ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének április 24-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/114/2008. ELİTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének április 24-ei ülésére Tárgy: Elıadó: Jelentés a lejárt határidejő határozatokról (I.), a bizottsági döntésekrıl (II.), a közgyőlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntésérıl (III.) Lasztovicza Jenı megyei közgyőlés elnöke Az elıterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala irodavezetıi Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati Iroda Jakab Istvánné önkormányzati referens Az elıterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyőlés! I. A testület lejárt határidejő határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítésérıl a végrehajtásért felelısök az alábbi jelentéseket adták: 14/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Döntés a Szemünk Fénye program keretei között megvalósítandó energiafelhasználás-korszerősítési ajánlatokról a megyei intézmények körében A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadta a Szemünk fénye programról készült elıterjesztést. A közgyőlés döntött arról, hogy az Öveges József Szakközépiskola, Kozmutza Flóra Általános Iskola, Bánki Donát Szakképzı Iskola világítás-korszerősítése a Szemünk Fénye program keretein belül elindítható. A közgyőlés megbízta elnökét, hogy a legkedvezıbb futamidı kihasználásával kösse meg a szükséges szerzıdéseket, és a program tapasztalatairól 1 év múlva számoljon be a közgyőlésnek. Határidı: I. negyedév Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke 176/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1-2. pontjai: A Szemünk Fénye program végrehajtásának értékelése, továbbfolytatásának lehetısége 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyta a Szemünk Fénye program elızetes értékelésérıl szóló jelentést. Felkérte a megyei fıjegyzıt, hogy a három intézmény megvalósult világításkorszerősítésével kapcsolatos havi fogyasztási adatait folyamatosan értékelje, melynek eredményérıl tájékoztassa a közgyőlést. 2. A megyei közgyőlés jóváhagyta a program keretein belül a világításkorszerősítési beruházások folytatását. A közgyőlés felhatalmazta elnökét, hogy kérjen ajánlatot a Peremarton, Külsıvat, Devecser Idısek Otthona világításkorszerősítésére, és kedvezı ajánlatok esetén a vállalkozási szerzıdések megkötésére, továbbá készüljön ütemterv az oktatási intézményekben a világítás korszerősítési beruházás folytatásáról és a évi költségvetés tervezése során a közgyőlés vegye figyelembe az ütemterv szerint felmerülı költségeket. Határidı: áprilisi közgyőlés Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatokra az alábbi jelentést adom: A program keretein belül három intézmény (Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium, A Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium, valamint az Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium világításkorszerősítése történt meg. A megvalósítás óta havi értékelés történik az energiafogyasztás alakulásáról, amely azt mutatja, hogy a megtakarítás realizálódik. A havi fogyasztások értékelése alapján az alábbi megtakarítások mérhetık (kwh): Sor- szám Intézmény megnevezése 1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium évek átlagos fogyasztása szeptemberaugusztus szeptember február közötti fogyasztás átlaga Csökkentett fogyasztás %

3 3 2. Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium : Megjegyzés Az intézmény évi számlákkal a jelentés idején még nem rendelkezett, az adatok évi fogyasztást tartalmazzál Az energiaszámlákon sajnos nem követhetı a kizárólag világítási energia fogyasztása, a csökkentett fogyasztásban benne vannak az egyéb elektromos berendezések fogyasztásai is, amelyek rontják a megtakarítás képét. Különösen a Kozmutza Flóra intézménynél feltőnı ez, ahol a fogyasztás együtt mért a Fogyatékosok Otthona fogyasztásával. Ennél az intézménynél mőködnek elektromos melegítık kiegészítı főtésként, amelyek a fogyasztást különösen hidegebb hónapokban jelentısen rontják. A Peremarton, Külsıvat és Devecser intézmények világításkorszerősítésének szerzıdéses feltételeiben, a KEOP pályázati lehetıségek kihasználásában a központi közbeszerzési eljárás nyertesével, a Caminus Zrt-vel megegyeztünk. Jelenleg Devecser vonatkozásában - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt tulajdonosi hozzájárulását várjuk a szerzıdés megkötéséhez. A szerzıdés megkötését követıen néhány hét alatt a kivitelezés megtörténik. Az oktatási intézményekre vonatkozóan a KDOP oktatási infrastruktúra pályázatok (6 db) elsı fordulójának elbírálást követıen készül tervezet. 178/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1., 3. pontjai: A megyei önkormányzat aktuális pályázatokkal összefüggı intézményfejlesztési célkitőzései 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadta a megyei intézmények fejlesztéseivel kapcsolatos elıterjesztést. Megbízta a megyei közgyőlés elnökét, hogy készíttesse el a határozatban szereplı intézmények fejlesztési pályázatait. 3. A megyei közgyőlés felkérte elnökét, dolgozzon ki szakmai programot a szociális és oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozóan, figyelembe véve az operatív programok célkitőzéseivel szinkronban, hogy minél több pályázati forrás igénybevételére nyíljon lehetıség. Határidı: március 31. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozat 1., 3. pontjaira az alábbi jelentést adom: A pályázati felhívások függvényében a fejlesztések elıkészítése folyamatos. Pályázat elkészítése történt: a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium szakmai fejlesztésével kapcsolatos KDOP pályázatra, a Baláca római villagazdaság és a veszprémi Mőtárgyház egymásra épülı fejlesztésére a KDOP-2.1.1/B pályázatban Zirc, Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóterének építése (Zirc Város Önkormányzatával közösen). KDOP-2.1.1/B pályázatban Magyar-Angol Tannyelvő Gimnázium (Balatonalmádi) nyílászáró cserék helyett a KDOP pályázatra, Elıkészítés alatt van a pályázati kiírásnak megfelelıen A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház és Rendelıintézet Sürgısségi Osztály SO2 fejlesztése a TIOP-2.2.2/08/2F pályázatban

4 4 Sajnos a Pápakovácsi Idısek Otthona szennyvízhálózat bekötése pályázati forrással nem valósítható meg. Az intézmények energiahatékonyságával kapcsolatos pályázatok a tanulmány által kijelölt intézmények tekintetében még nem készülhetett el, a tanulmány szállítási határideje április 22. A Peremarton, Idısek Otthona nyílászáró cserék helyett az intézmény teljes főtéskorszerősítése történhet meg a főtési rendszer Veszprém Megyei Főtés- és Melegvíz Szolgáltató Nonprofit Kft-nek történı vagyonkezelésbe adásával. 184/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 4. pontja: A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása, a pápateszéri, a Zirc-aklipusztai, az İsi és a nyárádi lakásotthonok megszüntetése A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése november 30. napjával a pápateszéri, december 31. napjával a Zirc-aklipusztai és az ısi, valamint január 31. napjával a nyárádi családi házak lakásotthonként való mőködését megszüntette. 4. A közgyőlés utasította a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága vezetıjét, hogy az alapító okiratnak megfelelıen gondoskodjon az intézmény dokumentumainak módosításáról, illetve a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, és a Szakmai Programok Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elé jóváhagyás céljából való beterjesztésérıl. Határidı: március 31. Felelıs: Horváth Lívia igazgató A fenti határozat 4. pontjára Horváth Lívia igazgató megbízásából az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda az alábbi jelentést adta: Az intézmény a Szervezeti és Mőködési Szabályzatnak, valamint az átszervezés során kialakított új szakmai egységek és lakásotthonaik szakmai programjainak módosítását elkészítette. A módosított dokumentumokat április 7-én az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Irodára megküldte. Az intézményi SzMSz, illetve az 5 szakmai egység és a 20 telephely (lakásotthon utógondozói otthon, külsı férıhely) szakmai programjainak jogi és szakmai áttekintését követıen beterjesztésre kerülnek a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság következı ülésére jóváhagyásra. 197/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Hermann István megbízása a Veszprém Megyei Levéltár igazgatójának A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése Hermann István Nemesvámos, Kossuth Lajos u szám alatti lakost április 12-ei hatállyal - határozatlan idıre - kinevezte a Veszprém Megyei Levéltár állományába, levéltáros munkakörbe. Ezzel egyidejőleg április 12-ei hatállyal megbízta az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával, amely március 31-ig szól. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a kinevezéssel és megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidı: április 11. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A kinevezéssel és a megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltató intézkedéseket megtettem.

5 5 209/2007. (XII. 13.) MÖK határozat 3. pontja: Szakmai program jóváhagyása a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium fejlesztésére vonatkozó pályázatokra A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése eft elıirányzatot biztosított a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium szakmai fejlesztésével kapcsolatos KDOP pályázat, valamint az elhelyezését szolgáló ingatlan teljes energiahatékonysági fejlesztésére vonatkozó KEOP pályázat elıkészítésére. 3. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy az intézmény fejlesztésére vonatkozó pályázatokat határidıben adja be. Határidı: KEOP pályázatra vonatkozóan február 20. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozat 3. pontjára az alábbi jelentést adom: Az intézmény fejlesztésére a KDOP pályázati anyagot beadtuk, azt a kiíró befogadta. A KEOP pályázatra az energia tanulmány elkészült, azt a pályázatíróval többször megvitattuk, hogy a pályázati feltételeknek való megfelelést biztosíthassuk. Sajnos a tervezett energiahatékonysági beruházások (főtéskorszerősítés, homlokzati hıszigetelés és külsı nyílászáró cserék) a pályázati felhívásban elıírt megtérülési mutatóját nem tudjuk teljesíteni. A pályázatírónk szerint igen szigorúnak bizonyult elıírás módosítását tervezik a közeljövıben, s akkor a fejlesztési tartalmat annak megfelelıen felül kell vizsgálnunk. 2/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Egyetértés a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatóhelyettesének megbízásával A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetértett azzal, hogy a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója dr. Galambos Istvánt az intézmény szakmai igazgatóhelyettesi feladatának ellátásával március hó 1. napjától február 28. napjáig megbízza. Felkérte a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatóját - mint munkáltatót - hogy a megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidı: március 1. Felelıs: Kasper Ágota, a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója A fenti határozatra Kasper Ágota, a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója megbízásából az Oktatási és Közmővelıdési Iroda az alábbi jelentést adta: A megbízással kapcsolatban az intézmény vezetıje a szükséges munkáltatói intézkedéseket megtette. 3/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás létrehozása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése március 1-jei hatállyal a Zirc Városi Erzsébet Kórház közös fenntartására intézményi társulást hozott létre Zirc Város Önkormányzatával. A közgyőlés a Társulási Megállapodást jóváhagyta, egyúttal felhatalmazta elnökét a megállapodás aláírására. 2. A közgyőlés a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében biztosította a Társulási Megállapodásban meghatározott Ft egyszeri hozzájárulást a feladatot ellátó Zirc Városi Erzsébet Kórház 60 napon túli adósságállománya rendezése érdekében.

6 6 3. A közgyőlés a Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetésében Ft, ideiglenesen átadott pénzeszközt biztosított a feladatot ellátó Zirc Városi Erzsébet Kórház 60 napon túli adósságállománya rendezése céljából. 4. A közgyőlés felkérte a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet fıigazgatóját, hogy a Zirc Város Erzsébet Kórház megbízott igazgatójával kösse meg a két intézmény együttmőködésére vonatkozó megállapodást. Határidı: március 15. Felelıs: 1-3. pontokra: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke 4. pontra: Dr. Rácz Jenı fıigazgató, A fenti határozat 1-3. pontjaira az alábbi jelentést adom: A társulási megállapodás aláírása megtörtént, arra mindkét testület képviselıje által február 29-én került sor.a társulási megállapodás 12. pontjában meghatározott Ft, azaz Negyvenmillió forint egyszeri hozzájárulás átutalása március 18-án megtörtént. A társulási megállapodás 12. pontja alapján visszafizetési kötelezettséggel a Ft, azaz Hétmillió forint ideiglenesen átadott pénzeszköz biztosításáról szóló külön megállapodás aláírása mindkét testület képviselıje által április 9-én megtörtént, a pénzeszköz átutalására az aláírástól számított 15 napon belül kerül sor április 3-án érkezett levelében Zirc város polgármestere tájékoztatott arról, hogy a képviselı-testület április 7-ei ülésén pályázatot ír ki a Zirc Városi Erzsébet Kórház igazgatói állására. A fenti határozat 4. pontjára Dr. Rácz Jenı fıigazgató megbízásából az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda az alábbi jelentést adta: A szakmai együttmőködési megállapodás váza elkészült, a fekvıbeteg utak vonatkozásában teljes egyezség született. A zirci járóbeteg pályázat szakmai hátterének biztosítását a megyei kórház felvállalta. Még nem született egyezség a zirci egynapos sebészeti tevékenység szakmai támogatásáról, valamint a zirci hiányzó szakemberek pótlásáról. Ennek oka, hogy ezen a területen a két intézmény érdekei erısen ütköznek. A megállapodás aláírása várhatóan április 30-ig megtörténik. 5/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Kabóca Bábszínház megszüntetı okiratának elfogadása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Kabóca Bábszínházat február 29. napjával jogutóddal megszüntette és a megszüntetı okiratot elfogadta. A közgyőlés felkérte a megyei fıjegyzıt, hogy a megszüntetı okiratot a Magyar Államkincstárnak, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesterének küldje meg. Határidı: február 29. Felelıs: Dr. Zsédenyi Imre, megyei fıjegyzı A fenti határozatra Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı az alábbi jelentést adta: A Kabóca Bábszínház megszüntetı okiratának az érintett intézmény, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere és a Magyar Államkincstár részére történı megküldésérıl gondoskodott. 6/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan elidegenítésre történı kijelölése A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a tulajdonát képezı Veszprém, Vár u. 12. szám alatti 291 hrsz-ú ingatlant a forgalomképes vagyoni körbe sorolta és elidegenítésre kijelölte. A közgyőlés felhatalmazta elnökét, hogy az ingatlan hasznosítására vonatkozó

7 7 intézkedéseket tegye meg, egyúttal utasította a fıjegyzıt, hogy a határozatból eredı változások átvezetésérıl az ingatlanvagyon kataszterben és a vagyonrendelet függelékében gondoskodjon. Határidı: Felelıs: azonnal - Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke - Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı A fenti határozatra a közgyőlés elnöke, valamint a fıjegyzı az alábbi jelentést adta: A határozatban foglalt ingatlan hasznosítására vonatkozó intézkedéseket eredményesen a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen lehetne megtenni, tekintettel arra, hogy a MÖK ingatlana a városéval mőszakilag egybe épített. Az ingatlan korábbi intézményi funkciójától eltérı hasznosítás esetén szükséges további területigény pl. parkoló, áruszállítási lehetıségek megteremtése, - ezért a megyei jogú várossal kölcsönösen tárgyalásokat kezdeményeztek, melyek még folyamatban vannak. A közgyőlési határozatból eredı változások átvezetése az ingatlanvagyon kataszterben és a vagyonrendelet függelékében megtörtént. 8/2008. (II. 21.) MÖK határozat 2. pontja: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett pályázatok (TIOP és TIOP 3.1.1) benyújtásának jóváhagyása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése kinyilvánította azon szándékát, hogy a TÁMOP kódszámú pályázat elsı fordulójában való eredményes részvétel esetén pályázatot nyújt be a második fordulóra, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések címő, TIOP 3.1.1/08/1 kódszámú pályázatra a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás és a Balaton-felvidék Somló TISZK infrastrukturális fejlesztésére. A közgyőlés a pályázatokkal járó kötelezettségeket tudomásul veszi, és azok elıkészítı munkálataira a évi költségvetésben 15 mft-ot biztosít. A közgyőlés felhatalmazta elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat külsı szakértıvel történı elıkészítésérıl és határidıre történı benyújtásáról. Határidı: április 21. Felelıs: Lasztovica Jenı, a közgyőlés elnöke A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom: A TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázatot határidıre benyújtottuk. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a pályázat regisztrációjáról a Hivatalt értesítette. A pályázat I. fordulója még nem zárult le, az értékelésrıl információval jelenleg nem rendelkezünk. A II. forduló elıkészítése folyamatban van. 10/2008. (II. 21.) MÖK határozat 1-2. pontjai: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı közoktatási intézményekre vonatkozó közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés és közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terv jóváhagyása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadta a fenntartásában mőködı közoktatási intézményekre vonatkozó esélyegyenlıségi helyzetelemzést és közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet. A közgyőlés felkérte a megyei fıjegyzıt, hogy a közoktatási intézményekre vonatkozó esélyegyenlıségi helyzetelemzést és a közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet a Veszprém Megyei Önkormányzat a fenntartásában mőködı közoktatási intézmények részére küldje meg.

8 8 2. A közgyőlés elfogadta a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeire vonatkozó esélyegyenlıségi helyzetelemzést és a közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet. A közgyőlés felkérte a megyei fıjegyzıt, hogy a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeire vonatkozó esélyegyenlıségi helyzetelemzést és közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet a Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzatának jóváhagyásra küldje meg. Határidı: március 5. Felelıs: Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı A fenti határozat 1-2. pontjaira Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı az alábbi jelentést adta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése által jóváhagyott, az önkormányzat fenntartásában mőködı közoktatási intézményekre vonatkozó esélyegyenlıségi helyzetelemzéssel és közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervvel kapcsolatosan intézkedett, hogy az esélyegyenlıségi terv a honlapon keresztül az érintettek számára hozzáférhetı legyen. A Hivatal Oktatási és Közmővelıdési Irodája igazgatói értekezlet keretében dolgozta fel az intézkedéseket és egyeztette az iskolák igazgatóival a szükséges intézményi teendıket. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése által elfogadott a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás intézményeire vonatkozó esélyegyenlıségi helyzetelemzést és a közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet a határozatban foglaltak szerint jóváhagyásra megküldte Várpalota Város Önkormányzatának. 12/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A megyei önkormányzat hivatala és egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadta a megyei önkormányzat hivatala, valamint a határozatban szereplı megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítását. A közgyőlés felkérte a megyei fıjegyzıt, hogy a módosított alapító okirat érintettek részére történı megküldésérıl gondoskodjon. Határidı: március 7. Felelıs: Dr. Zsédenyi Imre, megyei fıjegyzı A fenti határozatra Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı az alábbi jelentést adta: Határidıre intézkedett a megyei fenntartásban lévı közoktatási, illetve közmővelıdési intézmények alapító okiratainak a közgyőlés határozata szerinti módosításáról, az érintett intézmények, illetve a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága felé történı megküldésérıl. A közgyőlés által elfogadott szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi intézmények módosított alapító okiratait mind az érintett intézmények, mind a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére megküldte. 14/2008. (II. 21.) MÖK határozat 2. pontja: Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet gazdasági helyzetének alakulásáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet december 31-i zárónappal készített, IV. negyedéves gazdasági helyzetérıl készült beszámolót. 2. A közgyőlés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézetnél március 1-jével 9 fıs létszámcsökkentést rendelt el, melynek során az intézmény engedélyezett 1604 fıs létszámát véglegesen 1595 fıre csökkentette.

9 9 Határidı: március 1. Felelıs: Dr. Rácz Jenı fıigazgató A fenti határozat 2. pontjára Dr. Rácz Jenı fıigazgató megbízásából az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda az alábbi jelentést adta: A 9 fıs létszámleépítés megtörtént, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi kötelezettségeit a megyei kórház teljesítette. 15/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Támogatás nyújtása Tapolca Város Önkormányzata részére a Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújításához A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 161/2007. (IX.13.) MÖK határozatát módosította. A közgyőlés megtárgyalta a Pályázati Önerı Kiegészítı Keret címő pályázatra beérkezett Tapolca, Kazinczy Ferenc Általános Iskola energiatakarékos felújítása, infrastruktúra fejlesztés az oktatási feltételek minıségi javítása tárgyú (KDOP /2F) pályázatát. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kedvezı elbírálása esetén a határozatban szereplı támogatást biztosítja a pályázó részére: A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a pályázót a döntésrıl értesítse, és kezdeményezze a megállapodás megkötését. Határidı: február 29. Felelıs: Lasztovicza Jenı a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A határozatot február 29-én Tapolca Város Polgármesterének megküldtem. A megállapodás megkötésére a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati elbírálását követıen lesz lehetıség. 16/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése Farnadi Gyula kuratóriumi tag elhunyta miatt helyébe február 21. napjáig terjedı idıre Kovács Norbert, 8494 Kiscsısz, Kossuth u. 5. szám alatti lakost választotta meg. A közgyőlés tudomásul vette, hogy a közalapítvány felügyelı bizottsága tagjának, Németh Izabellának a lakcíme megváltozott, az új lakcím: Veszprém, Csererdı ltp. II/2. I. em. 3. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a döntésrıl az érintetteket értesítse és intézkedjen a változás bírósági nyilvántartáson történı átvezetése érdekében. Határidı: március 21. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke 47/2008. (III. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratát a határozatban foglaltak szerint módosította: A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a döntésrıl az érintetteket értesítse és intézkedjen a változás bírósági nyilvántartáson történı átvezetése érdekében. Határidı: április 28. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatokra az alábbi jelentést adom: A döntésrıl az érintetteket értesítettem, és intézkedtem a változás bírósági nyilvántartáson történı átvezetése érdekében.

10 10 17/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítói jogainak gyakorlására a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványt jelölte ki. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy az érintetteket a döntésrıl tájékoztassa, továbbá gondoskodjék a módosítás alapító okiraton történı átvezetésérıl és a változások bírósági nyilvántartásba vételének kezdeményezésérıl. Határidı: március 21. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A döntésrıl az érintetteket értesítettem, és intézkedtem a változás bírósági nyilvántartáson történı átvezetése érdekében. 18/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány további mőködésével kapcsolatos döntés A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése indítványozta a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány alapító önkormányzatai felé a Közalapítvány megszüntetését. A közgyőlés megköszönte dr. Németh Márta, Packi Barbara, dr. Kolber István kuratóriumi tagok és Rátosi Ferenc felügyelı bizottsági tag Közalapítványban végzett tevékenységét. A közgyőlés a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány pénzbeli támogatását 2008 évtıl megszünteti. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a döntésrıl az érintetteket értesítse. Határidı: március 7. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A döntésrıl az érintetteket értesítettem. 19/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Zirc város önkormányzata által benyújtandó TIOP /07/1. pályázat támogatása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetértett Zirc Város Önkormányzatának az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó törekvésével, egyben támogatta a város és térsége egészségügyi szakellátásának fejlesztése érdekében a TIOP-2.1.3/07/1. kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt pályázatát. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A megyei önkormányzat véleményét tartalmazó határozat kivonatának átadására Zirc Városi Önkormányzat képviselıjének február 25-én került sor. 20/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Várpalota város önkormányzata által benyújtandó TIOP-2.1.3/07/1. pályázat támogatása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetértett Várpalota Város Önkormányzatának az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó törekvésével, egyben támogatta a város és térsége egészségügyi szakellátásának fejlesztése érdekében a TIOP-2.1.3/07/1. kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt pályázatát.

11 11 Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A megyei önkormányzat véleményét tartalmazó határozat kivonatának átadására Várpalota Városi Önkormányzat képviselıjének február 27-én került sor. 23/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Beszámoló az Esélyek Háza mőködtetésének tapasztalatairól, javaslat a további mőködtetésre A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Veszprém Megyei Esélyek Háza kialakításáról, valamint november 20. és február 10. közötti mőködtetésének tapasztalatairól szóló elıterjesztést. A közgyőlés a Veszprém Megyei Esélyek Háza mőködtetésének az eddigi tapasztalatai alapján kifejezte szándékát, hogy amennyiben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium továbbra is legalább a megelızı idıszaknak megfelelı havi támogatást biztosít, úgy a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület közremőködésével április 1- jétıl továbbra is mőködtetni kívánja a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Irodát, a Veszprém Megyei Esélyek Házát. Határidı: április 1. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A közgyőlés határozatban kifejezett szándékának megfelelıen március 5-én levélben tájékoztattuk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlıségi Fıosztályának illetékes osztályvezetıjét arról, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület közremőködésével április 1-jétıl továbbra is mőködtetni kívánja a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Irodát. A közgyőlés alelnöke által jegyzett levélben alelnöknı kifejezte abbéli reményünket, hogy a március 31-ével lezáruló programidıszakról történı elszámolásunkat követıen a Veszprém Megyei Esélyek Háza a minisztérium támogatásával minél elıbb folytathatja tevékenységét. A minisztérium Esélyegyenlıségi Fıosztálya megbízott vezetıje március 17-én kelt levelében kifejezte a Veszprém megyei iroda közös fenntartásban történı jövıbeli továbbmőködtetésének szándékát jelezve, hogy a minisztérium a ház mőködtetéséhez a április 1. és március 31. közötti idıszakban továbbra is havonta 1,3 millió forintot tud biztosítani. 25/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Csatlakozás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének állásfoglalásához a génmódosított termékek elıállításával és forgalmazásával kapcsolatban A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése csatlakozott a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőléséhez és a határozatban foglaltaknak megfelelıen állást foglalt a génmódosított termékek elıállításával és forgalmazásával kapcsolatban. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy állásfoglalásáról tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlés elnökét. Határidı: február 29. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A közgyőlés döntésének megfelelıen az állásfoglalásról tájékoztattam a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnökét

12 12 28/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A 184/2007. (XI. 8.) MÖK határozat módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 184/2007. (XI. 8.) MÖK határozata 2. pontját az alábbiak szerint módosította: 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése utasította a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága vezetıjét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalával együttmőködve külsı férıhelyek kialakítása céljából Zircen vagy Veszprém városában 4 fiatal felnıtt elhelyezésére alkalmas kétszobás lakásra vonatkozóan megfelelı feltételekkel lakásbérleti szerzıdést kössön. Határidı: március 31. Felelıs: Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı Horváth Lívia igazgató A fenti határozatra Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı az alábbi jelentést adta: A külsı férıhelyek (4 fı) kialakítása céljából adott határidıig nem került sor a bérleti szerzıdés megkötésére. Az új férıhelyekre való áthelyezés tanév közben nem lenne szerencsés, így az intézmény vezetésével egyetértésben a szerzıdéskötés idıpontja késıbbre kerül. (Gazdaságossági megfontolásból!) A fentiek miatt a végrehajtás határidejének szeptember 1-jére történı módosítását javasoljuk, illetve kérjük. 32/2008. (III. 27.) MÖK határozat: A 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozattal elfogadott Ellátási szerzıdés módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal megkötött, a 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozatának 1/B. számú mellékletét képezı Ellátási szerzıdés IV. pontját a határozatban foglaltakban megfelelıen kiegészítette. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaságnál kezdeményezze az Ellátási Szerzıdés módosítását, egyúttal felhatalmazta a szerzıdésmódosítás aláírására. Amennyiben a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság a szerzıdés módosítását nem fogadja el, a közgyőlés felkéri elnökét, hogy a támogatás arányos részérıl történı lemondásról haladéktalanul gondoskodjon. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság közgyőlése március 27-én tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta az Ellátási szerzıdés IV. pontjának módosításáról a megyei közgyőlés határozatában foglalt javaslatot. Az Ellátási szerzıdés módosítását tartalmazó okiratot a felek a Zrt. közgyőlésén egyezı akarattal aláírták. 33/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1-2. pontjai: A megyei kórház feladatellátását biztosító ingó vagyon vagyonkezelésbe adása a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése az egészségügyi szakellátás feladatának április 1-jétıl történı ellátására a Sümeg Városi Önkormányzattal közösen alapított Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére történı ingó eszközök (eszközök, gépek, berendezések, mőszerek, készletek) átadása, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet bankszámláin március

13 napján nyilvántartott pénzeszközök átadása, valamint a megszőntetésre került intézmény bankszámlái feletti intézkedés érdekében a következık szerint rendelkezett: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megszüntetésre kerülı Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet használatában lévı, de önkormányzati tulajdonú ingóságok április 1. napjától történı vagyonkezelésébe adásáról döntött. A közgyőlés elfogadta a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal megkötendı vagyonkezelési szerzıdést, és felhatalmazta elnökét a szerzıdés aláírására. 2. A közgyőlés a megszüntetésre kerülı Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelıintézet költségvetési intézmény bankszámláin március 31. napján lévı pénzeszközöket átadta a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére. Határidı: március 31. Felelıs: Lasztovicza Jenı, megyei közgyőlésé elnöke A fenti határozat 1-2. pontjaira az alábbi jelentést adom: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal megkötendı vagyonkezelési szerzıdést március 31-én a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése képviseletében aláírtam. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet költségvetési intézmény bankszámláin március 31. napján lévı pénzeszközök átadása a határozatnak megfelelıen megtörtént. 34/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1-3. pontjai: Tulajdonosi hozzájárulás és pályázati önrész biztosítása a sürgısségi betegellátás fejlesztéséhez a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézetben 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése hozzájárult, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a sürgısségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgısségi ellátás) fejlesztésének támogatására kiírt TIOP-2.2.2/08/2F kódszámú pályázatra és a pályázó rendelkezésére bocsátja a pályázati önrész biztosításához szükséges forrást. A közgyőlés elfogadta a sürgısségi ellátás fejlesztésének támogatása érdekében benyújtandó pályázat feltételeként kialakított testületi véleményt. A közgyőlés felhatalmazta elnökét, hogy képviselje a pályázat benyújtására vonatkozó javaslat elfogadását a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyőlésén. 2. A közgyőlés egyetértett azzal, hogy a sürgısségi ellátás fejlesztése keretében a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata együttmőködési megállapodást kössenek az alapellátási ügyelet integrálására. A közgyőlés kezdeményezte, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati önrészhez az elıterjesztésben írt feltételekkel felajánlott ezer forintnál, nagyobb mértékő hozzájárulást vállaljon, figyelemmel az alapellátási ügyelet integrálásával járó szakmai és anyagi elınyökre. A közgyőlés megbízta elnökét, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nagyobb mértékő hozzájárulás vállalásáról szóló megállapodás érdekében. A közgyőlés felhatalmazta elnökét, hogy képviselje a közgyőlésnek az együttmőködési megállapodás megkötésére vonatkozó álláspontját a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyőlésén. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a 7. számú melléklet I. 50. pontjában feladattal terhelten a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-

14 14 Rendelıintézet sürgısségi centrum megvalósítása (pályázati önrész) címen elkülönített ezer forint elıirányzatból ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról döntött a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek a sürgısségi ellátás fejlesztése érdekében benyújtani kívánt pályázat önrészének biztosítása céljából. Határidı: március 27. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozat 1-3. pontjaira az alábbi jelentést adom: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyőlése március 27-én megtárgyalta és elfogadta a megyei közgyőlés határozatában foglalt javaslatot, hogy pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a sürgısségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgısségi ellátás) fejlesztésének támogatására kiírt TIOP-2.2.2/08/2F kódszámú pályázatra. A pályázati önrész rendelkezésre bocsátásáról a évi költségvetés módosítása során teszek javaslatot. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatánál egyeztetést kezdeményeztem a nagyobb mértékő hozzájárulás vállalásáról szóló megállapodás érdekében, amelynek tárgyalására a soron következı Város-Megye Egyeztetı Bizottság ülése keretében kerül sor. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a 7. számú melléklet I. 50. pontjában feladattal terhelten a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelıintézet sürgısségi centrum megvalósítása (pályázati önrész) címen elkülönített ezer forint elıirányzatból ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz átadásával külön elıterjesztés foglalkozik. 35/2008. (III. 27.) MÖK határozat 4. pontja: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületével a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése augusztus 1-jei hatállyal megállapodás megkötésérıl döntött Pápa Város Önkormányzata Képviselı-testületével a Pápai Szakképzésszervezési Társulás létrehozására. A közgyőlés a Társulási megállapodást, valamint az alapító okiratot jóváhagyta. 4. A közgyőlés felhatalmazta elnökét a Társulási megállapodás aláírására. Határidı: április 10. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a közgyőlés elnöke A fenti határozat 4. pontjára az alábbi jelentést adom: A társulási megállapodást aláírtam, jóváhagyásra és aláírásra megküldtem Pápa Város Önkormányzata részére. 36/2008. (III. 27.) MÖK határozat 4. pontja: Várpalota Város Önkormányzata Képviselı-testületével a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése július 1-jei hatállyal megállapodás megkötésérıl döntött Várpalota Város Önkormányzata Képviselı-testületével a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására. A közgyőlés a Társulási megállapodást, valamint az alapító okiratot jóváhagyta. 4. A közgyőlés felhatalmazta elnökét a Társulási megállapodás és a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás alapító okiratának aláírására. Határidı: április 10. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a közgyőlés elnöke

15 15 37/2008. (III. 27.) MÖK határozat 7. pontja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselıtestületével a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése július 1-jei hatállyal megállapodás megkötésérıl döntött Tapolca Város Önkormányzata Képviselı-testületével a Balatonfelvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására. A közgyőlés a Társulási megállapodást, valamint az alapító okiratot jóváhagyta. 7. A közgyőlés felhatalmazta elnökét a Társulási megállapodás és a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának aláírására. Határidı: április 10. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a közgyőlés elnöke A fenti határozatokra az alábbi jelentést adom: A társulási megállapodásokat, valamint az alapító okiratokat aláírtam, jóváhagyásra és aláírásra megküldtem az érintett önkormányzatok részére. 39/2008. (III. 27.) MÖK határozat:tiltakozás az újabb iskolabezárások ellen A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése csatlakozott az Élılánc Mozgalom, a Nemzeti Fórum és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos felhívásához. Felhívta a Kormány és a Parlament figyelmét az oktatásügybıl kivont milliárdok következményeire. A közgyőlés felkérte a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét, a megye országgyőlési képviselıit, hogy tiltakozzanak a folytatódó iskolabezárások ellen és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a gyermeket nevelı család, az oktatásügy, a képzés és szakképzés, a helyesen megválasztott vidékpolitika kerüljön a magyar társadalom középpontjába. A közgyőlés felkérte a fıjegyzıt, hogy a határozat megküldésérıl intézkedjen a Kormány, a Parlament elnöke, az Élılánc Mozgalom, a Nemzeti Fórum, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége részére. Határidı: március 31. Felelıs: Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı A fenti határozata Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı az alábbi jelentést adta: A közgyőlés döntésérıl az érintettek értesítése megtörtént. 41/2008. (III. 27.) MÖK határozat:veszprém Megyei Főtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkérte elnökét, hogy az RFV ESCO Kft-vel a szindikátusi szerzıdést készítse elı és terjessze a közgyőlés soron következı ülésére. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy gondoskodjon a főtés- és melegvíz szolgáltatás vásárlásához szükséges közbeszerzési eljárás elıkészítésérıl, valamint a évi költségvetés módosításáról annak érdekében, hogy a hıszolgáltatási díj fedezetét biztosítsa. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a kazánhelyiségek bérleti szerzıdés útján történı hasznosítása érdekében gondoskodjon zártkörő versenytárgyalás lebonyolításáról, melyre a Veszprém Megyei Főtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-Profit Korlátolt Felelısségő Társaságot hívja meg. Határidı: a közbeszerzési, valamint a versenytárgyalás lebonyolítását követı közgyőlés Felelıs: Lasztovicza Jenı, a közgyőlés elnöke

16 16 A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A határozat szövege szerint a szindikátusi szerzıdést a közgyőlés soron következı ülésére, míg a határidıben az szerepel, hogy a közbeszerzési, valamint a versenytárgyalás lebonyolítását követı közgyőlésre kell beterjeszteni. A szindikátusi szerzıdést a közbeszerzési eljárást követıen, a hıszolgáltatási szerzıdés ismeretében lehet érdemi tartalommal megtölteni, ezért annak közgyőlés elé terjesztésére is a közbeszerzési eljárás befejezését követıen kerülhet sor. 46/2008. (III. 27.) MÖK határozat: Konzorciumi tagság a Mária Út, mint kiemelkedı jelentıségő kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása címő KDROP pályázat benyújtásához, illetve megvalósításához A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetértett az elıterjesztésben vázolt Mária Út Projekt megvalósítását célzó konzorciumban történı részvétellel. A közgyőlés felhatalmazta elnökét, az ezzel összefüggı tárgyalások lefolytatására és a szándéknyilatkozat aláírására. A közgyőlés a pályázati önerı biztosításának megyei költségvetést érintı összegérıl az egyeztetések ismeretében a következı ülésén dönt., illetve folyamatos Felelıs: Lasztovicza Jenı a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A konzorciumi tagságra vonatkozó szerzıdés megkötése folyamatban van, a pályázati önerı 1,5 mft összegének biztosítására a költségvetési rendelet módosításában teszek javaslatot. II. Bizottsági döntések: Egészségügyi Bizottság határozatai 1/2008. (II. 19.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága a február 19-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1. Zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás létrehozása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2007. (II. 28.) rendelet módosítása - a bizottság feladatkörébe tartozó témakörökben 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása - a bizottság feladatkörébe tartozó témakörökben 4. Vélemény a Zirc és Várpalota városok önkormányzatai által benyújtandó TIOP /07/1. pályázatokról 5. Beszámoló a megyei fenntartású középiskolák tanulói körében elvégzett szőrıvizsgálat eredményérıl Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok 2/2008. (II. 19.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a Zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás létrehozása címő elıterjesztést. Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok

17 17 3/2008. (II. 19.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2007. (II. 28.) rendelet módosítása címő elıterjesztést. Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok 4/2008. (II. 19.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló elıterjesztést. Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok 5/2008. (II. 19.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a Vélemény a Zirc és Várpalota városok önkormányzatai által benyújtandó TIOP-2.1.3/07/1. pályázatokról címő elıterjesztést. Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok 6/2008. (II. 19.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a megyei fenntartású középiskolák tanulói körében elvégzett szőrıvizsgálat eredményérıl készített beszámolót. Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok 7/2008. (III. 25.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága a március 25-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1. Tulajdonosi hozzájárulás és pályázati önrész biztosítása a sürgısségi betegellátás fejlesztéséhez a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézetben 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdıgyógyintézete Szervezeti és Mőködési Szabályzat-módosításának jóváhagyása Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok 8/2008. (III. 25.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolta a közgyőlésnek a tulajdonosi hozzájárulás és pályázati önrész biztosítása a sürgısségi betegellátás fejlesztéséhez a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelıintézetben címő elıterjesztést azzal, hogy az Egészségügyi Bizottság a határozati javaslat 2. pontjának módosítását javasolja a közgyőlésnek, mely szerint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 5,8 millió forintnál nagyobb mértékő hozzájárulást vállaljon a pályázati önrészbıl, figyelemmel az alapellátási ügyelet integrálásával járó szakmai és anyagi elınyökre, illetve a közgyőlés bízza meg elnökét, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Megyei

18 18 Jogú Város Önkormányzatával a nagyobb mértékő hozzájárulás vállalásáról szóló megállapodás érdekében. Határidı: március 25. Felelıs: dr. Kovács Zoltán tanácsnok 9/2008. (III. 25.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága jóváhagyja az intézményi várólistáról, betegfogadási listáról, valamint elıjegyzési listáról a Megyei Önkormányzat Tüdıgyógyintézete Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletébe foglalt szabályozást a várólista alapján nyújtható szolgáltatások részletes szabályairól szóló jogszabály elıírása alapján. Felelıs: dr. Kovács Zoltán tanácsnok Gazdasági és Területrendezési Bizottság határozatai 1/2008. (II. 11.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése Gazdasági és Területrendezési Bizottsága február 11-i ülésének napirendjét a következık szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat által a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen biztosított évi keret terhére orvosi mőszerek beszerzése tárgyban kiírt, a Kbt. IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményének véleményezése Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 2/2008. (II. 11.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága egyetért a Veszprém Megyei Önkormányzat által a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen biztosított évi keret terhére, orvosi mőszerek beszerzése tárgyban kiírt, a Kbt. IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott Novotrading- Medical Kft. által elkészített döntés-elıkészítı javaslattal, mely szerint: - a benyújtott ajánlatok közül érvénytelen: - a lefolytatott közbeszerzés az 1. tétel vonatkozásában eredményes. - a közgyőlés elnöke az eljárás nyerteseként ,- Ft + ÁFA ajánlati árral a Johnson & Johnson Kft-t (2045 Törökbálint, Tó Park) hirdesse ki. - a lefolytatott közbeszerzés a 2. tétel vonatkozásában eredményes. - a közgyőlés elnöke az eljárás nyerteseként ,- Ft + ÁFA ajánlati árral a Premed Pharma Kft-t (1118 Budapest, Rétköz u. 18.) hirdesse ki. - a lefolytatott közbeszerzés a 3. tétel vonatkozásában eredményes. - a közgyőlés elnöke az eljárás nyerteseként ,- Ft + ÁFA ajánlati árral az Anamed Kft-t (1144 Budapest, Kıszeg u. 29.). hirdesse ki. - a lefolytatott közbeszerzés a 4. tétel vonatkozásában a Kbt. 92. (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az egyetlen érvényes ajánlattevı, az Anamed Kft. 4. tételre adott ajánlatában megfogalmazott ajánlati ár meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét.

19 19 A bizottság felkéri a megyei közgyőlés elnökét, hogy a bizottság véleményének figyelembevételével állapítsa meg a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét. Felelıs: a közgyőlés elnökének, mint döntéshozónak az értesítéséért: Ács János tanácsnok, a bizottság elnöke 3/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése Gazdasági és Területrendezési Bizottsága február 18-i ülésének napirendjét a következık szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2007. (II. 28.) rendeletének módosítása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása 3. A Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítı Pályázati Önerı Kiegészítı Keret, valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának a rendjérıl szóló 3/2006. (II. 23.) rendelet módosítása 4. Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan elidegenítésre kijelölése 5. Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium főtéskorszerősítése 6. Támogatás nyújtása Tapolca Város Önkormányzata részére a Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújításához 7. A megyei önkormányzat által alapított egyes (köz)alapítványok alapító okiratának módosítása 8. Együttmőködés kezdeményezése az energiapiac nyitásával kapcsolatos beszerzésekre 9. Bizottsági határozat kijavítása 10. Szıci Idısek Otthona telekrendezése 11. A települési folyékony hulladék helyzete Veszprém megyében c. tanulmány Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 4/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2007. (II. 28.) rendeletének módosítása címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 5/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 6/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítı Pályázati Önerı Kiegészítı Keret, valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának a rendjérıl szóló 3/2006. (II. 23.) rendelet módosítása címő napirendet, és elfogadásra

20 20 javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 7/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan elidegenítésre kijelölése címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 8/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta az Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium főtéskorszerősítése címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 9/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta a Támogatás nyújtása Tapolca Város Önkormányzata részére a Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújításához címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 10/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta A megyei önkormányzat által alapított egyes (köz)alapítványok alapító okiratának módosítása címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 11/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta az Együttmőködés kezdeményezése az energiapiac nyitásával kapcsolatos beszerzésekre címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 12/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottság a 120/2007. (XII.10.) számú határozatában szereplı elidegenítésre kijelölt, a megyei önkormányzat tulajdonát képezı Nyárád, Arany János u. 88. szám alatti ingatlan helyrajzi számát 421 hrszról helyesen 598 hrsz-re javítja. A határozatok további tartalma változatlanul érvényes., Felelıs: Lasztovicza Jenı a közgyőlés elnöke

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 2. szám 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 9/2008. (IV. 2.) rendelet A Veszprém

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9.

TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ 9. II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 10. 1/2010. (I.29.) K.R.SZ. A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 30/2009. (XII.18.) K.R.SZ.

Részletesebben

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére

3. sz. JEGYZİKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete igazgatójának helyettesítésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 3. sz. JEGYZİKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza nagytermében megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 8. szám 2007. szeptember KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal 16/2007. (VI. 7.) sz. ÖR A megyei önkormányzat

Részletesebben

T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 29/2008. (II. 15.) sz. határozat A Mesteri Termal Kft. Felügyelı Bizottságába

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 3. szám 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 45/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Bőle Károlyné megbízásáról a Faller Jenő Szakképző

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. FEBRUÁR 18. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 1/2011. (II. 18.) sz. határozat A területfejlesztési és külkapcsolati, valamint

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. október 25. önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l.

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2007. október 25. önkormányzat tanácskozótermében megtartott n y i l v á n o s ü l é s é r õ l. ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-42 /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 25. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 25. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. JÚNIUS 25. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 142/2011. (VI. 25.) sz. határozat A körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium intézményvezetıi

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2009. NOVEMBER 13. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 225/2009. (IX. 25.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

1540. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám

1540. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám 1540. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 15/2008. (IX. 26.) HBMÖK 16/2008. (IX. 26.) HBMÖK 17/2008. (IX. 26.) HBMÖK A Hajdú-Bihar

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. NOVEMBER 17-DECEMBER 9. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-35/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben