Regina Krónika 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regina Krónika 2011."

Átírás

1 Regina Krónika XII. évfolyam 1. szám január 9. reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja 2011: a család éve Bíró László püspök levele a Család éve alkalmából názáreti szent család mindig is a A szeretet, az imádság és a munka iskolája volt hangoztatta XVI. Benedek pápa Spanyolországban, a Sagrada Familia templom felszentelésekor. Napjainkban az életkörülmények megváltoztak, hatalmas technikai társadalmi és kulturális fejlődés zajlott le. E fejlődésnek együtt kell járnia az erkölcs, a mások iránti figyelem fejlődésével. Védeni és segíteni kell a családokat, hiszen az emberi élet alapja az egy férfi és egy nő közötti nagylelkű és felbonthatatlan szeretet. Az igaz szabadság csak ott születhet meg, és maradhat fenn, ahol szeretet és hűség uralkodik. Az Egyház tehát megfelelő gazdasági és szociális intézkedéseket kér ahhoz, hogy a nők maradéktalanul megvalósíthassák hivatásukat otthon és a munkahelyükön. A házasságban egyesülő férfi és nő alkotta család élvezze az állam határozott támogatását. Legyen a gyermekek élete szent és sérthetetlen fogantatásuk pillanatától kezdve. Segítsék elő jogi és szociális téren is a születések számának növekedését. Az Egyház szemben áll mindennel, ami az emberi élet ellen irányul, és támogat mindent, ami elősegíti a természet rendjét, a család intézményének javát. Szentatyánk egyik nagy témája a család. Mindegyre hangsúlyozza az emberről alkotott keresztény felfogást, és azt, hogy a család abszolút értelemben alapvető vonatkozási pontja a társadalom építésének, a személy átfogó fejlődésének, az élet befogadásának. A család témájára való utalás rendkívül időszerű napjainkban. Kultúránk és társadalmunk ezzel szemben gyakran nem védelmezi a családi élet dimenzióit. Az örök ige a család ölén lett emberré. Jézus Krisztus kiüresítette önmagát (Fil 2,7), mindenről lemondott, de arról nem, hogy családban testesüljön meg. A megváltás műve a családban kezdődött. A fiatal egyház családokban élt, erősödött és gazdagodott a Lélek által. Az Egyház útra indulásának első fázisában keresztény eleink a kenyértörést házanként végezték és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el közös eledelüket (ApCsel 2,46). Családi közösségben gyűltek össze, hogy Krisztusra és az Ő megváltói halálára emlékezzenek. A nagy család gyűlt össze (az időközben testvérré vált rabszolgák is), hogy az Úr vacsorájára emlékezzék, belőle részesedjék. Kisebb-nagyobb családi közösségben oktatták a gyermekeket, nevelték őket az Úr félelmére. A családegyház fokozatosan kitágult. Az eucharisztia ünneplésére egyre többen gyűltek össze. Számos jómódú keresztény Rómában egész házat bocsátott rendelkezésre, hogy az egyre növekvő gyülekezet közösen ünnepelhessen. A szabadság beköszönte, a növekvő igények hozták magukkal, hogy egyre szebb templomokat építsenek. Így alakultak ki fokozatosan a családegyházból a helyi közösségek. Az egyház éltető magja, alapsejtje minde a mai napig a családegyház. A család első püspökei Szent Ágoston gondolatát idézve a családapák és családanyák. Az egyház életének bázisa változatlanul a hitét megélő család. Ezt akarta hangsúlyozni a II. Vatikáni Zsinat, amikor a régi egyházatyák által használt családegyház fogalmát felelevenítette. A kisegyház minden egyes tagja felelős a többiért, egymás hitét ébreszti, erősíti. Amikor a Magyar Katolikus Egyház meghirdeti a család évét, a harminc évvel ezelőtt, 1981-ben megjelent Familiaris Consortio-ra, II. János Pál pápa apostoli buzdítására is emlékezve, sokrétű célt szeretne megvalósítani. A Családok Nagy Pápája sokat idézett gondolata: Család, légy az, ami vagy! A családév szeretné erősíteni a család belső identitását, ugyanakkor szeretné tudatosítani a család missziós felelősségét is. A család ugyanis egyszerre tárgya és alanya az evangelizációnak. Tárgya az evangelizációnak, rá irányul. Ebben az értelemben az egyházközségek segítsék és bátorítsák a fiatalokat a megalapozott házasságra. A távolabbi felkészülést segíti a családi életre nevelés, a közelebbi pedig a párkapcsolatokat irányítja a szentségi házasság felé, már a jegyeskort megelőzően. Fontos a házasságok kísérése, összefogása csoportokba, és hogy legyen, aki ott áll azok mellett is, akik válsággal, különböző nehézségekkel küzdenek. A családnak, mint az evangelizáció alanyának pedig az a feladata, hogy kinyilvánítsa és közölje a szeretetet, amely eleven visszhangja és tükröződése Isten emberek iránti szeretetének, a Vőlegény Krisztus szeretetének a Menyasszony Egyház iránt. (FC 17.) A család éve szeretné felragyogtatni a család értékét, tudatosítani, hogy a házasságon alapuló család nélkül a nemzet elenyészik, a gazdaság összeomlik, a kultúra lehanyatlik. Társadalmunknak amelyet az individualizmus, szekularizmus, relativizmus, materializmus tépáz a család nyújt menedéket, mert képes a társadalom megújítására, hiszen a házasságon alapuló család, elfogadva az életet, a jövő záloga. A család éve kegyelmi idő. Kereszténységtől távolodó világunk csak olyan keresztények életpéldája nyomán fogja Istentől megáldott, békés új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak!

2 2. Regina Krónika január 9. újra befogadni az evangéliumot, akik Krisztussal való őszinte, állandó, boldogító találkozásban élnek, és másokat is meghívnak erre a közösségre. XVI. Benedek pápa mondja: Jézus azért jött, hogy a szegényeknek hirdesse az örömhírt; márpedig a legszegényebb az, aki kiábrándult az abszurdnak, ellentmondásosnak vélt életből. Az örömtelenségből szeretetlenség, irigység, önzés fakad és minden rossz, ami tönkreteszi az embert és a világot. Az öröm forrása a szeretet, a szeretet pedig a családban forrásozik. A családok tanúságtételét az Eucharisztia, a bűnbánat szentsége, Isten igéjének hallgatása és az imádság hitelesíti. Vagyis egyedül azok a keresztények képesek tanúságtételre, akik őszinte és élő kapcsolatban vannak Krisztussal, és akik Krisztusból reményt merítenek az élet összes dimenziójához. A személyek igazi közösségévé vált házasságok és családok tanúságot téve útjukról példájukkal másokat is segítenek közösséggé válni. Hiábavaló távoli, mégoly fontos igazságok újra, meg újra felidézése, ha a családokban nem tudatosul: az ő feladatuk a társadalom átalakítása. Máskülönben épp a család lesz az első áldozata azoknak a bajoknak, melyeket közömbösen szemlélt és nem hárított el. A család társadalmi feladata révén arra is hivatott, hogy beavatkozzék a társadalmi életbe, azaz elsősorban a családoknak kell gondoskodniuk arról, hogy az állam törvényei és intézményei nem csupán ne sértsék a családot, hanem nagyon határozottan támogassák és oltalmazzák jogait és feladatait. Így tehát a családokban egyre inkább tudatosulnia kell annak, hogy főszerepet játszanak a családpolitikában. (FC 44) A családok hatékony fellépését elősegíti összefogásuk, ha nem egyenként, hanem közösségként lépnek fel. Hívok minden jó szándékú embert, hogy élje, ünnepelje, hirdesse, a Család Evangéliumát. Az életet szolgálni öröm. Modern világunk az erőfeszítés nélkül birtokba vehető olcsó és múló örömöket reklámozza. A jövő nemzedékét azok a családok adják, akik örömmel és szeretettel, sokszor áldozatok és küzdelmes erőfeszítések árán is szolgálják az életet. Bíró László az MKPK családreferens püspöke (Magyar Kurír) Gondolatok a három napkeleti bölcsről Jézus megszületését az angyalok a pásztoroknak hirdetik, akik a környéken legeltetik nyájaikat. Kik is voltak ezek a pásztorok? Legtöbb esetben a nép kivetettjei, lenézettei, a nép páriái. Nem voltak, nem lehettek hívő emberek a zsidó hagyományok szerint, nem volt helyük a zsinagógában sem. Az Atya mégis angyalai által nekik adja tudtul, hogy megszületett a Megváltó. Ők hódolhatnak először a jászolban fekvő kisded Jézus előtt, s ők imádhatják először a saját, egyszerű szavaik segítségével. De hol van a zsinagógák népe, hol vannak az írástudók, hol vannak a nép vénei? Igen! Ott vannak a kényelmes otthonaikban, ahová nem fogadják be a szülés előtt álló Máriát. Kitaszítják maguk közül, s nem jut nekik más szálás, csak a vedlett istálló. Itt szüli meg Mária Isten egyszülött fiát. Pólyába csavarja s jászolba fekteti a kisdedet. Nézzük meg, mi történhetett az ezt követő időben? Útbaigazítást Máté evangéliuma ad. Tudjuk, hogy József ács volt. Tudjuk, hogy abban az időben, Betlehemben nagy építkezések folytak, így József is jól jövedelmező munkához juthatott. Elképzelhető tehát, hogy a család letelepedett Betlehemben. Így volt lehetséges, hogy a három keleti bölcs Betlehemben találja meg a zsidók leendő királyát. A három bölcs feltételezhetően csillagász volt, s az akkori csillagászat a csillagjóslást is magába foglalta. Babilon eleste után talán a fogoly, majd felszabadult zsidóság messiás várása hatott az ott lakó népekre is felbukkan keleten az a jóslat, hogy a világ új uralkodója Babilontól nyugatra fog megszületni. Felfedezve egy új csillagképet beteljesülve látják a jóslatot, elindulnak kelet felé, s eljutnak Jeruzsálembe. Jeruzsálembe, ahol senkinek sem tűnik fel a z új csillag. Így Heródestől a írástudókon át a népig döbbenten hallgatják a keleti bölcseket: Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat. A megriadt Heródes a főpapoktól és az írástudóktól tudja meg Mikeás próféta jövendölését Te, Betlehem, Júda földje egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei között hisz belőled származik a vezér aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz. E hír hallatára elmennek Betlehembe és hódolnak a gyermek Jézusnak, ajándékot adnak, amelyek szimbolikus jegyeket is hordoznak: aranyat ami a szeretet jele, tömjént ami az istenség jele, mirhát ami a kereszthalál jele Döbbenetes Isten akarata, hiszen a népnek a megvetett, hitetlennek tartott pásztoroknak mondják el az örömhírt, míg az uralkodóval, a papi vezetőkkel az idegenek közlik Izrael igazi királyának, megszületését, azt a tényt, hogy Isten belépett az ember világába. Vajon mi észrevesszük-e ezt a belépést? Érzékeljük-e lelkünkben most az ünnepekben Isten közelségét? Tudunk-e lélekben ünnepelni? Tud-e a család a karácsonyfa alatt együtt imádkozni? Meg tudjuk-e köszönni az Atya igazi karácsonyi ajándékát, Jézust? Gondolkodjunk el ezeken, hogy méltók legyünk Isten ajándékát, a megváltónkat befogadni, hogy a karácsony mindig a szeretet a béke ünnepe legyen. Tölgyes József

3 2011. január 9. Regina Krónika 3. December 12-én délután ünnepi szentmise keretében emlékeztünk meg templomunk felszentelésének 150. évfordulójáról. Meghívtunk minden valaha itt szolgáló atyát és a város papjait, akik szép számban képviseltették magukat. A szentmisét Márfi Gyula érsek atya mutatta be, a szentbeszédet Pápai Lajos püspök atya mondta, aki maga is plébános volt itt 1985-től 1991-ig, amikor Győri megyéspüspöknek nevezték ki. Néhány gondolat a püspök atya beszédéből: 150 éve telepítette le itt Veszprémben Ranolder János püspök az angolkisaszszonyok rendjét, és alapított egy népiskolát. Ward Mária Nővérei azóta élnek és dolgoznak itt, nevelték és nevelik a fiatalokat, leszámítva a kommunista diktatúra évtizedeit. Ezért adunk ma hálát gaudéte vasárnapján örvendező lélekkel, ahogy az orációban hallottuk. Az angolkisasszonyok iskolái Krisztust hirdették mindenek előtt. Nekünk is ez a feladatunk ma, de először is nekünk kell élő hitre jutni, hogy Krisztust tudjuk sugározni. De mit jelent hinni Istenben, Jézus Krisztusban? Az értelmi megfontolás még nem hit. Hinni annyit jelent: befogadni kinyilatkoztatásként, amit Isten hozzánk intéz. I. János Pál pápa mondta: Az az Jubileum! Isten, akit az ateisták tagadnak, nem az az Isten, akiben mi hiszünk. A megtérés mindig találkozás, mégpedig a háromszor személyes Istennel találkozik a megtérő, nem pedig egy okkal. Az advent ideje a várakozás ideje is. Az első advent a Krisztus eljövetelét megelőző időszak volt, amely az első karácsonyig tartott. Jézus Krisztusba vetett hitünkkel a világ reménységét hordozzuk. Ennek a világnak ma is Krisztusra van a legnagyobb szüksége. Látjuk, hogy milyen sok a kiábrándulás, a bizonytalanság, milyen kevés a papi és a szerzetesi hivatásra jelentkezők száma, ami ezzel összefügg. Izaiásnál olvashatjuk: Ne féljetek! Maga Isten jön, hogy szabadulást hozzon. De természetesen mindnyájan felelősek vagyunk. Krisztus ugyanis ma is hív, mint mindig, és ma is pontosan annyit, amennyire szükség van. Ez a hívás elérheti a fiatalt a hívő családon keresztül, vagy egy jó keresztény közösségen keresztül, vagy egy jó pap példáján keresztül. Ebből is látszik, hogy mindnyájan felelősek vagyunk. Mi is bízunk abban, hogy ha mindnyájan tanúságot teszünk Istenbe vetett hitünkről, akkor lesz jövője a magyar katolikus egyháznak, lesz jövője a papságnak és a szerzetességnek is. Ezen a szép ünnepen forduljunk a Regina Mundihoz, a Világ Királynőjéhez, a Szűzanyához a legrégibb máriás imádságnak a szavaival, amelyet egy egyiptomi papiruszon találtak, és amelyet keresztény őseink már a III. században imádkoztak: Irgalmasságod alá menekülünk Istenszülő Imádságainkat ne vesd el a szükségben De szabadíts meg a veszélytől Egyedül tiszta, egyedül áldott! Az Angolkisasszonyok (jelenleg Cong regatio Jesu) rendjének nevében Knáb Judit tartományfőnöknő szólt a hivatások számának sajnálatos csökkenéséről rendjükben, és az aktív nővérek drámaian csekély arányáról. Ennek következtében a veszprémi házat kénytelenek lesznek hamarosan bezárni, mivel jelenleg Apollónia nővér egymaga tartja itt a frontot. A jubileum alkalmából Ticz Zsuzsanna CJ nővér szerkesztésében templomunk történetét jelentették meg a Regina Krónika külön kiadásaként. A szentmise után agapét tartottunk a közösségi házban. Demény Anna Fotók: Kreschka Miklós

4 4. Regina Krónika január 9. Év végi hálaadás és beszámoló december 31. Ismét év végi hálaadásra jöttünk össze itt a Regina Mundi Plébánia-templomban. És így az év végén az esztendő átgondolása nyomán a hála lelkülete kell, legyen bennünk a felhasznált lehetőségekért, ami kegyelmi idővé tette az évet, és a bűnbánatot azok miatt, amiket elhanyagoltunk, elszalasztottunk, amikor visszautasítottuk a kegyelem lehetőségét. Ez a lelkület hozott mai ide minket. Ennek az évnek a befejezése is hálára, köszönetre indít minket Isten iránt. Most kicsit azt tekintsük át, hogy a plébános szemüvegén keresztül - a közösség életében milyen dolgok, események történtek, vagy alakították életünket. Január: Ökumenikus imahét keretében templomunkban Závody Zsuzsanna református lelkész hirdetett igét az imahét negyedik napján, amelynek témája, A nekünk ajándékozott hit volt. A betegek vasárnapján ez évben is szentmise keretében szolgáltattuk ki a betegek szentségét az idős, beteg, testvéreinknek. Csatlakozva a megkezdett templom felújítási munkálatokhoz folytatjuk a templom külső belső felújítási munkálatait. A nemzeti kulturális örökség védelmi minisztérium kollégiuma által meghirdetett pályázaton egyházközségünk 5millió 800ezer forintot nyert. Február, Március: Húsvét ünnepére a hévízi Kiss László esperes-plébános atya által tartott nagyböjti lelkigyakorlattal, a keresztúti imádságokkal, szentgyónással, a nagyheti szertartásokkal készültünk fel. A keresztúti imádságokat változatosabbá tette egy-egy alkalommal templomunk ifjúsági ének- és zenekarának, valamint templomunk Schola Regina kórusának s szolgálata. Isten segítse őket, hogy folytathassák ilyen irányú szolgálatukat. Április 28-tól május 1-ig autóbuszos zarándokutat szerveztünk a torinói halotti lepel megtekintésére. Egyházközségünk tagjai is részt vettek a zarándokúton. Május 15-én a Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok) szerzetesrend ünnepelte veszprémi alapításának 150. évfordulóját. Knáb Judit tartományfőnöknő köszöntője után ünnepi szentmisét mutattak be templomunkban, majd emléktábla avatásra került sor Molnár Edit CJ nővér emlékére. A találkozó ideje alatt lehetőségünk nyílt a Szilágyi iskola és az Ipari Szakközépiskola és gimnázium épületének bejárására. Május végén és június elején 32 iskolás járult elsőáldozáshoz a Szilágyi illetve a Botev és a Simonyi Iskolákból. Pünkösdhétfőn pedig a három iskolából 23 gyermeket részesített a bérmálás szentségében Márfi Gyula érsek atya a Szent László-templomban. A felnőtt katekézisek végén 6 felnőtt részesült a bérmálás szentségében, illetve 4 fő ekkor is keresztelkedett meg. Június 2-tól 5-ig egyházközségünk számos tagja vett részt az úrnapi zarándokúton Krakkóban. Köszönet a szervezőknek a négynapos útért, amely hetekre való élményt nyújtott. Június 28-tól július 2-ig a Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület keretében a plébánián gyermekfoglalkoztatóra került sor a 4 5 éves korosztálynak. Június 19-én a celldömölki kegytemplomban megemlékező szentmisén vettünk részt Tóth Gyula plébános atya emlékére, pappá szentelésének 28. évfordulóján. A szentmise után a helybéli temetőben került sor síremlékének megáldására. Negyedszer rendezték meg hitoktatóink a nyári napközis tábort június 21. és 25. között a közösségi házban, megtekintették a veszprémi bazilikát, a Gizella Királyné Múzeumot; jártak az állatkertben és a Gulyadombon, meglátogatták Kislődön a Sobri Jóska Kalandparkot és Bakonybélen megtekintették a monostort. Szeptemberben ünnepelte a Regina Krónika, egyházközségünk havilapja, indulásának 10. évfordulóját. Márfi Gyula érsek atya Isten áldását kérte a szerkesztők és cikkírók további munkájára. Szeptember 9-től 12-ig zarándokúton vettünk részt Velencében. Ellátogattunk a Murano-szigeten lévő Szent Donát-templomba is, ahol Szent Gellért ereklyéjének jelenlétében vettünk részt szentmisén. Szeptember 18-án, szombaton, Steiner Attila vezetésével létrejött az első veszprémi apa-fia nap, amelynek célja az volt, hogy újabb lehetőséget teremtsünk mind az apáknak, mind a fiaiknak arra, hogy még több idő együtt töltésével jobban elmélyítsék kapcsolatukat, és egyszerűen, zavartalanul tanulhassanak egymásról. A Szilágyi keresztény iskola is az idén ünnepelte alapításának 150. évfordulóját. Az ünnepi rendezvénysorozat lezárásaként október 9-én az iskola vezetősége zarándoklatot szervezett a Csatár-hegyi Szent Kereszt-kápolnához. A szentmisét László Dezső atya, az iskola lelki igazgatója mutatta be. A hagyományos szeptemberi egyházközségi zarándoklatunkat ez év október 16-án Gödöllő-Máriabesnyőre szerveztük. Gödöllőn a Grassalkovich-kastélyt, Máriabesnyőn pedig szentmisén vettünk részt a kegytemplomban, és megtekintettük a Grassalkovich-kriptát. Templomunk felújítása ebben az évben is folytatódott. November első hetében kezdték el a vállalakozók a bejárati tér javítási, festési munkáit. Ebben a körben javíttattuk ki a hibás, törött burkolólapokat, nem csak az előtérben, hanem a templomhajóban is. Megtörtént az oldalkápolna külső ablakainak a cseréje, a bejárati ajtó felújítása, valamint a régóta esedékes hangosítás felújítása is, amelynek munkálatait Almásy András és Triebl László végezte nagy precizitással lelkes szakmai hozzáállással. És egyben a hívek nagylelkű kedves adományának köszönhetően sikerült a padok elején található és használható székek kárpitozása. Köszönet a szervezőknek és az adakozóknak. További céljaink egy új oltár, ambó és székek elkészítése. Ha a kedves testvérek pénzbeli adománynyal kívánnak az oltár elkészítéséhez

5 2011. január 9. Regina Krónika 5. hozzájárulni, ezt megtehetik az elkövetkezendő hónapokban. Október 27-én, az esti szentmisében emlékeztünk meg Tóth Gyula plébános atyáról, halálának első évfordulóján. November 1-jével Márfi Gyula érsek atya kinevezte László Dezső atyát a Regina Mundi Egyházközség plébánosává. Életére és szolgálatára Isten áldását kérjük. Ugyancsak november 1-jétől új kántora van egyházközségünknek Kicsák Tamás személyében. Ugyanakkor köszönetet mondunk Rostetter Magdolnának, Almásy Andrásnak és Lendvai Istvánnak a február óta végzett áldozatos munkájukért. December 1-jén ötéves lett a bendzsós ifjúsági zenekarunk, akik minden hónap második vasárnapján a 9 órai szentmisén szolgáltatják a liturgikus zenét. Isten áldását kérjük a további szolgálatukra! A szentségimádási napunkat a szokott módon tartottuk meg december 8-án. Az adventi készületünket tudta szolgálni, hasonlóan a hajnali szentmisék is, amelyeken a szokott buzgósággal vettek részt a kedves hívek. A hajnali szentmiséken új színként jelentkezett a keresztény egyetemi hallgatók ökumenikus zenekara és énekkara keddi és csütörtöki napokon. December 12-én ünnepeltük templomunk felszentelésének 150. évfordulóját. A délután 3 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Márfi Gyula érsek atya mutatta be, a szentbeszédet Pápai Lajos püspök atya mondta. Számos, régebben templomunkban plébánosként vagy káplánként szolgáló atya is koncelebrált. Knáb Judit nővér, az Angolkisasszonyok rendjének tartományfőnöknője is beszédet mondott, valamint Ticz Zsuzsanna nővér szerkesztésében megjelentették templomunk történetét a Regina Krónika különszámaként. Szentestén hagyományosan a fiatalok és a gyerekek színvonalas betlehemes játékával hangolódhattunk az ünnepre, köszönet a rendezőknek, hogy évrőlévre megajándékoznak minket vele. Templomunk felújítási munkálataihoz adományokat gyűjtünk. Ennek érdekében koncertsorozatot szerveztünk havi rendszerességgel. Az első a Talitha Kúmi keresztény együttes koncertje volt, december 19-én. Sorozatunk további koncertjein fellép: A Schola Regina, Lendvai István és Mészáros Zsolt Máté, a Bendzsós ének- és zenekar. Kérjük a kedves testvéreket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a koncerteken, és lehetőségeik szerint támogassák a szükségessé vált felújítási munkálatokat. Ugyanitt szeretném megköszönni mindenkinek, aki eddig nagylelkűen nyújtott támogatást. A plébániai karitászcsoport ebben az évben 30 rászoruló családot tudott segíteni a testvérek karácsonyi adományaiból, a közösségi házban pedig már harmadik alkalommal szerveztek az időseknek és egyedülállóknak hangulatos karácsonyváró rendezvényt. Az Isten iránti hálához hozzá kell kapcsolnunk az emberi köszönetet is. Köszönetet mindazoknak, akik imádságukkal, munkájukkal, tanácsaikkal, adományaikkal segítették közösségünket és építették Isten országát. A templomi tevékenységükért Apollónia nővérnek és segítőinek, orgonistánknak, énekeseknek, ministránsoknak. A plébániai tevékenységért az irodai és a karitász szolgálatot végzőknek, hitoktatóknak, újságszerkesztőknek és -íróknak, templomatyánknak a ház körüli teendők végzésében, a templom és a plébánia takarításában és más egyéb tennivalókban segítőknek, a közösségvezetőknek és mindazoknak, aki bármilyen módon részt vett a munkánkban. Isten adjon jutalmat mindannyiuknak, és segítsen minket kegyelmével továbbra is, hogy folytatni tudjuk az ő szolgálatát. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében december 26-án megkezdődik a Család éve hazánkban, amely december 30- án, Szent Család vasárnapján ér majd véget. Döntésüket az a szándék vezérelte, hogy mi, katolikus keresztények, tanúságot tegyünk hitünkről és felkeltsük az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt. S amikor most hálát adunk, kérjük egyúttal Istent azért is, tegye szívünket nyitottá és készségessé, hogy indításait kövessük az új évben is! Fotó: Demény Anna Bormgáldás Szent János napján

6 6. Regina Krónika január 9. Betlehemi történet Játszóház a Szilágyiban! Szeretettel hívjuk az iskolába készülő óvodásokat szüleikkel, testvéreikkel a Szilágyi-iskolában tartandó játszóházba. A következő találkozás: január 15., a kor kezdődő ovismisét követően. Téma: A tél örömei Kézműves-foglalkozás, játék, jó hangulat várja a kedves érdeklődőket! Ismét jó hangulatban telt a decemberi adventi játszóház nálunk, a Szilágyi Keresztény Iskolában. Karácsony közeledtével próbálunk egy kicsit jobban odafigyelni a lelkünkre, imádságos életünkre, hogy minél közelebb kerülhessünk ezáltal a kis Jézushoz. Erről az oldalról próbáltuk megközelíteni a játszóház témáját, mikor lázasan készülődtünk. Vajon mindenkinek ugyanazt jelenti Betlehem világossága, egyszerűsége, szegénysége? A mai bonyolult, rohanó világunkban bizony néha nehéz eligazodni még a legegyszerűbb helyzetekben is. Nem vesszük észre, hogy a legapróbb dolgok teszik boldoggá az életünket: mint például az őszinte szó, vigasztalás, bíztatás, dicséret, az, hogy szeretettel fordulunk egymáshoz Ennek csak egy töredékét próbáltuk nyújtani a hozzánk látogatóknak. A gyermekmisén már a harmadik gyertya gyúlt meg az adventi koszorún. Egyre nagyobb a fény, egyre közelebb a várva várt esemény. Mindig rácsodálkozom a gyerekek tekintetére, ahogy átszellemülten figyelik Dezső atya szavait. Igen, ez a fél óra róluk szól! A Szilágyi iskola kis épületében apró mécsesek fénye terelte az ide látogatókat, ahol külön foglalkoztunk, kicsikkel és nagyokkal. Egy igaz történetet mondok nektek Szent Józsefről és Szűz Máriáról. Majdnem 2000 évvel ezelőtt történt, abban az időben mikor Zsidóország, ahol ők laktak, a Római Birodalom része lett. kezdtem az elbeszélést. Képek segítségével elevenítettük fel, mi is történt akkor Betlehemben. Próbáltuk kicsit életszerűbbé tenni az eseményeket azáltal, hogy helyi és korabeli szokásokat is beleszőttünk a történetbe az utazásról, az útra készülésről: pl. hogyan utaztak abban az időben az emberek, imádkoztak, kérték a jó Istent, védje meg őket a hosszú úton, Mária kenyeret sütött, meleg takarót varrt gyermekének, Józsefnek szüksége volt egy botra kutyák és kóbor állatok ellen Így a gyerekeknek nagyobb valóság-élménye, tisztább fogalma lesz Jézus emberségéről. Közben pedig ismerős dallamok csendültek fel, melyet gitárkísérettel együtt énekeltünk. Az alkotni vágyók később készíthettek karácsonyi üdvözlő lapot, mikor is egy gyönyörű karácsonyfát varázsolhattak apró, fehér hengerekből; csillogó ruhájú angyalkát; valamint a kis Jézus könyvjelzőjét. Közben fahéj illat terjengett mindenfelé: sült almával és gőzölgő teával kedveskedtünk a vendégeknek. Remélem mi is, kollégáim segítségével utat mutattunk az igazi Jézusváráshoz! Ha néhány pillanatra is, de sikerült megállítani az időt, és tudtunk váltani néhány jó szót, egymásra figyelve, odaadóan. Őrizzük ezt minél tovább a szívünkben még sokáig, az ünnepek multával is! szöveg és fotó: Barabás Andrea Felajánlás Felajánlunk egy jól működő, 10 éves, nagy méretű hűtőt (IGNIS ARL 126/G). (Elérhetőség a Karitásznál) Imahét Imahét a Krisztus-hívők egységéért január Az idei évben az imahét mottója: Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. (ApCsel 2,42) Lapzártáig a városi közös imádságok programja még nem alakult ki. Kérjük, figyeljék a templomi hirdetést és a kiírást!

7 2011. január 9. Regina Krónika 7. Téli gondolatok Pásztorjáték Különös év volt a nemrég elköszönt. Viharok, tomboló orkánok, áradások váltogatták egymást. A Balaton vízszintje már most olyan magas, mint a tavaszi áradások idején. Későn jött és rövid volt a nyár, szinte nem is volt ősz. Aztán Mindenszentekkor, amikor más években már gyakran havazott, kellemes tavaszias idő köszöntött ránk. Alig hittem a szememnek, amikor november közepén ibolyát találtam az Öreghegy oldalában lévő kertünk egyik szegletében. Még a madarak is felélénkültek, s már a télre bevackolt legyek is újra dönögni kezdtek az ablak körül. Egyik nap az ablakon át elmerülten nézegettem a megkopaszodott selyemakácon bogarászó kis cinkét, s ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy megfogjam, megsimogassam fejecskéjét, közelről gyönyörködjek sárga begyében, szürkés szárnytollaiban, kezemben érezzem kis teste melegét, talán azért, mert soha nem volt madaram. Másnap kilépek az ajtón, s mit látok, egy kis cinkét a hátán, lábai az ég felé, a szeme nyitva. Reménykedtem, hogy él, hiszen még meleg volt, puha és gyönyörű. Gondoltam, talán csak elkábult, amikor az eget visszatükröző üvegtáblát messzi távlatoknak vélve nekirepült az ajtónak, ámde tévedtem. Előző napi kívánságom teljesült, de igazán nem így gondoltam. Eszembe jutott egy mondat, amit ugyan az ima erejével kapcsolatban hallottam valahol, de ide illik: vigyázz, hogy mit kérsz, mert megkapod. Nos, talán ez is igaz, vigyázz, hogy mire vágysz, mert megkaphatod November végére mindent belepett a hó, aztán elolvadt, aztán újra esett, közben a hőmérő higanyszála egyre lejjebb csúszott, karácsonyra pedig enyhébb időt jósoltak. Éppen fordítva, mint régebben lenni szokott, amikor még az ózonlyuk rendben volt, a széndioxid kibocsátás meg a légszennyezés sokkal alacsonyabb volt és sok, az éghajlatot befolyásoló tényező is más volt. Télen hideg volt, nyáron meg meleg; olyan zimankó volt gyermekkorom adventjein, hogy csak úgy tudtunk elmenni a hajnali misére, ha előtte apám vagy nagyapám elszórta a térdig érő havat az udvar hosszában a kapuig. Nyáron meg olyan meleg volt, hogy az udvarra kitett bádogkádba tuszkoltuk jobb sorsra érdemes, fürdéstől genetikailag irtózó Dixi kutyánkat, hogy megóvjuk a hőgutától. Szóval különös volt az egész év, sokaknak, akik az árvíz sújtotta területen élnek egyenesen tragikus, mégsem gondolom, mint sokan mások, hogy a furcsa időjárás a világ végét jelezné, vagy Isten büntetése volna. Egyszerűen csak a felelőtlen emberi magatartás egyenes következménye, amit nevetséges lenne a Teremtőre hárítani. A télről szólva óhatatlanul eszembe jutnak azok, akik a hidegtől szenvednek. Bodza kutyámat sétáltatva a közeli erdőben gyakran találkozom azokkal a hajléktalanokkal, akik az erdőben öszszetákolt bodegákban laknak. Bebugyolálva, a hidegtől kékre fagyott arccal, a kukákból összeszedett holmikkal megtömött műanyag szatyrokkal igyekeznek nyomorult erdei szállásuk felé. Egyszer azt mondta egyik barátunk, szeretnék nálatok kutya lenni. És valóban, nagyon szomorú, de azt kell mondanom, hogy a kutyámnak jobb dolga van, mint ezeknek a szerencsétlen embereknek. Azt sem firtatom, okai-e ők annak, hogy ide jutottak vagy sem, s azt is tudom, hogy leginkább az ország anyagi helyzetén múlik a hajléktalanok problémájának megoldása. De amikor a mai Magyarországon minden ötödik gyermek éhezik és fázik láthattunk a tévében riportot erről éppen eleget akkor nagyon tiszteletre méltó Hegedüs Zsuzsa szociológus Minden gyermek lakjon jól kezdeményezése, de lehet, hogy nem elég. Kíváncsi lennék, hányan csatlakoztak hozzá és ajánlottak fel némi összeget erre a célra. Nem hallottam, hogy egyetlen, ügyeskedő milliárdos könnyített volna ily módon a lelkiismeretén. Bár új kormányunk rettenetes örökséggel indult és igazán sok fronton igyekszik rendet tenni, úgy gondolom, ezt prioritásként kéne kezelni. Éhező gyermeket még a tévében is borzasztó látni. A téli gondolatok általában nem túl derűsek. Hideg van, hamar sötétedik, túl vagyunk a karácsonyon is és még hosszú lehet a tél. Ilyenkor már nincs ünnepi készülődés, várakozás, izgalom. Ebben az évszakban talán empatikusabbak is vagyunk, mint máskor. Jobb szívvel adakozunk, segítünk másoknak. Csak szándékaink, elhatározásaink idővel el ne olvadjanak, mint a hó. E. Hargitai Márta Fotó: Demény Anna

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Jézus megkeresztelkedése

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Jézus megkeresztelkedése Regina Krónika reginamundiplebania.hu facebook.com/regmun14 A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVII. évfolyam 1. szám 2016. január 10. Közvetlenül nyilvános tanításának megkezdése előtt, Jézus

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

hzéw [tütçzáé Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője AZ EMMAUSZI ÚTON

hzéw [tütçzáé Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője AZ EMMAUSZI ÚTON hzéw [tütçzáé 2011. április, Szent györgy hava Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője AZ EMMAUSZI ÚTON Ketten bandukoltak letörten, csalódottan a poros országúton Jeruzsálemből Emmausz felé.

Részletesebben

két, kerekesszékkel is használható az épületben, egyik Tájékozódást segítő információs tábla

két, kerekesszékkel is használható az épületben, egyik Tájékozódást segítő információs tábla XI. 1. 2011. január Házunk tája Testületi tájékoztató Hulladékszállítás 2011. évi díjai 2. oldal Iskolabáli meghívó Műv.Ház programok 3. oldal Agrárfórum Falugazdász hírei 4. oldal Saláta (apró-ságok és

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója //

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Új Pünkösd Az Atya szeretet végtelen, Mindig segít az embereken. Már Ádámnak megmondta: Ember küzdj, és bízva bízzál Én nem hagylak el téged

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Urunk megjelene se ví zkereszt

Urunk megjelene se ví zkereszt Urunk megjelene se ví zkereszt 2014.01.06. Epifánia az Úr megjelenése. Már a név is idegen nekünk, nyugatiaknak. Nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Nekünk, nyugatiaknak karácsony az ünnepünk. Mi tehát az epifániának

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben Ünnepi miserend és programok Veszprémben December 24. 06:00 Roraté szentmise Regina Mundi templom 07:00 Szentmise Magyarok Nagyasszony templom 15:30 Betlehemes játék - Regina Mundi templom 16:00 Ünnepség

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván Veszprém Város Önkormányzata

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván Veszprém Város Önkormányzata Illatos Advent 2014 Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kíván Veszprém Város Önkormányzata November 28. Péntek 13:00-17:00 A Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület és a karácsonyi 15:00-18:00

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak!

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak! Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 1. szám 2015. január 11. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak! Az új év kezdetén boldogságot szokás kívánni

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben