Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése"

Átírás

1

2 Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet A Biztos Kezdet Óvodai Program konferenciakötet Nyitókonferencia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011

3 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült. Projekt száma: TÁMOP / Főkedvezményezett: Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Lektorálta: Tarr Ágnes Szerkesztette: Labáth Ferencné Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kerékgyártó Sándor ügyvezető 1122 Budapest, Maros utca Telefon: (06 1) Fax: (06 1) internet: Nyomdai munkák: Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen György Géza vezérigazgató

4 TARTALOM Bevezető Ajánló Dr. Darvas Ágnes: Esélyek és lehetőségek Kovács Erika: Legyen jobb a gyerekeknek! Biztos Kezdet Programok alapelvei Dr. Bakonyi Anna: A kompetencia alapú óvodai programcsomag és az esélyegyenlőség kérdései Tolnai Zsuzsanna: A kompetencia alapú óvodai programcsomag és az inkluzív pedagógiai gyakorlat megvalósulása a Szirombontogató Óvodában Szilvási Léna: Lehetőségek és kockázatok a környezet hatása a koragyermekkori fejlődésre Gyerekesély projekt, TÁMOP Garajné Hajagos Andrea: A Lépésről lépésre óvodai program megvalósulása a Kincskereső Óvodában Zolnay János: Szegregáció, migráció Pécs példája Kocsisné Juhász Éva: A mérés, értékelés, tervezés, differenciált fejlesztés egysége a mindennapokban Sallainé Sipkai Zsuzsa: Az együttnevelés feltételei Török Lajosné: Neveljünk együtt! Labáth Ferencné: A Biztos Kezdet Óvodai Program nyitókonferenciájának zárszava A XXI. század gyerekképe egyben jövőképe is További információk

5

6 Bevezető Tisztelt Olvasó! A közoktatás fejlesztésében való részvétel nagy felelősség volt a múltban is és a mában is. Felelősség azoknak, akik kijelölik az irányait, kitűzik a céljait, meghatározzák a feladatait, és felelősség azok számára is, akik részt vesznek a kidolgozott fejlesztés kipróbálásában, véglegesítésében. Így van ez a Biztos Kezdet Óvodai Program esetében is, amely a TÁMOP 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP / ) kiemelt projekt 1. számú Fejlesztéskoordinációs hálózat, horizontális együttműködések kiépülésének ösztönzése, támogatása pillérének része. A TÁMOP program keretében megvalósuló fejlesztések célja olyan támogató pedagógiai rendszer kialakítása, amely a konkrét pedagógiai gyakorlat és tevékenység szintjén segíti a közoktatási intézményeket a minőségi oktatás és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításában. Ezen célok érdekében a Biztos Kezdet Óvodai Projektben újszerű módon, az eddigi pedagógiai gyakorlattól eltérően, szociális és egészségügyi tevékenységeket is kíván támogatni az óvodai pedagógiai munkában. A program révén a családok bevonásával és aktív részvételével valóra válik a hátrányos helyzetű gyerekek hozott alkalmazkodási, életmódbeli, kulturális és szociális területeken jelentkező hátrányainak enyhítése. Az iskolával való szoros együttműködéssel az óvodaiskola átmenet előkészítése, ezáltal a későbbi lehetséges lemaradások, hiányosságok és különbségek minimalizálása valósul meg. Örömünkre szolgál, hogy a Biztos Kezdet Óvodai Program keretein belül megvalósult tevékenységek eredményeit jelen tanulmánykötetben közkinccsé tehetjük. Bízunk abban, hogy kiadványunk tartalmas gondolatokkal segíti a szakmai munka továbbfejlesztését és a nagyközönség számára is hasznos információkkal szolgál a program által elért pedagógiai eredményekről. Gerse István Labáth Ferencné Schanda Tamás János TÁMOP TÁMOP TÁMOP Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatás-fejlesztési Iroda Közoktatási Osztály irodavezető óvodai csoport szakmai vezető osztályvezető Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft. Szolgáltató Nonprofit Kft. 5

7

8 Ajánló Konferenciakötet-sorozatot indítunk útjára, melynek első eleme a Biztos Kezdet Óvodai Program nyitókonferenciájának anyagát tartalmazza, a Programot, annak előzményeit mutatja be. Maga a program a XXI. század társadalmi, gazdasági, nevelési kihívásaira készíti fel az óvodáskorúak neveléséért felelős, a nevelésben közvetlen módon résztvevő személyeket. Kevés olyan konferencia van, amelyről elmondható, hogy a közoktatási intézmények fenntartói, vezetői, óvodapedagógusai, dajkái, a gyógypedagógusok, a fejlesztőpedagógusok, a logopédusok, a védőnők, gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök, a gyermekjóléti szolgálat szakemberei, a kistérségi humánszolgáltató központ munkatársai, a szociális támogató családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat szakemberei, az egyházi képviseletek együttesen jelen vannak egy közös cél érdekében. Ez a közös cél a hátrányos helyzetű óvodáskorú gyerekek esélyeinek növelése. Ennek a célnak a megvalósulását kívánja szolgálni Biztos Kezdet Óvodai Program, amely ágazati-és ágazatközi egyeztetések eredményeként született meg. A program keretében az egyes ágazatok nem külön-külön tesznek a családok és a gyerekek szocializációs feltételeinek javításáért, az intézményes szolgáltatások eléréséért, hanem közösen. A kötet anyaga egy szembenézés önmagunkkal. Milyen célokat fogalmazunk meg a hátrányos helyzetű gyerekek esélyeinek javítása érdekében? Kikkel szeretnénk ezeket a célokat megvalósítani? Mit teszünk a célok megvalósításáért? Jó szívvel ajánlom a konferencia kötetet minden Olvasó, minden Szakember figyelmébe. Schanda Tamás János TÁMOP Közoktatási Osztály Osztályvezető 7

9

10 Dr. Darvas Ágnes Esélyek és lehetőségek Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egy korábbi szakaszában sokan működtek közre az ún. gyerekesély zászlóshajó-program kidolgozásában. A cél az volt, hogy egy komplex problémát gyerekszegénység a különböző ágazatok összehangolt fejlesztésével lehessen csökkenteni. A zászlóshajók többsége köztük a gyerekek esélyeinek növelését célzó is elsüllyedt vagy zátonyra futott, sajnos. Több fejlesztés elindult, de a komplexitás sem a tervezésben, sem a megvalósításban nem egyértelmű. A már elkezdett uniós programok közül a Biztos Kezdet Gyerekházak hálózatának kiépítésére irányuló TÁMOP program, a komplex kistérségi gyerekesély-programok kidolgozását és megvalósítását célzó TÁMOP program, az oktatási integrációt, a szociális szolgáltatásokat szolgáló fejlesztések mellett most elindul a Biztos Kezdet Óvodai Program. Ezek összességükben hatékony eszközök lehetnek a gyerekesélyek növelésében, a gyerekszegénység csökkenésében, a szegénységátörökítés ördögi körének megtörésében. A gyerekkori fejlődés meghatározó jelentősége az elmúlt évtizedekben a társadalompolitika középpontjába került az EU keretein belül is. Ennek hátterében több tényező áll. A gyerekkor és ezen belül is a koragyerekkor további életesélyeket meghatározó jellege régóta ismert a pszichológiai és pedagógiai irodalomból. Az elmúlt évtizedek jelentős hozadékai az agykutatás evidenciái. A vizsgálatokon alapuló tények bizonyítják az első évek fejlődési intenzitását, felhívják a figyelmet arra, hogy ez az életpálya legszenzitívebb időszaka. Az ebben az életkori szakaszban elmaradó fejlődés a későbbiekben csak részben korrigálható. A szociológiai kutatásokból az is tudható, hogy a gyerekek esetében a legnagyobb a kockázata annak, hogy tartósan éveken keresztül szegénységben, alapvető feltételeket tekintve depriváltan éljenek. Napjaink társadalom- és szociálpolitikájának kiemelt célkitűzése a hátrányok állandósulásának megelőzése. A hátrányok, ugyanúgy ahogy az előnyök, halmozódnak. A szegénység, a tartós szegénység nem kizárólag jövedelemhiány. Együtt jár kedvezőtlen lakáskörülményekkel, gyenge szolgáltatási környezettel, rossz egészségi állapottal, az oktatási intézményekhez is elégtelen hozzáférési esélyekkel. Napjaink társadalompolitikáját az alacsony hatékonyságú, költséges, utólagos beavatkozások minimalizálásának igénye jellemzi. A közgazdaságtudomány költség-haszon elemzései egyértelműen bizonyították, hogy a koragyerekkori programok összehasonlíthatatlanul kedvezőbb eredményre vezetnek és fajlagosan olcsóbbak, mint a későbbi életkorokat célzó kompenzáló programok. A gyerekkor egészét tekintve is bizonyított, hogy az ebben az életkorban történő beruházások hatékony társadalmi befektetésként értelmezhetőek. A gyerekek, a gyerekkor központi szerepbe kerülését a gyermeki jogokról szóló nemzetközi, és egyes államokhoz kötődő dokumentumok is segítik. A jogok érvényesítésé- 9

11 nek igénye meghatározó elem a gyerekkori életkörülmények, lehetőségek, esélyek javításában. A szegénység, a szegénység újratermelődése és a gyermeki fejlődés összefüggéseinek ismerete nem újkeletű. Az átörökítés megtörését az első években kell megkezdeni, az iskolába lépés időszakában már részben megkésett a segítség, a támogatás a képességek kibontakoztatásához. A gyerekszegénység csökkentésére, a gyerekesélyek növelésére irányuló programoknak számos ismérvnek kell megfelelniük. Itt csupán a hatékony beavatkozás három elemét emelem ki. Magyarországnak, hasonlóan néhány más országhoz, van elfogadott nemzeti stratégiája a probléma kezelésére. A Legyen jobb a gyerekeknek Nemzeti Stratégiát , 2007 májusában egyhangúlag fogadta el az országgyűlés. A hatékony beavatkozásnak szükséges, de semmiképpen nem elégséges eleme egy országos stratégia és a hozzá kapcsolódó kormányzati cselekvési terv. Az országos stratégiákkal és fejlesztésekkel párhuzamosan helyi szükségletekre választ adó lokális programokra van szükség. A szabályozók, a fejlesztési programok helyi szinten kerülnek alkalmazásra, az adott lokalitás feltételeinek megfelelően különböző módon. Az országos fejlesztések megvalósításának lényeges eleme, hogy adott közösségek, intézmények hogyan tudják azokat saját körülményeikhez igazítva alkalmazni. Jól példázza ezt a folyamatot a közoktatásban évek óta folyó integrációs fejlesztés és annak helyi nehézségei, problémái. A probléma összetett jellegéből következik, hogy a beavatkozásnak komplexnek kell lennie. Nagyon fontos, de nem elégséges megoldás a jó iskola, jó óvoda, általában jó szolgáltatások biztosítása. Hogyan várhatjuk el, hogy a gyerek kipihenten, jól lakottan, felkészülten, szépen megfésülve érkezzen be az óvodába, iskolába, ha víz nélküli, nehezen fűthető, zsúfolt lakóhelyről, mindennapi megélhetési gondoktól feszült családból, esős vagy téli időszakban térdig sárban gyalogolva jut el az intézménybe. A gyerekszegénység kezelése nem képzelhető el a szülők foglalkoztatásának javítása, a családi jövedelmek növekedése, a lakhatási gondok csökkentése, a helyi infrastruktúra javítása, a családokat és a gyerekeket támogató szolgáltatások fejlesztése nélkül. A nemzetközi tapasztalatok is alátámasztják a hazai program korai életévekre fektetett hangsúlyát. A pár éves működésre visszatekintő hazai Biztos Kezdet Gyerekházak és a jelenleg folyó országos kiterjesztésük természetes folytatása a Biztos Kezdet filozófia más gyerekintézményekre történő kiterjesztése. A kiemelten a 0 3 éves korra koncentráló Gyerekházak tevékenysége a minél korábbi óvodakezdést is célozza. A korai képességgondozás akkor vezethet tartós eredményekhez, ha az óvoda szakmai tevékenységében is megjelennek, megerősödnek a Biztos Kezdet alapelvek. Ott vannak-e a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek az óvodákban? Kutatási eredmények alapján bizonyított, hogy a kedvezőtlen körülmények között élő gyerekek később kerülnek óvodába, mint szerencsésebb társaik. Az elmúlt évek közoktatási statisztikái azt jelzik, hogy az óvodákban és az iskolákban is nőtt a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya. A növekedés ráadásul igen jelentős, az óvodákban megháromszorozódott a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya, az általános iskolában megkétszereződött. A háttérben egyrészt az ehhez a minősítéshez 10

12 kapcsolódó normatívák, fejlesztések elterjedése áll. Az iskolának, fenntartónak és egyes esetekben a szülőnek is érdeke a halmozott hátrányok igazolása. Másrészt viszont az is látható, hogy az óvodákban tapasztalható arányok még mindig elmaradnak az iskolaitól. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek ma már valószínűleg kicsit korábbi életkorban lesznek óvodások, de még mindig nagy a kockázata annak, hogy csak a kötelező életkorban jutnak hozzá a szolgáltatáshoz. Erre utalnak azok az adatok is, amelyek hét leghátrányosabb helyzetű kistérség gyerekes családjainak kérdőíves vizsgálatából származnak. A 2100 háztartásban élő 3 7 éves korú gyerekek egynegyede nem jár óvodába. A gyerekeknek ez a csoportja jelentősen rosszabb körülmények között él foglalkoztatott nélküli, szegény, roma háztartás mint az óvodába járók. Ugyanakkor a leghátrányosabb helyzetű kistérségek óvodáiban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya az országos átlag 2,5-szöröse. 100 óvodásból 25 gyerek él a segélyezési küszöb alatti egy főre jutó jövedelemmel rendelkező családban, és szülei egyikének sincs nyolc általános iskolai osztálynál magasabb végzettsége. Külön figyelmet érdemel, hogy miközben az óvodákra egyre súlyosabb szakmai feladatok hárulnak, a csoportlétszámok ismét nőnek. Az elmúlt nevelési évben az óvodai csoportok 30%-ában 26 vagy több gyerek volt. Ez az arány az észak-magyarországi és az észak-alföldi régióban megközelítette a 40%-ot. Zsúfolt otthonokból zsúfolt csoportokba érkeznek a gyerekek. Az óvodáztatás önmagában nem elegendő, hiszen nem gyerekmegőrzés a cél. A minőségi szolgáltatás egyik fontos feltétele a felnőtt-gyerek arány. (l. a prezentáció 5 8. diáját) Az, hogy a problémák vidéken, kistelepüléseken sűrűsödnek, nem meglepő. Magyarországon, hasonlóan Közép-Kelet-Európa több országához és eltérően a nyugat-európaiaktól, a szegénység vidéki jelenség. Napjainkban a hazai szegény gyerekek 60%-a él falusi környezetben. Ennek a ténynek ismeretében, valamint a rendelkezésre álló költségvetési források szűkössége, uniós lehetőségek korlátozottsága miatt a fejlesztések első lépése célzottan a halmozottan hátrányos helyzetű kistérségekre irányul. A Legyen jobb a gyermeknek Nemzeti Stratégiához kapcsolódó fejlesztések is itt kezdődtek el. A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség közül ötben kezdődnek ebben az évben komplex gyerekesély-programok, hat további kistérség pedig a jövő évben kapcsolódik be a programba. A kistérségi kiterjesztés alapjait az a megvalósítási kísérlet alapozza meg, amelyet az MTA Gyerekprogram Irodája 2006-ban kezdett meg Szécsény kistérségben. A nógrádi, 13 településből álló kistérségben három év alatt szolgáltatások sora épült ki. Jelenleg nyolc Gyerekház, iskolai koordinátori hálózat, három tanoda, több iskolában tanórán kívüli foglalkozás, IT pontok, egészségügyi programok, közösségi házak, nyári napközik és további szolgáltatások biztosítottak a gyerekek és a gyerekes családok számára. (l. a prezentáció 9. diáját) Ennek a kistérségi programnak számos olyan tapasztalata van, amely fontos lehet az induló Biztos Kezdet Óvodai Program számára. Az egyik leglényegesebb feladat az érintett szülők és gyerekek bevonása a programokba. A szülők megnyerésén túl, a programokban való aktív részvételük elérése a cél. Ennek alapja csak a kölcsönös tisztelet és a valódi együttműködés igénye lehet. Vannak természetesen hullámhegyek és völgyek a működés során, de a helyi, szülők közötti ellenér- 11

13 zések és esetleges konfliktusok a gyerekek közös szükségletei és érdekei mentén feloldhatók, kezelhetők. A helyi közösségek nem mindig fogadókészek egy-egy új szolgáltatásra vagy újfajta programra. A Biztos Kezdet Gyerekházakat például a 13 szécsényi kistérségi település közül egy sem jelölte meg szükségletként 2006-ban, a program kezdetekor. Nem volt ismert még akkoriban ez a szolgáltatás, hiszen az országban csak féltucat településen működött modell- programként. Az ismeretlenség mellett az érdeklődés hiány hátterében az a nézet állt, hogy a gyereknek hároméves kora előtt nincs szüksége szervezett szakmai programokra. Így tehát nem alulról jövő kezdeményezésként kezdte meg a működését az első Gyerekház a kistérségben. Azóta viszont rohamosan terjed a szolgáltatás iránti szükséglet, ma már 8 településen része a szolgáltatásoknak a Gyerekház. A szolgáltatások fejlesztésének alapvető feltétele a szakemberek és szakmák közötti együttműködés. A kistérségi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az egymást sokszor nem is ismerő, hasonló munkakörben dolgozó szakemberek, valamint az azonos településen különböző szolgáltatásokban és munkakörökben tevékenykedők együttműködése több szempontból is javítja a szolgáltatások hatékonyságát. Fontos új ismeretekhez juttatja a gyerekekkel, illetve családjaikkal foglalkozókat, segít az alapelvek, célok közelítésében. Felszabadít erőforrásokat, lehetőséget ad a munkamegosztásra, új módszerek megismerésére és alkalmazására. A folyamatos képzés hatékonyan segíti ezt a folyamatot. Az időről időre változó helyzetek, szükségletek, esetleges problémák, konfliktusok állandó képzési, továbbképzési igényt jelentenek. Minden ilyen program hosszú távú. Nincsenek rövid idő alatt elérhető, gyors eredmények. A fejlesztések, szolgáltatások működése közvetlenül, hónapról-hónapra csak részvételi mutatókkal jellemezhető, de ez önmagában nem sokat mond a lényegi folyamatokról és hatásokról. Rövid projekt -időszakok alatt nem érhetőek el a gyerekek életesélyeit nem csupán időszakosan, hanem az életpályájuk egészét tekintve is meghatározó változások. Azokhoz a meglévő intézményrendszerek, szolgáltatások feltételeinek javítására, a szakmai munka megerősítésére, szemléletváltozásra van szükség. A gyerekesélyek javítását célzó társadalompolitikai programok fenntarthatóvá válásának kulcsa az érintett gyerekek és szülők, valamint a helyi szolgáltatások helyzetbe hozása. Meg kell teremteni az igényt a szükségletekhez rugalmasan igazodó szolgáltatások iránt, erősíteni kell az érintettek és a szükségleteket felismerő szakemberek érdekképviseletének különböző formáit ezek létrehozásában, alakításában, és el kell érni, hogy a helyi humánerőforrásra építve biztosítható legyen a működés. Ez hosszú, a tapasztalatokat szisztematikusan elemző és azok alapján a szükséges fejlesztéseket, tevékenységeket is lépésről-lépésre tervező folyamatot feltételez. 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19

20 Kovács Erika Legyen jobb a gyerekeknek! Biztos Kezdet Programok alapelvei A Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia alapelvei Ne arra menj, amerre az ösvény vezet. Helyette menj arra, merre nincs út, és hagyj magad mögött egy ösvényt! Emerson A gyermekszegénység jelentős mértékű csökkentése, a gyermekek teljes társadalmi integrációja több évtizedes, folyamatos erőfeszítéseket igényel. A program megvalósulásának csak akkor lehet esélye, ha az összefüggő, egy irányba tartó, egymásra épülő részfeladatok, lépések és intézkedések rendszerszerű változásokat képesek generálni a gazdasági, társadalmi, politikai és közszolgálati rendszerben. Ezért szükséges egy 25 évre szóló ( ) generációs stratégiát alkotni, amelynek figyelembevételével természetesen meg kell határozni a rövid és középtávú célkitűzéseket, feladatokat is. A Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia elindításának három fő indoka van. A Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolja, hogy e törvénynek megfelelően is csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége. Ez a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. A szegény gyerekkor nem csak az anyagi javak hiányát jelenti, hanem azt is, hogy a gyermekek előtt lezáródnak azok a lehetőségek, amelyek révén jó eséllyel kapcsolódnak be a társadalom nagy rendszereibe, munkába, állampolgári részvételbe, egyáltalán: hozzájuthatnak a tisztes megélhetéshez. Ehhez szorosan kapcsolódik a rendszeres pénzkereső foglalkozás, a munka hiánya. A kirekesztődés egyik oka az intézményes, iskolai nevelés és általában a képzés hiányosságaihoz kapcsolódik. Ma az általános iskolát befejezők mintegy negyede-ötöde funkcionális analfabétaként hagyja el az iskolát. Piacképes tudás, a versenybe való sikeres belépéshez szükséges képességek hiányában sorsuk, és az ő gyermekeik sorsa is megpecsételődik. A harmadik indok az első kettőből adódik. Közös érdek az ország fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődése. Ehhez a gyermekek esélyeinek közelítése, piac- és lehetőleg 19

21 versenyképes felkészültségük, munkához jutásuk általános biztosítása, a ma növekvő társadalmi szakadékok szűkítése szükséges. A fenntartható és harmonikus gazdasági fejlődés alapja a fenntartható társadalmi fejlődés, az egészséges, összetartozó, békés társadalom. Az országgyűlés elfogadta a 47/2007. (V. 31.) OGY határozatot és annak mellékletét képező Legyen jobb a gyermekeknek ( ) kormánystratégiát, melynek a célja a gyermekszegénység csökkentése, a gyermekek esélyeinek a növelése. Az országgyűlés felkérte a kormányt, hogy háromévente készítsen kormányzati cselekvési programot, és ebben határozza meg a jogszabályi, szakmai, szervezeti feltételek kidolgozásának feladatait, felelőseit, közreműködőit, a határidők és a szükséges források megjelölésével; illetve háromévente értékelje a Nemzeti stratégiában és az adott időszakra vonatkozó kormányzati cselekvési programban foglalt feladatok végrehajtását, és ennek alapján dolgozza ki a következő cselekvési programot. A program végrehajtása során a kormánynak gondoskodnia kell az európai uniós tagsággal összefüggő tervek, programok céljainak és beavatkozásainak megvalósításáról, különös tekintettel az Új Magyarország Fejlesztési Tervben foglaltakkal. Az országgyűlés e határozatával felkéri a szakmai és civil szervezeteket, egyházakat, valamint a helyi önkormányzatokat, hogy tegyenek meg mindent a Nemzeti stratégiában megfogalmazott célok megvalósításáért, megismertetéséért s az azt támogató szemlélet kialakításáért. A 47/2007. (V. 31.) OGY határozat alapján a kormány a Nemzeti Stratégiában meghatározott célkitűzések érdekében a es évekre a következő feladatokat jelöli meg a kormányzati cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeként: a szegénység újratermelődési ciklusainak megszakítása, a gyermekes szülők munkavállalási esélyeinek javítása, a gyermekes háztartások szegénységének csökkentése, a gyermekeknek nyújtott szolgáltatások minőségének javulása, ezen intézmények együttműködésének javítása, a gyermekek jólétének emelése. A Biztos Kezdet Program alapelvei A Biztos Kezdet Program kapcsolódik a Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégiá hoz. A Biztos Kezdet Program feladata, hogy hatékonyan avatkozzon be a szegénység és a kirekesztettség hatásai/következményei újratermelődésének megakadályozása érdekében. A Biztos Kezdet Program különös hangsúlyt fektet a gyermeki jogok érvényesítésére. A gyerekek születésüktől fogva aktív szereplői a család, a közösség, a társadalom életének. A legfiatalabb gyerekek jogainak érvényesítése érdekében tekintettel kell lenni az életkorukból adódó sajátos fizikai és érzelmi szükségletekre, valamint arra, hogy koragyermekkorban alapvető szükségletük a játékhoz, felfedezéshez, tanuláshoz, társas kapcsolatokhoz szükséges személyes és tárgyi környezet megléte. 20

22 Minden gyereknek joga van a boldog gyermekkorhoz. A korai életévek különös odafigyelést igényelnek, mivel ebben az életkorban alakulnak ki az alapjai a későbbi iskolai sikernek és társadalmi részvételnek. A Biztos Kezdet Program alapelveinek megfelelően történik jelenleg a Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozása, hálózatuk kialakítása. A program és annak célkitűzései azonban nem csak Gyerekházak formájában valósulhatnak meg. Az alapelveknek megfelelő más szolgáltatások (pl. sajátos feltételekkel kialakuló csoportok óvodában, bölcsődében, játszóházakban) is szolgálhatják a program célkitűzéseit, és így részei lehetnek a Biztos Kezdet Programnak. A Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiában megfogalmazott célok és alapelvek meghatározzák a magyarországi Biztos Kezdet Program alaptéziseit. Így a jövőben mindazoknak, akik Biztos Kezdet szolgáltatásokat kívánnak nyújtani, az ebben a dokumentumban megfogalmazott célokat és alapelveket kell érvényesíteniük a szolgáltatás kialakítása során. Célok A Biztos Kezdet Program a gyermekszegénység kedvezőtlen következményeit és a gyermekek társadalmi kirekesztettségét kívánja visszaszorítani. Középpontjában azok a szegénységben élő, 0 7 (ebből kiemelten 0 5) éves gyereket nevelő családok állnak, akik forrásaik szűkössége, valamint a jó minőségű szolgáltatások elérésének korlátozottsága miatt nem tudják a gyermek képességeinek maximális kibontakoztatását biztosítani. A program elsődleges célja a lehető legjobb esély biztosítása a készségek, képességek kibontakozásához, a lehető legkorábbi életkorban, azon gyerekek számára, akik a legnagyobb szegénységben élnek. A program hosszú távú célkitűzése olyan gyerek- és családbarát szolgáltatási környezet kialakítása országos szinten, amely a szülők partneri bevonása és aktív részvétele mellett koragyermekkorban egyenlő esélyt biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához, a minél korábbi lehetőleg 3 éves kortól óvodai részvételhez és a sikeres iskolakezdéshez. A program alapelvei A Biztos Kezdet egy koragyerekkori nevelésre, tanulásra, gondozásra vonatkozó filozófia, amely bármilyen, a 0 7 (különösen 0 5) éves gyerekekkel és családjaikkal foglalkozó szolgáltatás szellemiségét és működését befolyásolhatja, meghatározhatja. Az életkori alapelv szerint a program fókuszában a 0 7 (különösen a 0 5) éves gyerekek állnak. A rendszeres szolgáltatások a koragyermekkori fejlődés kiemelt szerepének és a korai beavatkozások bizonyított hatékonyságának megfelelően a képességkibontakoztatás interdiszciplináris megvalósítását célozzák. A területi célzás alapelve. Az ország területi egyenlőtlenségeit figyelembe véve a program elsődleges célcsoportját a hátrányos helyzetű kistérségekben, valamint a 21

23 települési szegregátumokban élő családok jelentik. Ezeken a területeken jellemző leginkább a szociális problémák halmozódása és az erőforrások szűkössége, másrészt itt hiányoznak vagy szűkösek a kisgyerekekre irányuló szolgáltatások. Azokon a területeken, ahol a program működik, mindenki számára nyitott. Szülőkkel való partneri együttműködés alapelve. A szülők a gyerek első tanítói. A szülők aktív részvétele, a velük való tartalmas együttműködés, a szülői kompetenciák megerősítése, szükség esetén egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutásának segítése a program meghatározó eleme. Szakmák és szakemberek közötti együttműködés alapelve a koragyermekkor interdiszciplináris megközelítése alapján. Speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés támogatása a korai felismerés és a fejlődési elmaradások kezelése érdekében. Szakmaközi együttműködésben megvalósuló támogatás a gyerekek és a családok számára. A program célzottságának alapelve szerint a helyi szakembereknek törekedni kell arra, hogy bár a program mindenki számára nyitott, a nagy hátránnyal induló kisgyermekek maradjanak a program fókuszában. Az alapelvek együttes érvényesülése esetén beszélhetünk Biztos Kezdet Programról! A Biztos Kezdet Óvodai Program a tárcaközi megállapodás eredményeképpen, a biztos kezdet alapelvek mentén a közoktatás keretein belül az óvodapedagógusokat fogja segíteni a leghátrányosabb helyzetű településeken a hatékony, gyakorlatias megoldásmódok megtalálásában, a problémák hatékony megoldásában. 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29

30 Dr. Bakonyi Anna A kompetencia alapú óvodai programcsomag és az esélyegyenlőség kérdései A kompetencia alapú óvodai programcsomag amely a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg alapvető pedagógiai törekvése azt a célt szolgálta, hogy illeszkedjen az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjához, ugyanakkor olyan irányokat mutatott és olyan innovatív megoldásokat javasolt, amelyek elemei, és/vagy egyes moduljai a Helyi Nevelési Programba is beépíthetők anélkül, hogy azok alapvetően megváltoznának. Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja azóta módosításra került, mely dokumentumban a változtatások lényege éppen az esélyteremtés pedagógiai eszközeinek differenciálódása, finomítása volt. Ezzel egy időben megvalósult egy TÁMOP program, amely a 0 5 éves korú gyermekek koragyermekkori fejlesztésére irányuló speciális megoldás, ez pedig a Biztos Kezdet Gyerekház hálózati rendszere. A gyerekház céljaiban és módszereiben részben eltér a Biztos Kezdet Óvodai Programtól, részben azonban tudatosan azonos feladatokat és megoldásmódokat fogalmaz meg, hiszen azonos helyzetben lévő célcsoportra fókuszál. A módosított alapprogram változásai az alábbi pontokban foglalhatók össze (a felsorolás nem a szövegszerű módosításokat mutatja be, hanem azokat a szemléletbeli változásokat foglalja össze, amelyek mentén a tényleges, gyakorlati változások megvalósíthatók): Folyamatjelleg: hagyományok és modernitás, szokások és innováció. Védelem: gyermeki jogok, szolgáltatások ellen. Inklúzió, integráció, differenciálás, esélyteremtés: SNI, HHH, etnikai kisebbségek, migrációs populáció, kiemelkedő képességű gyerekek, átlagos fejlődésmenetű gyerekek. Identitáserősítés: szülőföldhöz való pozitív viszony és multikulturális gyakorlat egyszerre. Egyedi vonások: kiindulás a személy (gyerek) felől. Intervenció: együttműködés és tanácsadó szerepkör a családokkal, a családi kontextus nagyobb figyelembevétele. Mérés, értékelés: megfigyelés, megismerés, tervezés, fejlesztés nyomon követéssel. Tanulás: értelmezése nem csak önálló tevékenység, cselekvéses, kreativitás erősítése, tapasztalatokra építés, képességfejlődés, mint cél, komplexitás, megújuló megoldások. Anyanyelv: átható, mindenben benne lévő szerepe, közlési kedv kiemelése. Játék: a szabad játék és a fejlesztő játék elkülönítése, a játék indirekt irányítása. Kompetenciaelvűség: aktivitás, cselekvő részvétel minden résztvevő fél részéről. Napirend: párhuzamosan végezhető tevékenységrendszer szokásrenddel együtt. Kapcsolatok: óvodán belül = dajka stb., kívül = szakemberek, szakszolgálatok. 29

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 9. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 6. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 6. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 6. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 5. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 5. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 5. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 10. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 2. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 1. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program szabályzatai 1. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet

Részletesebben

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA

ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG GYEREKESÉLY STRATÉGIA 2014 Kistérségi Gyerekesély Stratégia, Cselekvési Terv és Forrástérkép A Kistérségi Gyerekesély Stratégiát, Cselekvési tervet és Forrástérképet a TÁMOP 5.2.3-

Részletesebben

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE

BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes dr. Bakonyi Anna Kovácsné Bárány Ildikó BÖLCSŐDE-ÓVODA KÖZÖS (ÖSSZEVONT) INTÉZMÉNYKÉNT TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSE 2008. augusztus 25. 1 Tartalomjegyzék Bevezető 2. old. A kisgyermeknevelés

Részletesebben

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032

Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia, 2007 2032 I. fejezet A Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia alapelvei I. Általános stratégia alapelvek 1. A Nemzeti Stratégia indokoltsága A Legyen

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém,

Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Szirombontogató Pedagógiai Program Engem ne emeljen a magasba senki Ha nem tud addig tartani, Míg tényleg megnövök. Guggoljon ide mellém, Ha nem csak hallani, De érteni akar, Hogy közel legyen A szívdobogásunk.

Részletesebben

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Vásártéri Óvoda A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Az óvoda OM-azonosítója: 101602 1. Az óvoda adatai: Az óvoda hivatalos neve: ~ Vásártéri Óvoda Pontos címe, telefonszáma, e-mail

Részletesebben

Darvas Ágnes. A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült.

Darvas Ágnes. A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült. Darvas Ágnes Ágazatközi tervezés, szektorközi együttműködések, illetve a kisgyermekkori nevelés szerepe a korai iskolaelhagyás arányainak csökkentésében A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 8. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Pedagógiai Programja Cím: Székhely 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc u. 2. Hatálybalépés dátuma: 2014. 09. 01. PH. Györkőné Molnár Judit Intézményvezető

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT

Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT Tótáné Tóth Éva SZOL41 2014. Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet A Szolnok Városi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1

Tartalomjegyzék. Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1. Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Tartalomjegyzék Visszatérés a 2008. évi Konszenzus Konferencia anyagaira... 1 Fogalomtár... 1 Dokumentáció a gyermekjóléti szolgálatokban... 1 Terepgyakorlat a gyermekjóléti szolgálatokban... 14 Az iskolai

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az Integrációs Program (IPR) megvalósulása Zala megye általános iskoláiban

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az Integrációs Program (IPR) megvalósulása Zala megye általános iskoláiban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

Részletesebben

Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program

Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program Gyermekszegénység elleni Nemzeti Program Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a 2005. október 15-én meghirdetett Nemzeti Szegénységellenes Programja keretében, annak elsõ elemeként a Gyermekszegénység elleni

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Sárbogárdi Zengő Óvoda OM: 202067

Pedagógiai Program. Sárbogárdi Zengő Óvoda OM: 202067 Sárbogárdi Zengő Óvoda Pedagógiai Program OM: 202067 Intézmény címe: 7000 Sárbogárd Mikes köz 3. Intézményvezető: Huszárné Kovács Márta Fenntartó: Sárbogárd Város Önkormányzata Készítette: A Sárbogárdi

Részletesebben

Hadházy Ágnes Kalmár Ildikó Póti Viktória Bíró Adrienn Forrai Erzsébet KISTÉRSÉGI KITERJESZTÉS

Hadházy Ágnes Kalmár Ildikó Póti Viktória Bíró Adrienn Forrai Erzsébet KISTÉRSÉGI KITERJESZTÉS Hadházy Ágnes Kalmár Ildikó Póti Viktória Bíró Adrienn Forrai Erzsébet KISTÉRSÉGI KITERJESZTÉS Hadházy Ágnes Kalmár Ildikó Póti Viktória Bíró Adrienn Forrai Erzsébet KISTÉRSÉGI KITERJESZTÉS YG YEREKESÉLY

Részletesebben