MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE"

Átírás

1 A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE Elfogadta a Magyarországi Unitárius Egyház Zsinata február 5.-i ülésén 1

2 A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE Tartalomjegyzék: Preambulum I. rész: Általános rendelkezések II. rész: Egyházközségek és hatóságai 1. fejezet: Egyházközség 2. fejezet: Egyházközségi közgyűlés 3. fejezet: Presbitérium III. rész: Egyházközségi tisztségviselők 4. fejezet: Lelkész 5. fejezet: Lelkészek kinevezése, választása 6. fejezet: Énekvezér (kántor) 7. fejezet: Gondnok 8. fejezet: Pénztáros 9. fejezet: Jegyző IV. rész: Egyházi főhatóságok és intézményeik 12. fejezet: Zsinat 13. fejezet: Egyházi Főtanács 14. fejezet: Egyházi Képviselő Tanács 15. fejezet: Elnökség 16. fejezet: Teológiai Műhely 16/a fejezet: Egyházi Levéltár 16/b fejezet: Egyházi Könyvtár 17. fejezet: Gazdasági Bizottság V. rész: Egyetemes egyházi tisztségviselők és tisztviselők 18. fejezet: Püspök 19. fejezet: Főgondnok 20. fejezet: Főjegyző 21. fejezet: Főgondnok-helyettes 22. fejezet: Hatályon kívül helyezve 23. fejezet: Hatályon kívül helyezve 24. fejezet: Főszámvevő a Gazdasági Bizottság alelnöke 25. fejezet: Főkönyvelő 26. fejezet: Püspöki irodavezető - pénztáros 27. fejezet: Jogtanácsos 28. fejezet: Egyházi levéltáros 29. fejezet: Egyházi könyvtáros VI. rész: Szolgálati lakások 30. fejezet: Szolgálati lakás VII. rész: Alapítványok 31. fejezet Alapítványok VIII. rész: Fegyelmi Szabályzat IX. 32. fejezet Fegyelmi Szabályzat rész: Nyugdíjszabályzat 33. fejezet: Nyugdíjszabályzat X. rész: Hatályba lépés Függelékek 2

3 PREAMBULUM A Magyarországi Unitárius Egyház az egyetemes keresztény anyaszentegyház része, az evangéliumi élet elkötelezettje. Jézus példaadása szerint mindent az emberért tesz, Isten dicsőségére. Az Unitárius Egyház evangéliumi elkötelezettségét az 1568-ban Tordán tartott országgyűlésen így fogalmazták meg eleink: URUNK Ő FELSÉGE, MIKÉPPEN ENNEK ELŐTTE VALÓ GYÜLÉSIBE ORSZÁGÁVAL KÖZÖNSÉGGEL AZ RELIGIÓ DOLGÁRÓL VÉGEZÖTT, AZONKÉPPEN MOSTAN ÉS EZ JELEN VALÓ GYÜLÉSÉBE AZONT ERÖSITI, TUDNIILLIK, HOGY MINDÖN HELYÖKÖN AZ PRÉDIKÁTOROK AZ EVANGÉLIUMOT PRÉDIKÁLJÁK, HIRDESSÉK, KIKI AZ Ö ÉRTELME SZERÉNT, ÉS AZ KÖZSÉG HA VENNI AKARJA, JÓ, HA NEM PENIG SENKI KÉNYSZERITÉSSEL NE KÉNYSZERITSE AZ Ü LELKE AZON MEG NEM NYUGODVÁN, DE OLY PRÉDIKÁTORT TARTHASSON, AZ KINEK TANITÁSA Ö NEKIE TETSZIK, EZÉRT PEDIG SENKI AZ SUPERINTENDENSÖK KÖZÜL, SE EGYEBEK AZ PRÉDIKÁTOROKAT MEG NE BÁNTHASSA, NE SZIDALMAZTASSÉK SENKI AZ RELIGIÓÉRT SENKITŐL, AZ ELÉBBI CONSTITUCIÓK SZERÉNT, ÉS NEM ENGEDTETIK EZ SENKINEK, HOGY SENKIT FOGSÁGGAL, AVAGY HELYÉBŐL VALÓ PRIVÁLÁSSAL FENYÖGESSÖN AZ TANITÁSÉRT, MERT AZ HIT ISTENNEK AJÁNDÉKA, EZ HALLÁSBÓL LÉSZÖN, MELY HALLÁS ISTENNEK IGÉJE ÁLTAL VAGYON! Forrás: Erdélyi Országgyűlési Emlékek, II.k.343. Eredetije a nagyszebeni Bruckenthal Múzeum kézirattárában található. Ebben az egyházunk alapító okiratának is tekinthető szövegben szinte maradéktalanul benne van mindaz, ami a Magyarországi Unitárius Egyház önmeghatározásához, célja és feladatai kijelöléséhez, valamint működése szabályozásához szükséges. Benne van az embernek az a joga, hogy vallásos életét a szerint a hit szerint élje, amelyet ő Isten ajándékaként kapott. Tehát hogy szabadon választhassa meg vallását, felekezeti hovatartozását, ne legyen kénytelen ebben a vonatkozásban semmiféle kényszert eltűrni. Fel kell ismernünk ennek az elvnek óriási jelentőségét különösen ma, amikor számtalan jelből kiderül, hogy az emberek igen nagy részének Istentől kapott vallásos hite közel áll az unitárius hitfelfogáshoz vagy éppen megegyezik azzal, mert ez csekély létszámú egyházunk számára missziós helyzetet teremt, és mindenféle térítő rábeszélés nélkül növekedésünkhöz és gyarapodásunkhoz vezethet. Benne van a kisebb-nagyobb vallási közösségeknek (gyülekezeteknek) az a joga, hogy megválassza lelkészét és világi vezetőit; benne van a lelkésznek az a kötelessége, hogy az evangéliumot prédikálja, s az a szabadsága is, hogy ezt az ő értelme szerint tegye; ugyanakkor benne van a közösség szabadsága is arra, hogy olyan lelkészt tarthasson, akinek tanításával egyetért, és azt jó lelkiismerettel követheti. Benne van végül mindenféle vallási gyűlölködés elutasítása, a modern vallásszabadság gondolata. Ez ismét különösen fontos számunkra, unitáriusok számára, akiket többször és több irányból megpróbáltak kirekeszteni a kereszténységből. Ezért jó és hasznos az, hogy egyházi létünk alaptörvényének lefektetését a fenti patinás szöveg idézésével kezdjük. Ugyanakkor tudatában kell lennünk annak, hogy az idézett szöveg megfogalmazása óta eltelt évszázadokban olyan nagy, alapvető változások történtek, amelyeket a tordai országgyűlésen senki sem láthatott előre. Ezek új gondok elé állítanak bennünket, és az új gondok új feladatokat jelölnek ki számunkra. Alaptörvényünk lefektetése szempontjából e gondok legfontosabbika az, hogy a magyar unitáriusok nem egy és ugyanazon államban élnek sőt, nagyobb részük nem Magyarországon, hanem a Magyarország határain kívülre került Erdélyben él. Ezért itt, alaptörvényünk preambulumában le kell szögeznünk, hogy ez a helyzet indokolja és teszi elengedhetetlenül szükségessé a Magyarországi Unitárius Egyház önálló létét és autonómiáját. Az unitárius egyház a fejlődő és gyarapodó élet mellett kötelezte el magát már létrejötte pillanatától fogva, és most is azt szolgálja. Ebből fakadtak a múltban is, fakadnak ma is időszerű tennivalói: fokozni, gyarapítani az emberekben lévő jó képességeket, és e törekvés sikere arányában elnyerni Isten szent szellemének tisztító, javító és öntudatosító erejét, hogy általa olyan közösségi életet teremthessen, melyben a szeretet, a testvériség és a béke sugárzása tölti el az emberek lelkét. 3

4 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. /1/ Az országban élő unitáriusok valláserkölcsi közössége alkotja a Magyarországi Unitárius Egyházat (MUE), amelynek tagja lehet minden unitárius szertartás keretében megkeresztelt vagy az unitárius hitre áttért személy. /2/ Székhelye: BUDAPEST, V. Nagy Ignác utca 2-4. Képviselője a püspök és a főgondnok együttesen, vagy külön-külön. /3/ Az egyház főhatóságai: a Zsinat, az Egyházi Főtanács, az Egyházi Képviselő Tanács és az Elnökség. 2. A Magyarországi Unitárius Egyház történelmi egyházként, kiemelten szoros kapcsolatot tart fenn az Erdélyi Unitárius Egyházzal, mint testvéregyházzal. Szoros kapcsolatot tart fenn a Magyarországon működő minden keresztény egyházzal, ápolja és építi a kapcsolatait a világ keresztény és nem keresztény egyházaival, kiemelten a magát unitáriusnak és univerzalistának nevező egyházakkal. Toleráns mindazon egyházakkal és vallási közösségekkel, akik legfőbb céljuknak az emberi lélek és Istenbe vetett hit ápolását tartják, és e szerint cselekszenek. 2/A. A Magyarországi Unitárius Egyház elítéli az emberek nemük, fajuk, vallásuk, nemzetiségük, etnikai hovatartozásuk, politikai nézetük alapján való hátrányos megkülönböztetését. 2/B. A Magyarországi Unitárius Egyház befogadja mindazokat a megkeresztelt személyeket (a megkeresztelés tényét igazolni kell), akik az unitárius egyház hitelveit, és az ebből fakadó erkölcsi elveket magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és erről írásos nyilatkozatot tesznek, és azokat a még meg nem keresztelt személyeket, akiket az unitárius egyház szertartása szerint megkeresztelnek. 3. A Magyarországi Unitárius Egyház maga alkotja saját törvényeit és rendszabályait, s ezek szerint igazgatja magát. Ez az önigazgatás alkotmányos szervezetének megfelelően egyházi hatóságok által történik, melyek első fokon egyházközségi, másodfokon egyetemes egyházi hatóságok. Az egyetemes egyházi hatóságot Egyházi Főhatóságnak nevezzük. 4. A Magyar Állam és a Magyarországi Unitárius Egyház viszonyát az ország alkotmánya szabályozza. Az egyház törvényei az Alkotmánnyal és az állami törvényekkel nem állhatnak ellentétben. 5. A Magyarországi Unitárius Egyház önálló jogi személy. Intézményei a Zsinat döntése alapján válhatnak jogi személyekké. 6. A Magyarországi Unitárius Egyház törvényhozó szerve a Zsinat. A Zsinat jogosult a maga által hozott törvények módosítására, megváltozatására, hatályon kívül helyezésére és magyarázatára. Az Egyházi Főtanács, az Egyházi Képviselő Tanács, az Elnökség, az egyházközségi közgyűlés és presbitérium határozatai nem lehetnek ellentétesek jelen törvény rendelkezéseivel, valamint a Zsinat által hozott egyéb törvényekkel és határozatokkal. 6/A. /1/ A Magyarországi Unitárius Egyház hivatalos lapja az Unitárius Élet. A Zsinat, az Egyházi Főtanács és az Egyházi Képviselő Tanács határozatait, a meghozatalát követő számban, teljes terjedelmében (költségvetés esetén annak fő tételeit) közzé kell tenni. /2/ Az egyházközségi közgyűlés és presbitérium határozatait a helyben szokásos módon, szószéki hirdetéssel, kifüggesztéssel, egyházközségi kiadványban stb. kell nyilvánosságra hozni. /3/ Az egyházi testületek üléseiről készült jegyzőkönyveket mindazok megkapják, akik az ülésen jogosultak részt venni. 7. /1/ Határozatképességhez az adott testületben a szavazásra jogosult tagok közül 50 % + 1 fő, a Zsinat esetében kétharmadának jelenlétére van szükség. /2/ A határozat érvényességéhez a jelenlévők 50% + 1 fő szavazata szükséges. /3/ Ahol a törvény minősített többséget kíván meg, ott a jelenlevők 2/3-ának érvényes szavazata szükséges. 8. Nyílt szavazás esetén a szavazásra jogosult, jelenlevő tagok 1/5-nek indítványára név szerinti szavazást kell tartani. Ingatlan, vagy ingó vagyoni jellegű ügyeknél minden esetben a név szerinti szavazás elrendelése kötelező. 9. /1/ Az egyházi hivatal és tisztség betölthetőségének alsó korhatára a 18. míg a felső korhatára a 70. életév betöltése. A 70. életév előtt megválasztott tisztségviselők megbízatása a megbízatási időszak végéig tart. Kivételes esetben az egyházközségek közgyűlése ezt a korhatárt konkrét személyre szólóan kiterjeszthetik 75 évre. /2/ Annak az egyháztagnak, aki egyházi tisztségében legalább 10 éven keresztül kiemelkedő tevékenységet fejtett ki, tiszteletbeli tisztségviselői cím adományozható. A cím adományozására a javaslattétel azt az egyházi hatóságot illeti meg, amely a tisztség tényleges betöltésére jogosult. 4

5 9/A. Az adományozásról az Egyházi Főtanács dönt. A tiszteletbeli tisztségviselők száma nem haladhatja meg az adott testület rendes tisztségviselői számának 10%-át. /3/ A tiszteletbeli cím viselőjét tanácskozási jog illeti meg abban a testületben, ahol addig teljes jogú tag volt. Kivétel ez alól az Elnökség. /4/ A tiszteletbeli cím viselési jogának megvonását az a testület kezdeményezheti, amely annak odaítélését javasolta. A döntés joga az Egyházi Főtanácsé. Az az egyházi hivatalt vagy tisztséget betöltött személy, aki a Magyarországi Unitárius Egyháznak szándékos, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Károkozás esetén a kártérítésről és annak mértékéről, az az Elnökség kezdeményezésére, az EKT dönt, figyelembe véve a cselekmény súlyosságát, illetve a gondatlanság mértékét és az okozott kár nagyságát. Határozata ellen az Egyházi Főtanácshoz lehet fellebbezni. 10. Nem lehet egyházi tisztségviselő: a) aki magatartásával az egyházi és a valláserkölcsi életet veszélyezteti; b) akit bűncselekmény miatt a bíróság szabadságvesztésre ítélt; c) akit jogerős ítélettel mellékbüntetésként a közügyek gyakorlásától eltiltottak, ennek tartama alatt. 10/A. 10/B. Az egyház fő tisztségviselői (az Elnökség tagjai) és a lelkészek politikai párt tagjai nem lehetnek, aktív pártpolitikai tevékenységet sem az egyházon belül, sem azon kívül nem végezhetnek, de állampolgári jogaikat (pl. választáson való részvétel) természetesen gyakorolhatják. Az egyház világi tisztségviselőinek is tartózkodniuk kell az egyházon belül és azon kívül az egyházzal összefüggő politikai véleménynyilvánítástól. /1/ A meglévő, az állam által visszaadásra kerülő, adományozók által felajánlott ingatlanszerzések, vagy új ingatlan vásárlások esetén, minden egyházi ingatlan tulajdonosa mint jogi személy a Magyarországi Unitárius Egyház. (Lásd még 39. i.) /2/ A MUE az egyházközségek területéhez tartozó ingatlanokra az egyházközség számára használati jogot adhat. (4. függelék) 11. A Magyarországi Unitárius Egyház címere stilizált aranyszegélyes címerpajzsból és a föléje helyezett koronából áll. A címerpajzs kék mezejében, a farkát harapó, kört alkotó kígyó a bölcsességet és örökkévalóságot jelképezi. A körön belül, a kígyó előtt lévő félgömb alakú zöld dombon a szelídséget szimbolizáló, bal felé néző fehér galamb áll. A címerpajzs fölött levő, ékkövekkel díszített, ötágú arany korona, melynek ágai tulipán motívumokból kialakított keresztek, az Egyház keresztény voltának és nemességének a megjelenítése. 12. A Magyarországi Unitárius Egyház zászlaja téglalap alakú. Szélei aranyrojtokkal szegélyezettek, sarkain aranybojtokkal. A zászló alapszíne selymes-fehér. Középen az Unitárius Egyház színesen rajzolt címere. Fölötte félkörösen, nyomtatott nagy betűkkel írva: Egy az Isten, utána apró betűvel: Effézus: 4, 6. A címert alulról, nagybetűkkel, félkörösen írva a következő szöveg öleli körül: MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ. Legalul, középen, két díszítő fenyőág között az évszám: A teljes szöveg és díszítés aranyozott. 13. /1/ A Magyarországi Unitárius Egyház pecsétjének (körbélyegzőjének) felirata, amely az Unitárius Egyház címere körül helyezkedik el: MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ 1568 /2/ A zászlót a püspöki hivatalban kell elhelyezni. Állapotáért felelős személy a püspöki hivatal vezetője. 5

6 II. RÉSZ EGYHÁZKÖZSÉG ÉS HATÓSÁGAI 1. fejezet EGYHÁZKÖZSÉG 14. /1/ Egy meghatározott közigazgatási területen élő unitáriusok alkotnak testületileg szerveződve egyházközséget. E területi lehatárolást a törvény 6. sz. függeléke tartalmazza. /2/ Az egyházközségek lehetnek anya- és szórványegyházközségek. /3/ Az anyaegyházközségek azok, amelyeknek önállóan kinevezett lelkésze van. Az egyházközség több lelkészt is tarthat. Az anya egyházközséghez szórványok is tartozhatnak. /4/ Egy összefüggő szórványterületen lévő hívek önálló szórványegyházközséget alkothatnak, önállóan kinevezett lelkész szolgálatával. /5/ Az egyházközség hivatalos körpecséttel rendelkezik. Felirata az egyházi címerpajzs körül:.-i Unitárius Egyházközség. A pecséthasználat az aláírási joghoz kötött. (7. függelék) 15. /1/ Új egyházközségek alakulásához, a meglévők társulásához, általában az egyházközségi jellegnek és viszonynak a módosításához az Egyházi Képviselő Tanács javaslatára a Zsinat, vagy az Egyházi Főtanács megerősítése szükséges. /2/ Egy meglévő, de megszüntetendő egyházközség csak akkor számolható fel, ha a hívek további szervezeti hovatartozásáról (pl. szórvány) döntés született. /3/ Ilyen változásokkal felmerülő vagyonmegosztási, vagyonegyesítési, stb. kérdésekben az Egyházi Képviselő Tanács javaslatára a Zsinat, vagy az Egyházi Főtanács dönt. 16. /1/ Egyházközségi tag lehet minden megkeresztelt személy, aki az unitárius egyház hitelveit és az ebből fakadó erkölcsi normákat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és az egyházközség fenntartásához illő módon hozzájárul, illetve a hozzájáruló személy házastársa, vele egy háztartásban élő, önálló keresettel rendelkező és nem rendelkező gyermeke. /2/ Az Egyházközség közgyűlésének tagja és így választó, illetve választható az a nagykorú egyházközségi tag, aki saját maga, vagy nevében megnevezetten családtagja az egyházközség fenntartásához hozzájárul. /3/ Minden személy annak az egyházközségnek a tagja, ahol lakhelye szerint egyházi nyilvántartásba vették, és ahová az egyházközségi hozzájárulást fizeti. /4/ Az ország területén élő minden unitárius személy tagja lehet a lakóhelye szerint, vagy a saját maga által választott egyházközségnek. /5/ A külföldön élő unitárius személy amennyiben Magyarországon bejegyzett lakhelye van - tagja lehet az általa választott egyházközségnek. /6/ Aki egyházközségén kívül más egyházközség fenntartásához is hozzájárul, ott is gyakorolhatja az egyházközségi jogokat, de a választási és választhatósági jogát csak egy egyházközségben gyakorolhatja, ahol nyilvántartásba vétele ellenőrizhető. 17. Az egyházközségi tag jogai: a) az istentiszteleteken részt venni, egyházi szertartásokban részesülni, b) amennyiben a közgyűlés tagja, úgy joga az egyházi tisztségviselők megválasztásában részt venni, és ilyen tisztségekre megválasztatni, c) az egyházi intézmények jótéteményeit élvezni, d) jogai sérelme esetén e törvény szerint védelmet kérni, és jogorvoslattal élni. 18. Aki egyházközségéből más egyházközségbe jelentkezik át, hat hétig még az előbbi, utána az utóbbi egyházközség tagja. Lakcímváltozást köteles bejelenteni az egyházközségének. 19. Az egyházközségi tag kötelezettségei: a) vallásos és erkölcsi életet élni, b) gyermekei valláserkölcsi neveléséről gondoskodni, c) az egyházi törvényeket, rendszabályokat tiszteletben tartani, d) megbízatásaiban, választott tisztségeiben híven eljárni, e) a felettes hatóságoknak engedelmeskedni, f) az egyházközség fenntartásához hozzájárulni. 20. Tevékenységét az egyházközség maga szervezi és igazgatja az egyházközségi hatóságok és tisztségviselők útján, e törvény által megszabott keretek között, az egyházi főhatóságok felügyelete mellett. 21. /1/ Egyházközségi hatóságok: a közgyűlés és presbitérium. /2/ Egyházközségi tisztségviselők: lelkész, gondnok, énekvezér, pénztáros, presbiterek, jegyző, világi hitoktatók és a templomgondozó. 6

7 /3/ Amennyiben az egyházközségnek több lelkésze, illetve gondnoka van, közöttük a hatásköröket a presbitérium osztja meg. 22. /1/ A szolgálatban álló lelkész és az énekvezér elhalálozása esetén a temetési költséget az egyházközségnek kell viselnie. /2/ Szolgálaton kívüli nyugdíjas lelkész, vagy püspök esetén ez a kötelezettség a Magyarországi Unitárius Egyházra hárul. 2. fejezet EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 23. A közgyűlés az egyházközség szervezetében legfőbb határozó és irányító hatóság. Ebből következik: joga és kötelessége az egyházközség minden egyes tisztségviselőjét és szervét beszámoltatni. Felügyeletét az Egyházi Képviselő Tanács, az Egyházi Főtanács és a Zsinat gyakorolja. 24. /1/ A közgyűlés elnöke egyházi részről a lelkész, világi részről a gondnok: /2/ A közgyűlés tagjai: a) hivatalból valamennyi egyházközségi tisztségviselő b) az egyházközség minden olyan nagykorú tagja, aki az egyházi szolgálatokat rendszeresen igénybe veszi, kiskorú gyermekeinek valláserkölcsi neveléséről gondoskodik, és az egyházközség fenntartásához hozzájárul. /3/ A közgyűlés tagjai jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. 25. /1/ A közgyűlési tagok névsorát és címjegyzékét a lelkész folyamatosan vezeti, azon személyeknél, akik egynél több egyházközség fenntartásához fizetnek hozzájárulást feltüntetve, hogy mely egyházközségben kívánnak élni választójogukkal. Az egyházközség presbitériuma évente összeállítja és minden év december 15. napjáig közszemlére teszi az egyházközség hivatalos helyiségében és hirdetőtábláján, és azt az év során még bekövetkező változásokkal együtt, mint a közgyűlési tagok választók névjegyzékét, a lelkészi jelentés mellékleteként felterjeszti a Püspöki Hivatalba, ahol ezekből aktualizált országos névsor készül. /2/ A névsorral szemben bármely egyházközségi tag a közszemlére tételtől számított 15 napon belül írásban felszólalással élhet. A felszólalást a presbitérium 15 napon belül köteles megvizsgálni, arról minősített többséggel határozni, majd ennek eredményéről a felszólalót írásban értesíteni. 26. A közgyűlés évente legalább egyszer, de szükség szerint bármikor ülésezhet. Az évi rendes közgyűlést minden év február 15. napjáig kell összehívni. 27. /1/ A közgyűlést a két elnök hívja össze, a közgyűlés előtt legalább 15 nappal, a tárgysorozat ismertetésével. /2/ Az összehívás történhet szószéki hirdetéssel, írásbeli meghívóval, újság vagy más egyéb módon úgy, hogy a közgyűlés tagjai annak helyéről és idejéről megfelelő módon értesülhessenek, és az írásos előterjesztéseket a lelkészi hivatalban megismerhessék, illetve megkaphassák 28. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele jelen van. Ha nincs jelen a tagok fele, a közgyűlést 8 napon belül meg kell ismételni. Ez esetben a megjelentek létszámára tekintet nélkül a közgyűlés - az eredetileg meghirdetett napirendi pontokra vonatkoztatva - határozatképes. Ezt a körülményt semmisség terhe alatt az eredeti meghívóban közölni kell. 29. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a) A lelkész, a gondnok és a presbitérium évi jelentésének megtárgyalása és elfogadása, írásos előterjesztés alapján; b) A megüresedett vagy üres lelkészi állás betöltéséről való gondoskodás, meghívás, meghívásról való lemondás vagy áthelyezés útján; c) Az énekvezér, gondnok, pénztáros, jegyző, keblitanácsosok és templomgondozó megválasztása és esküjük bevétele; d) A Zsinatba, és az Egyházi Főtanácsba a küldöttek megválasztása a presbitérium általi, illetve helyszíni jelölés alapján, továbbá megbízó levelük kiadása; e) Az éves zárszámadás illetve költségvetés megvitatása, elfogadása, írásos előterjesztés alapján; f) Az egyházközségi hozzájárulás mértékének meghatározása; g) Javaslatot tesz az egyházközségi ingatlanok eladására, vételére, cseréjére, kölcsönvételére; h) Javaslattétel tiszteletbeli címek adományozására. 30. A közgyűlés munkájáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az elnökök, a jegyző és a gyűlés kezdetén választott két hitelesítő írja alá, a közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül. A jegyzőkönyvet a hitelesítést követően 8 napon belül fel kell küldeni a Püspöki Hivatalba. 7

8 31. A szórványegyházközség közgyűlésének jogában áll különösen indokolt esetben, az EKT engedélyével a gondnoki és pénztárosi tisztség egyesítése. Ebben a rendkívüli esetben a presbitérium minden ülésén be kell számoltassa a gondnok-pénztárost. 32. Az egyházközségi közgyűlés határozata ellen fellebbezni lehet az Egyházi Képviselő Tanácshoz, másodfokon az Egyházi Főtanácshoz, illetve a Zsinathoz. A fellebbezés a közgyűlésen szóban bejelentendő és 15 napon belül írásban indokolandó. A másodfokú fellebbezéseknél a 15 napos határidő az első fokú határozat kézhezvételétől számít. 3. fejezet PRESBITÉRIUM 33. /1/ A presbitérium az egyházközség elsőfokú irányítója, felügyelő és végrehajtó hatósága. /2/ Tevékenységéről köteles a közgyűlésnek beszámolni, határozatairól számot adni. /3/ A presbiterek száma az egyházközség tagjainak számához igazodóan 5-20 fő között lehet, amely azonban nem haladhatja meg a közgyűlés tagjainak 20 %-át. Ezen kívül hivatalból tagjai a presbitériumnak az egyházközségi tisztségviselők. /4/ A presbitereket a közgyűlés 6 évre választja, a zsinati évet megelőző évben, a zsinatot megelőzően fél évvel. Tagjai újraválaszthatóak. A presbitérium tagjai jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. 34. A presbitérium negyedévenként legalább egyszer ül össze. 35. A presbitérium elnöke egyházi részről a lelkész, világi részről a gondnok. 36. A presbitériumot a két elnök egyetértőleg, írásbeli meghívóval, legalább 8 nappal előbb, a napirendi pontok megnevezésével és lehetőleg az írott anyag csatolásával hívja össze. Bármelyik elnök akadályoztatása esetén elnöktársa egymaga is összehívhatja a presbitériumot, s elnöklete alatt érvényes határozatok hozhatók. 37. Az a presbiter, aki valamely ügyben személyesen érdekelve van, az ügy tárgyalásakor az ülésen nem lehet jelen. 38. A presbitérium tagjainak a megjelenésében való akadályoztatásukat lehetőleg előre be kell jelenteniük. A jegyző a hiányzásokról nyilvántartást vezet. Háromszori igazolatlan távolmaradásával a presbiter önmagát zárja ki a presbitérium tagjainak sorából. A jegyző erről írásban értesíti a presbitert. 39. A presbitérium teendői: a) Ellenőrzi a korábbi határozatainak végrehajtását és végrehajtja a közgyűlés és a felsőbb egyházi hatóságok határozatait. b) Őrködik az egyházközség vallási és erkölcsi élete felett. c) Őrködik a felett, hogy az istentisztelet, a keresztelés, a konfirmáció, az úrvacsoraosztás, a házasság megáldása, a temetés és az egyházi ünnepek alkalmával az egyházközség tagjai az egyházi törvények szerint vegyenek részt, illetve részesüljenek a lelki javakban. d) Őrködik a felett, hogy a templom csak egyházi célokat szolgáljon. e) Gondoskodik a bibliaórák, a gyülekezeti összejövetelek rendjéről, valamint egyházi énekeskönyvek, ismeretterjesztő valláserkölcsi tartalmú könyvek, füzetek terjesztése útján a hitélet élénkítéséről. f) Gondoskodik a hozzá forduló rászorult szegényekről, árvákról, betegekről a keresztényi könyörület szellemében. g) Megállapítja a lelkész, az énekvezér és az alkalmazottak javadalmazását. h) Felügyel az egyházközség vagyonára, annak épségben tartására, jövedelmezőségére, gyarapítására, az egyházi épületek karbantartására, a szükséges biztosítások megkötésére. Nyilvántartja az egyházközség mindenkori vagyoni helyzetét, és a közgyűlésen az indokolt előterjesztéseket megteszi. i) Évenként január 31.-ig 2-2 példányban véleményezéssel a közgyűlés elé terjeszti a megelőző év gondnoki, illetve pénztárosi zárszámadást, valamint a következő évre előkészített költségvetést. Elfogadását követően 8 napon belül fel kell küldeni a Püspöki Hivatalba. j) Ingatlan tulajdon megszerzése, elidegenítése, valamint új épület építése vagy réginek nagyobb mérvű átalakítása alkalmával az Egyházi Képviselő Tanács és az illetékes polgári hatóság engedélyét beszerzi. Dönt az egyházközség használatában lévő ingatlanok hasznosításáról, amelyről tájékoztatja az Egyházi Képviselő Tanácsot. k) Az alapítólevelek, illetve adománylevelek eredeti példányait megőrzés végett felterjeszti az Egyházi Képviselő Tanácshoz, az egyházközségnél hiteles másolat marad. Dönt az egyházközségnek felajánlott ingó és ingatlan adományok elfogadásáról. Ingatlan adomány esetén a Magyarországi Unitárius Egyház tulajdonjogának bejegyzése mellett az egyházközség meghatározza, hogy azt természetes állapotában vagy pénzbeli 8

9 értékében kívánja hasznosítani. Ha ingatlanként megtartja, úgy annak fenntartásáról, kezeléséről saját hatáskörében, az egyházközség költségvetésének terhére gondoskodni köteles. Értékesítési szándék esetén a MUE piaci áron elővásárlási joggal rendelkezik, és megvásárlás esetén azzal tulajdonosi jogain túl használóként is rendelkezik. l) Gondoskodik a vizsgálószék tagjainak elszállásolásáról és ellátásáról. m) A lelkész javaslatára dönt a világi hitoktató alkalmazásáról. n) Szerződéssel felfogadja a templomgondozót, s felügyel, hogy híven és lelkiismeretesen végezze munkáját. o) Évente összeállítja a közgyűlés tagjainak névsorát. p) Megállapítja az egyházközségi hozzájárulás javasolt mértékét. r) A VII. Rész Alapítványok címszó alattiak tiszteletben tartása mellett létrehozhat alapítványt, megválasztja a kuratórium elnökét és annak tagjait, javaslatot tesz az alapítvány pénzének felhasználására. 40. A presbiterek vagyonilag egyenlő arányban felelősek mindazokért a károkért, melyek a presbitérium tevékenysége nyomán származnak. A kártérítés kötelezettsége azonban nem terheli azokat, akik a határozatot a presbitériumi ülésben ellenezték, és ezt jegyzőkönyvbe vétették. 41. Az egyházközséget az egyházi és a polgári hatóságok előtt a presbitérium elnökei együtt vagy külön-külön képviselik; az egyházközséget szükség esetén a presbitérium által ezzel megbízott presbiter is képviselheti. 42. A presbitérium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az elnökök, a jegyző és két hitelesítő írja alá, az ülés időpontjától számított 15 napon belül. 43. A presbitérium határozata ellen a fellebbezési szándéknak a gyűlésen szóban történő bejelentése esetén, 15 napon belül lehet írásban indokolással fellebbezni, első fokon az egyházközség közgyűléséhez, másodfokon az Egyházi Képviselő Tanácshoz, harmadfokon az Egyházi Főtanácshoz, ugyancsak napon belül. 44. /1/ A presbitérium állandó, vagy ad hoc bizottságokat hozhat létre gazdasági, szociális, missziói, testvér-egyházközségi vagy egyéb feladatok ellátására. /2/ A bizottságok tagjainak száma 3-5 fő lehet. /3/ A bizottság évente, illetve a reá bízott feladat teljesítésekor köteles a presbitériumnak tevékenységéről beszámolni. 9

10 III. rész EGYHÁZKÖZSÉGI TISZTSÉGVISELŐK 4. fejezet: LELKÉSZ 45. /1/ A lelkész az egyházközség lelki és szellemi vezetője. /2/ A lelkészt magánéletében is a vallásosságból fakadó, Isten és felebaráti szeretetnek és áldozatkészségnek kell jellemeznie, és a keresztényi erények mintaképeként kell állnia a gyülekezet előtt. 46. /1/ Lelkészi szolgálatra csak az alkalmazható, aki a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Fakultásán letett szakvizsgával diplomát szerzett, kétévi lelkészjelölti szolgálatot teljesített, és lelkészképesítő vizsgát tett. Máshol szerzett oklevél esetén azt a lelkészjelöltnek a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Fakultásán el kell ismertetnie. /2/ Segédlelkészi szolgálatra alkalmazható az, aki teológiai diplomát szerzett. /3/ A végzettséget igazoló dokumentumokat a kinevezés előtt az egyházközségnek be kell mutatni, egyébként azok másolatát a püspöki irodában kell őrizni. 47. Ha az egyházközségnek több lelkésze van, ezek között a lelkészi teendőket és kötelességeket az egyházközség presbitériuma osztja meg és szabályozza. 48. A lelkész hatásköre, kötelességei: A) Istentiszteletek és szertartások terén: a) Istentiszteletek tartása az érvényben lévő szertartási rend alapján, minden vasár- és ünnepnapokon, ezen kívül hétköznapokon szükség szerint, hitoktatás, a konfirmálás, az úrvacsora kiszolgáltatása, a keresztelés, a házasság megáldása, a temetés és egyéb lelkészi szertartások elvégzése. Ezeket az evangélium szellemében és az unitárius vallás hitelveivel összhangban kell végeznie. A lelkész köteles az istentiszteleteket imával, igehirdetéssel, az egyházi rendelkezések szerint, a templom és a szószék méltóságához illő tisztelettel és készültséggel, keresztény vallásos érzületet erősítő, hitbéli meggyőződést építő módon megtartani. A gyülekezet 3 napot meghaladó bejelentés nélküli elhagyása, az istentiszteletek tartásának elhanyagolása, azok pontos időben való meg nem tartása fegyelmi vétség. b) A segédlelkész által végzett szolgálati ténykedések irányítása, felügyelete. c) A lelkésznek akár a templomban, akár magánháznál, vagy temetőben végez szertartást hivatalának a szertartásrendben előírt külső jelvényeivel kell megjelennie. Hivatalos teendőket csak saját egyházközségében, valamint az oda tartozó szórványokban végezhet, más helyen csak az illetékes lelkész felkérése, illetve beleegyezése alapján. d) Nyugalmazott, szolgálatban nem lévő lelkész lelkészi teendőket csak az egyházközség illetékes lelkészének felkérése alapján, illetve beleegyezésével végezhet. e) Istentiszteleti szolgálatot lelkészek, segédlelkészek, lelkészjelöltek, legátusok; szükség esetén felkészített világi személyek végezhetnek. f) A lelkész a püspök rendeletére köteles egyházközségén kívül a lelkészi szolgálatot bármely alkalommal ellátni. Köteles továbbá beszolgálni olyan egyházközségekbe, melyekben a lelkészi állás üresedésben van; ezért a szolgálatért a lelkészi javadalomból kiszakítható méltányos tiszteletdíjban részesíthető. A helyettesítő lelkész a rendes lelkész minden kötelezettségét teljesíti. g) A püspök engedélyével bármely egyházközség segédlelkészt tarthat. Segédlelkészként unitárius teológiai abszolutóriummal rendelkező lelkészjelöltek alkalmazhatók. A segédlelkész által végzett lelkészi ténykedésért a rendes lelkész a felelős. h) Az istentiszteleteket a templomban vagy imaházban kell tartani. Ahol ilyenek nincsenek, a nyilvános istentisztelet más egyház templomában, magánháznál vagy más közösségi intézményben is megtartható. i) /1/ Az úrvacsora rendszerint az ünnepnapi istentisztelet alkalmával, kenyérrel és közös kupából (kivételesen kis kehelyből) vétetett borral szolgáltatandó, a Kátét véve alapul. /2/ Az úrvacsoraosztást a közvetlenül megelőző vasárnapon a szószékről ki kell hirdetni. Betegség vagy egyéb akadály esetén a lelkész az úrvacsorát egyéni kérésre is kiszolgálhatja. j) A lelkész képzettségéhez az éneklés is hozzátartozik, ezért ott, ahol nincs énekvezér, az istentiszteleten és minden más egyházi szertartáson az énekvezéri teendőket is köteles ellátni. Ahol énekvezér van, ott a lelkész csak felügyel az éneklésre. 10

A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzata (A 2012. június 30-án elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. június 28-án módosított tartalma 2014. június 28-án lépett hatályba

Részletesebben

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ KOLOZSVÁR, 2015 Szerkesztő: Szabó László Műszaki szerkesztő

Részletesebben

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 1 A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL 2 ELSŐ RÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Első fejezet Az egyházközségekről

Részletesebben

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL ELSŐRÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Elsőfejezet Az egyházközségekről általában 1.. Az egyházközség az egyház tagjainak egy meghatározott területen, az

Részletesebben

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL 1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL (az 1996. évi II. tv; 2001. évi II. tv; 2002. évi III. tv; 2005. évi VII. tv; 2006. évi I. és 2006. évi IV; 2010.

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. január 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. január 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. január 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. január 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot)

A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot) TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HATÁLYOS EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2015/2.

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HATÁLYOS EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2015/2. SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HATÁLYOS EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2015/2. 2 TARTALOM Az Egyház Alkotmánya... 7 Bevezető rendelkezések... 7 Az egyháztag jogai és kötelességei...

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT t$ ib. A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT O R S Z Á G O S ZSINATÁN ALKOTOTT EGYHÁZI TÖRVÉNYEK ÉS AZ 1891-1894. ÉVI BUDAPESTI ORSZÁGOS ZSINATON

Részletesebben

A LELKÉSZEK SZOLGÁLATÁRÓL ÉS JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI I. TÖRVÉNY

A LELKÉSZEK SZOLGÁLATÁRÓL ÉS JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI I. TÖRVÉNY A LELKÉSZEK SZOLGÁLATÁRÓL ÉS JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 2013. ÉVI I. TÖRVÉNY Preambulum I. fejezet A törvény célja Alapelvek A törvény személyi és területi hatálya II. fejezet Értelmező rendelkezések III. fejezet

Részletesebben

1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról

1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról A Magyarországi Evangélikus Egyháznak az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. tv. 4..(2) bekezdésében biztosított hatáskör alapján a Debreceni Evangélikus Egyházközség közgyűlése az Egyházközség

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015.

MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege. Módosítva: 2015. 1 MAGYAR PSZICHOLÓGUSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA módosításainak egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Módosítva: 2015. május hó napján 2 I. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Méhkerék Község

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA

A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA - 1 - A REFORMÁTUS FIATALOK SZÖVETSÉGE (REFISZ) ALAPSZABÁLYA I. Általános rész. 1. A szervezet neve: Református Fiatalok Szövetsége 2. Székhelye: Diósjenő (2643 Diósjenő, Szabadság u. 29.) 3. Pecsétje:

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. május 30.-án tartandó ülésére A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. május 30.-án tartandó ülésére A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. május

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete

É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete A L A P S Z A B Á L Y 1. számú módosítása egységes szerkezetben 2014. december 12. 1 É N I S V A G Y O K! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyírparasznya község Önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírparasznya község Önkormányzatának 6/2003.(IV.29.) Önk. számú rendelete a Szervezeti és Működési

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07.

A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2015. március 07. 1 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. március 07. 2 A CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2015. Egységes szerkezetbe foglalva elfogadott módosításokkal

Részletesebben

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.( IV.18.) önkormányzati rendelete Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította: a 10/2013. (IX.5.),

Részletesebben

2008. január 7. Különszám. Tartalomjegyzék RENDELET

2008. január 7. Különszám. Tartalomjegyzék RENDELET 2008. január 7. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 3/2007. (III. 24.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2015. 02. 11-én Jelen Alapszabályt a küldöttközgyűlés 2015. február 11-én vitatta meg. Az Alapszabályt a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(III.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(III.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(III.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva:2015.

Részletesebben