NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM"

Átírás

1 NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Vállalkozási szerződés a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez kapcsolódó új és használt személygépkocsik szerzésére nyújtott támogatás felhasználásának bonyolítására és finanszírozására SZEPTEMBER 1

2 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK AZ AJÁNLAT MEGTÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN 1. Bevezetés: A Pályázóknak az eljárás során egy írásos pályázatot kell elkészíteniük. A Pályázó a pályázati időszak lejártáig módosíthatja pályázatát. A pályázati időszak lejártát követően a benyújtott pályázatok a pályázat kiírójának hozzájárulásával sem módosíthatók. Ennek megfelelően a Pályázónak nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége pályázata, vagy a jelen Dokumentáció és mellékleteinek akárcsak részbeni megváltoztatására. A Pályázó legalább a Pályázati felhívásban megadott tervezett szerződéskötési időpont lejártáig kötve van ajánlatához, kivéve, ha a pályázat kiírója úgy nyilatkozott, hogy egyik pályázóval sem kíván szerződést kötni. A pályázat érvénytelen, ha a) azt a felhívásban meghatározott pályázati határidő lejárta után nyújtották be; b) a pályázó, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek, c) a pályázó, illetőleg alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki, és szakmai alkalmassági követelményeknek; d) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A pályázat érvénytelensége esetén, a pályázat kiírójának nem kell azt a bírálati szempontok szerint értékelnie. Felhívjuk továbbá a figyelmet az alábbi összeférhetetlenségi és eljárásjogi szabályokra is: A pályázó az eljárásban nem tehet közös ajánlatot más Pályázóval, más Pályázó alvállalkozójaként nem vehet részt. A Pályázat nem tartozik a Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény hatálya alá. 2

3 Tartalmi és formai követelmények a pályázat benyújtáshoz: A Pályázat kiírója arra kéri a tisztelt Pályázókat, hogy ajánlataikat a jelen dokumentációban előírt formában és tartalommal dolgozzák ki. A jelen pályázat részletes tárgyát, mennyiségét, szakmai specifikációját a részletes szakmai és kereskedelmi ajánlat megtételének feltételeit, továbbá a szerződéstervezetet a Dokumentáció II. része, és a csatolt mellékletek tartalmazzák. A pályázatokat 1 eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 2 db másolati példányban, állagsérelem nélkül nem bonthatóan, összefűzve vagy kötve, folyamatos, egyértelműen követhető lapszámozással ellátva kell beadni: A pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával a pályázat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy a pályázó részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; A pályázat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni; A pályázatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján a pályázatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; A pályázatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A példányokat egy közös csomagban kell elhelyezni, a csomagoláson fel kell tüntetni a pályázó nevét és székhelyét, valamint a jelen eljárás tárgyát, valamint, hogy Nem nyitható fel a Pályázati Felhívásban meghatározott bontási időpont előtt! Ha a csomagolás nem felel meg a jelen pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az ajánlattételi határidő előtti felbontásáért a Pályázat kiírója nem vállal felelősséget. A pályázat kiírója a pályázati határidő után érkezett, elkésett, illetve a pályázati határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokat nem bontja fel. A csomagoláson feltüntetendő szöveg hiánya/hiányossága pótolható formai hiánynak minősül. 3

4 A csomagolásban elhelyezett pályázati példányokat nem kell belső csomagolással ellátni, azonban a pályázat példányain fel kell tüntetni az Eredeti, vagy a Másolat megjelölést. Eltérés esetén az Eredeti példány tartalma az irányadó. A postai úton továbbított pályázatot a Pályázat kiírója csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele a pályázati határidő lejárata előtt megtörténik a pályázati felhívásban meghatározott helyen. A postai küldeménnyel kapcsolatosan a postázás során történt sérülés a Pályázó kockázata. A pályázat kiírója a személyesen kézbesített pályázat átvételéről átvételi elismervényt ad. A pályázatok értékelésének megkönnyítése érdekében kérjük mellékelni a teljes szakmai és kereskedelmi ajánlatot, valamint a pályázatuknak megfelelően értelemszerűen kitöltött szerződéstervezetet elektronikus formában is. (Az elektronikus változat file-i - kereshető -.pdf,.doc., és.xls kiterjesztésűek lehetnek. Az elektronikus változatot egyszer írható CD lemezen kell benyújtani.) 2. A Pályázat felépítése, és minimális tartalmi követelményei: A Pályázat felépítése kövesse az alábbi sorrendet! Kérjük, hogy a tartalomjegyzék fejezet-címei is az alábbiak szerinti címeket tartalmazzák! a./ Fedlap b./ Számozott tartalomjegyzék. A számozás egyértelműen követhető legyen! c./ Felolvasólap (az 1. sz. melléklet szerinti formában.) d./ Kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok és igazolások, egyéb iratok: Kérjük, hogy a nyilatkozatokat, illetve az ahhoz tartozó igazolásokat csatolják a pályázatukba, illetve a tartalomjegyzékben is egyértelműen hivatkozzanak rá! A kizáró okok igazolása az alábbi dokumentumokkal történik: - Nemzeti Adó-és Vámhivatali (NAV) igazolások (avagy együttes adóigazolás), vagy - cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az érintett Pályázó/Konzorcium vezető tagja szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. - Cégkivonatok (az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi, egyszerű másolatban) - Aláírási címpéldány (egyszerű másolatban, az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából) 4

5 Igazolások a kizáró okokról: A pályázónak (közös pályázat esetén a konzorcium vezetőjének) kell benyújtania az igazolásokat és nyilatkozatokat. Amennyiben a pályázó (közös pályázat esetén a konzorcium vezetője) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a NAV igazolást nem kell csatolni, erről a tényről azonban egyértelműen nyilatkoznia kell a pályázatban. e./ A Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása: Az előírt feltételek teljesítését bizonyító okiratokat, nyilatkozatokat cégszerűen aláírva, eredetiben kell csatolni a benyújtott ajánlathoz. Ezen dokumentumok: A pályázónak, közös pályázat esetén a konzorcium vezetőjének csatolnia kell (eredetiben, vagy hitelesített másolatban) valamennyi számlavezető pénzintézetétől a pályázati határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi nyilatkozatokat az alábbi tartalommal: - A pályázónak/konzorcium vezetőjének a pénzintézet által vezetett számlaszámai, a számlanyitások időpontjai. Volt-e a pályázó/ konzorcium vezetőjének bankszámláin a nyilatkozat kiállítását megelőző 24 hónapban sorbanálló tétel? Ha igen, mikor, és mennyi ideig? Pályázó cégszerűen nyilatkozzon, és azt alátámasztva egyéb hitelt érdemlő módon igazolja (pl. pénzügyi intézménytől származó nyilatkozattal, hitel/áruhitel ígérvény, kötvény, értékpapír, elkülönített bankszámlán meglévő anyagi fedezet bemutatásával, letéti igazolás benyújtásával stb. stb.) azt, hogy az Pályázati dokumentációban meghatározottak szerinti évre vonatkozóan az általa megajánlott személygépkocsi-típusból a részteljesítésre figyelemmel legalább 350 db új gépjármű finanszírozására elegendő forrás (de minimum 600 M HUF) rendelkezésére áll, vagy legkésőbb a szerződéskötéskor rendelkezésére fog állni. 5

6 f./ A Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása: A feltételek teljesítését bizonyító okiratokat, nyilatkozatokat cégszerűen aláírva, eredetiben kell csatolni a benyújtott pályázathoz! Ezek: - Az ügyfélszolgálati pontok bemutatása: Pályázó mutassa be a teljesítéshez rendelkezésre álló (minimum 7 db, régiónként 1-1 db) - mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített ügyintézési-értékesítési ügyfélszolgálati pontokat, ahol a támogatottak részére teljes körű ügyintézést nyújt. Ehhez a pályázatban adja meg régiónként csoportosítva sorolja fel az akadálymentesített ügyintézési-értékesítési ügyfélszolgálati pontokat, az egyértelmű beazonosításhoz szükséges adatok közlésével. (Pontos név, címét, elérhetőségét, hivatalos telefon/fax/ - címét, a vezető neve beosztása, mobiltelefon elérhetőség) - A szakszerviz hálózat bemutatása: Pályázó mutassa be a megajánlott gépjárműtípus szervizelését végző országos lefedettségű szakszerviz hálózatát. (megyénként minimum 1-1 db hivatalos márkaszerviz. A budapesti hivatalos márkaszerviz Pest megyeinek is elfogadható. Ehhez az pályázatban adja meg megyénként csoportosítva a hivatalos márkaszervizeket, egyértelmű beazonosításhoz szükséges adatok közlésével. (Pontos név, címét, elérhetőségét, hivatalos telefon/fax/ - címét, a vezető neve beosztása, mobiltelefon elérhetőség) A műszaki szakmai alkalmasság igazolásakor a pályázó a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Pályázó ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. g./ Pályázó érvényes PSZÁF engedélye, egyszerű másolatban h./ Konzorciumi megállapodás: (adott esetben) Közös pályázat esetén be kell nyújtani a pályázóknak a közös pályázattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell szerződés szerinti teljesítésért az egyetemleges felelősség vállalásra vonatkozó nyilatkozatot. 6

7 A Konzorciumi Megállapodás minimális tartalmi kellékei: A Tagok megnevezése A megállapodás tárgya A feladatok megosztása a szolgáltatás nyújtása során A Konzorcium képviselete a megrendelő irányában Egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozat a teljesítésért Felhívjuk a figyelmet, hogy közös pályázat esetén konzorcium alakítás kötelező. Ha egy személy (szervezet) a szolgáltatás értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a pályázatban és a szerződés teljesítése során közös pályázóként kell, hogy szerepeljen. i./ A részletes műszaki és kereskedelmi ajánlat. (Elektronikus formában is) Tartalmi előírásait lásd a Dokumentáció II. részében. j./ A megajánlott gépjárműtípusból a jogosultak részére történő átadásához szükséges mennyiségű árualap rendelkezésre állásának igazolása: cégszerűen aláírt igazolást/nyilatkozatot, és indokolt esetben az abban foglaltakat alátámasztó szükséges egyéb dokumentumokat) eredetben, (idegen nyelven tett nyilatkozat/kötelezettségvállalás esetén hiteles fordításban is!) A részleteket lásd a Dokumentáció II. részében. k./ A gyártóműnek a gyártás helyén honos - bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerének meglétét igazoló okirat (Egyszerű másolatban) l./ Pályázó által csatolni kívánt további dokumentumok 7

8 3. Az ajánlatok értékelése: Az összességében legelőnyösebb ajánlat módszere szerint Értékelésre kerülő rész-, és alszempontok: Részszempont 1. Havi törlesztő részlet (mely tartalmazza a casco biztosítást is) Az 1. részszempont esetében a vizsgált alszempontok: Súlyszám 1.1. Havi törlesztő részlet a.) finanszírozási termék esetén Havi törlesztő részlet b.) finanszírozási termék esetén Havi törlesztő részlet c.) finanszírozási termék esetén Kombinált motor jellemző 21 A 2. résszempont esetében a vizsgált alszempontok: 2.1. alszempont: CO2 kibocsátás mértéke (minél alacsonyabb, annál jobb) 2.2. alszempont: Motorteljesítmény (minél magasabb, annál kedvezőbb) súlyszám 2.3. alszempont: Tüzelőanyag fogyasztás vegyes ciklus szerint: (minél alacsonyabb, annál jobb) 3. Vállalt maximális ügyintézési idő naptári napokban: Az ajánlatok elbírálása: az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának módszere szerint. A rész és alszempontok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100, az egész számra történő kerekítés szabályaival. Az 1. részszempont esetében a pontkiosztás un. fordított arányosítás alkalmazásával történik, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat (legalacsonyabb havi törlesztő részlet) 100 pontot kap, a többi ajánlat ennél arányosan kevesebbet, de legalább 1 pontot, az ajánlásban megadott alábbi képlet alapján számítva: A legjobb P = x A vizsgált ahol P: a havi törlesztő részletre vonatkozó pontszám 1: a minimális pontszám 99: a maximális (100) és a minimális (1) pontszám különbsége A vizsgált : a vizsgált ajánlatban megadott törlesztő részlet A legjobb : a legalacsonyabb havi törlesztő részlet 8

9 Az értékelés során a Pályázat kiírója a 2. részszempont esetében a kombinált motorjellemző értékelése három paramétert (alszempontot) vizsgál: Kombinált motorjellemző: Az előírt legfeljebb 120g/ 100Km es CO2 kibocsátás betartása mellett a minél alacsonyabb CO2 kibocsátás, a minél nagyobb teljesítmény ( kw) és a minél alacsonyabb, vegyes ciklusban megadott tüzelőanyag fogyasztás ( l/100km) kerül értékelésre alszempont: CO2 kibocsátás mértéke (minél alacsonyabb, annál jobb) súlyszám: alszempont: Motorteljesítmény ( minél magasabb, annál kedvezőbb) súlyszám: alszempont: Tüzelőanyag fogyasztás vegyes ciklus szerint: (minél alacsonyabb, annál jobb) súlyszám: 7 (Pontok kiosztása az 1. részszempont során ismertetett képlettel történik, azzal az eltéréssel, hogy a 2.paraméter értékelésénél annak ellentétes értékelése miatt, azaz annál jobb, minél magasabb - a képletbeli tört számlálójában és nevezőjében az értékek helyet cserélnek.) CO2 kibocsátás értékelése: A legalacsonyabb P = x A vizsgált ahol P: a CO2 érték kibocsátását értékelő pontszám 1: a minimális pontszám 99: a maximális (100) és a minimális (1) pontszám különbsége A vizsgált : a vizsgált modellnél megadott CO2 kibocsátás értéke A legalacsonyabbobb : az összehasonlításra kerülő legalacsonyabb CO2 kibocsátás értéke (g/ 100Km-ben megadva) Motorteljesítmény értékelése: A vizsgált P = x A legmagasabb ahol P: a motorteljesítményt értékelő pontszám 1: a minimális pontszám 99: a maximális (100) és a minimális (1) pontszám különbsége A vizsgált : a vizsgált modell kw-ban megadott motorteljesítménye A legmagasabb : az összehasonlításra kerülő legmagasabb motorteljesítmény kwban megadott értéke 9

10 Fogyasztás értékelése: A legalacsonyabb P = x A vizsgált ahol P: a vegyes ciklusban mért szabványos tüzelőanyag fogyasztást értékelő pontszám 1: a minimális pontszám 99: a maximális (100) és a minimális (1) pontszám különbsége A vizsgált : a vizsgált modellnél megadott tüzelőanyag fogyasztás értéke ( vegyes ciklus) A legalacsonyabbobb : az összehasonlításra kerülő legalacsonyabb tüzelőanyag fogyasztás értéke( vegyes ciklus) l/100km-ben megadva A 3. részszempont esetében: A legjobb P = x A vizsgált ahol P: a pontszám 1: a minimális pontszám 99: a maximális (100) és a minimális (1) pontszám különbsége A vizsgált : a vizsgált ajánlatban megadott maximális ügyintézési idő A legjobb : a legrövidebb vállalt maximális ügyintézési idő 3. részszempont: A vállalt maximális ügyintézési idő naptári napokban: Az illetékes szociális és gyámhivatal a Kormányrendelet 9. (3) bekezdése szerint a támogatást megállapító határozatát közli a finanszírozó szervezettel. A rendelet 10. (1) bekezdésese értelmében a finanszírozó szervezet a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően köteles tizenöt napon belül megkeresni a 9. (2) bekezdése szerinti személyt (Jogosultat) a kölcsönszerződés megkötése céljából. Ennek során a nyertes pályázónak be kell szereznie a támogatás igénybevételére jogosult személytől származó, a kölcsönszerződés megkötésére irányuló egyértelmű szándéknyilatkozatot (dátumozva, aláírva). Az ügyintézési idő számítása: - amennyiben a szándéknyilatkozatot a jogosult az ügyfélszolgálati helyen, személyesen megjelenve írja alá, az aláírásának napján kezdődik, - amennyiben azt postai úton küldi vissza, a finanszírozóhoz való kézbesítés napján kezdődik. 10

11 Az ügyintézési időbe kezdő nap és a gépjármű átadásának napja beleszámít. (Pl. ha a pályázó által vállalt maximális ügyintézési idő 30 nap, és a jogosult 1- én írja alá a kölcsönszerződés megkötésére irányuló szándéknyilatkozatot, a gépjárművet legkésőbb tárgyhó 30-án át kell vennie. Minden további nap késedelmi kötbérköteles.) Amennyiben a jogosult számára - a meglévő fogyatékossága miatt, orvosi szempontból is igazolt esetben - az ajánlat tárgyát képező alap-gépjármű műszaki felszereltségének módosítása/kiegészítése/átalakítása válik szükségessé (különösen, de nem teljes körűen: speciális sebességváltó beépítése, egyéb extra felszerelés beépítése, speciális funkció kialakítása) az átalakításhoz szükséges indokolt, és igazolt szerelési idővel a maximális ügyintézési idő értelemszerűen meghosszabbodhat. A pontszámok összesítése: A jelzett módszerek értelemszerű alkalmazásával a vizsgált rész és alszempontra adott pontszámokat megszorozza az ahhoz tartozó a résszempontoknál megadott súlyszámmal, az összes értékelési rész és alszempontra kijött szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az eljárás nyertese az a pályázó lesz, aki az ajánlattételi felhívásban az Pályázati dokumentációban meghatározott ajánlattételi feltételek alapján, a bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, azaz amely a legmagasabb pontszámot kapta. 4. Egyéb információk: 4.1 Az eljárás során használt nyelv Az eljárás során a pályázat kidolgozása, valamint a Pályázat kiírója és Pályázó közötti mindennemű levelezés magyar nyelven történik. Ennek megfelelően a pályázatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű kapcsolattartás magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak, ezért amennyiben bármely, a pályázathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt a pályázó egyszerű, hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Ajánlatkérő felelős fordítás alatt a pályázó által az idegen-nyelvű dokumentum mögé csatolt egyszerű magyar fordítását érti, ahol a fordított szöveg végén a pályázó - cégszerűen aláírt nyilatkozatában vállal felelősséget a fordítás megfelelőségéért Kiegészítő tájékoztatás: Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérésére írásban van lehetőség, a Felhívásban megadott pályázati határidő lejárta előtt legkésőbb öt nappal, melyre a tájékoztatást az pályázati határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal adjuk meg, a megadott hivatalos címükre megküldve. Kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérése esetén a tisztelt Pályázó a pontos elérhetőségét (cégnév, székhely, telefonszám, fax-szám, cím, stb.) megadni szíveskedjék. 11

12 A Pályázati dokumentáció pontosítását igénylő Pályázó az alábbi elérhetőségre küldött levélben, vagy ben fordulhat kiegészítő információért: RBH Consulting Kft, Hámos István Budapest, Bokréta u. 21. Telefon: A pályázatok benyújtásának címe: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért felelős Államtitkári Kabinet Cím: 1054 Budapest, Akadémia u A pályázatok benyújtásának határideje: Pályázatok benyújtásának határideje: október ,00 óra A Pályázat kiírója által rögzített határidő lejárta után beérkező pályázatokat a Pályázat kiírója felbontás nélkül érvénytelenné nyilvánítja. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség Pályázót terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül a Pályázat kiírója nem tehető felelőssé a pályázat költségeivel kapcsolatban. 4.5 A pályázatok felbontásának helye és időpontja: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért felelős Államtitkári Kabinet Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Időpontja: október ,00 óra A pályázatok felbontásakor a Pályázók képviselői jelen lehetnek. A Pályázat kiírója a pályázatokat a jelen lévő Pályázók képviselőjének jelenlétében bontja fel. A Pályázatok felbontásakor ismertetésre kerülnek a benyújtott felolvasólapon szereplő információk. 4.6 Hiánypótlás: A Pályázat kiírója teljes körű hiánypótlást biztosít. 12

13 4.7 Eredményhirdetés: A Pályázat kiírója a pályázatok elbírálására vonatkozó döntését nyilvánosan hirdeti ki. A kihirdetéskor a jelen nem lévő pályázókat a Pályázat kiírója írásban értesíti döntéséről. Eredményhirdetés tervezett időpontja: október ,00 óra. Eredményhirdetés helye: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család és Ifjúságügyért felelős Államtitkári Kabinet Cím: 1054 Budapest, Akadémia u Egyéb kérdések: A Pályázat kiírója fenn tartja magának a jogot arra, hogy amennyiben egyik pályázó sem adott be megfelelő pályázatot, az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Amennyiben esetleg ellentmondás lenne az Pályázati Felhívás, és a jelen Dokumentáció valamely rendelkezése között, akkor értelemszerűen a Pályázati Felhívás vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 13

14 1. A szerzési támogatás rendszere: II. RÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS A mozgásukban akadályozott, ezért tömegközlekedési eszközt önerőből igénybe venni nem tudó személyek számára, esélyegyenlőségük növelése érdekében lehetőség van gépjármű vásárlásakor állami támogatás igénybe vételére. A támogatás feltételrendszerét a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményrendszeréről szóló 102/2011 (VI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban kormányrendelet) tartalmazza. 2. A szerzési támogatás mértéke: A támogatás összege a kormányrendelet 4. -ban foglaltaknak megfelelően új személyautó vásárlása esetén HUF, használtautó vásárlása esetén HUF, de maximum a használtautó beszerzési értékének 60%-a. 3. A gépjármű szerzési támogatás eljárásrendje: A támogatás iránti igényt a szükséges dokumentumokkal együtt a kormányhivatalok szociális és gyámhivatalaihoz kell benyújtani. Amennyiben az igénylő a fogyatékossági támogatásra, illetve gyermek esetén magasabb összegű családi pótlékra mozgásszervi fogyatékosságára tekintettel megállapított jogosultságát, vagy a BNO kód XIII. főcsoportjába tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított legalább 40%-os egészségkárosodását igazolja, úgy a hivatal a szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultságról a benyújtott orvosi dokumentáció vagy közigazgatási határozat alapján dönt. Az ellátás odaítéléséről, új és használt gépjármű vásárlása esetén a finanszírozó szerv tájékoztatásáról, egyéb esetben a támogatásra jogosító utalvány kiállításáról és az igényjogosult számára való kézbesítéséről a hivatal gondoskodik. 4. Nyertes Pályázó feladata: 4.1. Pályázó a szociális és gyámhivatalok tájékoztatása alapján a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően tizenöt napon belül megkeresi a támogatott személyt a finanszírozási szerződés megkötése céljából A megállapított éves keretszám mértékéig rendelkeznie kell a kormányrendelet 4. (1)bek. a) pontja szerinti Ajánlatában szereplő gépjárművekkel A nyertes Pályázó a megállapító határozat jogerőre emelkedését követően hat hónapon belül 3 éves finanszírozási szerződést köt az önálló személygépkocsi használóval (továbbiakban: jogosult). 14

15 4.4. Tájékoztatja a minisztériumot, illetve a szociális és gyámhivatalt arról, ha a támogatott a támogatást 6 hónapon belül nem használja fel A támogatás kifizetését a szerződésben meghatározott dokumentumok megküldésével kezdeményezi a minisztériumnál. A minisztérium a szerzési támogatás összegét a szerződés beérkezését követő 15 napon belül utalja át a finanszírozó szervezet részére A jogosulttal kötött finanszírozási szerződésnek a szerződésben foglalt futamidő lejárta előtti megszűnése esetén tájékoztatja a minisztériumot Gondoskodik a támogatásban részesülő személyek tájékoztatásáról, ennek érdekében ügyfélszolgálati feladatokat lát el A futamidő alatt évente legalább egyszer ingyenesen ellenőrzi a gépjármű esztétikai és műszaki állapotát, valamint azt, hogy a gépjármű a jogosult illetve a szerződéskötéskor általa megjelölt (szállítást vállaló) személy használatában van-e. A tudomására jutott visszaéléseket közli a minisztériummal valamint a szociális és gyámhivatalokkal A támogatások felhasználásról évente beszámol a minisztériumnak. 5. A gépjárművek szállításának ütemezése: Nyertes Pályázónak vállalnia kell, hogy a szerzési támogatással kapcsolatos ügyek intézésében gyorsított ügyintézéssel jár el. Azért, hogy az igények kielégítésénél ne legyenek fennakadások átlagban értékesítési helyenként munkanaponként minimum 1 gépkocsi átadásával lehet számolni. Azonban lehetnek olyan időszakok, amikor értékesítési pontonként munkanaponként minimum 3 új gépkocsi átadását, és az ehhez szükséges adminisztrációt kell lebonyolítani. A Pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy előzetes felmérése alapján évben várhatóan a támogatási keretösszeg felhasználásra kerül, így az év végéig akár értékesítési helyenként naponta 3 finanszírozási szerződés megkötésével, és ezek alapján az új gépjárművek átadásával kell számolni. Az igények kielégítését a nyertes Pályázónak garantálnia kell! 6. Az árualap rendelkezésre-állásának igazolása: A pályázat megalapozottságának alátámasztására, a vállalt ügyintézési idő tarthatóságának igazolására, illetve az igényjogosultak soron kívüli kiszolgálása érdekében megajánlott gépjárműtípusból a jogosultak részére történő átadásához szükséges mennyiségű árualap rendelkezésre állását pályázónak a pályázatában igazolnia kell! 15

16 A Pályázat kiírója az igazolás módjának vonatkozásban nem ír elő konkrét formai követelményt. Előírás azonban az, hogy a nyilatkozatból és annak alátámasztására csatolt dokumentumokból az árualap rendelkezésre állásának ténye meggyőzően, egyértelműen, és kétséget kizáróan megállapítható legyen. Ennek megfelelően: - Pályázó egyértelműen nyilatkozzon, hogy a jogosultak 2011 évi soron kívüli kiszolgálása érdekében minimum 350 db, a pályázata szerinti, a dokumentációban megadott specifikációnak teljes körűen megfelelő, azonnali átadásra alkalmas állapotú személygépkocsival rendelkezik magyarországi telephelyen, ezáltal a jogosultak részére történő átadása a pályázatában vállalt ügyintézési határidőn belül szerződésszerűen biztosított. Nyilatkozatában részletesen mutassa be az árualap rendelkezésre állásának módját, és sorolja fel, hogy nyilatkozatát milyen egyéb bizonyító erejű dokumentumokkal támasztja alá, továbbá - csatolja a nyilatkozatában megjelölt ezen dokumentumokat (a gyártójától/kereskedőitől/importőrtől származó kötelezettségvállalást tartalmazó, cégszerűen aláírt igazolást/nyilatkozatot, szerződést/ előszerződést, megállapodást, stb. illetve az abban foglaltakat alátámasztó további bizonyító erejű dokumentumokat) - Az erre vonatkozóan benyújtásra kerülő nyilatkozatok, és dokumentumok cégszerűen aláírva, eredetben csatolandók a pályázathoz. Idegen nyelven tett nyilatkozat/kötelezettségvállalás/szerződés/megállapodás, stb. csatolása esetén hiteles fordításban is kérjük csatolni! - A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatok bontását követően az eredményhirdetés előtt a nyilatkozatok/igazolások valóságtartalmát ellenőrizze, és a megjelölt telephelyeken a személygépkocsikat megtekintse. 7. Finanszírozott új gépkocsi specifikációja (műszaki követelmények): 7.1. Kérjük Pályázókat, hogy pályázataikat az alábbi követelményrendszernek megfelelően állítsák össze. Amennyiben a pályázat tárgyát képező személygépkocsik, és a hozzájuk kapcsolódóan megajánlott teljes körű üzemeltetési szolgáltatások a Pályázati felhívásban vagy a dokumentációban meghatározott bármelyik követelménynek nem felelnek meg, a pályázat érvénytelennek minősül Általános követelmények: Pályázó új gépkocsira vonatkozó finanszírozási ajánlatában kizárólag 1 személygépkocsi típusra adjon ajánlatot. A pályázónak olyan típust kell 16

17 megajánlania, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt változatlan formában szállítani képes. Eltérés műszaki tartalomban, adatokban nem lehetséges. Ajánlatkérő több változatú ajánlatot nem fogad el A megajánlott személygépjármű a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete d) pontjában meghatározott (személyszállítás céljára készült olyan gépkocsi, amelyben - a vezető ülését is beleértve - legfeljebb kilenc állandó ülőhely van) személygépkocsi-kategóriába tartozik Az ajánlott személygépkocsiknak meg kell felelniük az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról szóló 8002/2007. (11.21) MeHVM tájékoztató mellékletének 6. számú függelékében meghatározott, F es, kategóriájú követelményrendszernek, az elvárt közlekedésbiztonsági és kényelmi követelmények tekintetében az ajánlatkérő által kötelezően előírt paraméterekkel. A megajánlott gépjárműveknek az előírt kategóriát teljesíteni kell (magasabb kategória - legalább az előírt felszereltséggel - megajánlható). Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a kategória-besoroláshoz a 8002/2007. (11.21) MeHVM Tájékoztató elérhető a KSZF Közbeszerzési Portálon, az alábbi linken: ces\search\cageneralsearch.ascx&keyword=normat%c3%adva (Ugyanezen a címen érhető el, és tölthető le a gépjárművek kategóriabesorolásának meghatározásához a segédprogram is.) A Tájékoztató mellékletei a 06-os alkönyvtárban (gépjárművek) találhatóak A gépjárművek átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik A gépjárművek legyenek gyári újak. (Új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.) A gépjárművekhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt alkatrészellátási kötelezettséget A gépjárműnek meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott - a szállítás tervezett időpontjában hatályos - követelményeknek A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal A gépjármű rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással. 17

18 A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos - bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel. Az ezt bizonyító okiratot az ajánlathoz csatolni kell (egyszerű másolatban) Garanciális feltételek: 3 éves teljes körű gyári garancia legalább km-es futásteljesítményig. Pályázó ajánlatában mutassa be bejegyzett szakszervizeit, megyénként legalább egyet. Ajánlatkérő előírja, hogy a jogosultak a 3 éves teljes körű garancia feltételeként meghatározott garanciális szervizelésre szabadon választhasson a bejegyzett szakszervizek közül. 8. A műszaki követelmények részletezése: A megajánlott gépjárműveknek az alábbi minimum-követelményrendszert ki kell elégíteni. Az előírt feltételek meglétének ellenőrzéséhez kérjük, töltsék ki az alábbi táblázatot a megajánlott gépjárművek műszaki adatainak megfelelően! (A táblázat egyes rubrikáinak mérete természetesen az adatközlési szükséglethez igazodóan növelhető!) Kötelező minimum műszaki és felszereltségi előírás A gépjármű gyártmánya (Nincs előírás) A gépjármű típusa (Nincs előírás) Ajánlott gépjármű adatai: Az ajánlott gépjármű megfelel az előírt követelménynek? Igen/Nem Hosszúság (mm) (legalább 3800 mm) Szélesség (mm) (Nincs előírás) Magasság (mm): Legfeljebb 1570 mm Tengelytáv (mm) (Nagyobb, mint 2400 mm) Motorteljesítmény (kw) (Nincs előírás) Kategória: Kis (2) 18

19 Szállítható személyek száma: 5 Karosszéria / felépítmény: 5 ajtós Üzemanyag fajtája: (Benzin/ Gázolaj- Nincs előírás) CO2 kibocsátás értéke legfeljebb 120 g/km Hengerűrtartalom: 1101cm cm3 Sebességváltó: kézi Ködlámpa hátsó Zárható üzemanyagtöltő nyílás Audió berendezés MP3 lejátszásra képes CD lejátszóval, USB csatlakozóval, legalább hat hangszóróval, kormányról vezérelhető beépített Bluetooth telefon kihangosítóval, mely a gk. hangszóróin keresztül szólal meg Vezető oldali első légzsák Vezető oldali térd légzsák Utas oldali első légzsák Első oldallégzsákok Oldallégzsák elöl és hátul vagy függönylégzsák Automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez Állítható magasságú, övfeszítős biztonsági öv első üléseken Indításgátló (biztosítók által elfogadott) Állítható fejtámlák az első ülésekhez Állítható fejtámlák a hátsó ülésekhez 19

20 Fűthető hátsó szélvédő Dönthető hátsó üléstámla Blokkolásgátló (ABS) és elektronikus fékerőelosztó Elektromos szervokormány Belső levegőkeringtetés Központi zár távirányítással Pollenszűrő Elektromos ablakemelő elől Állítható magasságú vezetőülés Állítható kormányoszlop Légkondicionáló berendezés Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök Menetstabilizálás (ESP) 20

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Hivatalos név: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Postai cím: Fő u. 10. Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján AJÁNLATI FELHÍVÁS

Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján AJÁNLATI FELHÍVÁS Médiamonitoring meghatározott szempontok alapján e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1221

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 16-án tartott soronkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 16-án tartott soronkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 16-án tartott soronkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 228/2015.(VII.16.) határozat A Kunszentmárton város külterületi lakossága

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: - 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235747-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vesedializáló fogyóeszközök 2010/S 153-235747 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza

Részletesebben

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK PIACFELÜGYELETE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Piacfelügyelete (a továbbiakban: Piacfelügyelet ) az

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel).

A gépjármű rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal (általános forgalomba helyezési engedéllyel). Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások alapján biztonságos közlekedés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. ELŐTERJESZTŐ Pilis Város Polgármestere Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés előkészítésében részt vett:

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2007. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 96/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozata önkormányzati kötvény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna, Hősök tere 1.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám

PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám PÁLYÁZAT Cégközlöny 2010. július 01-jei szám Cégközlöny 26/2010-i szám I. A MÁTRAHOLDING Gazdasági és Tanácsadó ZRt. (1146 Budapest, Cházár András u.9; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a TIGA ÉPKER Kereskedelmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, 2092 Budakeszi, Fő u. 108. szám alatt található Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki dokumentáció

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról BKK Zrt., 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS

35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára AJÁNLATI FELHÍVÁS 35 milliárd forint összegű középlejáratú hitelkeret biztosítása refinanszírozás céljára versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-429/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. november AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.) Név és címek Hivatalos név: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Postai cím: Üllői út 43. II. em.. Város: Budapest Postai irányítószám:

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Információs Gazdaság Stratégia készítése 1 Ajánlatkérő adatai: Ajánlatkérő neve: Ajánlatkérő adatai Szombathely Megyei Jogú Város Ajánlatkérő címe: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Kapcsolattartó:

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével

Transzkatéteres aorta billentyű (TAVI) beszerzése II, kihelyezett áruraktár létesítésével 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Hivatalos név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Postai cím: Haller út 29. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 96 Ország: Magyarország 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

FELHÍVÁS ELŐMINŐSÍTÉSRE. VJSZ Kft. festékanyagainak biztosítása

FELHÍVÁS ELŐMINŐSÍTÉSRE. VJSZ Kft. festékanyagainak biztosítása Versenyeztetési eljárás FELHÍVÁS ELŐMINŐSÍTÉSRE Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: VJSZ Kft. festékanyagainak biztosítása 2 szakaszos versenyeztetési eljárás 1. szakasz: előminősítés FELHÍVÁS

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 1242 Budapest, Pf. 317. Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 www.helsinki.hu TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! A nevében ezennel tisztelettel

Részletesebben

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása.

Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése tárgyú hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/76 Beszerzés tárgya: Szolgáltatási szerződés / Nyomtatók és multifunkciós eszközök üzemeltetése

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800 Fax: 62/511-801 e-mail: info@mako.hu 2. Az ajánlattétel tárgya: Szúnyoggyérítési

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Révai Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testülete 2010. december 06-i ülésére Újszász Város Önkormányzata részére

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 1139 Budapest, Váci út 73/A. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től Kihirdetve:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től Kihirdetve: H I R D E T M É N Y Hatályos: 2014. 06. 16-től Kihirdetve: 2014. 06. 16. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

FELHÍVÁS A MAGYARORSZÁGI GÉPJÁRMŰ IMPORTŐRÖK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS A MAGYARORSZÁGI GÉPJÁRMŰ IMPORTŐRÖK RÉSZÉRE FELHÍVÁS A MAGYARORSZÁGI GÉPJÁRMŰ IMPORTŐRÖK RÉSZÉRE A KISTÉRSÉGI KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉRE IGÉNYBE VEHETŐ TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ, VM RENDELETHEZ KÉSZÜLŐ GÉPJÁRMŰ KATALÓGUSBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Részletesebben

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:162109-2011:text:hu:html HU-Dunaharaszti: Különféle élelmiszertermékek 2011/S 99-162109 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás 15/V-11/13 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Ajánlati felhívás BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ajánlati felhívás Gumikerekes járművek gyártásból kivont légfékrendszeri szelepeinek kiváltásához szükséges dokumentációk elkészítése, a járművek

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. I. szakasz: Ajánlatkérő. II. szakasz: Tárgy Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek Hivatalos név: Hírös Sport Nonprofit Kft. Postai cím: Olimpia u. 1/A. Város: Kecskemét Postai irányítószám: 6000 II. szakasz:

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben