Bemutatták Bura László tanulmánykötetét

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bemutatták Bura László tanulmánykötetét"

Átírás

1 Ma van a Strudlifesztivál a Sváb Házban Az ízletes sváb ételkülönlegesség, a strudli kedvelõit várják ma 17 órától, a Sváb Házban megrendezett Strudlifestre. A szatmári közösség mellett Petri, Csanálos és Nagymajtény legjobb sváb szakácsnõi gyúrják majd az alapanyagul szolgáló tésztát. A szervezõk mindenkit szeretettel várnak. Folytatás a 7. oldalon Gólyabáloztak a posztlíceum diákjai Általános orvosi asszisztensi képzés indult a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban. A magyar nyelvû poszt lí ce - umi képzésre túljelentkezés volt, így fizetéses helyeket is meghirdettek. Az újonnan indult képzés gólyái egy vidám rendezvény keretében mutatkoztak be. Folytatás a 3. oldalon SZATMARI MAGYAR HIRLAP november 30. péntek VIII. (XXX.) évf (2215.) szám 12 oldal ára: 1 lej Bemutatták Bura László tanulmánykötetét Dr. Bura László Sakkfigurák címû köny vét mutatták be tegnap délután 5 órától a szatmárnémeti Római Ka to likus Püspökség konferencia-termében. Az idei évben megjelent könyv Scheff ler János és Bogdánffy Szilárd püs pökök koncepciós perérõl szól. A Szent István Kör által szervezett eseményen a köny - vet dr. Nagy Mihály levéltáros, illetve a szer zõ mutatta be, a hallgatóság sorai A mesék szárnyán a Szatmár megyei diákok Andersen mottóval,, a mesék olyanok, mint némely derék ember; ahogy vénülnek, úgy szépülnek hirdette meg az idén a Szatmár Megyei Tanfelügyelõség és a szatmárnémeti LiterArt Egyesület A mesék földjén címû mesemondó versenyét V-VIII. és IX-XII. osztályos tanulók számára. A megyei szakasznak ezúttal is a szat már - németi Bãlcescu-Petõfi Általános Iskola ad otthont. Követelmények: maximum 5 perces magyar népmese vagy mûköltészeti mese elmondása árnyaltan, kifejezõen, hitelesen, minél közelebb a népi me se - mon dók stílusához. A vetélkedõt három korcsoportban szervezik meg: az V-VI., VII-VIII. és IX-XII. osztályosok külön kategóriában versenyeznek. A díjazottak értékes nyereményekben részesülnek. Nem árt tudni, hogy iskolánként és kategóriánként csak 1-1 tanuló jelentkezését fogadják el a szervezõk, függetlenül az iskola kö zött pedig többek között jelen volt Pataki Csaba, az RMDSZ Szatmár megyei szervezetének elnöke, szenátorjelölt, Keres kényi Gábor, az RMDSZ szat már né - meti szervezetének elnöke, par l amenti nagyságától! Minden iskolában javasolt elõválogató szervezése! A zsûri tagjai leállíthatják, s le is pontozhatják a versenyzõket, amennyiben nem tartják be a kiírt idõtartamot! A balladamondó verseny megyei szakaszának második kiadását a me se mondó verseny megyei szakaszának színhelyén és idõpontjában szervezzük a magyar nyelvû elméleti és szak kö zép iskolában tanuló diákok számára. A versenyre jelentkezõ IX-XII. osztályos tanulóknak egy képviselõjelölt és Szász Piroska, a Szatmár Megyei Tanács tagja, fõtanfelügyelõhelyettes, az RMDSZ me gyei szerve ze - tének parlamenti képviselõjelöltje. Folytatás a 3. oldalon választott népballadát, mûballadát kell elõadniuk. A megyei döntõk gyõztesei részt vehetnek az országos ballada- és mesemondó ver se nyen. A döntõ idõpontja és helyszíne: január 18., óra, Bãlcescu-Petõfi Általános Iskola, Szat már németi, Trotus sétány 2. szám. Jelentkezni lehet december 21- ig, óráig Gál Gyöngyi tanárnõnél, szak tan felügyelõnél az alábbi telefonszámon: és címen: gal_ Foltos cipõk az ablakban Szatmárnémeti diákok december 5-én 11 órakor zenés elõadást mutatnak be, amelyen szegény anyagi körülmények között élõ gyermekek javára gyûjtenek. A Foltos cipõk az ablakban címû zenés Mikulás-színjátékra a Szatmárnémeti Északi Színházban kerül sor. Egy belépõjegy gyermekeknek 5 lejbe, míg felnõtteknek 10 lejbe kerül. A bevételt a Hans Lindner Alapítvány a rászoruló szegény gyermekeknek ajánlja fel. A szervezõk mindenkit szeretettel várnak. Napi jegyzet Kiket sért a magyar szó? Mandula Tibor Sajnálatos dolog, hogy a sajá to san magyar és az általános európai értékekért, még mindig szívós politikai küzdelmet kell folytatnunk. Bárhol is éljünk, közös kincsünket: a nyelv, kultúra, hagyomány és történelem, amit eleinktõl örököltünk, s nekünk is tovább kell adnunk, de ugyanakkor sajátunknak tekintjük azt az évezredes európai szellemiséget, amit a magyar nemzet a Kárpát-medencében magáévá tett, s amelyet maga is formált, alakított, gyarapított. Mint ahogy értékké kellene válnia ebben a régióban a népek és nemzetek együttélésének, megbékélésének. Folytatás a 2. oldalon Advent - idõ a felkészülésre November 27-ével, Advent elsõ vasárnapjával belépünk a Krisztusvárás idõszakába és megkezdjük az új egyházi évet. Advent a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak. A karácsonyi ünnepkör advent elsõ napjával kezdõdik és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Folytatás a 6. oldalon

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Politika november 30., péntek Napi jegyzet Kiket sért a magyar szó? Folytatás az 1. oldalról Viszont nyelvünk, kultúránk, hagyományaink megõrzése még mindig nem biztosított teljes egészében, ami arra késztet mindannyiunkat, hogy bátran kiálljunk nemzeti értékeink megtartásáért, akadálytalan gyarapításáért. Igaz, hogy nyelvében él a nemzet, azonban e magávalragadó, szépen csengõ, hangzatos kijelentésnek csak akkor van foganatja, eredménye, hogy milyen mértékben használjuk anyanyelvünket a társadalmi érintkezésben, a közintézményeinkkel való kapcsolatainkban. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy egyrészt megteremtsük az alkotmányos lehetõségét annak, hogy a magyar nyelv hivatalos legyen ott, ahol ezt a nyelvet többségben beszélik, s nyilván pedig ebbõl a hivatalos jellegbõl eredõen, a mindennapi ügyintézés is a közigazgatásban kétnyelvûvé váljon. Éppen ezért az anyanyelv használata az erdélyi magyarság számára önszervezõdésének fõ eszköze, mert nemzeti erõre nem emelkedhetünk az anyanyelv használata nélkül. Addig lesz magyar lakosság Romániában, amíg nemzetrészünknek a tudatában értékként megõrzõdik saját kultúrája és nyelve. De vajon kiket sért a magyar szó, a magyar nyelv használata? A válasz egyértelmû, nyilván azokat, akik még mindig nem tudják elviselni, hogy mi is e földön élünk, vagyunk, és minket is azok a jogok illetnének meg teljes egészében, mint a többségi nemzetet. Miért szisszennek fel egyesek, ha magyar szót hallanak, miben sértjük mi az erdélyi románok nemzeti, mûvelõdési életét, önérzetét, ha itt, ezen a földön- ami a miénk is magyarul beszélünk? Nem értjük, hogy részükrõl mi az a nagy távoltartás, s mitõl fosztjuk meg õket, ha anyanyelvünkön beszélünk? Azonban ezt a jogunkat a közös Európában már senki és semmilyen hatalom nem tilthatja meg, mert anyanyelvünk használata velünk született jog, amit szabadon kellene gyakorolni. Viszont a két nép közötti viszályt, ellenségeskedést harsogók, azt elfelejtették, vagy nem tudják, hogy az együttélés feltételezi a kölcsönös tiszteletadást, a viszonzandó megértést és elismerést. Miért nem hagynak bennünket békében egymás mellett élni mindennapi gondjainkkal, tenni akarásunkkal, szokásainkkal, hagyományaink ápolásával. Mi nem igazolni akarjuk magunkat, jogaink nem kiváltságok, hanem európai igények. Múltunk igazolására rengeteg szakkönyv jelent meg, több nyelven, de nem minden esetben a román nyelvû könyvek (Ceauºescu-korszak) tükrözik a valóságot. Javasoljuk alaposan átnézni az eddigi valós helynéveredeti szakiro - dalmat az erdélyi mûvelõdési intézmények keletkezését igazoló adataival. A közös múlt hagyatékában egyformán találunk román, magyar, szász és más eredetû, mûemlékszámba menõ értékeket. Ez a kis számú ismeretanyag is elegendõ lenne meggyõzni az ellenünk harsogókat arról, hogy Erdély õsi föld, a románoké is, a magyaroké is, és mindenkié, akinek õsei itt éltek és jelenleg is itt laknak. Erdélyt pontosan ez a kavarodásos, sokszínû és változatos kultúra teszi széppé, Tündérkertté, ahol az itt lakók szabadon gyakorolhatnák nyelvüket, hagyományaikat, szokásaikat. Erre a törõdésre figyelmeztet Reményik Sándor, mikor azt írja, hogy a nyelv ma nektek végsõ menedéktek. Ezért kell õrizzük, beszéljük, s ne engedjük, hogy e drága nyelvet avatatlan kezek széttörjék! Mandula Tibor Szabad munkahelyek online A Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) is szívesen együttmûködne a munkaadó cégekkel, annak érdekében, hogy a szabad mun ka - helyekrõl való tájékoztatások az interneten keresztül is elérhetõvé váljanak az ér dek - lõdõk számára. Körülbelül 125 ro mániai vállalat és megyénként 120 mun kanélküli lett megkérve, hogy segítsék az internetes honlap kialakítását. A projekt ben öt megye munkaközvetítõ ügynök sége vett részt úgy, mint Szeben, Szatmár, Hunyad, Vaslui és Dâmboviþa megyék. A projekt keretében egy olyan internetes honlap létrehozásán fognak dolgozni, ahová a munkát keresõk feltölthetik öné letrajzaikat, és a munkát kínáló vállalatok reagálhatnak ezekre, valamint a munkát keresõk jelentkezhetnek a meg hirdetett állásokra. Így egy közvetlenebb és direktebb kapcsolat jöhet létre két fél között. Ez a kezdeményezés azért jött létre, mert a munkanélküliek sok esetben panasz kodtak, arra, hogy amikor elfáradnak a városi munkaközvetítõ ügynökség hivatalába, azzal szembesülnek, hogy az aktuálisan meghirdetett mun ka - helyek már nem aktuálisak. Bajnai Botond Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika Itt a banner hol a banner? Az ARD az Electrica Rt.-t vádolja azzal, hogy jogtalanul szerelték le a bannert Vasárnap este tört ki a bannerháború Szatmárnémetiben, egészen pontosan a Burgya-sarkon. November 25-én, vasárnap este kor telefonos bejelentés érkezett a Szatmárnémeti Rendõrséghez, melyben arra hívták fel a figyelmet, hogy valakik egy pártlogó nélküli, mégis kampánycélú bannert függesztettek ki ott. A transzparensen, amelyen akkor még semmilyen politikai párt logója nem szerepelt, a következõ felirat állt: Voiculescu tanításai Ponta és Antonescu számára: 1. Engedjétek hozzám jönni a szerzõdéseket! 2. Azt csináljátok, amit én mondok! 3. Köpjétek be egymást, mint a testvérek! 4. Soha ne lopj egyedül! A Szociál-Liberális Unió elleni szlogenek mellett a bannert úgy függesztették ki, hogy az szinte félig eltakarta az USL (szintén nem apró darab) vasállványra felfüggesztett transzparensét. A helyi rendõrség munkatársainak viszonylag gyorsan sikerült azonosítaniuk az illegálisan bannerezõket az Igaz Románia Szövetség (ARD) tagjainak személyében, akiket arra kértek: igazolják, hogy engedélyük van a transzparens kifüggesztésére. Eközben a polgármesteri hivatal jelezte, hogy kampánycélú transzparenst csak akkor lehet kifüggeszteni, ha azon szerepel az illetõ párt logója, és közölték azt is, hogy a illetõ helyre nem adtak ki újabb engedélyeket. Mindezeket figyelembe véve a rendõrség utasítására a bannert levették a munkálatok közben azonban az Igaz Románia Szövetséghez tartozó Florin Ciote, Sergiu Bãbãºan és Ovidiu Mureºan folyamatosan megkérdõjelezte a helyi rendõrség munkatársainak hatáskörét. A verbális agresszió mellett pedig fizikaihoz is folyamodtak: elkezdték lökdösni a hatóság munkatársait. Szerencsére a kedélyek valamelyest lenyugodtak és súlyosabb atrocitások nélkül zárult az este. Illetve csak úgy tûnt. Hajnali negyed kettõkor a bannert ismét kihelyezték az ARD tagjai. Idõközben a helyszínre érkeztek az Eletrica és a román rendõrség munkatársai is. Mivel a transzparens a közvilágítást szolgáló oszlopra volt kifüggesztve, második alkalommal már az Eletrica munkatársai távolították onnan el. A banner a román rendõrség autójába került, ám a felhevült hármas onnan is ki akarta venni erõszakkal a fõsre dagadt tömeg támogatása mellett. Mind az ARD, mind az USL beadványt nyújtott be mivel a politikai ellenfél bizonyos tetteit illegálisnak tartja Az Igaz Románia Szövetség tagjai azonban nem hagyták annyiban a dolgot: Remus Nemeº a 32-es Kerületi Választási Iroda elnöke ugyanis kedd délután ismét kihelyezték az ominózus transzparenst. Ezúttal azonban a párt többi képviselõ- és szenátorjelöltje mellett a Demokrata Liberális Párt (PDL) megyei szervezetének elnöke, Claudiu Ardelean és a városi szervezet elöljárója, Sorin Ghilea is a helyszínre érkeztek, hogy megvédjék azt. Ez alkalommal a bannerre felkerült az ARD-t szimbolizáló szív is, hiszen a rendõrség a botrány kirobbanásakor azt kifogásolta, hogy nem volt feltüntetve egyetlen politikai alakulat jele sem rajta. Az ARD jelen lévõ tagjai természetesen ismét felháborodtak, és a banner kihelyezéséhez szükséges összes iratot is megmutatták az áramszolgáltató vállalat munkatársainak, akik elmondták: felsõbb utasítást teljesítenek. A jobboldali szövetség tagjai értesítették a rendõrséget, de senki nem érkezett ki a helyszínre, a környéken lévõ benzinkútnál azonban több járõrautót is láttak a szemtanúk, akik talán szintén felsõbb utasítást követve hagyták figyelmen kívül a bejelentést. A rend õrei helyett Dan Bãbuþ városmenedzser jelent meg, aki heves szóváltásba keveredett az ARD képviselõivel, akik ennek hatására sem tágítottak és úgy döntöttek, felváltva õrzik majd a bannert. Mindez éjfélig tartott, amikor rendõri kísérettel az Electrica Rt. emberei eltávolították a transzparenst, arra hivatkozva, hogy az ARD-nek nem volt engedélye a banner kihelyezésére. A szövetség lopással vádolja az áramszolgáltató cég alkalmazottait, és már meg is tette a feljelentést ellenük a rendõrségen. Remus Nemeº, a 32-es Kerületi Választási Iroda elnöke közölte, hogy mind az ARD, mind az USL beadványt nyújtott be az irodához, melyben a politikai ellenfél bizonyos tetteit illegálisnak tartja. Az ARD beadványában az Electrica Rt.-t vádolja azzal, hogy jogtalanul szerelték le a bannert. Figyelembe véve a beadvány tartalmát, kértük a Szatmárnémeti Rendõrséget, hogy folytasson nyomozást az ügyben. Az USL beadványában pedig az szerepel, hogy a szóban forgó transzparenst anélkül függesztették ki, hogy erre engedélyük lett volna, szövegének tartalma pedig nem tartja be a tisztességes politikai kampány szabályait. Az engedély nélküli kifüggesztés tisztázására a rendõrséget kértük fel, a kampány szabályai elleni vétséget pedig a Kerületi Választási Iroda bírálja el. Az ARD-jelölt Sergiu Bãbãºan, aki személyesen érintett az ügyben, továbbra is azt állítja: az áramszolgáltató alkalmazottai önkényesen távolították el a bannert többször is. Claudiu Ardelean, a Szatmár megyei Demokrata-Liberális Párt elnöke pedig újfent azon véleményének adott hangot, miszerint megpróbálják megakadályozni az ARD-t abban, hogy folytatni tudja választási kampányát. Sz. K. M. ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP ISSN: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma: A termõföldpiac liberalizálása még nem egyértelmû Romániának is liberalizálnia kellene a termõföldpiacot 2014-tõl, ami azt jelentené, hogy külföldiek is szabadon vásárolhatnának romániai földterületeket. Az utóbbi hetekben azonban olyan értelmû nyilatkozatok jelentek meg, miszerint valamilyen módon továbbra is korlátoznák a külföldi befektetõk földvásárlását. Egyre csábítóbbak a romániai termõföldárak nemcsak a nyugat-európai befektetõk, hanem az arabok számára is. A jelenlegi törvények értelmében csak romániai állandó lakhellyel, illetve székhellyel rendelkezõ magán- és jogi személyek vásárolhatnak területeket. Ez is elég megengedõ szabályozásnak bizonyult, rengeteg külföldi birtokol máris romániai földterületet, jelenleg a romániai termõföldek 8%-a van külföldi tulajdonban. Daniel Constantin mezõgazdasági miniszter nemrég azt nyilatkozta, 2013-ban valószínûleg létrehoznának egy ügynökséget, amely engedélyhez kötné a külföldi magánszemélyek földvásárlását. A miniszter kiemelte, ezáltal megõriznék a romániai gazdák versenyképességét a külföldiekkel szemben, akik jelentõs tõkével fognak érkezni Romániába. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a hazai agrárszektornak komoly beruházásokra van szüksége. Ezért fontos lenne, hogy idecsábítsuk a befektetõket, akik az adókat és illetékeket itthon fizetnék meg, a profitot pedig nem vinnék ki a határon nyilatkozta a miniszter. B. G. Dráguló biztosítások A kötelezõ autóbiztosítások jelenleg nagy veszteséget okoznak a biztosítótársaságoknak és nem is színvonalasak a szolgáltatások. Sok esetben történt meg az, hogy a kárt okozó fél biztosítása gyengébb volt, így nem mindig tudták teljes mértékben kifizetni a károsultat. Idén a kártérítésekre kifizetett összegek megközelítõleg 42 százalékkal voltak nagyobbak, mint a biztosítótársaságok bevételei. A biztosítások várható drágítása mellett az autósoknak az is plusz terhet jelent, hogy a rendõrség mellett a biztosítótárasságok kötelezõvé teszik, hogy téli gumiabroncsot szereljenek a jármûveikre. Akinek nincs téli felszerelése, annak nem fizetnek. A Biztosítási Felügyelet leszögezte, hogy azért nem kívánnak beleszólni a társaságok árazásaiba, mert az nem egyezne az európai irányelvekkel. B. G.

3 2012. november 30., péntek Események Gólyabáloztak Alkoholcsempészt fogtak SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 a posztlíceum diákjai Általános orvosi asszisztensi képzés indult ebben a tanévben a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban. A magyar nyelvû posztlíceumi képzésre túljelentkezés volt, így az államilag támogatott helyek mellett fizetéses helyeket is meghirdettek, a nagy népszerûségre való tekintettel. Az újonnan indult képzés gólyái egy vidám rendezvény keretében mutatkoztak be. A legkisebbek után a legnagyobbak beavatása is megtörtént a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban, ugyanis az egészségügyi posztliceális képzést látogató diákok gólyabálját szerdán este rendezték meg. Az általános orvosi asszisztensi képzésre járó diákok gólyabálja délután öt órától a fõgimnázium étkezdéjében zajlott, ahol jelen voltak a tanintézmény vezetõi, a képzést irányító szakemberek és természetesen a két osztály diákjai, akik közül összesen hatan vettek részt a diáktársaik által szervezett csapatversenyen. Az est folyamán két csapat mérkõzött meg egymással: az A csapat, melynek tagjai dr. Láng László háziorvos, a szatmári családorvosok szövetségének alelnöke és egyben a posztlíceum tanára, Gébel Svarckopf Edina, Herman Edina és Lengyel Ilona diákok voltak, illetve a B csapat, melyben Vitéz Carmen fõápoló, Kökövics Annamária, Husian Kitty és Villi Renáta tanulók vettek részt. Sok izgalmas feladat várt a versenyzõkre mese - mondás, karaoke, activity, akiket Pataki Enikõ igazgatónõ, Bálint Zsuzsa aligazgatónõ és Boga Katalin fizikatanár zsûrizett, miközben diáktársaik a nézõtéren drukkoltak. A legkreatívabb és a leglele - ményesebb csapat jutalma oklevél és csokoládé volt, de a díjátadóval még nem ért véget az est, hiszen pezsgõ és egy hatalmas torta várta a gólyákat és tanáraikat. A vetélkedõ utáni összejövetel alkalmat ad arra, hogy közelebb kerülhessünk osztálytársainkhoz, és persze jobban megismerjük tanárainkat mondta Sebõ Ágnes Boglárka szervezõ diák, aki ugyanakkor azt is elmondta, hogy rajta kívül még három diák - Kun Erika, Zancu Erika és Csomay Károly - segített a ren - dez vény megszervezésében, de a szend - vicskészítésbe többen is bekapcsolódtak. Egyébként az egészségügyi képzésre járók úgy vélik, hogy nagyon jó tanáraik vannak. Az elkövetkezõ három év alatt szatmári orvosokból és megfelelõ kompetenciákkal rendelkezõ tanárokból például mesterképzéssel is rendelkezõ informatika-, nyelv- vagy biológia-kémiaoktatók álló csapat tanít, akik igyekeznek kitûnõ szakembereket képezni. Az elsõ évben az általános ismeretek megszerzésére helyezõdik a hangsúly, a második és harmadik évben pedig az elsõ évnél is több gyakorlatra is sor kerül. A posztlíceumi képzés sikeres elvégzését követõen pedig az Európai Unióban is elismert oklevelet kapnak a diákok. B. Krisztina Magyarországi állampolgár ellen indítottak bûnvádi eljárást a megyei határrendészek szerdán, ugyanis 215 liter tiszta szeszt találtak az általa vezetett gépjármûben. A sofõr nem tudta igazolni a szállítmány származását, ezért a Szatmár Megyei Határrendészeti Felügyelõség székhelyére kísérték. A Szatmár Megyei Határrendészeti Felügyelõség munkatársai szerdán, november 28-án 215 liter alkoholt foglaltak le egy ellenõrzõ akció keretében, melyet a különbözõ termékekkel való illegális kereskedelem megelõzésének érdekében hajtottak végre. Az akció során a határrendészek szerda este 20 óra körül egy Hyundai típusú gépjármûvet állítottak meg Szamosdob településen, melyet a 40 éves P. Zsolt magyarországi állampolgár vezetett. A gépjármû ellenõrzése során a határrendészet munkatársai az autó padlózatában elrejtve 215 liter, 95 %-os tisztaságú szeszre bukkantak. A gépkocsi vezetõje nem tudta felmutatni a szállítmány származását igazoló okmányt, és azt vallotta, hogy az alkoholt egy Szatmár megyei férfitõl kapta azért, hogy azt Nagykárolyba szállítsa. A határrendészet P. Zsolt ellen bûnvádi eljárást indított adócsalás miatt, a nagy mennyiségû alkoholt pedig elkobozták, a lej értékû gépjármûvet pedig lefoglalták további vizsgálatok végett. Sz. K. M. Csedreg és Kökényesd lakóit is meglátogatták az RMDSZ jelöltjei Bemutatták Bura László tanulmánykötetét Folytatás az 1. oldalról A könyvbemutatót Szõcs Péter Levente, a Szent István Kör elnöke nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevõket, ugyan - akkor üdvözölte a jelen levõ dr. Bura Lász lót is, aki idén ünnepelte 80. születésnapját és aki örök ifjúként ebben az esztendõben is jelentkezett egy újabb tanulmánykötettel. A könyvet bemutató dr. Nagy Mihály levéltáros elõadásában mintegy keretként szólt a korszak egyházi politikájáról, arról a történelmi szituációról, amikor az ítélet Nagykárolyban is a törvényes szavazásért kampányoltak Tegnap Nagykárolyban, a legfor gal - masabb helyeken folytatták felvilágosító kampánysorozatukat a rendõrség mun ka - társai. Mint az eddigi helyszíneken, most is szórólapok és prospektusok segítsé - gével ismertették meg az állampol gá rok - kal a választási csalásokért és meg vesz - tegetésekért kiróható büntetéseket. A megszólítottak érdeklõdését mi sem bizonyította jobban, hogy a szórólapokat olvasva, különbözõ kérdéseket tettek fel a kampányoló szerveknek és figyelemmel hallgatták, a törvények értelmében mi - lyen cselekedetek számítanak szabálysér - tésnek, illetve milyen kihágásért milyen büntetések róhatóak ki. Megyei szinten több mint 700 rendõr, csendõr, tûzoltó és határrendész vigyázza a közrendet és biztosítja a 334 szavazókörzet biztonságát. Sz. K. M. megszületett és általánosságban arról, hogy az akkori román párt és államvezetés hogyan is viszonyult az egyházhoz. A koncepciós pernek, vagy nevezzük konstruált pernek kettõs üzenete volt: egy ideológiai, amely az új eszmerendszerre vonatkozott, és egy társadalmi, ami pedig az állam azon céljában nyilvánult meg, hogy az egyházakat saját befolyásuk alá fogják vonni magyarázta dr. Nagy Mihály levéltáros. A szerzõ, dr. Bura László szerint a könyvben bemutatott iratok pontosan bemutatják, hogy milyen is az, amikor a semmibõl csinálnak valamit, szín - tiszta kitaláció volt minden. A könyv ma - ga azért is érdekes, mert ez egy tár sadalomrajz, egy jogi ügynek a bemutatása, ami arra való, hogy az ember, ha elolvassa, látja, hogy tulajdonképpen mi is volt a háttérben. A címet sokáig nem adtam meg, aztán ráakadtam egy részre, ahol teljesen világossá vált, hogy hogyan is néztek ki elõre maguknak embereket, és hogyan is mozgatták õket, pont úgy, mint egy sakkjátszmában. Kovács E. Szerda délután Kökényesd és Csedreg utcáin is felcsendült az RMDSZ üzenete, ugyanis a megyei szervezet két jelöltje, Kereskényi Gábor, az 5-ös választói körzet képviselõjelöltje, valamint Pataki Csaba, a 2-es szenátori körzet jelöltje a helyi RMDSZ képviselõi, köztük Simon Le ven - te, Kökényesd polgármestere kíséretében csengetett be a lakosok kapuin, hogy személyesen is értesüljenek azok gondjairól, problémáiról és néhány szóban rávilágítsanak a parlamenti választások jelentõségére. A lakosok örömmel fogadták a Szövetség képviselõit, majd néhány perc erejéig ki is fejtették gondolataikat, elképzeléseiket és kéréseiket. A két jelölt biztosította a helyieket támogatásuk felõl, ahhoz azonban, hogy cselekedni is tudjanak érdekükben, fontos az egységes és erõs parlamenti képviselet, hiszen csak ez tudja megvédeni a magyar embereket, éppen ezért van szükség arra, hogy az RMDSZ képviselõi jelen legyenek a parlamentben, ennek elérésében azonban a lakosok segítségére és támogatására van szükségük. A Szatmár Megyei Tanács december 4-én, az Északi Színház termében ünnepli megalakulásának 20 éves évfordulóját. Az ünnepség keretében kitüntetik az elmúlt 20 esztendõ alatt a Szatmár Megyei Tanács keretében szolgálatot teljesítõ elnököket, alelnököket és tanácsosokat. A Szatmár Megyei Tanács vezetõsége ezúton is meg - hívja az elmúlt 20 év alatt szolgálatot teljesítõ megyei tanácsosokat, jelentkezzenek az elnöki kabinetben, hogy átvegyék a december 4-re szóló meghívókat. ªtef Mihai Adrian elnök

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Vidéki panoráma november 30., péntek Vámfalu két nagyszabású pályázata még várat magára Vámfalu alpolgármestere, Sándor Imre számolt be lapunknak a községben folyó munkálatokról és kilátásban lévõ tervekrõl. Idén drágább a sertés, ezért kevesebben vágnak Jelenleg három projektcsoporton dolgozik a község. Az éppen aktuális és folyamatban lévõ projekt keretén belül aszfaltozás folyik. Itt a tervek szerint hat és fél kilométernyi szakaszt kell elkészíteni, amibõl három már elkészült, va la - mint egy hónappal ezelõtt egy másik két kilométeres utat is sikerült le asz faltozni, ami Büdössár felé vezet. Tehát ennek a projektnek a keretén belül egy három és fél kilométeres útszakasz vár befejezésre. Az aszfaltozási munkálatok nem csak az út rehabilitációját foglalják magukba, hanem az út melletti járdák és árkok kibetonozása is megvalósul egyúttal. A második nagyobb projektcsomag két tételt foglal magába. Elsõsorban új óvoda épül a községben, melynek munkálatai már folyamatban vannak. Az épület fundamentumát már sikerült leönteni, a továbbiakban pedig a falak felhúzása következik. Ugyanebbe a munkálati tervbe tartozik a kultúrotthon rehabilitációja is, amire tervek szerint tavasszal lesz lehetõség. Sándor Imre alpolgármester beszámolt a község két stagnáló projektjérõl is. Itt két EU-s pályázatról van szó. Elsõ ízben építenének egy kisebb fajta vízierõmûvet, ami biztosítaná annak a turisztikai létesítménynek az áramellá tását, ami Büdössáron van, valamint ha megoldható lenne, akkor a község közintézményeibe is onnan vezetnék az áramot. Az erre vonatkozó pályázat már rég le volt adva, de úgy néz ki, hogy most leállt az elbírálás folyamata. Ugyanilyen fázisban van még egy másik EU-s pályázat is, ami egy Sándor Imre, Vámfalu alpolgármestere hõkiemelõ pumpa megépítését tenné lehetõvé. Ez a pályázat arra vonatkozna, hogy a községben olyan szerkezetet építenének, ami a földbõl nyeri ki a hõt, ezáltal biztosítva a létesítményre rákötött épületek fûtését. Egyelõre ez a projekt is várat magára. Végezetül az alpolgármestertõl megtudtuk, hogy a községnek van még egy nyertes projektje is, aminek a kivitelezése a tervek szerint a jövõ évben fog megvalósulni. Itt egy turisztikai információs központ kialakításáról lenne szó. Ez a létesítmény biztosan fel fog épülni, de elõbb minden szükséges tervet ki kell dolgozni a munkálatok beindításához. Bajnai Botond Élelmiszer-támogatás Mikolában Ha visszatekintünk a tavalyi évre, akkor azt tapasztaljuk, hogy a sertéshús körülbelül 30%-kal volt olcsóbb, mint idén, ugyanis egy évvel ezelõtt 7-8 lej között lehetett disznóhúst vásárolni. Ez a számadat idén 8-10 lejre emelkedett. Ez az áremelkedés nem csak a folyamatos inflációs mutató emelkedésével magyarázható, hanem fõként a nyári szárazság egyik hozadéka. Mivel idén a sertéstenyésztõk sok esetben nem tudták megtermelni azt a gabona mennyiséget, ami táplálékul szolgált volna a tenyésztett állománynak, ezért borsos árat kellett fizessenek a megvásárolt takarmányért. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az eladásra szánt sertés ára némiképp megugrott. Nem csak a takarmány drágult, de még a bálázott szalma is magasabb áron kelt el, mint tavaly. Annak ellenére, hogy a sertések ára drágább, mint tavaly, sokan most sem sajnálnak pénzt kiadni egy-egy méretes példányért, ugyanis hagyományszerûen jobb minõségûnek ítélik az otthon vágott disznóból készített finomságokat a boltban kaphatóknál. Az õsz folyamán több vásárba is kilátogattunk, és azt tapasztaltuk, hogy egy felnõtt, kifejlett sertés ára lej között ingadozik, ami kilónkénti 9-10 lejes élõhús árat jelentett. De voltak olyan árusok is, akik lejt is kértek egy-egy példányért. Ez nagyban függ természetesen az állat súlyától és attól, hogy az illetõ kereskedõ milyen anyagi befektetés mellett tudta tenyészteni az állományt. A vásárlók szerint az otthon vágott sertésbõl készített ételek sokkal finomabbra és gusztusosabbra sikerülnek, mint az, amit a mészárszékekben lehet vásárolni, ezért megéri kifizetni a magasabb árat egy-egy élõ sertésért. De ennek ellenére is kevesebben vásárolnak élõ sertést. Csak szakszerûen! Böllérek elmondása szerint idén még nem indult be a szezon, egyelõre úgy tûnik, kevesebben engedik meg maguk - nak, hogy sertést vegyenek. Viszont vannak olyan gazdák is, akik évente több állatot vágnak. Ezek létszáma látványosan csökkent a magángazdaságokban ezért is a mostani drágaság, ami fõként annak tudható be, hogy évek óta nem adhatják le a sertést engedélyezett vágóhidaknak. A 2006-os sertéspestis miatt bevezetett tilalmat ebben a hónapban oldották fel, ezért egyre több gazdának éri meg na - gyobb mennyiségben tenyészteni hízókat. Bár a törvény tiltja, sokan kimérésre is vágnak disznót. Hivatalosan csak saját használatra lehetne, s azt is az állatjóléti elõírások betartása mellett ami ebben az esetben a szúrás elõtti bódítást vagy fõbelövést jelentené. Bármelyik készülék használata rendõrségi engedélyezéshez kötött. A téli hónapokban indul be igazán a disznóvágási szezon, viszont azt elég nehéz bevezetni, hogy a szabályoknak megfelelõen történjen a hízók levágása. Ez annak is köszönhetõ, hogy a törvényszerinti módszer egyelõre nem ivódott be vidékünk hagyományába. A hízók vágásáért felelõs állatorvosok sokkal fontosabbnak tartják azt, hogy a levágott sertés húsát mindig trichinellavizsgálatnak vessék alá. Jelenlegi tapasztalatok szerint egyre több gazda be is tartja ezt a szabályozást, és vizsgálat alá veti a levágott állat húsát. Továbbá a ta - pasztalatok azt mutatják, hogy megyénk - ben egyre kevesebb a fertõzött sertés. Bajnai Botond Mikolában 257 szociálisan támogatott, 247 nyugdíjas, akik havi jövedelme nem haladja meg a 400 lejt, valamint 15 munkanélküli személy fog részesülni az idei élelmiszer-támogatásból. A hivatalosan bejelentett tizenegy tételbõl csak nyolc termék érkezett meg a község raktárába közölte lapunkkal a község polgármestere, Dobos István. Az étolaj, a búzaliszt és a borsó szállít - Az ELECTRICA TRANSILVANIA NORD Rt. SZATMÁRI KIRENDELTSÉGE mányokra még várni kell. Azt a nyolcfajta terméket, ami csütörtökön megérkezett, hétfõtõl kezdõdõen fogják kiosztani a listán szereplõ személyeknek, a polgár - mes teri hivatal épületében. A rászorulók így átvehetik a málélisztet, száraztésztát, kekszet, rizset, szárazbabot, paradicsom - sûrítményt, paradicsompasztát és kristálycukrot tartalmazó segélycsomagot. Bajnai Botond árverés útján eladásra kínál bontásból származó hulladék-oszlopokat (LEA 0,4 kw). Az árverésre december 7-én, 10 órai kezdettel kerül sor a cég székhelyén, a Mircea cel Bãtrân utca 10. szám alatt. Az árverésen való részvétel garancia-díja 50 lej, a részvételi díj pedig 30 lej. Ezeket a díjakat az Rt. pénztárában (Mircea cel Bãtrân utca 10. szám) lehet befizetni, az árverés napjáig. Bõvebb felvilágosítással a 0261/ ös telefonszámon szolgálnak. Négy éve tart a mikolai iskola felújítása A Mikolai Általános Iskola még ban nyerte meg azt az állami projektet, amelybõl az iskola újabbik épületére még egy emeletet építtettek, de így, négy év elteltével sincs teljesen befejezve a munka. Mikolában az új iskolaépülettel szemben, az út másik oldalán van egy régi épület is, ahonnan a munka befejeztével a diákság teljes létszáma az új épületben kaphatna osztálytermeket, és így minden I-VIII. osztályos diák délelõtti programmal járhatna iskolába. Az, hogy a projekt ilyen lassú tempóban halad nem a helyiek hibája, ugyanis például idén egy lejt sem kaptak az államtól az építkezés folytatásához. De hogy idén se álljon meg teljesen a munka, a helyi önkormányzat utalt ki egy lejes összeget, amibõl sikerült is felhúzni az emeleti falakat. De ez a pénz még nem elegendõ, ugyanis a beruházás teljes összege lej lenne számolt be lapunknak az iskola igazgatója, Dobos Csaba. Jelen pillanatban a projekt nyolcvan százaléka készült el, és amint további pénzek érkeznek, a tervek szerint az emeleti rész ablakait és ajtóit csináltatnák meg, ezt követõen pedig az A mikolai iskola felújítása már négy éve tart osztálytermeket is be kellene rendezni. Dobos Csaba igazgató továbbá elmondta, hogy a mikolai óvodákban és iskolákban összesen huszonöt olyan pedagógus dolgozik, akik a városból ingáznak, ezért a tanács határozata szerint az iskola ötven százalékban támogatja az utazási költségeket, ezzel is könnyítve a pedagógusok anyagi helyzetén. Ünnepélyre készülnek Továbbá megtudtuk, hogy az iskola diáksága a mindennapi tevékenysége mellett két ünnepélyre készül éppen. A román tagozatos tanulók december elsejére állítanak össze ünnepi programot, a magyar tagozatos diákok pedig december 11-re készülnek, ugyanis a hagyomány szerint idén is megrendezik a Gellért Sándor emlékünnepélyt. Az iskola Gellért Sándor magyar költõ nevét viseli, így minden évben, a költõ születésnapján a magyar tagozatos diákok ünnepélyesen megemlékeznek az iskola névadójáról. Bajnai Botond

5 2012. november 30., péntek Sport A meglepetés érett, de végül elmaradt KOSÁRLABDA SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 5 Károlyiak és szatmáriak Cigándon LABDARÚGÁS Kevés hiányzott ahhoz, hogy meglepetést okozzon a Szatmárnémeti VSK, amely a FIBA Európa Kupa csoportkörének utolsó fordulójában hazai pályán csak hárompontos vereséget szenvedett a Csevakata Vologdától. A sorozat elõzõ két idényében az elõdöntõig jutó orosz alakulat hazai pályán 74:38-ra verte a szatmáriakat, így nem volt miért izgulnia, fõleg, hogy tétje sem volt már a találkozónak, hiszen a Vologda már továbbjutóként, a VSK pedig biztos harmadikként lépett pályára. A mérkõzés elsõ kosarát a VSK szerb légiósa, Kovacsevics dobta, utána viszont az elsõ negyedben soha nem volt elõnyben a hazai csapat, amely Lucas 10 pontjának köszönhetõen tartotta a lépést, és negyed végére csak ötpontos lett a hátrány. A második játékrészben aztán három perccel a vége elõtt kiegyenlített a VSK (33:33), de a nagyszünetre kétpontos elõnnyel az oroszok vonultak pihenni. A harmadik negyed is nagy csatát hozott, Szlimák ugyan egy perccel a vége elõtt egy triplával megint egyenlített, de a végére ismét kétpontos lett az orosz elõny. A zárónegyedben négy percig csak Dry dobott a szatmáriaktól kosarat, utána Lucas is betalált, és ezzel hosszú idõ után ismét vezetett a VSK (66:65). Az izgalmas hajrában azonban a hazai játékosok keze megremegett a fontos pillanatokban, hibák is becsúsztak, így a rutinosabb oroszok a végén három ponttal megnyerték a találkozót, de a hazai lányokat ezúttal is gyõztesként ünnepelte a közönség. Az oroszországi mérkõzésen minket viselt meg a közel egynapos utazás, most õket készítette ki a fárasztó út, és ez látszott is játékukon, mert a Vologda alapvetõen sokkal jobb csapat mint a VSK. Emellett a tapasztalat is meghatározó volt, de ha a hajrában Pãrãu nem sérül meg, akkor talán meglepetést okozhattunk volna. Mindenesetre ilyen mérkõzések kellenek, hogy fel tudjunk készülni a nehezebb hazai bajnoki mérkõzésekre, legközelebb az Arad elleni kupameccsre nyilatkozta a mérkõzés után a 38. születésnapját tegnap ünneplõ Dan Fleºeriu, akinek csapata kedden a Román Kupa negyeddöntõjében játssza az elsõ meccset Aradon. Európa Kupa, A csoport, 5. forduló: Szatmárnémeti VSK Csevakata Vologda 74:77 (18:23, 19:16, 21:21, 16:17). A szatmári pontszerzõk: Drye 20, Lucas 20, Orosz 9, Kovacsevics 9, Szlinák 5, Pãrãu 4, Ivan 4, Giurgiu 3. Játszott még: Szmutku Nemzetközi korosztályos (12 éven aluliak) labdarúgó tornát rendeznek szom - baton a magyarországi Cigándon, ahol nyolc együttes lép pályára, köztük a nagykárolyi Kinder FC és a Szatmár né - meti Olimpia gyerekcsapata is. A me - gyénk beli két alakulat mellett a szolvák MFK Zemplin Michalovce, a Slavoj Tre - bisov, az FK Bodva Moldava, a Kazinc - barcikai SC, a Nyírsuli és természetesen a házigazda Cigánd SE csapatai lépnek pályára. A nagykárolyiak a Moldava, a Nyírsuli és a Trebisov ellen mérkõznek, míg az Olimpia a Kazincbarcika, a Michalovce és a Cigánd együttesével találkozik csoportjában. Scolari az új kapitány LABDARÚGÁS Luiz Felipe Scolari a válogatott régi-új szövetségi kapitánya - erõsítette meg tegnap a szerdai sajtóértesülést Jose Ma - ria Marin, a Brazil Labdarúgó Szövetség (CBF) elnöke. Igen, ez már hivatalos, a segítõje pedig a volt szakvezetõ, Carlos Alberto Parreira lesz, így két világbajnok dolgozik majd a selecaónál mondta a CBF-vezetõ. Scolari 2002-ben, Parreira pedig 1994-ben szerzett vb-aranyat a válogatottal. A Kolozsvári CFR búcsúztatta a címvédõ Dinamót LABDARÚGÁS Egy elõdöntõ párosítása már kialakult a Román Kupában, a másik tegnap késõ este vált ismertté, miután lejátszották a negyeddöntõ negyedik mérkõzését is. A fináléba kerülésért a Galac és a Petrolul mérkõzik majd, a Duna-parti alakulat a Ceahlãul otthonában nyert, míg a Petrolul hazai pályán verte a Concordiát. A másik ágon elsõként a bajnok CFR kvalifikálta magát az utolsó elõtti szakaszba, a kolozsváriak hazai pályán hosszabbításban nyertek a kupát az elmúlt idényben elhódító Dinamo ellen. A fináléba jutásért vasutas testvérháború is lehet, ha a Rapid legyõzte tegnap este az Astrát. Az elõdöntõket immár odavisszavágó alapon rendezik, az elsõ mérkõzéseket december 12-én játsszák, a visszavágókat jövõ év április 17-én. Román Kupa, negyeddöntõk: Ko lozs - vári CFR Dinamo 2-1 hosszabbítás után (Bastos 66., Mureºan 101, illetve Alexe 62.), Piatra Neamþ-i Ceahlãul Galaci Oþelul 0-2 (Iorga 11., Bãjenaru 65.), Ploieºti-i Petrolul Chiajnai Concordia 2-1 (Bokila 44., 54., illetve Purece 82.). A Rapid Giurgiui Astra mérkõzés tegnap este lapzárta után ért véget. Serena Willimas negyedszer lett a világ legjobbja TENISZ A nõi versenyeket szervezõ WTA hivatalos honlapján hirdette ki, hogy az amerikai Serena Williamset választották az Év játékosává. A WTA méltatása szerint sok teniszezõnõ büszke lett volna arra, hogy két nagy tornán is a negyeddöntõbe, az Ausztrál Openen pedig a nyolcaddöntõbe jutott, de az az igazán nagy teljesítmény, amit Serena Williams 2012 áprilisától elért. Hét tornát nyert, köztük két Grand Slamet Wimbledonban és a US Openen, az olimpiát és az évzáró világbajnokságot is. Mindössze kétszer kapott ki, elõbb a Roland Garros elsõ fordulójában, majd Cincinnatiben a negyeddöntõben. Ezeken kívül párosban szintén Wimbledon és az olimpia bajnoka lett nõvérével, Serena Williamsszel. Ezzel negyedszer lett az Év játékosa az amerikai teniszezõ 2002, 2008 és 2009 után. Nála többször csak Steffi Graf (nyolcszor) és Martina Navratilova (hétszer) nyerte el a díjat annak 36 éves történelme során. Az elmúlt tíz év nyertesei, 2012: Serena Williams (amerikai); 2011: Petra Kvitova (cseh); 2010: Kim Clijsters (belga); 2009: Serena Williams; 2008: Serena Williams; 2007: Justine Henin (belga); 2006: Amelie Mauresmo (francia); 2005: Kim Clijsters; 2004: Marija Sarapova (orosz); 2003: Justine Henin. Messi, Ronaldo és Iniesta verseng az Aranylabdáért LABDARÚGÁS A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség és a France Football tegnap hivatalos sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy az argentin Lionel Messi (FC Barcelona), a portugál Cristiano Ronaldo (Reasl Madrid) és a spanyol Andres Iniesta (FC Barcelona) maradt versenyben a 2012-es FIFA-Aranylabdáért a 23 jelölt közül. Az utóbbi három évben Messi nyert, tavaly Ronaldót és csapattársát, Xavit elõzte meg. A FIFA elnöke, Joseph Blatter, az aranylabdás korábbi brazil labdarúgó, Ronaldo és a nõi futball egyik legnagyobb egyénisége, Marta részvételével tartott eseményen bejelentették azt is, hogy az edzõknél a spanyol válogatott szövetségi kapitánya, Vicente del Bosque, a Barcelona volt trénere, Josep Guardiola és a Real Madrid szakvezetõje, Jose Mourinho verseng az év legjobbja címért. A Puskásdíjra is hárman maradtak esélyesek: Neymar, Radamel Falcao és Miroslav Stoch találata nyerheti meg az Aranycsapat legendájáról elnevezett elismerést. A brazil sztár a Santos Internacional, a kolumbiai Falcao az Atletico Madrid America de Cali, a szlovák Miroslav Stoch pedig a Fenerbahce Genclerbirgligi török bajnoki meccsen talált a hálóba. Az év nõi játékosa díj jelöltjei is hárman vannak, a már említett brazil Marta (Tyresö), az amerikai Alex Morgan (Seattle Sounders) és a szintén amerikai Abby Wambach (MagicJack). Az év edzõje díj jelöltjei a nõi csapatoknál: Bruno Bini (francia, francia válogatott), Szaszaki Norio (japán, japán válogatott), Pia Sundhage (svéd, amerikai válogatott). Elutasították az óvást FORMA 1 Miután a Ferrari csapat megvizsgálta a világbajnoki címet megszerzõ Sebastian Vettel egyik elõzését az idényzáró Brazil Nagydíjon, a maranellói csapat óvott is, és panaszt nyújtott be a Nemzetközi Automobil Szövetséghez (FIA), az azonban mindent rendben talált Vettel elõzése kapcsán. A Ferrari azt kifogásolta, hogy a Red Bull német pilótája sárga zászlónál - a szabályzatot megszegve - megelõzte a francia Jean-Eric Vergne-t, aki a Red Bull fiókcsapatát, a Toro Rossót erõsítette. A felvételeken ugyan jól látható egy a sárga zászlót helyettesítõ villogó a pálya jobb oldalán, mielõtt Vettel megelõzi Jean-Éric Vergne-t, majd egy zöld, miután befejezte a manõvert, de az is tény, hogy jóval korábban, nem sokkal a sárga jelzés után a pálya másik oldalán egy pályabíró kézzel lengetett egy zöld zászlót. Ha a német versenyzõ szabálytalan lett volna, az utólag 20 másodperces büntetést jelentett volna a számára, amivel csak a nyolcadik helyet szerezte volna meg, Alonso pedig egyetlen pontos elõnnyel világbajnok lenne. Segesváron is kikapott a VSK KÉZILABDA Vereséggel zárta az õszi idényt a Szatmárnémeti VSK második ligás férfi kézilabda csapata, amely a B csoport tizedik fordulójában arányú vereséget szenvedett a Segesvári Naþional vendégeként. Nicolae Istrate együttese az elsõ félidõ nagy részében vezetett, de a szünetre már a hazaiak vonultak egygólos elõnnyel (12-11). Az oldalt szerkesztette Romász János

6 6 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Hitélet november 30., péntek Advent idõ a felkészülésre November 27-ével, Advent elsõ va - sárnapjával belépünk a Krisztusvárás idõszakába és megkezdjük az új egyházi évet. Advent a karácsonyt (december 25-ét) megelõzõ negyedik vasárnaptól kará - csonyig számított idõszak. A karácsonyi ünnepkör advent elsõ napjával kezdõdik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Elsõ vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII. Gergely pápa négyben határozta meg az adventi vasárnapok számát. Az advent szó jelentése eljövetel. A latin adventus Domini kifejezésbõl származik, ami azt jelenti: az Úr eljövetele. A karácsonyt megelõzõ várakozás az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken kisböjtnek nevezték ezt az idõszakot. Ilyenkor a keresztények nemcsak a Jézus születése elõtti várakozásról emlékeznek meg, hanem várják az Úr eljövetelét a saját életükben is: hogy keresztény életvitelükkel minél közelebb kerüljenek Istenhez, Jézus tanításához. A katolikus egyházban az ünnep liturgikus színe a lila (viola), mely a bûnbánatot, a fegyelmet és össze - szedettséget jelképezi. Kivételt képez a harmadik vasárnap, az örömvasárnap (gaudete vasárnap), amikor az Úr eljövetelének közelségét ünnepeljük; e nap liturgikus színe a rózsaszín. Adventi szokások Korábban szokás volt az adventi idõszakban böjtöt tartani. Az adventi böjti idõ alatt tiltották a zajos mulatságokat és az ünnepélyes házasságkötéseket, de ez utóbbit az évi nagyszombati zsinat püspöki engedélytõl tette függõvé. A böjtölés hagyománya a 20. század közepén tûnt el. Adventkor a század óta szokás koszorút készíteni. Ma az adventi koszorú általában fenyõágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila. A gyertyákat vasárnaponként (vagy elõzõ este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának nö - vekedése szimbolizálja a növekvõ fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Minden gyertya szim bo li - zál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. Az adventi ünnepkörhöz más nép szo - kások is tartoznak, így az adventi naptár készítése. Az adventi naptár használatának népszokása 1900 körül kezdõdött, kialakulása egy német édesanyához kötõdik, akinek kisfia, Gerhard már hetekkel az ünnep elõtt türelmetlenkedett a várva-várt és megszokott karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért érdekes és meglepõ játékot talált ki gyermeke számára: egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátûzött egy-egy darab csokoládét, majd megengedte, hogy a gyermek min - den este megegyen egyet-egyet közülük. Advent lehetõséget ad nekünk a meg - tisztulásra, a lelki felkészülésre, Krisztus születésének átélésére. Ehhez azonban idõt kell adnunk gondolatainknak, érzéseinknek, hagyjuk, hogy az ünnep hasson ránk. Ilyenkor még több idõt fordítunk az imára, az elmélkedésekre, az evangéliumok olvasására. Külö nösen a megtestesülésre, Krisztus szü le tésére vonatkozó részeket tanulmányozzuk. Üzenet Milyen érzékletesen írja le János evangélista Jézus megjelenését és küldetését a világban: Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige,õ volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, hogy ta nú - sá got tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem õ volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az Ige volt az igazi vilá - gos ság, amely minden embert megvilá go - sít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legye - nek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istentõl születtek. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsõségét, az Atya Egyszülöttének dicsõségét, akit kegyelem és igazság tölt be (Jn 1,1-14). Négy eljövetel vagy kettõ A protestáns egyházak is nagy hangsúlyt fektetnek erre az ünnepre. Refor - mátus gyülekezetekben is megjelenik néhol az adventi koszorú és a négy gyertya az ünnepi hangulatot elõsegítvén, de valójában az adventtel nemcsak a Ka rá - csonyra, hanem Krisztus második eljövetelére készülnek, ilyenkor fokozottan. Bod Péter, a 18. század tudós pré - dikátora, erdélyi magyarigeni református lelkipásztor az adventtel kapcsolatos legfontosabb bibliai tanítást így foglalta össze: A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa vagyon. Elõször, midõn testben megjelent. Másodszor, midõn a szívbe bészáll és az embert megtéríti. Harmadszor, midõn halála óráján elmegyen az emberhez, és negyedszer, midõn eljön ítéletre. Valójában mi Krisztus második eljövetelérõl beszélünk, de megfon tolandó ez a négyes beosztás is, akár a négy vasárnap elgondolkodtató témája is lehet számunkra. Csendes percek Látszat és valóság Ti farizeusok jóllehet a pohárnak és tálnak külsõ részét megtisztítjátok, de a belsõtök rakva ragadománnyal és gonosz - sággal. Lk 11,39 Jézust az egyik farizeus meghívja magához ebédre, több farizeus társával együtt. Jézus úgy ül le az asztalhoz szánt szándékkal, hogy a farizeusok által hozott tisztálkodási törvényeket nem tartotta be. Ezt õk észrevették és igaz, hogy az Ige nem jegyzi fel, hogy megszólták volna Őt, de Jézus látta a szívükben milyen kérdések kezdtek el fortyogni. A mára kijelölt Igében, Krisztus több szempont - ból is megfeddi a farizeusokat és az írástudókat. Most csak egyre figyeljünk oda, ami közvetlenül kapcsolódik a tisztálkodási szokásaikhoz. Azt mondja Jézus, hogy nektek az a fontos, hogy a poharak és a tálak külseje tiszták legyenek. Az, hogy milyen a belsejük, hogy ragad a piszoktól és gonosz dolgok vannak benne, az nem számít. A lényeg, hogy külsõleg szemlélve azokat, szépnek mutassanak. Az embernek mindig is fontos volt a külsõ látszat. Sokan a külsõ alapján ítélnek meg, dicsérnek meg tetteim miatt, s mivel kevesebben vannak azok, akik lelkileg is ismerhetnek és láthatják hibáimat, gonoszságaimat, ezért fontosabb a külsõ imázsomnak a fenntartása. A farizeusoknak fontos volt az, hogy lássák és tudják az emberek, hogy adakoznak, hogy elismert emberek, hogy vendégségeken a fõ helyekre ültetik õket. Jézus azt mondja, hogy mit sem ér mindez: lehet szép kívülrõl minden, de ha szívedben ott van az irigység, a harag, a nagyravágyás, akkor hiába a külsõ állapotoknak a fényezése, mert attól az Úr Isten beléd lát és ismeri az igazi oldaladat. Ámen Kovács Mátyás Péter Sándorhomok Sándorhomokon folytatódik a KRISZ-Karaván Négy egyházközség fiataljai találkoznak ismét vasárnap a Sándorhomoki Re for - má tus Egyházközség HOKISZ termében, hogy a Sármelléki KRISZ-találkozó má so - dik állomásaként együtt lehessenek, Bibliát olvassanak és mindezt közösségi játékokkal és jókedvvel társítsák. A bibliaóra témája érdekfeszítõ a címe alapján: Jézus születése csalódást okozott-e? Ezt az Újszövetség szempontjából vizsgálják meg. Ilonczai Zsombor szárazberki, Király Lajos batizi, Kovács Zsuzsanna peleski és Kovács Mátyás Péter sándorhomoki lelkipásztorok együtt szervezik a fiatalok számára épületes találkozót, ezáltal jobban felkészülve az Aventusra, az Eljövendõre, Krisztus eljövetelére. Kárpát-medencei imanap A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nõszövetségét az a meg tisz tel - tetés érte, hogy összeállíthatta a 2012-es év Kárpát-medencei imanap anyagát. Igyekeztek legjobb tudásunk és az adott lehetõségek szerint eleget tenni a kihívásnak. Elkészült a programfüzet és a CD, amit sikerült eljuttatni a Kárpát-me - dence minden református egyházkerületébe. Remélik, hogy minden gyülekezet be tud kapcsolódni az imaközösségbe. Isten kegyelmébõl december 2-án sok ezer református fog könyörögni a királyhá gómellékiekért és egész népünk lelki megújulásáért. Ha nemzetünknek valaha szüksége volt Isten irgalmára, eligazító kegyelmére, akkor most van itt az az idõ. Kérnünk kell hatalmas Urunkat arra, hogy tartsa meg népünket az Ő kegyelmében, hogy megláthassuk a kiutat a jelen gazdasági, politikai, erkölcsi válsággal terhelt helyzetébõl, hogy tudjunk helyes döntéseket hozni egy boldogabb jövendõ érdekében. Látnunk kell, hogy nincs más kiút számunkra, csak az Isten útja. Ezt hangsúlyozza az Úr Jézus Krisztus csodálatos önkijelentésében : Én vagyok az út, az igazság és élet. Senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam (Jn 14,6) Ezúttal mondunk köszönetet egyházkerületünk vezetõségének, a nõszövetség elnökségének, az imanapi füzet szerzõinek az anyag összeállításáért és kiadásáért. Köszönet a vendéglátó gyülekezeteknek az elõkészítõ konferencia megrendezéséért és a vendégek megajándékozásáért. mondta Bogya- Kis Mária, a Királyhágómelléki Refor má - tus Egyházkerület elnöknõje. Csûry István püspök is üdvölözli az eseményt: Különös öröm számomra, hogy a kárpát-medencei magyar református nõszövetségek itt, a Partiumban készítették elõ a december másodikára tervezett imanapot. Kívánom, hogy tudatos imádkozók legyenek, akik érzékelik a saját nõi felelõsségüket a társadalom minden rétegéért, akik méhük gyümölcséért és minden más anya gyermekéért lélekben térdre tudnak ereszkedni, hogy egyre kevesebb legyen a letörendõ lánc, a leverendõ bilincs. Legyen Isten hajlékában otthonos élete minden magyar aszszonynak, hogy már utódaikat, mint tõsgyökeres Krisztus követõként hozhassák világra, akik már nem lehetnek áldozatai a kísértés álnok csábításának. mondta a püspök Megyénkben több helyen is együtt tartják meg az imanapot. A Nagykárolyi Református Egyházmegye Hadadon ünnepel, ahol egybeköti az ünnepséget a hadadi nöszövetségi zászló avatásával. Szatmár-Szamosnegyeden a Szatmári Református Egyházmegye Nõszövetsége imádkozik együtt, itt Balogh Enikõ kismajtényi lelkipásztornõ igei szolgálatával kezdõdik az esemény. Több egyházközségben, így Apában is, a nagy távolság miatt, saját templomukban imádkoznak együtt ide a szatmárgörbedi és aranyosmeggyesi gyülekezet is csatlakozik, igét hirdet Kürti Tamás. Mindenütt ugyanazon liturgia, menetrend szerint, elõre megírt imádsággal könyörögnek a népért és zsoltárokkal, dícséretekkel dicsõítik a Mindenhatót.

7 2012. november 30., péntek Közelkép A vámfalui lakosokkal beszélgettek Az RMDSZ jelöltjei szerdán Vámfaluban terjesztették a Szövetség üzenetét. November 28-án, szerdán az RMDSZ jelöltjei folytatták a már hetek óta elkezdett door to door (házról-házra) akciójukat. Ez alkalommal Maskulik Csaba, az 1-es számú szenátori körzet szenátorjelöltje Kovács Zoltánnal, az 1-es egyéni választói kerület képviselõjelöltjével közösen Vámfaluba látogatott el, ahol egyenként, kapuról-kapura becsöngetve álltak szóba a település valamennyi lakosával. A két jelöltet a helyi RMDSZ képviselõi, köztük Sándor Imre alpolgármester is elkísérte. Az RMDSZ csapata nagyon fontosnak tartja az emberekkel kialakított személyes kapcsolatokat, a lakosokkal való személyes találkozások ugyanis többet érnek bármely más kampányakciónál, televíziós, rádiós mûsoroknál. A helyiek megragadták a lehetõséget és meg - osztották az õket meglátogató jelöltekkel gondjaikat, problémáikat, melyekkel nap mint nap meg kell küzdeniük. Mivel a régió egyik fõ jellegzetessége a kéz mû - vesség, a jelöltek kifejezték szándékukat, hogy felkarolják ezt a magyarság számára évtizedek óta fontos szakmát és a helyi termékek támogatása által a magyar hagyományok ápolását is támogatják. A lakosokkal való beszélgetések során Maskulik Csaba és Kovács Zoltán is kihangsúlyozta a decemberi választások fontosságát és megkértek mindenkit, hogy menjen el szavazni, hiszen a helyi magyarságon csupán közös erõvel, összefogással lehet segíteni. Ahhoz, hogy a magyar érdekeket valaki is figyelembe vegye Bukarestben, egy erõs magyar képviseletnek kell jelen lennie és harcolnia azokért nyilatkozta Maskulik. Ma van a Strudlifesztivál a Sváb Házban Az ízletes sváb ételkülönlegesség, a strudli kedvelõit várják pénteken 17 órától a Sváb Házban megrendezett Strudlifestre. Már hagyománynak számít, hogy november végén a Kálvária templom német közössége és a Német Demokrata Fórum szatmári szervezete megrendezi a strudlit népszerûsítõ fesztivált. A rendezvény a sváb hagyományok, köztük pedig a kulináris szokások életben tartása miatt jött létre, de közösségmegtartó, értékfelmutató küldetésén túl bárki számára kulturált szórakozást, jó hangulatot biztosít. A negyedik alkalommal megszervezett Strudlifest idén minden eddiginél több strudlival várja majd az érdeklõdõket, hiszen a szatmári közösség mellett Petri, Csanálos és Nagymajtény legjobb sváb szakácsnõi gyúrják majd az alapanyagul szolgáló tésztát. Tõlük a készítés technikái is elleshetõek lesznek, lehet majd recepteket kérni, aki pedig csak Ünnepváró vásár a gödörben A Mikulás idén nem csupán ottho naik - ban látogatja meg a családokat, hanem egy vidám és színes program keretén belül Szatmárnémeti Coposu sétányán található gödörbe is sok meg le petést varázsol az arra járók számára. Az RMDSZ Szatmár megyei szervezete által támo gatott, a City Rádió, a Máltai Segélyszervezet, és a Caritasa szerve - zésében megrende zendõ ünnepváró vásárra Mikulás napján, december 6-án, csütörtökön déli 12 órai kezdettel kerül sor. Több stand, köztük egy Mikulás-házikó is várja a kilátogató kicsiket és nagyokat egyaránt, akik illatos, friss kalácsot és forralt bort is szürcsölhetnek a helyszínen. Eközben egyházi kórusok, gyermekek elõadásai, ünnepi ételek és italok illata varázsolják a térre a téli ünnepek elbûvölõ, mesebeli hangulatát. A feledhetetlen szórakozás és kikap - cso lódás mellett a résztvevõknek jótékonykodni is lehetõségük nyílik, ugyanis a vásáron gyerekek által készített mézes - kalácsot vásárolhatnak, maguk a vásárlók által megállapított, jelképes összegekért. Az így összegyûlt összeget hátrányos helyzetû gyermekek megsegítésére ajánlják fel. 18 órától pedig a magyarországi Dolly Roll együttes koncertje szórakoz - tatja majd a közönséget. Konferencia és üzleti fórum A Kárpátia Magyar-Román Keres - kedelmi és Iparkamara által mûködtetett Kárpát Régió Üzleti Hálózat Szatmár megye gazdasági elõnyei a Kárpátmedencében címmel szervez konfe - renciát és üzleti fórumot Szatmár - né metiben ( Vasile Lucaciu utca 18. szám) ma délelõtt 9.30-kor. A regisztráció után Papp Vaszil, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal gazdasági fõosztályának vezetõ-helyettese Ukrajna és Kárpátalja gazdasági környezete címmel tart elõadást, amit kor Katóné Pusztai Nóra, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara határon átnyúló gazdaságélénkítõ tevékenységei címû elõadása követ. 11 órakor Rákóczi András, a KIÚT Térségfejlesztési Egyesület ügyvezetõ elnökének A Záhonyi KIÚT Térség - fejlesztési Egyesület szerepe a térség gazdaságélénkítésében címû elõadását hallgathatják meg az érdeklõdõk, majd Adrian Simon szociológus Szatmár megye gazdasági környezete és fejlõdési lehetõségei címû elõadása következik. Déltõl Király Csaba, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat nagyváradi irodavezetõje tart elõadást, amelynek címe A Kárpát Régió Üzleti Hálózat szerepe a Kárpát-medence gazdasági fejlõdésében. Az eseményt kor fogadással zárják, melyen a résztvevõk kötetlen beszélgetés során tehetik fel kérdéseiket az elõadóknak. A rendezvényen való részvétel ingyenes. K. E. kóstolni szeretne, 1,50 lejért vásárolhat egy strudlit krumplisat, túrósat vagy lekvárosat, hozzá pedig aludttejet vagy forralt bort kap. A mulatsággal egybekötött gasztronómiai esemény minden szatmári számára kellemes perceket szerezhet. A szervezõk minden kedves érdeklõdõt szeretettel várnak. K. E. Kivették a csomagból a Discovery adókat Nem veheti át olyan adók mûsorát, melyek más csatornákhoz viszonyítva háromszoros árat kérnek közölte az RCS&RDS. A kábelszolgáltató szerint a felmérések értelmében a Discovery mûsorainak 1 százalékos nézettsége van. Az RCS&RDS pénteken vette ki szó rá - sából a Discovery Channel televízióadót, anélkül, hogy elõzetesen jelezte volna ezt. A nézõi panaszos mozgalom egy közösségi portálon szervezõdött. A MEDIAFAX hírügynökség közlése szerint a szolgáltató nem szándékszik kivenni a dokumentum-filmeket sugárzó adókat, más cégek által készített mûsorokkal helyettesíti azokat. A szolgáltató szerint a Discovery 4 év alatt megduplázta díjszabását. Discovery Channel feliratos trikóban jelent meg az Országos Audiovizuális Tanács ülésén Valentin-Alexandru Jucan, mivel a Digi kábelszolgáltató kivette csomagjából az adót. Valentin Jucan kijelentette, a póló viselése nem tiltakozás, hanem álláspont - jának kifejezése. Mint mondta, jogos a nézõk felháborodása, hiszen igénylik az adó mûsorait. Jucan közölte: mivel az RCS&RDS és a Discovery cég szerzõdéses kapcsolatban áll egymással, nem avatkozhatnak bele, ugyanakkor elmondta, az Audiovizuális Tanács nem engedélyezte az adók levételét a mûsorszórásból. B. K. SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 7 XII. Várom az Urat adventi keresztyén zenefesztivál Advent, ünnep, zene, Kolozsvár így lehetne jellemezni kulcsszavakban a XII. alkalommal megszervezésre kerülõ Várom az Urat adventi keresztyén zenefesztivált. A szokásokat megtartva, advent elsõ szombatján, azaz december 8-án kerül sor a rendezvényre, amelyen szatmári ifjak is fellépnek. Ha le kellene írjuk röviden, talán egy nagyon hosszú koncertként jellemezhetnénk. A kolozsvári Auditorium Maximum (a régi Filharmónia) épülete déli 12-tõl este 10-ig hangos lesz az erdélyi és külföldi keresztyén együttesek egymást követõ koncertjeitõl. Öt erdélyi keresztyén együttes képviseli a hazaiakat, köztük a szatmárnémeti Immanuel zenekar, amelynek tagjait a szamos-negyedi református gyülekezet ifisei alkotják, de a prog - ramkínálatot három külföldi meghívott is gazdagítja. Magyarországról különleges feltételek nélkül érkezik a Feltétel Nélkül, az Egyesült Királyságból Godfrey Birtill és a So Loved lép színpadra. Hotel Korona A fesztiválra a belépés ingyenes. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szervezõk reménykednek, hogy a fesztiválnak több mint ezer látogatója lesz, Erdély különbözõ régióiból. A nézõtérre persze a kolozsvári magyarságot is várják. Akik a sok zenétõl megbódulva, egy kis szünetet vennének, azok sem kell hazamenjenek, hiszen a karácsonyi vásár tárt kapukkal várja az érdeklõdõket, a nagy hangzavarban vagy nézelõdésben elfáradók pedig a kávéházban pihenhetik ki magukat. A 12 éves múltnak örvendõ zene - fesztivál (a szervezõk lerövidítve VAU-nak mondják) pozitív példa volt a keresztyén zenét kedvelõ közösségekben. Mára egyre több helyszínen szerveznek hasonló adventi zenefesztiválokat. Taníts minket várakozni hangzik majd el a fesztivál idei jelmondata és a szervezõk remélik, hogy mindenkiben elindítja majd a Megváltó születésére való felkészülést. B. Krisztina Hajdúszoboszló 4200, Hajdúszoboszló, József Attila utca Web: telefon: / MIKULÁS HÉTVÉGE! december 7 9. között A Mikulás teljesítette feladatát és most szállodánkban piheni ki magát! Jöjjön el Ön is, relaxáljon és ünnepelje velünk Szent Miklós ünnepét! Különleges ajánlatunk: félpanziós ellátás 2 Aqua-Palace belépõ/fõ 1 relaxációs masszázs/fõ a szálloda wellnes-részlegének használata ingyenes parkolás december 8-án este Mikulás-bál (élõzene, vacsorával és italokkal /sör, bor, üdítõitalok, kávé) Mikulás-AJÁNDÉK 3 nap / 2 éjszaka: 80 euró/fõ + IFA A gyermekek számára érvényes, különleges ajánlatról érdeklõdjön a es telefonszámon.

8 8 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Bulvár november 30., péntek Kos Ma hódít és irigyeket szerez. Olyan, mintha rejtélyes módon, egyik napról a másikra megszabadult volna gátlásaitól és most kivirágzott volna. Bika Ön imádja a fényûzést, a kényeztetést és mivel azt is szereti, ha valami az érzékeire hat, kedvesének sikerül meglepnie egy tökéletes ajándékkal. Ikrek Ne kiélezni, hanem megoldani igyekezzen a konfliktusokat! Egy kis beleérzõ képességgel rájöhet, hogy mi is rejlik a probléma hátterében. Rák Ne ugorjon fejest egy munkahelyi viszonyba csak azért, mert elárasztják az érzések. Az ilyen kapcsolatoknál mindig jól jön egy kis megfontoltság. Oroszlán A mai nap hasznos minden olyan tevékenységre, amely a személyiségét erõsíti. Különösen az önbizalmát erõsítõ helyzetekre figyeljen ma oda! Szûz Akármennyire elõnyösnek tûnik is egy üzleti ajánlat, döntését ne bízza a véletlenre. Csak akkor érezheti késõbb sajátjának a sikert, ha Ön dönt. Mérleg Ma szokatlan helyzetbe ke - verednek kedvesével, amely ben bebizonyíthatja neki, hogy nem hiányzik Önbõl a szen vedély és a merészség. Skorpió Olyan dologban kell helyt állnia, amiben nincs tapasz - talata. Ennek ellenére kezdettõl fogva érzi, hogy nem okoz gondot a helyzet megoldása. Nyilas Kedvese igyekszik nélkü - löz hetetlenné tenni magát az Ön számára és ez felébreszti Önben a menekülési vágyat, szinte minden ponton lezár felé. Bak Ha igazán el akar tûnni a világ elõl egy kis idõre, intézze el legfontosabb teendõit, azután pedig egyszerûen kapcsolja ki a telefonját! Vízöntõ Pénzügyekben kikerülhet a hullámvölgybõl, ha nem becsüli le saját képességeit, hanem el mer vállalni olyan megbízást is, amely sokat követel Öntõl. Halak Jó érzékkel választja ki a lehetséges partnerek közül azt, aki a legkevésbé alkalmas tartós párkapcsolatra és aki egyáltalán nem akarja lekötni magát. Sudoku megfejtés Párperces Petõfi versei Vízszintes: 1. A költemény címe (zárt betû: P). 10. Hazai folyó. 11. Szánakozik. 12. Német matematikus (August Ferdinand, ). 14. Ilyen angyal is van. 15. Lát, de néma! 16. Latin é. 18. Molibdén vegyjele. 19. Rika nõi név. 22. A sárga is ez. 24. Krisztushívõ Függõleges: 1. Nem lesz jobb. 2. Helyhatározó szó. 3. És a többi. 4. Utah State University. 5. Török szultán. 6. Lyukas lej! 7. Izomszalagja. 8. A vörös egyik árnyalata. 9. Esteledés. 13. Rouget de l..., a Marseillaise szerzõje. 17. Napszak. 20. Arad megyei gépkocsijel. 21. Római váltópénz. 23. Kiejtett mássalhangzó. Debreczeni Éva Humor Mért várják az etiópok a tél beköszöntét afrikában? Mert azt mondja az anyjuk, hogy akkor kapnak rendes ruhát, ha majd fagy! Mi a vonalkód? Etióp osztálytabló! És alatta a szám? Hogy hányan vannak rajta! Mi az etióp filmdráma címe? Elfújt a szél. Miben fürdenek az etióp gyerekek? Pohárban Mire használják az etiópok a reluxát? Emeletes ágynak. Az etióp iskolaorvos méri az etióp gyerekek súlyát: Hm, ez igen, 40 kiló! Kérem a következõ osztályt! Hány etióp fér be egy Trabantba? Dobj be egy szelet kenyeret, majd megtudod. Miért marad fenn a vízen az etióp? Mert szálka ment a körme alá. Ige Mandolinbogár a termeszek gombakertjébõl A kambodzsai Angkor Wat neve a zoológusok körében már nem csak kora középkori templomegyüttesérõl ismert. Egy japán entomológus különös bogárfajt fedezett fel a világhírû mûemlék közelében. A termeszek köztudottan cellulózfogyasztó rovarok: az afrikai szavannán több füvet legelnek le, mint az ott élõ patások, és egyes faevõ fajok súlyos károkat okozhatnak az épületek fából készült szerkezeti elemeiben. Bizonyos termeszfajok azonban váraik mélyén gombát is termesztenek, az e célra szolgáló kamrák a gombakertek, melyekben a termeszek táptalajként a saját ürüléküket használják fel. A gombakertekben lévõ termeszürülék vagy maga a gomba terített asztal számos más élõlény számára is. Szerte a Földön számos termeszvendég (termitofil) bogárfajt ismerünk, amelyek több családba tartoznak. Maruyama Munetoshi, a fukuokai Kyushu Egyetem entomológusa 2012 augusztusában a kambodzsai Angkor Wat közelében termeszvendég állatokat keresett. A Macrotermes gilvus nevû faj gombakertjei után kutatva egy út melletti 1 2 méter magas talajlejtõn ásott, majd több mint 130, ököl nagyságú gombakertet emelt ki, melyekbõl kiszedte a termeszvendégeket. Ezek között csupán tíz volt bogár, róluk viszont hamar kiderült, hogy eddig ismeretlen fajhoz tartoznak, sõt, új genuszba is sorolta õket. Maruyama az Eocorythoderus incredibilis nevû állatot a Zootaxa internetes zoológiai folyóiratban írta le (az incredibilis latinul hihetetlent jelent). A három milliméter hosszú bogár rend - szer tani értelemben a ganajtúrók közé tartozik, de a lemezes csápján kívül szinte semmiben sem hasonlít a közismertebb ganajtúrókhoz. Kültaka rója sima és páncélozott, lábának ízei szélesek és laposak, lábfeje rövid. Re pülni nem tud, a szeme pedig vissza fejlõdött ezek mind olyan bélyegek, amelyek a hangyabolyok és termeszvárak albérlõi körében általánosak. Maruyama a cikkében többször hangsúlyozza, hogy a bogár teste a mandolin nevû húros hangszer ókori görög változatára, a pandurára hasonlít (angolul pandu riform ). A bogár elõtorának hátulsó része és szárnyfedõinek töve magasan kiemelkedõ, kétoldalt viszont bemélyedt mintha egy fogantyút látnánk. És valóban, a szerzõ megfigyelte, amint a Bûvésztrükk vagy levitáció? És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettõl, és megtart az Ő mennyei országára; a kinek dicsõség örökkön örökké! Ámen. (2Tim 4,18) termeszdolgozók a két rágójuk hegyét a kétoldali mélyedésbe illesztve cipelik a bogarat, ami minden végtagját a testéhez szorítja. A röpképtelen és majdnem vak bogár a maga erejébõl nyilván képtelen nagyobb távot megtenni és új gombakertekben elterjedni ebben a gazdáira van utalva.nyilván felmerül a kérdés, hogy a termeszeknek mi hasznuk van az apró, számukra érdektelennek tûnõ hulladékeltakarítók ide-oda hurcolásából. Valószí - nûleg ugyanazért teszik ezt, amiért más termeszvendégeket is eltûrnek, sõt, gondoznak: a termeszek ugyanis édesszájú - ak. A mandolin alakú testen éppen a fogantyúnál apró szõrcsomók állnak ki az egyébként lakksimaságú kültakaróból. A szõrök tövén mirigyes szövet található, valószínûleg ez termeli az édes váladékot, Csodájára jártak a járókelõk az indiai Delhiben Deepak Sharmának, aki, úgy tûnik, dacolva a fizika törvényeivel a gondolat erejével levitál, azaz a gravitációt legyõzve anélkül lebeg stabilan a levegõben, hogy közben bármilyen más testtel kapcsolatba kerülne. A fotó alapján nehéz eldönteni, hogy az indiai mester valóban felemelkedett-e a földrõl, vagy csak egy ügyes bûvésztrükkrõl van szó. Ha az utóbbiról, akkor egyesek szerint nem kétséges, hogy a bot egyik végét a földben mélyen rögzítették, a másikra pedig egy kis padot szereltek, amely azért nem látszik, mert a mágus bõ ruhája eltakarja. Könnyen lehet azonban, hogy az igazság egy harmadik variációban rejlik. Vámpírtól retteg a falu Megcsappantak a fokhagymakészletek egy nyugat-szerbiai falucskában, miután a helyi önkormányzat közegészségügyi felhívásban arra figyelmeztette a lakosokat: vámpír garázdálkodik a környéken. A pánik azért tört ki, mert a Zarozje városkája mellett folyó Rogacica mentén található régi malom amely a helyiek szerint Szava Szavanovics birtokában volt összedõlt. A hiedelem szerint a vámpír boldog-boldogtalannak kiszívta a vérét, nem menekült, aki az útjába került. A városka polgármestere, Miodrag Vujetics is megerõsítette, gyakorlatilag rettegésben élnek, mióta a malom összedõlt, ezért fokhagymával igyekeznek távol tartani a vámpírt. Az emberek félnek. Ismerik Szavanovics legendáját és a tudat, hogy most fedél nélkül maradt és minden bizonnyal új hajlék után kutat, mindannyiunkat halálra rémít mondta. melyet a termeszek szívesen fogyasztanak.a Corythoderini nevû ganajtúró - csoport ahová az új faj is tartozik mindössze 34 fajt számlál, ezek Afrikában és az indiai szubkontinensen fordulnak elõ; a legkeletebbre élõ fajuk is csak Burma nyugati részéig jutott. A kambodzsai Angkor Watnál talált Eocorythoderus incredibilis tehát nem csupán ismeretlen fajt képvisel, hanem földrajzilag is nagyon messze esik a már leírt rokonaitól, ráadásul ez az elsõ, amelyet a Macrotermes gilvus váraiban találtak (a korábban ismert fajok más termeszekhez kötõdnek). Maruyama szerint Indokína más részein fõleg Dél-Vietnamban hasonló újdonságokra számíthatnak a termeszvárak gombakertjeit vizsgáló kutatók.

9 2012. november 30., péntek Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 9 Jókívánság Szatmárnémetibe, TRELLA ANDRÁSNAK, névnapja alkalmából sok boldogságot, erõt, egészséget, minden elképzelhetõ szépet és jót kíván felesége, Margó, lánya, Rita, veje, Tibi, unokái: Leonárdó és Deniszke. Ez a nap majdnem olyan, mint a többi, / De az emlék már a holnap poharát tölti, / És a holnap még csak álomvilág, / Ám a perc itt van, mosollyal nyit rád, / Amíg utadon terhedet viszed, / És tudj nevetni, játszani örömmel, / Hogy a holnap szeretni jöjjön el, / Napsugárral, esõvel, szivárvánnyal, / A szívben tûzzel, a kertben száz virággal, / S hogy legyen aki szeret, / S ott van veled, / Boldog névnapot kívánunk neked. Szatmárnémetibe, SZEMÁK ANDRÁS BA- ZILNAK, névnapja alkalmából sok boldogságot, erõt, egészséget, kívánnak felesége és fia. Mielõtt lefekszel, tárd ki az ablakot, / Elküldtük hozzád a mi angyalunk. / Egy pillanatra kérlek, figyelj rá, / Mert a nevünkben boldog névnapot kíván. Szatmárnémetibe, SZEMÁK ANDRÁS BA- ZILNAK, névnapja alkalmából sok boldogságot, erõt, egészséget, kíván lánya és veje. Szeress bennünket, mert mi is szeretünk, / Hisz oly jó elmondani, hogy te vagy nekünk. / Halld meg szeretõ szívünk szavát, / Mely sok boldog névnapot kíván. Mikolába, drága jó unokatestvéremnek, BERTICS RÓBERT ISTVÁNNAK, 20. születésnapja alkalmából jó egészséget, minden elképzelhetõ szépet és jót, vágyai beteljesülését kívánja Sanyika és Claudia. Születésnapodon kívánunk neked sok szépet, / Legyen vidám, derûs számodra az élet. / A szerencse galambja mindig feléd szálljon, / Légy boldog sokáig ezen a világon. Ingatlaneladás Eladó ház részletre. Telefon: Eladó emeletes ház a Miron Costin utca 52. szám alatt. Eladó központi, második emeleti, kétszobás, bútorozott, berendezett apartman. Telefon: Eladó háromszobás földszinti blokklakás a 16-os lakónegyedben, felújítva, hõközponttal ellátva. Irányár: euró. Telefon: Eladó a József Attila utcában két család részére is alkalmas emeletes ház garázszsal. Telefon: Eladó háromszobás, kétkonyhás, fürdõszobás családi ház, 10 ár telekkel, 20 m utcafronttal, a Siretului utca 6. szám alatt. Telefon: Eladó háromszobás lakás a Károlyi úton és 5,5 ár lanka a Pirosberekben. Telefon: Eladó háromszobás ház a Grigore Ureche utcában, 427 nm-es telekkel, euróért. Telefon: Eladó a Batizi úton egy második emeleti kétszobás blokklakás. Telefon: , Eladó garázs a Traian sugárúton. Telefon: , Eladó ház és telek a Toamnei utca 41. szám alatt. Telefon: , Eladó sürgõsen két család részére nagy ház, az udvarban emeletes nyári konyhával. Telefon: , Eladó az Alexiu Berinde (volt Abatorului) utca 13. szám alatt egy 115 nm területû ház 13 ár telekkel + három fázis bevezetve (14kW), 100 nm mûhely. Telefon: Eladó Nagykárolyban, az Igniºului utcában, a 3. Számú Általános Iskola mellett, harmadik emeleti, kétszobás blokklakás. Irányár: euró. Telefon: Eladó jutányos áron 18 ár szõlõ, házzal együtt, Nagykárolyban. Telefon: Eladó Nagykárolyban kilencedik emeleti, kétszobás tömbházlakás, mûködõ lifttel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Nagykároly központjában négyszobás blokklakás, elõnyös áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 22 ár szõlõ, a ianculeºti-i oldalban, kétszobás, konyhás, elõszobás házzal, valamint pincével és borházzal. Telefon: , Eladó Nagykárolyban 20 ár építkezésre alkalmas telek, a Teremi úton, az aszfalt mellett. Telefon: , Eladó Pusztadarócon egy 7,5 ár, egy 15 ár és egy 7 ár telek. Érdeklõdni a 380-as szám alatt lehet, vagy a s telefonszámon. Eladó Teremen, a 323. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szamosdobon 1 ha 20 ár szántóföld. Telefon: Eladó Túrterebesen, a 615. szám alatt ház 50 ár kerttel. Telefon: , Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás, konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó ház Börvelyben, a Vasút utca 69-es szám alatt. Telefon: Eladó a túrterebesi szõlõhegyen, az Úrvölgyben 40 ár szõlõ. Telefon: Eladó Erdõdön, az Eroilor utcában 23 ár építkezésre alkalmas terület, 14 m utcafronttal. Irányár: euró. Telefon: , este 8 óra után. Eladó vagy bérbe adó Gencsen, a fõút mellett 20 ár építkezésre alkalmas telek. Telefon: Eladó Gencsen, a 248. szám alatt, közel a fõúthoz 1 ha terület házzal. Telefon: Eladó 0,40 ha a meggyesi hegyen: 0,10 ha szõlõs+0,30 ha szilvás; építkezési lehetõség, villany a közelben. Telefon: Eladó Lázáriban, az új lakónegyed végében 50 ár földterület. Telefon: Eladó Pusztadarócon, a 189. szám alatt kétszobás, konyhás, fürdõszobás ház 20 ár kerttel. Telefon: Eladó Krasznaterebesen a Mare u. 56. szám alatt felújított ház 0,64 ha telekkel, euróért. Telefon: , Eladó Pálfalván lakható régi ház két utcafronttal, régi fenyõbútor: kredenc, sifony, dupla ágy, egy asztal, két szék és egy régi íróasztal (100 év). Telefon: Eladó Börvelyben elsõ emeleti, kétszobás blokklakás, termopán ablakkal, szalagparkettával, csempével és vas bejárati ajtóval. Irányár: 9200 euró. Telefon: Eladó Kálmándon, a fõúton, ház, 33 ár területtel. Telefon: , Eladó 1,8 ha tölgy- és cserfaerdõ a tasnádi strandtól 5 km-re, köves út mellett, hivatalos papírokkal, kétszeri kivágási engedéllyel. Telefon: , Eladó kétszobás elsõ emeleti blokklakás Sárközújlakon, az Unirii negyedben. Telefon: , Eladó Tasnádon, a Câmpului utca 90. szám alatti kétszobás ház, 7 ár területen. Irányár: euró. Telefon: Eladó Kökényesden, a Fõút 205. szám alatti új építésû, 245 nm-es, központi fûtéses, tetõteres családi ház: 4 szoba, konyha, ebédlõ, elõszoba, 2 fürdõszoba, gardrób, 2 balkon, garázs; teljes berendezéssel vagy anélkül, 10 ár udvarral és 13 ár kerttel. Telefon: Eladó a petei Peco mellett 86 ár házhely. Telefon: Eladó 37 ár föld Kökényesden (a Doboséban). Telefon: Eladó vagy elcserélhetõ ház Peleskén, a fõúton. Telefon: Eladó Tasnádon családi ház és hozzá tartozó építkezési telek, a strandhoz közel, fõúton, Tudor Vladimirescu u. 19- es szám alatt. Irányár: euró. Telefon: , óra után. Eladó Szatmárhegyen, a Csillag (Stelelor) utcában 50 ár belterület. Telefon: Eladó Kökényesden két parcella szántóföld (58 és 43 ár). Telefon: , Eladó kétszobás, teraszos, pincés víkendház a Szõlõshegyen, gyümölcsössel és 39 ár szõlõssel. Telefon: Eladó Sárközön házhely, alap lerakva, a Salcâmilor utcában 0,68 ha területtel. Telefon: , Eladó Erdõdön 14 ár terület a szõlõsök között. Telefon: Eladó 26 ár telek Kaplonyban, háromszobás fürdõszobás házzal, vízzel és gázzal bevezetve. Telefon: Eladó ház Csárdán (Kisdengelegen). Telefon: vagy Eladó Csomaközön, a Károlyi utcában, kétszobás, konyhás, teraszos ház, 5 ár területen. Telefon: Eladó Lázáriban, a futballpályával szemben 55 ár föld. Telefon: Eladó Nagypeleskén ház vagy elcserélem egy apartmanra. Telefon: Eladó Szatmárhegyen 20 ár belterület, víz és villany bevezetve, közel a fõúthoz. Telefon: , 17 óra után. Eladó Vetésen, a Fõutca 330. szám alatt ház. Telefon: Eladó Szatmárhegyen két belterület (19, illetve 44 ár). Telefon: Eladó Csengerbagoson (Boghiº) háromszobás ház kerttel, gyümölcsfákkal, szõlõvel, terasszal. Irányár: euró. Telefon: Eladó Halmiban, a Zorilor utca 47. szám alatt ház. Telefon: Eladó Tamásváralján ház, 30 ár földdel. Telefon: , Gépjármû Eladó új, 49 köbcentis robogó. Telefon: Eladó Németországból hozott traktor vontatásra kialakított, ötödik kerékkel, könnyen forduló platformás szekér. Telefon: Eladó 3 VW Passat Variant TDI, 116 LE, 2000, klíma, centrál, horog, Csanálos. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es, új motorral, új gumiabroncsokkal (nyári) 2014 májusáig érvényes mûszakival. Irányár: 1000 euró. Telefon: , Eladó 2003-as Opel Zafira 2000 DTI, 7 személyes, forgalomba bejegyezve. Telefon: Eladók: bejegyzetlen 7 személyes, billenõplatós Iveco 3,5T és két Ford Transit (platós és kisbusz), es évjáratúak. Telefon: Eladó 1995-ös, 1,6 benzines, sérült Ford A SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP a magyar helyesírást kitûnõen ismerõ munkatársakat alkalmaz újságírói munkakörbe. További információk a es, ás és a ás telefonszámokon. Escort, motor és kapcsolószekrény kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó Csomaközön 1998-as Dacia 1310, mûszaki vizsga 2014-ig, irányár 500 euró. Telefon: Eladó 1986-os John Deere 3140-es traktor és 2527-es gyomirtó gép, 28 méteres karral, TeeJet, gyártási év Telefon: , Eladók tárcsák és ekék minden méretben, részletre is. Telefon: Eladó 445-ös traktor, eke, tárcsa és utánfutó. Telefon: , Eladó 1996-os évjáratú VW Passat 1,9 TDI, klíma, alufelni, forgalomba beíratva. Ára: 2690 euró. Telefon: Eladó Pusztadarócon kétsoros CSU. Telefon: Eladó Belarus 55-ös traktor. Telefon: Eladó 1997-es Dacia novemberig érvényes mûszakival, márciusig érvényes biztosítással, irányár: 750 euró. Telefon: Eladó Class kombájn, 1992-es Ford Transit, Java kettes, mind kitûnõ állapotban. Telefon: , Eladó 2001-es nyolcszemélyes VW Transporter 2004-es dízelmotorral, 3850 euróért. Telefon: Eladó egy kétfejes forgatható eke, valamint egy szénaforgató gép. Telefon: Eladó 2003-as Skoda Octavia 1.9 TDI kitûnõ állapotban, km-ben, ABS, AC, ESP, ülésfûtés, alufelni. Irányár 5000 euró. Telefon: Eladó 1994-es VW T4, 1,9 TDI, 6 személy + áruszállítás, jó állapotban. Telefon: Eladó 2 tonnás utánfutó. Telefon: Eladó VW Golf 2-es. Telefon: Eladó 2000-es Daewoo Tico. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, beíratott Opel Astra Caravan 1.7-es TDI motorral. Gyártási év Mûszaki vizsga 2014-ig érvényes. Ár: 3150 euró. Telefon: Eladó 1995-ös Opel Vectra 1,7 TD 1500 euróért. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Logan 1,6 i megütve, km-ben. Telefon: Eladó 1995-ös metálkék Golf 3-as kitûnõ állapotban, rendezett iratokkal. Irányár: 1900 euró. Telefon: Eladó 2002-es ezüstmetál Opel Astra TD 3100 euróért. Telefon: Eladó 2004-es kombi Dacia 1400-as km-ben, 2014-ig érvényes mûszakival és biztosítással. Irányár: 6000 lej. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es. Telefon: , Eladó Dacia 1310-es vagy elcserélném kétszemélyes motorra, robogóra. Szamosdob 30. szám, Kopeczky Zsolt. Eladó kitûnõ állapotban lévõ, 2000-es gyártmányú, ezüstszínû, beíratott, ig mûszakival rendelkezõ Volkswagen Passat. Irányár: 4150 euró, alkudható. Telefon: Eladó Yamaha Virago 535 köbcentis chopper motorkerékpár, kitûnõ állapotban, km-ben (3000 futott csak Romá - niában) saját részre hozva Németország - ból, extrákkal, bõr oldaltáskákkal, eredeti színében, rendezett papírokkal, megvigyázott állapotban. Irányár: 1850 euró, vagy elcserélem VW Golf IV-es TDIre + különbözet. Telefon: , Eladó kínai kistraktor 18-as tárcsával és ekével együtt. Irányár: 2200 euró. Telefon: Eladó 2008-as, beíratott, fehér, motorinás Mercedes Sprinter 315 CDI, 2148 köbméteres, 110 kw, km (valós érték), légkondis, elsõ tulajdonostól. Irányár: euró. Telefon: , Eladó 1997-es Honda Shadow 750C chopper motorkerékpár, nagyon jó állapotban, lila, km-ben. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó fehérorosz MTZ 80 jó állapotban lejért, tárcsa 4200 lejért, sínes eke 1800 lejért. Telefon: Eladó háromköldökös csöves román eke és kétköldökös Lemken forgóeke. Telefon: Apróhirdetési szelvény 1 LEJ Pénzváltó Exchange 1 euró vétel 4,510 eladás 4,520 USA-dollár vétel 3,500 eladás 3, forint vétel 1,610 eladás 1,620 Szöveg:... csak magánszemélyeknek 20 szavas hirdetés Az elõfizetést igazoló nyugta 5 nap ingyenes hirdetésre jogosítja fel az elõfizetõt.

10 10 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Hirdetés november 30., péntek Eladó MZ motorkerékpár, kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó 2007-es Opel Combo 1.3 CDTI, 5 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3500 euró. Telefon: Eladó 2008 októberi Daewoo Matiz, magánszemélyre bejegyezve, kitûnõ állapotban, km-ben. Telefon: Eladó 2001-es benzines, full extrás, 1,6- os Skoda Octavia 4600 euróért. Telefon: Eladó 2008-as áruszállító Dacia Logan km-ben. Telefon: Eladó 2001-es Alfa Romeo 156, 140 LE, 103kW, 1,8 benzines, manuális klíma, elektromos ablakemelõ, szürke szín. Irányár 2900 euró. Telefon: Eladó román bálázó sok pótalkatrésszel, ára 2000 lej. Telefon: Eladó 1996-os VW Transporter T4, 2.4 dízel, 7 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó bontott VW Touran Caddy fényszóró, hibátlan, karcmentes állapotban. Telefon: Eladó egy 80 lóerõs szimpla meghajtású International traktor, kétfejes, forgatható ekével és szénagyûjtõvel 5000 euró. Telefon: Eladó 2002-es klímás, ötajtós Fiat Punto 2199 euró. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Combi 1310-es, 5 sebességes, téli-nyári külsõkkel, injektoros motorral, jó állapotban. Ára 5000 lej. Telefon: Eladó 2001-es saját névre bejegyzett VW Golf 1.6, klíma, távirányítós centrálzár, elektromos tetõablak és tükör, szervizkönyv stb. Telefon: Eladó 2001-es benzines Opel Agila sok extrával. Irányár: 2550 euró. Telefon: Eladó 1999-es évjáratú, gázzal és benzinnel mûködõ Dacia 1310-es. Telefon: Eladó Steyr traktor ekével, tárcsával, kaszálógéppel, két pótgumival. Irányár: 4300 euró. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1999-es Ford Transit 2,5 D, billenõplatós, dupla kabinos, dupla kerekû, 3,5 tonnás kisteherautó, jó Az EXCLUSIV LV Kft. bérbe ad autóbuszokat, mikrobuszokat kirándulásokhoz alkalmazottak munkahelyi utaztatását vállalja. állapotban. Telefon: Eladó U650-es traktor, jó állapotban és kombájn. Telefon: Eladó 2000-es Dacia 1310-es 2013 decemberéig érvényes mûszakival, jó állapotban, irányár: 1000 euró. Telefon: Eladó Belarus T25-ös, 28 lóerõs traktor ekével. Telefon: Eladó 2005-ös metálszürke, kétajtós VW Golf V, klíma, ABS, ESP, elektromos ablakok és tükrök, 10 légzsák stb. Irányár: 4760 euró. Telefon: Eladó 1993-as VW Vento 1,8 benzines. Irányár: 1800 euró. Telefon: Eladó két U 650-es traktor és egy eke. Telefon: Eladó gardályos Pannónia motoros kerti kistraktor, jó állapotban. Irányár: 1200 lej. Telefon: Eladó 2008-as Ford Transit Diesel, 7 személyes, rakteres, ponyvázva 2,10 x 3,30 m. Irányár: euró. Telefon: Eladó 2005-ös Skoda Fabia. Telefon: , Eladó 2 db Sachs lengéscsillapító, kódja , megfelelõ VW Golf 5-öshöz és Skoda Octaviához. Telefon: , Mikola. Sürgõsen eladó Yamaha XV 535 Virago, kitûnõ állapotban, érvényes mûszakival. Irányár: 1700 euró.telefon: , Eladó 14-es alufelniszett Mazdára. Telefon: Eladó VW Vento 1,9 Diesel. Telefon: Eladó SPC mûtrágyaszóróval. Telefon: Eladó Staier traktor forgatható ekével. Telefon: Vegyes Eladó antik bútor. Telefon: Telefon: ; A hirdetések tartalmáért a hirdetõ felel! Eladó Pusztadarócon, a 425. szám alatt egy kg közötti disznó. Telefon: Eladó háromajtós IKEA szekrény 500 lejért, ötfiókos komód 250 lejért és asztalka 40 lejért. Telefon: , Eladó 3 és fél éves gyönyörû kancacsikó. Telefon: Eladó Szatmárnémetiben kg közötti disznó. Telefon: Eladó Szamosdarán, a 110. szám alatt egy kg közötti disznó. Telefon: Eladó szén házhoz szállítással Nagykárolyban és környékén. Telefon: , Eladó négy kg közötti disznó Szamosdarán a 95. szám alatt, Csucsunál. Telefon: Eladó Pusztadarócon egy piros elõhasú tinó és egy kg közötti húsdisznó. Telefon: Eladók Pusztadarócon 120 kg körüli húsdisznók. Telefon: , Eladó egy bakkecske vagy elcserélem fejõsre, valamint egy kandalló és egy gyerekágy. Telefon: , Szamosdobon, a Magyar utcában Kopeczkynél. Eladó új fûtõtest. Telefon: Eladó tehén és malac Gencsen. Telefon: Eladók kg-os hízók, Bianka fehér- és vörösbor és kukorica, Csanáloson. Telefon: Eladó Kálmándon 3 öthetes tacskókölyök. Telefon: Eladó takarmányrépa. Telefon: Eladó Nagykárolyban jutányos áron 18 ár szõlõ házzal együtt, egy db 3 szárnyas ablak, 170 x 155cm, 2 db 2 szárnyas kisablak, 70 x 90 cm, egy bejárati ajtó, 100 x 210 cm, háromkarikás gáztûzhely, butéliák, ötfiókos fagyasztó és Ileana varrógép. Telefon: Eladó nemes tuja, cm, bukszus, élõsövények és hibiszkusz. Telefon: Eladó C1-es búzavetõmag, Renen és Arlequin fajták, kezelve vagy kezelés nélkül. Telefon: Eladó egyszemélyes ágy. Telefon: Eladó egy inox szõlõdaráló és 80 literes prés. Telefon: BOA LINES Rendszeres járat: Szatmárnémeti Józsefháza és Apa Külföldi és belföldi kirándulások, mikrobusszal. Cégek számára: alkalmazottak ingáztatása, elõnyös áron. Telefon: , DANISEB Ren d sze res járat Szat már né meti és Nagykároly között Telefon: Eladó kenyérbúza. Telefon: Eladó Kálmándon egy cserépkályha, egy üvegcsillár, egy szõlõprés és bontásból ajtók, ablakok. Telefon: Eladó 2 t szemes málé. Telefon: Eladó Kaplonyban málé. Telefon: Eladó: szõlõprés, daráló, boroshordók, kétszemélyes, új gyapjúpaplan, élelmiszeripari szakkönyvek román nyelven. Telefon: Eladó 50 m 4x6-os MCG elektromos kábel és egy 25 literes alumínium kanna. Telefon: Eladó egy tízéves kanca, kiváló hámos, valamint egy herélt, egyéves csikó. Telefon: Eladó boxer kiskutya 100 euróért. Telefon: Eladó Lázáriban egy 140 kg-os húsdisznó. Telefon: , , Eladó tölgyfa sózókád és két tölgyfa szõlõskád. Telefon: Eladó daru fejõstehén és egy kétéves elsõ elõhasú piros-tarka tehén. Telefon: Eladó kétéves kancacsikó és egyéves agár. Telefon: , Eladók Túrterebesen használt bútorok. Telefon: , , Eladó 400 liter vörösbor. Telefon: Eladók fiatal tehenek, 4-5 hónapos borjak. Telefon: Eladó két turbókonvektor és egy turbóbojler. Telefon: Eladó Gencsen, a 396. szám alatt 4 m hosszú, 3 méter magas, 1,20 méter széles vasgóré. Telefon: Eladó: tömör, belsõ ajtó (208x89) 280 lejért; szürke színû Platinium színes televízió távirányító nélkül 220 lejért; kétrészes, 50-es méretû menyasszonyi ruha 400 lejért. Telefon: Eladó: Neumann varrógép; Csajka 3 többfázisú varrógép; villanyhegesztõ, oxigénhegesztõ palackkal; elektromos, több funkciójú köszörûgép; kézi és motoros fúrógép, kisszekér. Telefon: Eladó Gencsen 10 darab 7 hetes malac. Telefon: Eladó malac Szatmárhegyen. Telefon: Eladó 100 kg-os húsdisznó Mikolában. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ citera. Telefon: Eladó raklap. Telefon: Eladó nagybillentyûs, ötoktávos Korg IS 50B szintetizátor és 2001-es Dacia. Telefon: Eladó 2 db új pinceajtó: egyik kültéri, üveggel, tömítéssel, 164x138, a másik beltéri, teli, 170x94. Telefon: Eladó egyszemélyes sírhely a vasúti református temetõben. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, régi típusú Arctic hûtõszekrény. Telefon: Eladó Electrolux gázbojler és egy 56-os võlegényi ruha. Telefon: Bármilyen esemény, a legelegánsabb környezetben: Poesis Esküvõk, keresztelõk, családi események, 100 fõig esküvõi menü - 85 lej/személy alapártól keresztelõi menü - 65 lej/személy alapártól halotti tor - 20 lej/személy alapártól Foglalás és rendelésfelvétel a ös telefonszámon, illetve a címen. Hidegtálak 99 lejtõl (4 személy számára) MC DANIELS Arni Sol Kft. Szatmárnémeti, Lucian Blaga út 66. Napi rendszeres járat Szatmárnémeti Nagykároly és Szatmárnémeti Újberek között. Telefon: Személyszállítás hetente Olaszországba, Spanyolországba, Francia o r - szágba, Portugáliába. Bérbe adunk 17 személyes mikro - buszt, vagy személyes kisbuszt. Telefon: 0261/766310, , , Rendszeres járat Szatmárnémeti Udvari; Szatmárnémeti Aranyosmeggyes; Szatmárnémeti Szamoskrassó Szamoslippó, Szatmárnémeti Avasfelsõfalu között. Telefon: Megrendeléseket a ös telefonszámon, illetve a címre várnak.

11 2012. november 30., péntek Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 11 Eladó egy 5,5-ös háromfázisú motor vagy elcserélem egy 2,2-es monofázisúra. Telefon: Eladó Dacarbazin Lanchema 200. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg közötti disznók. Telefon: Eladó Nagykárolyban nõi kerékpár 80 lej, két perzsaszõnyeg és jégdaráló koktélokhoz. Telefon: Eladó menyasszonyi ruha. Telefon: Eladó 160 kg-os disznó Lázáriban, a 257. szám alatt. Telefon: Eladó 7 éves pej kanca, Nagykárolyban. Telefon: Eladó 140 kg-os disznó Szamosdarán.Telefon: Eladó Csomaközön, az 540-es házszám alatt 2 tonna étkezési krumpli, tavalyi termés. Telefon: Eladó két, 100 kg-os disznó Mikolában. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér, vállpántos, fûzõs menyasszonyi ruha tartozékokkal: kesztyû, fátyol, koszorú. Telefon: Eladó kétéves 2 hónapos fejõstehén bikaborjúval. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics kis tételben. Telefon: Eladó 44-es menyasszonyi ruha. Telefon: , Eladó felfûrészelt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó feldarabolt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó egy kétéves kanca csikó. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics, házhoz szállítva. Telefon: Eladó betonkeverõ, hézagos tégla (rendelésre is). Telefon: Eladók használt, mûködõ HP 1740-es 17 colos, 44 cm átmérõjû monitorok, 150 lej/db. Telefon: Eladó kukorica és burgonya. Telefon: Eladó Szilágypérben nemes fehér- és vörösbor, 5 lej/ liter. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy masszív, fából készült szekrénysor (2,70 m), egy férfi mountain bike és egy kicsi színes televízió. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy kisebb és egy nagyobb konvektor, mindkettõ jó állapotban. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg-os húsdisznók. Telefon: Eladó étkezési burgonya, bálázott széna és szalma. Telefon: Telefon: , Eladó Nagykárolyban fürjtojás. Telefon: Eladó Gencsen egy 180 kg-os disznó, árpa és tengeri. Telefon: Eladó széna. Telefon: Eladó szép menyasszonyi ruha, két oldalt fûzõvel, méret után lehet igazítani, kedvezõ áron. Telefon: , Eladó jó minõségû pálinka. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési burgonya. Telefon: Eladó háromfiókos disznóól góréval. Telefon: Eladó bálázott búzaszalma, Sárközújlakon. Telefon: , Eladó 130 kg-os disznó, Gencsen, a Temetõ utca 46 szám alatt. Vásárolunk régi és új tollat. Telefon: Eladó hargitai burgonyamag: Marabel, Sante, Laura. Telefon: Eladó jutányos áron kéményes konvektor, szõlõprés, 600 literes tölgyfa kád és egy 2,5x3,5-ös perzsaszõnyeg. Telefon: , Eladó tûzifa. Telefon: Eladók kg közötti, háznál nevelt vaddisznók, párban, és egy 130 kg-os húsdisznó. Telefon: Eladó étkezési burgonya és szemes bab. Telefon: Eladó disznózsír, 6 lej/kg. Telefon: Eladó Yamaha PSR 550 B szintetizátor tartozékokkal együtt, magyar használati utasítás, USB kábel, CD, a szintetizátor 2 GB-ig olvas flasht, kitûnõ állapot, méltányos ár. Telefon: Eladó két Fender szólógitár. Telefon: Eladó Mikolában, a 315. szám alatt egy kg közötti ártány húsdisznó, akár levágási lehetõséggel. Telefon: , Eladók tuják különbözõ méretben, cm között, élõ kerítésnek hibiszkusz és puszpáng, házibor (aranyszín és sötétvörös), valamint gyümölcspálinka. Telefon: Eladó zabszalma. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési krumpli: Laura és Marabel fajták. Szállítás megoldható. Telefon: Eladók német használt bútorok: háló, nappali, ebédlõ, konyha stb. Szállítását biztosítom. Telefon: Eladók német, használt kerékpárok, nagyon jó állapotban: hagyományos vagy váltós mountain bike, férfi-, nõi, gyermekbicikli, leszervizelve, útra készen. Telefon: , Eladó Nagykárolyban Sony kazettás videokamera, jutányos áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 500 kg-os mérleg, jó állapotban. Telefon: Eladó biedermeier ebédlõ. Telefon: Eladók: osztrák, német fáskazánok ( Wiesmann, Buderus, Windhayer stb.). Telefon: Eladó szemes kukorica. Telefon: Eladó hatfiókos nyúlketrec, kóró, széna. Telefon: Eladó 200 liter házibor, 2,50 lej/ liter. Telefon: Eladó 35 négyzetméter német textil tapéta és energiaspirál könyvvel együtt, olcsón. Telefon: , óra között. Eladó falun három, kg közötti disznó és szemes málé. Telefon: Eladó alig használt tolószék és egy járóka. Telefon: Eladó takarmányrépa. Telefon: Eladó 2 tonna étkezési burgonya, 60 bani/kg. Telefon: , Eladók jutányos áron nagy, kerekes bõröndök. Telefon: Eladók Szamosdobon, a 70. szám alatt 10 hetes malacok és házi szõttes zsák. Eladó piros krumpli nagy tételben. Telefon: Eladó friss házitej rendelésre, Nagykárolyban, házhoz szállítással, minden nap, 2 lej/liter. Rendelés naponta óra között. Telefon: Eladó tûzifa, 175 lej tonnája. Telefon: Eladó csizmadia varrógép. Telefon: Eladó Gencsen malac és hízó. Telefon: Eladó kukorica. Telefon: Eladó egy 280 kg-os disznó Gencsen. Telefon: Eladó egy LG televízió és egy gyereketetõszék. Telefon: Eladó Pusztadarócon disznó, vagy elcserélem terménnyel. Telefon: Eladó szilvapálinka, fehér- és vörösbor. Telefon: Eladó dupla sírhely a vasút melletti református temetõben, az út mellett. Telefon: Eladó tégla. Telefon: Eladó Sándorhomokon, a 37. szám alatt krumpli. Telefon: Eladó Szatmárhegyen vegyes tûzifa, házhoz szállítással. Telefon: Bérbeadás Kiadó kétszobás blokklakás a Carpaþi I. negyedben. Telefon: Utazás Személyszállítás Ausztria-Németország - ba/ból, kívánt címre kétnaponta. Telefon: Személyszállítás kívánt címre; Olasz - ország-románia. Telefon: , Személyeket szállítok Magyarország- Ausztria-Németország irányába, háztól házig. Telefon: Elveszett Elvesztettem Ardelean Mirela Maria névre kiállított személyigazolványomat. Becsületes megtalálónak jutalmat ajánlok. Telefon: Egyéb Minõségi fényképezés, videózás kedvezõ áron. Telefon: Idõs házaspár gondozására 45 év körüli hölgyet keresünk (elõny a hajtási!). Telefon: Lakodalmakra, keresztelõkre fényképezést, videózást vállalok, profi felszereléssel. Telefon: Vállalom mosógép, hûtõszekrény és más elektromos cikk javítását háznál, egyéves garancia. Telefon: , Hangulatos, minõségi, színvonalas élõ ze - nét vagy gépzenét szolgáltatunk, bármilyen alkalomra. Telefon: Kútfúrást vállalunk, egy év garanciát biztosítunk. Telefon: , Háznál javítok minden márkájú színes televíziót olcsón, garanciát vállalok, kiszállás falura is. Telefon: Kõmûvesmunkát, házfelújítást és festést is vállalok. Telefon: , Háznál javítok színes televíziót, LCD-t garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Háznál javítok színes televíziót, garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Házépítést, külsõ és belsõ kõmûves mun - kákat vállalunk cégeknél és magánsze - mélyeknél is. Telefon: , Idõs, beteg gondozását vállalom a saját lakásomon, Mogyoróson (Mãriuº). Telefon: , Kútfúrás. Telefon: Vezetéstechnika-oktatás, kedvezményes áron, Nagy Lászlóval. Telefon: , Vállaljuk mosógépek javítását háznál, garanciával, kiszállás falura is. Telefon: Gyerekfelügyeletet vállalok Szatmáron. Telefon: Földet, homokot stb. szállítok házhoz, 2,5 köbméterig. Telefon: Fogsor (protézis) javítását vállalom. Telefon: , Tapasztalt kõmûves vállal falazást, vakolást, csempe- és padlócsemperakást, valamint különbözõ javításokat, reális áron. Telefon: Ácsmunkát vállalok (tetõ, terasz, csatornázás). Telefon: Homokot, kavicsot szállítok, kõmûves munkát vállalok A-tól Z-ig. Telefon: Megemlékezés Álláshirdetés Fogászati asszisztenst keresünk meghatározott idõre. Önéletrajzokat az címre várunk. Szomorú szívvel emlékezünk arra az egy évvel ezelõtti napra, amikor eltávozott szeretõ családja körébõl Nt. BAJNAI CSABA, volt avasújvárosi lelkipásztor. Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt idõ arra, el kellett indulni. / Búcsúztam volna tõletek, de erõm nem engedett, / Így búcsú nélkül kellett elválnom tõletek. / A fejfa tövében édes a nyugalom, / Ott enyhül minden kín és fájdalom. / Drága szeretteim, õrizzétek meg emlékemet, / Úgy szerettem volna még élni köztetek, / De a sors kegyetlen volt és nem engedte meg nekem. / Küzdöttem volna, de erõm már nem engedett, / Drága szeretteim, Isten veletek. Emlékét örökké megõrzi bánatos szívû felesége, Olgica és szeretõ fiai: Botond és Balázs. Szomorú szívvel emlékezünk arra az egy évvel ezelõtti napra, amikor a kegyetlen halál elragadta tõlünk a drága testvért, sógort és keresztapát, Nt. BAJNAI CSABA, volt avasújvárosi református lelkipásztort. És már nem vársz bennünket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz nekünk szeretõ szíveddel. / Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, / Hiába szólítunk, hangod már nem halljuk. / Olyan csend van nélküled, hogy szinte mégis hallani, / Amit utoljára szerettél volna mondani. / De nem haltál te meg, még mindig élsz nekünk, / Csak messze távoztál, ahol nem érinthetünk. / Bennünk él arcod, végtelen szereteted, / Amit tõlünk soha senki el nem vehet. / Mert nem az a fájdalom, mi könnybe, jajba fúl, / Hanem amit szívünkbe rejtve õrzünk életünk végéig, szótlanul. Emlékét örökre szívükben õrzik szeretõ nõvére és családja. Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk arra a két évvel ezelõtti napra, amikor a kegyetlen halál elragadta a drága jó férjet, apát, gyermeket, testvért, KISS CSABA túrterebesi születésû szatmári lakost. Emlékét örökké megõrzi a család. Szomorú szívvel emlékezünk a nyolc évvel ezelõtti napra, amikor ifj. DEÁK JÓZSEF, volt tamásváraljai lakos eltávozott szerettei körébõl. Úgy mentél el egy õszi nap, hogy visszatérsz, / De a halál kegyetlen volt és közbelépett. / A te idõd elõbb lejárt, mint szerettük volna, / Van egy hely, amelynek kapuját õrzi a bánat, / Könnyû ide belépni, de nincs kijárat. / A szél hangja töri a temetõ csendjét, / Fejembe kúszik egy borús emlék. / Elvitted a derût, a fényt, a meleget, / Csak egy napsugarat hagytál, az emlékedet. / Elmegyünk mi hozzád, ki a temetõbe, / Mert máshonnan már hírt nem kapunk felõled. / Sírodra friss virágot viszünk, / Hátha egyszer újra boldogok leszünk. Az õt soha nem feledõ felesége, lánya, Brigitta, szülei, testvére, sógornõje és keresztlánya. Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára és nagyapára, POLCZ GYÖRGYRE, halálának 12. évfordulóján. Bármilyen messze vagy tõlünk, míg szívünk dobogni fog, / Kedves lényed, szép emléked, lelkünkben örökké élni fog. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szeretõ családja

12 12 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP november 30., péntek Párizsban járt a Stea Egyesület hat támogatottja A szatmárnémeti Stea Egyesület hat kedvezményezettje tíz napot tölthetett Párizsban, a Fraternity Cup elnevezésû rendezvényen. A év közötti gyermekek megtekinthették a francia fõváros látványosságait, illetve hasznos kulturális, polgári és kommunikációs tapasztalatokkal is gazdagodhattak. Brecht darab a szatmári színpadon Az évad második bemutatójaként Bertolt Brecht-Paul Dessau Kurázsi mama és gyermekei címû klasszikussá vált darabját mutatja be ma este 7 órától a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata. Kedves gyermekek! Minden évben sok-sok levelet kapok tõletek, amelyben elsoroljátok, milyen ajándékot szeretnétek tõlem kapni. Ezeknek a leveleknek én nagyon örvendek és igyekszem is teljesíteni a kívánságokat de most én is kérek tõletek valamit. Rajzoljatok nekem egy karácsonyi képeslapot! Ezt a képeslapot nem csak én várom nagyon, hanem a Szatmári Magyar Hírlap szerkesztõsége is, ezért kérlek benneteket, küldjétek el az õ címükre: Szatmárnémeti, Mircea cel Bãtrân utca 15. szám, a te neveddel (melyet a képeslapra is felírsz!) és a szüleid telefonszámával kitöltött szelvénnyel együtt, hogy még több ajándék kerülhessen a fényesre pucolt cipõkbe. A szelvények ugyanis sorsolásra kerülnek! A RETRO BABAM KÖNY VESBOLT jóvoltából az elsõ díj egy 40 lej értékû könyvvásárlási utalvány és 100 lej értékû édességcsomag; második díj egy 40 lej értékû könyvvásárlási utalvány és 50 lej értékû édességcsomag, harmadik díj egy 50 lej értékû édességcsomag. Legyetek ügyesek és ne feledjétek: csak a jó gyermekeknek teljesítem minden kívánságát! A Mikulás Beküldési határidõ: december 4., 10 óra. Sorsolás: december 4-én, 12 órakor. A Fraternity Cup-on 96 gyerek és 32 pedagógus vett részt tizenkét különbözõ országból: a házigazda franciákon és a szatmárnémeti csoporton kívül Marokkóból, Ruandából, Madagaszkárból, Argentínából, Brazíliából, Izraelbõl, Palesztinából, Bosznia-Hercegovinából, Indiából és Nepálból is érkeztek résztvevõk. A Stea Egyesület hat gyerekét Bogdan Pintea, az egyesület tevékenységének koordinátora és Crina Napradi, az erdõdi szakiskola pedagógusa kísérte el. A csoport másfél hét alatt megtekintette Párizs több látványosságát, többek között a Louvre múzeumot, a Diadalívet, a Champs- Élyséest, a Place de la Greve teret, a Notre Dame és a Sacre Coeur székesegyházakat. Emellett számtalan oktatási-nevelési programon, foglalkozáson vettek részt, ahol igyekeztek elsajátítani a polgári értékrend alappilléreit. Tánc és ének mûhelymunkákon vettek részt, valamint labdarúgó és rögbi meccseken mutathatták meg tehetségüket. A legfontosabb tanulság a gyerekek számára, hogy különbözõek vagyunk, más nyelvet beszélünk és más a bõrszínünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy jobbak vagy rosszabbak vagyunk, mint a többiek magyarázta Bogdan Pintea. A multikulturalizmus velejárója volt, hogy a gyerekeknek a non-verbális kommunikációra kellett hagyatkozniuk idegen nyelv ismerete híján, amikor egy-egy mûhelymunka során el akarták érni közös céljaikat. Ugyanakkor a pedagógusok számára hasznos tapasztalatcserének is bizonyult a találkozó, hiszen fontos megvilágításba került az a tanulság is, hogy miként lehet a sportot és a játékot nevelõ célokra felhasználni. Az esemény záró momentumaként megtartott gálán a gyerekeket két további feledhetetlen élmény várta: találkozhattak Bernard Diomèdeel, aki 1998-ban világbajnoki címet szerzett a francia labdarúgóválogatottal (három mérkõzésen, köztük a Paraguay elleni negyeddöntõn lépett pályára) és Stephane Hessel író, diplomatával, aki a második világháború idején tagja volt a francia ellenállásnak, késõbb pedig túlélte a buchenwaldi koncentrációs tábor embertelenségeit. K. E. Neved:... Címed:... Életkorod:... Szüleid telefonszáma:... Sajtótájékoztatót tartottak tegnap délben az Északi Színház gyûléstermében, ahol a 2012/2013-as színházi évad soron következõ bemutatójáról, a Vargyas Márta által rendezett Kurázsi mama és gyermekei címû elõadásról számolt be a rendezõ távollétében Bessenyei István, a Harag György Társulat mûvészeti igazgatója, Stier Péter ügyvezetõ igazgató, Lõrincz Ágnes, Poór Lili-díjas szín mû - vésznõ, az elõadás fõszereplõje és Bessenyei Gedõ István dramaturg. Nagy ese mény elõtt állunk, hiszen Brecht darabot régóta nem játszott a társulat. Brecht mérföldkõ a színháztörténetben, így komoly kihívás is, merész vállalkozás és óriási feladat a bizonyításra a társulat idén alkalmazott fiatal rendezõje szá má - ra mondta Bessenyei István mûvészeti igazgató, aki hozzátette azt is, hogy a sok - szereplõs darabban szinte az egész tár - sulat színpadra áll, fiatalok és Örökös ta gok egyaránt. Stier Péter, a színház ügyvezetõ igazgatója kiemelte, hogy a színpadon túl dolgozó alkotócsapatban a dramaturgot leszámítva mindenki nõ, ami külön érdekességnek számít. Brechtet sem olvasni, sem játszani, de még nézni sem könnyû. Kihívás, hiszen az érzelmeink helyett a gondolkodásunkat célozza meg, és arra buzdít, hogy szem besüljünk tetteinkkel. Az üzenet min dig nekünk szól, hiszen bármikor kerül he tünk mi is egy-egy szereplõ hely - ze - tébe magyarázta Bessenyei Gedõ István, az elõadás dramaturgja. Lõrincz Ág nes, aki Kurázsi mama megformálója csillogó tekintettel mesélt szerepérõl: Csodálatos szerep, és nagyon szeretem azt a világot is, amibe bele van helyezve. Kurázsi mama döntései emberi döntések, sokszor célt tévesztenek és így torkoll az egész történet tragédiába. A mû kom plex látleletet nyújt a háborúról, a túl élésrõl és a halálról, jó és rossz dön té seinkrõl és azok következményeirõl. Arról, ahogyan túlélésünkhöz ragasz ko dunk és arról, ahogyan ez a ragasz ko dásunk végsõ soron veszélybe sodorja túlélésünket vagy szeretteink életét. A harmincéves háború idején játszódó da rab cselekménye bonyodalmas, ugyan ak kor egyetlen szereplõ, az elszántságáról híres Fierling Anna és családja sorsát kö veti nyomon. A címszereplõ saját és gyermekei túléléséért küzd a háború sötét világában. Alkotók Az elõadás szereplõi: Lõrincz Ágnes - Poór Lili-díjas, Sándor Anna, Egger Géza, Skapinyák Szilárd m. v.,gaál Gyula, Nagy Orbán, Kányádi Szilárd, Czintos József - Jászai-díjas, Bessenyei István, Varga Sándor, Rappert-Vencz Stella, Tóth-Páll Miklós - Bánffy Miklós-díjas, Kovács Éva - Poór Lili-díjas, Marosszéki Tamás, Péter Attila Zsolt, Poszet Nándor, Méhes Kati - Poór Lili-díjas, Zákány Mihály, Némethy Zsuzsa, Gál Ágnes, Bándi Johanna, Gaál Gyula, Nagy Orbán, Laczkó Tekla. Zenészek: Muncean György Róbert, Nagy Dániel, Poósz Balázs és Mándi Beatrix. Az elõadás zenei vezetõje Manfrédi Annamária, díszlettervezõje az UNITERéletmûdíjas és Jászai Mari-díjas Dobre-Kóthay Judit, jelmezeit Szabó Anna tervezte, koreográfusa Gabriela Tãnase. A dramaturgiai munkákat Bessenyei Gedõ István végezte, asszisztense Tamás Ágnes volt. A produkció ügyelõje Fábry Zoltán, súgója Varga Katalin. Az elõadás bemutatója ma este 7 órától lesz az Északi Színház nagytermében. A bemutatót az Ady Endre bemutatóbérlet tulajdonosai mellett azon érdeklõdõk is megtekinthetik, akik 30 lejes egységáron jegyet váltanak a színház jegypénztárában elõadás elõtt egy órával. Kovács Eszter Végzõs középiskolásoknak népszerûsítik a BBTE-t Népszerûsítõ karaván indul a Babeº Bolyai Tudományegyetem diákjainak kíséretében december 3-5. között. Két párhuzamosan haladó csoport kü - lönbözõ útvonalon látogat meg kö zép - iskolákat és tart elõadást végzõsöknek, érdeklõdõknek. A csapatok a magyar tagozatokon mûködõ intézeteket és szakokat képviselik. Ebben az évben is útnak indul egy karaván december 3-5. között, hogy bemutassa a kolozsvári BBTE oktatási kínálatát, amely ma román, magyar és német tannyelvû tagozatokkal mûködik, és Románia legnagyobb, legsikeresebb felsõoktatási intézménye. Az egyik út vo - nal, Partium és környéke: Szatmárnémeti, Nagyvárad, Arad, Temesvár, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Déva, a másik: Maros - vásárhely, Székelykeresztúr, Székelyud - var hely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Brassó. Az elõadók részletesen beszélnek a magyar szakokról, bejutási feltételekrõl, továbbtanulási lehetõségekrõl, a szakok külföldi kapcsolatairól, megpályázható képzésekrõl. Ezen kívül sok kulisszatitkot is megosztanak, hogy melyek a legérdekesebb órák, hol érdemes aktív tagként sürgölõdni. A csapat célja megismertetni a végzõs diákokat a magyar szakok nyújtotta lehetõségekkel, hova lehet jelentkezni, mivel foglalkoznak egyes szakok, milyen tárgyakat tanítanak, milyen szakmai felkészültséget, további lehetõségeket biztosítanak a diákok számára. Szó lesz a külföldön való továbbképzésekrõl, részképzésekrõl, hogy milyen távlatokban gondolkodhatnak a diákok, milyen lehetõségeik vannak az egyetem elvégzése után, de már az egyetemi évek alatt is. Az egyetem 34 mesterszakon (helyi szóhasználattal mesteri programban ) nyújt továbbtanulási lehetõséget. A BBTE magyar tagozata jelenleg mintegy 76 szakon szervez felvételit. Az egyetem 21 karából 15-ön folyik magyar nyelvû oktatás is, két kar pedig teljesen magyar nyelvû. Mintegy 500 magyarul oktató szakember vesz részt az oktatásban és több mint hallgató magyarul tanul. Az intézményben jelenleg több mint másfél ezer oktató közel 40 ezer hallgatót oktat. Kolozsváron pezsgõ diákélet, illetve kutató- és alkotómûhelyek százai várják a magyar fiatalokat is. Többségük a Babeº Bolyai Tudományegyetem hallgatója, tanár-, színész-, mérnök- és lelkészjelöltek, sportolóknak, közgaz dá - szok nak, pszichológusoknak, vegyészek - nek, természetkutatóknak, kom munikáto roknak, íróknak, mûvészeknek készülõdõ diákok ízesítik ezt a várost több mint 100 éve és még tovább. B. K.

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Forever Cup Dunaújvárosban

Forever Cup Dunaújvárosban Dunaújváros volt az egyik állomása a Forever Cupa selejtezőjének, melyet a Dunaújváros stadionban rendezett meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. A kupára 16 csapat nevezett be, hogy megnyerje a dunaújvárosi

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról

Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról Összefoglaló a 2013. március 14-17. között megrendezésre került Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborról I. 2013. március 14-17. között a Balaton mellett fekvő Zánkán, az Új Nemzedék Központban került sor

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NB III. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság 2013-2014. évi indulási jogát eldöntő osztályozó mérkőzések versenykiírása 1. Az Osztályozó mérkőzések résztvevői A) A 2012-2013.

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Tevékenységi beszámoló

Tevékenységi beszámoló Tevékenységi beszámoló 2012 Megvalósításaink, eredményeink Nyirő József Általános Iskola projekt befejezése (158.807 lej) Máréfalvi patak erdei út projekt (1.500. 000 EURO) Máréfalva kataszterének bővítése

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09.

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09. 2014. április 09. 1. A verseny célja: A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az elért eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Szakmai beszámoló. 2012/2013-as idény őszi szezon. TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat. Készítette: Szathmári Márton

Szakmai beszámoló. 2012/2013-as idény őszi szezon. TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat. Készítette: Szathmári Márton Szakmai beszámoló TÁPIÓSZECSŐ F.C. U-15 korosztályos utánpótlás labdarúgó csapat 2012/2013-as idény őszi szezon Készítette: Szathmári Márton korosztályos edző Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Előzmény...

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KMETY GYÖRGY EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN SPORTKIRÁNDULÁS III.

INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KMETY GYÖRGY EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN SPORTKIRÁNDULÁS III. INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉSE A MARCALTŐI KMETY GYÖRGY EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS ÓVODÁBAN SPORTKIRÁNDULÁS III. AZ ARANYCSAPAT AZ ARANYCSAPAT KLASSZIKUS FELÁLLÁSA Grosics Gyula (1926 2014) Buzánszky

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet

Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet http://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/302/vizilabda-a-vb-szele-megerintette-budapestet Vízilabda: a vb szele megérintette Budapestet 2017.02.14. 10:20 CET Egy kis ízelítőt kaphatott a budapesti közönség

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg.

Kosárlabda. A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. Kosárlabda A versenyt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány hirdeti meg. 1. A verseny célja: a. A kosárlabda sportág népszerűsítése és megszerettetése az iskoláskorú tanulók

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak.

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak. KORFBALL 2013/2014-es tanévre vonakozó Diákolimpia Versenykiírása 1. A verseny célja: a korfball népszerűsítése, verseny- és játéklehetőség biztosítása, az egészséges életmódra nevelés, a tehetséges fiatalok

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Coerver Magyarország

Coerver Magyarország Coerver Magyarország A Modern Játék Sok fiatal játékos érkezik a felnőtt futball világába és küzdenek a rájuk nehezedő óriási nyomással, idővel, a térrel, és a fizikai kihívásokkal. Sokan közülük egyszerűen

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

K Ö S Z Ö N T Ő. Balogh Gábor

K Ö S Z Ö N T Ő. Balogh Gábor 2 DÖNTŐ DÖNTŐ K Ö S Z Ö N T Ő Új évad, új esélyek, új sikerek! Nemcsak a versenyzők, hanem mi, szervezők is nagyon várjuk a magyar iskolai sport egyedülálló, a tehetséggondozást és a rendszeres testmozgást

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Továbbra is 1. helyen az FC Dabas II. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3.

Dabasi. helyzet. Továbbra is 1. helyen az FC Dabas II. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. 2016. április 3. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 4. szám Továbbra is 1. helyen az FC Dabas II A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehetőséget kínál. Csapataink, játékosaink

Részletesebben

A verseny időpontja: március 23. (szerda)

A verseny időpontja: március 23. (szerda) Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Zsoltárok 96:2. Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga! Örömmel értesítjük Önöket, hogy

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Vészlejárat Ifjúsági Klub 2014. évi tevékenységéről A Vészlejárat Ifjúsági Klub alapvető céljaihoz igazodtunk a 2014.év során is, miszerint Kerekegyháza város közigazgatási területén élő gyermekek

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.

Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. XXIV. KIHÍVÁS NAPJA Szekszárd 2015. május 20. Részletes program Sportcsarnok Szekszárdi Sportközpont NKft. 2015. május 20-án, szerdán, 00:00 órától: 00.00 óra Ünnepélyes megnyitó 0.30 óra Kézilabda és

Részletesebben

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység

Beszámoló. Szabadtéri mozgásos tevékenység Beszámoló Szabadtéri mozgásos tevékenység Iskola neve: Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőcsokonyai Tagiskolája Program időpont: 2015. június 15. Helyszín: Mezőcsokonyai

Részletesebben

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata

A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték. Részvételi- és Játékszabályzata A Puttó ráadás akció! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték szervezője a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a felső tagozatos munkaközösség 2012/2013. tanév I. félévének munkájáról

JELENTÉS. a felső tagozatos munkaközösség 2012/2013. tanév I. félévének munkájáról JELENTÉS a felső tagozatos munkaközösség 2012/2013. tanév I. félévének munkájáról A 2012/2013. tanévben munkaközösségünk létszáma 13 fő. A 2012/2013. tanévben a hollóházi tagintézményből utazó pedagógusként

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója Horv{th Enikő 12.C Az év tanulója 2008-ban az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Versenyen bejutott a megyei döntőbe. 2009-ben az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny Somogy megyei döntőjén

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG TEKE SZAKÁGI SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2016. ÉVI VERSENYKIÍRÁSA A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban: MATESZ/

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2014. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség FUTSAL SZUPERKUPA Férfi felnőtt Futsal Szuperkupa versenykiírása 2015. Tartalom 1. A kupa szervezője és rendezője, a kupa típusa... 3 2. A kupa célja... 3 3. A kupa résztvevői...

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT

KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Horváth Levente KÉT TALÁLKOZÁS KÖZÖTT Áhítatok vasárnapokra Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet 3 Horváth Levente, 2013 Textbridge, 2013 Koinónia, 2013 A bibliai idézeteket az 1975. évi Új fordítású

Részletesebben

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 http://tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu. ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 http://tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu. ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés JEGYZŐKÖNYV ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés IDŐPONT: 2015. április 13. HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 100. terem AZ ÜLÉS KEZDETE: 16:00 ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK: 1. Bejelentések

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. " Igy váltod a multat jelenné, hogy itt se légy és megmaradj, a végeset is végtelenné és bárhová nézzek, te vagy.

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ.  Igy váltod a multat jelenné, hogy itt se légy és megmaradj, a végeset is végtelenné és bárhová nézzek, te vagy. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2016. január 31. II. évf./1. KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ " Igy váltod a multat jelenné, hogy itt se légy és megmaradj, a végeset is végtelenné és bárhová nézzek, te vagy. Kosztolányi

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009 USTRON Nemzetközi diákkonferencia 2009 Hogyan jutottunk ki Ustronba? Újbuda önkormányzatának egyebek között egy lengyel várossal, Ustronnal is testvérvárosi kapcsolata van. Ustron néhány évente nemzetközi

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben