ADALÉKOK A MAGYAR NÖK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYEI SZERVEZETEINEK MEGALAKULÁSÁHOZ ÉS TEVÉKENYSÉGÉHEZ ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADALÉKOK A MAGYAR NÖK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYEI SZERVEZETEINEK MEGALAKULÁSÁHOZ ÉS TEVÉKENYSÉGÉHEZ (1944 1948)"

Átírás

1 OROSZ SZILÁRD: ADALÉKOK A MAGYAR NÖK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYEI SZERVEZETEINEK MEGALAKULÁSÁHOZ ÉS TEVÉKENYSÉGÉHEZ ( ) ben kevés volt azoknak a lányoknak, asszonyoknak a száma, akik tudatos cselekvéssel és tervekkel készültek az új világra, de igen sokan voltak olyanok, akik változást akartak november első napjaiban a felszabadult Szegeden Antifasiszta Dolgozó Nők Szövetsége néven alakult szervezet. Többen viszont a kapukat egészen szélesre akarták tárni és ezért demokratikusabb elnevezést kerestek, így született meg a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (MNDSZ), 1944 decemberében Orosházán, 1945 januárjában Zuglóban bontott zászlót az új szervezet január 28-án Debrecenben megalakult az országos szervezet, február 18-án pedig Budapesten a mai Gorkij fasoriakkor Vilma királyné) egyik elhagyott a németek által istállónak berendezett villájára kiszögezik az MNDSZ Országos Vezetőség" feliratú táblát. A szervezet hangsúlyozottan politikailag elkötelezettnek vallja magát. Elkötelezett a következetes demokratizálás és antifasizmus oldalán, mégpedig a lehető legszélesebb körű nemzeti összefogás jegyében. Bátrak leszünk olvassuk az első kiáltványban mint volt a németek ellen Munkács várát védő Zrínyi Ilona; iskolát fogunk építeni, mint Lorántffy Zsuzsanna, az elnyomottak felszabadításáért fogunk küzdeni, mint küzdött a jobbágyok felszabadításáért Varga Katalin, tanulni és tanítani akarunk, mint a nagy nőnevelő: Teleki Blanka és Veres Pálné, küzdeni akarunk a nők egyenjogúságáért, mint ahogyan küzdöttek a hódmezővásárhelyi parasztasszonyok a nők választójogáért és később minden emberi jogért; tántoríthatatlanok leszünk, mint a Schweinitzer Hetényi rendőrség kínzókamráiban halálosan meggyötört de meggyőződésében meg nem ingatható Martos Flóra." 1 Aranyosi Magda írta meg a jövő egyenjogú asszonyának boldog, tartalmas életét felvázoló programot, amelyet Az asszonyokhoz" című brosúrában ki is adtak. A legfontosabb feladat a felhívás meghatározásában: Első gondunk legyen, hogy férjeink oldalán kiirtsuk a németeket, a nyilasokat, a bujkáló reakciót hazánk földjéről. De lássunk hozzá ugyanakkor a romok eltakarításához, s tatarozásához, az ugar feltöréséhez. A sebeket is be kell kötöznünk. Otthont kell adni az árváknak, kenyeret az éhező gyerekeknek. Űj födelet kell húzni az iskolákra. Szorgos asszonykezek nyúljanak minden munka után, fogjanak meg minden szerszámot; az ecsetet éppúgy, mint a gyalut, a tűt éppúgy, mint az eke szarvát.

2 Zöldüljön ki minden barázda, tűnjön el a múlt minden erkölcsi és szellemi romja és salakja." A demokratikus átalakuláshoz, a demokrácia megalapozásához és megerősítéséhez szükség van a nőkre is. Erre az új életre neveli az asszonyokat az MNDSZ. A gondolat továbbfolytatása:... az új jogok... új kötelességekkel is járnak. Nekünk nőknek is ki kell venni részünket abból a felelősségből, amely ma minden dolgozóra hárul. Ez az ország olyan lesz, amilyenné mi építjük. Tőlünk függ, hogy meggátoljuk a múlt szenvedéseinek megismétlődését és olyan országot teremtsünk, amelyben öröm lesz gyermeknek, nőnek, anyának lenni." A programadó füzet 14 pontban összefoglalja a MNDSZ követeléseit, törekvéseit és céljait. Ezek megismerése közelebb visz bennünket a demokratikus nőmozgalom megismeréséhez ezért érdemes összefoglalóan idézni a részleteket. A munkával foglalkozó fejezetben követelik a nők munkaerejének teljes bevonását, a férfiakéval egyenlő javadalmazást, a női munkaerő munkaviszonyának, munkaidejének szabályozását. A szociálpolitikai követeléseket összegző részben kérik a dolgozó nők biztosítását, a férfiakkal teljes mértékben egyenlő elbírálás alapján; az ellátatlan, éhező gyermekek intézményes ellátását; a munkahelyek egészségügyi berendezéseinek állandó ellenőrzését; a női szervezetre és anyaságra káros munkák betiltását a nők részére; az anyaság fokozottabb védelmét; a gyermeknevelés gyökeres átállítását; a női testkultúra, sport, turisztika stb. lehetőségeinek intézményes kifejlesztését. A közéleti tevékenységet taglaló fejezetben követelik; a népbíróságokban vegyenek részt a nők is; az általános egyenlő titkos választójog kiterjesztését a nőkre js; a szövetség teljes jogú részvételét minden olyan intézményben, amely a nők és gyermekek sorsát intézi; a férfiakkal való teljes egyenjogúsítás alapján a nők magán-, család-, vagyon- és közjogi helyzetének új törvényes szabályozását. 2 A szövetség az alakuláskor megfogalmazott és a nyomtatásban is közölt terveknek megfelelően fogott munkához: a lelki és fizikai újjáépítés munkájához. Az országos központ munkájának híre, az Asszonyokhoz" címzett füzet eljutott Szabolcs és Szatmár asszonyaihoz és leányaihoz is. Ha szűkszavúak voltak is ezek a hírek, a demokratikus nők megértették a lényeget: sok a munka, sok a megoldásra váró feladat, össze kell fogni minden hazáját féltő, demokratikusan gondolkozó nőnek! A demokratikus nők Szabolcs és Szatmár megyei szervezetei a fővárosban február 18-án alakult Magyar Nők Demokratikus Szövetségéhez tartozott, s mint ilyen, annak helyi csoportjai, szervezeteként fejtette ki

3 tevékenységét. A demokratikus nők helyi csoportjai, szervezetei forrásainkban az esetek többségében Magyar Nők Demokratikus Szövetsége néven szerepel; ritkábban csoport, szervezet vagy egyesület elnevezéssel fordul elő. Tanulmányunkban az elnevezést felváltva használjuk. Igyekszünk nyomon követni a szervezetet attól a perctől kezdve, ahogy a Magyar Kommunista Párt (a továbbiakban MKP) szervezésével egy időben felvetődött a nők szervezésének a gondolata. A HELYI SZERVEZETEK MEGALAKULÁSA. SZERVEZETI ÉLET A Magyar Kommunista Párt november 21-én létrejött nyíregyházi szervezeté sok irányú egyéb tevékenysége mellett arra is törekedett, hogy mielőbb megszervezzék a különböző tömegszervezeteket, s segítsék munkájukat. Ilyen tömegszervezet volt az MNDSZ, amelynek megszervezésére az egykori visszaemlékezések alapján Somogyi Gyuláné, Sajben Andrásné és Kerek Istvánné kapott megbízást az MKP nyíregyházi szervezetétől. Az MKP nőtagjai a nőszervezet tagtoborzására azt az utasítást kapták, hogy a Szociáldemokrata Pártban lévő asszonyokat próbálják először beszervezni. A munka lassan haladt. Részben azért, mert kicsi volt a szervezők létszáma. Először a munkásasszonyok körében agitáltak, később az értelmiségieket és a háziasszonyokat keresték fel. Lassan haladt a munka, azért is mert sokan nehezen hajlottak a tényeket feltáró őszinte szóra. A nők meggyőzése nehéz munkának bizonyult. Az elmúlt negyedszázad antikommunista és szovjet ellenes propagandája nyomot hagyott bennük. A kevésbé tudatos rétegeire hatott a reakció folytatta agitáció: A németek még visszajönnek, kiirtják azokat, akik a demokratikus szervezetekbe tömörülnek. Nem lesz vallás! Nem lesz templom!'' 5 Az előítéletek felszámolására a demokratikus nők fáradhatatlanul járták a szervezés útját s nemcsak az idősebbeket, hanem a középkorúakat is igyekeztek meggyőzni az előző rendszer fékevesztett propagandájának valótlanságáról. A szervezők érveléseiben szerepelt annak hangsúlyozása, annak bizonyítása is, hogy a Nyíregyházán alakulóban levő (de a fővárosban már 1945 februárjában megalakult) Magyar Nők Demokratikus Szövetsége nem kommunista szervezet; nem a kommunista párt nőcsoportja, s mint ilyen a kommunista eszmék propagálója, hanem a nők olyan szabad csoportosulása, mely részt követel magának a demokratikus Magyarország felépítésében. Érveléseik során hivatkoztak Tildy Zoltánnéra s Rákosi Mátyásra. Tildy Zoltánné, az MNDSZ országos elnöke a szövetségnek a Vasasok székházában tartott nagygyűlésén bejelentette, hogy a nők teljes jogú pol-

4 gárokként akarják kivenni részüket Magyarország újjáépítéséből. Ezért alakították meg az MNDSZ-t. Hangsúlyozta: a szövetség feladata, hogy részt vegyen az érelmetlen háború okozta rombolás nyomainak eltüntetésében; az ínség és nyomor megszüntetésére fokozott szociális tevékenység kifejtésében; a nők demokratikus szellemű átnevelésében, s az ország újjáépítésébe, az új társadalom felépítésébe való bevonásába. A demokrácia lehetőséget ad a szervezkedésre, s a férfiakkal való egyenjogúság kivívására. 4 Hasonló tartalmú cikket közöl a helyi lap, a Magyar Nép május 5. száma. A szervező tagok a nők részéről fölmerült kételyek, a kommunista párttal szemben olykor világosan is kifejezésre juttatott bizalmatlanság eloszlatására idézték Rákosi Mátyás kijelentését: az M K P nem alakít sem külön ifjúsági, sem külön női szervezetet, hanem a demokratikus egység alapján támogatja az MNDSZ-t (illetve ifjúsági vonalon a MADISZ-t) 5 Az MKF célja ugyanis a különböző pártállású és pártonkívüli nőket soraiba tömörítő egységes demokratikus nőmozgalom létrehozása volt. Ezért hangsúlyozta elsősorban a demokratikus elveket, azokat a célkitűzéseket, amelyek a nők legszélesebb tömegeinek érdekeit fejezték ki. Természetesen eközben a párt következetesen törekedett arra, hogy befolyása megfelelően érvényesüljön az egységes szervezetben, mint ahogyan a társadalmi élet más területein is. Mindezek érdekében mozgósította, segítette, irányította a kommunista nők tevékenységét az MNDSZ-ben, s látta el őket megbízatásokkal. Tény azonban, hogy pl. a Szociáldemokrata Párt nem fogadta el sem az egységes ifjúsági szervezet (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség), sem az egységes nőmozgalom megteremtésére vonatkozó javaslatot, s létrehozta a maga külön ifjúsági szervezetét és nőmozgalmát. (Nyíregyházán: a Szociáldemokrata Ifjúmunkás, illetve a Szociáldemokrata Nőmozgalmát.) A Magyar Nép március 20-án arról is hírt adott, hogy a Nemzeti Radikális Demokrata Párt nyíregyházi vezetősége is létre kívánta hozni saját nőszövetségi szervezetét. A szövetség megalakulásáról források hiányában nincs tudomásunk. Április utolsó harmada fordulópontot jelentett a nők szervezésében. A kitartó munka eredményeként, ha lassan is, de észrevehetővé vált a feloldódás. A tagok létszámának gyarapodása lehetővé tette a helyi szervezet létrehozását. Elérkezett tehát az az idő, mikor a szervezkedés első nehézségeinek legyőzése után a demokratikus nők a nyilvánosság elé léphettek. Április 28-án a demokratikus pártok lapjában, a Magyar Népben az alábbi közlés jelent meg: E hó 29-én délután 4 órakor, Béla utca 1. sz. (Klárház) alatt tartandó alakuló gyűlésünkre szeretettel hívunk és várunk minden demokratikusan gondolkodó magyar nőt, bármely társadalmi réteghez tartozzék is. Előkészítő bizottság."

5 Az előkészítő bizottság által közölt napon az alakuló gyűlést nem tartották meg. A Magyar Nép hasábjain újabb felhívás jelent meg, amely bejelenti, hogy a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének nyíregyházi szervezete május 6-án, délután 4 órakor a Béla utca 1. szám alatti helyiségben tartja alakuló ülését. A felhívás jelzi, hogy Ezen az ülésen megfelelő és rátermett vezetőséget kell választani, akiknek irányítása mellett a szövetség itteni tagjai kifejthetik áldásos munkájukat." Világosan megfogalmazza a szövetség feladatát: Ennek a szövetségnek lesz kötelessége, hogy véget vessen a reakciós fasiszta rendszerben meghonosodott társadalmi szét választódásnak, különállóságnak, azaz kasztrendszernek. Különösen fontos szerep vár a nőkre az anyák- és gyermekekkel kapcsolatos problémák megoldásánál, a közellátási, egészségügyi, anya- és gyermekvédelmi intézmények létesítésénél és azoknak irányítási munkájánál. Népkonyhák, gyermekkonyhák és -otthonok felállítása, bölcsődék, gyermekorvosi és nőgyógyászati ambulanciák felállítása és ellenőrzése, mindmind olyan nemzetfontosságú feladatok, melyeknek elvégzésére csak olyan nőknek szabad vállalkozni, akik átérzik ezeknek a feladatoknak a súlyát és fontosságát. 6 Munkában eltöltött hosszas és körültekintő előkészítés után a szövetség nyíregyházi szervezete május 6-án tartotta alakuló gyűlését. Az alakulásról az egykorú napilap, a Magyar Nép részletes beszámolóban tájékoztatta a város és a megye közönségét. A beszámoló lényege: Nagy érdeklődés mellett folyt le május 6-án, vasárnap délután a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének alakuló gyűlése az egyesület helyiségében. A gyűlést dr. Erős Jánosné, a főispán felesége nyitotta meg. Tálas Mihályné ismertette a szövetség célját, melyet legjobban a következő gondolatok fejeznek ki: Ott kell lennünk mindenütt és segíteni azokon, akik elestek." A gondolat továbbfolytatása: Szervezetünkbe és munkánkba bele kell kapcsolnunk minden nőtársunkat, bármely társadalmi réteghez tartozzék is." Majd azokról az ellentétekről szólt, amelyek a nők egységes rétegeit a múltban egymással szembeállították. Az új társadalomban egyenlőség, egyenjogúság uralkodik. Az ország felépítése mindenkitől áldozatot követel. Az építés munkájában ki-ki erejéhez mérten vegyen részt a problémák megvitatásában, hogy kialakuljon egy egységes, az egész demokratikus Magyarország érdekeit szem előtt tartó és annak javát szolgáló szemlélet. Tálasné beszéde után a gyűlés megválasztotta a szövetség tisztikarát.

6 Elnök: Társelnök: Ügyvezető alelnök: Szociális titkár: Nőmozgalmi titkár: Kultúra- és propagandavezető Üzemi szervező: Pénztáros: Jegyző: Szociálpolitikai vezető: Szervezésvezető: Gazdasági ügyek vezetői: dr. Erős Jánosné özv. Fehér Gáborné dr. Gacsályi Sándorné Arató Mária Walter Edéné Fehér Klára Tálas Mihályné Kerek Istvánné Mikula Mihályné Somogyi Gyuláné Sajben Andrásné Murczkó Károlyné és Czinkovszki Mártonné 7 Az alakuló gyűlés után néhány nappal az MNDSZ nyíregyházi szervezete első rendes összejövetelén nyilvánvalóan a szervezettebb keretek között megindítandó munka érdekében felhívta az asszonytársak és leánytársak figyelmét, hogy a Béla utcai székházban naponta inspekciót tart a Szövetség két tagja. Szerdán és szombaton panaszfelvétel van. Bárkinek, bármilyen ügyben rendelkezésre állnak és a közölt kéréseket amenynyiben teljesíthetők minden fórumnál elintézik." A közölt munkaprogram jelzi egyben, hogy minden kedden nődélutánt tartanak. A női napon beszámolnak az elvégzett munkáról, megbeszélik az elvégzendőket". 8 A szövetség azzal, hogy programot adott a jövőre, biztosítani, illetve fokozni akarta a tagságnak a nőnap iránti érdeklődését. E célból gondoskodott arról, hogy az egyhangúság elkerülésére egy-egy előadás is hangozzék el részben tudományos, részben ismeretterjesztési formában. Ez a kedd délután csakhamar úgy rögződött a nők tudatában, mint női nap. A női nap egyben a vezetőségnek a tagokkal való közvetlen kapcsolatát is szolgálta. AZ MNDSZ SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGE A gyerekről, mint a jövő reménységéről való gondoskodás az első perctől kezdve szinte az első helyen állott a csoport jövőt építő tevékenységében. Amikor az újság a nyíregyházi szervezet munkaprogramjáról beszámolt, ebben egy rövid közlemény is olvasható. Azon szülők dolgának megkönynyítésére, akik az őket otthonukból elszólító dolgozó foglalkozásuk miatt gyermekeiket nem tudják hol elhelyezni, napközi otthont kíván felállítani

7 a Szövetség." 9 Arra vonatkozólag: hogyan fogadta a város asszonytársadalma ezt a felhívást, ha létrejött, működéséről az említett lapban nem találtunk visszhangot. Egyes visszaemlékezések szerint a szervezet fáradozása e területen nem volt hiábavaló. A május 8-án felvázolt programpontok közül a szövetség lényegesnek az asszonytársak és a gyerekek szempontjából fontosnak tartotta az orvosi vizsgálatok mielőbbi sorra kerítését. A Magyar Nép május 12-én pedig már a megvalósulásról ad számot. Azt írja: Az anyák és gyermekek (6 éves korig bezárólag) részére heti 2 2 órás ingyenes orvosi vizsgálatot, kezelést és tanácsadást fognak biztosítani. Békefi Benőné dr. Vajda Margit szerdán és szombaton délelőtt 8 10-ig rendel Luther u. 10. szám alatt. 10 Az MNDSZ-szervezet tagjai mindenütt ott voltak, ahol a háború okozta testi-lelki sérüléseket kellett gyógyítani. A Nemzeti Segély, valamint a szociális szakszolgálat és az akkor még igen gyengén működő közigazgatás csak velük, az ő áldozatkészségükkel tudta megoldani feladatait. A demokratikus nők jelentős szervező munkát végeztek a fővárosból kitelepített gyermekek elhelyezésében, gondozásában. Az első budapesti gyermekcsoport március 19-én érkezett Nyíregyházára. A továbbutazó gyermekeket a legtöbb helyen szinte erőszakos módon már a vagonokból vették ki és vitték magukkal" a segíteni akaró nők. 11 Az apagyi, ófehértói, baktalórántházi, leveleki és kisvárdai állomásokon nem egyszer összevesztek, hogy ki kapjon hamarabb az állomásra érkező gyermekekből. 12 Az MKP nyírszőlősi szervezete 377 pengőt adott az éhező gyermekek segítésére. 13 Mikola Jenő ezredes állomásparancsnok a Kiss Ernő utcai honvédétkeztetőben 100 pesti gyereket vendégelt meg kitűnő ebéddel április 10-én a budapesti lapok beszámoltak arról, hogy Nyíregyházára és a közelében levő községekbe 5000 pesti gyermek érkezett a fővárosi szegény gyermekeket elhelyező akció nyomán. A lapok egyhangú megállapítása szerint a gyerekeket igazán szíves vendégszeretettel fogadták és az ellátás kitűnő. 15 A Magyar Nép a gyermeknevelési akcióval kapcsolatban azt jegyzi meg, hogy most is majdnem kizárólag csak a szegényebb osztály vette ki részét, a tehetősebbek bölcsen távol maradtak". 16 Június 24. nevezetes nap a szervezet szociális munkájában. Sok fáradság, szervezés után gyermekpolitikájának egyik pontját sikerült megvalósítania: öt év után az első békejuniálist. A juniálist, melyen az összes nyíregyházi elemi iskolák részt vettek, kedves és ötletes hívogató" előzte meg az előző napon. A gyermekek cigányzeneszó kíséretével végigjárták az összes orosz katonai parancsnokságokat, hivatalokat, meglátogatták a Demokratikus Nőszövetséget, mindenkit meghívtak az elkövetkező nagy napra. A juniális ünnepélyes felvo-

8 nulással kezdődött. A gyermekek fegyelmezett sorokban tisztelegtek az orosz parancsnokság előtt, kegyeletüket fejezték ki az emlékműveknél, majd vidám énekszóval gyalog vonultak ki a Sóstóra. A gyerekeket szórakoztató műsorszámokra a hatalmas méretű ingyenperecosztás és a Szeréna-lakban felszolgált ebéd tette fel a koronát. A Magyar Nép színes beszámolóját így zárja: Ez a békejuniális bátran elmondhatjuk minden idők legjobban sikerült, legnagyszerűbb ilyen megmozdulása volt Nyíregyházán." A juniálist rendező Demokratikus Nőszövetségen kívül nagyszerű érdemeket szerzett a nyíregyházi posta és egyik alkalmazottja, Somogyi Gyula. 17 A nyíregyházi demokratikus nők hihetetlen lendülettel vetették bele magukat a nyomorenyhítő gyűjtésbe. Ruhagyűjtési akciókat szerveztek a városban a ruhátlan gyermekek és anyák számára. Közreműködtek a begyűjtött és külföldről kapott ruhaneműek helyes elosztásában, annak a megszervezésében és ellenőrzésében. Táncestélyeket rendeztek, melyek jövedelmét a szülők nélkül maradt gyerekek segítésére fordították. Közreműködtek az egy éven aluli gyerekek cukorellátásában. A gyerekek 20 dkg cukrot kaptak a Nemzeti Segélytől. 18 Tíz főt foglalkoztató kötő-szövő üzemet hoztak létre. A szövőüzem szövetkezeti alapon működött. A Demokratikus Nőszövetség beszerezte az anyagokat, az üzemben pedig állandóan készítették a férfi- és női harisnyákat. 19 A Nemzeti Segély megbízásából Fóris Mária lakásán Deák Ferenc u. 7. szövő-fonó tanfolyamot indítottak. A hathetes tanfolyam elvégzése után a sikeres végzősöket keresethez juttatták. 20 Amikor ismeretessé vált, hogy a Szovjetunió lehetővé tette egyre több hadifogoly hazatérését, országos gyűjtés indult megsegítésükre. Az egyre nagyobb számban érkező hadifoglyok emberséges fogadására lépéseket tett a kormány is. Elhatározta, hogy intézményesen gondoskodik a hadifoglyok felruházásáról, de addig is a demokratikus szervezetekre várt a feladat, hogy az átvonuló hadifoglyokat ha kell szükséges ruhadarabokkal, de élelemmel feltétlenül ellássák. A szövetség képeslapja, az Asszonyok útján értesítette vidéki szervezeteit a hadifoglyok érdekében tett lépéseiről. 21 Nyíregyházán a Függetlenségi Frontba tömörült pártok, az MNDSZ és a Nemzeti Segély megállapodtak abban, hogy a legteljesebb együttműködéssel, a legszélesebb mértékben kiépítik a hadifogoly-ellátó szolgálatot. Ezt a munkát az MKP irányította, számítva az MNDSZ-asszonyok és a nők segítségére. Az MKP helyesen számított a nők és a lakosság áldozatkészségére. Nyíregyházán a hadifogolynapon pengő gyűlt össze. 22 Az MNDSZ és a demokratikusan gondolkodó állampolgárok gyűjtési te-

9 vékenységének nagy eredménye volt 1945 szeptemberében, hogy a polgári hadifoglyok nyomorban élő hozzátartozói részére pengőt gyűjtöttek. 23 Nagykálló, Nyírbátor, Nyírgelse, Nyírcsászári, Nyírbogát dolgozói jelentős mennyiségű lisztet, baromfit, tojást, tejterméket, egyéb élelmiszert és pengőt adományoztak a hadifoglyoknak. 24 A demokratikus Magyarország így gondoskodott azokról, akik egy bűnös rendszer szolgálatába kényszerítve testi épségüket veszélyeztették. AZ 1945-ÖS VÁLASZTÁSOK 1945 őszén az ország érdeklődésének középpontjában a választások állnak. Az MKP úgy véli, hogy a fiatal demokrácia nyugodtan állhat a magyar nép ítélőszéke elé. Az a 8 9 hónap, ami a demokrácia vezetése alatt eltelt, megmutatta, hogy a magyar népben megvannak azok az erők, amelyek a magyar nemzetet felfelé tudják vezetni. Az MKP az első pillanattól kezdve a demokratikus erők összefogását javasolta. A nemzeti erők összefogásán kívül súlyt helyezett arra, hogy szorosan együttműködjék a testvérpárttal, az SZDP-vel. Az MKP irányításával a demokratikus nők is készülnek a választásra. A Magyar Nép beszámolójából a helyi szervezet tagjai értesülnek a választások jelentőségéről. A kommunista párt cikkírója felhívta az asszonyokat: kíséreljék figyelemmel a reakció megtévesztő kísérletezéseit, rántsák le a leplet az álpróféták és a látszatdemokraták arcáról,,s ha majd eljön a nap, amelyen szavaznotok kell, támogassátok azokat, akik az igazi népi demokráciát nemcsak ígérik, hanem meg is teremtik". 25,, Kell-e a nőknek politizálniuk? kérdi Czinkovszky Mártonné, a Magyar Népben megjelent cikkében. Ma, amikor a népi demokrácia meghozta a nőnek is azt, hogy politikai jogokat gyakoroljon és ezen keresztül saját sorsának irányításába is beleszóljon, itt is, ott is elhangzanak olyan kijelentések: Mi nők nem politizálunk, hagyjuk azt a férfiaknak." Cáfolva ezt a magatartást felhívta az asszonyokat: Ne hagyjuk a férfiakat magukra a küzdelemben. Ne gátoljuk, hogy ki-vegyék részüket a politikai és gazdasági harcban, hanem mi is álljunk melléjük, hogy népi demokráciánk mennél előbb és mennél jobban megerősödve kerüljön ki a harcból, amely most ránk vár." 26 Az november 4-i választáskor a szabolcs-szatmári területeken az MKP a szavazatok 10%-át kapta. Ha ehhez hozzávesszük a Nemzeti Parasztpárt 14%-át és a Szociáldemokrata Párt 4%-át, megállapíthatjuk, hogy alig egy évvel a felszabadulás után a baloldal már jelentós tömegbázissal rendelkezett a Nyírségben. Ugyanakkor azonban az is kétségtelen, hogy a reakció átmeneti sikereket ért el itt a választásokon. A baloldal

10 szabolcsi eredménye jóval gyengébb volt az országos 43 százalékos szavazati aránynál. A jobboldali erők fő reménysége: a Független Kisgazda Párt, Szabolcs-Szatmárban a szavazatok 72%-át (országos viszonylatban csak 57%-át) kapta meg. 27 Az eredmények értékelésénél nem lehet figyelmen kívül hagyni a női szavazók arányának alakulását. Az 1000 férfiszavazatra jutó női szavazatok megoszlása Szabolcs megyében pártok szerint: MKP 997 SZDP 1022 NPP 1142 FKGP 1371 PDP 1071 Szatmár megyében a nők által leadott szavazatok a következőképpen oszlottak meg: MKP az összes SZDP az összes NPP az összes FKGP az összes PDP az összes szavazat: 47,8%-a szavazat: 47,4%-a szavazat: 52,6%-a szavazat: 57,6%-a szavazat: 50.1%-a A fentiekből kitűnik, hogy bár nem jelentéktelen az MKP-ra és az SZDP-re leadott női szavazatok száma és aránya sem, feltűnően nagy a kisgazdapártra szavazó nők száma (a szabolcs-szatmári területen ezer érvényes férfiszavazatra ezerkétszáznegyvenhét női szavazó jutott). 28 Érdemes idézni egy munkásasszony véleményét, aki arra a kérdésre, hogy Miért adtak a nők nagy számmal szavazatot a Független Kisgazda Pártra és más konzervatív pártokra?" így válaszolt. A nők nem rendelkeznek a szükséges politikai iskolázottsággal, nincs önálló kritikai szemléletük, nem ismerik a pártok programját, tehát nem is tudnak tájékozódni közöttük, ezért jobban hajlanak a megtévesztő propagandára, suttogásra és hazug hírverésre." 20 Ez a vélemény is azt támasztja alá, hogy a Kommunista Párt helyi szervezetei nem figyeltek fel időben a kisgazdapárt és a klérus mesterkedéseire, de ha foglalkoztak is a nők megnyerésével, az előbbiek miatt kisebb eredményeket tudott elérni, mint a klérus. 30 Tény, hogy a választások reálisan tükrözték a megye akkori politikai viszonyait. Megmutatták, hogy Szabolcs-Szatmárban még elég széles rétegek állnak a régi világ ideológiájának befolyása alatt. Különösen a fal-

11 vakban hatott még erősen a tudatlan, szegény emberekre a volt földesurak és az egyházi birtokosok propagandája. A demokrácia intézményei már fennálltak, de a tömegeknek a szabadság még szokatlan volt. Ezért az 1945-ös választások új reményt öntöttek a régi rend híveibe. Szabolcs- Szatmárban a reakció novembere után támadásba ment át a demokratikus vívmányok, a Demokratikus Nőszövetség ellen is. A választás eredménye az MNDSZ szervezetében dolgozó kommunista és szociáldemokrata asszonyokat lehangolta. A reális helyzet értékelése valóban nem volt könnyű. Azok, akik politikailag legtisztábban láttak, mindent elkövettek, hogy ne engedjék eredményeiket széthullani. Nagy erőfeszítéseket tettek, hogy a nők ne lankadjanak és, hogy megértsék: nem csökkenteni, hanem növelni kell aktivitásukat. Persze, ez nem volt könnyű. A jobboldal mindent elkövetett, hogy az MNDSZ-tagokat kiszorítsák a közéletből. De míg a nőkön múlott, nem engedték. Folytatták műsoros nőnapjaikat, összejöveteleiket, előadásaik látogatottak voltak. A szövetségben a munka úgy folyt tovább, mint a választások előtt. A Mindenki karácsonyfája című nagyszabású nyomorenyhítő akció újabb tettekre, sürgés-forgásra ösztönözte a helyi alapszervezet tagjait. A központ akciójának terve december 3-án jelent meg a fővárosi lapok hasábjain. A lapok közölték a demokratikus nőknek az egész országhoz intézett felhívását. A helyi csoport vezetőségét sem a központ utasítása, sem az akció megindításáról szóló hírlapi közlemények nem érték készületlenül. Felhívással fordult Nyíregyháza város és Szabolcs megye társadalmához, hogy a megyét és a várost is felébressze és bekapcsolja a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének akciójába. A Magyar Népben megjelent felhívás lényege: A nyíregyházi asszonyok kérik a város és a megye polgárait: támogassák a szeretet és segíteni akarás szellemében életre hívott akciót azok érdekében, akik a legtöbbet várják a közelgő karácsony ünnepétől. 31 A megalakult segélybizottság a fogságból hazatértek és szegény gyermekek, árvák részére készpénzt, természetbeni adományokat kért. A felhívás nyomán megindult a gyűjtés és nem eredménytelenül. Az MNDSZ és az SZDP Nőbizottsága jótékony célú karácsonyi vásárt rendezett. 32 A szegény családok tüzelőfagondjainak enyhítésére akciót indítottak a demokratikus pártok. A nyírbaktai járásban a gazdák a kivágott fát az erdőből a vasútállomásra szállították. Csatlakoztak hozzájuk a nyíregyházi gazdák is, akik három napig Baktalórántházán segítettek a helyieknek a gyors szállítás érdekében. 33 Az MNDSZ karácsonyi akciójában tevékenyen részt vett a nyíregyházi Zeneiskola. Hangversenyt adtak a Refor-

12 mátus Gyülekezeti Házban, melynek bevételét átadták az MNDSZ helyi szervezetének. 34 A kisvasút dolgozói szeretetcsomagot osztottak szét a szegénysorsú vasutas gyerekek között. 35 Az MNDSZ tudta, hogy a szegénysorsú iskolás gyermekek képtelenek maguknak füzetet vásárolni. Füzet és ceruza nélkül pedig nem lehet tanulni. Űj munkába kezdett karácsony előtt a Nőszövetség, hogy mire a tanítás ismét megkezdődik, füzetet és ceruzát adjanak a szegénysorsú gyermekek kezébe. December 23-án népi betlehemes játékot rendeztek, 26-án a bábszínház népi mesejátékokat mutatott be Kokas Berta tanítónő rendezésében. Az előadások jövedelmét a szegénysorsú iskolás gyerekek füzet akciójára fordították. 36 A karácsonyi ajándékozási ünnepségekről, a gyűjtés eredményéről nincs összesített forrásanyagunk. De ezek hiányában is megállapíthatjuk, hogy volt ennek az akciónak olyan mozzanata, mely feltétlenül szót érdemel, éspedig az, hogy az MNDSZ elgondolásához híven a nyíregyházi és a megyei társadalom valóban pártkülönbség nélkül összefogott és jelentékenyen enyhítette a szegény gyermekek karácsonyi gondját. A SZERVEZET KULTURÁLIS ÉLETE A május 8-i nőgyűlésen a vezetőség felvetette egy előadássorozat rendezésének a tervét. A témákat nem jelölte meg közelebbről, csak nagy általánosságban beszélt olyan kérdésekről, melyeknek megvilágítása a tagság szempontjából fontosnak mutatkozik. A vezetőség a kapott instrukcióknak megfelelően igyekezett biztosítani a lehetőséget tagjainak, hogy műveltségét növelje. E gondolatok szem előtt tartásával adott megbízást a vezetőség Fehér Klárának, a kulturális és propagandavezetőnek a nőket érdeklő kérdések Összeállítására, s megfelelő előadók felkérésére. Az első előadásról július 21-én emlékezik meg a Magyar Nép.... az ismeretterjesztő előadáson, melyen szép számmal vettek részt, Prékopa István ev. iskolai igazgató tartott előadást.»a nő szerepe és hivatása a demokráciában^ címmel. 1 ' Az előadást közvetlen hangú beszélgetés követte. Az előadásról hírt adó közlemény nyomatékosan hangoztatta: a nőtársadalom minden tagját és annak vendégeit szeretettel várja az MNDSZ" soron következő előadásain. Ezt az előadást időben követte a második, melyet dr. Papp György kanonok tartott A nő hivatása" címmel. Augusztus 8-án Békefi Benőné jótanácsokkal látta el a terhes anyákat, egyidejűleg a csecsemőápolásról tartott előadást. Ezt újabb egészségügyi előadások követték. Dr. Mayer Béla nőorvos Amiről a nők nem beszélnek, de szívesen hallgatnak" címmel

13 tartott előadásokat, melyeknek témáját forrásaink nem őrizték meg. Ezeken az előadásokon a nők szinte kifogyhatatlan sokaságban tették fel kérdéseiket és sorakoztatták fel a különböző nőbetegségekkel kapcsolatban tett megfigyeléseiket, a szerzett tapasztalataikat. 37 Az egészségügyi előadásokat politikai jellegű témák követték. Vajda Márton A demokrácia kritikája", Dolgos Péter a Nő és a gyermek helyzete a népi demokráciában", Hajdúk Béla A nők helyzete a népi demokráciában" címmel tartott nagysikerű előadásokat. 38 Az ismeretterjesztő előadások mellett más kulturális jellegű előadásokra is sor került: irodalmi délutánok, táncestek, gyermekek részére filmes, zenés rendezvények színesítették a Demokratikus Nőszövetség kulturális tevékenységét. 39 Az MNDSZ keretében kísérlet történt a szavalókör és a gyermekénekkar létrehozására is. 40 Megalakulásáról nincs tudomásunk. * A szövetség életében 1945-öt a vajúdás évének tekinthetjük, s egyben olyan időszaknak is, melyben a még fennálló problémákat nem sikerült megoldani. Falun lassan ment a szervezkedés, csak Büdszentmihályon alakult MNDSZ-szervezet november 25-én. A szervezkedés megindulását nehezítette, hogy az egyszerű, dolgozó parasztasszonyok, akik a múlt rendszerben mindentől elzártan, szűk családi körökben éltek, nehezen vállalkoztak a közügyek, a falu sorsának intézésére. A szervezet elsősorban Nyíregyházán végzett átfogó munkát. A demokratikus nők munkája a város társadalma széles körében elismerést és megbecsülést szerzett a szövetségnek. Bármely téren indult valami megmozdulás, annak végrevitelében becsülettel részt vettek az asszony- és leánytársak is. Nem hagyhatjuk említés nélkül azt a tényt sem, hogy a szövetség széles körű tevékenységével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a város társadalma egyes rétegeinek az MKP-vel szemben korábban táplált ellenszenve fokozatosan feloldódjék. HARC A DEMOKRÁCIÁÉRT. A NŐK AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT, AZ INFLÁCIÓ ELLEN 1946 elején az MNDSZ-ben erőteljesen vetődött fel a széthúzás helyébe a nők egysége, a sűrűsödő feladatok megoldásához a szorosabb együttműködés. Az MNDSZ tagjai nem voltak mindenben egységesek, a fő kérdésben igen: a béke és a haza iránti szeretet kérdésében egyetértettek. Az asszonyok gondolkodásmódjában, nézeteiben azonban alapvető különbségek voltak, erősen érvényesült az egyház és a Független Kisgazda Párt befolyása.

A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének szerepe Magyarország újjáépítésében a második világháború után (1945 1946) 1

A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének szerepe Magyarország újjáépítésében a második világháború után (1945 1946) 1 Orosz Júlia A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének szerepe Magyarország újjáépítésében a második világháború után (1945 1946) 1 A történelem folyamán a nők a társadalmi- és a politikai élet minden területén

Részletesebben

Az egységes falusi ifjúsági szervezetek (EPOSZ) Szabolcs-Szatmár megyében 1948-1950

Az egységes falusi ifjúsági szervezetek (EPOSZ) Szabolcs-Szatmár megyében 1948-1950 FILEP JÁNOS: Az egységes falusi ifjúsági szervezetek (EPOSZ) Szabolcs-Szatmár megyében 1948-1950 Folytassuk a magyar kommunista ifjúsági mozgalom történetének feltárását, elevenítsük fel és őrizzük meg

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

Simonik Péter: Folytatás vagy újrakezdés?! A koalíciós évek helyi szociálpolitikája Tatabánya elődközségeiben

Simonik Péter: Folytatás vagy újrakezdés?! A koalíciós évek helyi szociálpolitikája Tatabánya elődközségeiben A tanulmány eredeti megjelenési helye: Az újjáépítéstől a községegyesítésig. Tatabánya elődtelepülései a koalíciós években (1945-1948) (szerk.: Simonik Péter), Alfadat-Press Nyomdaipari Kft. Tatabánya

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-)

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGÁRÓL (1906-1950,1989-) GERGELY FERENC 1989. február 9-én adta hírül a sajtó tizenöt közéleti személyiség több hónapos előkészítő munkája nyomán újjáalakult az Országos Gyermekvédő

Részletesebben

ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT

ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT RÁKOSI MÁTYÁS ÉPÍTJÜK A NÉP ORSZÁGÁT TARTALOM A KÖVETKEZŐ LÁNCSZEM A KÖVETKEZŐ LÁNCSZEM A PÁRT: ÉLCSAPAT A MARXIZMUS-LENINIZMUS A GYŐZELEM EGYETLEN ÚTJA HARMINCÉVES A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT A NÉPI DEMOKRÁCIA

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 60.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 60. PEDAGÓGUSOK LAPJA 60. LXI. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE JUBILEUMI KÜLÖNSZÁM 2005. FEBRUÁR 2. ALAPÍTVA: 1945-BEN A MÚLT A JÖVENDŐNK TÜKRE Az élet alágyűrtjeként számontartott

Részletesebben

MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN

MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN MAGYAR EGYHAZTORTENETI VAZLATOK REGNUM ESSAYS IN CHURCH HISTORY IN HUNGARY 2000/1-4 BORSODI CSABA A SZERZETESRENDEK FELOSZLATÁSA, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÜK MEGVONÁSA 1950 NYARÁN Zúgva zajlik körülöttünk a történelmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956. Jelige: Bíró Ernő

Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956. Jelige: Bíró Ernő Hatalomváltás, gazdaság, egyház- és iskolaügy Zámolyon 1945-1956 Jelige: Bíró Ernő Pécs, 2012 Tartalom 1. fejezet: Bevezetés 3 2. fejezet: A második világháború és annak hatásai 4 3. fejezet: Földosztás

Részletesebben

Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció

Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet Írta Vincze Gábor HUNSOR publikáció A romániai magyar kisebbség elmúlt

Részletesebben

Walter Ilona. Hittudományi Főiskola Hittanárképző Tagozatán.

Walter Ilona. Hittudományi Főiskola Hittanárképző Tagozatán. Walter Ilona A Megszentelő Szeretet szolgálatában * A Szociális testvérek Társasága Romániai Kerületének munkatörténete a szerzetesrendek működésének betiltásáig A Társaság legsajátosabb feladataként a

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

II. A kolóniák élete

II. A kolóniák élete II. A kolóniák élete 1. A magyarok száma? Ahány statisztika, annyi változat. Pontosan ma sem tudni, hány magyar él elszórva a világban. Egy-két kivételtől eltekintve csak becslésekre lehet támaszkodni.

Részletesebben

SZAKSZERVEZETÜNK ELSŐ 100 ÉVÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA*

SZAKSZERVEZETÜNK ELSŐ 100 ÉVÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA* SZAKSZERVEZETÜNK ELSŐ 100 ÉVÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA* TARTALOMJEGYZÉK I. A kezdetek II. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakegylete (KASZ) (1900-1909) III. A magántisztviselők szervezkedése (MOSZ, MKAOSZ)

Részletesebben

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954

Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Farkas Ádám A MAGYAR-SZOVJET MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG TÖRTÉNETE 1945-1954 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 I. Bevezetés 3 II. A magyar-szovjet kapcsolatok 1945 és 1948 között 5 III. Már a párt árnyékában.

Részletesebben

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN 50 ÖTVENÉVES A PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN Szerkesztők: Brezsnyánszky László és Vincze Tamás Bessenyei Könyvkiadó Nyíregyháza, 2013 Kiadványunk

Részletesebben

Választási kongresszus: igen, tisztújítás: nem!

Választási kongresszus: igen, tisztújítás: nem! VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 4. SZÁM 2005. január 28. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP Vers, eredj, légy osztályharcos! Száz éve született ÜLÉSEZETT A MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGA

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS FÖLDMÍVELŐ PART 1JS Fodor Péter LAPJA A FCSLD NÉPE

AZ ORSZÁGOS FÖLDMÍVELŐ PART 1JS Fodor Péter LAPJA A FCSLD NÉPE AZ ORSZÁGOS FÖLDMÍVELŐ PART 1JS Fodor Péter LAPJA A FCSLD NÉPE A századforduló agrárszocialista mozgalmának történetével foglalkozó munkák többsége a mozgalom szempontjából meghatározó irányzatokat dolgozza

Részletesebben

Kaposszerdahelyre december 3-án vonultak be a szovjet csapatok. A szerdahelyi embereket is félelem töltötte el a bizonytalantól, a várható eseményektõl. Többen elmenekültek a faluból, közöttük a körjegyzõ

Részletesebben

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek 2. Tápiógyörgye 2010 december Önkormányzati hírek Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulása óta három alkalommal ülésezett, 33 napirendi pontot tárgyalt, 34 határozatot és egy

Részletesebben

TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK,

TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK, 0 Tomka Ferenc HALÁLRA SZÁNTAK, MÉGIS ÉLÜNK! Egyházüldözés 1945 1990 és az ügynök-kérdés TOMKA FERENC HALÁLRA SZÁNTAK, EGYHÁZÜLDÖZÉS 1945-1990 ÉS AZ ÜGYNÖK-KÉRDÉS SZENT ISTVÁN TÁRSULAT az Apostoli Szentszék

Részletesebben

AZ ANYANYELVI OKTATÁSTÓL AZ ETNIKUS KULTÚRA ÁTÖRÖKÍTÉSÉIG (Magyar iskolaügy Amerikában 1890 és 1940 között) FEJŐS ZOLTÁN

AZ ANYANYELVI OKTATÁSTÓL AZ ETNIKUS KULTÚRA ÁTÖRÖKÍTÉSÉIG (Magyar iskolaügy Amerikában 1890 és 1940 között) FEJŐS ZOLTÁN AZ ANYANYELVI OKTATÁSTÓL AZ ETNIKUS KULTÚRA ÁTÖRÖKÍTÉSÉIG (Magyar iskolaügy Amerikában 1890 és 1940 között) FEJŐS ZOLTÁN A századfordulón a magyar bevándoroltak Clevelandben, Toledóban és South Bendben

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA VAN-E MAI VÁLASZUNK? A TARTALOMBÓL: MIÉRT KÉSIK A BÉRKORREKCIÓ? SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI AZ ALAPÍTÓK ÜZENETE

PEDAGÓGUSOK LAPJA VAN-E MAI VÁLASZUNK? A TARTALOMBÓL: MIÉRT KÉSIK A BÉRKORREKCIÓ? SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI AZ ALAPÍTÓK ÜZENETE PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. FEBRUÁR 13. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN VAN-E MAI VÁLASZUNK? S ha most a tyúkszemünkre lépnek, hogy

Részletesebben

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét!

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke IV. évfolyam 4. szám http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ 1997. április Kegyelemteljes húsvétot kívánunk lapunk minden Kedves Olvasójának! Köszöntjük Dr. Dávid Imrét,

Részletesebben

ÉLETRAJZ: MATOLCSY MÁTYÁS PÁLYAFUTÁSA (1905 1953)

ÉLETRAJZ: MATOLCSY MÁTYÁS PÁLYAFUTÁSA (1905 1953) ÉLETRAJZ: MATOLCSY MÁTYÁS PÁLYAFUTÁSA (1905 1953) ELŐSZÓ Az, hogy Matolcsy Mátyás neve és tevékenysége 60 évvel halála és 70 évvel munkássága után is folyamatosan szerepel a történészek, politológusok,

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

ÉHÉSZETI KÖZLÖNY 64. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1949 MÁRCIUS. Lapunk főbb tanalma: BCU Cluj AZ'ERDELYREÍZI>MEHESZECYEÍÜLET>SZAKLAPJA

ÉHÉSZETI KÖZLÖNY 64. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1949 MÁRCIUS. Lapunk főbb tanalma: BCU Cluj AZ'ERDELYREÍZI>MEHESZECYEÍÜLET>SZAKLAPJA ÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ'ERDELYREÍZI>MEHESZECYEÍÜLET>SZAKLAPJA 64. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1949 MÁRCIUS Lapunk főbb tanalma: Éljen a béke őre a dicsőséges Vörös Hadsereg Román Viktor 61 Részletes beszámoló az EME

Részletesebben

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6.

Nonprofit szervezetek joga DemNet könyvek 6. DemNet könyvek 6. Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Budapest 2006 Második, javított kiadás Szerzők: Csanády Dániel Harangozó Attila Nemes András Rixer Ádám Tóth Judit Virág Mária Szerkesztette:

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 5

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 5 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2007 5 ELÛZETVE L. Simon László: Horgolt harisnya és bársonycipõ A nadapi sváb plébános képei elé 3 Tóth Ágnes: A magyarországi németek kitelepítése Felelõsségrevonás

Részletesebben