valósak, illetőleg a kérelmező vagyoni és lakhatási körülményeit tekintve anyagi veszélyeztetettsége, vagy életének és testi épségének veszélyeztetettsége nem állapítható meg.

7 7 12. (1) Az átmeneti segély összege a 11. (2) bekezdés a) a) pontja esetén családonként legfeljebb a nyugdíjminimum 400 %-a, b) egyéb pontjaiban és külön nem nevesített eseteiben háztartásonként legfeljebb a nyugdíjminimum 100 %-a lehet. 13. (1) Az átmeneti segély természetbeni juttatásként is megállapítható. A természetbeni juttatás olyan nem pénzbeli juttatás, amely a kérelmezőnek a rendkívüli élethelyzetre, valamint a létfenntartási problémákra átmeneti segítséget nyújt. (2) A természetbeni juttatás formái különösen a) élelmiszerjuttatás, b) élelmiszerutalvány, c) vásárlási utalvány, d) tűzelőutalvány. (3) Az Önkormányzat a természetbeni juttatás megállapításakor meghatározhatja az utalványok beváltására kijelölt kereskedelmi üzletek, illetve az utalvány ellenében szolgáltatható árucikkek körét. 14. Az átmeneti segély iránti kérelem benyújtásakor a) a hajléktalanság tényét hajléktalan személyeket ellátó intézmény igazolásával, b) a büntetés-végrehajtási intézet elhagyását az intézet igazolásával, c) a kórházi kezelést az érintett egészségügyi intézmény igazolásával, d) a gyógyszerköltséget a gyógyszertár igazolásával, e) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét az érintett egészségügyi szolgáltató igazolásával, f) a fűtés költségeit gázfűtés esetén a fűtési szolgáltató igazolásával, vagy számlával, g) egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag kifizetését igazoló számlával kell bizonyítani. Temetési segély 15. (1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Az (1) bekezdés alapján a család létfenntartását veszélyezteti, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át nem haladja meg. 16. (1) Nem lehet temetési segélyt megállapítani, a) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 15. (2) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja,

8 8 b) ha a kérelmező vagy családja részére a haláleset miatt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás vagy átmeneti segély került megállapításra, c) ha az elhalt személy a (2)bekezdésben foglalt kivétellel - életbiztosítással rendelkezett, és hozzátartozója jogosult a biztosítási összeg felvételére, d) ha a környezettanulmány során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemigazolások adatai nem valósak, illetőleg a kérelmező vagyoni körülményeit tekintve anyagi veszélyeztetettsége nem állapítható meg, e) ha a kérelmet a temetést követő 90 napon túl nyújtották be, f) ha a kérelmező a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. g) ha a kérelmező az elhalt személlyel korábban eltartási szerződést kötött. h) ha az eltemettetésre kötelezett az elhalt személlyel korábban életjáradéki, öröklési, vagy tartási szerződést kötött. (2) Ha az elhalt személy életbiztosítással rendelkezett és a biztosító által fizetendő összeg nem éri el a temetési költségek 33 %-át, a temetési segély megállapítható. Az életbiztosítás összegét a segély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek hitelt érdemlően bizonyítania kell. 17. (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy a vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. (2) Ha a haláleset nem Ballószög Község illetékességi területén történt, a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított segély összegét - vagy a kérelem elutasításának tényét -, illetve határozat számát a Polgármesteri Hivatal a számlákra rávezeti. (4) Az (1) bekezdés szerinti számlákat a kérelmező nyilatkozata is pótolhatja. Amennyiben a segélyt megállapítják, a számlák utólagos bemutatására kell kötelezni az ügyfelet. 18. A temetési segély összege Ft. IV. Természetben nyújtott szociális ellátások 19. Az e rendeletben szabályozott pénzbeli segélyformák helyett, vagy mellett nyújtható természetbeni segélyeken túl az önkormányzat köztemetést rendelhet el, illetve közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg.

9 9 Köztemetés 20. (1) A polgármester Ballószög közigazgatási területén bekövetkezett haláleset esetén - a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) Az Önkormányzat a) temetési költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja szerinti megtérítési kötelezettség alól az Szt. 17. (4) bekezdés a) pontjában foglalt szabályok alkalmazásával - részben vagy egészben mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. (4) A köztemetés módjára a helyben szokásos legolcsóbb temetkezési módozatot kell választani. Közgyógyellátás 21. Az Szt. 50. (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak, a) aki esetében a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja a nyugdíjminimum 10 %-át, b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át. V. Eljárási rendelkezések 22. (1) Az aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, az átmeneti és temetési segély, valamint a természetben nyújtott szociális ellátások (a továbbiakban: szociális ellátások) megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. (2) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket Ballószög Község Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) lehet benyújtani. A kérelemnek az Szt., illetve e rendelet eltérő rendelkezése hiányában tartalmaznia kell az Szt ában meghatározott adatokat, illetve nem foglalkoztatott aktív korúak ellátása esetében a kérelmező iskolai végzettségét és szakképzettségét. (3) A Polgármesteri Hivatal a szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet készít.

10 10 (4) A szociális ellátás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy lakásban együtt élő közeli hozzátartozók jövedelmének igazolását, melynek a) havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében a kérelem beadását megelőző havi jövedelmet, b) az egyéb, rendszeresen nem mérhető jövedelmek esetében a kérelem beadását megelőző 12 havi jövedelmet kell tartalmaznia. (5) A mezőgazdasági kistermelésből, illetve más szezonjellegű tevékenységből származó jövedelmek vizsgálata esetén az eljáró szerv a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérhet. Ebben az esetben a kérelmező és közeli hozzátartozóinak jövedelmi viszonyairól írásbeli nyilatkozatot kell kérni. (6) Ha a kérelem az e rendelet szerint adható ellátások méltányosságból való megállapítására irányul, a kérelmezőnek csatolnia kell az e rendelet szerint méltányosság gyakorlására lehetőséget adó körülmények fennállásának hitelt érdemlő (pl. egészségi állapot háziorvos által történő, stb.) igazolását. (7) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra való jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni. 23. (1) Az e rendeletben szabályozott egyes ellátások megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása során azon kérelmező, illetve családtagja esetében, akinek jövedelmét készfizető kezesség alapján bekövetkezett letiltás terheli, jövedelemként a letiltott összeggel csökkentett nettó jövedelmet kell figyelembe venni. (2) Az (1) bekezdés szerinti szabályt az alábbi ellátások esetében lehet alkalmazni: a) 8 b) átmeneti segély, c) méltányossági alapon nyújtott közgyógyellátás d) temetési segély. Méltányosság gyakorlása 24. (1) Az e rendeletben meghatározott ellátási formák különös méltánylást érdemlő esetekben megállapíthatók, ha az egy főre jutó jövedelem a támogatás megállapításához irányadó értékhatárt legfeljebb 2000 Ft-tal meghaladta, illetve a lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladta / Hatályon kívül helyezte a 11/2012./VI.27./ sz. rendelet 2. -a

11 11 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő eset, ha a) a kérelmező vagy családtagja súlyos mozgáskorlátozott, b) a kérelmező vagy családtagja súlyos látás vagy halláskárosult, c) a kérelmező vagy családtagja munkaképesség-csökkenése a 100 %-ot, vagy egészségkárosodása a 80 %-ot eléri, d) a kérelmező és a családjában élők mindegyike nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, e) a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek. 25. (1) A szociális ellátásra irányuló döntés előkészítését a Polgármesteri Hivatal végzi. (2) A Polgármesteri Hivatal a döntés előkészítése során, ha e rendelet másként nem rendelkezik, tájékozódik a kérelmező szociális helyzetéről az egyes szociális ellátási forma odaítéléséhez szükséges szempontok szerint, továbbá, a) ha a kérelem vagy annak mellékletei hiányosak, hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet, aki annak 15 napon belül köteles eleget tenni, b) a jövedelem igazolásának hiánya esetén megkeresi a területileg illetékes APEH igazgatóságot a kérelem beadását megelőző évi személyi jövedelemadó-alap közlése céljából, c) egy évre visszamenően összesíti a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozók részére az önkormányzat által korábban megállapított és folyósított szociális ellátásokat, illetve más pénzbeni vagy természetbeni ellátásokat, d) amennyiben a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók szociális helyzetére vonatkozó adatok rendelkezésre állnak, de azok felülvizsgálata indokolt, a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt készít a kérelmező lakásán, e) a d) pont szerinti környezettanulmány felvételét a Polgármesteri Hivatal mellőzi, ha a kérelmező lakásán már korábban, de maximum 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően környezettanulmányt készítettek és az az eljárás során rendelkezésre áll. (3) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. 26. (1) Első fokon a polgármester dönt a) a méltányossági alapon nyújtott ápolási díjról, b) a lakásfenntartási támogatásról, c) az átmeneti segélyről, d) a temetési segélyről, e) a köztemetés megtéríttetéséről, továbbá az az alóli részben vagy egészben történő mentesítésről.

12 12 (2) Első fokon a jegyző dönt a) az aktív korúak ellátásáról b) az időskorúak járadékáról, c) az Szt /A -a szerinti ápolási díjról, d) a közgyógyellátásról. (3) A kérelmező a polgármester által hozott elsőfokú döntés ellen Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, a jegyző által hozott elsőfokú döntés ellen a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához címzett, de az elsőfokú hatósághoz, a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül benyújtott fellebbezéssel élhet. (4) A másodfokú döntés ellen jogszabálysértés esetén a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz lehet fordulni. (5) A szociális ellátást megállapító határozatnak tartalmaznia kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 71. -ában foglaltakat, továbbá, ha a rendelet másként nem rendelkezik a) a megállapított szociális ellátás formáját, mértékét, rendszeresen folyósítandó ellátás esetén a folyósítás időtartamát, annak kezdetét, a szociális ellátás igénybevételének módját, felhívást a jogosulatlanul igénybevett szociális ellátás jogkövetkezményeiről, valamint a kérelmező bejelentési kötelezettségéről; b) hajléktalan személy esetén azt a címet, melyre a jogosult a szociális ellátás folyósítását kérte. (6) Az e rendeletben foglalt ellátások tekintetében az eljárás során hatósági szerződés nem köthető. Az ellátás biztosításának módja 27. (1) A szociális ellátást a Polgármesteri Hivatal folyósítja. (2) Ha a szociális ellátás nem a teljes hónapra jár, az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata. (3) A megállapított időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt és az ápolási díjat utólag minden hónap 5-éig kell folyósítani. (4) A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A nyilvántartás 28. (1) A jegyző az e rendelet szerinti szociális ellátások megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az Szt 18. -ában meghatározott adatokat tartalmazza.

13 13 (2) Az (1) bekezdésben szabályozott nyilvántartásból csak a szociális hatáskört gyakorló szervek, a gyámügyi feladatokat ellátó szervek, a társadalombiztosítási igazgatási szervek, az igazságszolgáltatási szervek, a katonai igazgatási szervek, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények részére eseti megkeresésük alapján szolgáltathatók adatok. (3) Ha törvény másként nem rendelkezik, a nyilvántartásból a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével - a szolgálati időre jogosító ellátások kivételével - törölni kell az adott személyre vonatozó adatokat. (4) Az évi III. tv. felhatalmazása alapján nyilvántartást vezető szervek a nyilvántartásban kezelt adatokat személyes azonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatják, illetve azokból statisztikai célra adatot szolgáltathatnak. (5) Az adatkezelésre és az adatok védelmére egyebekben a személyes adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII., valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvények rendelkezései az irányadóak. Az eljárás során e rendelet alkalmazásában szociális hatáskört gyakorló szerv adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása céljából. 29. (1) A szociális támogatásra jogosult, illetve az azt kérelmező, a kérelem benyújtása és annak jogerős elbírálása között, továbbá a rendszeresen folyósítandó ellátások esetén, a folyósítás időtartama alatt, a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt. (2) A jogosult (1) bekezdés szerinti bejelentését a jegyző felvezeti a 28. -ban jelzett nyilvántartásba. (3) A Polgármesteri Hivatal a rendszeresen folyósított szociális ellátás időtartama alatt a 28. szerinti nyilvántartást folyamatosan figyelemmel kíséri és a jogosultság feltételeinek változása alapján kezdeményezi a szociális ellátás megszüntetését vagy módosítását. A jogosulatlanul felvett szociális ellátás visszafizetése 30. (1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére az Szt. 17. (1)-(5) bekezdésének rendelkezései az irányadók. A megtérítés méltányosságból való elengedésére, csökkentésére, illetve a részletekben történő fizetésre a polgármester hatáskörében levő ellátások esetében is az Szt. 17. (4) bekezdés a)-b) pontja szerinti szabályokat kell alkalmazni.

14 14 VI. Szociális szolgáltatások Szociális társulás keretében ellátott alapszolgáltatások 31. (1) Ballószög Község Önkormányzata társulás (Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás) keretében biztosítja az alábbi alapszolgáltatásokat: a.)étkeztetés b.) családsegítés, c.) támogató szolgálat, d.) házi segítségnyújtás, e.) nappali ellátás, f.) gyermekjóléti szolgáltatás. (2) Az önkormányzat önállóan tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn. Étkeztetés 32. (1) Az étkeztetés szolgáltatás célja, azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről való gondoskodás, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségügyi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. (2) Kora miatt szociálisan rászorultnak tekinthető a 65. életévét betöltött egyedülálló, valamint a 70 éven felüli családban élő kérelmező, amennyiben e tekintetben nem képes önmagát ellátni. (3) Egészségi állapota miatt minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: erősen legyengült, fekvő beteg, stb. (4) Fogyatékosság, illetve pszichiátriai betegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: testi fogyatékossága, értelmi fogyatékosság, pszichiátriai állapot. (5) Szenvedélybetegség miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani az (1) bekezdésben meghatározott étkeztetést, azaz pl.: olyan szenvedélybeteg, ami miatt képtelen az ellátás biztosítására.

15 15 (6) Hajléktalanság miatt akkor minősül valaki szociálisan rászorultnak, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, s a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét. Családsegítés 33. (1) A családsegítő szolgálat a Szt. rendelkezései szerinti általános segítő szolgáltatást nyújt. (2) A megelőző tevékenységek körében a szolgálat figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló, az egyén és a család életében jelentkező probléma okait és a jelzőrendszer tagjaként jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé. (3) Az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében a szolgálat: a) tájékoztatást ad a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, b) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, c) segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében, d) meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében, e) családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. (4) A szolgálat továbbá elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket, kezdeményei az önkormányzatnál az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését, új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek Szt-ben meghatározott vagy más speciális ellátását. Támogató szolgálat 34. A támogató szolgáltatás a fogyatékos személyek érdekében, lakókörnyezetükben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása réven. A szolgáltatás az ellátási területen élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed, igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője írásbeli kérelmére történik.

16 16 Házi segítségnyújtás 35. (1) A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására átmenetileg vagy tartósan nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. (2) A házi segítségnyújtás keretén belül történő szolgáltatások különösen a rendszeres kapcsolattartás, látogatás, mentális beszélgetés, szakápolást nem igénylő ápolási, gondozási feladatok, bevásárlás, hivatalos ügyintézés, takarítás. (3) A házi segítségnyújtás a társulás által létrehozott intézmény által foglalkoztatott hivatásos gondozók útján történik. Nappali ellátás 36. (1) A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, foglalkoztatásra, a társas kapcsolatok kialakítására, valamint az alapvető egészségügyi-higiéniai szükségletek kielégítésére, pszichés gondozásra, segítségnyújtásra továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. (2) Az idősek nappali ellátását, mint szociális szolgáltatást a társulásban közreműködő Jakabszállási Idősek Otthona biztosítja. Gyermekjóléti szolgálat 37. A gyermekjóléti szolgáltatás működését a gyermekek védelméről szóló évi XXXI. törvény szabályozza, így az önkormányzatnak a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2005.(II.22.) számú rendeletében kerül meghatározásra, mint alapszolgáltatás. Tanyagondnoki szolgáltatás 38. (1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterület, valamint intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájárulás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. (2) A tanyagondnoki szolgáltatás működéséről, részletes feladatiról a szolgáltatásra irányuló, különálló szakmai program rendelkezik. (3) A tanyagondnoki szolgáltatás alapfeladatai: a) közreműködik a házi segítségnyújtásban, akként, hogy szükség esetén a házi szociális gondozót az ellátottak lakására kiszállítja, az ellátottak részére munkanapokon igény szerint segítséget nyújt a bevásárlásban.

17 17 b) közreműködik személyesen abban, hogy a közösségi és szociális információk az ellátottakhoz közvetlenül eljussanak, tájékoztatásokat ad az ellátási formákról, igénylés lehetőségeiről, c) segítséget nyújt az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában, így szükség szerint a helyi háziorvosi rendelésre beszállítja az igénylőket a napi rendelési időben, valamint az egyéb egészségügyi intézménybe (kórház, szakrendelés) igény szerint, ha ez szükséges és más módon nem oldható meg, továbbá segítséget nyújt a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása terén, d) A tanyagondnok az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása kapcsán: - a külterületi óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek óvodába, iskolába történő szállítását biztosítja a szülő, törvényes képviselő kérése alapján nevelési, iskolai napokon, - gyermekprogramokra, gyermekrendezvényekre, versenyekre, szervezett szabadidős programokra előzetes egyeztetés alapján szállítja a gyermekeket, (4) A közvetlen, személyes szolgáltatások közül a tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő feladatainak minősülnek a lakossági szolgáltatások az alábbiak szerint: a) közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, c) egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés során szükség szerint közreműködik a családsegítésben, jelzi, ha segítségre szoruló családról, személyről szerez tudomást. (5) A tanyagondnok Ballószög területén az alábbi külterületi részeket látja el: I. körzet: 42 fő II. körzet: 79 fő IV. körzet: 166 fő Összesen: 287 fő 39. A tanyagondnoki szolgáltatás ellátásának részletes szabályait,a szolgáltatás feltételrendszerét és működését a szolgáltatásra vonatkozó, a törvényi és helyi rendelet rendelkezésein alapuló szakmai program tartalmazza. Intézményi jogviszony 40. (1) A társulás keretében biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet a társulás által létrehozott Szociális Szolgáltató Központ (intézmény) vezetőjéhez kell benyújtani. (2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások iránti kérelmekről az Intézmény vezetője a kérelem benyújtását követő 15 napon belül dönt, és erről értesíti a kérelmezőt.

18 18 (3) A kérelmező számára kedvezőtlen döntés esetén az ügyet véleményével együtt a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás Társulási Tanács elé terjeszti, amely az önkormányzati hatósági ügyek szabályai szerint eljárva hozza meg döntését. (4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti. 41. Az egyes, társulás keretében ellátott szolgáltatások ellátásának részletes szabályait,a szolgáltatás feltételrendszerét és működését a szolgáltatásokra vonatkozó, a törvényi és helyi rendelet rendelkezésein alapuló szakmai program tartalmazza. Térítési díjak 42. (1) Ha a törvény, kormányrendelet, vagy ezen rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2)Térítésmentesen kell biztosítani az alábbiakat: - tanyagondnoki szolgáltatás, - családsegítés. (3)Személyi térítési díjat kell fizetni a (2) bekezdésben nem említett ellátásokért. A társulás keretében fenntartott szociális alapszolgáltatások személyi térítési díját és megfizetésének módját külön rendelet szabályozza. Értelmező és záró rendelkezések 43. (1) A jövedelem, a vagyon, a család, a közeli hozzátartozó, az egyedülálló, az egyedülélő, a háztartás, a rendszeres pénzellátás, a keresőtevékenység, az aktív korú, valamint a fogyasztási egység fogalmának értelmezésére az Szt. 4. -át kell megfelelően alkalmazni. (2) E rendelet alkalmazásában a) súlyos mozgáskorlátozott: az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló jogszabály alapján súlyos mozgáskorlátozott; b) súlyos látáskárosult: az a személy, aki látásfogyatékossága következtében vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül; c) súlyos halláskárosult: az a személy, aki szakorvosi vizsgálati eredmény (audiogramm) alapján súlyos halláskárosultnak minősül vagy hallásfogyatékossága következtében fogyatékossági támogatásban részesül; d) nyugdíj: az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj és a rokkantsági nyugdíj;

19 19 e) nyugdíjszerű ellátás: az öregségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, özvegyi és munkaképtelenségi járadék, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a rokkantsági járadék, az időskorúak járadéka, valamint az egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye. (3) Ahol e rendelet nyugdíjminimumot említ, azon az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét kell érteni. 44. (1) Ez a rendelet január 1-én lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 16/2005.(XI.4.) számú rendelete, valamint az azt módosító 7/2006.(IV.28.), 10/2006.(VII.5.), 17/2006.(XII.5.), 1/2007.(I.26.), 8/2007.(IV.26.), 2/2008(II.1.) számú rendeletek. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Katona Imre sk. polgármester Bárdonné dr. Benda Mónika sk. jegyző A rendelet kihirdetésének napja: december 16. Bárdonné dr. Benda Mónika sk. jegyző

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.02.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. REGÖLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2006. (X. 11.) számú rendelettel módosított 7/2006. (VII. 26.) számú önkormányzati r e n d e l e t e A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI FELADATAIRÓL

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Vál Község

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben