Regina Krónika 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regina Krónika 2011."

Átírás

1 Regina Krónika XII. évfolyam 1. szám január 9. reginamundi.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja 2011: a család éve Bíró László püspök levele a Család éve alkalmából názáreti szent család mindig is a A szeretet, az imádság és a munka iskolája volt hangoztatta XVI. Benedek pápa Spanyolországban, a Sagrada Familia templom felszentelésekor. Napjainkban az életkörülmények megváltoztak, hatalmas technikai társadalmi és kulturális fejlődés zajlott le. E fejlődésnek együtt kell járnia az erkölcs, a mások iránti figyelem fejlődésével. Védeni és segíteni kell a családokat, hiszen az emberi élet alapja az egy férfi és egy nő közötti nagylelkű és felbonthatatlan szeretet. Az igaz szabadság csak ott születhet meg, és maradhat fenn, ahol szeretet és hűség uralkodik. Az Egyház tehát megfelelő gazdasági és szociális intézkedéseket kér ahhoz, hogy a nők maradéktalanul megvalósíthassák hivatásukat otthon és a munkahelyükön. A házasságban egyesülő férfi és nő alkotta család élvezze az állam határozott támogatását. Legyen a gyermekek élete szent és sérthetetlen fogantatásuk pillanatától kezdve. Segítsék elő jogi és szociális téren is a születések számának növekedését. Az Egyház szemben áll mindennel, ami az emberi élet ellen irányul, és támogat mindent, ami elősegíti a természet rendjét, a család intézményének javát. Szentatyánk egyik nagy témája a család. Mindegyre hangsúlyozza az emberről alkotott keresztény felfogást, és azt, hogy a család abszolút értelemben alapvető vonatkozási pontja a társadalom építésének, a személy átfogó fejlődésének, az élet befogadásának. A család témájára való utalás rendkívül időszerű napjainkban. Kultúránk és társadalmunk ezzel szemben gyakran nem védelmezi a családi élet dimenzióit. Az örök ige a család ölén lett emberré. Jézus Krisztus kiüresítette önmagát (Fil 2,7), mindenről lemondott, de arról nem, hogy családban testesüljön meg. A megváltás műve a családban kezdődött. A fiatal egyház családokban élt, erősödött és gazdagodott a Lélek által. Az Egyház útra indulásának első fázisában keresztény eleink a kenyértörést házanként végezték és örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el közös eledelüket (ApCsel 2,46). Családi közösségben gyűltek össze, hogy Krisztusra és az Ő megváltói halálára emlékezzenek. A nagy család gyűlt össze (az időközben testvérré vált rabszolgák is), hogy az Úr vacsorájára emlékezzék, belőle részesedjék. Kisebb-nagyobb családi közösségben oktatták a gyermekeket, nevelték őket az Úr félelmére. A családegyház fokozatosan kitágult. Az eucharisztia ünneplésére egyre többen gyűltek össze. Számos jómódú keresztény Rómában egész házat bocsátott rendelkezésre, hogy az egyre növekvő gyülekezet közösen ünnepelhessen. A szabadság beköszönte, a növekvő igények hozták magukkal, hogy egyre szebb templomokat építsenek. Így alakultak ki fokozatosan a családegyházból a helyi közösségek. Az egyház éltető magja, alapsejtje minde a mai napig a családegyház. A család első püspökei Szent Ágoston gondolatát idézve a családapák és családanyák. Az egyház életének bázisa változatlanul a hitét megélő család. Ezt akarta hangsúlyozni a II. Vatikáni Zsinat, amikor a régi egyházatyák által használt családegyház fogalmát felelevenítette. A kisegyház minden egyes tagja felelős a többiért, egymás hitét ébreszti, erősíti. Amikor a Magyar Katolikus Egyház meghirdeti a család évét, a harminc évvel ezelőtt, 1981-ben megjelent Familiaris Consortio-ra, II. János Pál pápa apostoli buzdítására is emlékezve, sokrétű célt szeretne megvalósítani. A Családok Nagy Pápája sokat idézett gondolata: Család, légy az, ami vagy! A családév szeretné erősíteni a család belső identitását, ugyanakkor szeretné tudatosítani a család missziós felelősségét is. A család ugyanis egyszerre tárgya és alanya az evangelizációnak. Tárgya az evangelizációnak, rá irányul. Ebben az értelemben az egyházközségek segítsék és bátorítsák a fiatalokat a megalapozott házasságra. A távolabbi felkészülést segíti a családi életre nevelés, a közelebbi pedig a párkapcsolatokat irányítja a szentségi házasság felé, már a jegyeskort megelőzően. Fontos a házasságok kísérése, összefogása csoportokba, és hogy legyen, aki ott áll azok mellett is, akik válsággal, különböző nehézségekkel küzdenek. A családnak, mint az evangelizáció alanyának pedig az a feladata, hogy kinyilvánítsa és közölje a szeretetet, amely eleven visszhangja és tükröződése Isten emberek iránti szeretetének, a Vőlegény Krisztus szeretetének a Menyasszony Egyház iránt. (FC 17.) A család éve szeretné felragyogtatni a család értékét, tudatosítani, hogy a házasságon alapuló család nélkül a nemzet elenyészik, a gazdaság összeomlik, a kultúra lehanyatlik. Társadalmunknak amelyet az individualizmus, szekularizmus, relativizmus, materializmus tépáz a család nyújt menedéket, mert képes a társadalom megújítására, hiszen a házasságon alapuló család, elfogadva az életet, a jövő záloga. A család éve kegyelmi idő. Kereszténységtől távolodó világunk csak olyan keresztények életpéldája nyomán fogja Istentől megáldott, békés új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak!

2 2. Regina Krónika január 9. újra befogadni az evangéliumot, akik Krisztussal való őszinte, állandó, boldogító találkozásban élnek, és másokat is meghívnak erre a közösségre. XVI. Benedek pápa mondja: Jézus azért jött, hogy a szegényeknek hirdesse az örömhírt; márpedig a legszegényebb az, aki kiábrándult az abszurdnak, ellentmondásosnak vélt életből. Az örömtelenségből szeretetlenség, irigység, önzés fakad és minden rossz, ami tönkreteszi az embert és a világot. Az öröm forrása a szeretet, a szeretet pedig a családban forrásozik. A családok tanúságtételét az Eucharisztia, a bűnbánat szentsége, Isten igéjének hallgatása és az imádság hitelesíti. Vagyis egyedül azok a keresztények képesek tanúságtételre, akik őszinte és élő kapcsolatban vannak Krisztussal, és akik Krisztusból reményt merítenek az élet összes dimenziójához. A személyek igazi közösségévé vált házasságok és családok tanúságot téve útjukról példájukkal másokat is segítenek közösséggé válni. Hiábavaló távoli, mégoly fontos igazságok újra, meg újra felidézése, ha a családokban nem tudatosul: az ő feladatuk a társadalom átalakítása. Máskülönben épp a család lesz az első áldozata azoknak a bajoknak, melyeket közömbösen szemlélt és nem hárított el. A család társadalmi feladata révén arra is hivatott, hogy beavatkozzék a társadalmi életbe, azaz elsősorban a családoknak kell gondoskodniuk arról, hogy az állam törvényei és intézményei nem csupán ne sértsék a családot, hanem nagyon határozottan támogassák és oltalmazzák jogait és feladatait. Így tehát a családokban egyre inkább tudatosulnia kell annak, hogy főszerepet játszanak a családpolitikában. (FC 44) A családok hatékony fellépését elősegíti összefogásuk, ha nem egyenként, hanem közösségként lépnek fel. Hívok minden jó szándékú embert, hogy élje, ünnepelje, hirdesse, a Család Evangéliumát. Az életet szolgálni öröm. Modern világunk az erőfeszítés nélkül birtokba vehető olcsó és múló örömöket reklámozza. A jövő nemzedékét azok a családok adják, akik örömmel és szeretettel, sokszor áldozatok és küzdelmes erőfeszítések árán is szolgálják az életet. Bíró László az MKPK családreferens püspöke (Magyar Kurír) Gondolatok a három napkeleti bölcsről Jézus megszületését az angyalok a pásztoroknak hirdetik, akik a környéken legeltetik nyájaikat. Kik is voltak ezek a pásztorok? Legtöbb esetben a nép kivetettjei, lenézettei, a nép páriái. Nem voltak, nem lehettek hívő emberek a zsidó hagyományok szerint, nem volt helyük a zsinagógában sem. Az Atya mégis angyalai által nekik adja tudtul, hogy megszületett a Megváltó. Ők hódolhatnak először a jászolban fekvő kisded Jézus előtt, s ők imádhatják először a saját, egyszerű szavaik segítségével. De hol van a zsinagógák népe, hol vannak az írástudók, hol vannak a nép vénei? Igen! Ott vannak a kényelmes otthonaikban, ahová nem fogadják be a szülés előtt álló Máriát. Kitaszítják maguk közül, s nem jut nekik más szálás, csak a vedlett istálló. Itt szüli meg Mária Isten egyszülött fiát. Pólyába csavarja s jászolba fekteti a kisdedet. Nézzük meg, mi történhetett az ezt követő időben? Útbaigazítást Máté evangéliuma ad. Tudjuk, hogy József ács volt. Tudjuk, hogy abban az időben, Betlehemben nagy építkezések folytak, így József is jól jövedelmező munkához juthatott. Elképzelhető tehát, hogy a család letelepedett Betlehemben. Így volt lehetséges, hogy a három keleti bölcs Betlehemben találja meg a zsidók leendő királyát. A három bölcs feltételezhetően csillagász volt, s az akkori csillagászat a csillagjóslást is magába foglalta. Babilon eleste után talán a fogoly, majd felszabadult zsidóság messiás várása hatott az ott lakó népekre is felbukkan keleten az a jóslat, hogy a világ új uralkodója Babilontól nyugatra fog megszületni. Felfedezve egy új csillagképet beteljesülve látják a jóslatot, elindulnak kelet felé, s eljutnak Jeruzsálembe. Jeruzsálembe, ahol senkinek sem tűnik fel a z új csillag. Így Heródestől a írástudókon át a népig döbbenten hallgatják a keleti bölcseket: Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat. A megriadt Heródes a főpapoktól és az írástudóktól tudja meg Mikeás próféta jövendölését Te, Betlehem, Júda földje egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei között hisz belőled származik a vezér aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz. E hír hallatára elmennek Betlehembe és hódolnak a gyermek Jézusnak, ajándékot adnak, amelyek szimbolikus jegyeket is hordoznak: aranyat ami a szeretet jele, tömjént ami az istenség jele, mirhát ami a kereszthalál jele Döbbenetes Isten akarata, hiszen a népnek a megvetett, hitetlennek tartott pásztoroknak mondják el az örömhírt, míg az uralkodóval, a papi vezetőkkel az idegenek közlik Izrael igazi királyának, megszületését, azt a tényt, hogy Isten belépett az ember világába. Vajon mi észrevesszük-e ezt a belépést? Érzékeljük-e lelkünkben most az ünnepekben Isten közelségét? Tudunk-e lélekben ünnepelni? Tud-e a család a karácsonyfa alatt együtt imádkozni? Meg tudjuk-e köszönni az Atya igazi karácsonyi ajándékát, Jézust? Gondolkodjunk el ezeken, hogy méltók legyünk Isten ajándékát, a megváltónkat befogadni, hogy a karácsony mindig a szeretet a béke ünnepe legyen. Tölgyes József

3 2011. január 9. Regina Krónika 3. December 12-én délután ünnepi szentmise keretében emlékeztünk meg templomunk felszentelésének 150. évfordulójáról. Meghívtunk minden valaha itt szolgáló atyát és a város papjait, akik szép számban képviseltették magukat. A szentmisét Márfi Gyula érsek atya mutatta be, a szentbeszédet Pápai Lajos püspök atya mondta, aki maga is plébános volt itt 1985-től 1991-ig, amikor Győri megyéspüspöknek nevezték ki. Néhány gondolat a püspök atya beszédéből: 150 éve telepítette le itt Veszprémben Ranolder János püspök az angolkisaszszonyok rendjét, és alapított egy népiskolát. Ward Mária Nővérei azóta élnek és dolgoznak itt, nevelték és nevelik a fiatalokat, leszámítva a kommunista diktatúra évtizedeit. Ezért adunk ma hálát gaudéte vasárnapján örvendező lélekkel, ahogy az orációban hallottuk. Az angolkisasszonyok iskolái Krisztust hirdették mindenek előtt. Nekünk is ez a feladatunk ma, de először is nekünk kell élő hitre jutni, hogy Krisztust tudjuk sugározni. De mit jelent hinni Istenben, Jézus Krisztusban? Az értelmi megfontolás még nem hit. Hinni annyit jelent: befogadni kinyilatkoztatásként, amit Isten hozzánk intéz. I. János Pál pápa mondta: Az az Jubileum! Isten, akit az ateisták tagadnak, nem az az Isten, akiben mi hiszünk. A megtérés mindig találkozás, mégpedig a háromszor személyes Istennel találkozik a megtérő, nem pedig egy okkal. Az advent ideje a várakozás ideje is. Az első advent a Krisztus eljövetelét megelőző időszak volt, amely az első karácsonyig tartott. Jézus Krisztusba vetett hitünkkel a világ reménységét hordozzuk. Ennek a világnak ma is Krisztusra van a legnagyobb szüksége. Látjuk, hogy milyen sok a kiábrándulás, a bizonytalanság, milyen kevés a papi és a szerzetesi hivatásra jelentkezők száma, ami ezzel összefügg. Izaiásnál olvashatjuk: Ne féljetek! Maga Isten jön, hogy szabadulást hozzon. De természetesen mindnyájan felelősek vagyunk. Krisztus ugyanis ma is hív, mint mindig, és ma is pontosan annyit, amennyire szükség van. Ez a hívás elérheti a fiatalt a hívő családon keresztül, vagy egy jó keresztény közösségen keresztül, vagy egy jó pap példáján keresztül. Ebből is látszik, hogy mindnyájan felelősek vagyunk. Mi is bízunk abban, hogy ha mindnyájan tanúságot teszünk Istenbe vetett hitünkről, akkor lesz jövője a magyar katolikus egyháznak, lesz jövője a papságnak és a szerzetességnek is. Ezen a szép ünnepen forduljunk a Regina Mundihoz, a Világ Királynőjéhez, a Szűzanyához a legrégibb máriás imádságnak a szavaival, amelyet egy egyiptomi papiruszon találtak, és amelyet keresztény őseink már a III. században imádkoztak: Irgalmasságod alá menekülünk Istenszülő Imádságainkat ne vesd el a szükségben De szabadíts meg a veszélytől Egyedül tiszta, egyedül áldott! Az Angolkisasszonyok (jelenleg Cong regatio Jesu) rendjének nevében Knáb Judit tartományfőnöknő szólt a hivatások számának sajnálatos csökkenéséről rendjükben, és az aktív nővérek drámaian csekély arányáról. Ennek következtében a veszprémi házat kénytelenek lesznek hamarosan bezárni, mivel jelenleg Apollónia nővér egymaga tartja itt a frontot. A jubileum alkalmából Ticz Zsuzsanna CJ nővér szerkesztésében templomunk történetét jelentették meg a Regina Krónika külön kiadásaként. A szentmise után agapét tartottunk a közösségi házban. Demény Anna Fotók: Kreschka Miklós

4 4. Regina Krónika január 9. Év végi hálaadás és beszámoló december 31. Ismét év végi hálaadásra jöttünk össze itt a Regina Mundi Plébánia-templomban. És így az év végén az esztendő átgondolása nyomán a hála lelkülete kell, legyen bennünk a felhasznált lehetőségekért, ami kegyelmi idővé tette az évet, és a bűnbánatot azok miatt, amiket elhanyagoltunk, elszalasztottunk, amikor visszautasítottuk a kegyelem lehetőségét. Ez a lelkület hozott mai ide minket. Ennek az évnek a befejezése is hálára, köszönetre indít minket Isten iránt. Most kicsit azt tekintsük át, hogy a plébános szemüvegén keresztül - a közösség életében milyen dolgok, események történtek, vagy alakították életünket. Január: Ökumenikus imahét keretében templomunkban Závody Zsuzsanna református lelkész hirdetett igét az imahét negyedik napján, amelynek témája, A nekünk ajándékozott hit volt. A betegek vasárnapján ez évben is szentmise keretében szolgáltattuk ki a betegek szentségét az idős, beteg, testvéreinknek. Csatlakozva a megkezdett templom felújítási munkálatokhoz folytatjuk a templom külső belső felújítási munkálatait. A nemzeti kulturális örökség védelmi minisztérium kollégiuma által meghirdetett pályázaton egyházközségünk 5millió 800ezer forintot nyert. Február, Március: Húsvét ünnepére a hévízi Kiss László esperes-plébános atya által tartott nagyböjti lelkigyakorlattal, a keresztúti imádságokkal, szentgyónással, a nagyheti szertartásokkal készültünk fel. A keresztúti imádságokat változatosabbá tette egy-egy alkalommal templomunk ifjúsági ének- és zenekarának, valamint templomunk Schola Regina kórusának s szolgálata. Isten segítse őket, hogy folytathassák ilyen irányú szolgálatukat. Április 28-tól május 1-ig autóbuszos zarándokutat szerveztünk a torinói halotti lepel megtekintésére. Egyházközségünk tagjai is részt vettek a zarándokúton. Május 15-én a Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok) szerzetesrend ünnepelte veszprémi alapításának 150. évfordulóját. Knáb Judit tartományfőnöknő köszöntője után ünnepi szentmisét mutattak be templomunkban, majd emléktábla avatásra került sor Molnár Edit CJ nővér emlékére. A találkozó ideje alatt lehetőségünk nyílt a Szilágyi iskola és az Ipari Szakközépiskola és gimnázium épületének bejárására. Május végén és június elején 32 iskolás járult elsőáldozáshoz a Szilágyi illetve a Botev és a Simonyi Iskolákból. Pünkösdhétfőn pedig a három iskolából 23 gyermeket részesített a bérmálás szentségében Márfi Gyula érsek atya a Szent László-templomban. A felnőtt katekézisek végén 6 felnőtt részesült a bérmálás szentségében, illetve 4 fő ekkor is keresztelkedett meg. Június 2-tól 5-ig egyházközségünk számos tagja vett részt az úrnapi zarándokúton Krakkóban. Köszönet a szervezőknek a négynapos útért, amely hetekre való élményt nyújtott. Június 28-tól július 2-ig a Kapcsolat Szerviz Közhasznú Egyesület keretében a plébánián gyermekfoglalkoztatóra került sor a 4 5 éves korosztálynak. Június 19-én a celldömölki kegytemplomban megemlékező szentmisén vettünk részt Tóth Gyula plébános atya emlékére, pappá szentelésének 28. évfordulóján. A szentmise után a helybéli temetőben került sor síremlékének megáldására. Negyedszer rendezték meg hitoktatóink a nyári napközis tábort június 21. és 25. között a közösségi házban, megtekintették a veszprémi bazilikát, a Gizella Királyné Múzeumot; jártak az állatkertben és a Gulyadombon, meglátogatták Kislődön a Sobri Jóska Kalandparkot és Bakonybélen megtekintették a monostort. Szeptemberben ünnepelte a Regina Krónika, egyházközségünk havilapja, indulásának 10. évfordulóját. Márfi Gyula érsek atya Isten áldását kérte a szerkesztők és cikkírók további munkájára. Szeptember 9-től 12-ig zarándokúton vettünk részt Velencében. Ellátogattunk a Murano-szigeten lévő Szent Donát-templomba is, ahol Szent Gellért ereklyéjének jelenlétében vettünk részt szentmisén. Szeptember 18-án, szombaton, Steiner Attila vezetésével létrejött az első veszprémi apa-fia nap, amelynek célja az volt, hogy újabb lehetőséget teremtsünk mind az apáknak, mind a fiaiknak arra, hogy még több idő együtt töltésével jobban elmélyítsék kapcsolatukat, és egyszerűen, zavartalanul tanulhassanak egymásról. A Szilágyi keresztény iskola is az idén ünnepelte alapításának 150. évfordulóját. Az ünnepi rendezvénysorozat lezárásaként október 9-én az iskola vezetősége zarándoklatot szervezett a Csatár-hegyi Szent Kereszt-kápolnához. A szentmisét László Dezső atya, az iskola lelki igazgatója mutatta be. A hagyományos szeptemberi egyházközségi zarándoklatunkat ez év október 16-án Gödöllő-Máriabesnyőre szerveztük. Gödöllőn a Grassalkovich-kastélyt, Máriabesnyőn pedig szentmisén vettünk részt a kegytemplomban, és megtekintettük a Grassalkovich-kriptát. Templomunk felújítása ebben az évben is folytatódott. November első hetében kezdték el a vállalakozók a bejárati tér javítási, festési munkáit. Ebben a körben javíttattuk ki a hibás, törött burkolólapokat, nem csak az előtérben, hanem a templomhajóban is. Megtörtént az oldalkápolna külső ablakainak a cseréje, a bejárati ajtó felújítása, valamint a régóta esedékes hangosítás felújítása is, amelynek munkálatait Almásy András és Triebl László végezte nagy precizitással lelkes szakmai hozzáállással. És egyben a hívek nagylelkű kedves adományának köszönhetően sikerült a padok elején található és használható székek kárpitozása. Köszönet a szervezőknek és az adakozóknak. További céljaink egy új oltár, ambó és székek elkészítése. Ha a kedves testvérek pénzbeli adománynyal kívánnak az oltár elkészítéséhez

5 2011. január 9. Regina Krónika 5. hozzájárulni, ezt megtehetik az elkövetkezendő hónapokban. Október 27-én, az esti szentmisében emlékeztünk meg Tóth Gyula plébános atyáról, halálának első évfordulóján. November 1-jével Márfi Gyula érsek atya kinevezte László Dezső atyát a Regina Mundi Egyházközség plébánosává. Életére és szolgálatára Isten áldását kérjük. Ugyancsak november 1-jétől új kántora van egyházközségünknek Kicsák Tamás személyében. Ugyanakkor köszönetet mondunk Rostetter Magdolnának, Almásy Andrásnak és Lendvai Istvánnak a február óta végzett áldozatos munkájukért. December 1-jén ötéves lett a bendzsós ifjúsági zenekarunk, akik minden hónap második vasárnapján a 9 órai szentmisén szolgáltatják a liturgikus zenét. Isten áldását kérjük a további szolgálatukra! A szentségimádási napunkat a szokott módon tartottuk meg december 8-án. Az adventi készületünket tudta szolgálni, hasonlóan a hajnali szentmisék is, amelyeken a szokott buzgósággal vettek részt a kedves hívek. A hajnali szentmiséken új színként jelentkezett a keresztény egyetemi hallgatók ökumenikus zenekara és énekkara keddi és csütörtöki napokon. December 12-én ünnepeltük templomunk felszentelésének 150. évfordulóját. A délután 3 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Márfi Gyula érsek atya mutatta be, a szentbeszédet Pápai Lajos püspök atya mondta. Számos, régebben templomunkban plébánosként vagy káplánként szolgáló atya is koncelebrált. Knáb Judit nővér, az Angolkisasszonyok rendjének tartományfőnöknője is beszédet mondott, valamint Ticz Zsuzsanna nővér szerkesztésében megjelentették templomunk történetét a Regina Krónika különszámaként. Szentestén hagyományosan a fiatalok és a gyerekek színvonalas betlehemes játékával hangolódhattunk az ünnepre, köszönet a rendezőknek, hogy évrőlévre megajándékoznak minket vele. Templomunk felújítási munkálataihoz adományokat gyűjtünk. Ennek érdekében koncertsorozatot szerveztünk havi rendszerességgel. Az első a Talitha Kúmi keresztény együttes koncertje volt, december 19-én. Sorozatunk további koncertjein fellép: A Schola Regina, Lendvai István és Mészáros Zsolt Máté, a Bendzsós ének- és zenekar. Kérjük a kedves testvéreket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a koncerteken, és lehetőségeik szerint támogassák a szükségessé vált felújítási munkálatokat. Ugyanitt szeretném megköszönni mindenkinek, aki eddig nagylelkűen nyújtott támogatást. A plébániai karitászcsoport ebben az évben 30 rászoruló családot tudott segíteni a testvérek karácsonyi adományaiból, a közösségi házban pedig már harmadik alkalommal szerveztek az időseknek és egyedülállóknak hangulatos karácsonyváró rendezvényt. Az Isten iránti hálához hozzá kell kapcsolnunk az emberi köszönetet is. Köszönetet mindazoknak, akik imádságukkal, munkájukkal, tanácsaikkal, adományaikkal segítették közösségünket és építették Isten országát. A templomi tevékenységükért Apollónia nővérnek és segítőinek, orgonistánknak, énekeseknek, ministránsoknak. A plébániai tevékenységért az irodai és a karitász szolgálatot végzőknek, hitoktatóknak, újságszerkesztőknek és -íróknak, templomatyánknak a ház körüli teendők végzésében, a templom és a plébánia takarításában és más egyéb tennivalókban segítőknek, a közösségvezetőknek és mindazoknak, aki bármilyen módon részt vett a munkánkban. Isten adjon jutalmat mindannyiuknak, és segítsen minket kegyelmével továbbra is, hogy folytatni tudjuk az ő szolgálatát. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében december 26-án megkezdődik a Család éve hazánkban, amely december 30- án, Szent Család vasárnapján ér majd véget. Döntésüket az a szándék vezérelte, hogy mi, katolikus keresztények, tanúságot tegyünk hitünkről és felkeltsük az emberek szívében a szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt. S amikor most hálát adunk, kérjük egyúttal Istent azért is, tegye szívünket nyitottá és készségessé, hogy indításait kövessük az új évben is! Fotó: Demény Anna Bormgáldás Szent János napján

6 6. Regina Krónika január 9. Betlehemi történet Játszóház a Szilágyiban! Szeretettel hívjuk az iskolába készülő óvodásokat szüleikkel, testvéreikkel a Szilágyi-iskolában tartandó játszóházba. A következő találkozás: január 15., a kor kezdődő ovismisét követően. Téma: A tél örömei Kézműves-foglalkozás, játék, jó hangulat várja a kedves érdeklődőket! Ismét jó hangulatban telt a decemberi adventi játszóház nálunk, a Szilágyi Keresztény Iskolában. Karácsony közeledtével próbálunk egy kicsit jobban odafigyelni a lelkünkre, imádságos életünkre, hogy minél közelebb kerülhessünk ezáltal a kis Jézushoz. Erről az oldalról próbáltuk megközelíteni a játszóház témáját, mikor lázasan készülődtünk. Vajon mindenkinek ugyanazt jelenti Betlehem világossága, egyszerűsége, szegénysége? A mai bonyolult, rohanó világunkban bizony néha nehéz eligazodni még a legegyszerűbb helyzetekben is. Nem vesszük észre, hogy a legapróbb dolgok teszik boldoggá az életünket: mint például az őszinte szó, vigasztalás, bíztatás, dicséret, az, hogy szeretettel fordulunk egymáshoz Ennek csak egy töredékét próbáltuk nyújtani a hozzánk látogatóknak. A gyermekmisén már a harmadik gyertya gyúlt meg az adventi koszorún. Egyre nagyobb a fény, egyre közelebb a várva várt esemény. Mindig rácsodálkozom a gyerekek tekintetére, ahogy átszellemülten figyelik Dezső atya szavait. Igen, ez a fél óra róluk szól! A Szilágyi iskola kis épületében apró mécsesek fénye terelte az ide látogatókat, ahol külön foglalkoztunk, kicsikkel és nagyokkal. Egy igaz történetet mondok nektek Szent Józsefről és Szűz Máriáról. Majdnem 2000 évvel ezelőtt történt, abban az időben mikor Zsidóország, ahol ők laktak, a Római Birodalom része lett. kezdtem az elbeszélést. Képek segítségével elevenítettük fel, mi is történt akkor Betlehemben. Próbáltuk kicsit életszerűbbé tenni az eseményeket azáltal, hogy helyi és korabeli szokásokat is beleszőttünk a történetbe az utazásról, az útra készülésről: pl. hogyan utaztak abban az időben az emberek, imádkoztak, kérték a jó Istent, védje meg őket a hosszú úton, Mária kenyeret sütött, meleg takarót varrt gyermekének, Józsefnek szüksége volt egy botra kutyák és kóbor állatok ellen Így a gyerekeknek nagyobb valóság-élménye, tisztább fogalma lesz Jézus emberségéről. Közben pedig ismerős dallamok csendültek fel, melyet gitárkísérettel együtt énekeltünk. Az alkotni vágyók később készíthettek karácsonyi üdvözlő lapot, mikor is egy gyönyörű karácsonyfát varázsolhattak apró, fehér hengerekből; csillogó ruhájú angyalkát; valamint a kis Jézus könyvjelzőjét. Közben fahéj illat terjengett mindenfelé: sült almával és gőzölgő teával kedveskedtünk a vendégeknek. Remélem mi is, kollégáim segítségével utat mutattunk az igazi Jézusváráshoz! Ha néhány pillanatra is, de sikerült megállítani az időt, és tudtunk váltani néhány jó szót, egymásra figyelve, odaadóan. Őrizzük ezt minél tovább a szívünkben még sokáig, az ünnepek multával is! szöveg és fotó: Barabás Andrea Felajánlás Felajánlunk egy jól működő, 10 éves, nagy méretű hűtőt (IGNIS ARL 126/G). (Elérhetőség a Karitásznál) Imahét Imahét a Krisztus-hívők egységéért január Az idei évben az imahét mottója: Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. (ApCsel 2,42) Lapzártáig a városi közös imádságok programja még nem alakult ki. Kérjük, figyeljék a templomi hirdetést és a kiírást!

7 2011. január 9. Regina Krónika 7. Téli gondolatok Pásztorjáték Különös év volt a nemrég elköszönt. Viharok, tomboló orkánok, áradások váltogatták egymást. A Balaton vízszintje már most olyan magas, mint a tavaszi áradások idején. Későn jött és rövid volt a nyár, szinte nem is volt ősz. Aztán Mindenszentekkor, amikor más években már gyakran havazott, kellemes tavaszias idő köszöntött ránk. Alig hittem a szememnek, amikor november közepén ibolyát találtam az Öreghegy oldalában lévő kertünk egyik szegletében. Még a madarak is felélénkültek, s már a télre bevackolt legyek is újra dönögni kezdtek az ablak körül. Egyik nap az ablakon át elmerülten nézegettem a megkopaszodott selyemakácon bogarászó kis cinkét, s ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy megfogjam, megsimogassam fejecskéjét, közelről gyönyörködjek sárga begyében, szürkés szárnytollaiban, kezemben érezzem kis teste melegét, talán azért, mert soha nem volt madaram. Másnap kilépek az ajtón, s mit látok, egy kis cinkét a hátán, lábai az ég felé, a szeme nyitva. Reménykedtem, hogy él, hiszen még meleg volt, puha és gyönyörű. Gondoltam, talán csak elkábult, amikor az eget visszatükröző üvegtáblát messzi távlatoknak vélve nekirepült az ajtónak, ámde tévedtem. Előző napi kívánságom teljesült, de igazán nem így gondoltam. Eszembe jutott egy mondat, amit ugyan az ima erejével kapcsolatban hallottam valahol, de ide illik: vigyázz, hogy mit kérsz, mert megkapod. Nos, talán ez is igaz, vigyázz, hogy mire vágysz, mert megkaphatod November végére mindent belepett a hó, aztán elolvadt, aztán újra esett, közben a hőmérő higanyszála egyre lejjebb csúszott, karácsonyra pedig enyhébb időt jósoltak. Éppen fordítva, mint régebben lenni szokott, amikor még az ózonlyuk rendben volt, a széndioxid kibocsátás meg a légszennyezés sokkal alacsonyabb volt és sok, az éghajlatot befolyásoló tényező is más volt. Télen hideg volt, nyáron meg meleg; olyan zimankó volt gyermekkorom adventjein, hogy csak úgy tudtunk elmenni a hajnali misére, ha előtte apám vagy nagyapám elszórta a térdig érő havat az udvar hosszában a kapuig. Nyáron meg olyan meleg volt, hogy az udvarra kitett bádogkádba tuszkoltuk jobb sorsra érdemes, fürdéstől genetikailag irtózó Dixi kutyánkat, hogy megóvjuk a hőgutától. Szóval különös volt az egész év, sokaknak, akik az árvíz sújtotta területen élnek egyenesen tragikus, mégsem gondolom, mint sokan mások, hogy a furcsa időjárás a világ végét jelezné, vagy Isten büntetése volna. Egyszerűen csak a felelőtlen emberi magatartás egyenes következménye, amit nevetséges lenne a Teremtőre hárítani. A télről szólva óhatatlanul eszembe jutnak azok, akik a hidegtől szenvednek. Bodza kutyámat sétáltatva a közeli erdőben gyakran találkozom azokkal a hajléktalanokkal, akik az erdőben öszszetákolt bodegákban laknak. Bebugyolálva, a hidegtől kékre fagyott arccal, a kukákból összeszedett holmikkal megtömött műanyag szatyrokkal igyekeznek nyomorult erdei szállásuk felé. Egyszer azt mondta egyik barátunk, szeretnék nálatok kutya lenni. És valóban, nagyon szomorú, de azt kell mondanom, hogy a kutyámnak jobb dolga van, mint ezeknek a szerencsétlen embereknek. Azt sem firtatom, okai-e ők annak, hogy ide jutottak vagy sem, s azt is tudom, hogy leginkább az ország anyagi helyzetén múlik a hajléktalanok problémájának megoldása. De amikor a mai Magyarországon minden ötödik gyermek éhezik és fázik láthattunk a tévében riportot erről éppen eleget akkor nagyon tiszteletre méltó Hegedüs Zsuzsa szociológus Minden gyermek lakjon jól kezdeményezése, de lehet, hogy nem elég. Kíváncsi lennék, hányan csatlakoztak hozzá és ajánlottak fel némi összeget erre a célra. Nem hallottam, hogy egyetlen, ügyeskedő milliárdos könnyített volna ily módon a lelkiismeretén. Bár új kormányunk rettenetes örökséggel indult és igazán sok fronton igyekszik rendet tenni, úgy gondolom, ezt prioritásként kéne kezelni. Éhező gyermeket még a tévében is borzasztó látni. A téli gondolatok általában nem túl derűsek. Hideg van, hamar sötétedik, túl vagyunk a karácsonyon is és még hosszú lehet a tél. Ilyenkor már nincs ünnepi készülődés, várakozás, izgalom. Ebben az évszakban talán empatikusabbak is vagyunk, mint máskor. Jobb szívvel adakozunk, segítünk másoknak. Csak szándékaink, elhatározásaink idővel el ne olvadjanak, mint a hó. E. Hargitai Márta Fotó: Demény Anna

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

hzéw [tütçzáé Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője AZ EMMAUSZI ÚTON

hzéw [tütçzáé Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője AZ EMMAUSZI ÚTON hzéw [tütçzáé 2011. április, Szent györgy hava Az Ugodi Római Katolikus Egyházközség értesítője AZ EMMAUSZI ÚTON Ketten bandukoltak letörten, csalódottan a poros országúton Jeruzsálemből Emmausz felé.

Részletesebben

két, kerekesszékkel is használható az épületben, egyik Tájékozódást segítő információs tábla

két, kerekesszékkel is használható az épületben, egyik Tájékozódást segítő információs tábla XI. 1. 2011. január Házunk tája Testületi tájékoztató Hulladékszállítás 2011. évi díjai 2. oldal Iskolabáli meghívó Műv.Ház programok 3. oldal Agrárfórum Falugazdász hírei 4. oldal Saláta (apró-ságok és

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Jézus megkeresztelkedése

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Jézus megkeresztelkedése Regina Krónika reginamundiplebania.hu facebook.com/regmun14 A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVII. évfolyam 1. szám 2016. január 10. Közvetlenül nyilvános tanításának megkezdése előtt, Jézus

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia

Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Ünnepi szertartás- és miserend Veszprémben Szent Mih{ly Főpléb{nia Szent Mihály Bazilika: 16.00:pásztorjáték, 24.00 éjféli érseki szentmise Károly templom: 24.00 éjféli szentmise Ferences templom: 21.00

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója //

Életfa. 2008. m á j u s. // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Életfa // A Szent Kereszt Templomigazgatóság lelki útravalója // Új Pünkösd Az Atya szeretet végtelen, Mindig segít az embereken. Már Ádámnak megmondta: Ember küzdj, és bízva bízzál Én nem hagylak el téged

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért

Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért Imalánc az Engesztelő Kápolna felépüléséért január 18-tól, Árpádházi Szent Margit napjától október 1-ig, Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepéig A másik Kis Szent Terézhez mondott ima mellett készült egy komolyabb

Részletesebben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben

Ünnepi miserend és programok Veszprémben Ünnepi miserend és programok Veszprémben December 24. 06:00 Roraté szentmise Regina Mundi templom 07:00 Szentmise Magyarok Nagyasszony templom 15:30 Betlehemes játék - Regina Mundi templom 16:00 Ünnepség

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak!

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak! Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 1. szám 2015. január 11. Bátor Új Évet Kívánok Mindnyájunknak! Az új év kezdetén boldogságot szokás kívánni

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011.

VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. 1 VECSÉS, IRGALMAS JÉZUS PLÉBÁNIA LELKIPÁSZTORI TERVE, 2011. Tartalom: I. Bevezetés II. Céljaink megvalósítása munkacsoportjaink által 1. Liturgikus munkacsoport 2. Közösségi munkacsoport 3. Karitatív

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések

GY I K Gyakran Ismételt Kérdések GY I K Gyakran Ismételt Kérdések A GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések - azoknak kiván segitséget nyújtani akik az itt megjelenített tartalom pl. menű ill. az egyéb feliratok szövege nem teljesen érthető

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony

Szent László Magyar Katolikus Misszió. 2015. Karácsony Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Karácsony 2 LELKI ROVAT Karácsony Mindannyian örömmel készülünk karácsonyra. Amikor eljön advent első vasárnapja, a város is fénybe öltözik, megnyílik a karácsonyi

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Óbudai Szalézi Hírlevél 2015/16

Óbudai Szalézi Hírlevél 2015/16 Óbudai Szalézi Hírlevél 2015/16 Karácsonyi és Újévi szám MEGSZÜLETETT! Szeretnék elmondani nektek egy történetet. Fekete István, a gyermekeknek szánt regényeiről híres magyar író szívesen eleveníti fel

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Szent László Magyar Katolikus Misszió

Szent László Magyar Katolikus Misszió Szent László Magyar Katolikus Misszió 2015. Nyár A képen láthatóak: 1 LELKI ROVAT Nyár VARGA PÉTER, ÚJ PLÉBÁNOSUNK BEMUTATKOZÁSA Nagy szeretettel köszöntöm a missziónkhoz tartozó magyar hívőket! Pünkösdkor

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben