NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Vállalkozási szerződés a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez kapcsolódó új és használt személygépkocsik szerzésére nyújtott támogatás felhasználásának bonyolítására és finanszírozására SZEPTEMBER 1

2 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK AZ AJÁNLAT MEGTÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN 1. Bevezetés: A Pályázóknak az eljárás során egy írásos pályázatot kell elkészíteniük. A Pályázó a pályázati időszak lejártáig módosíthatja pályázatát. A pályázati időszak lejártát követően a benyújtott pályázatok a pályázat kiírójának hozzájárulásával sem módosíthatók. Ennek megfelelően a Pályázónak nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége pályázata, vagy a jelen Dokumentáció és mellékleteinek akárcsak részbeni megváltoztatására. A Pályázó legalább a Pályázati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig kötve van ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója úgy nyilatkozott, hogy egyik pályázóval sem kíván szerződést kötni. A pályázat érvénytelen, ha a) azt a felhívásban meghatározott pályázati határidő lejárta után nyújtották be; b) a pályázó, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek, c) a pályázó, illetőleg alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, és szakmai alkalmassági követelményeknek; d) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A pályázat érvénytelensége esetén, a pályázat kiírójának nem kell azt a bírálati szempontok szerint értékelnie. Felhívjuk továbbá a figyelmet az alábbi összeférhetetlenségi és eljárásjogi szabályokra is: A pályázó az eljárásban nem tehet közös ajánlatot más Pályázóval, más Pályázó alvállalkozójaként nem vehet részt. A Pályázat nem tartozik a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá. 2

3 Tartalmi és formai követelmények a pályázat benyújtáshoz: A Pályázat kiírója arra kéri a tisztelt Pályázókat, hogy ajánlataikat a jelen dokumentációban előírt formában és tartalommal dolgozzák ki. A jelen pályázat részletes tárgyát, mennyiségét, szakmai specifikációját a részletes szakmai és kereskedelmi ajánlat megtételének feltételeit, továbbá a szerződéstervezetet a Dokumentáció II. része, és a csatolt mellékletek tartalmazzák. A pályázatokat 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 2 db másolati példányban, állagsérelem nélkül nem bonthatóan, összefűzve vagy kötve, folyamatos, egyértelműen követhető lapszámozással ellátva kell beadni: A pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a pályázat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a pályázó részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; A pályázat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni; A pályázatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a pályázatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; A pályázatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A példányokat egy közös csomagban kell elhelyezni, a csomagoláson fel kell tüntetni a pályázó nevét és székhelyét, valamint a jelen eljárás tárgyát, valamint, hogy Nem nyitható fel a Pályázati Felhívásban meghatározott bontási időpont előtt! Ha a csomagolás nem felel meg a jelen pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az ajánlattételi határidő előtti felbontásáért a Pályázat kiírója nem vállal felelősséget. A pályázat kiírója a pályázati határidő után érkezett, elkésett, illetve a pályázati határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokat nem bontja fel. A csomagoláson feltüntetendő szöveg hiánya/hiányossága pótolható formai hiánynak minősül. 3

4 A csomagolásban elhelyezett pályázati példányokat nem kell belső csomagolással ellátni, azonban a pályázat példányain fel kell tüntetni az Eredeti, vagy a Másolat megjelölést. Eltérés esetén az Eredeti példány tartalma az irányadó. A postai úton továbbított pályázatot a Pályázat kiírója csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele a pályázati határidő lejárata előtt megtörténik a pályázati felhívásban meghatározott helyen. A postai küldeménnyel kapcsolatosan a postázás során történt sérülés a Pályázó kockázata. A pályázat kiírója a személyesen kézbesített pályázat átvételéről átvételi elismervényt ad. A pályázatok értékelésének megkönnyítése érdekében kérjük mellékelni a teljes szakmai és kereskedelmi ajánlatot, valamint a pályázatuknak megfelelően értelemszerűen kitöltött szerződéstervezetet elektronikus formában is. (Az elektronikus változat file-i - kereshető -.pdf,.doc., és.xls kiterjesztésűek lehetnek. Az elektronikus változatot egyszer írható CD lemezen kell benyújtani.) 2. A Pályázat felépítése, és minimális tartalmi követelményei: A Pályázat felépítése kövesse az alábbi sorrendet! Kérjük, hogy a tartalomjegyzék fejezet-címei is az alábbiak szerinti címeket tartalmazzák! a./ Fedlap b./ Számozott tartalomjegyzék. A számozás egyértelműen követhető legyen! c./ Felolvasólap (az 1. sz. melléklet szerinti formában.) d./ Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok és igazolások, egyéb iratok: Kérjük, hogy a nyilatkozatokat, illetve az ahhoz tartozó igazolásokat csatolják a pályázatukba, illetve a tartalomjegyzékben is egyértelműen hivatkozzanak rá! A kizáró okok igazolása az alábbi dokumentumokkal történik: - Nemzeti Adó-és Vámhivatali (NAV) igazolások (avagy együttes adóigazolás), vagy - cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az érintett Pályázó/Konzorcium vezető tagja szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. - Cégkivonatok (az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi, egyszerű másolatban) - Aláírási címpéldány (egyszerű másolatban, az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából) 4

5 Igazolások a kizáró okokról: A pályázónak (közös pályázat esetén a konzorcium vezetőjének) kell benyújtania az igazolásokat és nyilatkozatokat. Amennyiben a pályázó (közös pályázat esetén a konzorcium vezetője) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a NAV igazolást nem kell csatolni, erről a tényről azonban egyértelműen nyilatkoznia kell a pályázatban. e./ A Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása: Az előírt feltételek teljesítését bizonyító okiratokat, nyilatkozatokat cégszerűen aláírva, eredetiben kell csatolni a benyújtott ajánlathoz. Ezen dokumentumok: A pályázónak, közös pályázat esetén a konzorcium vezetőjének csatolnia kell (eredetiben, vagy hitelesített másolatban) valamennyi számlavezető pénzintézetétől a pályázati határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozatokat az alábbi tartalommal: - A pályázónak/konzorcium vezetőjének a pénzintézet által vezetett számlaszámai, a számlanyitások időpontjai. Volt-e a pályázó/ konzorcium vezetőjének bankszámláin a nyilatkozat kiállítását megelőző 24 hónapban sorbanálló tétel? Ha igen, mikor, és mennyi ideig? Pályázó cégszerűen nyilatkozzon, és azt alátámasztva egyéb hitelt érdemlő módon igazolja (pl. pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal, hitel/áruhitel ígérvény, kötvény, értékpapír, elkülönített bankszámlán meglévő anyagi fedezet bemutatásával, letéti igazolás benyújtásával stb. stb.) azt, hogy az Pályázati dokumentációban meghatározottak szerinti évre vonatkozóan az általa megajánlott személygépkocsi-típusból a részteljesítésre figyelemmel legalább 350 db új gépjármű finanszírozására elegendő forrás (de minimum 600 M HUF) rendelkezésére áll, vagy legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezésére fog állni. 5

6 f./ A Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása: A feltételek teljesítését bizonyító okiratokat, nyilatkozatokat cégszerűen aláírva, eredetiben kell csatolni a benyújtott pályázathoz! Ezek: - Az ügyfélszolgálati pontok bemutatása: Pályázó mutassa be a teljesítéshez rendelkezésre álló (minimum 7 db, régiónként 1-1 db) - mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített ügyintézési-értékesítési ügyfélszolgálati pontokat, ahol a támogatottak részére teljes körű ügyintézést nyújt. Ehhez a pályázatban adja meg régiónként csoportosítva sorolja fel az akadálymentesített ügyintézési-értékesítési ügyfélszolgálati pontokat, az egyértelmű beazonosításhoz szükséges adatok közlésével. (Pontos név, címét, elérhetőségét, hivatalos telefon/fax/ - címét, a vezető neve beosztása, mobiltelefon elérhetőség) - A szakszerviz hálózat bemutatása: Pályázó mutassa be a megajánlott gépjárműtípus szervizelését végző országos lefedettségű szakszerviz hálózatát. (megyénként minimum 1-1 db hivatalos márkaszerviz. A budapesti hivatalos márkaszerviz Pest megyeinek is elfogadható. Ehhez az pályázatban adja meg megyénként csoportosítva a hivatalos márkaszervizeket, egyértelmű beazonosításhoz szükséges adatok közlésével. (Pontos név, címét, elérhetőségét, hivatalos telefon/fax/ - címét, a vezető neve beosztása, mobiltelefon elérhetőség) A műszaki szakmai alkalmasság igazolásakor a pályázó a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Pályázó ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. g./ Pályázó érvényes PSZÁF engedélye, egyszerű másolatban h./ Konzorciumi megállapodás: (adott esetben) Közös pályázat esetén be kell nyújtani a pályázóknak a közös pályázattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell szerződés szerinti teljesítésért az egyetemleges felelősség vállalásra vonatkozó nyilatkozatot. 6

7 A Konzorciumi Megállapodás minimális tartalmi kellékei: A Tagok megnevezése A megállapodás tárgya A feladatok megosztása a szolgáltatás nyújtása során A Konzorcium képviselete a megrendelő irányában Egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozat a teljesítésért Felhívjuk a figyelmet, hogy közös pályázat esetén konzorcium alakítás kötelező. Ha egy személy (szervezet) a szolgáltatás értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a pályázatban és a szerződés teljesítése során közös pályázóként kell, hogy szerepeljen. i./ A részletes műszaki és kereskedelmi ajánlat. (Elektronikus formában is) Tartalmi előírásait lásd a Dokumentáció II. részében. j./ A megajánlott gépjárműtípusból a jogosultak részére történő átadásához szükséges mennyiségű árualap rendelkezésre állásának igazolása: cégszerűen aláírt igazolást/nyilatkozatot, és indokolt esetben az abban foglaltakat alátámasztó szükséges egyéb dokumentumokat) eredetben, (idegen nyelven tett nyilatkozat/kötelezettségvállalás esetén hiteles fordításban is!) A részleteket lásd a Dokumentáció II. részében. k./ A gyártóműnek a gyártás helyén honos - bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerének meglétét igazoló okirat (Egyszerű másolatban) l./ Pályázó által csatolni kívánt további dokumentumok 7

8 3. Az ajánlatok értékelése: Az összességében legelőnyösebb ajánlat módszere szerint Értékelésre kerülő rész-, és alszempontok: Részszempont 1. Havi törlesztő részlet (mely tartalmazza a casco biztosítást is) Az 1. részszempont esetében a vizsgált alszempontok: Súlyszám 1.1. Havi törlesztő részlet a.) finanszírozási termék esetén Havi törlesztő részlet b.) finanszírozási termék esetén Havi törlesztő részlet c.) finanszírozási termék esetén Kombinált motor jellemző 21 A 2. résszempont esetében a vizsgált alszempontok: 2.1. alszempont: CO2 kibocsátás mértéke (minél alacsonyabb, annál jobb) 2.2. alszempont: Motorteljesítmény (minél magasabb, annál kedvezőbb) súlyszám 2.3. alszempont: Tüzelőanyag fogyasztás vegyes ciklus szerint: (minél alacsonyabb, annál jobb) 3. Vállalt maximális ügyintézési idő naptári napokban: Az ajánlatok elbírálása: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának módszere szerint. A rész és alszempontok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100, az egész számra történő kerekítés szabályaival. Az 1. részszempont esetében a pontkiosztás un. fordított arányosítás alkalmazásával történik, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat (legalacsonyabb havi törlesztő részlet) 100 pontot kap, a többi ajánlat ennél arányosan kevesebbet, de legalább 1 pontot, az ajánlásban megadott alábbi képlet alapján számítva: A legjobb P = x A vizsgált ahol P: a havi törlesztő részletre vonatkozó pontszám 1: a minimális pontszám 99: a maximális (100) és a minimális (1) pontszám különbsége A vizsgált : a vizsgált ajánlatban megadott törlesztő részlet A legjobb : a legalacsonyabb havi törlesztő részlet 8

9 Az értékelés során a Pályázat kiírója a 2. részszempont esetében a kombinált motorjellemző értékelése három paramétert (alszempontot) vizsgál: Kombinált motorjellemző: Az előírt legfeljebb 120g/ 100Km es CO2 kibocsátás betartása mellett a minél alacsonyabb CO2 kibocsátás, a minél nagyobb teljesítmény ( kw) és a minél alacsonyabb, vegyes ciklusban megadott tüzelőanyag fogyasztás ( l/100km) kerül értékelésre alszempont: CO2 kibocsátás mértéke (minél alacsonyabb, annál jobb) súlyszám: alszempont: Motorteljesítmény ( minél magasabb, annál kedvezőbb) súlyszám: alszempont: Tüzelőanyag fogyasztás vegyes ciklus szerint: (minél alacsonyabb, annál jobb) súlyszám: 7 (Pontok kiosztása az 1. részszempont során ismertetett képlettel történik, azzal az eltéréssel, hogy a 2.paraméter értékelésénél annak ellentétes értékelése miatt, azaz annál jobb, minél magasabb - a képletbeli tört számlálójában és nevezőjében az értékek helyet cserélnek.) CO2 kibocsátás értékelése: A legalacsonyabb P = x A vizsgált ahol P: a CO2 érték kibocsátását értékelő pontszám 1: a minimális pontszám 99: a maximális (100) és a minimális (1) pontszám különbsége A vizsgált : a vizsgált modellnél megadott CO2 kibocsátás értéke A legalacsonyabbobb : az összehasonlításra kerülő legalacsonyabb CO2 kibocsátás értéke (g/ 100Km-ben megadva) Motorteljesítmény értékelése: A vizsgált P = x A legmagasabb ahol P: a motorteljesítményt értékelő pontszám 1: a minimális pontszám 99: a maximális (100) és a minimális (1) pontszám különbsége A vizsgált : a vizsgált modell kw-ban megadott motorteljesítménye A legmagasabb : az összehasonlításra kerülő legmagasabb motorteljesítmény kwban megadott értéke 9

10 Fogyasztás értékelése: A legalacsonyabb P = x A vizsgált ahol P: a vegyes ciklusban mért szabványos tüzelőanyag fogyasztást értékelő pontszám 1: a minimális pontszám 99: a maximális (100) és a minimális (1) pontszám különbsége A vizsgált : a vizsgált modellnél megadott tüzelőanyag fogyasztás értéke ( vegyes ciklus) A legalacsonyabbobb : az összehasonlításra kerülő legalacsonyabb tüzelőanyag fogyasztás értéke( vegyes ciklus) l/100km-ben megadva A 3. részszempont esetében: A legjobb P = x A vizsgált ahol P: a pontszám 1: a minimális pontszám 99: a maximális (100) és a minimális (1) pontszám különbsége A vizsgált : a vizsgált ajánlatban megadott maximális ügyintézési idő A legjobb : a legrövidebb vállalt maximális ügyintézési idő 3. részszempont: A vállalt maximális ügyintézési idő naptári napokban: Az illetékes szociális és gyámhivatal a Kormányrendelet 9. (3) bekezdése szerint a támogatást megállapító határozatát közli a finanszírozó szervezettel. A rendelet 10. (1) bekezdésese értelmében a finanszírozó szervezet a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően köteles tizenöt napon belül megkeresni a 9. (2) bekezdése szerinti személyt (Jogosultat) a kölcsönszerződés megkötése céljából. Ennek során a nyertes pályázónak be kell szereznie a támogatás igénybevételére jogosult személytől származó, a kölcsönszerződés megkötésére irányuló egyértelmű szándéknyilatkozatot (dátumozva, aláírva). Az ügyintézési idő számítása: - amennyiben a szándéknyilatkozatot a jogosult az ügyfélszolgálati helyen, személyesen megjelenve írja alá, az aláírásának napján kezdődik, - amennyiben azt postai úton küldi vissza, a finanszírozóhoz való kézbesítés napján kezdődik. 10

11 Az ügyintézési időbe kezdő nap és a gépjármű átadásának napja beleszámít. (Pl. ha a pályázó által vállalt maximális ügyintézési idő 30 nap, és a jogosult 1- én írja alá a kölcsönszerződés megkötésére irányuló szándéknyilatkozatot, a gépjárművet legkésőbb tárgyhó 30-án át kell vennie. Minden további nap késedelmi kötbérköteles.) Amennyiben a jogosult számára - a meglévő fogyatékossága miatt, orvosi szempontból is igazolt esetben - az ajánlat tárgyát képező alap-gépjármű műszaki felszereltségének módosítása/kiegészítése/átalakítása válik szükségessé (különösen, de nem teljes körűen: speciális sebességváltó beépítése, egyéb extra felszerelés beépítése, speciális funkció kialakítása) az átalakításhoz szükséges indokolt, és igazolt szerelési idővel a maximális ügyintézési idő értelemszerűen meghosszabbodhat. A pontszámok összesítése: A jelzett módszerek értelemszerű alkalmazásával a vizsgált rész és alszempontra adott pontszámokat megszorozza az ahhoz tartozó a résszempontoknál megadott súlyszámmal, az összes értékelési rész és alszempontra kijött szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az eljárás nyertese az a pályázó lesz, aki az ajánlattételi felhívásban az Pályázati dokumentációban meghatározott ajánlattételi feltételek alapján, a bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, azaz amely a legmagasabb pontszámot kapta. 4. Egyéb információk: 4.1 Az eljárás során használt nyelv Az eljárás során a pályázat kidolgozása, valamint a Pályázat kiírója és Pályázó közötti mindennemű levelezés magyar nyelven történik. Ennek megfelelően a pályázatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű kapcsolattartás magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak, ezért amennyiben bármely, a pályázathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt a pályázó egyszerű, hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Ajánlatkérő felelős fordítás alatt a pályázó által az idegen-nyelvű dokumentum mögé csatolt egyszerű magyar fordítását érti, ahol a fordított szöveg végén a pályázó - cégszerűen aláírt nyilatkozatában vállal felelősséget a fordítás megfelelőségéért Kiegészítő tájékoztatás: Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérésére írásban van lehetőség, a Felhívásban megadott pályázati határidő lejárta előtt legkésőbb öt nappal, melyre a tájékoztatást az pályázati határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal adjuk meg, a megadott hivatalos címükre megküldve. Kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérése esetén a tisztelt Pályázó a pontos elérhetőségét (cégnév, székhely, telefonszám, fax-szám, cím, stb.) megadni szíveskedjék. 11

12 A Pályázati dokumentáció pontosítását igénylő Pályázó az alábbi elérhetőségre küldött levélben, vagy ben fordulhat kiegészítő információért: RBH Consulting Kft, Hámos István Budapest, Bokréta u. 21. Telefon: A pályázatok benyújtásának címe: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért felelős Államtitkári Kabinet Cím: 1054 Budapest, Akadémia u A pályázatok benyújtásának határideje: Pályázatok benyújtásának határideje: október ,00 óra A Pályázat kiírója által rögzített határidő lejárta után beérkező pályázatokat a Pályázat kiírója felbontás nélkül érvénytelenné nyilvánítja. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség Pályázót terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül a Pályázat kiírója nem tehető felelőssé a pályázat költségeivel kapcsolatban. 4.5 A pályázatok felbontásának helye és időpontja: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért felelős Államtitkári Kabinet Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Időpontja: október ,00 óra A pályázatok felbontásakor a Pályázók képviselői jelen lehetnek. A Pályázat kiírója a pályázatokat a jelen lévő Pályázók képviselőjének jelenlétében bontja fel. A Pályázatok felbontásakor ismertetésre kerülnek a benyújtott felolvasólapon szereplő információk. 4.6 Hiánypótlás: A Pályázat kiírója teljes körű hiánypótlást biztosít. 12

13 4.7 Eredményhirdetés: A Pályázat kiírója a pályázatok elbírálására vonatkozó döntését nyilvánosan hirdeti ki. A kihirdetéskor a jelen nem lévő pályázókat a Pályázat kiírója írásban értesíti döntéséről. Eredményhirdetés tervezett időpontja: október ,00 óra. Eredményhirdetés helye: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért felelős Államtitkári Kabinet Cím: 1054 Budapest, Akadémia u Egyéb kérdések: A Pályázat kiírója fenn tartja magának a jogot arra, hogy amennyiben egyik pályázó sem adott be megfelelő pályázatot, az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Amennyiben esetleg ellentmondás lenne az Pályázati Felhívás, és a jelen Dokumentáció valamely rendelkezése között, akkor értelemszerűen a Pályázati Felhívás vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 13

14 1. A szerzési támogatás rendszere: II. RÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS A mozgásukban akadályozott, ezért tömegközlekedési eszközt önerőből igénybe venni nem tudó személyek számára, esélyegyenlőségük növelése érdekében lehetőség van gépjármű vásárlásakor állami támogatás igénybe vételére. A támogatás feltételrendszerét a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményrendszeréről szóló 102/2011 (VI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban kormányrendelet) tartalmazza. 2. A szerzési támogatás mértéke: A támogatás összege a kormányrendelet 4. -ban foglaltaknak megfelelően új személyautó vásárlása esetén HUF, használtautó vásárlása esetén HUF, de maximum a használtautó beszerzési értékének 60%-a. 3. A gépjármű szerzési támogatás eljárásrendje: A támogatás iránti igényt a szükséges dokumentumokkal együtt a kormányhivatalok szociális és gyámhivatalaihoz kell benyújtani. Amennyiben az igénylő a fogyatékossági támogatásra, illetve gyermek esetén magasabb összegű családi pótlékra mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel megállapított jogosultságát, vagy a BNO kód XIII. főcsoportjába tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított legalább 40%-os egészségkárosodását igazolja, úgy a hivatal a szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságról a benyújtott orvosi dokumentáció vagy közigazgatási határozat alapján dönt. Az ellátás odaítéléséről, új és használt gépjármű vásárlása esetén a finanszírozó szerv tájékoztatásáról, egyéb esetben a támogatásra jogosító utalvány kiállításáról és az igényjogosult számára való kézbesítéséről a hivatal gondoskodik. 4. Nyertes Pályázó feladata: 4.1. Pályázó a szociális és gyámhivatalok tájékoztatása alapján a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően tizenöt napon belül megkeresi a támogatott személyt a finanszírozási szerződés megkötése céljából A megállapított éves keretszám mértékéig rendelkeznie kell a kormányrendelet 4. (1)bek. a) pontja szerinti Ajánlatában szereplő gépjárművekkel A nyertes Pályázó a megállapító határozat jogerőre emelkedését követően hat hónapon belül 3 éves finanszírozási szerződést köt az önálló személygépkocsi használóval (továbbiakban: jogosult). 14

15 4.4. Tájékoztatja a minisztériumot, illetve a szociális és gyámhivatalt arról, ha a támogatott a támogatást 6 hónapon belül nem használja fel A támogatás kifizetését a szerződésben meghatározott dokumentumok megküldésével kezdeményezi a minisztériumnál. A minisztérium a szerzési támogatás összegét a szerződés beérkezését követő 15 napon belül utalja át a finanszírozó szervezet részére A jogosulttal kötött finanszírozási szerződésnek a szerződésben foglalt futamidő lejárta előtti megszűnése esetén tájékoztatja a minisztériumot Gondoskodik a támogatásban részesülő személyek tájékoztatásáról, ennek érdekében ügyfélszolgálati feladatokat lát el A futamidő alatt évente legalább egyszer ingyenesen ellenőrzi a gépjármű esztétikai és műszaki állapotát, valamint azt, hogy a gépjármű a jogosult illetve a szerződéskötéskor általa megjelölt (szállítást vállaló) személy használatában van-e. A tudomására jutott visszaéléseket közli a minisztériummal valamint a szociális és gyámhivatalokkal A támogatások felhasználásról évente beszámol a minisztériumnak. 5. A gépjárművek szállításának ütemezése: Nyertes Pályázónak vállalnia kell, hogy a szerzési támogatással kapcsolatos ügyek intézésében gyorsított ügyintézéssel jár el. Azért, hogy az igények kielégítésénél ne legyenek fennakadások átlagban értékesítési helyenként munkanaponként minimum 1 gépkocsi átadásával lehet számolni. Azonban lehetnek olyan időszakok, amikor értékesítési pontonként munkanaponként minimum 3 új gépkocsi átadását, és az ehhez szükséges adminisztrációt kell lebonyolítani. A Pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy előzetes felmérése alapján évben várhatóan a támogatási keretösszeg felhasználásra kerül, így az év végéig akár értékesítési helyenként naponta 3 finanszírozási szerződés megkötésével, és ezek alapján az új gépjárművek átadásával kell számolni. Az igények kielégítését a nyertes Pályázónak garantálnia kell! 6. Az árualap rendelkezésre-állásának igazolása: A pályázat megalapozottságának alátámasztására, a vállalt ügyintézési idő tarthatóságának igazolására, illetve az igényjogosultak soron kívüli kiszolgálása érdekében megajánlott gépjárműtípusból a jogosultak részére történő átadásához szükséges mennyiségű árualap rendelkezésre állását pályázónak a pályázatában igazolnia kell! 15

16 A Pályázat kiírója az igazolás módjának vonatkozásban nem ír elő konkrét formai követelményt. Előírás azonban az, hogy a nyilatkozatból és annak alátámasztására csatolt dokumentumokból az árualap rendelkezésre állásának ténye meggyőzően, egyértelműen, és kétséget kizáróan megállapítható legyen. Ennek megfelelően: - Pályázó egyértelműen nyilatkozzon, hogy a jogosultak 2011 évi soron kívüli kiszolgálása érdekében minimum 350 db, a pályázata szerinti, a dokumentációban megadott specifikációnak teljes körűen megfelelő, azonnali átadásra alkalmas állapotú személygépkocsival rendelkezik magyarországi telephelyen, ezáltal a jogosultak részére történő átadása a pályázatában vállalt ügyintézési határidőn belül szerződésszerűen biztosított. Nyilatkozatában részletesen mutassa be az árualap rendelkezésre állásának módját, és sorolja fel, hogy nyilatkozatát milyen egyéb bizonyító erejű dokumentumokkal támasztja alá, továbbá - csatolja a nyilatkozatában megjelölt ezen dokumentumokat (a gyártójától/kereskedőitől/importőrtől származó kötelezettségvállalást tartalmazó, cégszerűen aláírt igazolást/nyilatkozatot, szerződést/ előszerződést, megállapodást, stb. illetve az abban foglaltakat alátámasztó további bizonyító erejű dokumentumokat) - Az erre vonatkozóan benyújtásra kerülő nyilatkozatok, és dokumentumok cégszerűen aláírva, eredetben csatolandók a pályázathoz. Idegen nyelven tett nyilatkozat/kötelezettségvállalás/szerződés/megállapodás, stb. csatolása esetén hiteles fordításban is kérjük csatolni! - A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatok bontását követően az eredményhirdetés előtt a nyilatkozatok/igazolások valóságtartalmát ellenőrizze, és a megjelölt telephelyeken a személygépkocsikat megtekintse. 7. Finanszírozott új gépkocsi specifikációja (műszaki követelmények): 7.1. Kérjük Pályázókat, hogy pályázataikat az alábbi követelményrendszernek megfelelően állítsák össze. Amennyiben a pályázat tárgyát képező személygépkocsik, és a hozzájuk kapcsolódóan megajánlott teljes körű üzemeltetési szolgáltatások a Pályázati felhívásban vagy a dokumentációban meghatározott bármelyik követelménynek nem felelnek meg, a pályázat érvénytelennek minősül Általános követelmények: Pályázó új gépkocsira vonatkozó finanszírozási ajánlatában kizárólag 1 személygépkocsi típusra adjon ajánlatot. A pályázónak olyan típust kell 16

17 megajánlania, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt változatlan formában szállítani képes. Eltérés műszaki tartalomban, adatokban nem lehetséges. Ajánlatkérő több változatú ajánlatot nem fogad el A megajánlott személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik Az ajánlott személygépkocsiknak meg kell felelniük az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 8002/2007. (11.21) MeHVM tájékoztató mellékletének 6. számú függelékében meghatározott, F es, kategóriájú követelményrendszernek, az elvárt közlekedésbiztonsági és kényelmi követelmények tekintetében az ajánlatkérő által kötelezően előírt paraméterekkel. A megajánlott gépjárműveknek az előírt kategóriát teljesíteni kell (magasabb kategória - legalább az előírt felszereltséggel - megajánlható). Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a kategória-besoroláshoz a 8002/2007. (11.21) MeHVM Tájékoztató elérhető a KSZF Közbeszerzési Portálon, az alábbi linken: ces\search\cageneralsearch.ascx&keyword=normat%c3%adva (Ugyanezen a címen érhető el, és tölthető le a gépjárművek kategóriabesorolásának meghatározásához a segédprogram is.) A Tájékoztató mellékletei a 06-os alkönyvtárban (gépjárművek) találhatóak A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik A gépjárművek legyenek gyári újak. (Új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.) A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt alkatrészellátási kötelezettséget A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással. 17

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122/A. szerinti eljárás

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122/A. szerinti eljárás 1 Építési beruházás X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍMÉS KAPCSOLATTARTÁSIPONT(OK) Hivatalos név: Kisgyőr Község Önkormányzata

Részletesebben

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1082 Budapest, Baross u. 63-67. DOKUMENTÁCIÓ Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására ELNEVEZÉSŰ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben csapadékvíz kezelések kiépítése nemzeti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY

TISZTELT RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, KÉRJÜK, HOGY MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ TERVEZÉSI FELADATOK A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. RÉSZÉRE - 2011/I. 31. RÉSZBEN tárgyú, gyorsított meghívásos, közösségi

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST X. KERÜLET TERÜLETÉN KIALAKÍTANDÓ, SZABAD HOZZÁFÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ

PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ PÉCSI VÁROSI KÖLTSÉGVETÉSI KÖZPONTI ELSZÁMOLÓ SZERVEZET H-7621, PÉCS, BERCSÉNYI U. 3. DOKUMENTÁCIÓ A helyi önkormányzat oktatási intézményeiben és szociális ágazatában közétkeztetési szolgáltatás biztosítása

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Csornai Többcélú Kistérségi Társulás AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA árubeszerzés tárgyban kiírt közbeszerzési eljáráshoz 2010. március TARTALOMJEGYZÉK I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

Részletesebben

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Autista személyek nyílt munkaerőpiaci részvételét elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának és középtávú

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyomtatók, szkennerek és nyomtatókellékek beszerzése tárgyú, közösségi nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2010. november 1. oldal, összesen: 46 TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató

Részletesebben

FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Kiválasztási szabályzat

FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Kiválasztási szabályzat FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat Kiválasztási szabályzat Oldal: 1 / 14 FGSZ Zrt. Kiválasztási szabályzat 1. Előzmények...3 2. Szabályzat célja...3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.1.1. A szabályzat személyi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Horváth bva PSZAF0000021935S3 2012 MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- V 4'". '

Horváth bva PSZAF0000021935S3 2012 MÁJ 21. Iktatószám:^ T^f^-fiS /2Q1 2- V 4'. ' V 4'". ' Ikt.szám: 26472- /2012 Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS A?-.?.SSA./20\2 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA A KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA AZ UTALVÁNY BESZERZÉS 2009 TÁRGYÚ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2009. NOVEMBER 1 TARTALOM JEGYZÉK I. FEJEZET Ajánlati felhívás 3. oldal

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben