ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének április 24-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére"

Átírás

1 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/114/2008. ELİTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének április 24-ei ülésére Tárgy: Elıadó: Jelentés a lejárt határidejő határozatokról (I.), a bizottsági döntésekrıl (II.), a közgyőlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntésérıl (III.) Lasztovicza Jenı megyei közgyőlés elnöke Az elıterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala irodavezetıi Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Jogi és Önkormányzati Iroda Jakab Istvánné önkormányzati referens Az elıterjesztést megtárgyalta: Ügyrendi Bizottság

2 2 Tisztelt Közgyőlés! I. A testület lejárt határidejő határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítésérıl a végrehajtásért felelısök az alábbi jelentéseket adták: 14/2007. (II. 22.) MÖK határozat: Döntés a Szemünk Fénye program keretei között megvalósítandó energiafelhasználás-korszerősítési ajánlatokról a megyei intézmények körében A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadta a Szemünk fénye programról készült elıterjesztést. A közgyőlés döntött arról, hogy az Öveges József Szakközépiskola, Kozmutza Flóra Általános Iskola, Bánki Donát Szakképzı Iskola világítás-korszerősítése a Szemünk Fénye program keretein belül elindítható. A közgyőlés megbízta elnökét, hogy a legkedvezıbb futamidı kihasználásával kösse meg a szükséges szerzıdéseket, és a program tapasztalatairól 1 év múlva számoljon be a közgyőlésnek. Határidı: I. negyedév Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke 176/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1-2. pontjai: A Szemünk Fénye program végrehajtásának értékelése, továbbfolytatásának lehetısége 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése jóváhagyta a Szemünk Fénye program elızetes értékelésérıl szóló jelentést. Felkérte a megyei fıjegyzıt, hogy a három intézmény megvalósult világításkorszerősítésével kapcsolatos havi fogyasztási adatait folyamatosan értékelje, melynek eredményérıl tájékoztassa a közgyőlést. 2. A megyei közgyőlés jóváhagyta a program keretein belül a világításkorszerősítési beruházások folytatását. A közgyőlés felhatalmazta elnökét, hogy kérjen ajánlatot a Peremarton, Külsıvat, Devecser Idısek Otthona világításkorszerősítésére, és kedvezı ajánlatok esetén a vállalkozási szerzıdések megkötésére, továbbá készüljön ütemterv az oktatási intézményekben a világítás korszerősítési beruházás folytatásáról és a évi költségvetés tervezése során a közgyőlés vegye figyelembe az ütemterv szerint felmerülı költségeket. Határidı: áprilisi közgyőlés Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatokra az alábbi jelentést adom: A program keretein belül három intézmény (Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium, A Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium, valamint az Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium világításkorszerősítése történt meg. A megvalósítás óta havi értékelés történik az energiafogyasztás alakulásáról, amely azt mutatja, hogy a megtakarítás realizálódik. A havi fogyasztások értékelése alapján az alábbi megtakarítások mérhetık (kwh): Sor- szám Intézmény megnevezése 1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium évek átlagos fogyasztása szeptemberaugusztus szeptember február közötti fogyasztás átlaga Csökkentett fogyasztás %

3 3 2. Bánki Donát Szakképzı Iskola és Kollégium Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium : Megjegyzés Az intézmény évi számlákkal a jelentés idején még nem rendelkezett, az adatok évi fogyasztást tartalmazzál Az energiaszámlákon sajnos nem követhetı a kizárólag világítási energia fogyasztása, a csökkentett fogyasztásban benne vannak az egyéb elektromos berendezések fogyasztásai is, amelyek rontják a megtakarítás képét. Különösen a Kozmutza Flóra intézménynél feltőnı ez, ahol a fogyasztás együtt mért a Fogyatékosok Otthona fogyasztásával. Ennél az intézménynél mőködnek elektromos melegítık kiegészítı főtésként, amelyek a fogyasztást különösen hidegebb hónapokban jelentısen rontják. A Peremarton, Külsıvat és Devecser intézmények világításkorszerősítésének szerzıdéses feltételeiben, a KEOP pályázati lehetıségek kihasználásában a központi közbeszerzési eljárás nyertesével, a Caminus Zrt-vel megegyeztünk. Jelenleg Devecser vonatkozásában - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt tulajdonosi hozzájárulását várjuk a szerzıdés megkötéséhez. A szerzıdés megkötését követıen néhány hét alatt a kivitelezés megtörténik. Az oktatási intézményekre vonatkozóan a KDOP oktatási infrastruktúra pályázatok (6 db) elsı fordulójának elbírálást követıen készül tervezet. 178/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1., 3. pontjai: A megyei önkormányzat aktuális pályázatokkal összefüggı intézményfejlesztési célkitőzései 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadta a megyei intézmények fejlesztéseivel kapcsolatos elıterjesztést. Megbízta a megyei közgyőlés elnökét, hogy készíttesse el a határozatban szereplı intézmények fejlesztési pályázatait. 3. A megyei közgyőlés felkérte elnökét, dolgozzon ki szakmai programot a szociális és oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozóan, figyelembe véve az operatív programok célkitőzéseivel szinkronban, hogy minél több pályázati forrás igénybevételére nyíljon lehetıség. Határidı: március 31. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozat 1., 3. pontjaira az alábbi jelentést adom: A pályázati felhívások függvényében a fejlesztések elıkészítése folyamatos. Pályázat elkészítése történt: a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium szakmai fejlesztésével kapcsolatos KDOP pályázatra, a Baláca római villagazdaság és a veszprémi Mőtárgyház egymásra épülı fejlesztésére a KDOP-2.1.1/B pályázatban Zirc, Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóterének építése (Zirc Város Önkormányzatával közösen). KDOP-2.1.1/B pályázatban Magyar-Angol Tannyelvő Gimnázium (Balatonalmádi) nyílászáró cserék helyett a KDOP pályázatra, Elıkészítés alatt van a pályázati kiírásnak megfelelıen A Csolnoky Ferenc Megyei Kórház és Rendelıintézet Sürgısségi Osztály SO2 fejlesztése a TIOP-2.2.2/08/2F pályázatban

4 4 Sajnos a Pápakovácsi Idısek Otthona szennyvízhálózat bekötése pályázati forrással nem valósítható meg. Az intézmények energiahatékonyságával kapcsolatos pályázatok a tanulmány által kijelölt intézmények tekintetében még nem készülhetett el, a tanulmány szállítási határideje április 22. A Peremarton, Idısek Otthona nyílászáró cserék helyett az intézmény teljes főtéskorszerősítése történhet meg a főtési rendszer Veszprém Megyei Főtés- és Melegvíz Szolgáltató Nonprofit Kft-nek történı vagyonkezelésbe adásával. 184/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 4. pontja: A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása, a pápateszéri, a Zirc-aklipusztai, az İsi és a nyárádi lakásotthonok megszüntetése A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése november 30. napjával a pápateszéri, december 31. napjával a Zirc-aklipusztai és az ısi, valamint január 31. napjával a nyárádi családi házak lakásotthonként való mőködését megszüntette. 4. A közgyőlés utasította a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága vezetıjét, hogy az alapító okiratnak megfelelıen gondoskodjon az intézmény dokumentumainak módosításáról, illetve a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, és a Szakmai Programok Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság elé jóváhagyás céljából való beterjesztésérıl. Határidı: március 31. Felelıs: Horváth Lívia igazgató A fenti határozat 4. pontjára Horváth Lívia igazgató megbízásából az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda az alábbi jelentést adta: Az intézmény a Szervezeti és Mőködési Szabályzatnak, valamint az átszervezés során kialakított új szakmai egységek és lakásotthonaik szakmai programjainak módosítását elkészítette. A módosított dokumentumokat április 7-én az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Irodára megküldte. Az intézményi SzMSz, illetve az 5 szakmai egység és a 20 telephely (lakásotthon utógondozói otthon, külsı férıhely) szakmai programjainak jogi és szakmai áttekintését követıen beterjesztésre kerülnek a Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság következı ülésére jóváhagyásra. 197/2007. (XII. 13.) MÖK határozat: Hermann István megbízása a Veszprém Megyei Levéltár igazgatójának A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése Hermann István Nemesvámos, Kossuth Lajos u szám alatti lakost április 12-ei hatállyal - határozatlan idıre - kinevezte a Veszprém Megyei Levéltár állományába, levéltáros munkakörbe. Ezzel egyidejőleg április 12-ei hatállyal megbízta az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával, amely március 31-ig szól. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a kinevezéssel és megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidı: április 11. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A kinevezéssel és a megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltató intézkedéseket megtettem.

5 5 209/2007. (XII. 13.) MÖK határozat 3. pontja: Szakmai program jóváhagyása a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium fejlesztésére vonatkozó pályázatokra A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése eft elıirányzatot biztosított a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola és Kollégium szakmai fejlesztésével kapcsolatos KDOP pályázat, valamint az elhelyezését szolgáló ingatlan teljes energiahatékonysági fejlesztésére vonatkozó KEOP pályázat elıkészítésére. 3. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy az intézmény fejlesztésére vonatkozó pályázatokat határidıben adja be. Határidı: KEOP pályázatra vonatkozóan február 20. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozat 3. pontjára az alábbi jelentést adom: Az intézmény fejlesztésére a KDOP pályázati anyagot beadtuk, azt a kiíró befogadta. A KEOP pályázatra az energia tanulmány elkészült, azt a pályázatíróval többször megvitattuk, hogy a pályázati feltételeknek való megfelelést biztosíthassuk. Sajnos a tervezett energiahatékonysági beruházások (főtéskorszerősítés, homlokzati hıszigetelés és külsı nyílászáró cserék) a pályázati felhívásban elıírt megtérülési mutatóját nem tudjuk teljesíteni. A pályázatírónk szerint igen szigorúnak bizonyult elıírás módosítását tervezik a közeljövıben, s akkor a fejlesztési tartalmat annak megfelelıen felül kell vizsgálnunk. 2/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Egyetértés a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatóhelyettesének megbízásával A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetértett azzal, hogy a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója dr. Galambos Istvánt az intézmény szakmai igazgatóhelyettesi feladatának ellátásával március hó 1. napjától február 28. napjáig megbízza. Felkérte a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatóját - mint munkáltatót - hogy a megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidı: március 1. Felelıs: Kasper Ágota, a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója A fenti határozatra Kasper Ágota, a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója megbízásából az Oktatási és Közmővelıdési Iroda az alábbi jelentést adta: A megbízással kapcsolatban az intézmény vezetıje a szükséges munkáltatói intézkedéseket megtette. 3/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás létrehozása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése március 1-jei hatállyal a Zirc Városi Erzsébet Kórház közös fenntartására intézményi társulást hozott létre Zirc Város Önkormányzatával. A közgyőlés a Társulási Megállapodást jóváhagyta, egyúttal felhatalmazta elnökét a megállapodás aláírására. 2. A közgyőlés a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében biztosította a Társulási Megállapodásban meghatározott Ft egyszeri hozzájárulást a feladatot ellátó Zirc Városi Erzsébet Kórház 60 napon túli adósságállománya rendezése érdekében.

6 6 3. A közgyőlés a Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetésében Ft, ideiglenesen átadott pénzeszközt biztosított a feladatot ellátó Zirc Városi Erzsébet Kórház 60 napon túli adósságállománya rendezése céljából. 4. A közgyőlés felkérte a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet fıigazgatóját, hogy a Zirc Város Erzsébet Kórház megbízott igazgatójával kösse meg a két intézmény együttmőködésére vonatkozó megállapodást. Határidı: március 15. Felelıs: 1-3. pontokra: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke 4. pontra: Dr. Rácz Jenı fıigazgató, A fenti határozat 1-3. pontjaira az alábbi jelentést adom: A társulási megállapodás aláírása megtörtént, arra mindkét testület képviselıje által február 29-én került sor.a társulási megállapodás 12. pontjában meghatározott Ft, azaz Negyvenmillió forint egyszeri hozzájárulás átutalása március 18-án megtörtént. A társulási megállapodás 12. pontja alapján visszafizetési kötelezettséggel a Ft, azaz Hétmillió forint ideiglenesen átadott pénzeszköz biztosításáról szóló külön megállapodás aláírása mindkét testület képviselıje által április 9-én megtörtént, a pénzeszköz átutalására az aláírástól számított 15 napon belül kerül sor április 3-án érkezett levelében Zirc város polgármestere tájékoztatott arról, hogy a képviselı-testület április 7-ei ülésén pályázatot ír ki a Zirc Városi Erzsébet Kórház igazgatói állására. A fenti határozat 4. pontjára Dr. Rácz Jenı fıigazgató megbízásából az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda az alábbi jelentést adta: A szakmai együttmőködési megállapodás váza elkészült, a fekvıbeteg utak vonatkozásában teljes egyezség született. A zirci járóbeteg pályázat szakmai hátterének biztosítását a megyei kórház felvállalta. Még nem született egyezség a zirci egynapos sebészeti tevékenység szakmai támogatásáról, valamint a zirci hiányzó szakemberek pótlásáról. Ennek oka, hogy ezen a területen a két intézmény érdekei erısen ütköznek. A megállapodás aláírása várhatóan április 30-ig megtörténik. 5/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Kabóca Bábszínház megszüntetı okiratának elfogadása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Kabóca Bábszínházat február 29. napjával jogutóddal megszüntette és a megszüntetı okiratot elfogadta. A közgyőlés felkérte a megyei fıjegyzıt, hogy a megszüntetı okiratot a Magyar Államkincstárnak, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesterének küldje meg. Határidı: február 29. Felelıs: Dr. Zsédenyi Imre, megyei fıjegyzı A fenti határozatra Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı az alábbi jelentést adta: A Kabóca Bábszínház megszüntetı okiratának az érintett intézmény, valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere és a Magyar Államkincstár részére történı megküldésérıl gondoskodott. 6/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan elidegenítésre történı kijelölése A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a tulajdonát képezı Veszprém, Vár u. 12. szám alatti 291 hrsz-ú ingatlant a forgalomképes vagyoni körbe sorolta és elidegenítésre kijelölte. A közgyőlés felhatalmazta elnökét, hogy az ingatlan hasznosítására vonatkozó

7 7 intézkedéseket tegye meg, egyúttal utasította a fıjegyzıt, hogy a határozatból eredı változások átvezetésérıl az ingatlanvagyon kataszterben és a vagyonrendelet függelékében gondoskodjon. Határidı: Felelıs: azonnal - Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke - Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı A fenti határozatra a közgyőlés elnöke, valamint a fıjegyzı az alábbi jelentést adta: A határozatban foglalt ingatlan hasznosítására vonatkozó intézkedéseket eredményesen a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen lehetne megtenni, tekintettel arra, hogy a MÖK ingatlana a városéval mőszakilag egybe épített. Az ingatlan korábbi intézményi funkciójától eltérı hasznosítás esetén szükséges további területigény pl. parkoló, áruszállítási lehetıségek megteremtése, - ezért a megyei jogú várossal kölcsönösen tárgyalásokat kezdeményeztek, melyek még folyamatban vannak. A közgyőlési határozatból eredı változások átvezetése az ingatlanvagyon kataszterben és a vagyonrendelet függelékében megtörtént. 8/2008. (II. 21.) MÖK határozat 2. pontja: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett pályázatok (TIOP és TIOP 3.1.1) benyújtásának jóváhagyása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése kinyilvánította azon szándékát, hogy a TÁMOP kódszámú pályázat elsı fordulójában való eredményes részvétel esetén pályázatot nyújt be a második fordulóra, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések címő, TIOP 3.1.1/08/1 kódszámú pályázatra a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás és a Balaton-felvidék Somló TISZK infrastrukturális fejlesztésére. A közgyőlés a pályázatokkal járó kötelezettségeket tudomásul veszi, és azok elıkészítı munkálataira a évi költségvetésben 15 mft-ot biztosít. A közgyőlés felhatalmazta elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat külsı szakértıvel történı elıkészítésérıl és határidıre történı benyújtásáról. Határidı: április 21. Felelıs: Lasztovica Jenı, a közgyőlés elnöke A fenti határozat 2. pontjára az alábbi jelentést adom: A TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázatot határidıre benyújtottuk. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a pályázat regisztrációjáról a Hivatalt értesítette. A pályázat I. fordulója még nem zárult le, az értékelésrıl információval jelenleg nem rendelkezünk. A II. forduló elıkészítése folyamatban van. 10/2008. (II. 21.) MÖK határozat 1-2. pontjai: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában lévı közoktatási intézményekre vonatkozó közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés és közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési terv jóváhagyása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadta a fenntartásában mőködı közoktatási intézményekre vonatkozó esélyegyenlıségi helyzetelemzést és közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet. A közgyőlés felkérte a megyei fıjegyzıt, hogy a közoktatási intézményekre vonatkozó esélyegyenlıségi helyzetelemzést és a közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet a Veszprém Megyei Önkormányzat a fenntartásában mőködı közoktatási intézmények részére küldje meg.

8 8 2. A közgyőlés elfogadta a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeire vonatkozó esélyegyenlıségi helyzetelemzést és a közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet. A közgyőlés felkérte a megyei fıjegyzıt, hogy a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás intézményeire vonatkozó esélyegyenlıségi helyzetelemzést és közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet a Veszprém Megyei Önkormányzat Várpalota Város Önkormányzatának jóváhagyásra küldje meg. Határidı: március 5. Felelıs: Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı A fenti határozat 1-2. pontjaira Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı az alábbi jelentést adta: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése által jóváhagyott, az önkormányzat fenntartásában mőködı közoktatási intézményekre vonatkozó esélyegyenlıségi helyzetelemzéssel és közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervvel kapcsolatosan intézkedett, hogy az esélyegyenlıségi terv a honlapon keresztül az érintettek számára hozzáférhetı legyen. A Hivatal Oktatási és Közmővelıdési Irodája igazgatói értekezlet keretében dolgozta fel az intézkedéseket és egyeztette az iskolák igazgatóival a szükséges intézményi teendıket. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése által elfogadott a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás intézményeire vonatkozó esélyegyenlıségi helyzetelemzést és a közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervet a határozatban foglaltak szerint jóváhagyásra megküldte Várpalota Város Önkormányzatának. 12/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A megyei önkormányzat hivatala és egyes megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése elfogadta a megyei önkormányzat hivatala, valamint a határozatban szereplı megyei fenntartású intézmények alapító okiratainak módosítását. A közgyőlés felkérte a megyei fıjegyzıt, hogy a módosított alapító okirat érintettek részére történı megküldésérıl gondoskodjon. Határidı: március 7. Felelıs: Dr. Zsédenyi Imre, megyei fıjegyzı A fenti határozatra Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı az alábbi jelentést adta: Határidıre intézkedett a megyei fenntartásban lévı közoktatási, illetve közmővelıdési intézmények alapító okiratainak a közgyőlés határozata szerinti módosításáról, az érintett intézmények, illetve a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága felé történı megküldésérıl. A közgyőlés által elfogadott szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi intézmények módosított alapító okiratait mind az érintett intézmények, mind a Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére megküldte. 14/2008. (II. 21.) MÖK határozat 2. pontja: Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet gazdasági helyzetének alakulásáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet december 31-i zárónappal készített, IV. negyedéves gazdasági helyzetérıl készült beszámolót. 2. A közgyőlés a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézetnél március 1-jével 9 fıs létszámcsökkentést rendelt el, melynek során az intézmény engedélyezett 1604 fıs létszámát véglegesen 1595 fıre csökkentette.

9 9 Határidı: március 1. Felelıs: Dr. Rácz Jenı fıigazgató A fenti határozat 2. pontjára Dr. Rácz Jenı fıigazgató megbízásából az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda az alábbi jelentést adta: A 9 fıs létszámleépítés megtörtént, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs és pénzügyi kötelezettségeit a megyei kórház teljesítette. 15/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Támogatás nyújtása Tapolca Város Önkormányzata részére a Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújításához A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 161/2007. (IX.13.) MÖK határozatát módosította. A közgyőlés megtárgyalta a Pályázati Önerı Kiegészítı Keret címő pályázatra beérkezett Tapolca, Kazinczy Ferenc Általános Iskola energiatakarékos felújítása, infrastruktúra fejlesztés az oktatási feltételek minıségi javítása tárgyú (KDOP /2F) pályázatát. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kedvezı elbírálása esetén a határozatban szereplı támogatást biztosítja a pályázó részére: A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a pályázót a döntésrıl értesítse, és kezdeményezze a megállapodás megkötését. Határidı: február 29. Felelıs: Lasztovicza Jenı a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A határozatot február 29-én Tapolca Város Polgármesterének megküldtem. A megállapodás megkötésére a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati elbírálását követıen lesz lehetıség. 16/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése Farnadi Gyula kuratóriumi tag elhunyta miatt helyébe február 21. napjáig terjedı idıre Kovács Norbert, 8494 Kiscsısz, Kossuth u. 5. szám alatti lakost választotta meg. A közgyőlés tudomásul vette, hogy a közalapítvány felügyelı bizottsága tagjának, Németh Izabellának a lakcíme megváltozott, az új lakcím: Veszprém, Csererdı ltp. II/2. I. em. 3. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a döntésrıl az érintetteket értesítse és intézkedjen a változás bírósági nyilvántartáson történı átvezetése érdekében. Határidı: március 21. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke 47/2008. (III. 27.) MÖK határozat: A Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Veszprém Megye Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratát a határozatban foglaltak szerint módosította: A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a döntésrıl az érintetteket értesítse és intézkedjen a változás bírósági nyilvántartáson történı átvezetése érdekében. Határidı: április 28. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatokra az alábbi jelentést adom: A döntésrıl az érintetteket értesítettem, és intézkedtem a változás bírósági nyilvántartáson történı átvezetése érdekében.

10 10 17/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapítói jogainak gyakorlására a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványt jelölte ki. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy az érintetteket a döntésrıl tájékoztassa, továbbá gondoskodjék a módosítás alapító okiraton történı átvezetésérıl és a változások bírósági nyilvántartásba vételének kezdeményezésérıl. Határidı: március 21. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A döntésrıl az érintetteket értesítettem, és intézkedtem a változás bírósági nyilvántartáson történı átvezetése érdekében. 18/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány további mőködésével kapcsolatos döntés A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése indítványozta a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány alapító önkormányzatai felé a Közalapítvány megszüntetését. A közgyőlés megköszönte dr. Németh Márta, Packi Barbara, dr. Kolber István kuratóriumi tagok és Rátosi Ferenc felügyelı bizottsági tag Közalapítványban végzett tevékenységét. A közgyőlés a Balaton Régió Európa Pont Közalapítvány pénzbeli támogatását 2008 évtıl megszünteti. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a döntésrıl az érintetteket értesítse. Határidı: március 7. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A döntésrıl az érintetteket értesítettem. 19/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Zirc város önkormányzata által benyújtandó TIOP /07/1. pályázat támogatása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetértett Zirc Város Önkormányzatának az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó törekvésével, egyben támogatta a város és térsége egészségügyi szakellátásának fejlesztése érdekében a TIOP-2.1.3/07/1. kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt pályázatát. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A megyei önkormányzat véleményét tartalmazó határozat kivonatának átadására Zirc Városi Önkormányzat képviselıjének február 25-én került sor. 20/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Várpalota város önkormányzata által benyújtandó TIOP-2.1.3/07/1. pályázat támogatása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetértett Várpalota Város Önkormányzatának az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére vonatkozó törekvésével, egyben támogatta a város és térsége egészségügyi szakellátásának fejlesztése érdekében a TIOP-2.1.3/07/1. kódszámú pályázati felhívásra benyújtani kívánt pályázatát.

11 11 Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A megyei önkormányzat véleményét tartalmazó határozat kivonatának átadására Várpalota Városi Önkormányzat képviselıjének február 27-én került sor. 23/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Beszámoló az Esélyek Háza mőködtetésének tapasztalatairól, javaslat a további mőködtetésre A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Veszprém Megyei Esélyek Háza kialakításáról, valamint november 20. és február 10. közötti mőködtetésének tapasztalatairól szóló elıterjesztést. A közgyőlés a Veszprém Megyei Esélyek Háza mőködtetésének az eddigi tapasztalatai alapján kifejezte szándékát, hogy amennyiben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium továbbra is legalább a megelızı idıszaknak megfelelı havi támogatást biztosít, úgy a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület közremőködésével április 1- jétıl továbbra is mőködtetni kívánja a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Irodát, a Veszprém Megyei Esélyek Házát. Határidı: április 1. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A közgyőlés határozatban kifejezett szándékának megfelelıen március 5-én levélben tájékoztattuk a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlıségi Fıosztályának illetékes osztályvezetıjét arról, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület közremőködésével április 1-jétıl továbbra is mőködtetni kívánja a Veszprém Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Irodát. A közgyőlés alelnöke által jegyzett levélben alelnöknı kifejezte abbéli reményünket, hogy a március 31-ével lezáruló programidıszakról történı elszámolásunkat követıen a Veszprém Megyei Esélyek Háza a minisztérium támogatásával minél elıbb folytathatja tevékenységét. A minisztérium Esélyegyenlıségi Fıosztálya megbízott vezetıje március 17-én kelt levelében kifejezte a Veszprém megyei iroda közös fenntartásban történı jövıbeli továbbmőködtetésének szándékát jelezve, hogy a minisztérium a ház mőködtetéséhez a április 1. és március 31. közötti idıszakban továbbra is havonta 1,3 millió forintot tud biztosítani. 25/2008. (II. 21.) MÖK határozat: Csatlakozás a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének állásfoglalásához a génmódosított termékek elıállításával és forgalmazásával kapcsolatban A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése csatlakozott a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőléséhez és a határozatban foglaltaknak megfelelıen állást foglalt a génmódosított termékek elıállításával és forgalmazásával kapcsolatban. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy állásfoglalásáról tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlés elnökét. Határidı: február 29. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A közgyőlés döntésének megfelelıen az állásfoglalásról tájékoztattam a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének elnökét

12 12 28/2008. (II. 21.) MÖK határozat: A 184/2007. (XI. 8.) MÖK határozat módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 184/2007. (XI. 8.) MÖK határozata 2. pontját az alábbiak szerint módosította: 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése utasította a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága vezetıjét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalával együttmőködve külsı férıhelyek kialakítása céljából Zircen vagy Veszprém városában 4 fiatal felnıtt elhelyezésére alkalmas kétszobás lakásra vonatkozóan megfelelı feltételekkel lakásbérleti szerzıdést kössön. Határidı: március 31. Felelıs: Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı Horváth Lívia igazgató A fenti határozatra Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı az alábbi jelentést adta: A külsı férıhelyek (4 fı) kialakítása céljából adott határidıig nem került sor a bérleti szerzıdés megkötésére. Az új férıhelyekre való áthelyezés tanév közben nem lenne szerencsés, így az intézmény vezetésével egyetértésben a szerzıdéskötés idıpontja késıbbre kerül. (Gazdaságossági megfontolásból!) A fentiek miatt a végrehajtás határidejének szeptember 1-jére történı módosítását javasoljuk, illetve kérjük. 32/2008. (III. 27.) MÖK határozat: A 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozattal elfogadott Ellátási szerzıdés módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal megkötött, a 205/2007. (XII. 13.) MÖK határozatának 1/B. számú mellékletét képezı Ellátási szerzıdés IV. pontját a határozatban foglaltakban megfelelıen kiegészítette. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaságnál kezdeményezze az Ellátási Szerzıdés módosítását, egyúttal felhatalmazta a szerzıdésmódosítás aláírására. Amennyiben a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság a szerzıdés módosítását nem fogadja el, a közgyőlés felkéri elnökét, hogy a támogatás arányos részérıl történı lemondásról haladéktalanul gondoskodjon. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság közgyőlése március 27-én tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta az Ellátási szerzıdés IV. pontjának módosításáról a megyei közgyőlés határozatában foglalt javaslatot. Az Ellátási szerzıdés módosítását tartalmazó okiratot a felek a Zrt. közgyőlésén egyezı akarattal aláírták. 33/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1-2. pontjai: A megyei kórház feladatellátását biztosító ingó vagyon vagyonkezelésbe adása a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése az egészségügyi szakellátás feladatának április 1-jétıl történı ellátására a Sümeg Városi Önkormányzattal közösen alapított Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére történı ingó eszközök (eszközök, gépek, berendezések, mőszerek, készletek) átadása, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet bankszámláin március

13 napján nyilvántartott pénzeszközök átadása, valamint a megszőntetésre került intézmény bankszámlái feletti intézkedés érdekében a következık szerint rendelkezett: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a megszüntetésre kerülı Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet használatában lévı, de önkormányzati tulajdonú ingóságok április 1. napjától történı vagyonkezelésébe adásáról döntött. A közgyőlés elfogadta a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal megkötendı vagyonkezelési szerzıdést, és felhatalmazta elnökét a szerzıdés aláírására. 2. A közgyőlés a megszüntetésre kerülı Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelıintézet költségvetési intézmény bankszámláin március 31. napján lévı pénzeszközöket átadta a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársaság részére. Határidı: március 31. Felelıs: Lasztovicza Jenı, megyei közgyőlésé elnöke A fenti határozat 1-2. pontjaira az alábbi jelentést adom: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörően Mőködı Részvénytársasággal megkötendı vagyonkezelési szerzıdést március 31-én a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése képviseletében aláírtam. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézet költségvetési intézmény bankszámláin március 31. napján lévı pénzeszközök átadása a határozatnak megfelelıen megtörtént. 34/2008. (III. 27.) MÖK határozat 1-3. pontjai: Tulajdonosi hozzájárulás és pályázati önrész biztosítása a sürgısségi betegellátás fejlesztéséhez a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézetben 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése hozzájárult, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a sürgısségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgısségi ellátás) fejlesztésének támogatására kiírt TIOP-2.2.2/08/2F kódszámú pályázatra és a pályázó rendelkezésére bocsátja a pályázati önrész biztosításához szükséges forrást. A közgyőlés elfogadta a sürgısségi ellátás fejlesztésének támogatása érdekében benyújtandó pályázat feltételeként kialakított testületi véleményt. A közgyőlés felhatalmazta elnökét, hogy képviselje a pályázat benyújtására vonatkozó javaslat elfogadását a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyőlésén. 2. A közgyőlés egyetértett azzal, hogy a sürgısségi ellátás fejlesztése keretében a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata együttmőködési megállapodást kössenek az alapellátási ügyelet integrálására. A közgyőlés kezdeményezte, hogy a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati önrészhez az elıterjesztésben írt feltételekkel felajánlott ezer forintnál, nagyobb mértékő hozzájárulást vállaljon, figyelemmel az alapellátási ügyelet integrálásával járó szakmai és anyagi elınyökre. A közgyőlés megbízta elnökét, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával a nagyobb mértékő hozzájárulás vállalásáról szóló megállapodás érdekében. A közgyőlés felhatalmazta elnökét, hogy képviselje a közgyőlésnek az együttmőködési megállapodás megkötésére vonatkozó álláspontját a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyőlésén. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a 7. számú melléklet I. 50. pontjában feladattal terhelten a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-

14 14 Rendelıintézet sürgısségi centrum megvalósítása (pályázati önrész) címen elkülönített ezer forint elıirányzatból ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról döntött a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek a sürgısségi ellátás fejlesztése érdekében benyújtani kívánt pályázat önrészének biztosítása céljából. Határidı: március 27. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozat 1-3. pontjaira az alábbi jelentést adom: A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyőlése március 27-én megtárgyalta és elfogadta a megyei közgyőlés határozatában foglalt javaslatot, hogy pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a sürgısségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgısségi ellátás) fejlesztésének támogatására kiírt TIOP-2.2.2/08/2F kódszámú pályázatra. A pályázati önrész rendelkezésre bocsátásáról a évi költségvetés módosítása során teszek javaslatot. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatánál egyeztetést kezdeményeztem a nagyobb mértékő hozzájárulás vállalásáról szóló megállapodás érdekében, amelynek tárgyalására a soron következı Város-Megye Egyeztetı Bizottság ülése keretében kerül sor. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésében a 7. számú melléklet I. 50. pontjában feladattal terhelten a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelıintézet sürgısségi centrum megvalósítása (pályázati önrész) címen elkülönített ezer forint elıirányzatból ezer forint felhalmozási célú pénzeszköz átadásával külön elıterjesztés foglalkozik. 35/2008. (III. 27.) MÖK határozat 4. pontja: Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületével a Pápai Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése augusztus 1-jei hatállyal megállapodás megkötésérıl döntött Pápa Város Önkormányzata Képviselı-testületével a Pápai Szakképzésszervezési Társulás létrehozására. A közgyőlés a Társulási megállapodást, valamint az alapító okiratot jóváhagyta. 4. A közgyőlés felhatalmazta elnökét a Társulási megállapodás aláírására. Határidı: április 10. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a közgyőlés elnöke A fenti határozat 4. pontjára az alábbi jelentést adom: A társulási megállapodást aláírtam, jóváhagyásra és aláírásra megküldtem Pápa Város Önkormányzata részére. 36/2008. (III. 27.) MÖK határozat 4. pontja: Várpalota Város Önkormányzata Képviselı-testületével a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése július 1-jei hatállyal megállapodás megkötésérıl döntött Várpalota Város Önkormányzata Képviselı-testületével a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására. A közgyőlés a Társulási megállapodást, valamint az alapító okiratot jóváhagyta. 4. A közgyőlés felhatalmazta elnökét a Társulási megállapodás és a Bakonyi Szakképzésszervezési Társulás alapító okiratának aláírására. Határidı: április 10. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a közgyőlés elnöke

15 15 37/2008. (III. 27.) MÖK határozat 7. pontja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselıtestületével a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás létrehozása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése július 1-jei hatállyal megállapodás megkötésérıl döntött Tapolca Város Önkormányzata Képviselı-testületével a Balatonfelvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására. A közgyőlés a Társulási megállapodást, valamint az alapító okiratot jóváhagyta. 7. A közgyőlés felhatalmazta elnökét a Társulási megállapodás és a Balaton-felvidék Somló Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratának aláírására. Határidı: április 10. Felelıs: Lasztovicza Jenı, a közgyőlés elnöke A fenti határozatokra az alábbi jelentést adom: A társulási megállapodásokat, valamint az alapító okiratokat aláírtam, jóváhagyásra és aláírásra megküldtem az érintett önkormányzatok részére. 39/2008. (III. 27.) MÖK határozat:tiltakozás az újabb iskolabezárások ellen A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése csatlakozott az Élılánc Mozgalom, a Nemzeti Fórum és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete országos felhívásához. Felhívta a Kormány és a Parlament figyelmét az oktatásügybıl kivont milliárdok következményeire. A közgyőlés felkérte a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségét, a megye országgyőlési képviselıit, hogy tiltakozzanak a folytatódó iskolabezárások ellen és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a gyermeket nevelı család, az oktatásügy, a képzés és szakképzés, a helyesen megválasztott vidékpolitika kerüljön a magyar társadalom középpontjába. A közgyőlés felkérte a fıjegyzıt, hogy a határozat megküldésérıl intézkedjen a Kormány, a Parlament elnöke, az Élılánc Mozgalom, a Nemzeti Fórum, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége részére. Határidı: március 31. Felelıs: Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı A fenti határozata Dr. Zsédenyi Imre megyei fıjegyzı az alábbi jelentést adta: A közgyőlés döntésérıl az érintettek értesítése megtörtént. 41/2008. (III. 27.) MÖK határozat:veszprém Megyei Főtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-profit Kft. létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése felkérte elnökét, hogy az RFV ESCO Kft-vel a szindikátusi szerzıdést készítse elı és terjessze a közgyőlés soron következı ülésére. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy gondoskodjon a főtés- és melegvíz szolgáltatás vásárlásához szükséges közbeszerzési eljárás elıkészítésérıl, valamint a évi költségvetés módosításáról annak érdekében, hogy a hıszolgáltatási díj fedezetét biztosítsa. A közgyőlés felkérte elnökét, hogy a kazánhelyiségek bérleti szerzıdés útján történı hasznosítása érdekében gondoskodjon zártkörő versenytárgyalás lebonyolításáról, melyre a Veszprém Megyei Főtés- és Melegvíz Szolgáltató Non-Profit Korlátolt Felelısségő Társaságot hívja meg. Határidı: a közbeszerzési, valamint a versenytárgyalás lebonyolítását követı közgyőlés Felelıs: Lasztovicza Jenı, a közgyőlés elnöke

16 16 A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A határozat szövege szerint a szindikátusi szerzıdést a közgyőlés soron következı ülésére, míg a határidıben az szerepel, hogy a közbeszerzési, valamint a versenytárgyalás lebonyolítását követı közgyőlésre kell beterjeszteni. A szindikátusi szerzıdést a közbeszerzési eljárást követıen, a hıszolgáltatási szerzıdés ismeretében lehet érdemi tartalommal megtölteni, ezért annak közgyőlés elé terjesztésére is a közbeszerzési eljárás befejezését követıen kerülhet sor. 46/2008. (III. 27.) MÖK határozat: Konzorciumi tagság a Mária Út, mint kiemelkedı jelentıségő kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása címő KDROP pályázat benyújtásához, illetve megvalósításához A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése egyetértett az elıterjesztésben vázolt Mária Út Projekt megvalósítását célzó konzorciumban történı részvétellel. A közgyőlés felhatalmazta elnökét, az ezzel összefüggı tárgyalások lefolytatására és a szándéknyilatkozat aláírására. A közgyőlés a pályázati önerı biztosításának megyei költségvetést érintı összegérıl az egyeztetések ismeretében a következı ülésén dönt., illetve folyamatos Felelıs: Lasztovicza Jenı a megyei közgyőlés elnöke A fenti határozatra az alábbi jelentést adom: A konzorciumi tagságra vonatkozó szerzıdés megkötése folyamatban van, a pályázati önerı 1,5 mft összegének biztosítására a költségvetési rendelet módosításában teszek javaslatot. II. Bizottsági döntések: Egészségügyi Bizottság határozatai 1/2008. (II. 19.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága a február 19-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1. Zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás létrehozása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2007. (II. 28.) rendelet módosítása - a bizottság feladatkörébe tartozó témakörökben 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása - a bizottság feladatkörébe tartozó témakörökben 4. Vélemény a Zirc és Várpalota városok önkormányzatai által benyújtandó TIOP /07/1. pályázatokról 5. Beszámoló a megyei fenntartású középiskolák tanulói körében elvégzett szőrıvizsgálat eredményérıl Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok 2/2008. (II. 19.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a Zirci Egészségügyi Szakellátó Intézményi Társulás létrehozása címő elıterjesztést. Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok

17 17 3/2008. (II. 19.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2007. (II. 28.) rendelet módosítása címő elıterjesztést. Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok 4/2008. (II. 19.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról szóló elıterjesztést. Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok 5/2008. (II. 19.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a Vélemény a Zirc és Várpalota városok önkormányzatai által benyújtandó TIOP-2.1.3/07/1. pályázatokról címő elıterjesztést. Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok 6/2008. (II. 19.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a közgyőlésnek a megyei fenntartású középiskolák tanulói körében elvégzett szőrıvizsgálat eredményérıl készített beszámolót. Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok 7/2008. (III. 25.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága a március 25-ei ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg: 1. Tulajdonosi hozzájárulás és pályázati önrész biztosítása a sürgısségi betegellátás fejlesztéséhez a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelıintézetben 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdıgyógyintézete Szervezeti és Mőködési Szabályzat-módosításának jóváhagyása Felelıs: Dr. Kovács Zoltán tanácsnok 8/2008. (III. 25.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága elfogadásra javasolta a közgyőlésnek a tulajdonosi hozzájárulás és pályázati önrész biztosítása a sürgısségi betegellátás fejlesztéséhez a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelıintézetben címő elıterjesztést azzal, hogy az Egészségügyi Bizottság a határozati javaslat 2. pontjának módosítását javasolja a közgyőlésnek, mely szerint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 5,8 millió forintnál nagyobb mértékő hozzájárulást vállaljon a pályázati önrészbıl, figyelemmel az alapellátási ügyelet integrálásával járó szakmai és anyagi elınyökre, illetve a közgyőlés bízza meg elnökét, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Megyei

18 18 Jogú Város Önkormányzatával a nagyobb mértékő hozzájárulás vállalásáról szóló megállapodás érdekében. Határidı: március 25. Felelıs: dr. Kovács Zoltán tanácsnok 9/2008. (III. 25.) Egészségügyi Bizottsági határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Egészségügyi Bizottsága jóváhagyja az intézményi várólistáról, betegfogadási listáról, valamint elıjegyzési listáról a Megyei Önkormányzat Tüdıgyógyintézete Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletébe foglalt szabályozást a várólista alapján nyújtható szolgáltatások részletes szabályairól szóló jogszabály elıírása alapján. Felelıs: dr. Kovács Zoltán tanácsnok Gazdasági és Területrendezési Bizottság határozatai 1/2008. (II. 11.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése Gazdasági és Területrendezési Bizottsága február 11-i ülésének napirendjét a következık szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat által a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen biztosított évi keret terhére orvosi mőszerek beszerzése tárgyban kiírt, a Kbt. IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményének véleményezése Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 2/2008. (II. 11.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága egyetért a Veszprém Megyei Önkormányzat által a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttesen biztosított évi keret terhére, orvosi mőszerek beszerzése tárgyban kiírt, a Kbt. IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott Novotrading- Medical Kft. által elkészített döntés-elıkészítı javaslattal, mely szerint: - a benyújtott ajánlatok közül érvénytelen: - a lefolytatott közbeszerzés az 1. tétel vonatkozásában eredményes. - a közgyőlés elnöke az eljárás nyerteseként ,- Ft + ÁFA ajánlati árral a Johnson & Johnson Kft-t (2045 Törökbálint, Tó Park) hirdesse ki. - a lefolytatott közbeszerzés a 2. tétel vonatkozásában eredményes. - a közgyőlés elnöke az eljárás nyerteseként ,- Ft + ÁFA ajánlati árral a Premed Pharma Kft-t (1118 Budapest, Rétköz u. 18.) hirdesse ki. - a lefolytatott közbeszerzés a 3. tétel vonatkozásában eredményes. - a közgyőlés elnöke az eljárás nyerteseként ,- Ft + ÁFA ajánlati árral az Anamed Kft-t (1144 Budapest, Kıszeg u. 29.). hirdesse ki. - a lefolytatott közbeszerzés a 4. tétel vonatkozásában a Kbt. 92. (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az egyetlen érvényes ajánlattevı, az Anamed Kft. 4. tételre adott ajánlatában megfogalmazott ajánlati ár meghaladja a rendelkezésre álló fedezet mértékét.

19 19 A bizottság felkéri a megyei közgyőlés elnökét, hogy a bizottság véleményének figyelembevételével állapítsa meg a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét. Felelıs: a közgyőlés elnökének, mint döntéshozónak az értesítéséért: Ács János tanácsnok, a bizottság elnöke 3/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése Gazdasági és Területrendezési Bizottsága február 18-i ülésének napirendjét a következık szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2007. (II. 28.) rendeletének módosítása 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása 3. A Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítı Pályázati Önerı Kiegészítı Keret, valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának a rendjérıl szóló 3/2006. (II. 23.) rendelet módosítása 4. Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan elidegenítésre kijelölése 5. Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium főtéskorszerősítése 6. Támogatás nyújtása Tapolca Város Önkormányzata részére a Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújításához 7. A megyei önkormányzat által alapított egyes (köz)alapítványok alapító okiratának módosítása 8. Együttmőködés kezdeményezése az energiapiac nyitásával kapcsolatos beszerzésekre 9. Bizottsági határozat kijavítása 10. Szıci Idısek Otthona telekrendezése 11. A települési folyékony hulladék helyzete Veszprém megyében c. tanulmány Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 4/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2007. (II. 28.) rendeletének módosítása címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 5/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapítása címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 6/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta A Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítı Pályázati Önerı Kiegészítı Keret, valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának a rendjérıl szóló 3/2006. (II. 23.) rendelet módosítása címő napirendet, és elfogadásra

20 20 javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 7/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta a Veszprém, Vár u. 12. szám alatti ingatlan elidegenítésre kijelölése címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 8/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta az Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium főtéskorszerősítése címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 9/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta a Támogatás nyújtása Tapolca Város Önkormányzata részére a Kazinczy Ferenc Általános Iskola felújításához címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 10/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta A megyei önkormányzat által alapított egyes (köz)alapítványok alapító okiratának módosítása címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 11/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottsága megtárgyalta az Együttmőködés kezdeményezése az energiapiac nyitásával kapcsolatos beszerzésekre címő napirendet, és elfogadásra javasolta azt a közgyőlés részére. Felelıs: Ács János a bizottság elnöke 12/2008. (II. 18.) Gazd. és Terrend. Biz. határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Gazdasági és Területrendezési Bizottság a 120/2007. (XII.10.) számú határozatában szereplı elidegenítésre kijelölt, a megyei önkormányzat tulajdonát képezı Nyárád, Arany János u. 88. szám alatti ingatlan helyrajzi számát 421 hrszról helyesen 598 hrsz-re javítja. A határozatok további tartalma változatlanul érvényes., Felelıs: Lasztovicza Jenı a közgyőlés elnöke

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat a légimentı bázis létrehozására vonatkozó megállapodás módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-26/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága, Veszprém, Kossuth u. 10. 186/2009. (XII. 17.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: KEOP-os pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala Az elıterjesztést készítette: Horváth Sándor

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

11/2007. (II. 22.) MÖK

11/2007. (II. 22.) MÖK 11/2007. (II. 22.) MÖK határozat A Veszprém megyei egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakításának támogatása, az intézményi átalakítások megkezdése céljából a Veszprém megyei önkormányzati fenntartású

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg.

A közgyűlés felkéri a főjegyzőt, hogy az alapító okiratot a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóságának küldje meg. 6/2007. (II. 22.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. július 1-jei hatállyal Veszprém Megyei Önkormányzat Intézményeinek Kincstára elnevezésű költségvetési szervet alapít.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3583/2012. Sorszám: 12. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában

Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum vonatkozásában 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Versenytárgyalás meghirdetése a Mizsei utca 7-9. szám alatti Lajosmizse Városi Labdarúgó Sportcentrum

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 1. számú napirendi pontja Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

30. számú elıterjesztés

30. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 30. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én, 14,00 órakor megtartandó ülésére A bátaszéki

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 690/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/22/2008. ELİTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/279/2008. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az energetikai feladatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/911-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselı-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Tárgy: Csongrád

Részletesebben

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról

HATÁROZATOK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata. a közgyőlés napirendjének elfogadásáról HATÁROZATOK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 274/2011. (X.28) önkormányzati határozata a közgyőlés napirendjének elfogadásáról Fejér Megye Közgyőlése az ülést megelızıen kiosztott - napirendi javaslatot

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

Tisztelt Képviselı-testület! A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0-A, Helyi hı, hőtési és villamos-energia

Tisztelt Képviselı-testület! A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-4.10.0-A, Helyi hı, hőtési és villamos-energia Szentes város Polgármesterétıl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-17747-2/2013 Témafelelıs: Kecskés Mária, Szántai Szilvia Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: Szentes város intézményeinek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására

ELİTERJESZTÉS önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakítására Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 13240-11/2012. 11. Elıkészítı: Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 269. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a kényszervágóhíd hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. október 27-i rendes

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére.

A Közgyőlés felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetıjét a változás cégnyilvántartásba történı átvezetésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 238/2013.(X.31.) a Szekszárd Vagyonkezelı Kft. Felügyelı Bizottsági tagjának visszahívásáról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 22-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 22-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET VESZPRÉM

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 52. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Mészöly hagyaték kezelésére vonatkozó együttmőködési megállapodás elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. január 26-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. január 26-i ülésére Iktatószám: 08-8/547-1/2011. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: Marketing és kommunikációs szolgáltatások átmeneti idıszakra történı beszerzése és közbeszerzési eljárás kiírása Melléklet: 2 db Tisztelt Bizottság!

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: A Zoltán u. 42. sz. alatti

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 205-6/2011. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 205-6/2011. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Popovics

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére

Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére 9. Jelentés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 6-i ülésére Tárgy: A 2011.január 01-tıl 2011. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonába kerülı lakóingatlanok mőszaki állapotáról, az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 5/2003. (III. 28.) rendelet módosítása Elıkészítette: Váczi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 106. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt II. ütemének elindításához kapcsolódó döntések meghozatala, és az I. ütem hitelkérelmének

Részletesebben

Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: A járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. napjától történı biztosítása Az elıterjesztést

Részletesebben